Tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần dầu thực vật tường an đến năm 2020

  • Số trang: 141 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 391 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Tham gia: 20/07/2015

Mô tả:

BỘ TÀI CHÍNH TR N I H C TÀI CHÍNH MARKETING LÊ ANH TUẤN IẢI PHÁP NÂN CÔN CAO NĂN LỰC C NH TRANH CỦA TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT T N AN ẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN TH C SỸ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2016 BỘ TÀI CHÍNH TR N I H C TÀI CHÍNH MARKETIN LÊ ANH TUẤN IẢI PHÁP NÂN CÔN CAO NĂN LỰC C NH TRANH CỦA TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT T N AN ẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN TH C SỸ KINH TẾ N I H ỚN DẪN KHOA H C: TS. LÊ CAO THANH TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung của Luận văn thạc sĩ này hoàn toàn được thực hiện từ những quan điểm của chính cá nhân tôi và dưới sự hướng dẫn khoa học của thầy TS. Lê Cao Thanh, các dữ liệu phục vụ cho nội dung phân tích luận văn này được lấy từ nguồn đáng tin cậy. Đồng thời kết quả của nghiên cứu này chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Tác giả luận văn Lê Anh Tuấn i LỜI CẢM ƠN Chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô trường Đại học Tài chính – Marketing đã cung cấp kiến thức, chia sẽ kinh nghiệm quý báu để tác giả tự tin hơn trong công việc hoàn thành khóa học, cũng như hoàn tất luận văn và vận dụng nhiều kiến thức trong công việc và cuộc sống. Tác giả rất biết ơn Thầy TS. Lê Cao Thanh đã hướng dẫn khoa học, góp ý chỉ dẫn, động viên trong suốt quá trình thực hiện luận văn để tác giả có định hướng phù hợp và hoàn thành luận văn này. Luận văn này sẽ không thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ từ Ban Giám đốc Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An. Nhân đây, xin được cảm ơn Ban lãnh đạo và quý đồng nghiệp đã hỗ trợ và cung cấp nhiều thông tin cũng như tham gia vào quá trình thảo luận. Xin cảm ơn gia đình, bạn bè và người thân đã luôn ủng hộ động viên tác giả trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Tác giả luận văn Lê Anh Tuấn ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG ...............................................................................................VII DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................................. IX DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .......................................................................................... X TÓM TẮT.......................................................................................................................... XI MỞ ĐẦU ............................................................................................................................. 1 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ............................................................................................... 1 2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ....................................................................................... 4 3. MỤC TIÊU CHUNG ................................................................................................... 5 3.1 Mục tiêu chung .............................................................................................................. 5 3.2 Mục tiêu cụ thể .............................................................................................................. 5 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................................ 6 4.1 Đối tượng nghiên cứu .................................................................................................... 6 4.2 Đối tượng khảo sát......................................................................................................... 6 4.3 Phạm vi và giới hạn nghiên cứu .................................................................................... 6 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................................... 7 6. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ................................................................... 7 6.1 Ý nghĩa khoa học ........................................................................................................... 7 6.2 Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu .................................................................................. 7 7. BỐ CỤC LUẬN VĂN ................................................................................................. 8 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP......................................................................... 9 1.1 LÝ THUYẾT CẠNH TRANH .................................................................................. 9 1.1.1 Cạnh tranh (Competition) ........................................................................................... 