Tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghệ xây dựng

  • Số trang: 154 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập cuối khóa MỤC LỤC Trang DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU ................................................................ 4 LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 5 CHƢƠNG I....................................................................................................... 7 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ......................................... 7 1.1 Quá trình hình thành và phát triển .......................................................... 7 1.1.1 Giới thiệu chung về công ty ............................................................ 7 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty ............................... 7 1.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của công ty ............................................. 10 1.2 Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban ......................................... 11 1.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý .................................................................. 11 1.2.2 Nhiệm vụ các phòng ban ............................................................... 13 1.3 Đặc điểm kinh doanh của công ty ........................................................ 19 1.3.1 Đặc điểm về sản phẩm kinh doanh................................................ 19 1.3.2 Đặc điểm về tổ chức sản xuất ........................................................ 20 1.3.3 Đặc điểm về thị trƣờng kinh doanh ............................................... 21 1.3.4 Đặc điểm về quy trình thực hiện dự án ......................................... 21 1.3.5 Đặc điểm về vốn ........................................................................... 24 1.3.6 Đặc điểm nguồn nhân lực ............................................................. 25 1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây .......................................................................................................................... 28 Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập cuối khóa CHƢƠNG II ................................................................................................... 35 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG .............. 35 2.1 Những nhân tố bên ngoài ảnh hƣởng đến khả năng cạnh tranh của công ty ................................................................................................................. 35 2.1.1 Nhóm yếu tố thuộc môi trƣờng vĩ mô ........................................... 35 2.1.1.1 Yếu tố chính trị và pháp luật .................................................. 35 2.1.1.2 Yếu tố kinh tế ......................................................................... 35 2.1.1.3 Yếu tố khoa học - công nghệ .................................................. 36 2.1.1.4 Yếu tố văn hóa xã hội ............................................................. 36 2.1.2 Nhóm yếu tố thuộc môi trƣờng tác nghiệp.................................... 36 2.1.2.1 Khách hàng ............................................................................. 36 2.1.2.2 Nhà cung ứng ......................................................................... 40 2.1.2.3 Các đối thủ cạnh tranh hiện hữu ............................................. 43 2.1.2.4 Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn ............................................... 44 2.2 Các yếu tố nội tại doanh nghiệp ........................................................... 44 2.2.1 Khả năng cạnh tranh về sản phẩm :............................................... 44 2.2.2 Quản trị nhân sự và nguồn nhân lực.............................................. 46 2.2.3 Năng lực tài chính ......................................................................... 48 2.2.4 Hệ thống thông tin ......................................................................... 