Tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho tổng công ty cổ phần may việt tiến

  • Số trang: 106 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM NGÔ VÕ ĐĂNG KHOA GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60340102 TP. Hồ Chí Minh, 03/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM NGÔ VÕ ĐĂNG KHOA GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60340102 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.LƯU THANH TÂM CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Cán bộ hướng dẫn khoa học : TS. LƯU THANH TÂM. (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký) Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM ngày 01 tháng 02 năm 2013. Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) 1. PGS. TS. PHƯỚC MINH HIỆP - Chủ tịch hội đồng. 2. TS. ĐINH CÔNG TIẾN - Phản biện 1. 3. TS. NGUYỄN QUYẾT CHIẾN - Phản biện 2. 4. TS. TRẦN ANH DŨNG - Uỷ viên. 5. TS. HỒ THUỶ TIÊN - Uỷ viên, thư ký. Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau khi Luận văn đã được sửa chữa (nếu có). Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV     TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM PHÒNG QLKH - ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. HCM, ngày……tháng…… năm…… NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGÔ VÕ ĐĂNG KHOA. Giới tính: Nam. Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1987. Nơi sinh: Long An. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. MSHV: 1184011086 I- TÊN ĐỀ TÀI: “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến” II- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI: 1. Nghiên cứu lý thuyết và phương pháp cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. 2. Khảo sát, thu thập thông tin sơ bộ để viết đề cương. Đồng thời lập bảng câu hỏi, phỏng vấn chuyên gia để phân tích thực trạng. 3. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến. III- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: IV- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: V- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: TS. LƯU THANH TÂM. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên và chữ ký)   (Họ tên và chữ ký)   i  LỜI CAM ĐOAN. Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến” là công trình nghiên cứu của tôi. Các thông tin, số liệu sử dụng trong luận văn là trung thực và chính xác. Kết quả nghiên cứu trình bày trong luận văn này không sao chép của bất lỳ luận văn nào và chưa được trình bày hay công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào trước đây. Học viên thực hiện Luận văn NGÔ VÕ ĐĂNG KHOA   ii  LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô giảng viên trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt những kiến thức quý báo làm nền tảng cho tôi trong việc thực hiện luận văn này. Đồng thời tôi xin gửi lời cảm ơn Tiến sĩ Lưu Thanh Tâm đã tận tình hướng dẫn để tôi hoàn tất luận văn cao học này. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các khách hàng Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong khi thực hiện luận văn.   iii  TÓM TẮT Luận văn “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến” được thực hiện thông qua quá trình nghiên cứu cơ sở lý luận về cạnh tranh, cạnh tranh và hợp tác trong kinh doanh, một số bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty cùng ngành ở trong và ngoài nước, thực trạng năng lực cạnh tranh của Việt Tiến tại thị trường Việt Nam. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ bảng câu hỏi khảo sát khách hàng dựa trên 23 nguyên lý để nâng cao năng lực cạnh tranh tại các tổ chức (doanh nghiệp) của TS.Lưu Thanh Tâm. Sau đó tác giả đánh giá năng lực cạnh tranh của Việt Tiến và các đối thủ thông qua việc tính điểm từng lợi thế. Chỉ số này sẽ thể hiện năng lực cạnh tranh của Việt Tiến so với các đối thủ. Đồng thời, thông qua quá trình nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh và kết quả khảo sát sẽ xác định được năng lực cạnh tranh nào nên được củng cố, năng lực cạnh tranh nào cần được phát huy, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Việt Tiến. Trong phạm vi nghiên cứu này, mô hình Mạng giá trị của Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh sẽ được vận dụng để xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua sự tương tác giữa Việt Tiến, khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh và người bổ trợ. Luận văn gồm 3 chương: Chương 1 trình bày cơ sở lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cạnh tranh và hợp tác, các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh và các hình thức cạnh tranh. Đồng thời chương 1 cũng nêu lên một số kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty cùng ngành ở trong và ngoài nước, từ đó rút ra bài học về nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngoài ra chương này cũng giới thiệu các chỉ tiêu, phương pháp và quy trình đánh giá năng lực cạnh tranh. Chương 2 giới thiệu chung về Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến, phân tích các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của   iv  công ty. Chương này cũng chỉ rõ phương pháp và kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh của Việt Tiến so với các đối