Tài liệu Giải pháp nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán tp. hồ chí minh

  • Số trang: 136 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ ĐỨC HẠNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH MINH BẠCH THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ ĐỨC HẠNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH MINH BẠCH THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM TP. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2015 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Dương Thị Mai Hà Trâm Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM ngày 17 tháng 4 năm 2015. Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ và tên Chức danh Hội đồng 1 PGS.TS. Phan Đình nguyên Chủ tịch 2 TS. Phan Mỹ Hạnh Phản biện 1 3 TS. Phạm Ngọc Toàn Phản biện 2 4 TS. Nguyễn Trần Phúc Ủy Viên 5 TS. Phạm Quốc Việt Thư ký Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau khi Luận văn đã được sửa chữa. Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Đức Hạnh Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 13/09/1983 Nơi sinh: Nghệ An Chuyên ngành: Kế toán. MSHV: 1341850015 I- Tên đề tài: Giải pháp nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. II- Nhiệm vụ và nội dung: Khảo sát tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh qua hai năm 2012 và 2013. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. III- Ngày giao nhiệm vụ:18/08/2014 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/03/2015 V- Cán bộ hướng dẫn:TS Dương Thị Mai Hà Trâm CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên c ứu của riêng tôi.Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được ghi rõ nguồn gốc. Học viên thực hiện luận văn Nguyễn Thị Đức Hạnh ii LỜI CÁM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS. Dương Thị Mai Hà Trâm, người hướng dẫn khoa học, cô đã nhiệt tình hướng dẫn, động viên và hỗ trợ tác giả trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu. Tác giả xin bày tỏ sự cám ơn chân thành đến bạn bè tại trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẽ, giúp đỡ tác giả hoàn tất luận văn này. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Đức Hạnh iii TÓM TẮT Nội dung trình bày trong luận văn là đánh giá sự minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đề tài nghiên cứu của mình, tác giả đã trình bày các nội dung như sau: Thứ nhất, trình bày các vấn đề như lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đưa ra các câu hỏi nghiên cứu, dữ liệu và phương pháp nghiên cứu, đồng thời đưa ra các đóng góp và bố cục của luận văn. Thứ hai, nêu lên cơ sở lý thuyết về tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết.Tác giả trình bày một số khái niệm, quan điểm cũng như là kết quả nghiên cứu trước đây về minh bạch thông tin tài chính. Tác giả cũng đưa ra một số cách đo lường minh bạch thông tin tài chính của các công trình nghiên cứu trước đây. Trong phần này tác giả cũng đã nêu nh ững quy định về công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán và tình hình công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thứ ba, tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu gồm 6 biến độc lập là cơ cấu sở hữu, quy mô công ty, đòn bẩy, lợi nhuận, thanh khoản, kiểm toán và biến phụ thuộc là biến minh bạch thông tin. Các biến độc lập được tác giả thu thập số liệu từ báo cáo tài chính qua hai năm 2012, 2013. Biến phụ thuộc được thu thập số liệu thông qua việc khảo sát các chỉ số thông tin liên quan đến tài chính của công ty. Thứ tư, tác giả trình bày kết quả chạy hồi quy và đưa ra các kết luận về các biến trong mô hình. Thứ năm, tác giả trình bày các cơ s ở để đưa ra các giải pháp và từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. iv ABSTRACT The aim of my thesis is to evaluate the transparency of information on the financial statements of publicly traded companies in Ho Chi Minh City. In my research, I would like to present the following contents: First, the paper includes reasons to select topic, research objectives, data sources and research methods and the layout of the thesis. Through it, I give some contributive ideas, as well. Second, there are the theoretical bases of information transparency of the financial statements. Here, I show some concepts, perspectives as well as the results of previous research relevant to the transparency of financial information of public held companies. I also give some measures of the transparency in the previous studies. In this article, I indicate provisions of disclosure of the Stock exchange and disclosure situation of Hochiminh security market. Third, the research model conducted consists of six independent variables: Ownership structure, company size, leverage, profitability, liquidity and audit. Its dependent variable is Transparency of information. The independent variables were measured base on data collected from the last two-year financial statements of 2012, 2013. The dependent variable is collecting