Tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của bộ phận banquet tại khách sạn the reverie saigon

  • Số trang: 151 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 234 |
  • Lượt tải: 1
thanhphoquetoi

Tham gia: 05/11/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ DU LỊCH – NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA BỘ PHẬN BANQUET TẠI KHÁCH SẠN THE REVERIE SAIGON Ngành: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Giảng viên hướng dẫn: Th.S Huỳnh Đinh Thái Linh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Chi MSSV: 1311160287 Lớp: 13DKS07 TP. Hồ Chí Minh, 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Bùi Thị Chi xin cam đoan các số liệu, thông tin sử dụng trong bài Khoá luận tốt nghiệp này được thu thập từ nguồn thực tế tại Công ty, trên các sách báo khoa học chuyên ngành (có trích dẫn đầy đủ và theo đúng qui định). Nội dung trong báo cáo này do kinh nghiệm của bản thân được rút ra từ quá trình nghiên cứu và thực tế tại khách sạn The Reverie Saigon, KHÔNG SAO CHÉP từ các nguồn tài liệu, báo cáo khác. Nếu sai sót Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo qui định của Nhà Trường và Pháp luật. Sinh viên (ký tên, ghi đầy đủ họ tên) Bùi Thị Chi ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tôi – sinh viên Bùi Thị Chi, xin chân thành cảm ơn các thầy cô trường Đại học Công Nghệ Tp.HCM, các thầy cô khoa Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn, đặc biệt là giảng viên hướng dẫn Th.S Huỳnh Đinh Thái Linh, người đã trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này. Với những lời chỉ dẫn tận tình và những lời động viên, góp ý của cô đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện bài khóa luận này. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo Khách sạn The Reverie Saigon cùng toàn thể các anh chị quản lý, nhân viên, bàn bè tại đây đã nhiệt tình chỉ dạy, giúp đỡ và tạo điều kiên tốt nhất để tôi có thể thực tập, tiếp cận thực tiễn một cách hiệu quả nhất. Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Chị trong khách sạn The Reverie Saigon luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc. Do thời gian thực tập chưa lâu, trình độ lý luận cũng như kiến thức chuyên ngành còn hạn chế, nên trong quá trình thực tập và làm bài báo cáo này vẫn còn nhiều thiếu sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận được những ý kiến, phản hồi của các thầy cô, anh chị về bài luận văn này để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn. iii CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN Họ và tên sinh viên : .............................................................................................. MSSV : .............................................................................................. Lớp : .............................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Nhận xét chung ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Tp.HCM, ngày ..... tháng ...... năm 20..... Giảng viên hƣớng dẫn iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ................................................ iii MỤC LỤC ................................................................................................................ iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................ ix DANH MỤC HÌNH ẢNH .........................................................................................x DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ................................................................... xi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .......................................................................... xii LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu ..........................................................................................2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ...................................................2 3.1 Đối tượng nghiên cứu của đề tài ....................................................................2 3.2 Phạm vi nghiên cứu của đề tài........................................................................2 4. Phƣơng pháp nghiên cứu ..................................................................................2 4.1 Phương pháp luận ...........................................................................................2 4.2 Phương pháp thu thập thông tin .....................................................................2 4.3 Phương pháp xử lý thông tin ..........................................................................3 5. Ý nghĩa nghiên cứu ............................................................................................3 5.1 Về mặt lý thuyết .............................................................................................3 5.2 Về mặt thực tiễn .............................................................................................3 