thủ tiêu biểu trong ngành. Chương 3 trình bày cơ sở xây dựng giải pháp và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tổng Công Ty Cổ Phần may Việt Tiến.   v  ABSTRACT The essay “The competition improvement solution for Viet Tien Garment Join Stock Corporation” is carried out on the research of the theoretic competition, competition and cooperation in business, some business lessons are experienced from reality and the corporations that are the same kind of domestic and international corporations so that improve the competition of those ones. The using data in this research are assembled from questionnaires that bases on 23-theorycompetition improvement of the organizations (enterprises/firms/businesses) of Dr. Luu Thanh Tam. Then, the author evaluated Viet Tien’s competitions and their rivals by means of counting the advantages of each company. This figures would be express the competition competence of Viet Tien with the competitors. From the research of the business situation and the survey results would be specified simultaneously that: the competition would be reinforced and the ones would be much more promoted. After that, the solution will be brought out to improve the Viet Tien’s competition competence. In this research, the value network of Game Theory in Business would be applied to build the solutions to strengthen the competition competence with the Viet Tien’s interaction between the clients, suppliers, rivals and sponsors. The essay will conclude 3 chapters: Chapter one will represent the base of theoretic competition, the competition competence of enterprises, competition and cooperation, the factors that influences over the competition competence and the competition ways. This chapter would be specifying simultaneously some experiences so that improve the competition competence of the same domestic and international organizations; thence to infer the lessons for the competition competence improvement. Moreover, this chapter will recommend the figures, methods and processes to access the competition competence.   vi  The second chapter would generally introduce about Viet Tien Garment Join Stock Corporation, and analyze the internal and external factors that affect on the competition competence of Viet Tien. It is much more specific to be introduced about the methods and the results that access the competition competence of Viet Tien with the typical rivals in this chapter. The third chapter would be representing the basic and primary solutions so that strengthen the competition competence of Viet Tien Garment Join Stock Corporation.   vii  MỤC LỤC Lời cam đoan. ........................................................................................................ i Lời cảm ơn............................................................................................................. ii Tóm tắt luận văn .................................................................................................... iii A PHẦN MỞ ĐẦU. .............................................................................................. 1 1. Tính cấp thiết của đề tài. ................................................................................... 1 2. Mục tiêu của đề tài. ........................................................................................... 2 3. Nội dung, đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài. .......................................... 2 3.1. Nội dung nghiên cứu của đề tài. ................................................................. 2 3.2. Đối tượng nghiên cứu và khảo sát của đề tài. ............................................. 2 3.2.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài. ........................................................... 2 3.2.2. Đối tượng khảo sát của đề tài. ................................................................ 2 3.3. Phạm vi nghiên cứu đề tài. .......................................................................... 2 4. Phương pháp nghiên cứu. .................................................................................. 3 4.1. Cách tiếp cận .............................................................................................. 3 4.2. Cách giải quyết vấn đề ............................................................................... 3 4.3. Phương pháp luận....................................................................................... 3 5. Kết cấu đề tài. .................................................................................................... 3 6. Giá trị khoa học và thực tiễn của đề tài. ............................................................ 3 6.1. Giá trị khoa học. ......................................................................................... 3 6.2. Giá trị thực tiễn .......................................................................................... 4 B PHẦN NỘI DUNG. ........................................................................................... 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN. ........................................................................ 5 1.1. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường...................................................... 5 1.1.1. Thị trường. ............................................................................................... 5 1.1.2. Cạnh tranh. ............................................................................................. 5 1.1.3. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. ................................................ 6 1.2. Năng lực cạnh tranh và năng lực lõi của doanh nghiệp. ............................. 6   viii  1.2.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh và năng lực lõi. ................................ 6 1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh. .................................... 7 1.2.3. Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. ........ 8 1.2.4. Cạnh tranh và hợp tác............................................................................. 8 1.2.5. Phân tích các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh. ...................... 8 1.2.5.1. Nhân tố bên trong. ........................................................................... 9 1.2.5.2. Nhân tố bên ngoài. ........................................................................... 12 1.2.6. Các hình thức cạnh tranh. ....................................................................... 17 1.2.6.1. Cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ. .................................................... 17 1.2.6.2. Cạnh tranh về giá. ............................................................................ 17 1.2.6.3. Cạnh tranh về phân phối sản phẩm dịch vụ. .................................... 17 1.2.6.4. Cạnh tranh về xúc tiến bán hàng...................................................... 17 1.2.6.5. Hình thức cạnh tranh khác. .............................................................. 17 1.2.7. Một số kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty thời trang và bài học rút ra. ........................................................................................... 17 1.2.7.1. Một số kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty thời trang. ...................................................................................................................... 17 1.2.7.2. Bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh. .................. 21 1.2.8. Đánh giá năng lực cạnh tranh. ................................................................ 22 1.2.8.1. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh. ...................................... 23 1.2.8.2. Phương pháp định tính. .................................................................... 27 1.2.8.3. Phương pháp định lượng. ................................................................. 27 1.2.8.4. Quy trình đánh giá. .......................................................................... 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY CP MAY VIỆT TIẾN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM ............................... 29 2.1. Giới thiệu chung về Tổng Công Ty CP may Việt Tiến. ............................. 29 2.2. Phân tích các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Tổng Công Ty CP May Việt Tiến tại thị trường Việt Nam. ................. 31 2.2.1. Nhân tố bên trong. .................................................................................. 31   ix  2.2.1.1 Nguồn nhân lực. ................................................................................. 31 2.2.1.2. Nguồn lực về tài chính. ................................................................... 31 2.2.1.3. Hoạt động kinh doanh. ..................................................................... 34 2.2.1.4. Nguồn lực về vật chất kỹ thuật. ....................................................... 37 2.2.1.5. Trình độ tổ chức quản lý. ................................................................. 38 2.2.1.6. Hoạt động Marketing. ...................................................................... 39 2.2.2. Nhân tố bên ngoài. ................................................................................. 49 2.2.2.1. Khách hàng. ..................................................................................... 49 2.2.2.2. Nhà cung cấp. ................................................................................... 49 2.2.2.3. Đối thủ cạnh tranh............................................................................ 50 2.2.2.4. Người bổ trợ. .......................................................................................... 52 2.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng Công Ty CP May Việt Tiến tại thị trường Việt Nam.................................................................................................... 53 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu. ............................................................................... 53 2.3.1.1. Nghiên cứu sơ bộ. ............................................................................ 53 2.3.1.2. Nghiên cứu chính thức. .................................................................... 54 2.3.2. Kết quả nghiên cứu. ............................................................................... 