data through surveys of information index relating to corporate finance. Fourth, results of regression research and conclusions about the variables in the model are given. Fifth, there are the bases for solution and my own solutions to improving the information transparency of the financial statements by publicly traded companies in Ho Chi Minh City. v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................v LỜI CÁM ƠN ............................................................................................................ ii TÓM TẮT ................................................................................................................. iii ABSTRACT .............................................................................................................. iv MỤC LỤC...................................................................................................................v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................... ix DANH MỤC CÁC BẢNG..........................................................................................x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI...........................................................................1 1.1 Lý do chọn đề tài ..................................................................................................1 1.2 Mục tiêu và các vấn đề nghiên cứu ......................................................................2 1.3 Câu hỏi nghiên cứu...............................................................................................3 1.4 Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu .....................................................................3 1.5 Đóng góp của luận văn .........................................................................................3 1.6 Bố cục của luận văn..............................................................................................4 TÓM TẮT CHƯƠNG 1..............................................................................................4 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍNH MINH BẠCH THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT ....................................6 2.1 Cơ sở lý thuyết về tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết...................................................................................................................6 2.1.1 Khái niệm minh bạch .........................................................................................6 2.1.2 Lợi ích của minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính .....................................8 2.1.3 Đo lường tính minh bạch thông tin ....................................................................9 2.1.4 Lợi ích của Minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. ……… ................................................................................................................14 2.1.4.1 Minh bạch thông tin báo cáo tài chính làm gia tăng sự bảo vệ nhà đầu tư...15 2.1.4.2 Minh bạch thông tin báo cáo tài chính khuyến khích nhà đầu tư tham gia vào thị trường, thúc đẩy tính thanh khoản của thị trường................................................15 vi 2.1.4.3 Minh bạch thông tin báo cáo tài chính góp phần phát triển tính hiệu quả của thị trường chứng khoán .............................................................................................16 2.2 Công ty niêm yết .................................................................................................16 2.2.1 Giới thiệu khái quát công ty niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh .............................................................................................................16 2.2.2. Yêu cầu pháp lý về công bố thông tin.............................................................17 2.2.2.1 Công bố thông tin trên thị trường sơ cấp ......................................................17 2.2.2.2 Công bố thông tin trên thị trường thứ cấp.....................................................19 2.2.2.3 Phương tiện và hình thức công bố thông tin .................................................21 2.2.3 Tình hình công bố thông tin của các công ty niêm yết ....................................22 2.3 Tổng quan về các công trình nghiên cứu trước ..................................................23 2.4 Những kinh nghiệm quốc tế về việc nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết......................................................................24 2.4.1 Kinh nghiệm của Mỹ.......................................................................................25 2.4.2 Kinh nghiệm của Trung Quốc .........................................................................25 2.4.3 Kinh nghiệm của New Zealand .......................................................................26 2.4.