Tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây lắp cds

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU........................................................................................................... CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TƯ VẤN XÂY DỰNG.................... 1.1. Khái niệm về tư vấn, tư vấn xây dựng......................................................... 1.2. Năng lực tư vấn xây dựng:................................................................................. 1.3. Vai trò của tư vấn xây dựng:............................................................................. 1.4. Tiêu chuẩn quốc tế đối với một đơn vị tư vấn................................................ 1.5. Yêu cầu đối với sản phẩm tư vấn xây dựng.................................................... 1.6. Yêu cầu đối với con người tư vấn.................................................................... 1.6.1. Yêu cầu về năng lực phẩm chất.................................................................... 1.6.2. Yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp.................................................................. 1.7.2. Các dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án................................................................ 1.7.3. Dịch vụ quản lý điều hành dự án.................................................................. 1.7.3.1.Khái niệm về quản lý dự án..................................................................... 1.7.3.2. Mô hình tư vấn quản lý dự án:............................................................... 1.7.3.3. Khái quát về giám đốc dự án hay chủ nhiệm dự án (Project Manager):........................................................................................................... 1.7.3.4. Trách nhiệm và những kỹ năng chủ yếu cần có của một giám đốc dự án ............................................................................................................................ 1.7.3.5.Chế độ trách nhiệm của giám đốc dự án................................................. 1.7.4. Thiết kế, thẩm tra và lập dự toán.................................................................. 1.7.5. Giám sát thi công.......................................................................................... 1.7.5. Khảo sát địa kỹ thuật, kiểm định.................................................................. 1.7.6. Các dịch vụ cho tư vấn nước ngoài............................................................... 1.7.8. Các dịch vụ tư vấn chuyên ngành khác........................................................ 1.8. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng............ 1.8.1. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn và cá nhân khi lập dự án.................. 1.8.1.1. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi lập dự án............................. 1.8.1.2. Điều kiện năng lực của chủ nhiệm lập dự án......................................... 1.8.2. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn và cá nhân khi làm tư vấn quản lý dự án.................................................................................................................. Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 1 Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung 1.8.2.1. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi làm tư vấn quản lý dự án ............................................................................................................................ 1.8.2.2. Điều kiện năng lực của Giám đốc tư vấn quản lý dự án........................ 1.8.3. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn và cá nhân khi tham gia khảo sát xây dựng................................................................................................................. 1.8.3.1. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi tham gia khảo sát xây dựng.................................................................................................................... 1.8.3.2. Điều kiện năng lực của chủ nhiệm khảo sát xây dựng........................... 1.8.4. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn và cá nhân khi thiết kế xây dựng công trình............................................................................................................... 1.8.4.1. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi thiết kế xây dựng công trình.................................................................................................................... 1.8.4.2. Điều kiện năng lực của chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình............ 1.8.4.3. Điều kiện năng lực của chủ trì thiết kế xây dựng công trình.................. 1.8.5. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn và cá nhân khi thẩm tra thiết kế xây dựng công trình................................................................................................ 1.8.5.1. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi thẩm tra thiết kế xây dựng công trình............................................................................................................ 1.8.5.1. Điều kiện năng lực của chủ trì thẩm tra thiết kế xây dựng công trình ............................................................................................................................ 1.8.6. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn và cá nhân khi giám sát thi công xây dựng công trình............................................................................................... 