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013-2020. ................................................................................................ 61 3.1. Định hướng phát triển của ngành dệt may Việt Nam. ................................ 61 3.1.1. Quan điểm phát triển ngành dệt may Việt Nam đến năm 2020. ............ 61 3.1.2. Mục tiêu phát triển của ngành dệt may Việt Nam đến năm 2020. ......... 61 3.2. Mục tiêu phát triển của Tổng Công Ty CP May Việt Tiến đến năm 2020. 62 3.3. Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tổng Công Ty CP May Việt Tiến tại thị trường Việt Nam giai đoạn 2013-2020......................... 63 3.3.1. Nhóm giải pháp hợp tác và phát triển cùng khách hàng..................... 63 3.3.2. Giải pháp cạnh tranh và hợp tác cùng nhà cung cấp. ......................... 68 3.3.3. Giải pháp hợp tác và phát triển cùng doanh nghiệp bổ trợ. ................ 69   x  3.3.4. Nhóm giải pháp hợp tác và cạnh tranh cùng các đối thủ cạnh tranh. . 69 3.3.5. Một số giải pháp khác. ........................................................................ 75 3.4. Kiến nghị. .................................................................................................... 77 3.4.1. Kiến nghị đối với Tổng công ty. ............................................................ 77 3.4.2 Kiến nghị đối với Nhà nước. ................................................................... 78 KẾT LUẬN CHUNG ............................................................................................ 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................. 81 C PHỤ LỤC.                               xi    DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT             CP : Cổ phần. NBC : Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè. VTEC : Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến. VINATEX : Tập Đoàn Dệt May Việt Nam. TC/DN : Tổ chức/Doanh nghiệp. SP/DV : Sản phẩm/Dịch vụ. CBCNV : Cán bộ công nhân viên. EU : Liên minh Châu Âu. ASIA : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. BCKT : Báo cáo kiểm toán. BCTC : Báo cáo tài chính. xii    DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh ..................................................... 27 Bảng 2.1 Dư nợ vay....................................................................................................... 32 Bảng 2.2 Các khoản nợ vay ngân hàng ......................................................................... 32 Bảng 2.3 Các khoản phải phải thu................................................................................. 33 Bảng 2.4 Các khoản phải trả. ........................................................................................ 33 Bảng 2.5 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu. ....................................................................... 34 Bảng 2.6 Chi phí hoạt động kinh doanh. ....................................................................... 35 Bảng 2.7 Doanh thu sản phẩm dịch vụ qua các năm. ................................................... 36 Bảng 2.8 Lợi nhuận qua các năm. ................................................................................. 36 Bảng 2.9 Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh trong ba năm gần nhất....................... 37 Bảng 2.10 Tỷ trọng doanh thu kênh phân phối. ............................................................ 44 Bảng 2.11 Số lượng đại lý theo khu vực. ...................................................................... 45 Bảng 2.12 Doanh số được giảm của các đại lý. ............................................................ 47 Bảng 2.13 Thiết kế nghiên cứu. .................................................................................... 53 Bảng 2.14 Quy ước tính điểm năng lực cạnh tranh....................................................... 54 Bảng 2.15 Tổng điểm năng lực cạnh tranh của An Phước, Nhà Bè, May 10, Việt Tiến. ............................................................................................................................... 58 Bảng 2.16 Xếp hạng năng lực cạnh tranh qua 23 tiêu chí đánh giá. ............................. 57 Bảng 2.17 Tổng hợp xếp hạng năng lực cạnh tranh của An Phước, Nhà Bè, May 10, Việt Tiến. ....................................................................................................................... 59   xiii  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ Hình 1.1 Mô hình viên kim cương của M.Porter. ......................................................... 7 Hình 1.2 Mạng giá trị .................................................................................................... 9 Hình 1.3 Marketing Mix................................................................................................ 12 Hình 1.4 Quy trình nghiên cứu ...................................................................................... 27 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Tổng Công Ty CP May Việt Tiến ......... 38 Sơ đồ 2.2 Cấu trúc kênh phân phối ............................................................................... 