6. Kết cấu của đề tài ...............................................................................................3 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ..............................................................................4 1.1 Khách sạn .........................................................................................................4 1.1.1 Khái niệm khách sạn ...................................................................................4 1.1.2 Phân loại khách sạn .....................................................................................5 1.1.2.1 Theo vị trí địa lý ....................................................................................5 1.1.2.2 Theo phân khúc thị trường ....................................................................5 1.1.2.3 Theo mức độ dịch vụ ............................................................................6 1.1.2.4 Theo loại hình hay chức năng ...............................................................7 1.1.2.5 Theo liên kết .........................................................................................8 v 1.1.2.6 Theo quy mô .........................................................................................8 1.1.3 Xếp hạng khách sạn .....................................................................................9 1.1.3.1 Định nghĩa .............................................................................................9 1.1.3.2 Các tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn ....................................................10 1.2 Kinh doanh khách sạn ...................................................................................10 1.2.1 Khái niệm kinh doanh khách sạn ..............................................................10 1.2.2 Sản phẩm của kinh doanh khách sạn .........................................................11 1.2.2.1 Khái niệm sản phẩm của khách sạn ....................................................11 1.2.2.2 Đặc điểm của sản phẩm khách sạn .....................................................11 1.2.3 Đặc điểm của kinh doanh khách sạn .........................................................13 1.2.4 Ý nghĩa của kinh doanh khách sạn ............................................................15 1.3 Bộ phận Food and Beverages........................................................................16 1.3.1 Khái niệm bộ phận Food and Beverages ...................................................16 1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận Food and Beverages .......................16 1.3.3 Đặc điểm kinh doanh ăn uống trong khách sạn ........................................17 1.4 Phục vụ tiệc trong khách sạn ........................................................................17 1.4.1 Khái niệm thực đơn ...................................................................................17 1.4.2 Yến tiệc trong khách sạn ...........................................................................18 1.4.3 Các loại yến tiệc phổ biến .........................................................................19 1.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ tiệc ..................................20 1.4.5 Các cách bố trí bàn tiệc, hội nghị ..............................................................20 1.5 Nội dung cơ bản về cạnh tranh .....................................................................21 1.5.1 Khái niệm cơ bản về cạnh tranh ................................................................21 1.5.2 Vai trò của cạnh tranh ...............................................................................22 1.5.3 Một số công cụ cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp .............................22 1.5.3.1 Cạnh tranh sản phẩm ...........................................................................22 1.5.3.2 Cạnh tranh bằng giá bán sản phẩm .....................................................23 1.5.3.3 Cạnh tranh bằng nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm ...................................23 1.5.3.4 Cạnh tranh bằng các công cụ khác ......................................................24 1.6 Năng lực cạnh tranh ......................................................................................25 1.6.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh..................................................................25 1.6.