52 2.3 Đánh giá chung năng lực cạnh tranh của công ty ................................ 52 2.3.1 Những điểm mạnh của Công ty.................................................... 53 2.3.2 Những điểm yếu và những nguyên nhân chủ yếu ......................... 53 Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo thực tập cuối khóa CHƢƠNG III .................................................................................................. 55 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ................................................................................................... 55 3.1 Định hƣớng phát triển kinh doanh của công ty trong thời gian tới ...... 55 3.2 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty ............... 57 3.2.1 Nâng cao năng lực tài chính .......................................................... 57 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng lao động ....................................................... 58 3.2.3 Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý và các bộ phận phòng ban .... 60 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng công trình .................................................... 64 3.2.5 Nâng cao uy tín và phát triển thƣơng hiệu .................................... 66 3.2.5.1 Các biện pháp phát triển thƣơng hiệu .................................... 66 3.2.5.2 Phát triển hoạt động marketing .............................................. 67 3.2.6 Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu ............................... 70 3.3 Một số kiến nghị với nhà nƣớc và cơ quan chức năng........................ 72 KẾT LUẬN .................................................................................................... 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... 75 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP....................................................... 76 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ........................................... 77 Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1 Báo cáo thực tập cuối khóa DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1. Sơ đồ bộ máy quản lý....................................................................... 12 Sơ đồ 2 : Các giai đoạn của một dự án xây lắp: ............................................. 21 Sơ đồ 3 : Các giai đoạn của dự án xây lắp khi công ty làm nhà thầu tƣ vấn thiết kế : .......................................................................................................... 22 Sơ đồ 4 : Các gai đoạn của dự án xây lắp khi công ty là nhà thầu thi công ... 22 Bảng 1 : Bảng cơ cấu lao động của công ty trong 3 năm gần đây ................. 25 Bảng 2 : Bảng chất lƣợng lao động năm 2008 của toàn bộ công ty............... 26 Bảng 3 : Bảng trình độ của các cán bộ chuyên môn về kỹ thuật ................... 27 Bảng 4 : Bảng danh mục các công trình thuộc hạng mục san lấp và xây lắp đã và đang thực hiện của công ty ................................................................... 29 Bảng 5 : Bảng danh mục các công trình hạng mục tƣ vấn thiết kế đã và đang thực hiện ......................................................................................................... 30 Bảng 6 : Bảng danh mục thiết bị thi công ...................................................... 32 Bảng 7 : Bảng danh sách dụng cụ, thiết bị kiểm tra ....................................... 33 Bảng 8 : Bảng báo cáo tài chính của công ty trong những năm gần đây ....... 34 Bảng 9 : Bảng doanh thu từng nhóm khách hàng trong năm 2008 ................ 39 Bảng 10 : Danh sách một số nhà cung ứng chính của Công ty ...................... 42 Bảng 11 : Bảng thống kê trình độ lao động của toàn công ty năm 2008 ....... 46 Bảng 12 : Bảng các chỉ tiêu đánh giá năng lực tài chính ............................... 49 Bảng 13 : Bảng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh ........................... 