Tài liệu Giải pháp nâng hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng (bảo long)

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh LÔØI CAM ÑOAN Toâi cam ñoan ñaây laø ñeà taøi nghieân cöùu cuûa toâi. Nhöõng keát quaû vaø caùc soá lieäu trong khoùa luaän toát nghieäp ñöôïc thöïc hieän taïi Coâng ty Coå phaàn Baûo hieåm Nhaø Roàng (Baûo Long), khoâng sao cheùp baát kyø nguoàn naøo khaùc. Toâi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc nhaø tröôøng veà söï cam ñoan naøy. TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 05 thaùng 04 naêm 2011 Sinh vieân thöïc haønh TRAÀN THÒ BÍCH HAÏNH i GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh LÔØI CAÛM ÔN Ñeå hoaøn thaønh khoùa luaän toát nghieäp naøy em xin chaân thaønh caûm ôn: • Thaïc só Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn ñaõ taän tình höôùng daãn em trong quaù trình thöïc hieän khoùa luaän toát nghieäp. • Caùc anh chò taïi phoøng Baûo hieåm Baûo Long Beán Thaønh, ñaëc bieät laø anh Ñaëng Baûo Cöôøng Tröôûng Phoøng Baûo Long Beán Thaønh ñaõ taän tình höôùng daãn vaø cung caáp soá lieäu trong thôøi gian em thu thaäp thoâng tin taïi ñôn vò. Em xin chaân thaønh caûm ôn vaø xin gôûi lôøi chuùc söùc khoûe ñeán Quyù Thaày vaø Quyù anh chò taïi phoøng baûo hieåm Baûo Long Beán Thaønh Chuùc Quyù Coâng ty Coå phaàn Baûo hieåm Nhaø Roàng (Baûo Long) ngaøy caøng phaùt trieån vaø naâng cao thò phaàn cuûa mình trong ngaønh baûo hieåm ii GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc -------------- NHAÄN XEÙT CUÛA COÂNG TY CP BAÛO HIEÅM NHAØ ROÀNG Hoï vaø teân sinh vieân: TRAÀN THÒ BÍCH HAÏNH MSSV: 09B4010005 Khoùa: 09HQT01 Nhaän xeùt: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... COÂNG TY COÅ PHAÀN BAÛO HIEÅM NHAØ ROÀNG Tröôûng Phoøng ÑAËNG BAÛO CÖÔØNG iii GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc -------------- NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN Hoï vaø teân sinh vieân: TRAÀN THÒ BÍCH HAÏNH MSSV: 09B4010005 Khoùa: 09HQT01 ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... THAÏC SÓ TRÒNH ÑAËNG KHAÙNH TOAØN iv GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh MUÏC LUÏC LÔØI MÔÛ ÑAÀU.................................................................................................................. ....1 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. Phaïm vi nghieân cöùu............................................................................................. ....2 2. Muïc ñích nghieân cöùu ........................................................................................... ....2 3. Phöông phaùp nghieân cöùu ..................................................................................... ....2 4. Keát caáu cuûa chuyeân ñeà ....................................................................................... ....3 PHAÀN NOÄI DUNG CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ HIEÄU QUAÛ KINH DOANH VAØ KHAÙI QUAÙT VEÀ BAÛO HIEÅM ..................................................................................................................... ....4 1.1 Cô sôû lyù luaän veà hieäu quaû kinh doanh................................................................ ....4 1.1.1 Caùc quan ñieåm cô baûn veà hieäu quaû .............................................................. ....4 1.1.2 Söï caàn thieát cuûa vieäc naâng cao hieäu quaû kinh doanh ñoái vôùi caùc doanh nghieäp trong cô cheá thò tröôøng .................................................................................................... ....7 1.1.3 nghieäp 1.2 Caùc nhaân toá taùc ñoäng ñeán vieäc naâng cao hieäu quaû kinh doanh cuûa caùc doanh ....................................................................................................................... ....8 Söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa baûo hieåm ................................................................. ....8 1.2.1 Söï caàn thieát cuûa baûo hieåm ........................................................................... ....8 1.2.2 Ñònh nghóa baûo hieåm ................................................................................... ..10 1.2.3 1.2.2.1 Chuyeån giao ruûi ro ......................................................................... ..10 1.2.2.2 Baûo hieåm laø moät ngaønh dòch vuï ñaëc bieät ...................................... ..10 Quaù trình phaùt trieån cuûa baûo hieåm .............................................................. ..12 1.2.3.1 Hình thöùc sô khai cuûa baûo hieåm .................................................... ..12 1.2.3.2 Baûo hieåm thoâng qua cho vay laõi suaát cao ..................................... ..12 v GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn 1.2.4 1.3 SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 1.2.3.3 Hình thöùc coå phaàn .......................................................................... ..13 1.2.3.4 Hình thöùc baûo hieåm ........................................................................ ..13 YÙ nghóa, taùc duïng cuûa baûo hieåm.................................................................. ..14 1.2.4.1 Daøn traûi toån thaát .............................................................................. ..15 1.2.4.2 Baûo veä ............................................................................................. ..15 1.2.4.3 Ñeà phoøng haïn cheá toån thaát ............................................................. ..15 1.2.4.4 Oån ñònh ñôøi soáng, sx kinh doanh cuûa ngöôøi tham gia baûo hieåm .... ..16 1.2.4.5 Taïo ra söï an taâm veà maët tinh thaàn cho ngöôøi tham gia baûo hieåm.....16 1.2.4.6 Ñaàu tö phaùt trieån kinh teá.................................................................. ..17 1.2.4.7 Taïo cô hoäi coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng............................ ..17 Moät soá nghieäp vuï baûo hieåm phi nhaân thoï taïi thò tröôøng Vieät Nam................... ..17 1.3.1 Baûo hieåm taøi saûn vaø laép ñaët kyõ thuaät ........................................................ ..17 1.3.2 Baûo hieåm haøng haûi ..................................................................................... ..18 1.3.3 Baûo hieåm phi haøng haûi ............................................................................... ..18 CHÖÔNG 2: TÌNH HÌNH KINH DOANH TAÏI COÂNG TY CP BAÛO HIEÅM NHAØ ROÀNG (BẢO LONG) 2.1 Khaùi quaùt veà Coâng ty CP Baûo Hieåm Nhaø Roàng ................................................ ..19 2.1.1 Quaù trình thaønh laäp ....................................................................................... ..19 2.1.2 Chöùc naêng, nhieäm vuï .................................................................................... ..21 2.1.3 2.1.2.1 Taàm nhìn – söù meänh.......................................................................... ..21 2.1.2.2 Chieán löôïc ......................................................................................... ..22 2.1.2.3 Cam keát chaát löôïng dòch vuï.............................................................. ..22 2.1.2.4 Giaù trò ñoái vôùi xaõ hoäi ......................................................................... ..22 Cô caáu toå chöùc ............................................................................................... ..22 vi GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn 2.2 2.3 Tình hình kinh teá – xaõ hoäi, thò tröôøng baûo hieåm phi nhaân thoï........................... ..24 2.2.1 Tình hình kinh teá – xaõ hoäi ............................................................................. ..24 2.2.2 Thò tröôøng baûo hieåm phi nhaân thoï ................................................................ ..25 2.2.2.1 Tình hình chung ................................................................................. ..25 2.2.2.2 Nghieäp vuï baûo hieåm xe cô giôùi ........................................................ ..30 2.2.2.3 Nghieäp vuï baûo hieåm tai naïn vaø chaêm soùc y teá ................................ ..31 2.2.2.4 Nghieäp vuï baûo hieåm thaân taøu vaø traùch nhieäm daân söï cuûa chuû taøu . ..31 2.2.2.5 Nghieäp vuï baûo hieåm thieät haïi taøi saûn............................................... ..32 2.2.2.6 Nghieäp vuï baûo hieåm haøng hoùa vaän chuyeån ..................................... ..32 Ñaùnh giaù caùc ñieåm maïnh, ñieåm yeáu ñoái vôùi toå chöùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ñôn vò 2.4 2.5 SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh ........................................................................................................... ..33 2.3.1 Tình hình hoaït ñoäng kinh doanh ................................................................... ..33 2.3.2 Heä thoáng phaân phoái vaø maïng löôùi phuïc vuï.................................................. ..39 Ñaùnh giaù caùc ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa Baûo Long...................................... ..42 2.4.1 Ñieåm maïnh.................................................................................................... ..42 2.4.2 Ñieåm yeáu ....................................................................................................... ..42 Nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc ñoái vôùi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Baûo Long trong thôøi gian tôùi.......................................................................................................... ..43 2.5.1 Ñaùnh giaù caùc cô hoäi kinh doanh ................................................................... ..43 2.5.2 Nhöõng thaùch thöùc kinh doanh ....................................................................... ..45 CHÖÔNG 3: GIAÛI PHAÙP VAØ KIEÁN NGHÒ NHAÈM NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ KINH DOANH TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN BAÛO HIEÅM NHAØ ROÀNG (BAÛO LONG) 3.1 Muïc tieâu vaø nhieäm vuï cuûa coâng ty..................................................................... ..47 3.1.1 Muïc tieâu ........................................................................................................ ..47 3.1.2 Nhieäm vuï ....................................................................................................... ..47 vii GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn 3.2 3.3 SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh Moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû kinh doanh..................................... ..48 3.2.1 Cuûng coá hoaøn thieän boä maùy toå chöùc ............................................................ ..48 3.2.2 Veà saûn phaåm baûo hieåm ................................................................................. ..48 3.2.3 Giaûi phaùp phaùt trieån veà khu vöïc thò phaàn, thò tröôøng................................... ..50 3.2.4 Giaûi phaùp phaùt trieån keânh phaân phoái ........................................................... ..51 3.2.5 Giaûi phaùp naâng cao trình ñoä nhaân vieân ........................................................ ..52 3.2.6 Giaûi phaùp phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin .................................................... ..52 3.2.7 Caùc giaûi phaùp khaùc taïi ma traän SWOT ........................................................ ..53 Kieán nghò ............................................................................................................. ..57 KEÁT LUAÄN ..................................................................................................................... .. 60 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO .............................................................................................. .. 61 PHUÏ LUÏC viii GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh DANH MUÏC CAÙC KYÙ HIEÄU, CHÖÕ VIEÁT TAÉT UBND: Uûy ban nhaân daân TP.HCM: Thaønh phoá Hoà Chí Minh CP: Coå phaàn HÑQT: Hoäi ñoàng quaûn trò DNBH: Doanh nghieäp baûo hieåm TNDN: Thu nhaäp doanh nghieäp TT: Thoâng tö TNDS: Traùch nhieäm daân söï HHBHVN: Hieäp hoäi baûo hieåm Vieät Nam WTO: Toå chöùc thöông maïi theá giôùi ODA: Hoã trôï phaùt trieån chính thöùc GDP: Toång saûn phaåm quoác noäi SX: Saûn xuaát ix GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh LÔØI MÔÛ ÑAÀU Trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát kinh doanh, con ngöôøi luoân luoân bò caùc ruûi ro ñe doïa gaây thieät haïi veà söùc khoûe, tính maïng, taøi saûn…. Neáu khoâng may gaëp phaûi nhöõng ruûi ro ñoù con ngöôøi phaûi ñoái maët vôùi raát nhieàu khoù khaên trong vieäc khaéc phuïc nhöõng ruûi ro ñoù ñeå oån ñònh ñôøi soáng. Ñeå haïn cheá nhöõng thieät haïi coù theå xaûy ra, con ngöôøi luoân luoân tìm caùch ñoái phoù vôùi ruûi ro. Thay vì baèng caùc bieän phaùp: neù traùnh ruûi ro, ngaên chaën ruûi ro, chaáp nhaän ruûi ro thì chuùng ta coù theå chuyeån giao ruûi ro baèng caùch mua baûo hieåm. Baûo hieåm ñoùng vai troø raát quan troïng trong ñôøi soáng xaõ hoäi hieän nay. Noù goùp phaàn taïo söï an taâm trong quaù trình laøm vieäc, oån ñònh ñôøi soáng xaõ hoäi. Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá, caùc nghieäp vuï baûo hieåm ngaøy caøng ñöôïc quan taâm, xaây döïng vaø phaùt trieån lôùn maïnh töông öùng vôùi vò trí cuûa noù trong thò tröôøng baûo hieåm phi nhaân thoï. Vieäc nghieân cöùu saâu saùt vaø ñöa ra giaûi phaùp nhaèm môû roäng hôn nöõa thò tröôøng caùc loaïi hình baûo hieåm phi nhaân thoï laø caàn thieát. Vì lyù do ñoù em xin choïn ñeà taøi: “Giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh baûo hieåm phi nhaân thoï taïi Coâng ty Coå phaàn Baûo hieåm Nhaø Roàng (Baûo Long)” cho khoùa luaän toát nghieäp cuûa mình. 1 GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. Phaïm vi nghieân cöùu Tìm hieåu tình hình kinh doanh taïi Coâng ty Baûo hieåm Nhaø Roàng (Baûo Long) Tìm hieåu veà ngaønh baûo hieåm phi nhaân thoï taïi thò tröôøng Vieät Nam Phaân tích, ñaùnh giaù vaø ñöa ra giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh taïi Coâng ty Baûo hieåm Nhaø Roàng (Baûo Long) 2. Muïc ñích nghieân cöùu: Hoaøn thaønh khoùa luaän toát nghieäp Tìm hieåu tình hình kinh doanh cuûa Coâng ty Baûo hieåm Nhaø Roàng (Baûo Long). Naâng cao khaû naêng nhaän thöùc veà moät trong nhöõng ngaønh kinh teá quan troïng goùp phaàn oån ñònh ñôøi soáng xaõ hoäi. Thu thaäp caùc soá lieäu coù lieân quan, phaân tích, nhaän xeùt, ñaùnh giaù ñoàng thôøi ñöa ra moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû kinh doanh baûo hieåm phi nhaân thoï taïi Coâng ty Baûo hieåm Nhaø Roàng (Baûo Long). 3. Phöông phaùp nghieân cöùu Tham khaûo taøi lieäu töø Internet, caùc giaùo trình baûo hieåm phi nhaân thoï cuûa Hieäp hoäi baûo hieåm Vieät Nam, caùc quy taéc löu haønh noäi boä cuûa Coâng ty Coå phaàn baûo hieåm Nhaø Roàng (Baûo Long), caùc giaùo trình baûo hieåm cuûa tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Thaønh phoá Hoà Chí Minh, moät soá saùch baùo, taïp chí vaø moät soá giaùo trình khaùc coù lieân quan… Soá lieäu cuûa luaän vaên chuû yeáu ñöôïc thu thaäp töø Coâng ty Coå phaàn baûo hieåm Nhaø Roàng (Baûo Long), soá lieäu thò tröôøng cuûa Hieäp hoäi baûo hieåm Vieät Nam vaø 2 GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh caùc trang Web: webbaohiem.net, webbaohiem.pro.vn, vinare.com.vn vaø moät soá trang web khaùc coù lieân quan. Toång hôïp vaø phaân tích soá lieäu, nhaän ñònh vaø ñaùnh giaù vaán ñeà 4. Keát caáu cuûa khoùa luaän Chuyeân ñeà toát nghieäp goàm 03 phaàn: Phaàn môû ñaàu, Phaàn noäi dung vaø Phaàn keát luaän. Phaàn noäi dung goàm 03 chöông: • Chöông 1: Cô sôû lyù luaän veà hieäu quaû kinh doanh vaø khaùi quaùt veà baûo hieåm • Chöông 2: Tình hình kinh doanh taïi Coâng ty Coå phaàn baûo hieåm Nhaø Roàng (Baûo Long) • Chöông 3: Giaûi phaùp, kieán nghò nhaèm naâng cao hieäu quaû kinh doanh taïi Coâng ty Coå phaàn baûo hieåm Nhaø Roàng (Baûo Long) 3 GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh PHAÀN NOÄI DUNG CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ HIEÄU QUAÛ KINH DOANH VAØ KHAÙI QUAÙT VEÀ BAÛO HIEÅM 1.1 Cô sôû lyù luaän veà hieäu quaû kinh doanh 1.1.1 Caùc quan ñieåm cô baûn veà hieäu quaû Ngaøy nay, khi ñeà caäp ñeán vaán ñeà hieäu quaû thì ngöôøi ta vaãn chöa coù moät khaùi nieäm thoáng nhaát. Bôûi ôû moãi lónh vöïc khaùc nhau, xem xeùt treân caùc goùc ñoä khaùc nhau thì ngöôøi ta coù nhöõng caùch nhìn nhaän khaùc nhau veà vaán ñeà hieäu quaû. Nhö vaäy, ôû moãi lónh vöïc khaùc nhau thì ngöôøi ta coù nhöõng khaùi nieäm khaùc nhau veà hieäu quaû, vaø thoâng thöôøng khi noùi ñeán hieäu quaû cuûa moät lónh vöïc naøo ñoù thì ngöôøi ta gaén ngay teân cuûa lónh vöïc ñoù lieàn ngay sau hieäu quaû. Ñeå hieåu roõ hôn veà vaán ñeà hieäu quaû thì chuùng ta xem xeùt caùc vaán ñeà hieäu quaû ôû treân caùc lónh vöïc kinh teá, chính trò vaø xaõ hoäi. Töông öùng vôùi caùc lónh vöïc naøy laø 3 phaïm truø hieäu quaû: hieäu quaû kinh teá, hieäu quaû chính trò vaø hieäu quaû xaõ hoäi. * Hieäu quaû kinh teá Hieäu quaû kinh teá phaûn aùnh trình ñoä lôïi duïng caùc nguoàn löïc ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu kinh teá cuûa moät thôøi kyø naøo ñoù. Neáu ñöùng treân phaïm vi töøng yeáu toá rieâng leû thì chuùng ta coù phaïm truø hieäu quaû kinh teá, vaø xem xeùt vaán ñeà hieäu quaû trong phaïm vi caùc doanh nghieäp thì hieäu quaû kinh teá chính laø hieäu quaû kinh doanh cuûa moät