Tài liệu Giải pháp nhằm củng cố và hoàn thiện chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng ở việt nam.

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lêi më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi cÇn nghiªn cøu: L·i suÊt lµ gi¸ c¶ sö dông vèn, g¾n liÒn víi ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng, ®ång thêi g¾n liÒn víi mäi ho¹t ®éng kinh tÕ cã liªn quan, mµ trùc tiÕp lµ ng­êi göi tiÒn vµ ng­êi vay vèn. L·i suÊt còng lµ mét c«ng cô quan träng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia do Ng©n hµng Trung ­¬ng (NHT¦) ®iÒu hµnh. Nã cã t¸c ®éng rÊt lín ®èi víi vÞÖc t¨ng hoÆc gi¶m khèi l­îng tiÒn l­u th«ng, thu hÑp hay më réng tÝn dông, khÝch lÖ hay h¹n chÕ huy ®éng vèn, kÝch thÝch hay c¶n trë ®Çu t­, t¹o thuËn lîi hay khã kh¨n cho ho¹t ®éng ng©n hµng. Mét chÝnh s¸ch l·i suÊt ®óng ®¾n sÏ cã t¸c dông thóc ®Èy s¶n xuÊt, l­u th«ng hµng ho¸, thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ ng­îc l¹i khi chÝnh s¸ch l·i suÊt thiÕu chuÈn x¸c sÏ ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn nÒn kinh tÕ. Vµ vai trß ®ã cña chÝnh s¸ch l·i suÊt ngµy cµng trë nªn quan träng vµ phøc t¹p h¬n cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi ho¹t ®éng ng©n hµng trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng ngµy cµng ph¸t triÓn s©u s¾c. ë ViÖt Nam, sau h¬n 10 n¨m ®æi míi, ngµnh ng©n hµng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh, gãp phÇn kh«ng nhá vµo nh÷ng thµnh qu¶ chung cña nÒn kinh tÕ. Trong nhiÖm vô x©y dùng vµ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Ng©n hµng Nhµ n­íc (NHNN) ®· rÊt chó träng ®Õn viÖc ®æi míi c¸c c«ng cô ®iÒu tiÕt nh­ h¹n møc tÝn dông, dù tr÷ b¾t buéc, tû gi¸...nh­ng quan träng nhÊt vÉn lµ c«ng cô l·i suÊt. Nh×n chung trong h¬n 10 n¨m ®æi míi, chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng ®· gãp phÇn b×nh æn gi¸ c¶, ®Èy lïi vµ kiÓm so¸t l¹m ph¸t, kÝch cÇu, t¨ng tr­ëng kinh tÕ. C¬ chÕ ®iÒu hµnh l·i suÊt ®­îc thay ®æi theo tõng thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ngµy cµng trë nªn linh ho¹t h¬n. §Æc biÖt, trong giai ®o¹n thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ vµ xu h­íng héi nhËp vµo thÞ tr­êng tµi chÝnh khu vùc còng nh­ Quèc tÕ hiÖn nay ®ßi hái NHNN ph¶i x©y dùng vµ thùc thi mét chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng phï hîp, tiÕn tíi tù do ho¸ trªn c¬ së ®¶m b¶o sù kiÓm so¸t cña Nhµ n­íc víi thÞ tr­êng, phï hîp víi môc tiªu kinh tÕ vÜ m«. 1 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. V× vËy, viÖc häc tËp, nghiªn cøu chÝnh s¸ch l·i suÊt còng nh­ viÖc häc tËp kinh nghiÖm qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch l·i suÊt cña c¸c n­íc ph¸t triÓn ®Ó tõ ®ã ®­a ra nh÷ng ®iÒu kiÖn, gi¶i ph¸p ®Ó x©y dùng mét chÝnh s¸ch l·i suÊt ®óng ®¾n ë n­íc ta cã mét ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn cao. §iÒu nµy kh«ng chØ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ®iÒu hµnh mét chÝnh s¸ch l·i suÊt phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ hiÖn nay, mµ cßn rÊt quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cña hÖ thèng thÞ tr­êng tµi chÝnh ë ViÖt Nam, gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn, ®¶m b¶o sù th¾ng lîi cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. 2. Môc tiªu - VÒ lý luËn: t×m hiÓu s©u h¬n nh÷ng kh¸i niÖm cã liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng. - VÒ thùc tiÔn: T×m hiÓu vµ ®­a ra gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng ë ViÖt Nam. 3. §èi t­îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi: t×m hiÓu chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông trong giai ®o¹n ®æi míi nÒn kinh tÕ. 4. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu - Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp. - TÝnh chÊt lÞch sö. 5. KÕt cÊu cña ®Ò tµi Ch­¬ng I. C¬ së lý luËn cña chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng vµ kinh nghiÖm cña mét sè n­íc trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng. 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng II. §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh sö dông vµ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng ë ViÖt Nam trong thêi gian qua. Ch­¬ng III. Gi¶i ph¸p nh»m cñng cè vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng ë ViÖt Nam. En xin göi lêi c¸m ¬n ch©n thµnh ®Õn thÇy gi¸o TiÕn sÜ NguyÔn H÷u Tµi vµ c« gi¸o Cao ThÞ ý Nhi ®· giøp ®ì em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøc vÊn ®Ò trªn, do tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng cã h¹n nªn bµi viÕt nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy, c¸c c« ®Ó hoµn thµnh tèt ®Ò ¸n nµy. 3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng I C¬ së lý luËn cña chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng vµ kinh nghiÖm cña mét sè n­íc trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng. 1. Kh¸i niÖm l·i suÊt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tån t¹i rÊt nhiÒu ph¹m trï kinh tÕ - tµi chÝnh trong ®ã tÝn dông vµ l·i suÊt tÝn dông lµ mét trong sè nh÷ng ph¹m trï quan träng. Ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng vay m­în, quan hÖ sö dông vèn gi÷a ng­êi ®i vay vµ ng­êi cho vay theo nguyªn t¾c cã hoµn tr¶. §èi víi chñ thÓ thõa vèn, tÝn dông mang ®Õn cho hä c¬ héi kh«ng nh÷ng b¶o tån ®­îc vèn mµ cßn t¹o thu nhËp. §èi víi c¸c chñ thÓ thiÕu vèn, tÝn dông gióp cho hä bæ sung vèn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc ®êi sèng. Nh­ vËy, nhê cã ho¹t ®éng tÝn dông mµ cã mét bé phËn lín nguån vèn trong nÒn kinh tÕ ®­îc huy ®éng, tËp trung vµ ph©n phèi tõ n¬i t¹m thêi d­ thõa sang n¬i thiÕu ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu kh¸c nhau cña c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ. C«ng cô vµ lµ ®ßn bÈy quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong ho¹t ®éng tÝn dông chÝnh lµ l·i suÊt. L·i suÊt tÝn dông ng©n hµng lµ tû lÖ % gi÷a lîi tøc vµ tæng sè tiÒn vay trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Nh­ vËy, l·i suÊt chÝnh lµ gi¸ c¶ sö dông tiÒn vèn, g¾n liÒn víi ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng, ®ång thêi g¾n liÒn víi mäi ho¹t ®éng kinh tÕ cã liªn quan ®Õn göi tiÒn vµ vay tiÒn. MÆt kh¸c, ë tÇm vÜ m«, l·i suÊt cßn lµ mét c«ng cô ®iÒu tiÕt kinh tÕ rÊt nh¹y bÐn vµ hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia. Th«ng qua viÖc thay ®æi møc vµ c¬ cÊu l·i suÊt trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh, ChÝnh phñ cã thÓ t¸c ®éng ®Õn quy m« vµ tû träng c¸c lo¹i vèn ®Çu t­, do vËy mµ cã thÓ t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh c¬ cÊu, ®Õn tèc ®é t¨ng tr­ëng, s¶n l­îng, tû lÖ thÊt nghiÖp vµ t×nh tr¹ng l¹m ph¸t trong n­íc. H¬n thÕ n÷a, trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh cña nÒn kinh tÕ më, chÝnh s¸ch l·i suÊt cßn ®­îc sö dông nh­ mét c«ng cô gãp phÇn ®iÒu tiÕt ®èi víi c¸c luång vèn ®èi víi mét n­íc, t¸c ®éng ®Õn tû gi¸ vµ ®iÒu tiÕt 4 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. sù æn ®Þnh cña tû gi¸. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng t¸c ®éng ®Õn ®Çu t­ ph¸t triÓn mµ cßn t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn c¸n c©n thanh to¸n vµ c¸c quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ cña n­íc ®ã ®èi víi n­íc ngoµi. ChÝnh v× nh÷ng ®iÒu nh­ vËy mµ ë c¸c n­íc kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn vµ theo ®uæi chÝnh s¸ch tù do ho¸ tµi chÝnh (financial liberalization ), l·i suÊt ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së thÞ tr­êng, tøc lµ do quan hÖ gi÷a cung vµ cÇu vÒ vèn trªn thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh. Cã nhiÒu tiªu chÝ ph©n lo¹i l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng. C¨n cø vµo thêi h¹n tÝn dông, l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng chia thµnh ba lo¹i. §ã lµ l·i suÊt tÝn dông ng¾n h¹n ¸p dông ®èi víi c¸c kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n, l·i suÊt tÝn dông trung h¹n ¸p dông ®èi víi c¸c kho¶n tÝn dông trung h¹n, l·i suÊt tÝn dông dµi h¹n ¸p dông ®èi víi c¸c kho¶n tÝn dông dµi h¹n. NÕu c¨n cø vµo møc ®é æn ®Þnh cña l·i suÊt th× l·i suÊt ®­îc chia thµnh l·i suÊt th¶ næi vµ l·i suÊt cè ®Þnh. L·i suÊt th¶ næi lµ l·i suÊt thay ®æi lªn xuèng cßn l·i suÊt cè ®Þnh lµ l·i suÊt ®­îc ¸p dông trong suèt thêi h¹n tÝn dông. NÕu c¨n cø vµo lo¹i h×nh l·i suÊt tÝn dông, l·i suÊt ®­îc chia thµnh nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. L·i suÊt tiÒn göi lµ l·i suÊt tr¶ cho c¸c kho¶n tiÒn göi, l·i suÊt nµy cã nhiÒu møc kh¸c nhau tuú thuéc vµo thêi h¹n göi, quy m« tiÒn göi. L·i suÊt tiÒn vay lµ l·i suÊt mµ ng­êi ®i vay ph¶i tr¶ cho ng©n hµng do viÖc sö dông vèn vay cña ng©n hµng, nã ®­îc ¸p dông ®Ó tÝnh l·i tiÒn vay mµ kh¸ch hµng ph¶i tr¶ cho ng©n hµng. L·i suÊt chiÕt khÊu ¸p dông khi ng©n hµng cho vay d­íi h×nh thøc chiÕt khÊu th­¬ng phiÕu hoÆc c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c ch­a ®Õn h¹n thanh to¸n cña kh¸ch hµng, nã ®­îc tÝnh b»ng tû lÖ % trªn mÖnh gi¸ vµ ®­îc khÊu trõ ngay khi ng©n hµng ph¸t tiÒn vay cho kh¸ch hµng. L·i suÊt t¸i chiÕt khÊu ¸p dông khi ng©n hµng t¸i cÊp vèn cho c¸c ng©n hµng d­íi h×nh thøc chiÕt khÊu l¹i th­¬ng phiÕu hoÆc c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n ch­a ®Õn h¹n thanh to¸n cña ng©n hµng. Nã còng ®­îc tÝnh b»ng tû lÖ % trªn mÖnh gi¸ cña c¸c giÊy tê cã gi¸ vµ còng ®­îc khÊu trõ ngay khi NHT¦ cÊp tiÒn vay cho ng©n hµng th­¬ng m¹i (NHTM ). L·i suÊt liªn ng©n hµng lµ l·i suÊt mµ c¸c ng©n hµng ¸p dông khi cho nhau vay trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng, nã ®­îc h×nh thµnh bëi quan hÖ cung cÇu tiÒn cña c¸c tæ chøc tÝn dông vµ chÞu sù chi phèi cña l·i suÊt t¸i cÊp vèn cña 5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NHT¦. L·i suÊt c¬ b¶n lµ l·i suÊt ®­îc c¸c NHTM sö dông lµm c¬ së ®Ó Ên ®Þnh møc l·i suÊt kinh doanh cña m×nh. Mét vÊn ®Ò quan träng trong viÖc t×m hiÓu kh¸i niÖm l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng ®ã lµ ph¶i ph©n biÖt ®­îc l·i suÊt thùc tÕ vµ l·i suÊt danh nghÜa. L·i suÊt danh nghÜa lµ l·i suÊt tÝnh theo gi¸ trÞ danh nghÜa cña tiÒn tÖ vµo thêi ®iÓm nghiªn cøu hay nãi c¸ch kh¸c lµ l·i suÊt ch­a trõ ®i tû lÖ l¹m ph¸t. L·i suÊt danh nghÜa th­êng ®­îc c«ng bè chÝnh thøc trong c¸c quan hÖ tÝn dông, trªn c¸c ph­¬ng tiªn th«ng tin ®¹i chóng. L·i suÊt thùc tÕ lµ l·i suÊt ®­îc ®iÒu chØnh l¹i cho ®óng theo nh÷ng thay ®æi dù tÝnh vÒ l¹m ph¸t. Mèi quan hÖ gi÷a l·i suÊt danh nghÜa vµ l·i suÊt thùc tÕ ®­îc kh¸i qu¸t thµnh ph­¬ng tr×nh sau ®©y: L·i suÊt danh nghÜa = L·i suÊt thùc tÕ + Tû lÖ l¹m ph¸t. hay L·i suÊt thùc tÕ = L·i suÊt danh nghÜa - Tû lÖ l¹m ph¸t. V× ®­îc ®iÒu chØnh l¹i theo ®óng nh÷ng thay ®æi vÒ l¹m ph¸t nªn l·i suÊt thùc tÕ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c h¬n thu nhËp tõ viÖc cho vay còng nh­ chi phÝ thËt cña viÖc cho vay. 2. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi l·i suÊt: Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung, Nhµ n­íc ®ãng vai trß trung t©m trong hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi trong ®ã cã thÞ tr­êng tµi chÝnh. V× lÏ ®ã, l·i suÊt trong c¸c n­íc ®ã ®Òu do Nhµ n­íc qui ®Þnh, thËm chÝ mét sè n­íc cßn quy ®Þnh ®Õn c¶ møc chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt tiÒn göi vµ l·i suÊt cho vay cña c¸c ng©n hµng. Sù biÕn ®éng cña l·i suÊt trong c¸c ®iÒu kiÖn nh­ vËy phÇn lín phô thuéc vµo ý chÝ cña chÝnh phñ vµ kh«ng vËn ®éng theo bÊt cø mét quy luËt nµo. Tr¸i l¹i, trong c¸c nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, Nhµ n­íc chØ ®ãng vai trß lµ ng­êi ®iÒu tiÕt vÜ m«, thÞ tr­êng tµi chÝnh ho¹t ®éng theo c¬ chÕ tù do ho¸, c¬ chÕ 6 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. h×nh thµnh l·i suÊt lµ c¬ chÕ thÞ tr­êng. L·i suÊt v× vËy mµ chÞu ¶nh h­ëng cña rÊt nhiÒu nh©n tè kinh tÕ vÜ m« còng nh­ nhiÒu c¸c nh©n tè kh¸c. ¶nh h­ëng cña cung cÇu tiÒn tÖ: L·i suÊt lµ gi¸ c¶ sö dông vèn v× vËy bÊt kú sù thay ®æi nµo cña cung vµ cÇu hoÆc c¶ cung vµ cÇu tiÒn tÖ kh«ng cïng mét tû lÖ ®Òu sÏ lµ thay ®æi møc l·i suÊt trªn thÞ tr­êng. Tuy møc biÕn ®éng cña l·i suÊt Ýt nhiÒu phô thuéc vµo c¸c quy ®Þnh cña chÝnh phñ vµ NHT¦, song ®a sè c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Òu dùa vµo nguyªn lý nµy ®Ó x¸c ®Þnh l·i suÊt. Do vËy, cã thÓ t¸c ®éng vµo cung cÇu trªn thÞ tr­êng vèn ®Ó thay ®æi l·i suÊt trong nÒn kinh tÕ cho phï hîp víi môc tiªu, chiÕn l­îc trong tõng thêi kú ch¼ng h¹n nh­ thay ®æi c¬ cÊu vèn ®Çu t­, tËp trung vèn cho c¸c dù ¸n träng ®iÓm. MÆt kh¸c, muèn duy tr× sù æn ®Þnh cña l·i suÊt th× sù æn ®Þnh cña thÞ tr­êng vèn ph¶i ®­îc ®¶m b¶o v÷ng ch¾c. ¶nh h­ëng cña l¹m ph¸t kú väng: Khi l¹m ph¸t ®­îc dù ®o¸n t¨ng trong mét thêi kú nµo ®ã, l·i suÊt sÏ cã xu h­íng t¨ng. §iÒu nµy lµ xuÊt ph¸t tõ mèi quan hÖ gi÷a l·i suÊt thùc vµ l·i suÊt danh nghÜa vµ ®Ó duy tr× l·i suÊt thùc kh«ng ®æi, tû lÖ l¹m ph¸t t¨ng ®ßi hái l·i suÊt danh nghÜa ph¶i t¨ng lªn t­¬ng øng. MÆt kh¸c, c«ng chóng dù ®o¸n l¹m ph¸t t¨ng sÏ dµnh phÇn tiÕt kiÖm cña m×nh cho viÖc dù tr÷ hµng ho¸ hoÆc nh÷ng d¹ng thøc phi tµi s¶n kh¸c nh­ vµng, ngo¹i tÖ m¹nh hoÆc ®Çu t­ vèn ra n­íc ngoµi nÕu cã thÓ. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy lµm gi¶m cung quü cho vay vµ g©y ¸p lùc t¨ng l·i suÊt trªn thÞ tr­êng. Tõ mèi quan hÖ nµy cho thÊy ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña viÖc kh¾c phôc t©m lý l¹m ph¸t ®èi víi viÖc æn ®Þnh l·i suÊt, sù æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ. ¶nh h­ëng cña tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n: Tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¶i cao h¬n l·i suÊt c¸c kho¶n vay tµi trî cho dù ¸n. Cã nh­ vËy c¸c nhµ ®Çu t­ míi cã lîi nhuËn tõ c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµ phÊn khëi më réng ®Çu t­. Do ®ã, c¸ch ®¸nh gi¸, lùa chän chÝnh s¸ch l·i suÊt phï hîp sÏ dùa trªn c¬ së ­íc l­îng tû suÊt lîi tøc trung b×nh cña nÒn kinh tÕ. ¶nh h­ëng cña béi chi ng©n s¸ch: 7 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Béi chi ng©n s¸ch ë trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng trùc tiÕp lµm cho cÇu tiÒn t¨ng vµ lµm t¨ng l·i suÊt. Sau n÷a, béi chi ng©n s¸ch sÏ t¸c ®éng ®Õn t©m lý c«ng chóng vÒ gia t¨ng møc l¹m ph¸t vµ sÏ g©y ¸p lùc t¨ng l¹m ph¸t. Th«ng th­êng, ChÝnh phñ th­êng tµi trî cho th©m hôt ng©n s¸ch b»ng c¸ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. L­îng cung tr¸i phiÕu trªn thÞ tr­êng t¨ng lªn lµm cho gi¸ tr¸i phiÕu cã xu h­íng gi¶m vµ l·i suÊt thÞ tr­êng cã xu h­íng t¨ng. MÆt kh¸c, do tµi s¶n cã cña NHTM t¨ng ë kho¶n môc tr¸i phiÕu chÝnh phñ, dù tr÷ v­ît møc gi¶m nªn l·i suÊt ng©n hµng còng sÏ t¨ng. Nh÷ng thay ®æi trong thuÕ: ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lu«n cã t¸c ®éng ®Õn l·i suÊt. Khi c¸c h×nh thøc thuÕ nµy t¨ng sÏ ®iÒu tiÕt ®i mét phÇn thu nhËp cña c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc cung cÊp dÞch vô tÝn dông hay nh÷ng ng­êi tham gia kinh doanh chøng kho¸n. Mäi ng­êi ®Òu quan t©m ®Õn thu nhËp thùc tÕ h¬n lµ thu nhËp danh nghÜa. Do vËy, ®Ó duy tr× mét møc lîi nhuËn thùc tÕ nhÊt ®Þnh, hä ph¶i céng thªm vµo l·i suÊt cho vay nh÷ng thay ®æi cña thuÕ. ¶nh h­ëng cña tû gi¸ hèi ®o¸i kú väng: Khi ®ång néi tÖ yÕu, bÞ nh÷ng søc Ðp lín do nh÷ng dao ®éng cña c¸c ®ång ngo¹i tÖ m¹nh th× t©m lý phæ biÕn cña ng­êi d©n lµ coi ngo¹i tÖ m¹nh nh­ mét trong nh÷ng lo¹i tµi s¶n tiÕt kiÖm an toµn. Ch¼ng h¹n, khi hiÖn t­îng ®« la ho¸ x¶y ra, ng­êi d©n sÏ å ¹t chuyÓn sang tiÕt kiÖm b»ng ngo¹i tÖ cô thÓ lµ ®« la Mü. Lµm nh­ vËy ng­êi göi h­ëng lîi kÐp gåm l·i suÊt tiÒn göi vµ sù lªn gi¸ cña ®ång ®« la Mü. Sù chuyÓn dÞch nµy t¹o ra sù khan hiÕm néi tÖ ë c¸c NHTM vµ buéc c¸c ng©n hµng nµy ph¶i t¨ng l·i suÊt tiÒn göi ®ång néi tÖ ®Ó huy ®éng cho vay nÒn kinh tÕ. Nh­ vËy, khi x©y dùng chÝnh s¸ch l·i suÊt cÇn ph¶i xem xÐt ®Õn khÝa c¹nh tû gi¸ ®Ó gi¶m bít møc chªnh lÖch gi÷a lîi tøc l·i suÊt tiÒn göi néi tÖ vµ ngo¹i tÖ hay l·i suÊt cho vay néi tÖ vµ ngo¹i tÖ. §iÒu nµy gióp gi¶m bít sù dÞch chuyÓn kh«ng mong ®îi tõ tiÒn göi néi tÖ sang ®« la khi ®ång ®« la lªn gi¸. Nh÷ng thay ®æi trong ®êi sèng x· héi: Ngoµi nh÷ng yÕu tè trªn, sù thay ®æi cña l·i suÊt cßn chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè thuéc vÒ ®êi sèng x· héi kh¸c nh­ t×nh h×nh vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ còng 8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nh­ nh÷ng biÕn ®éng tµi chÝnh quèc tÕ nh­ c¸c cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trªn thÕ giíi, c¸c luång vèn ®Çu t­ ra vµo ®èi víi c¸c n­íc... TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy gîi ý cho nh÷ng nhµ nghiªn cøu, so¹n th¶o vµ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch l·i suÊt ph¶i cã mét c¸ch nh×n vµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch tæng thÓ tr­íc khi ®­a ra bÊt cø mét kÕt luËn hay mét quyÕt ®Þnh nµo cã liªn quan ®Õn l·i suÊt. 3. C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n h×nh thµnh l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng. Nh­ ®· nãi, l·i suÊt tÝn dông chÝnh lµ gi¸ c¶ cña tÝn dông, lµ tû lÖ % tÝnh theo mét thêi h¹n x¸c ®Þnh ( ngµy, tuÇn, th¸ng, quý, n¨m... ) dïng lµm c¨n cø ®Ó tÝnh to¸n sè lîi tøc tÝn dông mµ c¸c chñ thÓ tÝn dông ph¶i tr¶ ( ®èi víi chñ thÓ ®i vay ) hoÆc nhËn ®­îc ( ®èi víi chñ thÓ cho vay ) ®Ó ®iÒu hoµ lîi Ých cña c¸c chñ thÓ tham gia quan hÖ tÝn dông. Do vËy, viÖc x¸c ®Þnh l·i suÊt tÝn dông sao cho hîp lý lµ mét vÊn ®Ò v« cïng quan träng sao cho ®¶m b¶o ®­îc lîi Ých gi÷a c¸c chñ thÓ trong quan hÖ tÝn dông. Tr­íc hÕt, l·i suÊt tÝn dông ph¶i ®¶m b¶o mét phÇn thu nhËp hîp lý cho ng­êi göi tiÒn vµo ng©n hµng. Do vËy trong thùc tÕ, l·i suÊt thùc tÕ ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng tû lÖ l¹m ph¸t tøc lµ: L·i suÊt thùc tÕ = tû lÖ l¹m ph¸t + tû lÖ khuyÕn khÝch ng­êi göi tiÒn. MÆt kh¸c, l·i suÊt tÝn dông ph¶i ®¶m b¶o mét phÇn thu nhËp hîp lý cho c¸c tæ chøc tÝn dông (TCTD ) vµ NHTM tøc lµ: L·i suÊt = L·i suÊt + C¸c chi phÝ hîp lý + Bï ®¾p rñi ro + tû lÖ thu nhËp cho vay tiÒn göi trong ho¹t ®éng trong ho¹t ®éng hîp lý cña tÝn dông ng©n hµng ng©n hµng ng©n hµng §ång thêi, l·i suÊt cho vay cña ng©n hµng ph¶i ®¶m b¶o ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ tøc lµ ph¶i ®¶m b¶o cho nh÷ng ng­êi vay vèn ng©n hµng cã thu nhËp hîp lý, nghÜa lµ: L·i suÊt cho vay < Tû lÖ lîi nhuËn b×nh qu©n cña nÒn kinh tÕ. 9 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Do vËy, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng giíi h¹n tèi ®a cña l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng nãi chung lµ tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n, cßn giíi han thÊp nhÊt cña l·i suÊt lµ chØ sè l¹m ph¸t v× nã sÏ lµm cho ng­êi göi tiÒn b¶o toµn ®­îc vèn. Tãm l¹i, ®Ó l·i suÊt tÝn dông trë thµnh ®ßn bÈy kÝch thÝch vµ më réng c¸c quan hÖ tÝn dông trong nÒn kinh tÕ th× ph¶i ®¶m b¶o l·i suÊt tÝn dông ®­îc kiÓm so¸t trong khung giíi h¹n sau ®©y: Tû lÖ l¹m ph¸t <= l·i suÊt tÝn dông <= tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n. NÕu v­ît qu¸ giíi h¹n trªn, l·i suÊt tÝn dông sÏ g©y ra t¸c ®éng tiªu cùc ®èi víi nÒn kinh tÕ x· héi, hÖ thèng ng©n hµng sÏ r¬i vµo t×nh tr¹ng bÊt æn, rèi lo¹n. 4. ChÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng. L·i suÊt lµ c«ng cô cã ý nghÜa khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, NHT¦ sÏ c¨n cø vµo thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ ®Ó quy ®Þnh mét sè chØ tiªu l·i suÊt ¸p dông trong toµn hÖ thèng ng©n hµng. Th«ng th­êng, ng­êi ta th­êng quy ®Þnh hai chØ tiªu c¬ b¶n lµ l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu vµ l·i suÊt c¬ b¶n. a. L·i suÊt c¬ b¶n. L·i suÊt c¬ b¶n lµ l·i suÊt cã t¸c dông chi phèi tÊt c¶ c¸c lo¹i l·i suÊt kh¸c h×nh thµnh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §ã lµ lo¹i l·i suÊt chiÕm vÞ trÝ quan träng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. L·i suÊt c¬ b¶n do NHT¦ x¸c ®Þnh vµ c«ng bè trªn c¬ së t×nh h×nh thùc tÕ cña thÞ tr­êng vµ môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia. L·i suÊt c¬ b¶n cã mét sè chøc n¨ng nhÊt ®Þnh. Nã lµ c«ng cô ®Ó ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia. Qua l·i suÊt c¬ b¶n, NHT¦ t¸c ®éng vµo thÞ tr­êng tiÒn tÖ, thóc ®Èy, më réng hay thu hÑp tÝn dông, gi÷ møc t­¬ng quan cÇn thiÕt gi÷a tæng cung vµ tæng cÇu tiÒn tÖ. MÆt kh¸c, l·i suÊt c¬ b¶n lµ gi¸ c¶ sö dông vèn trong ho¹t ®éng tÝn dông, lµ cë së h×nh thµnh l·i suÊt thÞ tr­êng, tøc lµ l·i suÊt kinh doanh tiÒn tÖ. Nã lµ ®iÓm dung hoµ mét c¸ch tù nhiªn lîi Ých cña ng­êi göi tiÒn, cña ng­êi vay tiÒn vµ cña TCTD. L·i suÊt c¬ b¶n ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch trùc tiÕp d­íi nhiÒu gãc ®é. NÕu ®øng trªn gi¸c ®é b¶o vÖ lîi Ých cña kh¸ch hµng ( ng­êi göi tiÒn vµ ng­êi vay 10 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. vèn) ng­êi ta quy ®Þnh l·i suÊt tiÒn göi tèi thiÓu vµ l·i suÊt cho vay tèi ®a. §iÒu nµy cã nghÜa lµ, v× lîi Ých cña ng­êi göi tiÒn, c¸c TCTD kh«ng ®­îc h¹ l·i suÊt mét c¸ch tuú tiÖn vµ v× yªu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt, c¸c tæ chøc tÝn dông kh«ng ®­îc t¨ng l·i suÊt cho vay qu¸ møc. NÕu ®øng trªn gi¸c ®é b¶o vÖ lîi Ých cña c¸c TCTD, t¹o khu«n khæ c¹nh tranh lµnh m¹nh, ®¶m b¶o an toµn hÖ thèng c¸c TCTD, ng­êi ta quy ®Þnh l·i suÊt c¬ b¶n theo chiÒu h­íng ng­îc l¹i ®ã lµ quy ®Þnh l·i suÊt tiÒn göi tèi ®a vµ l·i suÊt cho vay tèi thiÓu. §iÒu nµy lµm cho c¸c TCTD kh«ng ®­îc v× muèn t¹o lîi thÕ trong c¹nh tranh mµ n©ng l·i suÊt huy ®éng qu¸ cao hoÆc cho vay theo l·i suÊt qu¸ thÊp, g©y thiÖt h¹i chung cho toµn hÖ thèng c¸c TCTD. Khi x¸c ®Þnh l·i suÊt c¬ b¶n ph¶i tÝnh ®Õn tæng thÓ quan hÖ cung cÇu vèn th«ng qua mét lo¹t c¸c yÕu tè trong ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ th«ng th­êng. §ã lµ tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n, møc t¨ng tr­ëng kinh tÕ, chØ sè l¹m ph¸t dù b¸o hµng quý, hµng n¨m, l·i suÊt thùc d­¬ng cho ng­êi göi tiÒn, bï ®¾p chi phÝ vµ cã l·i cho TCTD, yªu cÇu ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tõng