Tài liệu Giải pháp nhằm làm tăng doanh thu tại công ty tnhh khoa học kỹ thuật vietlab.

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TÓM LƢỢC Cùng với sự hội nhập của nền kinh tế thị trường, cùng với thời buổi kinh tế thị trường khó khăn, nền kinh tế khủng hoảng, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần có một nền tảng vững chắc mà nền tảng đó chính là sự tổ chức tốt hệ thống quản lý kế toán tài chính. Nắm bắt được vấn đề quan trọng đó thì kế toán là một bộ phận thu thập, ghi chép các số liệu để kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, mặt khác là bộ phận chuyên quản lý tình hình tài chính của doanh nghiệp từ lập kế hoạch sử dụng vốn cho tới quản lý thu chi hàng ngày nhằm theo dõi dòng lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp. Chính vì vậy việc tổ chức hệ thống kế toán, cũng như việc vận dụng các phương pháp kế toán khoa học hợp lý là vấn đề hết sức quan trọng quyết định đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Nội dung Khóa luận tổng hợp bao gồm: Tóm lƣợc Lời cảm ơn Mục lục Danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ Danh mục từ viết tắt Phần mở đầu Chƣơng I: Cơ sở lý luận cơ bản về doanh thu và phân tích doanh thu Chƣơng II: Phân tích thực trạng doanh thu tại công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật VIETLAB. Chƣơng III: Các kết luận và một số giải pháp nhằm tăng doanh thu tại công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật VIETLAB. Do hạn chế về mặt thời gian và thiếu kinh nghiệm trong nghiên cứu thực tiễn nên khóa luận của em còn gặp nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các anh chị công tác trong đơn vị thực tập để Khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! i LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập tại trường ĐH Thương Mại, cũng như kỳ thực tập tại công ty TNHH khoa học và kỹ thuật VIETLAB, em đã được các Thầy, Cô trong khoa Kế toán – Kiểm toán và Ban giám đốc cùng các cô chú nhân viên trong công ty TNHH khoa học và kỹ thuật VIETLAB giúp đỡ tận tình. Do vậy em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những người đã giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô khoa Kế toán – Kiểm toán, trường ĐH Thương Mại, cảm ơn các Thầy, các Cô đã tận tình chỉ dạy những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tế hữu ích giúp em hoàn thành tốt kỳ thực tập tại công ty TNHH khoa học và kỹ thuật VIETLAB, cũng như trong quá trình nghiên cứu, phân tích và viết khoa luận tốt nghiệp này. Em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Cô giáo Ths Phạm Thị Quỳnh Vân người đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Qua đây, cho phép em gửi lời cám ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo công ty TNHH khoa học và kỹ thuật VIETLAB cùng toàn thể nhân viên trong công ty đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình học tập thực tế và khóa luận tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013 Sinh viên: Vũ Thị Minh Trang ii MỤC LỤC TÓM LƢỢC ................................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... ii MỤC LỤC .................................................................................................................... iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ........................................................ vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..................................................................................... vii PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................1 1.4.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn ........................................................................4 1.4.2.3. Phương pháp dãy số thời gian ...........................................................................4 1.4.2.4. Phương pháp chỉ số ............................................................................................4 1.5. Kết cấu của khóa luận. ........................................................................................4 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU VÀ PHÂN TÍCH DOANH THU TRONG DOANH NGHIỆP. ...............................................................................5 1.1. Những lý luận chung về doanh thu. ......................................................................5 1.1.1. Khái niệm doanh thu. ..........................................................................................5 1.1.2. Vai trò của doanh thu ..........................................................................................5 1.1.3. Nguồn hình thành doanh thu .............................................................................6 1.2. Nội dung nghiên cứu doanh thu. .........................................................................7 1.2.1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu ...............................................................................7 1.2.2. Nội dung phân tích doanh thu ............................................................................7 1.2.2.1. Phân tích doanh thu theo nhóm hàng và mặt hàng ...........................................7 1.2.2.2. Phân tích xu hướng biến động của doanh thu ....................................................8 1.2.2.3. Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh doanh ...............................9 1.2.2.4. Phân tích số lượng hàng bán và đơn giá bán tới doanh thu ..............................9 1.2.2.5. Phân tích ảnh hưởng của số lượng lao động và năng suất lao động tới doanh thu. .................................................................................................................................10 CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB. ..........................................................12 2.1 Tổng quan tình hình và ảnh hƣởng của nhân tốt môi trƣờng tới doanh thu của công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB . ..................................................12 iii 2.1.1 Tổng quan về công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB. ............................12 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB ........................................................................................................................12 2.1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB ........................................................................................................................13 2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của đơn vị ...............................................................14 2.1.2 Ảnh hưởng của nhân tố môi trường tới doanh thu của công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB.................................................................................................17 2.1.2.1 Nhân tố khách quan. ..........................................................................................17 2.1.2.2 Nhân tố chủ quan...............................................................................................18 2.2. Kết quả phân tích thực trạng doanh thu tại công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB. ....................................................................................................................19 2.2.1. Kết quả phân tích doanh thu qua dữ liệu sơ cấp. .............................................19 2.2.1.1. Kết quả phiếu điều tra ......................................................................................19 2.2.1.2. Kết quả điều tra phỏng vấn ..............................................................................21 2.2.2 Kết quả phân tích doanh thu qua dữ liệu thứ cấp .............................................22 2.2.2.1. Phân tích doanh thu theo nhóm hàng và mặt hàng ..........................................22 2.2.2.2. Phân tích xu hướng biến động của doanh thu ..................................................24 2.2.2.3. Phân tích doanh thu theo nghiệp vụ kinh doanh ..............................................25 2.2.2.4. Phân tích số lượng hàng bán và đơn giá bán tới doanh thu ............................27 2.2.2.5. Phân tích ảnh hưởng của số lượng lao động và năng suất lao động tới doanh thu 29 CHƢƠNG III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB. ....................32 3.1 Các kết luận và phát hiện qua phân tích tình hình doanh thu của công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB. .......................................................................32 3.1.1. Những kết quả đạt được .....................................................................................32 3.1.2. Những mặt hạn chế ............................................................................................33 3.2. Các giải pháp đề xuất nhằm tăng doanh thu tại công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB. ..........................................................................................................36 3.2.1. Sự cần thiết tăng doanh thu tại công ty .............................................................36 3.2.2. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm tăng doanh thu tại công ty ................37 iv 3.2.2.1. Nâng cao chuyên môn của các phân tích viên cũng như nâng cao chất lượng công tác phân tích doanh thu ........................................................................................37 3.2.2.2. Đẩy mạnh công tác marketing và phân tích thị trường tại bộ phận kinh doanh dự án ..............................................................................................................................38 3.2.2.3. Xây dựng một hình tượng đẹp về công ty trong lòng khách hàng bằng việc đẩy mạnh dịch vụ sau bán ....................................................................................................39 3.2.2.4. Xây dựng hệ thống kênh phân phối ..................................................................39 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Khoa học & Kỹ thuật VIETLAB. Bảng 2.1.1: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB Bảng 2.2.1: Bảng tổng hợp kết quả phiếu điều tra Bảng 2.2.2.1: Phân tích doanh thu theo nhóm hàng và các mặt hàng. Bảng 2.2.2.2: Phân tích biến động của doanh thu của công ty TNHH Khoa học & Kỹ thuật VIETLAB từ năm 2008 đến năm 2012. Bảng 2.2.2.3: Phân tích doanh thu theo các nghiệp vụ kinh doanh. Bảng 2.2.2.4: Phân tích sự biến động của số lượng hàng bán và đơn gián bán đến doanh thu. Bảng 2.2.2.5: Phân tích ảnh hưởng của nhân tố số lượng lao động và năng suất lao động bình quân tới doanh thu của công ty. vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn QLDN CTKT TKKT : Quản lý doanh nghiệp : Chứng từ kế toán : Tài khoản kế toán BCTC PTKT : Báo cáo tài chính : Phân tích kinh tế PTDT : Phân tích doanh thu VCĐ VLĐ : Vốn cố định : Vốn lưu động VKD DT : Vốn kinh doanh. : Doanh thu DTT LN CP : Doanh thu thuần : Lợi nhuận : Chi phí TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt vii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.  Về lý luận Kết quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp là một trong những cơ sở để đánh giá biện pháp tổ chức quản lý, kinh tế, kỹ thuật mà doanh nghiệp đang áp dụng. Việc tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự biến động của kết quả sản xuất kinh doanh trong các đơn vị qua các thời kỳ nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp hữu hiệu. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải thường xuyên tiến hành phân tích các hoạt động kinh doanh nhằm nhận thức đánh giá đúng đắn các hoạt động kinh tế. Một trong những chỉ tiêu quan trọng để phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh là chỉ tiêu doanh thu. Cùng với chi phí và lợi nhuận, doanh thu chính là căn cứ để nhà quản trị và các tổ chức bên ngoài như khách hàng, nhà đầu tư, ngân hàng, tổ chức tín dụng…đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp từ đó để đề ra những quyết sách thích hợp. Do đó phân tích doanh thu đóng vai trò hết sức quan trọng và là một hoạt động cơ bản trong phân tích kinh tế doanh nghiệp. Phân tích doanh thu sẽ giúp doanh nghiệp nhận thức và đánh giá một cách chính xác khách quan tình hình thực hiện doanh thu của doanh nghiệp cả về số lượng, giá trị, thời gian, không gian…qua đó thấy được tốc độ phát triển, mức độ hoàn thành kế hoạch, các nhân tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến việc tăng doanh thu để từ đó doanh nghiệp đưa ra những quyết sách phù hợp. Ngoài ra phân tích doanh thu cũng cung cấp những tài liệu cần thiết phục vụ cho việc phân tích các chỉ tiêu kinh tế khác. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, đòi hỏi các nhà quản lý phải hết sức nhạy bén với tình hình biến động của thị trường cũng như tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để đưa ra các chiến lược đúng đắn trong tương lai. Đối với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng, kết quả bán hàng được xác định bằng chỉ tiêu doanh thu. Điều đó có nghĩa là công tác phân tích doanh thu là một hoạt động không thể bỏ qua trong công tác phân tích kinh tế của doanh nghiệp.  Về thực tiễn Công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB là công ty kinh doanh chủ yếu về sản phẩm vật tư thiết bị khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ cho quá trình nghiên cứu ở phòng thí nghiệm và các bệnh viện, viện nghiên cứu… Hiện nay, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật và các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực y dược học kèm theo trang thiết bị một lượng lớn trang thiết bị, sinh phẩm cần được trang bị sử dụng là một cơ hội rất lớn đối với các công ty kinh doanh về vật tư, hóa chất và thiết bị khoa học kỹ thuật phục vụ cho công tác nghiên cứu. Bên cạnh đó, trong 1 bối cảnh nền kinh tế toàn cầu biến động không lường trước kèm theo sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong kinh doanh lĩnh vực này làm cho các công ty này phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Hệ quả mà các doanh nghiệp đang phải trải qua là lạm phát cao làm cho chí phí đầu vào tăng, tỷ giá ngoại tệ biến đổi mạnh làm cho chi phí nhập khẩu tăng. Trong bối cảnh đó, với sự xuất hiện ngày càng nhiều của công ty kinh doanh cùng lĩnh vực làm cho doanh thu của doanh nghiệp có sự biến động lớn trong những năm gần đây. Trước sự biến động khó lường trước đó của doanh thu đặt ra yêu cầu bức thiết phải phân tích doanh thu để đưa ra được những chính sách kinh doanh đúng đắn. Với sự cố gắng và nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, VIETLAB đã gần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh thể hiện trên báo cáo tài chính của công ty cho thấy tốc độ tăng của doanh thu chưa xứng đáng với tiềm năng của công ty. Do vậy, cần phân tích doanh thu để thấy được những tồn tại, các nhân tố ảnh hưởng khách quan và chủ quan tới doanh thu, đồng thời đưa ra các chính sách, biện pháp quản lý thích hợp nhằm tăng doanh thu là công việc hết sức cần thiết với công ty hiện nay. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.  Hệ thống hóa những lý luận chung về doanh thu và phương pháp phân tích doanh thu.  Phân tích thực trạng doanh thu tại công ty TNHH khoa học và kỹ thuật VIETLAB, đưa ra những đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thực hiện các chỉ tiêu doanh thu tại công ty. Qua đó thấy được mức độ hoàn thành và những mâu thuẫn còn tồn tại, những ảnh hưởng khách quan, cũng như chủ quan về tình hình thực hiện doanh thu của công ty.  Đề xuất giải pháp nhằm tăng doanh thu tại công ty TNHH khao học và kỹ thuật VIETLAB. 1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.  Đối tượng nghiên cứu: Doanh thu tại công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB.  Phạm vi nghiên cứu: Địa điểm: Công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB Địa chỉ: Số 42 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Văn phòng: P1702 – T2, Chung cư Euroland, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội  Thời gian: Từ năm 2008 tới năm 2012. 2 1.4. Phƣơng pháp (Cách thức) thực hiện đề tài. 1.4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 1.4.1.1. Phương pháp điều tra Để có những hiểu biết về quy trình hoạt động của công ty, đồng thời thu thập các thông tin về các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu của công ty, tác giả sử dụng phương pháp điều tra. Trong những buổi thực tế tại công ty, tác giả đã quan sát, điều tra quy trình hoạt động của công ty cũng như quan sát, điều tra các tài liệu của công ty, phát phiếu điều tra từ đó tìm ra các nhân tố định tính và định lượng gây nên sự biến động doanh thu của công ty trong các năm qua. 1.4.1.2. Phương pháp phỏng vấn Phỏng vấn là phương pháp thu thập thông tin bằng cách tiếp xúc với đối tượng cần thu thập, khai thác thông tin đưa ra câu hỏi có liên quan tới chủ đề nghiên cứu và nhận được câu trả lời trên cơ sở lập kế hoạch và chuẩn bị sẵn nội dung câu hỏi cần phòng vấn. Đây là một trong những phương pháp chủ yếu được tác giả sử dụng để thu thập các thông tin về các chỉ tiêu doanh thu của doanh thu, về tình hình chung của sự biến động doanh thu qua các năm. Đối tượng được phỏng vấn: Ông Đỗ Tân - Giám đốc công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB, chị Dương Thị Phương Thảo – Kế toán trưởng công ty và các anh chị thuộc bộ phận kinh doanh của công ty. Câu hỏi phỏng vấn tập trung vào làm rõ các chỉ tiêu thuộc phạm trù doanh thu của công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB. Kết quả phỏng vấn cho thấy rằng : doanh thu của công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB có tăng qua các năm, nhưng tốc độ tăng của doanh thu chưa xứng với tiềm lực của công ty. 1.4.1.3. Phương pháp nghiên cứu tài liệu Sử dụng các tài liệu Báo cáo tài chính qua các năm của công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB, Tài liệu của công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB, Lê Xuân Hảo (chủ biên 1995), Giáo trình thống kê thương mại, Nhà xuất bản thống kê, Lê Xuân Hảo (chủ biên 1999), Lý thuyết thống kê, Nhà xuất bản giáo dục, Các trang báo điện tử, tạp chí của các doanh nghiệp và luận văn khóa trước. 1.4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu. 1.4.2.1. Phương pháp so sánh Là phương pháp so sánh tình hình thực hiện doanh thu của các năm khác nhau để thấy được sự biến động tăng giảm doanh thu giữa các năm. Đồng thời nghiên cứu khả năng và cơ hội để đẩy nhanh tốc độ phát triển của doanh thu So sánh doanh thu của công ty kỳ báo cáo với kỳ kế hoạch để thấy được mức độ hoàn thành thông qua tỷ lệ phần trăm hoặc số chênh lệch tăng giảm. 3 1.4.