9 1.1.2 Năng lực cạnh tranh .................................................................................................. 10 1.1.3 Lợi thế cạnh tranh (Competitive Advantage) ........................................................... 12 1.1.4 Các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp .............................. 15 iii 1.2 CÁC KHÍA CẠNH ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP ......................................................................................................................... 20 1.2.1 Khía cạnh tài chính ................................................................................................... 20 1.2.2 Khía cạnh khách hàng............................................................................................... 20 1.3 MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP ......................................................................................................................... 21 1.3.1 Một số mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thế giới ....... 22 1.3.2 Các nghiên cứu trước đây về đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh ................... 27 1.4 THIẾT KẾ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN........................................................... 34 1.4.1 Khung phân tích ....................................................................................................... 34 1.4.2 Lựa chọn phương pháp phân tích ............................................................................. 36 1.4.3 Các bước và phương pháp thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty CP Dầu thực vật Tường An ............................................................................................... 36 Tóm tắt chương 1 ........................................................................................................... 41 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ......................................................................... 43 2.1 THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM .................................. 43 2.1.1 Sản phẩm dầu ăn bị cạnh tranh với các sản phẩm dầu ăn từ các nước ASEAN....... 43 2.1.2 Nguồn nguyên liệu vừa thiếu vừa phân tán với nhiều chủng loại khác nhau, chưa tìm được cây có dầu chủ lực và nhiều nguyên liệu lại có thể sử dụng đa mục đích ......... 44 2.1.3 Tăng trưởng ngành và dự báo tiêu thụ dầu thực vật đến năm 2025 ......................... 45 2.1.4 Nhận định đối thủ cạnh tranh của Công ty CP Dầu thực vật Tường An .................. 49 2.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ................................................................................... 50 2.2.1 Thông tin khái quát ................................................................................................... 50 2.2.2 Quá trình hình thành và phát triển ............................................................................ 50 2.2.3 Cơ cấu tổ chức .......................................................................................................... 52 2.2.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong ba năm gần nhất ............................... 52 2.3 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU CẠNH TRANH NỘI BỘ CỦA CÔNG TY DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ............................................................................................. 53 iv 2.3.1 Tình hình nguồn nhân lực ......................................................................................... 53 2.3.2 Tình hình tài chính .................................................................................................... 54 2.3.3 Tình hình nghiên cứu và phát triển ........................................................................... 57 2.3.4 Hoạt động marketing - Mix ...................................................................................... 58 2.3.5 Thương hiệu chú voi con Tường An ........................................................................ 61 2.3.6 Hoạt động quản trị .................................................................................................... 62 2.3.7 Trình độ công nghệ và năng lực sản xuất ................................................................. 65 2.4 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN .................................................................................................................. 65 2.4.1 Ma trận điểm các yếu tố nội bộ Công ty Dầu thực vật Tường An ........................... 65 2.4.2 Năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An nhìn từ góc độ khảo sát ý kiến chuyên gia ................................................................................................. 