thêi kú, rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông, møc ®é dù tr÷ b¾t buéc, l·i suÊt h×nh thµnh trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ nãi chung, mèi t­¬ng quan gi÷a l·i suÊt néi tÖ vµ l·i suÊt ngo¹i tÖ, mèi t­¬ng quan gi÷a l·i suÊt vµ tû gi¸ hèi ®o¸i... Cã rÊt nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau vÒ l·i suÊt c¬ b¶n, c¸ch thøc x¸c ®Þnh vµ ®iÒu hµnh l·i suÊt c¬ b¶n. Cã thÓ lÊy l·i suÊt c¬ b¶n lµ l·i suÊt tiÒn göi tèi ®a, l·i suÊt cho vay tèi ®a, l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu cña NHT¦ ®èi víi c¸c TCTD hoÆc l·i suÊt trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng. a1. L·i suÊt c¬ b¶n lµ l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu. §©y lµ ph­¬ng ph¸p phæ biÕn ®­îc NHT¦ c¸c n­íc ¸p dông. Do l·i suÊt nµy ®­îc chñ ®éng c«ng bè vµ ®­îc xem xÐt, tÝnh to¸n t­¬ng ®èi th­êng xuyªn nªn thùc sù ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi c¸c møc l·i suÊt kinh doanh còng nh­ cung cÇu vèn cña c¸c TCTD. Nh­ng l·i suÊt chiÕt khÊu l¹i mang nÆng tÝnh chÊt ®Ó ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. a2. L·i suÊt c¬ b¶n lµ l·i suÊt tiÒn göi tèi ®a. Thùc chÊt cña l·i suÊt c¬ b¶n lo¹i nµy lµ NHT¦ c«ng bè vµ kiÓm so¸t l·i suÊt tiÒn göi tèi ®a vµ tù do ho¸ l·i suÊt cho vay. C¸c TCTD sÏ Ên ®Þnh c¸c møc 11 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. l·i suÊt tiÒn göi trong ph¹m vi khèng chÕ l·i suÊt tiÒn göi tèi ®a vµ Ên ®Þnh c¸c møc l·i suÊt cho vay cô thÓ phï hîp víi cung cÇu vÒ vèn. a3. L·i suÊt c¬ b¶n lµ l·i suÊt cho vay tèi ®a. NHT¦ c«ng bè mét møc l·i suÊt trÇn nh­ng cã thÓ quy ®Þnh mét sè møc biªn ®é phï hîp víi tõng lo¹i h×nh TCTD, thêi h¹n kh¸c nhau. a4. L·i suÊt c¬ b¶n lµ l·i suÊt trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng. L·i suÊt liªn ng©n hµng lµ l·i suÊt cho vay gi÷a c¸c NHTM. L·i suÊt liªn ng©n hµng h×nh thµnh trªn c¬ së thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia vµ quan hÖ cung cÇu vèn trong nÒn kinh tÕ. Do vËy, l·i suÊt liªn ng©n hµng g¾n víi thÞ tr­êng nhiÒu h¬n vµ dÔ biÕn ®éng h¬n. Th«ng th­êng l·i suÊt c¬ b¶n b»ng l·i suÊt liªn ng©n hµng céng thªm mét biªn ®é gåm phÝ qu¶n lý mãn vay, phÝ rñi ro... b. L·i suÊt t¸i chiÕt khÊu. Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn c¶ chiÒu s©u lÉn chiÒu réng, NHT¦ chuyÓn sang ®iÒu hµnh l·i suÊt mét c¸ch gi¸n tiÕp, mang nÆng yÕu tè kinh tÕ. §ã lµ l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu cña NHT¦. L·i suÊt chiÕt khÊu cã t¸c ®éng vµ cã ý nghÜa h­íng dÉn l·i suÊt thÞ tr­êng mét c¸ch gi¸n tiÕp, tøc lµ t¸c ®éng ®Õn l·i suÊt kinh doanh cña c¸c TCTD. L·i suÊt chiÕt khÊu chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn cung øng tiÒn tÖ b»ng c¸ch ¶nh h­ëng ®Õn khèi l­îng cho vay chiÕt khÊu vµ c¬ sè tiÒn tÖ. Mét sù t¨ng lªn trong cho vay chiÕt khÊu sÏ lµm t¨ng c¬ sè tiÒn tÖ vµ t¨ng cung øng tiÒn tÖ. Cßn mét sù gi¶m xuèng trong cho vay chiÕt khÊu sÏ lµm gi¶m bít c¬ sè tiÒn tÖ vµ thu hÑp cung øng tiÒn tÖ. Ngoµi viÖc sö dông lµm c«ng cô ®Ó t¸c ®éng ®Õn c¬ sè tiÒn tÖ vµ cung øng tiÒn tÖ, l·i suÊt chiÕt khÊu cßn ®­îc sö dông ®Ó gióp cho viÖc tr¸nh khái nh÷ng c¬n sôp ®æ tµi chÝnh v× ng©n hµng ®ãng vai trß lµ ng­êi cho vay cuèi cïng. NHT¦ ®ãng vai trß lµ ng­êi cho vay cuèi cïng kh«ng chØ cho c¸c NHTM mµ cßn cho c¶ hÖ thèng tµi chÝnh nãi chung. NHT¦ cung cÊp dù tr÷ cho hÖ thèng ng©n hµng khi c¸c ng©n hµng bÞ ®e do¹ ph¸ s¶n, do ®ã ng¨n chÆn x¶y ra nh÷ng c¬n sôp ®æ ng©n hµng vµ tµi chÝnh. 12 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. L·i suÊt chiÕt khÊu cã hai t¸c dông: t¸c dông vÒ l­îng ®èi víi khèi l­îng tiÒn tÖ trong l­u th«ng vµ t¸c dông vÒ gi¸ ®èi víi c¬ cÊu l·i suÊt trong nÒn kinh tÕ. T¸c dông vÒ l­îng: ViÖc ph©n tÝch qu¸ tr×nh t¹o tiÒn ®· cho thÊy c¸c NHTM sau khi t¹o ra tiÒn ghi sæ cßn ph¶i tiÒn trung ­¬ng ®Ó ®¶m b¶o. Nhu cÇu nµy khiÕn hä ph¶i ®i vay ë NHT¦ b»ng c¸ch t¸i chiÕt khÊu mét phÇn chøng tõ cã gi¸ cña m×nh. ViÖc t¸i cÊp vèn cña NHT¦ cho c¸c NHTM cã t¸c dông vÒ l­îng ®èi víi khèi l­îng tiÒn tÖ v× nã dÉn ®Õn viÖc ph¸t hµnh tiÒn cña NHT¦ cho c¸c NHTM ®Ó hä cã thÓ chi tr¶ cho viÖc rót vèn khái c¸c NHTM. T¸c dông vÒ gi¸: NHT¦ t¸i chiÕt khÊu c¸c chøng tõ do NHTM xuÊt tr×nh víi ®iÒu kiÖn NHTM ph¶i tr¶ mét tû suÊt nhÊt ®Þnh do NHT¦ ®¬n ph­¬ng quy ®Þnh. L·i suÊt nµy gäi lµ tû suÊt chiÕt khÊu hay l·i suÊt chiÕt khÊu. C¸c lo¹i l·i suÊt cho vay t­ nh©n tøc lµ l·i suÊt tÝn dông cÊp cho nÒn kinh tÕ vµ l·i suÊt cho vay Nhµ n­íc ®Òu g¾n chÆt víi l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu. Mçi khi tû suÊt chiÕt khÊu thay ®æi ®Òu cã xu h­íng lµm t¨ng hay gi¶m chi phÝ cho vay cña NHT¦ ®èi víi c¸c NHTM vµ do ®ã khuyÕn khÝch hoÆc c¶n trë nhu cÇu xin vay. MÆt kh¸c, khi kho b¹c muèn b¸n tÝn phiÕu kho b¹c cho lÜnh vùc ng©n hµng th× hä ph¶i chµo mét l·i suÊt t­¬ng ®­¬ng víi tû suÊt chiÕt khÊu. Nãi c¸ch kh¸c, khi Ên ®Þnh tû suÊt chiÕt khÊu, NHT¦ còng Ên ®Þnh lu«n møc l·i suÊt ®i vay cña Nhµ n­íc. Nh­ vËy, l·i suÊt chiÕt khÊu chÝnh lµ mét c«ng cô ®Ó NHT¦ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng sao cho phï hîp víi môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia. 5. Kinh nghiÖm cña mét sè n­íc trong viÖc sö dông chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng. L·i suÊt lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia. Tuú theo nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, møc ®é æn ®Þnh tiÒn tÖ cña mçi n­íc mµ mçi n­íc cã néi dung, ph­¬ng ph¸p ®iÒu hµnh, qu¶n lý chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông ë møc ®é kh¸c nhau. 13 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5.1 Kinh nghiÖm cña NhËt B¶n. ThÞ tr­êng tiÒn tÖ cña NhËt B¶n chØ dµnh cho c¸c ng©n hµng vµ mét sè ®Þnh chÕ tµi chÝnh ®­îc chÝnh thøc c«ng nhËn trong giai ®o¹n NhËt B¶n ph¸t triÓn víi tèc ®é cao. Sau nµy, NhËt B¶n më réng thÞ tr­êng tiÒn tÖ cho c¸c thµnh phÇn tham gia vµ thÞ tr­êng liªn ng©n hµng gåm cã thÞ tr­êng mua tiÒn tÖ (call money market) dµnh cho nh÷ng giao dÞch cùc ng¾n, phôc vô cho giao dÞch th­¬ng m¹i vµ thÞ tr­êng th­¬ng phiÕu (bills market) dµnh cho c¸c giao dÞch dµi h¹n. Hai thÞ tr­êng nµy gåm cã ng­êi cho vay, ng­êi ®i vay vµ c¸c nhµ trung gian chuyªn nghiÖp, ng­êi bu«n tiÒn ë thÞ tr­êng tiÒn tÖ. V× giao dÞch kh«ng ký quü nªn ng­êi bu«n tiÒn chØ ho¹t ®éng nh­ ng­êi m«i giíi. Ng©n hµng NhËt còng tham gia vµo thÞ tr­êng th­¬ng phiÕu. §Ó ®iÒu hµnh l·i suÊt, bªn c¹nh l·i suÊt cã tÝnh chÊt ®Þnh h­íng lµ l·i suÊt chiÕt khÊu, NhËt B¶n cßn ¸p dông mét sè loai l·i suÊt cã ®iÒu tiÕt ®­îc x©y dùng dùa trªn l·i suÊt chiÕt khÊu vµ x¸c ®Þnh d­îc l·i suÊt c¬ b¶n lµ sµn l·i suÊt cho vay nh»m ®¶m b¶o an toµn hÖ thèng. L·i suÊt trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ liªn ng©n hµng ®­îc tù do x¸c ®Þnh trªn c¬ së cung cÇu vÒ vèn vµ lµm l·i suÊt tham chiÕu cho mäi ®Þnh chÕ tµi chÝnh. 5.2 Kinh nghiÖm cña Ph¸p. Ph¸p dïng l·i suÊt cña thÞ tr­êng liªn ng©n hµng lµm l·i suÊt chØ ®¹o (l·i suÊt c¬ b¶n). Lý do lµ v× Ph¸p lµ mét n­íc mµ l­îng vay vèn ng©n hµng nhiÒu h¬n l­îng vay vèn qua thÞ tr­êng tµi chÝnh. Ph¸p dïng l·i suÊt cho vay chµo mêi vµo lóc 11 giê hµng ngµy cña 8 ng©n hµng vµ hiÖn nay lµ cña 12 ng©n hµng ®Ó tÝnh theo sè trung b×nh céng ra l·i suÊt cho vay b»ng ®ång néi tÖ vµ b»ng Ecu. ë Ph¸p, c¸c tÝn phiÕu kho b¹c ®­îc dµnh riªng cho thÞ tr­êng liªn ng©n hµng. VÒ lý thuyÕt, ng­êi ta cho r»ng Ph¸p x¸c ®Þnh l·i suÊt c¬ b¶n do cung cÇu tÝn dông quy ®Þnh. Trong 12 ng©n hµng lín, mçi ng©n hµng cã quan hÖ gi÷a nguån vèn vµ cung cÇu vèn tÝn dông riªng, tõ ®ã x¸c lËp nªn cung cÇu vèn riªng cña m×nh. NÕu cung < cÇu th× ng©n hµng ®ã ph¶i ®i vay ë thÞ tr­êng liªn ng©n hµng vµ ph¶n ¸nh bªn cÇu cña thÞ tr­êng liªn ng©n hµng. NÕu cung > cÇu, ng©n hµng ®ã sÏ lµ ng­êi cung øng vèn cho thÞ tr­êng liªn ng©n hµng vµ ph¶n ¸nh bªn 14 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. cung cña thÞ tr­êng liªn ng©n hµng. Sù gÆp gì cung cÇu cña e¸c ng©n hµng lín ph¶n ¸nh cung cÇu tÝn dông cña nÒn kinh tÕ. NÕu cung > cÇu, l·i suÊt h¹ xuèng, nÕu cung < cÇu, l·i suÊt t¨ng lªn. NHT¦ víi vai trß lµ ng­êi cho vay cuèi cïng trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng cã thÓ kh«ng muèn l·i suÊt t¨ng lªn sÏ cho vay mét phÇn hoÆc toµn bé sè cung < cÇu. Cã thÓ nãi ®©y lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó NHT¦ t¸c ®éng vµo l·i suÊt trªn thÞ tr­êng. Nh­ng trong thùc tÕ, l·i suÊt chØ ®¹o ®· biÕn ®éng rÊt m¹nh chøng tá vai trß quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh cña NHT¦. L·i suÊt chiÕt chiÕt khÊu cña NHT¦ Ph¸p hoµn toµn kh«ng phô thuéc vµo l·i suÊt c¬ b¶n mµ phô thuéc vµo l·i suÊt trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ. 5.3. Kinh nghiÖm cña Hång K«ng. Hång K«ng cã mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tù do - Ph­¬ng §«ng, do vËy mµ l·i suÊt trªn thÞ tr­êng còng lµ th¶ næi. Hång K«ng kh«ng cã c¸c quan chøc tiÒn tÖ Trung ­¬ng. Viªn toµn quyÒn vµ Héi ®ång lËp ph¸p chÞu tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc tµi chÝnh vµ tiÒn tÖ. Hång K«ng kh«ng cã chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ chÝnh s¸ch l·i suÊt ®éc lËp trong dµi h¹n. HiÖp héi ng©n hµng Hång K«ng ®Æt ra l·i suÊt tiÒn göi tèi ®a ®Ó c¸c ng©n hµng c¨n cø vµo ®ã mµ tù do ®Þnh l·i suÊt cô thÓ. 5.4 Kinh nghiÖm cña Malaysia. Tõ nh÷ng n¨m 70, Malaysia ®· cã nhiÒu ®æi míi trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch l·i suÊt theo h­íng tù do ho¸. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i tù do ho¸ lóc nµo còng lµ gi¶i ph¸p tèi ­u. NHT¦ Malaysia ®· liªn tôc ®iÒu chØnh l·i suÊt, phôc vô linh ho¹t viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong tõng thêi kú. Tõ n¨m 1981, Malaysia cho phÐp c¸c NHTM tù tÝnh møc l·i suÊt c¬ b¶n cho ng©n hµng m×nh dùa trªn c¬ së chi phÝ thùc tÕ. Nh­ng ngay sau ®ã, NHT¦ nhËn thÊy trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng tiÒn tÖ ch­a thùc sù ph¸t triÓn, viÖc cho phÐp c¸c NHTM tù x¸c ®Þnh møc l·i suÊt c¬ b¶n nh­ vËy theo nguyªn t¾c tù do ho¸ l·i suÊt sÏ dÉn ®Õn c¹nh tranh qu¸ møc vÒ l·i suÊt gi÷a c¸c ng©n hµng vµ khi ®ã vÊn ®Ò an toµn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c NHTM sÏ bÞ ®e do¹. ChÝnh v× vËy, ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi vÊn ®Ò nªu trªn nhÊt lµ sau thêi kú suy tho¸i kinh tÕ (1985 - 1986), vµo n¨m 1987, Malaysia ®· chuyÓn sang ®iÒu hµnh l·i suÊt theo h­íng võa ®¶m b¶o sù phèi hîp chØ ®¹o cña NHT¦, võa duy tr× ë mét møc ®é nµo ®ã quyÒn tù chñ cña c¸c NHTM. Víi tinh thÇn ®ã, NHT¦ yªu cÇu c¸c NHTM tÝnh l·i suÊt c¬ 15 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b¶n cña ng©n hµng m×nh dùa trªn møc l·i suÊt c¬ b¶n cña hai ng©n hµng lín "leader banks ". C¸c NHTM sÏ ®iÒu chØnh l·i suÊt c¬ b¶n cña m×nh theo nguyªn t¾c ¸p dông biªn ®é giao ®éng xung quanh l·i suÊt c¬ b¶n. HiÖn nay, c¸c ng©n hµng ®­îc phÐp tÝnh l·i suÊt c¬ b¶n cho ng©n hµng m×nh, nh­ng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan vµ t­¬ng ®ång gi÷a c¸c ng©n hµng trong khi tÝnh l·i suÊt c¬ b¶n, NHT¦ ®­a ra c«ng thøc chuÈn