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .................................................................26 TÓM TẮT CHƯƠNG 2............................................................................................28 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH KIỂM ĐỊNH TÍNH MINH BẠCH THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ................................29 3.1 Xây dựng mô hình kiểm định..............................................................................29 3.2 Mẫu nghiên cứu và phương pháp thu thập thông tin ..........................................31 3.3 Phương pháp đo lường và tính toán ....................................................................31 TÓM TẮT CHƯƠNG 3............................................................................................32 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.................................................................33 4.1 Khảo sát và đo lường sự minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Tp Hồ Chí Minh .......................................33 4.2 Phân tích hồi quy.................................................................................................36 vii 4.3 Thảo luận kết quả nghiên cứu .............................................................................40 TÓM TẮT CHƯƠNG 4............................................................................................45 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO TÍNH MINH BẠCH THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ........................................................................................................................46 5.1 Quan điểm để đưa ra giải pháp ...........................................................................46 5.1.1 Phù hợp với môi trường pháp luật của Việt Nam ............................................46 5.1.2 Phù hợp với các quy định, luật lệ của thị trường chứng khoán Việt Nam.......46 5.1.3 Phù hợp với xu thế chung của thế giới.............................................................47 5.2 Giải pháp nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết.................................................................................................................47 5.2.1 Giải pháp nhằm nâng cao tính minh bạch về cơ cấu sở hữu............................49 5.2.2 Giải pháp nhằm mở rộng quy mô công ty........................................................50 5.2.3 Giải pháp nhằm cải thiện chỉ tiêu lợi nhuận tại các công ty ............................50 5.2.4 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán..............................................51 5.3 Một số kiến nghị..................................................................................................53 5.3.1 Đối với các công ty niêm yết ...........................................................................53 5.3.1.1 Công ty cần đưa thêm các chỉ số tài chính vào báo cáo tài chính.................53 5.3.1.2 Các công ty phải trình bày cụ thể giao dịch với các bên liên quan..............54 5.3.1.3 Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính .............................................56 5.3.2 Một số đề xuất đối với Bộ tài chính .................................................................56 5.3.2.1 Lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có sự tách biệt giữa công ty tiếp tục hoạt động hay công ty không tiếp tục hoạt động .........................................56 5.3.2.2 Bổ sung báo cáo vốn chủ sở hữu vào danh mục các báo cáo cần phải có đối với các công ty. .........................................................................................................57 5.3.3 Đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán..........58 5.3.3.1 Xây dựng chỉ số đánh giá minh bạch thông tin tài chính nói riêng và minh bạch thông tin nói chung đối với các công ty. ..........................................................58 viii 5.3.3.2 Nâng cao sự kiểm soát về công bố thông tin và điều chỉnh mức xử phạt các hành vi gây ra sự không minh bạch thông tin tài chính. ...........................................59 5.3.3.3 Bổ sung quy định xử phạt hành chính đối với các trường hợp chênh lệch số liệu trên báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán....................................................59 5.4 Hạn chế của luận văn và hướng nghiên cứu tiếp theo ........................................60 5.4.1 Hạn chế của nghiên cứu ...................................................................................60 5.4.