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh .................................25 vi 1.6.2.1 Môi trường vĩ mô ................................................................................25 1.6.2.1.1 Yếu tố kinh tế ...............................................................................25 1.6.2.1.2 Yếu tố chính trị, pháp luật ............................................................26 1.6.2.1.3 Yếu tố văn hóa, xã hội ..................................................................26 1.6.2.1.4 Yếu tố tự nhiên .............................................................................27 1.6.2.1.5 Yếu tố công nghệ - kỹ thuật .........................................................27 1.6.2.2 Môi trường vi mô ................................................................................27 1.6.2.2.1 Nhà cung cấp ................................................................................28 1.6.2.2.2 Khách hàng ...................................................................................29 1.6.2.2.3 Đối thủ cạnh tranh ........................................................................29 1.6.2.2.4 Đối thủ tiềm ẩn .............................................................................29 1.6.2.2.5 Sản phẩm thay thế ........................................................................30 1.6.2.3 Các yếu tố thuộc nội bộ doanh nghiệp ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ................................................................................................................30 1.7 Một số công cụ để đo năng lực cạnh tranh ..................................................31 1.7.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE).............................................31 1.7.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) ...........................................32 1.7.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh ......................................................................33 1.7.4 Ma trận SWOT ..........................................................................................34 1.8 Các mô hình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh .......................................34 Tóm tắt chƣơng 1:................................................................................................37 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA BỘ PHẬN BANQUET TẠI KHÁCH SẠN THE REVERIE SAIGON ................................38 2.1 Tổng quan về khách sạn The Reverie Saigon .............................................38 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn The Reverie Saigon .......38 2.1.2 Ý nghĩa tên và biểu tượng của khách sạn The Reverie Saigon .................39 2.1.3 Văn hóa của khách sạn The Reverie Saigon .............................................40 2.1.3.1 Tầm nhìn và sứ mệnh ..........................................................................40 2.1.3.2 Giá trị cốt lõi .......................................................................................40 2.1.3.3 10 tiêu chuẩn về hành vi của nhân viên khách sạn .............................41 2.1.4 Chức năng và nhiệm vụ của khách sạn The Reverie Saigon ....................41 2.1.4.1 Chức năng ...........................................................................................41 vii 2.1.4.2 Nhiệm vụ .............................................................................................45 2.1.5 Cơ cấu tổ chức ...........................................................................................45 2.1.5.1 Sơ đồ tổ chức ......................................................................................45 2.1.5.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban ..........................................46 2.1.6 Định hướng phát triển trong tương lai.......................................................48 2.2 Bộ phận Banquet của khách sạn The Reverie Saigon ................................49 2.2.1 Sơ đồ tổ chức và nguồn nhân sự của bộ phận Banquet .............................50 2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ .............................................................................51 2.2.3 Đặc điểm và sức chứa của các phòng họp/sảnh tiệc .................................51 2.2.4 Các loại hình tiệc, set up ...........................................................................54 2.2.5 Thực trạng kinh doanh của bộ phận Banquet ............................................56 2.2.6 Định hướng phát triển trong tương lai của bộ phận Banquet. ...................57 2.3 Phân tích năng lực cạnh tranh của bộ phận Banquet – Khách sạn The Reverie Saigon ......................................................................................................58 2.3.1 Phân tích ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) .............................58 2.3.2 Phân tích ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) ...........................62 2.3.2.1 Tác động của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô: .............................62 2.3.2.2 Tác động của các yếu tố thuộc môi trường vi mô: .............................65 2.3.3 Phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh ......................................................69 2.4 Đánh giá chung về bộ phận Banquet của khách sạn The Reverie Saigon 73 2.5 Mô hình nghiên cứu .......................................................................................74 2.5.