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn Vận dụng phương pháp thay thế liên hoàn trong phân tích doanh thu để thấy được ảnh hưởng của nhân tố số lượng hàng bán và đơn giá bán tới sự biến động của doanh thu trong các năm khác nhau. 1.4.2.3. Phương pháp dãy số thời gian Dãy số thời gian là dãy các trị số của chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Mỗi dãy số thời gian được cấu tạo bởi hai thành phần là: thời gian và chỉ tiêu về hiện tượng nghiên cứu. Thời gian có thể là ngày, tuần, tháng, quý, năm.. đi dài giữa hai thời gian liền nhau được gọi là khoảng cách thời gian. Chỉ tiêu về hiện tượng được nghiên cứu có thể là số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân..,trị số của chỉ tiêu gọi là mức độ của dãy số. Vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích xu hướng biến động của doanh thu theo thời gian 1.4.2.4. Phương pháp chỉ số Sử dụng phương pháp chỉ số trong phân tích doanh thu nhằm mục đích tính toán phân tích sự biến động tăng giảm và mối liên hệ tác động phụ thuộc lẫn nhau của các chỉ tiêu doanh thu. Các chỉ tiêu này chính là số lượng hàng bán và đơn giá bán. 1.5. Kết cấu của khóa luận. Ngoài phần Tóm lược, Lời cảm ơn, Mục lục, Danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, Danh mục từ viết tắt, Phần Mở Đầu, Tài liệu tham khảo, Phụ lục. Khóa luận tốt nghiệp gồm 3 chương: Chƣơng I: Cơ sở lý luận cơ bản về doanh thu và phân tích doanh thu. Chƣơng II: Phân tích thực trạng doanh thu và tình hình thực hiện doanh thu tại công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB. Chƣơng III: Các kết luận và một số giải pháp nhằm làm tăng doanh thu tại công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB. 4 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU VÀ PHÂN TÍCH DOANH THU TRONG DOANH NGHIỆP. 1.1. Những lý luận chung về doanh thu. 1.1.1. Khái niệm doanh thu. Doanh thu bao gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh và thu nhập khác. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính. Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là số tiền mà doanh nghiệp đã thu và sẽ thu được do việc bán các hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ được xác định là đã hoàn thành trong một kỳ nhất định, đây được coi là khoản doanh thu chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của doanh nghiệp, nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo công thức: M = Qi x Pi Trong đó: M: Doanh thu tiêu thụ Qi: Khối lượng sản phẩm hàng hóa i đã tiêu thụ trong kỳ Pi: Giá bán đơn vị sản phẩm hàng hóa i i = 1,2,3....n số lượng hàng hóa, sản phẩm i mà doanh nghiệp đã tiên thụ trong kỳ. 1.1.2. Vai trò của doanh thu  Đối với doanh nghiệp. Doanh thu là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, khi phân tích các chỉ tiêu này các nhà quản lý có thể xem xét đánh giá các mặt hoạt động của doanh nghiệp từ khâu sản xuất đến tiêu thụ để đưa ra các quyết định quản lý trong thời gian tới. Tăng doanh thu là điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ kinh doanh, thu hồi vốn nhanh, bù đắp các khoản chi phí sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ có khả năng tự chủ về vốn, không phải phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài hệ quả là vị thế và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường được nâng cao. Đây là những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư mở rộng hoặc đầu tư vào chiều sâu cho hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, tăng doanh thu tức là ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp, điều này giúp toàn thể cán bộ công nhân viên có thêm thu nhập, cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần. Tăng doanh thu còn giúp doanh nghiệp thực hiện tốt các nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần tăng ngân sách quốc gia.  Đối với nhà đầu tư Việc tăng doanh thu chứng tỏ doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả, điều này làm cho nhà đầu tư hiện tại yên tâm khi rót vốn kinh doanh. Đồng thời, nó cũng thu hút 5 nhiều nhà đâu tư tiềm năng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vì doanh nghiệp sẽ thu được khoản đầu tư khổng lồ từ các nhà đầu tư tiềm năng trong tương lai.  Đối với nền kinh tế. Tăng doanh thu góp phần thỏa mãn tốt hơn nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cho xã hội, đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trường và mở rộng giao lưu kinh tế giữa các vùng. Doanh thu tăng lên tức là doanh nghiệp đã đáp ứng nhu cầu vật chất cho xã hội làm cho đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Khi doanh thu của doanh nghiệp tăng cũng có nghĩa là doanh nghiệp đã có chỗ đứng trên thị trường, đã chiếm lĩnh được thị phần và thu được lợi nhuận, tạo vị thế và uy tín của mình trên thương trường. Vì vậy sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định cung cầu và góp phần bình ổn giá cả. Ngoài ra, việc tăng doanh thu còn có tác dụng thúc đẩy sản xuất, làm cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, thực hiện tốt hơn chu kỳ tái sản xuất xã hội. 1.1.3. Nguồn hình thành doanh thu Doanh thu từ hoạt động tài chính là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động tài chính hoặc kinh doanh về vốn trong kỳ kế toán. Bao gồm:  Tiền lãi: Tiền lãi cho vay, tiền lãi gửi ngân hàng, tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hóa, dịch vụ.  Cổ tức lợi nhuận được chia  Lợi nhuận từ mua bán trái phiếu, cổ phiếu ngắn hạn, dài hạn và cho thuê tài sản.  Thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác…. Doanh thu khác là các khoản thu nhập ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Những khoản thu nhập này phát sinh không thường xuyên, doanh nghiệp không dự kiến trước hoặc có dự kiến trước nhưng ít có khả năng thực hiện. Doanh thu khác bao gồm doanh thu từ các hoạt động nhượng bán thanh lý tài sản cố định, tiền thu vi phạm hợp đồng, thu từ kết quả kinh doanh của năm trước bị bỏ sót, thu được từ các khoản công nợ không xác định được chủ…. Doanh thu thuần: Là toàn bộ số tiền thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu, được thu và sẽ thu từ việc bán thành phẩm hàng hóa sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu như chiết khấu thương mại, giá trị hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán và các khoản thuế gián thu. Công thức xác định doanh thu thuần: DTT = Tổng DT – Các khoản giảm trừ doanh thu 6 Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu. Theo chuẩn mực kế toán số 14:  Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách mua hàng với số lượng lớn.  Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.  Hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ nhưng bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán.  Thuế GTGT: là loại thuế gián thu, được tính trên khoản tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ, phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.  Thuế gián thu bao gồm thuế TTĐB và thuế xuất khẩu. 1.2. Nội dung nghiên cứu doanh thu. 1.2.1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu Lợi nhuận là mục đích cuối cùng của bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh nào, nó quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp. Lợi nhuận được xác định dựa trên chệnh lệch giữa doanh thu và chi phí (LN = DT – CP). Như vậy, doanh thu là tiền đề vật chất, là nguồn bù đắp chi phí tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp, đảm bảo cho qúa trình kinh doanh tiếp theo được tiến hành. Nếu công ty thực hiện doanh thu một cách đầy đủ, kịp thời sẽ làm tốc độ chu chuyển vốn lưu động tăng nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức vốn, giảm bớt số vốn phải huy động từ bên ngoài do đó sẽ giảm chi phí về vốn. Doanh thu là cơ số quan trọng để xác định kết quả tài chính cuối cùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh cảu doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đồng thời, Doanh thu cũng là điều kiện để doanh nghiệp có thể đứng vững và phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, chiếm lĩnh thị trường. Do đó ý nghĩa của việc nghiên cứu doanh thu rất quan trọng tới nền kinh tế nói chung, với Nhà nước, với cả xã hội và những nhà đầu tư nói riêng. 1.2.2. Nội dung phân tích doanh thu 1.2.2.1. Phân tích doanh thu theo nhóm hàng và mặt hàng  Mục đích Với sự phát triển ngày càng cao của nhu cầu con người, các doanh nghiệp thương mại thường kinh doanh tổng hợp nhiều nhóm hàng, mặt hàng khác nhau nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Mỗi nhóm hàng, mặt hàng có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật khác nhau trong kinh doanh. Mặt khác, để đạt được 7 mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh, trong những nhóm hàng, mặt hàng mà doanh nghiệp kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp cần nghiên cứu và xác định những mặt hàng chủ yếu. Phân tích doanh thu trong các công ty thương mại cần phải phân tích chi tiết theo từng nhóm hàng, mặt hàng trong đó có những mặt hàng chủ yếu để qua đó nhận thức đánh giá một cách toàn diện, chi tiết tình hình doanh thu bán hàng theo nhóm, mặt hàng, thấy được sự biến động tăng giảm và xu hướng phát triển nhu cầu tiêu dùng chúng làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược đầu tư theo nhóm mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp.  Phương pháp Để phân tích doanh thu theo nhóm hàng và mặt hàng chúng ta sử dụng phương pháp so sánh và phương pháp sơ đồ bảng biểu.  Nguồn tài liệu phân tích Phân tích doanh thu theo nhóm, mặt hàng căn cứ vào số liệu kế hoạch và hạch toán chi tiết doanh thu bán hàng để so sánh giữa số thực hiện với số kế hoạch hoặc số thực hiện kỳ trước. 1.2.2.2. Phân tích xu hướng biến động của doanh thu  Mục đích Nhằm thấy được tốc độ phát triển qua các năm (thường là 5 năm), qua đó thấy được sự biến động tăng giảm và xu hướng phát triển của doanh thu, đưa ra những thông tin dự báo nhu cầu của thị trường làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch trung và dài hạn.  