1.8.7. Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập thiết kế, khảo sát, giám sát thi công xây dựng công trình....................................................................................... 1.8.8. Điều kiện năng lực của tổ chức khi thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng........................................................................................................ 1.8.9. Điều kiện năng lực của tổ chức khi thực hiện chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.............................................................................. 1.9. Quy trình hoạt động của các tổ chức tư vấn xây dựng trong nước.............. 1.9.1. Cơ cấu tổ chức của đơn vị tư vấn xây dựng:................................................. 1.9.1.1. Cơ cấu tổ chức quản lý chức năng:........................................................ Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 2 Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung 1.9.1.2. Cơ cấu trực tuyến:................................................................................. 1.9.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý hỗn hợp:........................................................... 1.9.2. Mô hình tổ chức sản xuất sản phẩm tư vấn:................................................. 1.9.2.1. Mô hình sản xuất theo chuyên môn hóa:................................................ 1.9.2.2. Mô hình sản xuất theo hình thức tổng hợp các bộ môn:......................... 1.9.2.3. Mô hình sản xuất kết hợp chuyên môn hóa và tổng hợp:....................... 1.9.2.4. Mô hình sản xuất theo sơ đồ đầu mối:................................................... 1.9.2.5. Mô hình sản xuất theo sơ đồ một chuyên ngành:................................... CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH VÀ HIỆN TRẠNG TƯ VẤN XÂY DỰNG N ÓI CHUNG VÀ CÔNG TY TƯ VẤN CDS NÓI RI ÊNG........................................... 2.1. Khái quát chung về tư vấn xây dựng hiện nay............................................... 2.2. Cơ cấu tổ chức.................................................................................................. 2.3. Mô hình tổ chức sản xuất sản phẩm tư vấn.................................................... 2.4. Đánh giá năng lực chuyên môn tư vÊn xây dựng hiện nay........................... 2.4.1. Nhận định chung về các dịch vụ tư vấn Xây dựng hiện nay......................... 2.4.2. Khả năng nắm vững dây chuyển công nghệ và vật liệu mới......................... 2.4.3. Trình độ, kinh nghiệm của nhà tư vấn.......................................................... 2.4.4. Nắm bắt thông lệ quốc tế:............................................................................. 2.4.5. Trình độ ngoại ngữ....................................................................................... 2.4.6. Nhận xét và đánh giá:................................................................................... 2.5. Đánh giá năng lực quản lý của các tổ chức tư vấn xây dựng Việt Nam:...... 2.5.1. Năng lực điều hành sản xuất kinh doanh:..................................................... 2.5.1.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh và kế hoạch kinh doanh:.................... 2.5.1.2. Thực hiện điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh:.............................. 2.5.2. Năng lực tổ chức quản lý đơn vị:.................................................................. 2.5.2.1. Xây dựng hệ thống văn bản quản lý nội bộ:........................................... 2.5.2.2. Quản lý chất lượng:............................................................................... 2.5.2.3. Quản lý nguồn nhân lực:........................................................................ 2.5.2.4. Quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin:............................................ 2.5.2.5. Quản lý nguồn lực và cơ sở vật chất:..................................................... 2.6. Những cơ chế chính sách liên quan:................................................................ Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 3 Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung 2.6.1. Phí tư vấn xây dựng:..................................................................................... 2.6.2. Chính sách thuế:........................................................................................... 2.6.3. Quy chế đấu thầu:......................................................................................... 2.6.4. Cơ chế chính sách:........................................................................................ 2.6.4.1. Về công tác quản lý:............................................................................... 2.6.4.2. Sự phân cấp quản lý:.............................................................................. 2.6.4.3. Điều kiện làm việc và cơ sở vật chất:..................................................... 2.7. Giới thiệu khái quát về Công ty tư vấn CDS, nhìn nhận và đánh giá.......... 2.7.