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất ......................................................................74 2.5.2 Các giả thuyết nghiên cứu .........................................................................74 2.6 Phƣơng pháp nghiên cứu ..............................................................................74 2.6.1 Nghiên cứu định tính .................................................................................74 2.6.2 Nghiên cứu định lượng ..............................................................................74 2.6.3 Thiết kế thang đo .......................................................................................75 2.6.4 Dữ liệu nghiên cứu ....................................................................................76 2.6.4.1 Mẫu nghiên cứu ..................................................................................76 2.6.4.2 Cách thức thu thập và xử lý các dữ liệu nghiên cứu ...........................77 2.7 Phân tích kết quả ...........................................................................................79 2.7.1 Thống kê mô tả ..........................................................................................79 viii 2.7.1.1 Thống kê mô tả mẫu khảo sát .............................................................79 2.7.1.2 Thống kê mô tả các biến nghiên cứu ..................................................83 2.7.2 Kiểm định mô hình nghiên cứu .................................................................86 2.7.2.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha .............................................................86 2.7.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA .......................................................89 2.7.3 Phân tích hồi quy bội .................................................................................92 2.7.3.1 Phân tích hệ số tương quan .................................................................92 2.7.3.2 Mô hình nghiên cứu ............................................................................94 2.7.5 Kết luận .....................................................................................................99 Tóm tắt chƣơng 2:..............................................................................................100 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA BỘ PHẬN BANQUET TẠI KHÁCH SẠN THE REVERIE SAIGON ..................101 3.1 Hình thành giải pháp qua phân tích SPSS ................................................101 3.2 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của bộ phận Banquet – Khách sạn The Reverie Saigon .........................................................................103 3.2.1 Nhóm giải pháp phát huy điểm mạnh – cơ hội: ......................................104 3.2.2 Nhóm giải pháp điểm yếu – cơ hội .........................................................106 3.2.3 Nhóm giải pháp điểm mạnh – nguy cơ ...................................................109 3.2.4 Nhóm giải pháp điểm yếu – nguy cơ ......................................................109 Tóm tắt chƣơng 3:..............................................................................................111 KẾT LUẬN ............................................................................................................112 KIẾN NGHỊ ...........................................................................................................113 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................114 PHỤ LỤC 01 ..............................................................................................................1 PHỤ LỤC 02 ..............................................................................................................5 PHỤ LỤC 03 ..............................................................................................................8 PHỤ LỤC 04 ............................................................................................................12 PHỤ LỤC 05 ............................................................................................................15 PHỤ LỤC 06 ............................................................................................................17 PHỤ LỤC 07 ............................................................................................................18 PHỤ LỤC 08 ............................................................................................................19 ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. ANOVA (ONE WAY ANOVA): Kiểm định phương sai một chiều. 