doanh nghieäp. Hieåu theo muïc ñích cuoái cuøng thì hieäu quaû kinh teá laø heä soá giöõa keát quaû thu veà vaø chi phí boû ra ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû ñoù. Trong ñoù keát quaû thu veà chæ laø keát quaû phaûn aûnh nhöõng keát quaû kinh teá toång hôïp nhö laø: doanh thu, lôïi nhuaän, giaù trò saûn löôïng coâng nghieäp... neáu ta xeùt theo töøng yeáu toá rieâng leû thì hieäu quaû kinh teá laø theå hieän trình ñoä vaø söû duïng caùc yeáu toá ñoù trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh, noù phaûn 4 GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh aûnh keát quaû kinh teá thu ñöôïc töø vieäc söû duïng caùc yeáu toá tham gia vaøo quaù trình kinh doanh. Cuõng gioáng nhö moät soá chi tieát khaùc hieäu quaû laø moät chæ tieâu chaát löôïng toång hôïp phaûn aùnh trình ñoä lôïi duïng caùc yeáu toá trong quaù trình saûn xuaát, ñoàng thôøi laø moät phaïm truø kinh teá gaén lieàn vôùi neàn saûn xuaát haøng hoaù. Saûn xuaát haøng hoaù coù phaùt trieån hay khoâng laø nhôø ñaït hieäu quaû cao hay thaáp. Noùi moät caùch khaùc, chæ tieâu hieäu quaû kinh teá phaûn aùnh veà maët ñònh löôïng vaø ñònh tính trong söï phaùt trieån kinh teá. Nhìn ôû taàm vi moâ cuûa töøng doanh nghieäp rieâng leû hieäu quaû kinh teá ñöôïc bieåu hieän qua phaïm truø hieäu quaû kinh doanh. Hieäu quaû kinh doanh laø moät chæ tieâu phaûn aùnh ñaày ñuû caùc maët cuûa caû moät quaù trình kinh doanh cuûa moät doanh nghieäp. Cuï theå laø: Hieäu quaû kinh doanh laø phaïm truø kinh teá phaûn aùnh nhöõng lôïi ích ñaït ñöôïc töø caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp treân cô sôû so saùnh lôïi ích thu ñöôïc vôùi chi phí boû ra trong suoát quùa trình kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Döôùi giaùc ñoä naøy thì chuùng ta coù theå xaùc ñònh hieäu quaû kinh doanh moät caùch cuï theå baèng caùc phöông phaùp ñònh löôïng thaønh caùc chæ tieâu hieäu quaû cuï theå vaø töø ñoù coù theå tính toaùn so saùnh ñöôïc, luùc naøy phaïm truø hieäu quaû kinh doanh laø moät phaïm truø cuï theå noù ñoàng nhaát vaø laø bieåu hieän tröïc tieáp cuûa lôïi nhuaän, doanh thu... Ngoaøi ra noù coøn bieåu hieän möùc ñoä phaùt trieån doanh nghieäp theo chieàu saâu, phaûn aùnh trình ñoä khai thaùc caùc nguoàn löïc trong quaù trình saûn xuaát nhaèm thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu kinh doanh. Luùc naøy thì phaïm truø hieäu quaû kinh doanh laø moät phaïm truø tröøu töôïng vaø noù phaûi ñöôïc ñònh tính thaønh möùc ñoä quan troïng hoaëc vai troø cuûa noù trong lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh. Noùi moät caùch khaùc, ta coù theå hieåu hieäu quaû kinh doanh laø chæ tieâu phaûn aùnh trình ñoä vaø khaû naêng quaûn lyù cuûa doanh nghieäp. Luùc naøy hieäu quaû kinh doanh thoáng nhaát vôùi hieäu quaû quaûn lyù doanh nghieäp. Döôùi goùc ñoä naøy thì hieäu quaû kinh doanh phaûn aùnh trình ñoä vaø khaû naêng keát hôïp caùc yeáu toá ñaàu vaøo trong quaù trình saûn xuaát. Trong thöïc teá hieäu quaû kinh doanh trong caùc doanh nghieäp ñaït ñöôïc trong caùc tröôøng hôïp sau: - Keát quaû taêng, chi phí giaûm 5 GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn - SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh Keát quûa taêng, chi phí giaûm nhöng toác ñoä taêng cuûa chi phí nhoû hôn toác ñoä taêng cuûa keát quaû. Noùi toùm laïi ôû taàm vó moâ hieäu quûa kinh doanh phaûn aùnh ñoàng thôøi caùc maët cuûa quaù trình saûn xuaát kinh doanh nhö: keát quaû kinh doanh, trình ñoä saûn xuaát toå chöùc saûn xuaát vaø quaûn lyù, trình ñoä söû duïng cuûa yeáu toá ñaàu vaøo.. ñoàng thôøi noù yeâu caàu söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp theo chieàu saâu. Noù laø thöôùc ño ngaøy caøng trôû neân quan troïng cuûa söï taêng tröôûng kinh teá vaø laø choã döïa cô baûn ñeå ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän muïc tieâu kinh teá cuûa doanh nghieäp trong thôøi kyø. Söï phaùt trieån taát yeáu ñoù ñoøi hoûi caùc doanh nghieäp phaûi naâng cao hieäu quaû kinh doanh, ñaây laø muïc tieâu cô baûn nhaát cuûa doanh nghieäp. * Hieäu quaû xaõ hoäi vaø hieäu quaû chính trò Hieäu quaû xaõ hoäi laø phaïm truø phaûn aùnh trình ñoä lôïi duïng caùc nguoàn löïc saûn xuaát xaõ hoäi nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu xaõ hoäi nhaát ñònh. Neáu ñöùng treân phaïm vi toaøn xaõ hoäi vaø neàn kinh