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo .............................................................................61 TÓM TẮT CHƯƠNG 5............................................................................................62 KẾT LUẬN ...............................................................................................................63 TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................64 I. Danh mục tài liệu tiếng việt...................................................................................64 II. Danh mục tài liệu tiếng anh..................................................................................65 ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCĐKT: Bảng cân đối kế toán BCKQHĐKT: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BCLCTT: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BCTC: Báo cáo tài chính SEC: Securities and Exchange Commission (Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ) TP HCM: Thành phố Hồ Chí Minh x DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Chỉ số tiết lộ thông tin tài chính Bảng 4.1 Kết quả khảo sát chỉ số minh bạch thông tin báo cáo tài chính.............. 33 Bảng 4.2 Bảng phân tích phương trình hồi quy của mô hình nghiên cứu ............. 38 Bảng 4.3 Bảng dữ liệu ANOVA ............................................................................ 39 Bảng 4.4 Bảng đánh giá mức độ giải thích của các biến độc lập trong mô hình... 39 Bảng 4.5 Danh sách các công ty niêm yết được kiểm toán bởi 4 công ty kiểm toán lớn........................................................................................................................... 43 Bảng 5.1 Môt số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh ...................................................................................................................... 53 Bảng 5.2 Thông tin giao dịch với bên liên quan. ................................................... 55 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý do chọn đề tài Trên thị trường chứng khoán thì thông tin là yếu tố mang tính nhạy cảm, đặc biệt là các thông tin tài chính sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định của nhà đầu tư, vì vậy để bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư thì thông tin tài chính c ần phải đảm bảo tính trung thực và minh bạch. Khi nói đến tínhminh bạch trong thông tin tài chính, những người làm nghề Kế toán thường hiểu theo nghĩa Báo cáo tài chính phải được lập t heo đúng các quy định, chuẩn mực về Kế toán. Điều này tuy đúng nhưng chưa đủ,việc lập báo cáo tài chính theo đúng các quy định hiện hành mới chỉ bảo đảm được tính tuân thủ, nhưng chưa phát huy được vai trò của Kế toán như là một “ngôn ngữ của thế giới kinh doanh”. Báo cáo tài chính là cơ sở dữ liệu quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho những người sử dụng báo cáo tài chính (như đối tác, chủ nợ, nhà đầu tư…).Mục đích của báo cáo tài chính là cung cấp thông tin tài chính của doanh nghiệp cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng.Để có thể phân tích nhằm đưa ra những đánh giá đúng đắn về khả năng tài chính, hiệu quả kinh doanh và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp, các nhà đầu tư phải dựa vào nguồn thông tin trung thực, đầy đủ, kịp thời của doanh nghiệp thông qua hệ thống báo cáo tài chính. Chính vì vậy, vai trò của Kế toán trong một nền kinh tế phát triển không chỉ giới hạn ở việc tuân thủ đúng các quy định hiện hành về Kế toán, mà yêu cầu giờ đây đã trở nên cao hơn là cung cấp thông tin hữu ích cho nhà đầu tư. Sự minh bạch thông tin của doanh nghiệp là một thứ tài sản rất có giá trị đối với bản thân doanh nghiệp. Một khi doanh nghiệp đã tạo được niềm tin với các nhà đầu tư, các đối tác kinh doanh sẽ tạo điều kiện tốt cho việc huy động vốn đầu tư, tìm kiếm đối tác kinh doanh, vay vốn ngân hàng. 2 Tính minh bạch của thông tin trên báo cáo tài chính được đảm bảo thông qua việc công bố đầy đủ và có thuyết minh rõ ràng về những thông tin hữu ích, cần thiết cho việc ra quyết định kinh tế của các đối tượng sử dụng thông tin. Trong thực tế, tồn tại một khoảng cách không nhỏ giữa nội dung thông tin phải công bố theo quy định và nội dung thông tin mà các công ty niêm yết thực tế công bố. Điều này dẫn đến những hậu quả không mong muốn cho mục tiêu minh bạch hóa thông tin trên báo cáo tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự chênh lệch đáng kể số liệu tài chính trước và sau khi kiểm toán của các công ty niêm yết như: năm 2010 công ty cổ phần tập đoàn Sara với lợi nhuận sau thuế là 3,7 tỷ đồng, sau khi kiểm toán còn lại 1,4 tỷ đồng, một trong những nguyên nhân là do việc trích lập dự phòng đầu tư dài hạn, công nợ chưa được đối chiếu đầy đủ …, năm 2011 công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2010 đến 25/04/2011 vì nguyên nhân công ty nâng cấp hệ thống, sai sót số liệu kế toán… Như vậy, ngày càng nhiều công ty có sự chênh lệch đáng kể số liệu trước và sau kiểm toán, cũng như nhiều công ty niêm yết chưa tuân thủ quy định về phương tiện, hình thức và thời gian công bố thông tin báo cáo tài chính. Đó là lý do tôichọn đề tài nghiên cứu “Giải pháp nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh”. 