2. Banquet: Bộ phận Yến tiệc – Tổ chức các loại tiệc, sự kiện. 3. CSVC: Cơ sở vật chất. 4. CLPV: Chất lượng phục vụ. 5. DNNV: Đội ngũ nhân viên. 6. EFA (Exploratory Factor Analysis): Phương pháp phân tích nhân tố khám phá. 7. EFE (External Factor Evaluative): Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài. 8. F&B (Food & Beverage): Bộ phận ẩm thực. 9. FO (Front office): Bộ phận tiền sảnh. 10. GDP (Gross Domestic Product): Tổng sản phẩm quốc nội 11. HTREC: Hotels – Restaurants – Cafes in Europe. 12. IFE (Internal Factor Evaluative): Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong. 13. KMO: Kaiser-Meyer-Olkin. 14. MICE (Meeting – Incentive – Conventions – Exhibition): Khách hội nghị. 15. NLCT: Năng lực cạnh tranh. 16. SPDV: Sản phẩm dịch vụ. 17. SWOT: Strengths – Weakness – Opportunities – Threats. 18. SPSS: Statistical Package for the Social Sciences. 19. TH: Thương hiệu. 20. TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh. 21. UBNDTP: Ủy ban nhân dân thành phố. 22. UNDP: United Nations Developmrnt Programme 23. UNWTO (World Tourism Ogranization): Tổ chức du lịch thế giới. 24. VS: Vệ sinh. 25. VIF: Hệ số phóng đại phương sai độc lập 26. WMC Group (Windsor Property Management Corporation Group: Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor. x DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Các cách sắp xếp, bố trí trong bàn tiệc, hội nghị .......................................20 Hình 1.2 Cấu trúc kênh phân phối ............................................................................23 Hình 1.3 Mô hình cạnh tranh 5 nhân tố của M.Porter ..............................................28 Hình 1.4 Mô hình kim cương của M.Porter ..............................................................36 Hình 2.2 Logo khách sạn The Reverie Saigon..........................................................39 Hình 2.3 Mô hình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh ..............................................74 Hình 2.4 Mô hình chính thức về năng lực cạnh tranh của bộ phận Banquet – Khách sạn The Reverie Saigon .............................................................................................92 Hình 2.5 Mô hình chính thức về năng lực cạnh tranh của bộ phận Banquet – Khách sạn The Reverie Saigon .............................................................................................96 Hình 2.6 Biểu đồ tần số của phần dư chuẩn hóa .......................................................98 Hình 2.7 Biểu đồ phân tán phần dư và giá trị dự đoán của mô hình hồi quy tuyến tính .............................................................................................................................99 xi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức của khách sạn The Reverie Saigon ..................................45 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức nhân sự của bộ phận Banquet ..........................................50 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Giới tính .................................................................................................80 Biểu đồ 2.2 Độ tuổi ...................................................................................................81 Biểu đồ 2.3 Nghề nghiệp ...........................................................................................82 xii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Các loại phòng của khách sạn The Reverie Saigon ...................................42 Bảng 2.2 Các nhà hàng của khách sạn The Reverie Saigon .....................................43 Bảng 2.3 Các loại tiệc và sự kiện của bộ phận Banquet ...........................................49 Bảng 2.4 Đặc điểm các phòng họp/sảnh tiệc ............................................................52 Bảng 2.5 Sức chứa của các phòng họp/sảnh tiệc ......................................................53 Bảng 2.6 Doanh thu của bộ phận Banquet – Khách sạn The Reverie Saigon từ năm 2014 đến 2016 (VND) ...............................................................................................57 Bảng 2.7 Ma trận các yếu tố bên trong (IFE)............................................................61 Bảng 2.8 Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) ..........................................................68 Bảng 2.9 Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Banquet – The Reverie Saigon .............72 Bảng 2.10 Thang đo các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh ...........................75 Bảng 2.11 Mô tả biến định tính – Giới tính ..............................................................80 Bảng 2.12 Mô tả biến định tính – Độ tuổi ................................................................80 Bảng 2.13 Mô tả biến định tính – Nghề nghiệp ........................................................82 Bảng 2.14 Giá trị các biến trong mô hình .................................................................83 Bảng 2.15 Bảng tóm tắt kết quả Cronbach’s Alpha ..................................................87 Bảng 2.16 Bảng kiểm định KMO and