71 Tóm tắt chương 2 ........................................................................................................... 86 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỐ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ..................................... 88 3.1 MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2020 ..................................................................................................................... 88 3.1.1 Các mục tiêu tổng quát ............................................................................................. 88 3.1.2 Các mục tiêu cụ thể .................................................................................................. 88 3.2 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ................................................................. 89 3.2.1 Mục đích của giải pháp ............................................................................................. 89 3.2.2 Nội dung của giải pháp ............................................................................................. 90 Tóm tắt chương 3 ......................................................................................................... 101 KẾT LUẬN .................................................................................................................... 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................. 107 Danh mục tài liệu tiếng Việt ........................................................................................ 107 Danh mục tài liệu tiếng Anh ........................................................................................ 108 PHỤ LỤC 1 ..................................................................................................................... 110 PHỤ LỤC 2 ..................................................................................................................... 114 v PHỤ LỤC 3 ..................................................................................................................... 117 PHỤ LỤC 4 ................................................................................................................... 1234 PHỤ LỤC 5 ..................................................................................................................... 128 vi DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 1.1: MA TRẬN SWOT ......................................................................................... 23 BẢNG 1.2: MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH ..................................................... 24 BẢNG 1.3: MA TRẬN ĐIỂM .......................................................................................... 27 BẢNG 2.1:. DỰ BÁO TIÊU THỤ DẦU THỰC VẬT BÌNH QUÂN NGƯỜI ĐẾN NĂM 2020 VÀ 2025 TÍNH THEO LƯỢNG CALO/NGƯỜI/NGÀY............................. 48 BẢNG 2.2: DỰ BÁO TỔNG LƯỢNG TIÊU THỤ DẦU THỰC VẬT ĐẾN NĂM 2020 VÀ 2025 ................................................................................................................... 49 BẢNG 2.3: TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM 2012-1014................................................................................................................ 53 BẢNG 2.4: THỐNG KÊ NHÂN SỰ CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2014..................... 54 BẢNG 2.5: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2014 ........ 55 BẢNG 2.6: GIÁ MỘT SỐ SẢN PHẨM DẦU ĂN TRÊN THỊ TRƯỜNG ..................... 59 BẢNG 2.7: CHI PHÍ BÁN HÀNG CỦA TƯỜNG AN QUA CÁC NĂM ...................... 60 BẢNG 2.8: XÁC ĐỊNH TRỌNG SỐ YẾU TỐ CÁC TIÊU CHÍ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH ........................................................................................................ 67 BẢNG 2.9: MA TRẬN ĐIỂM NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ................................................................................................. 70 BẢNG 2.10: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CỦA TƯỜNG AN VÀ CÁC ĐỐI THỦ ................................................................................................................................... 72 BẢNG 2.11: ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ CỦA TƯỜNG AN VÀ CÁC ĐỐI THỦ ........................................................................................................................... 73 BẢNG 2.12: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU CỦA TƯỜNG AN VÀ CÁC ĐỐI THỦ ........................................................................................................................... 75 BẢNG 2.13: ĐÁNH GIÁ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TƯỜNG AN VÀ CÁC ĐỐI THỦ ................................................................................................................................... 