51 Bảng 14 : Một số mục tiêu của năm 2009 ...................................................... 57 Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1 Báo cáo thực tập cuối khóa LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay Việt Nam đang vƣơn mình trong tiến trình hội nhập hoàn toàn vào tổ chức thƣơng mại thế giới WTO, điều này đặt ra cho các doanh nghiệp trong nƣớc rất nhiều cơ hội song cũng lắm thách thức, trong đó thách thức lớn nhất mà doanh nghiệp gặp phải đó là : Không còn sự hỗ trợ từ các chính sách của nhà nƣớc, bên cạnh đó các doanh nghiệp còn gặp phải sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc khác, để đảm bảo sự tồn tại và phát triển thì nâng cao năng lực cạnh tranh là một vấn đề bức thiết mà các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu hiện nay. Công ty Cổ Phần Tƣ vấn Thiết Kế Công Nghệ Xây dựng (CDTC) là một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tƣ công nghệ, hội nhập WTO đặt ra những yêu cầu rất lớn về xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật, điều này mở ra cho công ty những cơ hội lớn, những thị trƣờng lớn, song cũng chính vì điều này mà xuất hiện ngày càng nhiều các công ty muốn gia nhập thị trƣờng này và còn những công ty nƣớc ngoài với sự bình đẳng trong các chính sách của nhà nƣớc và với năng lực tài chính mạnh mẽ cũng tham gia, làm cho miếng bánh thị phần bị chia nhỏ, sự canh tranh cũng vì thế mà trở nên khốc liệt hơn. Chính vì lý do đó công ty muốn tồn tại và phát triển thì phải luôn khẳng định đƣợc vị thế của mình trên thị trƣờng và luôn chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh đó. Vì tầm quan trọng và tính cấp thiết của đề tài này, qua thời gian thực tập và nghiên cứu tại công ty em quyết định chọn đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Cổ phần Tƣ vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng” là đề tài nghiên cứu của mình với mục tiêu :  Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty từ đó rút ra những Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1 Báo cáo thực tập cuối khóa điểm mạnh, điểm yếu của công ty.  Phân tích môi trƣờng kinh doanh, các chính sách kinh tế của nhà nƣớc…để tìm ra những cơ hội và thách thức đối với công ty.  Đề ra các phƣơng hƣớng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty. Nội dung nghiên cứu của chuyên đề gồm 3 phần chính : Chƣơng I : Tổng quan về tình hình kinh doanh của công ty Cổ phần Tƣ vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng Chƣơng II : Thực trạng khả năng cạnh tranh của công ty Cổ phần Tƣ vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng Chƣơng III : Phƣơng hƣớng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Cổ phần Tƣ vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng. Em xin chân thành cám ơn THS. PHẠM THỊ KIM ANH đã tận tình hƣớng dẫn chỉ bảo em, giúp em hoàn thành tốt chuyên đề này. Đồng thời em cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty Cổ phần Tƣ vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình thực tập tại công ty. Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1 Báo cáo thực tập cuối khóa CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 1.1 Quá trình hình thành và phát triển 1.1.1 Giới thiệu chung về công ty Tên công ty : Công ty CP Tƣ vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng Tên tiếng Anh : Consultant Design Technology Construction. JSC Tên giao dịch viết tắt : CDTC Địa chỉ : P602 CT3-3, Khu Đô Thị Mới, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại : 04.37875075 Fax: 04.37875076 Giấy chứng nhận kinh doanh số : 0103003435 Do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Hà Nội cấp : Lần đầu ngày 30 tháng 12 năm 2003. Sửa đổi lần thứ 3 : ngày 09 tháng 02 năm 2007. Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh : Tổng số: 10.200.000.000 VNĐ 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty  Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế công nghệ xây dựng đƣợc cấp giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ cấp lần đầu vào 30/12/2003 và sửa đổi lần thứ 3 vào 09/02/2007  Khi mới bắt đầu hình thành và phát triển năm 2003 công ty chủ yếu kinh doanh tƣ vấn, cung cấp, lắp đặt hệ thống điện nhẹ nhƣ : Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1 Báo cáo thực tập cuối khóa Khảo sát, tƣ vấn đầu tƣ, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, giám sát trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ, điện, điện tử, điện thanh, điện lạnh, tin học, viễn thông, truyền hình… Lắp đặt mạng tin học ; ăng ten truyền hình ; cáp và mạng thông tin ; hệ thống điện thoại trong nhà, cầu thang, băng truyền tự động ; hệ thống điều hoà không khí ; hệ thống chống sét ; thiết bị âm thanh, ánh sáng; thiết bị camera bảo vệ, báo động ; nhẹ thống phòng, báo, chữa cháy nổ.  Kể từ năm 2004 công ty mở rộng hoạt động kinh doanh Xây dựng công trình kỹ thuật, công trình bƣu chínhviễn thông, công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng. Kinh doanh máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng Kinh doanh thiết bị điện, điện tử, điện máy, điện thanh, điện lạnh, tin học, viễn thông, truyền hình Kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, đồ nhựa Kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ, vật tƣ y tế ; kinh doanh bất động sản Sản xuất, buôn bán phần mềm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ Kinh doanh vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách, giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển, đƣờng bộ, đƣờng sắt và đƣờng hàng không Kinh doanh lắp dặt hệ thống khí sạch, khí y tế, thiết bị thí nghiệm, thiết bị xử lý môi trƣờng Sản xuất, lắp ráp thiết bị, linh kiện điện, điện tử, điện thanh, điện lạnh và trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật… Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1 Báo cáo thực tập cuối khóa  Sau 5 năm không ngừng đổi mới và phát triển công ty đã khẳng định đƣợc uy tín và hình ảnh của mình trên thị trƣờng, trở thành một công ty lớn và vững mạnh Công ty tạo đƣợc uy tín từ triết lý kinh doanh của mình : luôn lấy trách nhiệm và chất lƣợng làm mục tiêu cao nhất trong hoạt động quản lý và kinh doanh vì thế tất cả những sản phẩm từ hoạt động tƣ vấn của công ty hoặc những công trình mà công ty trực tiếp nhận thi công đều đạt chất lƣợng cao và luôn đúng tiến độ thi công. Cũng xuất phát từ triết lý kinh doanh của mình, công ty luôn hợp tác với các nhà cung ứng, cung cấp thiết bị, nguyên vật liệu danh tiếng trên thị trƣờng trong nƣớc cũng nhƣ quốc tế nhƣ : Về mảng xây dựng công trình: Đầu tƣ nhập nguyên vật liệu xây dựng đảm bảo chất lƣợng từ các nhà máy sản xuất uy tín trên thị trƣờng: Thép Thái Nguyên, Hoà Phát, Gạch Đồng Tâm, Ceramic, Mái lợp Austnam, Ximăng Hoàng Thạch, Bỉm Sơn; Sơn Melly, …Về mảng cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy, hệ thống thiết bị xủ lý nƣớc thải công nghiệp, y tế, xử lý nƣớc sạch sinh hoạt, điều hoà không khí, máy phát điện, máy tính, điện thoại, truyền hình, camera, âm thanh…nhƣ: tập đoàn Wearnes Hoa Kỳ, Mitsubishi nhật Bản, Carrier, FG.Wilson của Anh, HP, Panasonic, EIGHT, Philips, BMB… Công ty đã xây dựng đƣợc một hệ thống cơ sở vật chất công nghệ hiện đại với đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ, giàu kinh nghiệm và nhiệt tình trong công việc. Nhờ đó công ty có thể nắm bắt đƣợc những công nghệ mới, những công nghệ tiên tiến một cách kịp thời, hiệu quả để phục vụ tốt hơn cho các dự án của mình và là thế mạnh của công ty trong các đơn dự thầu công trình. Công ty đã tham gia thực hiện thành công nhiều dự án đƣợc chủ đầu tƣ, cơ quan Nhà nƣớc đánh gía rất cao nhƣ thiết kế thi công và lập dự toán hệ thống Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1 Báo cáo thực tập cuối khóa trình chiếu camera, hệ thống âm thanh hội nghị và ánh sáng cho trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, UBND Tỉnh Quảng Ninh ; Hệ thống công nghệ thông tin Bệnh viện Quảng Ninh ; Hệ thống điều hoà không khí và thông gió trung tâm thƣơng mại Móng Cái ; Trƣờng tiểu học Thị trấn Phố Mới, Nhà hội trƣờng Phố Mới và một số công trình tại tỉnh Vĩnh Phúc…; Hệ thống điện nhẹ Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, Nam Trung Yên, Mỹ Đình. Thi công hệ thống chống sét tiên đạo sớm cho các khu đô thị mới; Thi công hệ thống công nghệ thông tin điện nhẹ tại trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Trung tâm Lƣu trữ Hà Nội, … 1.