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty................................................... 2.7.2. Sơ đồ tổ chức của công ty............................................................................. 2.7.3. Năng lực tư vấn của công ty......................................................................... 2.7.3.1. Năng lực về nhân sự............................................................................... 2.7.3.2. Năng lực máy móc thiết bị...................................................................... 2.7.4. Các công trình điển hình đã và đang triển khai trong thời gian qua.............. 2.7.5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh..................................................... 2.7.5. Đánh giá chung về công ty tư vấn CDS........................................................ 2.7.6. Đánh giá năng lực tư vấn xây dựng của công ty tư vấn CDS....................... 2.7.6.1. Năng lực của Công ty tư vấn CDS khi tham gia lập dự án..................... 2.7.6.2. Năng lực của công ty tư vấn CDS khi làm tư vấn quản lý dự án............ 2.7.6.3. Năng lực của công ty tư vấn CDS khi tham gia khảo sát xây dựng........ 2.7.6.4. Năng lực của công ty tư vấn CDS khi thiết kế xây dựng công trình....... 2.7.6.5. Năng lực của công ty tư vấn CDS khi thẩm tra thiết kế xây dựng công trình........ 2.7.6.6. Năng lực của công ty tư vấn CDS khi giám sát thi công xây dựng công trình........................................................................................................... 2.7.6.7. Năng lực của công ty tư vấn CDS khi thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng............................................................................................ 2.7.7. Đánh giá về một số năng lực khác của công ty tư vấn CDS......................... 2.7.7.1. Nắm bắt thông lệ quốc tế:...................................................................... 2.7.7.2.Trình độ ngoại ngữ:................................................................................ 2.7.7.3. Chất lượng dịch vụ tư vấn và hồ sơ tư vấn............................................. Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 4 Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ VẤN ĐỐI VỚI CÔNG TY CP TƯ VẤN THI ẾT KẾ V À XÂY LẮP CDS.................... 3.1. Sự cần thiết của việc nâng cao năng lực tư vấn.............................................. 3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CDS....................... 3.2.1. Giải pháp về tổ chức..................................................................................... 3.2.2. Giải pháp về Nâng cao năng lực chuyên môn.............................................. 3.2.2.1. Nâng cao năng lực chuyên gia............................................................... 3.2.2.2. Tăng cường hợp tác với tư vấn nước ngoài và các tư vấn khác nhằm trao đổi kinh nghiệm, kiến thức........................................................................... 3.2.3. Giải pháp về nâng cao năng lực tài chính..................................................... 3.2.4. Giải pháp về tăng cường đầu tư trang thiết bị, kiện toàn hệ thống thông tin nhằm phục vụ cho công việc............................................................................. 3.2.5. Nâng cao năng lực quản lý........................................................................... 3.2.5.1. Quản lý điều hành tổ chức sản xuất....................................................... 3.2.5.2. Văn hóa Công ty..................................................................................... 3.2.5.3. Quản lý chất lượng................................................................................. 3.2.5.4. Kế hoạch kinh doanh, tiếp thị, tìm kiếm thị trường................................ 3.2.5.5. Quản lý nguồn nhân lực và cơ sở vật chất............................................. 3.2.6. Tham gia và xây dựng các tổ chức hiệp hội.................................................. KIẾN NGHỊ................................................................................................................ KẾT LUẬN................................................................................................................. Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 5 Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 6 Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài: Hoạt động tư vấn đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nó không chỉ là hoạt động mang tính nghề nghiệp mà còn là đòn bẩy mang lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật cao cho xã hội. Ở Việt Nam, hoạt động tư vấn mới được ghi nhận và phổ biến rộng rãi khoảng mười năm trở lại đây, do vậy mà vẫn còn rất mới đối với cả các nhà tư vấn lẫn các đối tác sử dụng, khai thác tư vấn. Cùng với sự chuyển mình của hoạt động này, các tổ chức tư vấn xây dựng đã và đang từng bước thay đổi để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường. Bên cạnh đó, Nhà nước và các Bộ, Ngành đã ban hành hàng loạt chính sách qui chế quản lý loại hình hoạt động kinh doanh chất xám này và những chính sách đó đã và đang phát huy hiệu lực trong việc quản lý và khai thác hoạt động tư vấn trong toàn quốc. Với lực lượng đông đảo các nhà tư vấn (khoảng trên 1000 doanh nghiệp cùng hàng vạn kiến trúc sư, kỹ sư, các nhà khoa học, các cán bộ quản lý trên cả nước) đang hoạt động hết sức năng động trên toàn quốc, lĩnh vực tư vấn xây dựng đang vươn lên phát huy nội lực, từ chỗ chỉ thực hiện khảo sát thiết kế đến nay đã đảm nhiệm 14 loại hình hoạt động tư vấn theo thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển quá nhanh về số lượng còn nhiều vấn đề nổi cộm về chất lượng công tác tư vấn như: năng lực của các tổ chức tư vấn còn hạn chế, ưu thế cạnh tranh của tư vấn trong nước đối với các công ty nước ngoài còn kém, cạnh tranh gay gắt và thiếu lành mạnh giữa các tổ chức tư vấn, việc quản lý và các cơ chế chính sách đối với các tổ chức tư vấn còn nhiều vấn đề bất cập. Điều này đòi hỏi các tổ chức tư vấn cần phải nhìn nhận, đánh