teá quoác daân thì hieäu quûa xaõ hoäi vaø hieäu quaû chính trò laø chæ tieâu phaûn aùnh aûnh höôûng cuûa hoaït ñoäng kinh doanh ñoái vôùi vieäc giaûi quyeát nhöõng yeâu caàu vaø muïc tieâu chung cuûa toaøn boä neàn kinh teá xaõ hoäi. Bôûi vaäy hai loaïi hieäu quaû naøy ñeàu coù vò trí quan troïng trong vieäc phaùt trieån ñaàu nöôùc moät caùch toaøn dieän vaø beàn vöõng. Ñaây laø chæ tieâu ñaùnh giaù trình ñoä phaùt trieån cuûa neàn kinh teá xaõ hoäi ôû caùc maët: trình ñoä toå chöùc saûn xuaát, trình ñoä quaûn lyù, möùc soáng bình quaân ... thöïc teá ôû caùc nöôùc tö baûn chuû nghóa ñaõ cho thaáy caùc doanh nghieäp tö baûn chæ chaïy theo hieäu quaû kinh teá maø khoâng ñaët vaán ñeà hieäu quaû chính trò xaõ hoäi ñi keøm vaø daãn ñeán tình traïng: thaát nghieäp, khuûng hoaûng coù tính chu kyø, oâ nhieãm moâi tröôøng, cheânh leäch giaøu ngheøo quaù lôùn... Chính vì vaäy Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta ñaõ coù nhöõng ñöôøng loái, chính saùch cuï theå ñeå ñoàng thôøi taêng hieäu quaû kinh teá keøm vôùi taêng hieäu quaû chính trò xaõ hoäi. Tuy nhieân, chuùng ta khoâng theå chuù troïng moät caùch thaùi quaù ñeán hieäu quaû chính trò vaø hieäu quaû xaõ hoäi moät baøi hoïc raát lôùn töø thôøi kyø cheá ñoä bao caáp ñeå laïi ñaõ cho chuùng ta thaáy roõ ñöôïc ñieàu ñoù. 6 GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn 1.1.2 SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh Söï caàn thieát cuûa vieäc naâng cao hieäu quaû kinh doanh ñoái vôùi caùc doanh nghieäp trong cô cheá thò tröôøng Trong quaù trình kinh doanh caùc doanh nghieäp phaûi luoân gaén mình vôùi thò tröôøng, nhaát laø trong cô cheá thò tröôøng hieän nay ñaët caùc doanh nghieäp trong söï caïnh tranh gay gaét laãn nhau. Do ñoù ñeå toàn taïi ñöôïc trong cô cheá thò tröôøng caïnh tranh hieän nay ñoøi hoûi caùc doanh nghieäp phaûi hoaït ñoäng moät caùch coù hieäu quaû hôn. Trong cô cheá thò tröôøng vieäc naâng cao hieäu quaû kinh doanh voâ cuøng quan troïng, noù ñöôïc thoâng qua: Thöù nhaát: naâng cao hieäu quaû kinh doanh laø cô sôû cô baûn ñeå ñaûm baûo söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Söï toàn taïi cuûa doanh nghieäp ñöôïc xaùc ñònh bôûi söï coù maët cuûa doanh nghieäp treân thò tröôøng, maø hieäu quaû kinh doanh laïi laø nhaân toá tröïc tieáp ñaûm baûo söï toàn taïi naøy, ñoàng thôøi muïc tieâu cuûa doanh nghieäp laø luoân toàn taïi vaø phaùt trieån moät caùch vöõng chaéc. Do ñoù vieäc naâng cao hieäu quaû kinh doanh laø moät ñoøi hoûi taát yeáu khaùch quan ñoái vôùi taát caû caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng trong cô cheá thò tröôøng hieän nay. Thöù hai, naâng cao hieäu quaû kinh doanh laø nhaân toá thuùc ñaåy söï caïnh tranh vaø tieán boä trong kinh doanh. Chính vieäc thuùc ñaåy caïnh tranh yeâu caàu caùc doanh nghieäp phaûi töï tìm toøi, ñaàu tö taïo neân söï tieán boä trong kinh doanh. Chaáp nhaän cô cheá thò tröôøng laø chaáp nhaän söï caïnh tranh Thöù ba, muïc tieâu bao truøm, laâu daøi cuûa doanh nghieäp laø toái ña hoaù lôïi nhuaän. Ñeå thöïc hieän muïc tieâu naøy, doanh nghieäp phaûi tieán haønh moïi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñeå taïo ra saûn phaåm cung caáp cho thò tröôøng. Muoán vaäy, doanh nghieäp phaûi söû duïng caùc nguoàn löïc saûn xuaát xaõ hoäi nhaát ñònh. Doanh nghieäp caøng tieát kieäm söû duïng caùc nguoàn löïc naøy bao nhieâu seõ caøng coù cô hoäi ñeå thu ñöôïc nhieàu lôïi nhuaän baáy nhieâu. Hieäu quaû kinh doanh laø phaïm truø phaûn aùnh tính töông ñoái cuûa vieäc söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn löïc xaõ hoäi neân laø ñIeàu kieän ñeå thöïc hieän muïc tieâu bao truøm, laâu daøi cuûa doanh nghieäp. Hieäu quaû kinh doanh caøng cao caøng phaûn aùnh doanh nghieäp ñaõ söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn löïc saûn xuaát.Vì vaäy, naâng cao hieäu quaû kinh doanh laø ñoøi hoûi khaùch quan ñeå doanh nghieäp thöïc hieän muïc tieâu bao truøm, laâu daøi laø toái ña 7 GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh hoaù lôïi nhuaän. Chính söï naâng cao hieäu quaû kinh doanh laø con ñöôøng naâng cao söùc caïnh tranh vaø khaû naêng toàn taïi, phaùt trieån cuûa moãi doanh nghieäp. 