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của công ty  Chức năng của công ty : Là một cá thể của nền kinh tế, cùng đứng trong vòng xoáy của sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập hoàn toàn vào tổ chức thƣơng mại thế giới WTO, công ty Cổ phần Tƣ vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng có chức năng góp phần mình vào hoạt động xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ đảm bảo cho sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam. Cụ thể công ty tiến hành các hoạt động : Xây dựng các công trình cơ sở vật chất kỹ thuật nhƣ xây lắp nhà xƣởng, trƣờng học, bệnh viện, nhà khách, nhà kho…, xây lắp các hệ thống cấp thoát nƣớc, hệ thống chống sét… Tƣ vấn, thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ nhƣ hệ thống điện nhẹ cho các công trình, công ty bao gồm lắp đặt thang máy, hệ thống camera, hệ thống máy văn phòng, hệ thống âm thanh… Ngoài ra công ty còn sản xuất hoặc lắp ráp một số thiết bị công nghệ. Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1 Báo cáo thực tập cuối khóa Cùng với sự hoạt động của mình công ty còn có chức năng vô cùng quan trọng là tạo công ăn việc làm cho vài trăm lao động ở nhiều trình độ khác nhau, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp và nâng cao mức thu nhập bình quân xã hội  Nhiệm vụ của công ty : Kinh doanh theo đúng ngành nghề kinh doanh và hình thức kinh doanh đã đăng ký. Tuân thủ theo pháp luật, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với nhà nƣớc theo pháp luật nhƣ đóng góp đầy đủ và đúng hạn các loại thuế và các quỹ cần thiết theo quy định của pháp luật. Nộp các báo cáo cho các cơ quan chức năng theo đúng thời gian và chân thực nhƣ các báo cáo thuế, báo cáo tài chính… Thực hiện đúng nghĩa vụ của mình với các cán bộ công nhân viên theo đúng hợp đồng lao động và theo bộ luật lao động đề ra nhƣ chế độ lƣơng thƣởng, thời hạn trả lƣơng thƣởng, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội... 1.2 Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban 1.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý Bộ máy tổ chức của công ty bao gồm Giám đốc, các phó giám đốc và các phòng ban, quản lý theo kiểu trực tuyến chức năng theo sơ đồ sau : Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1 Báo cáo thực tập cuối khóa Sơ đồ 1. Sơ đồ bộ máy quản lý Giám đốc P. GĐ Điều hành P.GĐ kỹ thuật P. Dự án P. Kế toán P. Kinh doanh XNK P. Vật tƣ P. Tƣ vấn thiết kế P. hành chính nhân sự Đội thi công 1 P. kỹ thuật Đội thi công Đội thi công 2 Đội thi công 2 Nguồn : P. Hành chính nhân sự Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1 Báo cáo thực tập cuối khóa 1.2.2 Nhiệm vụ các phòng ban  Giám đốc Giám đốc của công ty kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, là ngƣời trực tiếp quản lý và quyết định các vấn đề của Công ty nhƣ tổ chức thực hiện các phƣơng án kế hoạch kinh doanh và phƣơng án đầu tƣ ; Thực hiện các quyết định của hội đồng quản trị đƣa ra, có thể bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các chức danh trừ những chức danh do hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm ; Quyết định các chế độ lƣơng thƣởng phụ cấp cho cán bộ công nhân viên nếu có. Vì vậy, Giám đốc có quyền ra các quyết định liên quan đến công ty đồng thời chịu trách nhiệm trƣớc hội đồng quản trị trong quyền hạn và trách nhiệm của mình. Giám đốc có thể ủy quyền cho các phó giám đốc khi đi vắng.  