giá, nắm bắt mọi diễn biến của hoạt động kinh doanh để tự đổi mới từ các khâu tổ chức, quản lý đến củng cố lại đội ngũ cán bộ, dần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường tư vấn. Vài năm trở lại đây nhà nước mở cửa thị trường xây dựng dẫn đến sự cạnh tranh không chỉ giữa các đơn vị tư vấn trong nước mà còn có cạnh tranh với cac đơn vị tư vấn nước ngoài. Trong điều kiện như vậy, việc đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực tư vấn là một nhu cầu cần thiết cả trước mắt và lâu dài cho mỗi đơn vị tư vấn. 2. Mục đích nghiên cứu: - Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về tư vấn xây dựng, năng lực tư vấn xây dựng và sự cần thiết khách quan phải nâng cao năng lực tư vấn xây dựng việt nam trong điều kiện nền kinh tế thị trường. - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng năng lực tư vấn một số doanh nghiệp Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 7 Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung tư vấn xây dựng trong thời gian vừa qua, qua đó đi sâu phân tích và đánh giá, những mặt mạnh, mặt yếu, những thành quả đạt được về năng lực tư vấn của công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây lắp CDS - Đề xuất các tiêu chí, giải pháp, mục tiêu cơ bản nhằm nâng cao năng lực tư vấn của công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây lắp CDS 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: a, Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu là các Doanh nghiệp tư vấn xây dựng nói chung và công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây lắp CDS nói riêng trong hoạt động tư vấn xây dựng công trình b, Phạm vi nghiên cứu là lĩnh vực tư vấn xây dựng công trình. 4. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu: a, Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp điều tra, phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm, phương pháp chuyên gia,phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết, phương pháp phân loại, hệ thống hóa lý thuyết, phương pháp mô hình hóa b, Nguồn tư liệu: - Các văn bản về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế. - Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu. - Các nghiên cứu trước có liên quan đến vấn đề tư vấn. - Các số liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP tư vấn thiết kế và xây lắp CDS trong thời gian qua 5. Bố cục của luận văn: Tên đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của Công ty CP tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS. Đề tài bao gồm các nội dung sau: Chương I: Một số vấn đề chung về tư vấn xây dựng Chương II: Tình hình và hiện trạng tư vấn xây dựng Việt Nam nói chung và công ty CDS nói riêng. Chương III: Một số giải pháp nâng cao năng lực tư vấn đối với Công ty CP tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS Kiến nghị Kết luận CHƯƠNG I Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 8 Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TƯ VẤN XÂY DỰNG 1.1. Khái niệm về tư vấn, tư vấn xây dựng - Tư vấn là sản phẩm của sự phát triển của nền kinh tế thị trường, xuất phát từ thực tế khách quan. Công ty tư vấn sẽ "tư vấn" một doanh nghiệp theo đúng cách mà một người đưa ra lời khuyên cho bạn bè hay người thân lúc cấp thiết. - Tư vấn là một dịch vụ trí tuệ, một hoạt động “chất xám” cung ứng cho khách hàng những lời khuyên đúng đắn về chiến lược, sách lược, biện pháp hành động và giúp đỡ, hướng dẫn khách hàng thực hiện những lời khuyên đó, kể cả tiến hành những nghiên cứu soạn thảo dự án và giám sát quá trình thực thi dự án đạt hiệu quả yêu cầu. - Tư vấn xây dựng là một loại hình tư vấn đa dạng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dung,… - Tư vấn xây dựng giúp cho khách hàng – chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan trong các công việc chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng (như lập các báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dung, báo cáo kinh tế kỹ thuật), thực hiện dự án đầu tư xây dựng (như khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng và tổ chức đấu thầu để mua sắm thiết bị thi công xây dựng công trình, kiểm soát chi phí, quản lý hợp đồng xây dựng,…) 1.2. Năng lực tư vấn xây dựng: Năng lực tư vấn xây dựng phản ánh khả năng, quy mô, phạm vi của đơn vị trong lĩnh vực tư vấn xây dựng. Năng lực của tổ chức tư vấn khi tham gia vào hoạt động xây dựng được phân thành hạng 1 và hạng 2 dựa trên cơ sở các tiêu chí sau:  Năng lực hành nghề của các cá nhân trong tổ chức  Kinh nghiệm hoạt động xây dựng thể hiện qua năng lực quản lý và kết quả các công việc đã thực hiện của tổ chức  Khả năng tài chính, lực lượng lao động, thiết bị thi công thực có của tổ chức hoặc do tổ chức thuê để thực hiện theo yêu cầu công việc hoặc gói thầu Một công ty tư vấn xây dựng muốn tồn tại và phát triển phải hội tụ được những tiêu chí sau:  Giỏi về nghiệp vụ chuyên môn;  Có năng lực làm việc tốt với chủ đầu tư;  Có tín nhiệm;  Độc lập, khách quan; Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 9 Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung  Có khả năng sáng tạo và đổi mới;  Có dịch vụ đa dạng;  Có tầm nhìn, biết hướng về tương lai;  Có tiếng tăm và hình ảnh tốt;  Hoạt động có hiệu quả. Các tiêu chí trên thể hiện rõ ràng những đòi hỏi về trình độ nghề nghiệp, kinh nghiệm và những kỹ năng, hiểu biết khác cần thiết đối với một tổ chức tư vấn xây dựng. Toàn bộ những điểm trên gắn kết chặt chẽ như chuỗi mắt xích phản ánh một cách đồng bộ năng lực của đơn vị tư vấn. 1.3. Vai trò của tư vấn xây dựng: Cùng với quá trình hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới, ngành dịch vụ tư vấn trở thành một trong những ngành quan trọng và càng quan trọng hơn khi Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Hoạt động của Tư vấn là hoạt động của Trí tuệ, không chỉ dựa vào Khoa học - Kỹ thuật -Công nghệ mà còn là hoạt động tổng hợp Chính trị - Kinh tế - Xã hội đa dạng mang tính cộng đồng và xã hội sâu sắc. Tư vấn xây dựng là chiếc cầu nối giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây lắp, là hoạt động đáp ứng nhu cầu tự thân của ngành Xây dựng trong cơ chế mới. Lực lượng tư vấn tích cực tham gia giúp chủ đầu tư trong các dự án từ khâu đầu đến khâu cuối, từ khâu lập dự án đến khảo sát, thiết kế các công trình cho đến khâu giám sát nhà thầu thực hiện dự án, mua sắm trang thiết bị, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng. T vÊn x©y dùng lµ ®¬n vÞ gióp chñ ®Çu t vÒ mÆt chuyªn m«n, s¶n phÈm cña t vÊn lµ ý ®å cña chñ ®Çu t ®îc diÔn gi¶i ra giÊy, phÇn mÒm; lµ “phiªn dÞch” ng«n ng÷ chuyªn m«n gi÷a chñ ®Çu t vµ ®¬n vÞ x©y l¾p. Bên cạnh tư vấn cho chủ đầu tư về chuyên môn thì tư vấn cũng có vai trò trong việc thay chủ đầu tư quản lý chi phí thực hiện dự án hiệu quả nhất qua sự giám sát chặt chẽ của mình. Lực lượng tư vấn xây dựng có mặt ở hầu hết các công trình quan trọng của quốc gia, các bộ ngành và địa phương giúp nền kinh tế của đất nước ngày càng phát triển rộng lớn nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang dần bước hội nhập hiện nay. 1.4. Tiêu chuẩn quốc tế đối với một đơn vị tư vấn Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 10 Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung -Đơn vị tư vấn phải tương xứng với vai trò là “nghề cung cấp tri thức để đảm bảo sự sinh tồn và phát triển của xã hội” như định nghĩa của Hiệp hội Tư vấn quốc tế. -Đơn vị tư vấn phải là một hệ thống độc lập (dưới dạng công ty cổ phần hoặc trách nhiệm hữu hạn) theo quy luật kinh tế thị trường để công tác tư vấn mang lại hiệu quả kinh tế cao. -Mọi hoạt động kinh doanh phải theo hợp đồng, đó là văn bản pháp lý cao nhất ràng buộc các bên tham gia hoạt động xây dựng. Hợp đồng được soạn theo mẫu Điều kiện hợp đồng chung của Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC). Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn tên viết tắt theo tiếng Pháp là FIDIC, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của tất cả các kỹ sư tư vấn trên toàn thế giới.Hiệp hội được thành lập năm 1913, với ba thành viên sáng lập là những hiệp hội các nhà kỹ sư tư vấn quốc gia ở châu Âu. Hiệp hội là đại diện cho phần lớn các kỹ sư tư vấn hoạt động độc lập trên thế giới. Mục đích của Hiệp hội là để cùng đề xuất những lợi ích về nghề nghiệp và phổ biến các thông tin nghề nghiệp đến các hiệp hội quốc gia thành viên. -Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo ISO 9001:2008 vµ ISO14.000. Ngoài ra các đơn vị tư vấn cũng cần phải có chứng chỉ “trong sạch” như một vài nước tiên tiến trên thế giới đang áp dụng. - Các trang thiết bị và phương pháp quản lý phải luôn được đầu tư đổi mới để nâng cao hiệu quả kinh doanh và sản xuất. - Năng lực hoạt động của đơn vị phải đủ điều kiện để thực hiện những công trình mang tầm cỡ quốc gia thuộc những ngành, lĩnh vực trọng yếu trong nền kinh tế ( công nghiệp khai thác dầu khí, điện, hóa chất, xi măng). Năng lực cá nhân cần phải có các chuyên gia có tính chuyên nghiệp cao, giỏi về chuyên môn, hiểu biết xã hội, am tường pháp luật và nắm vững luật lê, thông lệ quốc tế. 1.5. Yêu cầu đối với sản phẩm tư vấn xây dựng - Sản phẩm tư vấn phải đảm bảo về chất lượng, phù hợp về nội dung cũng như tiến độ về thời gian đúng với hợp đồng đã kí kết giữa công ty tư vấn và khách hàng. - Sản phẩm tư vấn phải đảm bảo yêu cầu phù hợp với hệ thống lý quản lý chất lượng và môi trường theo ISO 9001:2008 và ISO14.000 của công ty tư vấn đã được chứng nhận. - Sản phẩm tư vấn phải đảm bảo tuân thủ luật xây dựng, các nghị định của chính Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 11 Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung phủ, quyết định,thông tư của Bộ xây dựng cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn của quốc tế và Việt Nam. - Sản phẩm tư vấn ngoài việc đảm bảo về chất lượng, tiến độ, phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành còn phải thỏa mãn yếu tố mang lại hiệu quả kinh tế. 1.6. Yêu cầu đối với con người tư vấn Như ở trên đã trình bày ở trên, vai trò của tư vấn xây dựng là rất quan trọng và ích lợi mà một chuyên gia tư vấn có đủ năng lực mang lại là rất lớn, vì thế người hành nghề tư vấn phải có đủ, không chỉ các điều kiện năng lực chuyên môn, mà còn phải có tư cách phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp tốt. Cụ thể: 1.6.1. Yêu cầu về năng lực phẩm chất * Khả năng trí tuệ: - Có khả năng học tập nhanh chóng, dễ dàng - Có tài quan sát, thu thập, lựa chọn, đánh giá sự kiện. - Có đầu óc phán đoán tốt - Có khả năng lý luận, quy nạp và suy diễn - Có khả năng tổng hợp và khái quát - Có đầu óc tưởng tượng, tư duy độc đáo * Khả năng hiểu biết con người và cộng tác với mọi người - Tôn trọng người khác, độ lượng - Có khả năng dự đoán và đánh giá phản ứng con người. - Dễ dàng tiếp cận với mọi người - Có khả năng dành được niềm tin và sự tôn trọng. - Lịch sự và có phong cách tốt * Khả năng giao tiếp, thuyết phục và thúc đẩy: - Biết lắng nghe - Dễ dàng giao tiếp bằng lời nói vàvăn bản. - Có khả năng thuyết phục và khuyến khích động viên người khác * Chín chắn về trí tuệ và tình cảm: - ổn định về ứng xử và hành động, tự chủ trong mọi tình huống - Độc lập và rút ra kết luận một cách vô tư. - Có khả năng chịu được sức ép tâm lý. Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 12 Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung - Có khả năng hành động thư thái, bình tĩnh, khách quan. - Linh hoạt và dễ thích nghi với điều kiện thay đổi. * Niềm say mê và sang kiến cá nhân - Có trình độ tự tin cao trên cơ sở bản lĩnh vững vàng. - Có tham vọng và hoài bão lành mạnh - Có tinh thần sẵn sàng chấp nhận rủi ro. - Dũng cảm, sang kiến và kiên trì trong hành động * Đạo đức và liêm chính: - Trưng thực, khách quan - Có tinh thần cầu thị, có khả năng thừa nhận giới hạn của trình độ, khuyết điểm và biết rút kinh nhgiệm từ thất bại 1.6.2. Yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp Nguyên tắc cơ bản trong đạo đức nghề tư vấn là người tư vấn luôn luôn phải là người đại diện trung thành cho quyền lợi của khách hang, thể hiện ở góc độ sau: -Nhà tư vấn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hang bằng mọi cách như một cán bộ trung thành với tất cả năng lực nghề nghiệp của mình. -Nhà tư vấn không được tiết lộ bí mật bất kỳ thông tin nào về khách hàng trừ những thông tin được khách hang cung cấp và cho phổ biến trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn. -Nhà tư vấn phải tránh những mâu thuẫn quyền lợi. Không được nhận bất kỳ khoản hoa hồng nào từ các đối tác khác trong khi thực hiện công việc phục vụ khách hàng -Nhà tư vấn phải cho khách hàng thấy rõ những hậu quả sẽ xẩy ra nếu không thực hiện những ý kiến đề xuất của mình. -Nhà tư vấn phải biết thừa nhận những sai sót của mình, tránh bóp méo sự thật, giấu diếm để cố tình bào chữa, biện minh cho quyết định hay hành động sai lầm của mình -nhà tư vấn không được trực tiếp điều đình công việc với người làm công cho khách hàng nếu không có sự đồng ý trước. 1.7. Các loại hình dịch vụ tư vấn xây dựng trong nước 1.7.1. Khái quát về sự phát triển các dịch vụ tư vấn thời gian gần đây Trong những năm của nền kinh tế bao cấp, khái niệm về dịch vụ tư vấn hầu như chỉ gói gọn trong công tác thiết kế và khảo sát. Điều này cũng phù hợp với cơ chế quản lý và chỉ đạo tập trung của nền kinh tế lúc bấy giờ. Những năm gần đây, cùng với Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 13 Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung việc chuyển đổi sang cơ chế thị trường, nhu cầu về hội nhập và mở cửa cùng với sự thâm nhập của các công ty tư vấn, nhà thầu quốc tế cũng đặt ra những yêu cầu và phương thức mới trong việc thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng. Trong bối cảnh như vậy, các loại hình về dịch vụ tư vấn đã dần được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tư vấn kỹ thuật, kinh tế, pháp lý của chủ đầu tư và của các cơ quan quản lý xây dựng thể hiện trong các số liệu điều tra dưới đây: Tên dịch vụ - Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư - Quản lý dự án - Khảo sát địa kỹ thuật - Lập thiết kế, tổng dự toán và dự toán - Thẩm tra thiết kế và tổng dự toán, dự toán - Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu - Giám sát thi công xây dựng và thiết bị Tư vấn khác: Đào tạo và chuyển giao công nghệ Tỷ lệ (%) các tổ chức tư vấn cung cấp 78.26% 47.83% 86.96% 95.65% 78.26% 95.65% 91.3% 34.78% Hoạt động của các tổ chức tư vấn chủ yếu là các dịch vụ "truyền thống" như công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán… Những công việc này hiện vẫn là thế mạnh và thường được thực hiện tốt. Tuy nhiên, trong số những hạng mục nói trên có những nội dung đòi hỏi nhà tư vấn phải mở rộng hiểu biết, cập nhận kiến thức mới đạt yêu cầu. 1.7.2. Các dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án Bao gồm các dịch vụ như: quy hoạch, lập dự án đầu tư, v.v… Đây là những dịch vụ đòi hỏi các chuyên gia tư vấn phải có nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và phải có tầm nhìn rất bao quát, có kiến thức tổng hợp, thông thạo các văn bản pháp quy, các quy trình lập dự án và phải có hiểu biết về kinh tế, tài chính. Bên cạnh đó, rất cần phải có các cơ sở dữ liệu về tình hình phát triển kinh tế vĩ mô cũng như của đối tượng xây dựng cụ thể nói riêng. Trong vài năm trở lại đây, công tác chuẩn bị đầu tư đã có những bước tiến bộ đáng kể. Mặc dù những dịch vụ này thường đòi hỏi phải có các chuyên gia tư vấn tầm cỡ, nhưng qua điều tra hầu hết các tổ chức tư vấn đều thực hiện những dịch vụ này, kể cả các tổ chức tương đối nhỏ. Điều này cho thấy ý thức trong cách suy nghĩ của chủ đầu tư, của các nhà tư vấn và cả trong xã hội về tầm quan trọng của giai đoạn này trong dự Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 14 Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung án chưa được coi trọng đúng mức. Mặt khác, tính độc lập của tư vấn cũng thường không được đề cao. Việc lợi ích của chủ đầu tư và của chuyên gia tư vấn đều gắn chặt với việc dự án được phê duyệt cũng làm nhiều dự án mất đi cách nhìn nhận khách quan do bị ảnh hưởng từ phía chủ đầu tư. Những điều này có thể lý giải phần nào cho nguyên nhân tại sao có một số công trình đầu tư và xây dựng trong thời gian vừa qua chưa đạt hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội. 1.7.3. Dịch vụ quản lý điều hành dự án Quản lý điều hành dự án là một dịch vụ mới, hiện nay đã có một số tư vấn Việt Nam tham gia quản lý và điều hành dự án, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng như các dự án điện nông thôn, dự án giao thông, v.v… Từ các dự án hợp tác quốc tế hoặc tài trợ, kinh nghiệm quản lý điều hành dự án của cán bộ chuyên gia Việt Nam được nâng lên rất nhiều. 