77 vii BẢNG 2.15: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA TƯỜNG AN VÀ CÁC ĐỐI THỦ ........................................................................................................................... 79 BẢNG 2.16: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾP THỊ CỦA TƯỜNG AN VÀ CÁC ĐỐI THỦ ................................................................................................................................... 81 BẢNG 2.17: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH GIÁ CỦA TƯỜNG AN VÀ CÁC ĐỐI THỦ .................................................................................................................. 82 BẢNG 2.18: ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH THƯƠNG HIỆU CỦA TƯỜNG AN VÀ CÁC ĐỐI THỦ ........................................................................................................................... 84 BẢNG 2.19: ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA TƯỜNG AN VÀ CÁC ĐỐI THỦ ........................................................................................................................... 86 BẢNG 3.1: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2015 CỦA TƯỜNG AN ...................................................................................................................... 89 viii DANH MỤC CÁC HÌNH HÌNH 1.1: MÔ HÌNH NĂM ÁP LỰC CẠNH TRANH ................................................... 15 HÌNH 1.2: MÔ HÌNH TẬP HỢP GIÁ TRỊ CỦA KHÁCH HÀNG ................................. 21 HÌNH 1.3: KHUNG PHÂN TÍCH NLCT CỦA CTCP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN. .................................................................................................................................... 35 HÌNH 1.4: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ NLCT CỦA CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ................................................................................................. 37 HÌNH 2.1: BIỂU ĐỒ MỨC TIÊU THỤ DẦU ĂN BÌNH QUÂN TRÊN THẾ GIỚI (KG/NGƯỜI/NĂM) .......................................................................................................... 46 HÌNH 2.2: BIỂU ĐỒ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN NĂM 2014 ............................................................................. 56 HÌNH 2.3: BIỂU ĐỒ TỶ SUẤT LỢI NHUẬN RÒNG TRÊN DOANH THU (ROS) CỦA TƯỜNG AN ............................................................................................................. 57 QUA CÁC NĂM ............................................................................................................... 57 HÌNH 2.4: BIỂU ĐỒ TỶ LỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG NHẬN BIẾT CÁC NHÃN HIỆU DẦU ĂN Ở HÀ NỘI VÀ TP. HCM (%) .......................................................................... 62 HÌNH 2.5: BIỂU ĐỒ TƯỜNG AN MUA NGUYÊN LIỆU VOCARIMEX VÀ LỢI NHUẬN NHÓM DẦU XÁ CỦA VOCARIMEX ............................................................ 64 ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ đầy đủ TPP Hiệp định hợp tác Kinh tế chiến lược Xuyên Thái Bình Dương WTO Tổ chức thương mại thế giới APEC Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ASEM Diễn đàn hợp tác Á – Âu TNHH Trách nhiệm hữu hạn Tp OECD TPP USDA ATVSTP DN HĐQT IPSI Thành phố Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế Hiệp định hợp tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương Bộ nông nghiệp Hoa kỳ An toàn vệ sinh thực phẩm Doanh nghiệp Hội đồng quản trị Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công ngiệp- Bộ Công Thương CEPT Hiệp định thuế quan ưu đãi AFTA Khu vực thương mại tự do ASEAN Công ty CP Công ty cổ phần x TÓM TẮT Mục đích nghiên cứu này là xác định danh mục các chỉ tiêu yếu tố, năng lực bộ phận cấu thành năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An, đánh giá mức độ mạnh yếu những chỉ tiêu, yếu tố cấu thành nên năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần dầu thực vật Tường An so với các doanh nghiệp cùng ngành khác. Từ đó, đề xuất các giải pháp cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần dầu thực vật Tường An. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp định tính thông qua khảo sát ý kiến các chuyên gia và tác giả đã dùng phương pháp Thomson – Strickland để so sánh, đánh giá tổng thể năng lực cạnh tranh của Tường An. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty CP Dầu thực vật Tường An là một hoạt động hết sức cần thiết trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt không những giữa các công ty sản xuất chế biến dầu thực vật trong nước mà còn với các đối thủ đến từ nước ngoài. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty CP Dầu thực vật Tường An, Công ty cần thực hiện các hoạt động sau: Một là nâng cao năng lực quản trị; Hai là duy trì năng lực công nghệ; Ba là nâng cao năng lực nghiên cứu; Bốn là liên tục phát triển nguồn nhân lực; Sáu là nâng cao năng lực tài chính; Bảy là nâng cao năng lực tiếp thị; Tám là nâng cao năng lực cạnh tranh về giá; Chín là nâng cao sức mạnh thương hiệu; Mười là nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. xi MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong thời đại toàn cầu hóa, cạnh tranh đã trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Xu hướng giảm bớt các rào cản thương mại, sự phổ biến về công nghệ ngày càng rộng rãi, chi phí thông tin liên lạc, quảng bá và vận chuyển giữa các quốc gia thấp đã làm tăng tính cạnh tranh quốc tế. Các tập đoàn lớn trên thế giới tăng cường đầu tư vào các thị trường tiềm năng càng làm cho sự cạnh tranh của các thị trường trên toàn cầu trở nên mãnh liệt. Để tồn tại trong một môi trường cạnh tranh mang tính toàn cầu đó yêu cầu các doanh nghiệp ở các quốc gia phải tự cải thiện năng lực cạnh tranh của họ. Điều này là đặc biệt đúng cho các quốc gia có nền kinh tế nhỏ mà ở đó sự cạnh tranh có thể cho phép các doanh nghiệp bước qua được khỏi sự giới hạn của các thị trường trong nước nhằm tối đa hóa tiềm năng của họ (Agha Sabah, Alrubaiee Laith, & Jamhour Manar, 2012). Sự cải thiện này không chỉ mang lại lợi ích cho chính các doanh nghiệp đó mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự cạnh tranh của cả một nền kinh tế khi các doanh nghiệp trong nước theo phản ứng dây chuyền cũng đều phải nâng cao năng lực cạnh tranh. Các doanh nghiệp cần phải hành động nhanh nhằm đảm bảo định vị được thị trường của họ (Agha Sabah et al., 2012). Ở Việt Nam, toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hoá thương mại đã và đang là xu thế nổi bật của nền kinh tế và diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Để bắt kịp xu hướng đó, Việt Nam đã chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế và mở rộng hợp tác quốc tế. Đã tích cực tham gia vào các hoạt động đối thoại quốc tế nhằm nâng cao vị thế, quảng bá thương hiệu quốc gia và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước hội nhập sâu hơn với nền kinh tế toàn cầu. Đây là điều kiện tốt để các doanh nghiệp tìm thấy hướng phát triển tiềm năng của mình nhưng đồng thời cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, vì sự cạnh tranh cũng sẽ trở nên khốc liệt hơn từ nhiều phía trên thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm, do đây là mặt hàng có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người nên ngành sản xuất thực phẩm phải chịu nhiều rào cản kỹ thuật, các chế tài rất phức tạp của các quốc gia. 1 Trong bối cảnh đó, các ngành sản xuất thực phẩm của Việt Nam cũng phải thay đổi tích để thích ứng với xu thế cạnh tranh toàn cầu. Đặc biệt là đối với ngành sản xuất Dầu ăn vốn còn khá non trẻ của Việt Nam. Hiện nay ngành công nghiệp dầu thực vật của Việt Nam đang sản xuất bốn loại sản phẩm dầu thực vật, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu gồm dầu ăn, dầu salad, dầu dinh dưỡng, và dầu rắn. Mặc dù không có số liệu chính thức về lượng tiêu thụ dầu thực vật bình quân đầu người, tuy nhiên tổ chức USDA dự đoán con số này sẽ tăng mạnh, bao gồm cả dầu đậu tương, do điều kiện thu nhập của người dân ngày càng tăng đi cùng với sự đô thị hóa và phát triển của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm khiến cho nhu cầu tiêu thụ dầu thực vật tăng cao. Ngoài ra, nhận thức của người tiêu dùng về các loại dầu thực vật có lợi cho sức khỏe của được nâng cao dẫn đến sự chuyển từ việc sử dụng mỡ động vật sang dầu thực vật. Năm 2013, lượng tiêu thụ dầu thực vật bình quân đầu người tại Việt Nam được ước tính là từ 8,6 đến 8,7kg, vẫn giữ ở dưới mức bình quân của thế giới là 13,5kg/người/năm, nghĩa là dư địa tiêu thụ dầu ăn tính trên đầu người ở Việt Nam còn rất lớn (http://www.vietrade.gov.vn/nong-sn-khac/4378-san-xuat-va-tieu-thu-dau-thuc-vat-taiviet-nam-den-nam-2025.html). Ngoài ra, với thị trường hơn 90 triệu dân, trong đó có đến 65% dân số đang ở trong độ tuổi lao động, Việt Nam đang trở thành môt thị trường tiêu thụ dầu ăn (chủ yếu là dầu thực vật) hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và cả nhà đầu tư nước ngoài. Hiện tại, có 35 doanh nghiệp sản xuất bốn loại sản phẩm dầu thực vật chính (dầu ăn, dầu salad, dầu dinh dưỡng và dầu rắn) đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của con người và của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Các nhãn hiệu dầu ăn được tin dùng tại Hà Nội là dầu ăn Simply, Neptune và Mezan của công ty Dầu thực vật CÁI LÂN, ở thành phố Hồ Chí Minh là công ty Tường An và ở khu vực phía Nam Việt Nam là dầu ăn Marvela của công ty Golden Hope Nhà Bè. Năm 2013 trên thị trường đã xuất hiện thêm các sản phẩm dầu ăn mới của Tập đoàn Quang Minh và công ty Vinacommodities (dầu ăn Mr.Bean, Oilla, Soon Soon của Tập đoàn Quang Minh và Otran, Eliza, Chica, VinaCooking Oil từ công ty Vinacommodities). Thống kê từ các siêu thị, tính đến hết năm 2013, toàn ngành dầu thực vật hiện có khoảng 70 thương hiệu đang có mặt trên thị trường (http://iasvn.org/tin-tuc/Tinh-hinh-nhap-khauva-quy-hoach-phat-trien-nganh-dau-thuc-vat-den-nam-2025-4507.html). Điều đó cho 2 thấy sự thâm nhập mạnh mẽ của các doanh nghiệp vào lĩnh vực sản xuất dầu ăn tại Việt Nam, việc này cũng đồng nghĩa với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các doanh nghiệp sản xuất dầu ở Việt Nam nhằm dành lấy thị phần trong lĩnh vực này. Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (TƯỜNG AN) hiện nay đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trong nhóm các doanh nghiệp cạnh tranh trực tiếp với Tường An có thể kể đến là Công ty Dầu ăn Golden Hope – Nhà Bè, Công ty TNHH Dầu thực vật CÁI LÂN (Calofic), Công ty Cổ phần Dầu thưc vật Tân Bình. Đây là những doanh nghiệp hiện đang dẫn đầu về thị phần dầu thực vật tại thị trường Việt Nam. Dẫn chứng cho sự cạnh tranh này là sự sụt giảm thị phần của TƯỜNG AN trong những năm gần đây, từ thị phần chiếm đến 35,1% vào tháng 9/2006 tới năm 2012 thị phần còn lại là 22,8%. Sự sụt giảm thị phần chủ yếu do sự kém năng động trong khâu tiếp thị sản phẩm của TƯỜNG AN so với đối thủ cạnh tranh chính là CÁI LÂN. Đối với một ngành hàng mà người tiêu dùng khó có thể phân biệt chất lượng sản phẩm như dầu ăn thì khâu truyền thông, tiếp thị có yếu tố quyết định thúc đẩy tăng trưởng sản lượng. Tuy nhiên, việc quảng cáo tiếp thị sản phẩm của TƯỜNG AN kém hơn nhiều so với CÁI LÂN khi các nhãn hàng chính của CÁI LÂN như Neptune, Simply, Meizan có tần suất xuất hiện trên truyền hình cao hơn nhiều so với các sản phẩm dầu Cooking Oil, dầu nành Tường An. Năm 2011, dầu nành Simply của CÁI LÂN cũng là một trong 40 nhãn hàng quảng cáo thành công nhất trên các kênh truyền hình Việt Nam, theo nghiên cứu của Cimigo Vietnam. Chính việc năng động hơn trong việc tiếp thị sản phẩm đã giúp CÁI LÂN giành được thị phần không chỉ của TƯỜNG AN mà của các Công ty dầu ăn có truyền thống lâu đời như Golden Hope Nhà Bè và Tân Bình, đưa thị phần của CÁI LÂN từ mức tương đương với TƯỜNG AN là 35% trong năm 2006 lên mức 44% như hiện nay. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp dầu ăn chiếm thị phần lớn ở Việt Nam hiện nay diễn ra khá khốc liệt, đặc biệt là giữa CÁI LÂN - Tường An – Golden Hope – Tân Bình, trong đó CÁI LÂN thị phần tăng trưởng đều qua các năm thì Tường An và Golden Hope không có sự tăng trưởng đáng kể, nghiêm trọng hơn là thị phần của Tân Bình đã giảm sút gần một nữa kể từ 2008 đến 2012. 3 Đứng trước bức tranh cạnh tranh khốc liệt đó, nếu Tường An không thể cải thiện năng lực cạnh tranh của mình thì thị phần sẽ mất dần vào những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như CÁI LÂN, Nhà Bè giống trường hợp của Tân Bình. Do vậy, xác định được những năng lực cốt lõi và đưa ra những giải pháp giúp công ty tồn tại và phát triển bền vững tại thị trường nội địa hơn 90 triệu dân và thúc đẩy xuất khẩu ra nước ngoài là những ưu tiên hàng đầu của Tường An hiện nay. Để làm được điều này Công ty cổ phần Dầu Thực Vật Tường An cần phải làm gì để nâng cao năng lực cạnh tranh? Và đâu là giải pháp mang tính khả thi? Đó là những câu hỏi đặt ra cho nghiên cứu này và cũng chính là lý do mà tác giả chọn đề tài luận văn chuyên ngành Quản trị kinh doanh với tên gọi là “ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An đến năm 2020”. 2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Trước đây ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến vấn đề cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa. Xét trong phạm vi doanh nghiệp hoặc một lĩnh vực cụ thể, các nghiên cứu thường tập trung vào các khía cạnh liên quan đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Ở nước ngoài có một số nghiên cứu như: (A. Sabah, A. Laith, & J. Manar, 2012) nghiên cứu ảnh hưởng của năng lực cốt lõi lên lợi thế cạnh tranh và sự thành quả tổ chức; (Ipcioglu & Uysal, 2008) nghiên cứu về chiến lược sự khác biệt dựa trên năng lực cốt lõi để tạo ra lợi thế cạnh tranh; (Hipkin, 2012) nghiên cứu về năng lực sản xuất và lợi thế cạnh tranh trong các ngành công nghiệp chế biến; (Mutung, Minja, & Gachanja, 2014) nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố thích nghi đổi mới và hiệu quả hoạt động lên duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất thức ăn và đồ uống tại Kenya; (Chirani, Bagheri, & Delafrooz, 2012) nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh trong các công ty công nghiệp thực phẩm ở Mazandaran, (Lloyd & Emmanuel, 2001) nghiên cứu về lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực bán lẽ thực phẩm. Ở Việt Nam cũng có nhiều nghiên cứu liên quan đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp như (Nguyễn Thị Thu Vân, 2012) nghiên cứu về năng lực cạnh tranh điểm đến Đà Nẵng trong lĩnh vực du lịch; (Trần Thị Anh Thư, 2012) nghiên cứu về Tăng cường năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong điều kiện Việt Nam là thành viên tổ chức thương mại thế giới; (Trần Thị Thu Hương, 2012) nghiên cứu về các yếu tố ảnh 4 hưởng đến năng lực cạnh tranh ngành bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; (Huỳnh Thị Thúy Hoa, 2009) nghiên cứu về mô hình năng lực cạnh tranh động của Công ty TNHH Siemens Vietnam; (Nguyễn Trung Hiếu, 2014) nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn Tp. Hải Phòng; (Huỳnh Thanh Nhã & La Hồng Liên, 2015) nghiên cứu các nhân tố nội tại ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh tế tư nhân tại Tp. Cần Thơ. Đề án quy hoạch phát triển ngành dầu thực vật Việt Nam đến năm 2025 (Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách nông nghiệp - Bộ Công thương, 2010). 3. MỤC TIÊU CHUNG 3.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Dầu Thực Vật Tường An để qua đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Dầu Thực Vật Tường An. 3.2 Mục tiêu cụ thể Để nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của công ty Tường An trong giai đoạn toàn cầu hoá và hội nhập ngày càng sâu rộng ngày nay để giúp công ty phát hiện năng lực cốt lõi, từ đó trong khả năng, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần dầu thực vật Tường An. Để làm được điều này, luận văn cần giải quyết các mục tiêu cụ thể sau đây: - Xác định danh mục các yếu tố, năng lực bộ phận cấu thành năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An. - Đánh giá mức độ mạnh yếu những yếu tố cấu thành nên năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần dầu thực vật Tường An so với các doanh nghiệp cùng ngành khác. - Đề xuất các giải pháp cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần dầu thực vật Tường An. 5 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là Năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Dầu Thực Vật Tường An. 4.2 Đối tượng khảo sát Đối tượng khảo sát của nghiên cứu là các nhà Lãnh đạo và các nhà quản lý từ cấp trung trở lên đã và đang công tác tại công ty cổ phần dầu thực vật Tường An và những người có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong ngành dầu thực vật Việt Nam 4.3 Phạm vi và giới hạn nghiên cứu 4.3.1 Không gian nghiên cứu Nghiên cứu được thực hiện tại Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh. 4.3.2 Thời gian nghiên cứu Để so sánh đối chiếu số liệu một cách chính xác, khoa học, phù hợp với thực tiễn nâng cao năng lực cạnh tranh, số liệu thứ cấp được tác giả trích xuất để nghiên cứu có thời gian từ 2005 đến năm 2014. Số liệu sơ cấp được thu thập từ tháng 08 năm 2015 đến tháng 10 năm 2015. 4.3.3 Giới hạn nghiên cứu Như đã trao đổi trên đây, mục tiêu của nghiên cứu này là đề xuất các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An vì thế tác giả xác định giới hạn của nghiên cứu của đề tài này là phân tích năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Dầu Thực Vật Tường An. 6 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua khảo sát ý kiến chuyên gia về các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm. Việc đánh giá, so sánh tổng thể năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần dầu thực vật Tường an được thực hiện bằng phương pháp Thomson – Strickland thông qua 4 bước: bước 1 là xác định danh mục các nhân tố, năng lực bộ phận cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; bước 2 là đánh giá định tính và cho điểm từng nhân tố, năng lực bộ phận đối với từng doanh nghiệp; bước 3 là tổng hợp điểm và tính điểm bình quân của từng doanh nghiệp; và bước 4 là so sánh điểm số của các doanh nghiệp để xác định vị thứ về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp có thể so sánh, xác định vị trí các doanh nghiệp theo từng nhân tố, cụm nhóm nhân tố và tổng thể tất cả các nhân tố. 6. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 6.1 Ý nghĩa khoa học Đề tài làm rõ thêm các lý luận về quản lý cạnh tranh trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, đặc biệt là lý luận về năng lực cạnh tranh dựa trên năng lực cốt lõi của doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nói chung và dầu thực vật nói riêng, một trong những lĩnh vực vốn phải đối mặt với rất nhiều rào cản về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nghiên cứu làm rõ thêm mối quan hệ biện chứng giữa các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp, các yếu tố ảnh hưởng gián tiếp đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất dầu thực vật. 6.2 Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu Nghiên cứu chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty Dầu thực vật Tường An, qua đó đầu tiên là giúp cho Ban Lãnh đạo Công ty nhìn thấy được bức tranh cạnh tranh của Công ty mình, khả năng thực tế và sự yếu kém của Công ty trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các công ty trong ngành, các công ty ngoài ngành, sự phát triển nhanh chóng của các sản phẩm thay 7
- Xem thêm -