Phó giám đốc điều hành Hỗ trợ giám đốc điều hành công ty Thay mặt giám đốc giải quyết các vấn đề của Công ty khi giám đốc đi vắng và chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc về những nhiệm vụ đƣợc giao và uỷ quyền Phụ trách mảng đối ngoại của công ty. Nhận kế hoạch nhân sự của các phòng, ban, lên kế hoạch tuyển dụng và thay mặt Giám đốc ký hợp đồng lao động, bố trí nhân sự; Quản lý tài sản và tiền lƣơng.  Phó giám đốc kỹ thuật: Phụ trách các vấn đề về kỹ thuật. Trực tiếp chỉ đạo về mặt kỹ thuật cho phòng tƣ vấn thiết kế và phòng kỹ thuật. Triển khai các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật cho các đội thi công. Tiến hành theo dõi, nghiệm thu và kiểm tra các tiêu chuẩn kỹ thuật của nguyên vật liệu, dây chuyền công nghệ, các hạng mục công trình trƣớc, trong và sau khi hoàn chỉnh. Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1 Báo cáo thực tập cuối khóa Nhận báo cáo tiến độ thi công của các đội, phối hợp với phòng dự án và phòng kế toán để lên kế hoạch bàn giao, nghiệm thu và thanh toán. Chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc về chất lƣợng sản phẩm cũng nhƣ chất lƣợng công trình. Giải quyết các phát sinh về kỹ thuật cho khách hàng trong quá trình thi công xây lắp   Phòng Dự án : Chịu sự điều hành trực tiếp từ phó giám đốc điều hành và thực hiện các công việc sau : Tiếp khách, giao dịch, đàm phán với khách hàng về giá hợp đồng, tiến độ hợp đồng. Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu. Lập dự toán, tổng dự toán, thuyết minh dự toán trình cơ quan chức năng thẩm định dự án. Cập nhật thông tin về giá cả thị trƣờng từng thời kỳ để có chiến lƣợc trong sản xuất kinh doanh và làm cơ sở cho dự toán công trình. Soạn thảo các hợp đồng kinh tế, giải quyết và làm thủ tục liên quan khác. Lƣu trữ hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo từng năm và theo quy định của cấp trên.  Phòng tư vấn thiết kế : Chức năng tƣ vấn cho khách hàng, nhận yêu cầu của chủ đầu tƣ. Phối hợp với phòng dự án, và phòng kỹ thuật thi công lựa chọn phƣơng án kỹ thuật thi công, lựa chọn vật tƣ, thiết bị phù hợp với mục địch sử dụng, kinh phí của chủ đầu tƣ để thiết kế kỹ thuật thi công. Trên cơ sở đó viết thuyết minh kỹ thuật thi công. Bảo vệ phƣơng án thiết kế trƣớc chủ đầu tƣ và hội đồng thẩm định. Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1 Báo cáo thực tập cuối khóa Mua hồ sơ mời thầu thiết kế, lập hồ sơ đấu thầu và dự mở thầu thiết kế. Bàn giao bản vẽ thiết kế đúng tiến độ. Nếu nhận thiết kế cho đơn vị khác thì đƣợc hƣởng 50% lợi nhuận sau khi trừ tất cả các loại chi phí. Cung cấp các số liệu, thông tin cho phòng kế toán.  Phòng kỹ thuật : Phối hợp với Phó giám đốc kỹ thuật và phòng tƣ vấn thiết kế để lập các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công, phƣơng án thi công. Triển khai công tác kỹ thuật công nghệ từ công đoạn đầu đến khi chủ đầu tƣ chấp nhận mẫu để nghiệm thu vật liệu và đƣa xuống các tổ, đội thi công. Lập phƣơng án tổ chức thi công, phối hợp với phòng Xuất nhập khẩu chuẩn bị và kiểm tra vật tƣ, thiết bị trƣớc khi thi công. Tổ chức chỉ huy, giám sát, kiểm tra tiến độ, kỹ thuật thi công, đƣợc quyền đình chỉ thi công khi thấy chất lƣợng công trình không đảm bảo. Phối hợp với phó giám đốc kỹ thuật và phòng dự án tổ chức nghiệm thu, bàn giao với chủ đầu tƣ. Xây dựng nội quy, quy chế quản lý máy móc thiết bị, biện pháp an toàn lao động, môi trƣờng và điều kiện làm việc. Lƣu giữ các tài liệu kỹ thuật có liên quan, thực hiện bảo hành bảo trì công trình, máy móc thiết bị khi có yêu cầu của chủ đầu tƣ, khách hàng. Thực hiện nghiên cứu các ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lƣợng công trình trong quá trình thi công.  