1.7.3.1.Khái niệm về quản lý dự án a. Khái niệm về quản lý dự án theo nghĩa rộng Quan niệm dự án theo nghĩa rộng bao gồm 5 nội dung: -Định ra mục tiêu dự án: Kết quả cuối cùng cần đạt được, thời hạn, các tiêu chuẩn về ký thuât, an toàn lao động… -Xác định các phương tiện cần huy động ( nguồn nguyên liệu, nhân lực, thông tin tư liệu…, những gì cần được tính vào kinh phí dự án) -Đánh giá các rủi ro có thể xẩy ra và đề xuất các biện pháp theo dõi và hành động trên cơ sở xác định trước vấn đề hơn là chờ chịu. -Động viên những người tham gia, kết phối hoạt động của họ, thường xuyên nắm tình hình thông qua bộ phận theo dõi dự án để kịp thời tác động, xem xét lại các mục tiêu và phương tiện trong trường hợp có những sai lệch đáng kể so với dự kiến ban đầu và những rủi ro -Theo dõi dự án, cung cấp cho ban chỉ đạo dự án thông tin về tiến trình thực hiện dự án và tất cả những gì có thể dẫn đến sự thay đổi chương trình hoặc mục tiêu dự án về thời hạn, kinh phí và kết quả. b.Khái niệm về quản lý dự án trong xây dựng Quản lý dự án xây dựng là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho công trình dự án hoàn thành đúng thời hạn; trong phạm vi ngân sách được duyệt; đạt được các yêu cầu đã Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 15 Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung định về kỹ thuật chất lượng; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép. 1.7.3.2. Mô hình tư vấn quản lý dự án: Trong mô hình tư vấn quản lý dự án chủ đầu tư trao quyền quản lý dự án cho một tổ chức tư vấn chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án. Tổ chức tư vấn này giữ những quyền quan trọng nhất về quản lý dự án, lập cơ cấu tổ chức dự án (Ban quản lý dự án) và thực hiện công tác quản lý. Đồng thời tổ chức tư vấn quản lý dự án này không thực hiện bất kỳ một công việc nào của quá trình thực hiện dự án. Tất cả các công việc của quá trình thực hiện dự án tổ chức tư vấn quản lý dự án giao lại cho các nhà thầu. Mô hình tư vấn quản lý thực hiện dự án Trong thực tế quản lý dự án ở Việt Nam mô hình tư vấn quản lý dự án tương tự như hình thức chủ nhiệm dự án đã được áp dựng đối với các dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp và thời hạn xây dựng dài.Theo hình thức này chủ đầu tư tổ chức tuyển chọn và trình cấp có thẩm quyền quyết định tổ chức tư vấn thay mình làm chủ nhiệm Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 16 Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung điều hành dự án chịu trách nhiệm giám định, ký kết hợp đồng với các tổ chức khảo sát, thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, xây lắp để thực hiện các nhiệm vụ của quá trình thực hiện dự án. Ở đây có thể xảy ra trường hợp nhà tư vấn quản lý dự án giao tất cả các công việc của quá trình thực hiện dự án cho một nhà tổng thầu. Đến lượt mình nhà tổng thầu này , là người chịu trách nhiệm chính về mọi công việc của dự án, có thể giao một phần công việc cho các nhà thầu phụ. Mô hình tư vấn quản lý thực hiện dự án có tổng thầu 1.7.3.3. Khái quát về giám đốc dự án hay chủ nhiệm dự án (Project Manager): Dự án là chỉ một chuỗi nhiệm vụ mang tính một lần đuợc phối hợp với nhau để thực hiện mục tiêu đặc biệt nào đó dưới sự rang buộc của nhu cầu khách hàng và nguồn vốn đã định. Mỗi một dự án đều có một mục tiêu và hệ thống mục tiêu thống nhất. Theo nguyên lý cơ bản của quản lý học thì cần phải lập nên một người chuyên trách, như vậy mới có thể đảm bảo thực hiện mục tiêu dự án một cách có hiệu quả. Người phụ trách này được gọi là giám đốc dự án. Năng lực quản lý dự án, khả năng tổ chức, điều hành cũng như tố chất kiến thức, Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 17 Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung kinh nghiệm và nghệ thuật lãnh đạo đều có ảnh hưởng nhất định đến sự thành bại của quản lý dự án. 1.7.3.4. Trách nhiệm và những kỹ năng chủ yếu cần có của một giám đốc dự án a. Trách nhiệm của giám đốc dự án: Trách nhiệm của giám đốc dự án về cơ bản có thể được chia thành 3 nhóm lớn. Đó là trách nhiệm đối với tổ chức cấp trên, đối với dự án và đối với các thành viên trong ban QLDA. - Đối với cấp trên: Chủ nhiện dự án phải đảm bảo bảo tồn mọi nguồn lực và quản lý hiệu quả dự án được giao. Cần báo cáo đầy đủ và trung thực những thong tin về tình hình hiện tại, chi phí, tiến độ và triển vọng của dự án. - Đối với dự án: Giám đốc dự án cần phải thực hiện những nhiệm vụ sau: + Điều hành dự án, đảm bảo hoàn thành theo đúng mục tiêu, thời hạn đã quy định trong phạm vi nguồn lực và chi phí được duyệt + Điều hành ban quản lý dự án, phối hợp mọi người trong ban theo hướng phát huy tối đa năng lực của từng nhân viên + Quản lý theo đúng lịch trình thời gian, quản lý chi phí, nhân lực, thong tin và quản lý chất lượng + Quản lý những thay đổi - Đối với các thành viên trong ban QLDA: Dự án là một tổ chức tạm thời và có thời hạn nên chủ nhiệm dự án cần đặc biệt quan tâm đến mọi thành viên trong ban QLDA. Khi dự án sắp kết thúc, chủ nhiệm dự án nên có kế hoạch giúp đỡ, tạo điều kiện cho mọi người tìm công việc mới hoặc trở về đơn vị cũ theo nguyện vọng cũng như theo yêu cầu công việc b. Các kỹ năng cần có của một giám đốc dự án: Một số kỹ năng quan trọng mà giám đốc dự án cần có là kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng giao tiếp và thong tin trong QLDA; kỹ năng thương lượng và giải quyết các khó khăn, vướng mắc; kỹ năng tiếp thị và quan hệ với khách hang; kỹ năng ra quyết định. - Kỹ năng lãnh đạo, điều hành: Lãnh đạo, điều hành là kỹ năng cơ bản để nhà QLDA chỉ đạo, định hướng, khuyến khích và phối hợp các thành viên trong ban quản lý cùng thực hiện dự án. Đây là kỹ năng quan trọng nhất. Nó đòi