Bartlett's Test ...............................................89 Bảng 2.17 Phân tích nhân tố khám phá EFA ............................................................89 Bảng 2.18 Bảng tóm tắt kết quả kiểm định KMO, Sig., Eigenvalues và tổng phương sai trích của yếu tố phụ thuộc năng lực cạnh tranh ...................................................91 Bảng 2.19 Ma trận hệ số tương quan ........................................................................93 Bảng 2.20 Các thông số thống kê từng biến độc lập.................................................94 Bảng 2.21 Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi quy......................................97 Bảng 2.22 Bảng kiểm định độ phù hợp của mô hình ANOVA ................................97 Bảng 3.1 Ma trận SWOT ........................................................................................103 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam là một nước có nhiều danh lam thắng cảnh với khoảng 40.000 di tích và nhiều bãi biển đẹp, đó là các yếu tố để phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú, đất nước ta đang là điểm đến của thế giới. Theo thống kê, khi đi du lịch ở Việt Nam, du khách thường tốn đến 47,49 % chi phí cho hoạt động lưu trú và 29,98 % cho hoạt động ăn uống, đây là một con số khả quan cho ngành khách sạn. Do vậy, ngày càng nhiều dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và các tổ chức trong nước tham gia vào hoạt động kinh doanh khách sạn, và các dịch vụ lưu trú khác. Điều này làm cho sự cạnh tranh trong ngành diễn ra ngày một gay gắt hơn. Mang đặc thù của sản phẩm du lịch nên ngành kinh doanh khách sạn luôn chịu sự tác động của tính “mùa vụ”. Vào mùa cao điểm, số lượng khách tăng nhanh nên hay dẫn đến tình trạng “cháy phòng”, còn vào mùa thấp điểm thì tình trạng ế ẩm diễn ra, dẫn đến sự sụt giảm doanh thu khá lớn. Nhằm bù lại những mất mát do tính mùa vụ mang đến cũng như làm phong phú thêm cho các loại hình dịch vụ của khách sạn, tất cả các khách sạn lớn đều thành lập cho mình bộ phận Banquet. Đây là bộ phận chuyên tổ chức các buổi meeting, hội nghị, tiệc. Việc đầu tư, duy trì hoạt động của bộ phận Banquet mang lại cho khách sạn một nguồn thu khá lớn, đặc biệt vào mùa thấp điểm thì doanh thu của khách sạn có được chủ yếu là ở bộ phận này. Vì vậy mà các khách sạn lớn hiện nay đều phấn đấu, nỗ lực đưa ra các chương trình marketing hấp dẫn để thu hút khách hàng đến với bộ phận tiệc của khách sạn. Qua quá trình thực tập tại bộ phận Banquet của khách sạn The Reverie Saigon tác giả tự nhận thấy được những thực trạng của ngành, những điểm yếu, điểm mạnh của bộ phận Banquet. Vì vậy, việc làm thế nào để bộ phận Banquet của khách sạn The Reverie Saigon có thể cạnh tranh được với những khách sạn cùng đẳng cấp khác, giữ được khách hàng cũ, thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng và đứng vững trên thị trường du lịch hiện nay luôn là những câu hỏi đặt ra đối với các nhà quản lý. Xuất phát từ những yêu cầu trên cả về phương diện lý luận và thực tiễn, tác giả đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của bộ phận 2 Banquet tại khách sạn The Reverie Saigon” để tiến hành nghiên cứu và làm khóa luận tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá tổng quát năng lực cạnh tranh của bộ phận Banquet thông qua khảo sát khách du lịch, qua đó phân tích các yếu tố tác động đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh của bộ phận Banquet hiện nay bằng phần mềm phân tích thống kê SPSS. Từ đó đưa ra các khuyến nghị và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của bộ phận Banquet tại khách sạn The Reverie Saigon. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu các loại hình tiệc của bộ phận Banquet và các khách sạn khác cùng đẳng cấp với khách sạn The Reverie Saigon. Để từ đó, nghiên cứu năng lực cạnh tranh của bộ phận Banquet tại khách sạn The Reverie Saigon. 3.2 Phạm vi nghiên cứu của đề tài Về mặt nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của bộ phận Banquet tại khách sạn The Reverie Saigon. Về mặt không gian: Khách sạn The Reverie Saigon. Về mặt thời gian: 3 tháng. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận Phương pháp luận là hệ thống các quan điểm có liên quan đến đề tài nghiên cứu năng lực cạnh tranh để xây dựng, lựa chọn và vận dụng các phương pháp trong nhận thức và thực tiễn. 4.2 Phương pháp thu thập thông tin Khóa luận sẽ sử dụng các dữ kiện thông tin thứ cấp đã được nghiên cứu và công bố để phân tích, so sánh, khái quát thực hiện các phán đoán suy luận. Ngoài ra, tác giả sẽ tập trung vào 3 phương pháp chủ yếu để thu thập thông tin sơ cấp: - Phỏng vấn trực tiếp những khách hàng đến với bộ phận tiệc tại khách sạn The Reverie Saigon. - Sử dụng bảng câu hỏi khảo sát để khảo sát khách hàng. - Quan sát và tìm hiểu các khách sạn cùng đẳng cấp với khách sạn The Reverie Saigon. 