chung nhÊt ®Ó tÝnh l·i suÊt c¬ b¶n. L·i suÊt c¬ b¶n ®­îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c yÕu tè: chi phÝ huy ®éng (sau khi ®· tÝnh ®Õn c¶ chi phÝ ®¸p øng yªu cÇu vÒ dù tr÷ b¾t buéc); c¸c chi phÝ cho vay (gåm chi l­¬ng cho c¸n bé, chi phÝ hµnh chÝnh, c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn viÖc cho vay, nh­ng kh«ng bao gåm chi phÝ liªn quan ®Õn c¸c kho¶n nî khã ®ßi); tû lÖ lîi nhuËn "profit margin" cho phÐp. Trªn c¬ së l·i suÊt c¬ b¶n ®­îc c«ng bè, c¸c NHTM sÏ niªm yÕt møc l·i suÊt c¬ b¶n cña m×nh. Møc l·i suÊt cho vay thùc tÕ cña ng©n hµng sÏ lµ l·i suÊt c¬ b¶n céng víi tû lÖ phÝ rñi ro "risk premium" trong ho¹t ®éng ng©n hµng ¸p dông linh ho¹t cho tõng mãn vay. C¸c ng©n hµng kh«ng ®­îc cho vay d­íi møc l·i suÊt c¬ b¶n ®· c«ng bè. Nh­ vËy, l·i suÊt ®· ®­îc ®iÒu hµnh theo h­íng võa cã sù chØ ®¹o cña NHT¦, nh­ng vÉn duy tr× ®­îc quyÒn tù chñ cña c¸c NHTM trong viÖc quy ®Þnh l·i suÊt. L·i suÊt ®­îc qu¶n lý linh ho¹t theo diÔn biÕn thay ®æi cña thÞ tr­êng, dùa trªn c¬ së ®¶m b¶o an toµn hÖ thèng. Nh­ vËy theo kinh nghiÖm cña c¸c n­íc, sù t¸c ®éng cña Nhµ n­íc nh÷ng khi cÇn thiÕt vÉn lµ nh÷ng quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh vÒ l·i suÊt c«ng bè trªn b¸o chÝ. Tõ kinh nghiÖm cña c¸c n­íc, chóng ta cã thÓ tham kh¶o vµ vËn dông mét c¸ch thÝch hîp vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ViÖt Nam ®Ó x©y dùng mét chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông phï hîp. 16 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng II. §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng ë ViÖt Nam trong thêi gian qua. Tõ khi cã NghÞ ®Þnh 53/H§BT ngµy 26/3/1988, tiÕp ®Õn lµ hai Ph¸p lÖnh vÒ ng©n hµng th¸ng 10/1990, ngµnh ng©n hµng n­íc ta ®· tr¶i qua h¬n 10 n¨m ®æi míi, trong thêi gian ®ã còng lµ h¬n 10 n¨m kh«ng ngõng ®æi míi chÝnh s¸ch l·i suÊt theo h­íng tõng b­íc tiÕn dÇn ®Õn mét chÝnh s¸ch l·i suÊt thÞ tr­êng khi ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ tiÒn tÖ cho phÐp. ChÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng ë ViÖt Nam trong h¬n 10 n¨m qua ®· tr¶i qua c¸c giai ®o¹n nh­ sau: 1. Giai ®o¹n l·i suÊt ©m tõ 1988 ®Õn 1992. §©y lµ thêi kú ViÖt Nam ®ang trong giai ®o¹n khñng ho¶ng, l¹m ph¸t ë møc cao, l·i suÊt lu«n trong t×nh tr¹ng ©m. NHNN quy ®Þnh cô thÓ l·i suÊt tiÒn göi vµ cho vay. L·i suÊt ©m cã ®Æc ®iÓm lµ l·i suÊt tiÒn göi thÊp h¬n l¹m ph¸t vµ l·i suÊt cho vay thÊp h¬n l·i suÊt huy ®éng vèn vµ thÊp h¬n l¹m ph¸t. L·i suÊt ©m trong giai ®o¹n ®ã g©y ra rÊt nhiÒu tiªu cùc ®èi víi nÒn kinh tÕ. Do l·i suÊt thùc cña tiÒn göi lµ sè ©m nªn kh«ng khuyÕn khÝch d©n c­ göi tiÒn vµo ng©n hµng ®Ó thùc hiÖn viÖc tËp trung vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, g©y ¸p lùc ®èi víi gi¸ c¶ hµng ho¸, do ®ã lµm cho møc l¹m ph¸t ngµy cµng t¨ng. Nhu cÇu vèn cña nÒn kinh tÕ t¨ng lªn kh«ng thùc chÊt, t¹o lîi nhuËn gi¶ cho doanh nghiÖp. Ng©n hµng bao cÊp qua l·i suÊt cho kh¸ch hµng, t¹o lç kh«ng ®¸ng cã cho ng©n hµng vµ ng©n hµng kh«ng thÓ kinh doanh tiÒn tÖ b×nh th­êng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. 2. Tõ th¸ng 10/1992 chuyÓn tõ l·i suÊt ©m sang l·i suÊt d­¬ng. Tr­íc t×nh h×nh trªn, NHNN ®· chñ ®éng sö dông c«ng cô l·i suÊt, chuyÓn tõ l·i suÊt ©m sang l·i suÊt d­¬ng, tøc lµ l·i suÊt tiÒn göi cao h¬n l¹m ph¸t ®Ó 17 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ng­êi göi tiÒn cã l·i thùc, võa b¶o toµn ®­îc gi¸ trÞ tiÒn göi, võa cã l·i vµ l·i suÊt tiÒn vay cao h¬n l·i suÊt tiÒn göi ®¶m b¶o cho ng©n hµng bï ®¾p ®­îc chi phÝ vµ cã l·i. Trong giai ®o¹n nµy, NHNN c«ng bè c¸c møc l·i suÊt tiÒn göi vµ cho vay b»ng c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh ®Ó c¸c NHTM thùc hiÖn. ChÝnh s¸ch l·i suÊt d­¬ng ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt quan träng trong qu¸ tr×nh chuyÓn ho¹t ®éng ng©n hµng sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, b¶o ®¶m lîi Ých thùc sù cña ba bªn: ng­êi göi tiÒn, ng­êi vay tiÒn vµ ng©n hµng, xo¸ bá bao cÊp trong ho¹t ®éng tÝn dông. ChÝnh s¸ch l·i suÊt phï hîp trªn ®· gãp phÇn thu hót vµ tËp trung ®­îc mét khèi l­îng tiÒn lín trong l­u th«ng, t¨ng nguån vèn tÝn dông ®Çu t­ cho ph¸t triÓn, gi¶m ¸p lùc ®èi víi l¹m ph¸t. Tuy nhiªn, ë giai ®o¹n nµy, hÖ thèng l·i suÊt cßn phøc t¹p, cßn cã qu¸ nhiÒu møc l·i suÊt tiÒn göi vµ cho vay. NHNN vÉn cßn quy ®Þnh c¸c møc l·i suÊt tiÒn göi vµ cho vay cô thÓ, ph©n biÖt l·i suÊt gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ: l·i suÊt cho vay ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc thÊp h¬n l·i suÊt cho vay ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n cao h¬n l·i suÊt cho vay trung vµ dµi h¹n, l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm cao h¬n l·i suÊt tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ. Do vËy, trong giai ®o¹n nµy, c¸c TCTD chñ yÕu phôc vô vèn ng¾n h¹n cho nÒn kinh tÕ mµ kh«ng quan t©m nhiÒu ®Õn viÖc cho vay trung vµ dµi h¹n ®Ó c¶i tiÕn kü thuËt, më réng s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ. 