hỏi các nhà QLDA có những phẩm chất cần thiết, có quyền lực nhất định để đạt mục tiêu dự án. Lãnh đạo, điều hành nghĩa là “làm cho công việc phải được tiến hành”. Nó yêu cầu nhà QLDA phải hiểu rõ cả cơ cấu chính thức và không chính thức của tất cả các tổ chức có lien quan, phải nắm được con người của các thành viên trong ban quản lý. Nắm được con người nghĩa là phải hiểu đựoc mong muốn, nhu cầu, động cơ của họ để Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 18 Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung có phương pháp điều hành thích hợp. - Kỹ năng giao tiếp và thông tin trong QLDA: Giám đốc dự án có trách nhiệm phối hợp, thống nhất các hành động giữa các bộ phận chức năng và các cơ quan lien quan để thực hiện dự án nên cần thiết phải thong thạo kỹ năng giao tiếp. Họ phải than quen, hiểu biết hoạt động của các phòng chức năng và có kiến thức rộn về một số lĩnh vực kỹ thuật cần thiết. Nhà QLDA cũng cần giỏi kỹ năng thông tin, kỹ năng trao đổi tin tức giữa các thành viên dự án và những lien quan trong quá trình triển khai dự án. - Kỹ năng thương lượng và giải quyết khó khăn, vướng mắc: Nhà QLDA trong quá trình thực hiện trọng trách của mìh có quan hệ với rất nhiều nhóm người: chủ dự án, nhà tư vấn, các nhà thầu, các nhà cung ứng, các định chế tài chính, các phòng ban chức năng, lực lượng lao động trực triếp, các cơ quan Chính phủ, các tổ chức cung cấp dịch vụ và cộng đồng. Để phối hợp mọi cố gắng bên trong và bên ngoài nhằm thực hiện thành công dự án nhà QLDA phải có kỹ năng thương lượng giỏi. Ví dụ, thương lựong với nhà quản lý cấp trên và với người đứng đầu các phòng chức năng để giành được sự quan tâm của cấp trên và giành đủ nguồn lực cần thiết cho dự án. - Kỹ năng tiếp thị và quan hệ với khách hang: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà QLDA là trợ giúp tôt chức/ hệ thống trong hoạt động marketing. Làm tốt công tác này giúp cho tổ chức/hệ thống duy trì được khách hang hiện tại, tăng thêm khách hang tiềm năng (đối với dự án sản xuất) - Kỹ năng ra quyết định: Lựa chọn phương án và cách thức thực hiện các công việc dự án là những quyết định quan trọng, đặc biệt trong điều kiện thiếu thong tin và có nhiều thay đổi. Để ra được quyết định đúng đắn và kịp thời cần đến nhiều kỹ năng tổng hợp của nhà QLDA. Một trong những kỹ năng tổng hợp đó là khả năng dự kiến trước các tình huống và tìm mọi cách ứng xử tốt nhất. Giám đốc dự án phải tỉnh táo nhìn thấy trước và vạch ra mọi tình huống có thể xảy ra, đối chiếu với mục tiêu mong muốn, căn cứ vào khả năng thực tế, cơ hội và nguồn lực có thể để đưa ra quyết định đối phó kịp thời. Việc ra quyết định bao gồm việc phân tích vấn đề để xác định các giải pháp hiệu quả giải quyết vấn đề đó, sau đó lựa chọn một trong các giẩi pháp. Có thể tự đưa ra các quyết định hay thong qua tham khảo ý kiến của những người khác (từ khách hang, đồng nghiệp hay từ những cán bộ quản lý chức năng). Sauk hi đưa ra quyết định thì phải thực hiện nó. Thời gian cũng là một thành phần của quyết định - một quyết Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 19 Luận văn thạc sỹ kinh tế xây dựng, khóa 2009-2010 Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Thanh Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung định đúng phải là một quyết định kịp thời, không quá sớm, không quá muộn. Ngoài những kỹ năng quan trọng trên, nhà QLDA giỏi phải trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết khác như lập kế hoạch, quản lý thời gian, lập ngân sách và kiểm soát chi phí, kỹ năng quản lý nhân sự, kỹ thuật… 1.7.3.5.Chế độ trách nhiệm của giám đốc dự án Chế độ trách nhiệm của giám đốc dự án là một trong những hình thức chính của quản lý dự án trên thế giới hiện nay. Sauk hi bên nhận hợp đồng nhận được quyền bao thầu và quản lý dự án thong qua cạnh tranh thì thành lập nên đội ngũ phụ trách chuyên môn. Đội ngũ dự án đồng thời ủy quyền cho giám đốc dự án toàn quyền quản lý và chịu trách nhiệm về dự án dưới hình thức hợp đồng thỏa thuận. Do chế độ phụ trách giám đốc dự án tương đối có hiệu quả trong thực tiễn nên dần dần đã trở thành chế độ quản lý dự án chính trên thế giới. a. Tình hình phát triển chế độ trách nhiệm của giám đốc dự án ở nước ta: Ở một số nước phương tây, những năm 60 của thế kỷ XX đã bắt đầu thực hiện chế độ trách nhiệm của giám đốc dự án. Rất nhiều công ty xây dựng nước ta trong thực tiễn đang dần dần thực hiện chế độ trách nhiệm của giám đốc dự án phù hợp trên cơ sở học tập những kinh nghiệm quản lý tiên tiên của nước ngoài, nghiên cứu và mở rộng chế độ trách nhiệm của giám đốc dự án, đồng thời tăng cường xây dựng chế độ quản lý tổ chức này b. Điều kiện thực hiện chế độ trách nhiệm giám đốc dự án: Thực hiện chế độ trách nhiệm giám đốc dự án cần có những điều kiện cơ bản dưới đây: - Chuyển biến phương thức quản lý: Trong nội bộ doanh nghiệp, giữa giám đốc dự án và đơn vị chủ quản không còn mang tính chất mệnh lệnh hành chính mà là sự quy định trách nhiệm, quyền lợi của giám đốc dự án thong qua hợp đồng. Giám đốc dự án có quyền luật pháp tối cao đối với việc quản lý dự án - Sự chuyển đổi về hình thức tổ chức: Hình thức tổ chức truyền thống thường là chế độ chức năng trục tuyến. Hiện nay phần lơn các doanh nghiệp áp dụng hình thức tổ chức ma trận với trọng tâm là dự án và chế độ trọng tâm hiệu quả dự án. Kết cấu tổ chức trọng tâm của dự án là kết cấu tương đối linh hoạt, có lợi cho việc sắp xếp nguồn vốn có hiệu quả và tiện cho việc phát huy năng lực của toàn thể đội ngũ dự án cũng như tính sang tạo của từng cá nhân. Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS 20
- Xem thêm -