Phòng kế toán : Dƣới sự chỉ đạo trực tiếp từ phó giám đốc điều hành thực hiện các công việc : Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1 Báo cáo thực tập cuối khóa Xây dựng các kế hoạch tài chính theo quý và năm: nhƣ doanh thu, chi phí, các loại quỹ, vay vốn và sử dụng vốn, mua bán vật tƣ, hàng hoá. Đề xuất xử lý việc chiếm dụng vốn... nhằm đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh Tổ chức công tác kế toán trong công ty nhƣ : lập, thu thập, kiểm tra các chứng từ, luân chuyển chứng từ, mở sổ, ghi sổ, cung cấp số liệu, tài liệu, lập báo cáo tài chính, bảo quản lƣu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu … của công ty và các đơn vị sản xuất trực thuộc Quản lý công tác kế toán tài chính: Tổ chức phân bổ kế hoạch tài chính, giám sát các khoản thu, chi, phát sinh…, tổ chức lập và phân tích các báo cáo tài chính, giao dịch với các Ngân hàng, cơ quan tài chính, … Tiến hành các thủ tục thanh quyết toán theo quy định Nhà nƣớc Cân đối các nguồn tiền mặt phục vụ cho việc thanh quyết toán tiền lƣơng, thƣởng của CBCNV. Tổ chức phổ biến, đào tạo và bồi dƣỡng nghiệp vụ kế toán, chế độ chính sách mới về kế toán tài chính hiện hành của Nhà nƣớc cho đơn vị. Tổ chức lƣu trữ, quản lý các tài liệu kế toán theo đúng quy định của Nhà nƣớc và của công ty. Phân tích hoạt động kinh tế của Công ty, chỉ ra những hiệu quả hoặc tồn tại ở từng công trình. Soạn thảo các văn bản hƣớng dẫn việc thực hiện quy chế, quy trình nghiệp vụ, nhận báo cáo nghiệp vụ kế toán của các đơn vị sản xuất kịp thời, đúng hạn và tổng hợp báo cáo khi lãnh đạo yêu cầu. Lƣu trữ, bảo quản các chứng từ, giữ gìn bí mật công tác kế toán và thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động bằng tiền của Công ty theo pháp luật hiện hành của Nhà nƣớc. Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1 Báo cáo thực tập cuối khóa  Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu : Lên kế hoạch các loại nguyên vật liệu, thiết bị cần nhập về để phục vụ thi công và các mục tiêu thƣơng mại. Nhận tài liệu từ phòng dự án, tổ chức khai báo Hải quan, XNK các vật tƣ, hàng hoá, giải quyết các phát sinh về thủ tục XNK trong quá trình thực hiện hợp đồng đến khi kết thúc hợp đồng, giao cho khách hàng và thanh lý hợp đồng. Quản lý và lƣu giữ các tài liệu có liên quan đến hoạt động XNK của công ty. Quản lý quá trình xuất- nhập vật tƣ, hàng hoá phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Đƣợc quyền kiểm tra chất lƣợng nguyên vật liệu, máy móc thi công và việc thực hiện quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật Đƣợc quyền đình chỉ thi công với các trƣờng hợp vật tƣ, công đoạn thi công không đạt chất lƣợng hoặc thi công không đảm bảo an toàn lao động. Làm việc trực tiếp với khách hàng về công tác kỹ thuật, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, phụ liệu. Lập và quản lý hồ sơ và lên kế hoạch để công ty sửa chữa, bảo hành, bảo dƣỡng. Lập nhu cầu hàng năm về gia công, chế tạo, mua sắm dụng cụ, phụ tùng máy móc thiết bị, dụng cụ gá lắp chuyên dụng phục vụ cho nhu cầu phát triển của công ty.  Phòng hành chính nhân sự : Xây dựng mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban phù hợp với thực tế của công ty. Tiến hành kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng nội quy, quy chế của công ty. Xây dựng điều lệ, quy chế để quản lý cán bộ công nhân viên của công ty trong quá trình kinh doanh và sản xuất Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1 Báo cáo thực tập cuối khóa Đảm bảo các yếu tố vật chất cho hoạt động của các phòng ban, lập kế hoạch và trực tiếp mua sắm dụng cụ phòng hộ lao động, bảo hộ lao động. Tổ chức công tác lễ tân, hội nghị, tổ chức chuyến đi công tác, tƣ vấn cho lãnh đạo về công tác văn bản... Quản lý chế độ chính sách đối với ngƣời lao động: Tiền lƣơng, tiền thƣởng, phạt, BHXH... Xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực theo yêu cầu công việc cho các phòng ban, tổ, đội thi công của công ty. Rà xét, đề nghị nâng lƣơng, nâng bậc cho cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Quản lý, theo dõi và triển khai công tác thi đua khen thƣởng, phạt Thực hiện công tác văn thƣ, lƣu trữ hồ sơ, lý lịch của cán bộ, công nhân viên trong công ty. Thống kê nhân sự, tiền lƣơng, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhân sự… Điều tra, tìm hiểu những vấn đề còn tồn tại trong bộ máy tổ chức và trong đội ngũ cán bộ công nhân viên để trình lên ban giám đốc theo lịch quy định.  