1.1.3 Caùc nhaân toá taùc ñoäng ñeán vieäc naâng cao hieäu quaû kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp: Naâng cao hieäu quaû kinh doanh trong caùc doanh nghieäp laø yeâu caàu quan troïng vaø laø muïc tieâu haøng ñaàu trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp. Chính vì vaäy naâng cao hieäu quaû kinh doanh chính laø vieäc naâng cao hieäu quaû cuûa taát caû caùc hoaït ñoäng trong quùa trình kinh doanh. Hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp chòu söï taùc ñoäng cuûa raát nhieàu caùc nhaân toá aûnh höôûng khaùc nhau. Ñeå ñaït ñöôïc hieäu quûa naâng cao ñoøi hoûi phaûi coù caùc quyeát ñònh chieán löôïc vaø quyeát saùch ñuùng trong quùa trình löïa choïn caùc cô hoäi haáp daãn cuõng nhö toå chöùc, quaûn lyù vaø ñieàu khieån hoaït ñoäng kinh doanh caàn phaûi nghieân cöùu moät caùch toaøn dieän vaø heä thoáng caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán vieäc naâng cao hieäu quaû kinh doanh. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán hieäu quaû kinh doanh coù theå ñöôïc chia thaønh hai nhoùm ñoù laø nhoùm caùc nhaân toá aûnh höôûng beân ngoaøi doanh nghieäp vaø nhoùm caùc nhaân toá aûnh höôûng beân trong doanh nghieäp. Muïc tieâu cuûa quaù trình nghieân cöùu caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán hieäu quaû kinh doanh nhaèm muïc ñích löïa choïn muïc ñích caùc phöông aùn kinh doanh phuø hôïp. Tuy nhieân vieäc nghieân cöùu caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán hieäu quaû kinh doanh caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc trong suoát quùa trình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp treân thò tröôøng. 1.2 Söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa baûo hieåm 1.2.1 Söï caàn thieát cuûa baûo hieåm Trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát kinh doanh, con ngöôøi luoân luoân bò caùc ruûi ro ñe doïa gaây thieät haïi veà söùc khoûe, tính maïng, taøi saûn. Caùc ruûi ro naøy bao goàm: - Thieân tai: Baõo luït, haïn haùn, ñoäng ñaát, nuùi löûa phun vaø caùc hieän töôïng töï nhieân khaùc thöôøng khaùc. 8 GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh - Tai naïn: Chaùy noå, taøu maéc caïn, chìm ñaém, ñaâm va… - Söï coá baát ngôø: Bò cheát vaøo thôøi ñieåm khoâng löôøng tröôùc ñöôïc trong khi coøn nhieàu nghóa vuï ñang thöïc hieän dang dôõ nhö nuoâi con, traû nôï… Ñeå haïn cheá nhöõng thieät haïi coù theå xaûy ra, con ngöôøi luoân luoân tìm caùch ñoái phoù vôùi ruûi ro. Coù nhieàu bieän phaùp ñoái phoù ruûi ro coù theå löïa choïn: - Neù traùnh ruûi ro laø bieän phaùp traùnh khaû naêng laøm xuaát hieän ruûi ro. Ví duï ngöôøi ta traùnh khaû naêng ruûi ro haøng khoâng baèng caùch khoâng ñi maùy bay maø duøng phöông tieän khaùc. Hoaëc traùnh luït baõo baèng caùch chuyeån ñeán sinh soáng taïi vuøng khoâng coù luït baõo. Nhöng ñieàu kieän ñeå neù traùnh ruûi ro laø raát haïn cheá. Trong cuoäc ñôøi mình, ngöôøi ta theá naøo cuõng phaûi ñi ñaây ñi ñoù, neáu khoâng ñi maùy bay thì buoäc phaûi ñi baèng oâ toâ hay taøu hoûa. Neáu traùnh ñöôïc ruûi ro haøng khoâng thì laïi gaëp phaûi ruûi ro ñöôøng boä, ñöôøng saét. Hoaëc khoâng phaûi ai cuõng coù ñieàu kieän choïn nôi cö truù khoâng coù baõo luït. Nhö vaäy con ngöôøi khoâng coù caùch naøo neù traùnh hoaøn toaøn ñöôïc moïi ruûi ro. - Ngaên chaën ruûi ro laø tìm caùch ngaên chaën hoaëc giaûm bôùt taàn suaát xuaát hieän ruûi ro vaø möùc ñoä khoác lieät cuûa ruûi ro. Ví duï, nhö ngöôøi ta ñaép ñeâ choáng luït, laøm theâm ñöôøng laùnh naïn treân caùc con ñöôøng ñeøo doác cao hieåm trôû. Khoa hoïc kyõ thuaät ngaøy caøng phaùt trieån thì caøng coù ñieàu kieän ngaên chaën ruûi ro, song khaû naêng con ngöôøi khoâng phaûi laø voâ haïn, khoâng coù caùch naøo ngaên chaën ñöôïc heát moïi ruûi ro. - Chaáp nhaän ruûi ro laø saün saøng ñoùn chôø ruûi ro, ñöông ñaàu vôùi ruûi ro baèng caùch trích laäp quyõ taøi chính rieâng cuûa mình ñeå ñoái phoù. Ngöôøi ta cuõng coù theå chaïy vaïy vay möôïn tieàn cuûa ngaân haøng, cuûa ngöôøi thaân hoaëc baïn beø ñeå khaéc phuïc haäu quaû thieân tai vaø tai naïn baát ngôø. Ñaây cuõng chính laø hình thöùc töï baûo hieåm. Caùch laøm naøy chæ phaùt huy taùc duïng ñoái vôùi nhöõng ruûi ro coù taàn suaát xuaát hieän thaáp vaø ít nghieâm troïng. Neáu phaùt sinh toån thaát lôùn thì vôùi nhöõng bieän phaùp noùi treân khoâng theå khaéc phuïc ñöôïc nhanh choùng haäu quaû. - Chuyeån giao ruûi ro hay coøn goïi laø baûo hieåm, mua baûo hieåm. Ñaây laø bieän phaùp ñoái phoù vôùi ruûi ro hieäu quaû nhaát, noù khaéc phuïc ñöôïc nhöôïc ñieåm cuûa taát caû caùc bieän phaùp noùi treân. 