3 4.3 Phương pháp xử lý thông tin Sử dụng các phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích số liệu thu thập được trên Excel để đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh và đưa ra các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của bộ phận Banquet tại khách sạn The Reverie Saigon. 5. Ý nghĩa nghiên cứu 5.1 Về mặt lý thuyết Hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về kinh doanh khách sạn và năng lực cạnh tranh trong ngành khách sạn. Hệ thống hóa cách sử dụng một số công cụ như: ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IFE), ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE), ma trận hình ảnh cạnh tranh để phân tích năng lực cạnh tranh và thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp từ đó làm cơ sở đề ra giải pháp. 5.2 Về mặt thực tiễn Đối với cộng đồng, xã hội: Bảo đảm được chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Đối với doanh nghiệp: Giúp doanh nghiệp nhận ra những mặt hạn chế từ đó đưa ra những kế hoạch, chiến lược duy trì để thu hút du khách và tìm ra những giải pháp khắc phục nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đối với bản thân tác giả: Tiếp cận với môi trường thực tiễn du lịch, nâng cao hiểu biết về môi trường kinh doanh của ngành khách sạn. Cuối cùng nghiên cứu sẽ đóng góp như một tài liệu tham khảo về giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của bộ phận Banquet tại khách sạn The Reverie Saigon. 6. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, cấu trúc luận văn bao gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Phân tích năng lực cạnh tranh của bộ phận Banquet tại khách sạn The Reverie Saigon. Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của bộ phận Banquet tại khách sạn The Reverie Saigon. 4 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khách sạn 1.1.1 Khái niệm khách sạn Hiện nay khách sạn không chỉ đơn thuần là một nơi lưu trú tạm thời dành cho khách du lịch mà còn nhiều chức năng khác như cung cấp dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí,…. Vì thế mà cũng có nhiều định nghĩa khác nhau về khách sạn, tùy thuộc vào người nghiên cứu, điều kiện và phạm vi nghiên cứu. Chẳng hạn, Vương quốc Bỉ định nghĩa: “Khách sạn phải có ít nhất từ 10 – 15 buồng ngủ với các tiện nghi tối thiểu như nhà vệ sinh, điện thoại…”, hay ở Nam Tư cũ định nghĩa: “Khách sạn là một tòa nhà độc lập có ít nhất 15 buồng ngủ để cho thuê”. Tại Cộng hòa Pháp lại định nghĩa: “ Khách sạn là một cơ sở lưu trú được xếp hạng, có các buồng và các căn hộ với các trang thiết bị tiện nghi nhằm thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi của khách trong khoảng một thời gian dài (có thể là hàng tuần hoặc hàng tháng nhưng không lấy đó làm nơi cư trú thường xuyên), có thể có nhà hàng, khách sạn có thể hoạt động quanh năm hay theo mùa” (dẫn theo Nguyễn Văn Hóa, 2009). Theo Chon và Maier (2000) thì: “Khách sạn là nơi mà bất kỳ ai cũng có thể trả tiền để thuê buồng ngủ qua đêm ở đó. Mỗi buồng ngủ cho thuê bên trong phải có ít nhất hai phòng nhỏ (phòng ngủ và phòng tắm). Mỗi buồng khách đều phải có giường, điện thoại và vô tuyến. Ngoài dịch vụ buồng ngủ có thể có thêm các dịch vụ khác như dịch vụ vận chuyển hành lý, trung tâm thương mại (với thiết bị photocopy), nhà hàng, quầy bar và một số dịch vụ giải trí. Khách sạn có thể được xây dựng ở gần hoặc bên trong các khu thương mại, khu du lịch nghỉ dưỡng hoặc các sân bay”. Đối với Việt Nam, cũng có nhiều khái niệm về khách sạn được đưa ra, trong cuốn sách “Giải thích thuật ngữ trong du lịch và khách sạn” của tập thể tác giả Khoa Du lịch Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2001) đã bổ sung một định nghĩa có tầm khái quát cao về khách sạn ở Việt Nam: “Khách sạn là cơ sở cung cấp các dịch vụ lưu trú (với đầy đủ tiện nghi), dịch vụ ăn uống, phục vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ cần thiết khác cho khách lưu lại qua đêm và thường được xây dựng tại các điểm du lịch”. 5 Cùng với sự phát triển kinh tế và đời sống của con người ngày càng được nâng cao thì hoạt động du lịch và trong đó có hoạt động kinh doanh khách sạn cũng không ngừng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Các khái niệm về khách sạn cũng ngày càng được hoàn thiện và phản ánh trình độ và mức độ phát triển của nó. Như vậy, có thể hiểu một cách chung nhất, khách sạn trước hết là một cơ sở lưu trú điển hình, cung cấp nơi lưu trú tạm thời cùng các sản phẩm dịch vụ khác cho khách du lịch nhằm mục đích thu lợi nhuận. 1.1.2 Phân loại khách sạn 1.1.2.1 Theo vị trí địa lý  Khách sạn thành phố (City centre hotels). Là loại hình khách sạn được xây dựng tại các trung tâm thành phố lớn, các khu dân cư, khu đô thị đông đúc nhằm phục vụ các đối tượng khách đi công tác, hội nghị, hội thảo, mua sắm, thăm thân nhân, tham quan văn hóa,….  Khách sạn ven đô (Suburban hotels). Thường được xây dựng ở ngoại vi thành phố hoặc gần một điểm du lịch như đền thờ, chùa, miếu,… nằm ngoài đô thị. Đối tượng chủ yếu là khách đi nghỉ cuối tuần, các đoàn khách đi du lịch dã ngoại vùng ven đô hoặc khách đi tham quan, thăm viếng điểm du lịch.  