Ban chỉ huy công trường: Phân công công việc, trách nhiệm và nghĩa vụ cho các tổ, đội thi công tại công trƣờng qua phƣơng án thi công và bảng tiến độ công việc. Đảm bảo thơi gian, tiến độ công trình đúng quy định Chỉ huy, giám sát công việc của các tổ, đội thông qua các tổ trƣởng, đội trƣởng. Chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc về chất lƣợng và tiến độ của công trình. Có quyền đình chỉ những cán bộ, công nhân viên không tuân thủ quy định tại công trƣờng Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1 Báo cáo thực tập cuối khóa  Đội thi công: Thực hiện thi công các hạng mục thuộc các dự án đã trúng thầu, đồng thời tiến hành nghiệm thu khối lƣợng đã hoàn thành.  Các đội thi công 1, 2, 3…: Trực tiếp thi công công trình dƣới sự chỉ đạo, giám sát của phụ trách công trình.  Kho vật liệu, hàng hoá, dụng cụ : Đƣợc phòng kinh doanh xuất nhập khẩu cung ứng và nhập, xuất theo yêu cầu của các đội thi công nhằm phục vụ cho công trình. Đây là mô hình cơ cấu tổ chức chủ yếu ở bộ phận quản lý. Ngoài ra, công ty còn có rất nhiều tổ, đội thi công theo hạng mục công trình nhƣ các đội thi công mạng điện thoại, các đội thi công mạng truyền hình, các đội thi công hệ thống chống sét, các đội thi công lắp đặt các hệ thống công nghệ khác. 1.3 Đặc điểm kinh doanh của công ty 1.3.1 Đặc điểm về sản phẩm kinh doanh Sản phẩm của công ty chủ yếu là các sản phẩm xây lắp và thiết kế kỹ thuật thi công. Bên cạnh đó công ty còn kinh doanh trong lĩnh vực thƣơng mại nhƣ buôn, bán các máy móc, thiết bị công nghệ khác để hỗ trợ cho sản phẩm xây lắp. Vì vậy các sản phẩm của công ty có những đặc trƣng chủ yếu sau : Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thƣờng đƣợc ra đời theo yêu cầu của Chủ đầu tƣ thông qua hồ sơ mời thầu hoặc yêu cầu cần đạt đƣợc khi đƣa vào sử dụng. Sản phẩm xây lắp thƣờng đƣợc thi công theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu mà công ty đƣa ra cho bên mời thầu. Trên cơ sở là bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công dự toán đƣợc lập trƣớc với mục tiêu: Hoàn thành dự án trong phạm vi giá thành quy định; Hoàn thành dự án trong phạm vi thời gian quy định; chất lƣợng công trình đạt chất lƣợng tiêu chuẩn đã thỏa thuận; Bảo đảm sức khoẻ và an toàn lao Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1 Báo cáo thực tập cuối khóa động tuyệt đối khi thi công; đảm bảo an toàn, tiện lợi và dễ sử dụng cho ngƣời sử dụng. Sản phẩm xây lắp rất đa dạng, thƣờng có quy mô lớn, thời gian thi công khá dài, yêu cầu về chất lƣợng cao. Đối với các sản phẩm thƣơng mại thì công ty sẽ nhập thiết bị của những hãng uy tín và trực tiếp phân phối theo yêu cầu của chủ đầu tƣ và khách hàng. Những sản phẩm này chỉ cần theo đúng mẫu mã và chất lƣợng mà chủ đầu tƣ hoặc khách hàng yêu cầu. Tuy nhiên cần phải đáp ứng kịp thời để giữ đƣợc uy tín với các nhà cung cấp cũng nhƣ khách hàng. Sản phẩm là các dự án, công trình thì đƣợc cố định tại nơi xây dựng, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, điều kiện địa phƣơng. Do vậy, các điều kiện sản xuất nhƣ máy móc, thiết bị, nhân công... thƣờng phải di chuyển theo công trình. Đây là tính chất đặc thù của sản phẩm xây lắp, điều này làm phát sinh chi phí vận chuyển, bảo quản máy móc thiết bị và chi phí nhân công 1.3.2 Đặc điểm về tổ chức sản xuất Do đặc điểm của sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng phức tạp về mặt kỹ thuật, kéo dài về mặt thời gian nên mỗi công trình công ty đều có một ban chủ nhiệm công trình riêng. Chủ nhiệm công trình điều hành và chịu trách nhiệm mọi hoạt động tại công trƣờng chịu sự giám sát và nhận sự hỗ trợ từ Giám đốc, phó giám đốc và các phòng ban công ty. Các cán bộ phụ trách kỹ thuật, kinh tế, tài chính, an toàn, các đội thi công có nhiệm vụ hoàn thành công việc đƣợc giao, chịu sự chỉ đạo, giám sát của chủ nhiệm công trình. Việc tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của công ty đã giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đƣợc thông suốt, xử lý nhanh chóng những sự cố Nguyễn Thị Lan Hương Lớp CQS06.1
- Xem thêm -