44       1 A PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Tính cấp thiết của đề tài. Với hơn 86 triệu dân hiện nay, Việt Nam là thị trường tiêu thụ rất lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đối với ngành dệt may, đây là những thuận lợi cũng như thách thức vô cùng to lớn. Để có thể đứng vững và phát triển trên thị trường, các doanh nghiệp phải cải tiến liên tục để phát huy năng lực, khả năng cạnh tranh để khẳng định vị thế của mình. Do đó vấn đề cạnh tranh luôn là một vấn đề cốt lõi quyết định sự thành công hay thất bại đối với các doanh nghiệp ngành dệt may. Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang gặp phải rất nhiều sự cạnh tranh gay gắt của các thương hiệu thời trang quốc tế gia nhập vào thị trường trong nước…Nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp là hết sức cần thiết, đòi hỏi sự nhận thức đầy đủ, phân tích thực trạng, sự chủ động khi đưa ra giải pháp hợp lý và kịp thời. Có thể nói thị trường nội địa là một cứu cánh cho nhiều doanh nghiệp dệt may trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Năm 2011, mặc dù nền kinh tế có nhiều khó khăn nhưng doanh thu từ thị trường nội địa của các doanh nghiệp dệt may vẫn tăng trưởng khá. “Theo báo cáo của Bộ Công thương, kết thúc năm 2011, doanh thu từ thị trường nội địa của các doanh nghiệp thuộc Vinatex ước đạt 17,200 tỷ đồng, tăng trưởng 15%”. Tuy nhiên thị trường nội địa đang bị chiếm lĩnh bởi các sản phẩm từ Trung Quốc với giá rẻ, đa dạng về màu sắc và chủng loại. Với thế mạnh là thương hiệu dẫn đầu ngành may mặc Việt Nam, tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay số lượng sản phẩm bán ra và doanh thu tại thị trường nội địa của Tổng Công ty CP May Việt Tiến không được như mong đợi. Chính vì vậy mà đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tổng Công ty CP May Việt Tiến” tại thị trường Việt Nam giai đoạn 2013-2020 có ý nghĩa rất thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu hiện nay của Tổng công ty.   2 2. Mục tiêu của đề tài. Trên cơ sở hệ thống hoá lý thuyết về vấn đề nghiên cứu, phân tích những vấn đề thực tiễn về năng lực cạnh tranh, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty CP May Việt Tiến để từ đó nêu lên các định hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tổng Công ty CP May Việt Tiến tại thị trường Việt Nam giai đoạn 2013-2020. 3. Nội dung, đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài. 3.1. Nội dung nghiên cứu của đề tài. Để đạt được các mục tiêu trên cần giải quyết các nội dung sau: + Nội dung 1: Tính tất yếu của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. + Nội dung 2: Năng lực cạnh tranh và năng lực lõi của doanh nghiệp. + Nội dung 3: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty CP May Việt Tiến. +Nội dung 4: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tổng Công ty CP May Việt Tiến tại thị trường Việt Nam giai đoạn 2013-2020. 3.2. Đối tượng nghiên cứu và khảo sát của đề tài. 3.2.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài. Nghiên cứu sự tác động của môi trường đến năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty CP May Việt Tiến tại thị trường Việt Nam. Nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua và hướng phát triển trong thời gian tới. 3.2.2. Đối tượng khảo sát của đề tài. Phỏng vấn, gửi phiếu thăm dò đến người tiêu dùng, nhân viên phòng kinh doanh nội địa, các đại lý chính thức, nhân viên bán hàng và cửa hàng trưởng thuộc Tổng Công ty CP May Việt Tiến. 3.3. Phạm vi nghiên cứu đề tài. Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty CP May Việt Tiến tại thị trường Việt Nam, từ đó xây dựng giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn 2013-2020.   3 4. Phương pháp nghiên cứu. 4.1. Cách tiếp cận. Đây là đề tài nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn, vận dụng cơ sở lý luận và thực tiễn về cạnh tranh để xây dựng giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tổng Công Ty CP May Việt Tiến. 4.2. Giải quyết vấn đề. Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về cạnh tranh, cạnh tranh và hợp tác, kinh nghiệm và bài học nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty cùng ngành ở trong và ngoài nước, thực trạng năng lực cạnh tranh và kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng Công Ty CP May Việt Tiến tại thị trường Việt Nam so với các đối thủ tiêu biểu trong cùng ngành để xây dựng giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh. 4.3 Phương pháp luận. Sử dụng hai phương pháp nghiên cứu: a) Phương pháp định tính. - Phương pháp phỏng vấn trực tiếp. b) Phương pháp định lượng. - Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu trên Excel. 5. Kết cấu đề tài. Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về cạnh tranh và hợp tác. - Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty CP May Việt Tiến tại thị trường Việt Nam. - Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tổng Công Ty CP May Việt Tiến tại thị trường Việt Nam giai đoạn 2013-2020. 6. Giá trị khoa học và thực tiễn của đề tài. 6.1. Giá trị khoa học. Vận dụng cơ sở lý luận về cạnh tranh, cạnh tranh và hợp tác, bài học kinh nghiệm từ các doanh nghiệp cùng ngành ở trong và ngoài nước, kết quả khảo sát và đánh giá năng lực cạnh tranh, kết hợp mô hình Mạng Giá Trị của Lý Thuyết Trò  
- Xem thêm -