Khách sạn ven đường (Highway hotels). Khách sạn ven đường (Highway hotels) là thuật ngữ chung bao gồm cả khách sạn ven đường, motel, motor inns và motor lodge,…. Loại hình này được xây dựng ở ven dọc các đường quốc lộ nhằm phục vụ các đối tượng khách đi lại trên các tuyến đường quốc lộ, cao tốc sử dụng phương tiện vận chuyển là ô tô và mô tô.  Khách sạn sân bay (Airport hotels). Được xây dựng ở gần các sân bay quốc tế lớn. Đối tượng chính của loại khách sạn này là các nhân viên trong đội bay, những hành khách của hãng hàng không dừng chân quá cảnh tại các sân bay. 1.1.2.2 Theo phân khúc thị trường  Các khách sạn thuộc loại hình Economy/limited service. Loại khách sạn này ở Việt Nam được gọi là khách sạn “bình dân” hay “phổ thông” với giá cả vừa phải. Các khách sạn loại này chủ yếu phục vụ nhu cầu về ở, 6 có thể có hoặc không có dịch vụ ăn uống. Đối tượng khách nhắm đến thường là gia đình hoặc khách theo đoàn có túi tiền hạn chế.  Các khách sạn thuộc loại hình Mid – market hotels. Các khách sạn loại này thường cung cấp những buồng ngủ tiện nghi với những phòng tắm riêng. Các khách sạn thuộc loại Mid – market truyền thống thường có dịch vụ ăn uống, mức độ tiện nghi trung bình, thiết kế nội thất tại các buồng ngủ phù hợp, nhân viên mặc đồng phục phục vụ,…. Một số thương hiệu khách sạn nổi tiếng thuộc loại hình này như: Holiday, Mercure, Quality Inns, Radission và Courtyard by Marriott,….  Các khách sạn thuộc loại hình All-suite hotels. Loại khách sạn này rất tiện nghi cung cấp các buồng khách và buồng ngủ riêng biệt cùng với các loại dịch vụ khác. Nhiều khách sạn trong buồng ngủ còn có bếp nhỏ phục vụ đối tượng khách là gia đình và khách ở dài ngày.  Các khách sạn thuộc loại hình First class hotels hay Executive hotels. Đây là những khách sạn sang trọng, trang trí và tiện nghi hoàn hảo, nhân viên được đào tạo bài bản và quy trình phục vụ hoàn chỉnh, các dịch vụ rất phong phú, đa dạng. Nhiều khách sạn loại hình này ở Việt Nam trên mức 4 sao đến 5 sao. Một số thương hiệu khách sạn nổi tiếng thuộc loại hình này có thể kể đến như: Hyatt, Hilton, Sheraton, Century, Westin, Ommi,….  Các khách sạn thuộc loại hình Luxury hotels hay Deluxe hotels. Những khách sạn loại này thường thể hiện tiêu chuẩn cao nhất của sự sang trọng, hoàn hảo ở bất cứ các mặt từ vị trí, thiết kế đặc thù đến tiện nghi, chất lượng phục vụ, dịch vụ vô cùng phong phú. Giá cả khách sạn loại này rất đắt đỏ, nhiều phòng lên đến hàng nghìn đô la Mỹ cho một đêm. Một số khách sạn nổi tiếng thuộc loại này như: Ritz-Carlton ở Tokyo (Nhật), Four Seasons ở New York (Mỹ),…. 1.1.2.3 Theo mức độ dịch vụ Theo Bardi (2003), việc phân loại khách sạn theo mức độ dịch vụ có 4 loại chính:  Các khách sạn thuộc loại hình full service. Các khách sạn loại này thường cung cấp đủ loại dịch vụ và tiện nghi cho khách. Những dịch vụ này bao gồm đặt phòng, nhà hàng, yến tiệc, hội họp, giải trí, truyền hình cáp, video cassette, mua sắm, giặt ủi, hồ bơi và dịch vụ vận chuyển,…. 7 Phòng khách và phòng ngủ thường tách biệt; bếp, dịch vụ phòng (room service) hay nhà hàng tùy chọn. Ví dụ như: Marriott hotels, Renaissance hotels và Holiday inns,….  Các khách sạn thuộc loại hình All suites. Các khách sạn loại này cung cấp mức dịch vụ khi khách muốn có một không gian như ở nhà (more at home atmosphere). Dịch vụ bao gồm phòng ngủ và phòng khách riêng biệt, bếp, bar hay các tiện nghi khác ở mức giá trung bình. Nhắm vào đối tượng khách hàng là doanh nhân và gia đình.  Các khách sạn thuộc loại hình Limited service.. Các khách sạn loại này nhấn mạnh vào phòng ngủ cơ bản và không gian chung tối thiểu. Giá phòng có thể bao gồm điểm tâm sáng hay cocktail vào buổi tối. Ví dụ như: Hampton Inns và Ramada Limited,….  Các khách sạn thuộc loại hình Extended stay Là một loại hình có nhũng đặc điểm nhằm cung cấp những tiện nghi giống như ở nhà hơn. Loại hình này cung cấp mức dịch vụ cho những người xa nhà trong một thời gian dài. Bao gồm nhà bếp được trang bị đầy đủ cho phép khách chế biến thúc ăn trong một môi trường mới, có phòng ngủ và phòng khách rộng rãi để làm việc và giải trí. Giá phòng thường bao gồm bữa ăn sáng nhẹ và ăn tối. Ví dụ như: Hilton’s Homewood Suites hotels. 1.1.2.4 Theo loại hình hay chức năng  Khách sạn thương mại (Commercial hotels). Chủ yếu phục vụ khách doanh nhân, khách công vụ, tham gia hội nghị, hội thảo, khách du lịch theo đoàn hoặc khách du lịch riêng lẻ. Loại khách sạn này ngoài dịch vụ phòng sang trọng còn có quầy bar, phòng cocktail, café, nhà hàng, phòng họp,….  Khách sạn hội nghị (Convention hotels) Những khách sạn loại này thường nằm ở trung tâm thành phố, trung tâm hội nghị và các khách sạn hội nghị khác. Ngoài các dịch vụ tiện ích và sang trọng, các khách sạn này thường có các phòng hội nghị đa dạng, các khu vực biểu diễn, triển lãm.  Khách sạn định cư (Resident hotels).
- Xem thêm -