3. Giai ®o¹n võa quy ®Þnh c¸c møc l·i suÊt tiÒn göi vµ cho vay cô thÓ, võa cho vay theo l·i suÊt tho¶ thuËn. Theo QuyÕt ®Þnh sè 184/ Q§-NH1 ngµy 28/9/1993, NHNN quy ®Þnh c¸c møc l·i suÊt tiÒn göi vµ cho vay cô thÓ, cho phÐp c¸c TCTD cho vay theo l·i suÊt tho¶ thuËn v­ît møc l·i suÊt cho vay cô thÓ. L·i suÊt trong giai ®o¹n nµy cã hai lo¹i: l·i suÊt cho vay doanh nghiÖp Nhµ n­íc 1,8%/th¸ng vµ l·i suÊt cho vay kinh tÕ ngoµi quèc doanh cao nhÊt lµ 2,1%/th¸ng. L·i suÊt cho vay theo tho¶ thuËn gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng: Tr­êng hîp ng©n hµng kh«ng huy ®éng ®ñ vèn ®Ó cho vay theo l·i suÊt quy ®Þnh ph¶i 18 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ph¸t hµnh kú phiÕu víi l·i suÊt cao h¬n th× ®­îc ¸p dông l·i suÊt tho¶ thuËn. L·i suÊt huy ®éng cã thÓ cao h¬n l·i suÊt tiÕt kiÖm cïng kú h¹n lµ 0,2%/th¸ng vµ cho vay cao h¬n møc trÇn 2,1%/th¸ng. Trong thùc tÕ, kho¶ng 30 - 60% tæng d­ nî lóc bÊy giê lµt õ c¸c kho¶n cho vay b»ng l·i suÊt tho¶ thuËn mµ phÇn lín lµ cho vay doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ hé n«ng d©n, víi l·i suÊt phæ biÕn lµ 2,3% - 3,5%/th¸ng. Trong l·i suÊt tho¶ thuËn møc chªnh lÖch gi÷a sµn (tiÒn göi) vµ trÇn (cho vay) rÊt lín, kho¶ng tõ 0,7% - 1,0%/th¸ng, lµm cho c¸c NHTM cã møc lîi nhuËn qu¸ cao, trong khi doanh nghiÖp vµ hé n«ng d©n gÆp nhiÒu khã kh¨n. Tõ thùc tÕ nµy, Quèc héi kho¸ IX trong kú häp thø 8, th¸ng 8/1995, cïng víi nghÞ quyÕt bá thuÕ doanh thu trong ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng, ®· yªu cÇu ng©n hµng tiÕt kiÖm chi phÝ ho¹t ®éng vµ khèng chÕ møc chªnh lÖch l·i suÊt huy ®éng vµ cho vay b×nh qu©n lµ 0,35%/th¸ng. §©y lµ lý do ®Ó c¬ chÕ l·i suÊt trÇn ra ®êi vµ b·i bá l·i suÊt cho vay theo tho¶ thuËn tõ 01/01/1996. 3. ChuyÓn tõ l·i suÊt tho¶ thuËn sang trÇn l·i suÊt. Vµo ®Çu n¨m 1996, khi l¹m ph¸t ®· æn ®Þnh, NHNN ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch l·i suÊt tÝn dông theo trÇn l·i suÊt (l·i suÊt cho vay tèi ®a) vµ quy ®Þnh vÒ chªnh lÖch b×nh qu©n gi÷a l·i suÊt cho vay vµ l·i suÊt huy ®éng ë møc 0,35%/th¸ng. §iÓm c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch l·i suÊt trong giai ®o¹n nµy xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cã nhiÒu lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng trªn c¸c ®Þa bµn kh¸c nhau, quy m« kh¸c nhau vµ do ®ã chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c nhau, nªn NHNN ®· quy ®Þnh nhiÒu trÇn l·i suÊt cho vay kh¸c nhau phï hîp víi ®Æc ®iÓm tõng lo¹i vay, tõng lo¹i h×nh TCTD vµ c¸c vïng kh¸c nhau, gåm 4 trÇn l·i suÊt: TrÇn l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n; trÇn l·i suÊt cho vay trung vµ dµi h¹n; trÇn l·i suÊt ¸p dông cho c¸c TCTD cho vay trªn ®Þa bµn n«ng th«n; trÇn l·i suÊt cho vay cña quü tÝn dông nh©n d©n, hîp t¸c x· tÝn dông ®èi víi c¸c thµnh viªn. Trong ®ã, trÇn l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n lµ thÊp nhÊt vµ ¸p dông cho khu vùc thµnh thÞ. TrÇn l·i suÊt cho vay trung vµ dµi h¹n cao h¬n ng¾n h¹n mét Ýt phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ tÝnh chÊt cho vay thêi h¹n dµi rñi ro h¬n thêi h¹n ng¾n. TrÇn l·i suÊt cho vay khu vùc n«ng th«n cao h¬n trÇn l·i suÊt cho vay ng¾n 19 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. h¹n vµ trung dµi h¹n mét Ýt vµ ¸p dông chung cho c¶ hai lo¹i cho vay nµy vµ sù chªnh lÖch nµy dÇn dÇn ®­îc rót ng¾n qua c¸c lÇn ®iÒu chØnh trÇn l·i suÊt. TrÇn l·i suÊt cho vay cña c¸c quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së ®èi víi c¸c thµnh viªn lµ trÇn l·i suÊt cho vay cao nhÊt so víi c¸c trÇn l·i suÊt ë trªn (quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së lµ lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông cã quy m« rÊt nhá bÐ, ®ang trong qu¸ tr×nh thÝ ®iÓm vµ chØ ®­îc huy ®éng vµ cho vay vèn trong néi bé c¸c thµnh viªn) nh­ng kho¶ng c¸ch chªnh lÖch so víi c¸c trÇn kh¸c còng dÇn dÇn ®­îc rót ng¾n qua c¸c lÇn ®iÒu chØnh trÇn l·i suÊt. Mét thùc tÕ kh¸ch quan cña c¬ chÕ thÞ tr­êng cho thÊy n¬i cã chi phÝ cao, cho vay mãn nhá, chi phÝ lín, rñi ro cao, thiÕu vèn lµ khu vùc n«ng th«n, mét khu vùc lu«n cã nhu cÇu vèn lín nh­ng huy ®éng t¹i chç ®­îc rÊt Ýt vµ chi phÝ ho¹t ®éng ng©n hµng ë n«ng th«n cao, nªn NHNN quy ®Þnh trÇn l·i suÊt cho vay n«ng th«n cao h¬n thµnh thÞ nh»m thu hót vèn vÒ n«ng th«n, ®iÒu hoµ vèn tõ thµnh thÞ vÒ n«ng th«n cho vay b»ng c«ng cô l·i suÊt vµ b¶o ®¶m cho c¸c NHTM ë n«ng th«n bï ®¾p ®­îc chi phÝ. Nh­ng cã nhiÒu quan ®iÓm cho r»ng l·i suÊt cho vay n«ng th«n ph¶i thÊp h¬n hoÆc b»ng thµnh thÞ míi ­u ®·i n«ng nghiÖp, míi khuyÕn khÝch ®­îc n«ng nghiÖp ph¸t triÓn. Cho nªn víi QuyÕt §Þnh sè 39/1998/Q§/NHNN1 cña Thèng ®èc NHNN tõ ngµy 21/1/1998 ®· xo¸ bá sù c¸ch biÖt vÒ l·i suÊt cho vay gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n b»ng c¸ch rót tõ 4 trÇn l·i suÊt xuèng cßn 3 trÇn l·i suÊt cho vay kh¸c nhau vµ kh«ng quy ®Þnh chªnh lÖch 0,35%/th¸ng gi÷a l·i suÊt cho vay vµ l·i suÊt huy ®éng, cô thÓ nh­ sau: trÇn l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n; trÇn l·i suÊt cho vay trung vµ dµi h¹n; trÇn l·i suÊt cho vay cña quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së ®èi víi c¸c thµnh viªn. ChÝnh s¸ch nµy quy ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trÇn l·i suÊt còng dÇn dÇn ®­îc rót ng¾n l¹i phï hîp víi t×nh h×nh míi. §èi víi l·i suÊt cho vay ngo¹i tÖ, NHNN còng ®· khèng chÕ trÇn l·i suÊt cho vay vµ khi cã sù biÕn ®éng tû gi¸, phèi hîp chÆt chÏ víi c«ng cô l·i suÊt vµ tû gi¸ ®Ó t¨ng c­êng qu¶n lý ngo¹i tÖ, chèng hiÖn t­îng ®« la ho¸. §èi víi chÝnh s¸ch l·i suÊt nµy, NHNN chØ qu¶n lý l·i suÊt cho vay tèi ®a trong ph¹m vi trÇn l·i suÊt ®· quy ®Þnh vµ cho phÐp c¸c tæ chøc tÝn dông ®­îc tù do Ên ®Þnh c¸c møc l·i suÊt cho vay vµ l·i suÊt tiÒn göi huy ®éng cô thÓ, linh ho¹t, phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng, t×nh h×nh vÒ cung cÇu vèn, chÝnh s¸ch kh¸ch hµng vµ c¹nh tranh cña tõng TCTD vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm, chi phÝ ho¹t 20
- Xem thêm -