9 GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 1.2.2 Ñònh nghóa baûo hieåm Baûo hieåm laø moät khaùi nieäm raát roäng, khoù coù ñöôïc moät ñònh nghóa chung ñeå aùp duïng vôùi caû baûo hieåm nhaân thoï vaø baûo hieåm phi nhaân thoï vì baûn chaát cuûa hai loaïi hình baûo hieåm naøy hoaøn toaøn khaùc nhau. ÔÛ ñaây, chuùng ta chæ baøn veà baûo hieåm phi nhaân thoï. Vì vaäy ñöôïc ñònh nghóa nhö sau: Baûo hieåm laø bieän phaùp chia seû ruûi ro cuûa moät ngöôøi hay cuûa soá ít ngöôøi cho caû coäng ñoàng nhöõng ngöôøi coù khaû naêng gaëp ruûi ro cuøng loaïi, baèng caùch moãi ngöôøi trong coäng ñoàng goùp moät soá tieàn nhaát ñònh vaøo moät quyõ chung vaø töø quyõ chung ñoù buø ñaép thieät haïi cho nhöõng thaønh vieân trong coäng ñoàng khoâng may bò thieät haïi do nhöõng ruûi ro ñoù gaây ra. Ñeå coù theå chia seû ruûi ro thì vieäc ñaàu tieân phaûi laøm laø chuyeån giao ruûi ro 1.2.2.1 Chuyeån giao ruûi ro Baûo hieåm coù nghóa laø chuyeån giao ruûi ro. Chuyeån giao ruûi ro ôû ñaây thöïc chaát laø chuyeån giao haäu quaû taøi chính cuûa ruûi ro. Ngöôøi chuyeån giao ruûi ro coù theå laø moät caù nhaân hoaëc moät toå chöùc. Chuyeån giao ruûi ro cuõng coù nghóa laø caù nhaân hoaëc toå chöùc ñoù ñoåi caùi khoâng chaéc chaén cuûa mình (caùi coù khaû naêng xaûy ra thieät haïi) laáy caùi chaéc chaén (laø khoâng bò thieät haïi khi ruûi ro xaûy ra) hay noùi caùch khaùc, chaáp nhaän moät toån thaát nhoû chaéc chaén xaûy ra (phí baûo hieåm) ñeå traùnh moät toån thaát lôùn hôn nhieàu coù theå xaûy ra (thieät haïi taøi chính do ruûi ro gaây ra) 1.2.2.2 Baûo hieåm laø moät ngaønh dòch vuï ñaëc bieät Baûo hieåm gioáng caùc ngaønh dòch vuï khaùc laø taïo ra saûn phaåm voâ hình. Muïc ñích cuûa baûo hieåm laø ñem laïi söï an taâm, söï an toaøn veà maët taøi chính cho ngöôøi tham gia baûo hieåm tröôùc nhöõng ruûi ro coù theå xaûy ra. Saûn phaåm baûo hieåm laø saûn phaåm tröøu töôïng neân khoâng theå nhìn thaáy ñöôïc vaø khoâng deã gì nhaän bieát ñöôïc lôïi ích cô baûn, ñaëc tính, coâng duïng cuûa saûn phaåm. 10 GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh Baûo hieåm khaùc vôùi ngaønh dòch vuï khaùc ôû choã caùc ngaønh dòch vuï khaùc ñeàu coù tieâu hao vaät chaát, nhö ñeå vaän chuyeån haøng hoùa caàn coù phöông tieän vaän chuyeån, ñeå cung caáp dòch vuï, aên uoáng caàn coù löông thöïc, thöïc phaåm vaø duïng cuï nhaø aên, nhaø beáp… Dòch vuï baûo hieåm khoâng coù tieâu hao vaät chaát, ngoaïi tröø moät ít giaáy tôø ñeå laøm thuû tuïc baûo hieåm. Saûn phaåm cuûa baûo hieåm laø lôøi höùa, laø söï cam keát cuûa doanh nghieäp baûo hieåm: seõ boài thöôøng hoaëc traû tieàn baûo hieåm cho khaùch haøng khi coù toån thaát xaûy ra. Chaát löôïng vaø uy tín cuûa söï ñaûm baûo naøy theå hieän ôû hai khía caïnh: Thöù nhaát laø söï ñaûm baûo ñoù coù ñaùp öùng ñöôïc mong muoán cuûa khaùch haøng khoâng? Vaø coù thöïc söï ñem laïi söï bình yeân cho khaùch haøng khi toån thaát xaûy ra khoâng? Hay noùi moät caùch khaùc, neáu toån thaát xaûy ra thì soá tieàn boåi thöôøng cuûa doanh nghieäp baûo hieåm coù thöïc söï buø ñaép ñöôïc thieät haïi hay khoâng? Ñieàu naøy phuï thuoäc vaøo caû hai phía: ngöôøi baûo hieåm vaø ngöôøi ñöôïc baûo hieåm. Ngöôøi baûo hieåm coù cung caáp ñöôïc nhöõng saûn phaåm ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa khaùch haøng khoâng? Khaùch haøng coù saün saøng boû tieàn ra mua saûn phaåm ñoù khoâng? Thöù hai laø cam keát hay lôøi höùa cuûa doanh nghieäp baûo hieåm coù thöïc söï ñöôïc khaùch haøng tin töôûng hay khoâng? Hay noùi moät caùch khaùc, khi xaûy ra toån thaát khaùch haøng coù chaéc chaén nhaän ñöôïc tieàn boài thöôøng ñuùng nhö doanh nghieäp baûo hieåm ñaõ cam keát hay khoâng? Ñieàu naøy coù theå giaûi thích taïi sao khaùch haøng thöôøng löïa choïn nhöõng doanh nghieäp baûo hieåm coù uy tín ñeå tham gia. Maët khaùc, muoán kinh doanh baûo hieåm thaønh coâng thì caùc doanh nghieäp baûo hieåm caàn bieát giöõ chöõ tín cuûa mình. Chöõ tín gaén lieàn vôùi thöông hieäu cuûa doanh nghieäp baûo hieåm. Doanh nghieäp naøo coù uy tín, coù beà daøy lòch söû, coù coâng ngheä hieän ñaïi, coù phong caùch phuïc vuï khaùch haøng chu ñaùo thì doanh nghieäp ñoù seõ thu huùt ñöôïc ñoâng ñaûo khaùch haøng tham gia baûo hieåm. 1.2.3 Quaù trình phaùt trieån cuûa baûo hieåm 11
- Xem thêm -