1.2 Mục tiêu và các vấn đề nghiên cứu - Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu của đề tài là đưa ra các giải pháp nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phốHồ Chí Minh. -Mục tiêu cụ thể: 3 Thứ nhất, Tìm hiểusự minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính và tiêu chuẩn để đo lường sự minh bạch. Thứ hai, Tìm hiểu và đánh giá thực trạng sự minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. Thứ ba, Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Thứ nhất, thế nào là minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính và tiêu chuẩn nào để đo lường sự minh bạch? Thứ hai, thực trạng sự minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết hiện nay như thế nào? Thứ ba, những nội dung nào cần đề xuất để nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết? 1.4 Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: sở giao dịch chứng khoán Thành phốHồ Chí Minh, đối tượng là 200 công ty cổ phần của Việt Nam được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012, 2013. Dữ liệu của các công ty được thu thập từ báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, các thông tin được công bố chính thức, website của các công ty, website của sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu: đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu như thống kê, phân tích mô tả, tổng hợp, đồng thời đề tài sử dụng mô hình hồi quy đa biến: các biến phụ thuộc, biến độc lập, được tổ chức thành dữ liệu bảng theo từng công ty. Các kết quả thống kê và hồi quy được thực hiện với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS. 1.5 Đóng góp của luận văn 4 Luận văn tập trung nghiên cứu về ảnh hưởng của thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tới quyết định của người sử dụng báo cáo tài chínhtừ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Những người sử dụng báo cáo tài chính cũng có thể dựa vào những kết quả của bài nghiên cứu này để chú ý nhiều hơn vào tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty để có thể đưa ra quyết định thích hợp và đúng đắn nhất. 1.6 Bố cục của luận văn Kết cấu của luận văn gồm 5 chương như sau: Chương 1: Giới thiệu đề tài, trong chương này tôinêu lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, đóng góp và bố cục của luận văn. Chương 2: Cơ sở lý thuyết, trong chương này tôi nêu lên cơ sở lý thuyết về minh bạch thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. Chương 3: Xây dựng mô hình kiểm định tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phốHồ Chí Minh. Chương 4: Kết quả nghiên cứu, trong chương này tôitrình bày kết quả hồi quy về tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Chương 5: Giải pháp và kiến nghị nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. TÓM TẮT CHƯƠNG 1 Trong chương này, tác giả đã trình bày những vấn đề sau: 5 Thứ nhất, nêu lên lý do để chọn đề tài đó là tầm quan trọng của báo cáo tài chính cũng như là tầm quan trọng của sự minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. Thứ hai, nêu được mục tiêu nghiên cứu của đề tài, đưa ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể để thực hiện đề tài.Đặt ra các câu hỏi để thực hiện nghiên cứu đề tài. Thứ ba, trình bày cách lấy dữ liệu nghiên cứu và đưa ra phương pháp nghiên cứu cho bài luận văn. Thứ tư, trình bày những ý kiến đóng góp của luận văn, và đưa ra bố cục của luận văn. 6 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍNH MINH BẠCH THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT 2.1 Cơ sở lý thuyết về tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết 2.1.1 Khái niệm minh bạch Mục đích của các báo cáo tài chính là cung cấp thông tin tài chính của đơn vị lập báo cáo cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng. Tính minh bạch của các báo cáo tài chính được đảm bảo thông qua việc công bố đầy đủ và có thuyết minh rõ ràng về những thông tin hữu ích, cần thiết cho việc ra quyết định kinh tế của nhiều đối tượng sử dụng thông tin Sự minh bạch là một thuật ngữ dùng để đánh giá chất lượng của báo cáo tài chính.Chức năng cơ bản của báo cáo tài chính là cung cấp thông tin cho các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, giúp cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp đưa ra các quyết định tối ưu. Ngoài ra sự minh bạch còn đư ợc đề cập đến rất nhiều trong các lĩnh v ực như sự minh bạch của thị trường tài chính hay sự minh bạch trong việc quản trị công ty. Việc minh bạch trong hoạt động quản trị sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động ổn định và tăng trưởng vững chắc. Một doanh nghiệp có hệ thống quản trị tốt và minh bạch bao giờ cũng có các chính sách quản trị rủi ro thích hợp. Trong phạm vi nghiên cứu, tôi chỉ đề cập đến sự minh bạch thông tin tài chính công bố hay là sự minh bạch của thông tin được trình bày trên các báo cáo tài chính công bố bởi các công ty niêm yết. Có nhiều khái niệm về sự minh bạch được đưa ra bởi các tổ chức nghề nghiệp cũng như trong nghiên cứu, có thể nêu một vài khái niệm như sau: Theo tổ chức S&P (Standard & Poors), sự minh bạch là công bố kịp thời và đầy đủ của việc điều hành, hoạt động và tài chính của công ty cũng như các thông l ệ
- Xem thêm -