Phương pháp Phương pháp phân tích được áp dụng là tính toán các chỉ tiêu tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển định gốc và tốc độ phát triển bình quân theo các công thức sau: -Tốc độ phát triển định gốc: TĐG = - Tốc độ phát triển liên hoàn: TLH = - Tốc độ phát triển bình quân: ̅= = = √ Trong đó: TĐG :Tốc độ phát triển định gốc TLH : Tốc độ phát triển liên hoàn ̅ : Tốc độ phát triển bình quân. Mi : Doanh thu bán hàng kỳ i 8 Mi-1 : Doanh thu bán hàng kỳ i-1 M0 : Doanh thu bán hàng kỳ gốc  Nguồn tài liệu phân tích Nguồn số liệu phục vụ công tác phân tích xu hướng biến động của doanh thu là căn cứ vào các số liệu kế hoạch, kế toán tổng hợp và chi tiết về doanh thu qua các năm để thấy được sự biến động của doanh thu. 1.2.2.3. Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh doanh  Mục đích Phân tích doanh thu theo các nghiệp vụ kinh doanh nhằm nhận thức đánh giá chính xác mức độ hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, qua đó xác định kết quả theo từng nghiệp vụ kinh doanh. Đồng thời phân tích doanh thu theo từng nghiệp vụ kinh doanh còn giúp ban lãnh đạo công ty có những cơ sở, căn cứ đề ra những chính sách, biện pháp đầu tư thích hợp trong việc lựa chọn các nghiệp vụ kinh doanh mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.  Phương pháp Phương pháp phân tích chủ yếu là phương pháp so sánh và lập biểu so sánh giữa số liệu thực hiện với kế hoạch hoặc kỳ này với kỳ trước trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu tỷ lệ phần trăm (%), số chênh lệch và tỷ trọng doanh thu của từng nghiệp vụ kinh doanh.  Nguồn tài liệu phân tích Nguồn số liệu phục vụ công tác phân tích doanh thu theo các nghiệp vụ kinh doanh căn cứ vào các số liệu kế hoạch, kế toán tổng hợp và chi tiết về doanh thu theo các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp. 1.2.2.4. Phân tích số lượng hàng bán và đơn giá bán tới doanh thu  Mục đích Doanh thu chịu ảnh hưởng của hai nhân tố trực tiếp, đó là số lượng hàng bán và đơn giá bán. Doanh thu bán hàng = Số lượng hàng bán x Đơn giá bán M=qxp Trong đó: M là doanh thu bán hàng q là số lượng hàng bán p là đơn giá bán Mức độ ảnh hưởng của hai nhân tố này tới doanh thu là không giống nhau: -Ảnh hưởng của số lượng hàng hóa đến doanh thu: Lượng hàng hóa tiêu thụ trong kỳ tỷ lệ thuận với doanh thu, khi lượng hàng hóa bán ra tăng thì doanh số tăng và 9 ngược lại. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể kiểm soát lượng hàng hóa bán ra trong một kỳ kinh doanh. - Ảnh hưởng của đơn giá bán đến doanh thu: Đơn giá bán là nhân tố ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu, khi giá tăng thì doanh thu tăng và ngược lại. Tuy nhiên sự thay đổi của giá được coi là nhân tố khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp.  Phương pháp Để phân tích mức độ ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá hàng bán tới doanh thu ta sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn.  Nguồn tài liệu phân tích Dựa vào số liệu của phòng kinh doanh, báo cáo tài chính qua các năm. 1.2.2.5. Phân tích ảnh hưởng của số lượng lao động và năng suất lao động tới doanh thu.  Mục đích Trong các doanh nghiệp số lượng lao động, cơ cấu phân bổ lao động, và năng suất lao động là những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng giảm doanh thu bán hàng. Doanh thu bán hàng = Tổng số lao động x Năng suất lao động bình quân (1) M=Tx ̅ - Nhân tố tổng số lao động là nhân tố khách quan tác động đến doanh thu. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp không tận dụng tốt nguồn nhân lực sẽ gây lãng phí thì việc tăng này được xem là không tích cực. - Nhân tố năng suất lao động bình quân trong doanh nghiệp thương mại phản ánh năng lực tiêu thụ hàng hóa bình quân của một nhân viên trong một đơn vị thời gian nhất định. Năng lực tiêu thụ hàng hóa được mở rộng góp phần rút ngắn thời gian hàng hóa dừng lại trong khâu lưu thông, tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu. NSLĐ bình quân = ̅ = Trong doanh nghiệp thương mại, lực lượng lao động được chế biến thành lao động trực tiếp và lao động gián tiếp, trong đó lao động trực tiếp lại được phân theo từng khâu kinh doanh: Nhân viên bán hàng và lao động trực tiếp khác. NSLĐ bình quân = x x Năng suất lao động bình quân chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của các nhân tố năng suất lao động trong khâu bán hàng, tỷ lệ phân bổ nhân viên bán hàng trong lao động trực tiếp và tỷ lệ phân bổ lao động trực tiếp trong tổng số lao động của doanh nghiệp. 10  Phương pháp Để phân tích nội dung này sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn, ta có thể tính toán, xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến năng suất lao động bình quân và từ đó có thể xác định mức độ ảnh hưởng tới doanh thu bán hàng.  Nguồn tài liệu phân tích Dựa vào số liệu của phòng quản lý nhân sự, báo cáo kết quả kinh doanh của công ty qua các năm. 11 CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB. 2.1 Tổng quan tình hình và ảnh hƣởng của nhân tốt môi trƣờng tới doanh thu của công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB . 2.1.1 Tổng quan về công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB. 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB  Khái quát chung về công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB Công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB là doanh nghiệp được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0104003569 do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp. Tên công ty: Công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB. Tên giao dịch: Tên viết tắt: VIETLAB SCIENTIFIC TECHNICAL COMPANY LIMITED. VIETLAB CO, LTD Địa chỉ: VP giao dịch: Số 42 – Nguyễn Khang – Yên Hoà – quận Cầu Giấy - Hà Nội. P 1702 – T2, Chung cư Euroland, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông. Điện thoại: Email: 04.66755955/966 info@vietlab.vn Fax: hoặc Fax: 04.62691885 sales@vietlab.vn  Chức năng của công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB - Cung ứng vật tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, trang thiết bị dụng cụ phòng thí nghiệm, các thiết bị y tế, hóa mỹ phẩm. - Cung ứng dịch vụ tư vấn sản xuất; dịch vụ khoa học kỹ thuật; chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường, tin học, y tế, thực phẩm và sinh học. - Phân phối trực tiếp đến các bệnh viện, trung tâm y tế, nhà thuốc, công ty dược các vật tư tiêu hao và thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm hóa chất sinh học.  Nhiệm vụ của công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB Công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB có nhiệm vụ mang đến cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý nhất. Do vậy, công ty không ngừng tìm kiếm các chủng loại sản phẩm mới, tìm kiếm các nhà cung cấp có uy tín trong và ngoài nước.. cạnh tranh về giá cả và chất lượng. Đồng thời nâng cao trình độ công nhân viên để đạt được sự hoàn hảo về dịch vụ tư vấn.  - Các lĩnh vực kinh doanh của công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB Thiết bị phân tích, nghiên cứu, thí nghiệm trong các ngành y tế, sinh học. Dụng cụ, vật tư tiêu hao phục vụ cho công tác nghiên cứu và kiểm nghiệm. Hoá chất phục vụ cho nghiên cứu: Sinh học, hoá chất cơ bản 12 - Hoá chất nguyên liệu cho dược phẩm, thực phẩm và y tế. - Hoá chất công nghiệp cho sản xuất.  Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB Bước đầu khi mới thành lập vào năm 2003, công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB là đại lý cấp 1 của hãng hóa chất nổi tiếng Merck ( Đức) chuyên cung cấp các loại hóa chất như Meat extract, Ethanol, NaOH....Trong giai đoạn này, công ty gặp nhiều khó khăn nguồn lực, thị trường, sản phẩm. Do vậy lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm không cao. Đặc biệt, đối tượng khách hàng mà công ty phục vụ là khách hàng lẻ, không ổn định, gây ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh lâu dài. Cuối năm 2006, ban lãnh đạo công ty đã lựa chọn phương hướng phát triển mới. Công ty đã tập trung tìm kiếm tập khách hàng là các phòng thí nghiệm trọng điểm, viện nghiên cứu, bệnh viện....Đồng thời, công ty cũng không ngừng tìm kiếm những nhà cung cấp uy tín nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và không ngừng phát triển của khách hàng. Chính kết quả kinh doanh đạt được trong những năm gần đây đã cho thấy sự thành công trong việc lựa chọn chiến lược phát triển của công ty. Hiện nay công ty là nhà cung cấp cho các phòng thí nghiệm trọng điểm của các đơn vị như: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện công nghiệp thực phẩm, Viện lâm nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Viện vệ sinh dịch tễ, Viện dinh dưỡng...Bên cạnh đó, xuất phát điểm chỉ là đại lí cấp 1 của hãng hóa chất nổi tiếng Merck của Đức; công ty đã và đang là nhà phân phối của nhiều hãng hóa chất nổi tiếng khác của nước ngoài. Trong thời gian gần đây, công ty TNHH VIETLAB đang gấp rút hoàn thành các thủ tục cần thiết để trở thành nhà cung cấp độc quyền một số sản phẩm của các đối tác nước ngoài tại Việt Nam. Điều này thể hiện rõ quyết tâm chinh phục thị trường thiết bị phòng thí nghiệm của công ty và hứa hẹn doanh thu sẽ tăng trong tương lai. 2.1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB  Đặc điểm về các yếu tố đầu vào Về vốn kinh doanh: Công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB được thành lập dưới hình thức công ty TNHH với tổng số vốn điều lệ ban đầu đăng ký: 1.000.000.000 đồng. Với đặc thù của một công ty TNHH nên nguồn vốn huy động chủ yếu của công ty là từ các thành viên của công ty, vay ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng... Công ty TNHH khoa học kỹ thuật VIETLAB hiện tại là đơn vị nhập khẩu và phân phối hóa chất phân tích, hóa chất sinh học phân tử, dụng cụ tiêu hao cho phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, bệnh viện... cho các thương hiệu nổi tiếng ở nước ngoài 13
- Xem thêm -