Tài liệu Giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng ngọc tuấn

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Tham gia: 09/09/2015

Mô tả:

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA- KHOA KINH TẾ ---------ddd--------- BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NGỌC TUẤN SVTH : HÀ THỊ THÌN MSSV : 10006483 LỚP : CDTD12TH GVHD : TH.S. LÊ ĐỨC THIỆN Thanh Hóa, tháng 03 năm 2013 Báo cá o thực tập tốt nghiệp GVHD: THS.Lê Đức Thiện LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này là do bản thân em hoàn thành, không sao chép từ bất cứ nguồn nào. Nếu sai em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp này, dựa trên sự cố gắng của bản thân em, nhưng không thể thiếu sự giúp đỡ của thầy, cô chú trong đơn vị. Em xin bày tỏ lòng cảm ơn tới: Các thầy cô khoa kinh tế trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh đã cung cấp những kiến thức nền tảng về kinh tế, để em có cơ sở thực hiện báo cáo này. Thầy Lê Đức thiện đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo em để em hoàn thành bài báo cáo. Các cô chú trong phòng Kế toán – Tài chính của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn đã chỉ bảo, hướng dẫn và cung cấp tài liệu để em hoàn thành bài báo cáo. Em xin chân thành cảm ơn./ SVTH: Hà Thị Thìn - CDTD12TH Trang i Báo cá o thực tập tốt nghiệp GVHD: THS.Lê Đức Thiện NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ………………….ngày … tháng …. Năm 2013 T/M ĐƠN VỊ (Ký tên và đóng dấu) SVTH: Hà Thị Thìn - CDTD12TH Trang ii Báo cá o thực tập tốt nghiệp GVHD: THS.Lê Đức Thiện NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ………………….ngày … tháng …. Năm 2013 Giảng viên SVTH: Hà Thị Thìn - CDTD12TH Trang iii Báo cá o thực tập tốt nghiệp GVHD: THS.Lê Đức Thiện DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT TỪ VIẾT TẮT 1 SXKD 2 HĐ SXKD 3 BH&CCDV Thu DIỄN Sản xuất kinh doanh Hoạt động sản xuất kinh doanh Bán hàng và cung cấp dịch vụ nhậ p doa QLDN Quản lý doanh nghiệp EBIT Lợi nhuận trước thuế và lãi vay EPS I PD T ROA TKBV TC HSHC Thu nhập ròng trên mỗi cổ phần Lãi vay phải trả trong kỳ Cổ tức của cổ phần ưu đãi Thuế thu nhập phải nộp trong kỳ Lợi nhuận trên tài sản Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hồ sơ hoàn công nh ngh iệp4 6T ND N 5 7 8 9 10 11 12 13 SVTH: Hà Thị Thìn - CDTD12TH Trang iv Báo cá o thực tập tốt nghiệp GVHD: THS.Lê Đức Thiện DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Năng lực hoạt động của công ty..................................................................................27 Bảng 2: Bảng kê số lượng cán bộ chủ chốt hiện có của công ty..............................................30 Bảng 3: Kết quả hoạt dộng kinh doanh của công ty.................................................................32 Bảng 5: Chỉ số khả năng thanh toán 2010 -2012......................................................................35 Bảng 6: Hiệu suất hoạt động của công ty 2010-2012...............................................................37 Bảng 7: Kết quả hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp..............................................39 Bảng 8: Lợi nhuận từ hoạt động khác.......................................................................................42 Bảng 9:Kết quả kinh doanh theo số dư đảm phí.......................................................................45 Bảng 10: Độ bẩy hoạt động trong 3 năm 2010-2012...............................................................46 Bảng 11: Cơ cấu nguồn vốn trong 3 năm 2010, 2011, 2012....................................................47 Bảng 11: Tỷ số nợ trên tổng tài sản..........................................................................................49 Bảng 12: tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu....................................................................................50 Bảng 13: Tỷ số nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu.......................................................................50 Bảng 14: Tỷ số tổng tài sản trên vốn chủ sở hữu......................................................................51 Bảng 15: Khả năng thanh toán lãi vay......................................................................................52 Bảng 16: Phân tích EPS............................................................................................................53 Bảng 17: chỉ tiêu ROA..............................................................................................................55 Bảng 18: Chỉ tiêu ROS.............................................................................................................56 Biểu đồ 2.8: ROS trong 2010-2012..........................................................................................56 Bảng 19: chỉ tiêu ROE..............................................................................................................57 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức sản xuất.............................................................................................25 Sơ đồ 2: Sơ đồ quản lý..............................................................................................................29 Biểu đồ 2.1: Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn công ty năm 2010 -2012................................35 Biểu đồ 2.2:Khả năng thanh toán nợ dài han............................................................................36 Biểu đồ 2.3: Hiệu suất hoạt động của công ty 2010-2012........................................................37 Biểu đồ 2.4: kết quả hoạt động SXKD chính 2010-2012.........................................................40 Biểu đồ 2.5: kết quả hoạt động kinh doanh khác......................................................................43 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu nguồn vốn công ty năm 2012...................................................................48 Biểu đồ 2.7: ROA trong 2010 -2012.........................................................................................55 Biểu đồ 2.9: ROE trong 2010-2012..........................................................................................57 SVTH: Hà Thị Thìn - CDTD12TH Trang v Báo cá o thực tập tốt nghiệp GVHD: THS.Lê Đức Thiện MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN........................................................................................................................i NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP...................................................................................ii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN....................................................................iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT....................................................................................................iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH..............................................................................v MỤC LỤC.................................................................................................................................vi MỞ ĐẦU....................................................................................................................................1 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI......................................................................................................1 2: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU...............................................................................................2 2.1: Mục đích chung...........................................................................................................2 2.2: Mục đích cụ thể............................................................................................................2 3: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU............................................................................................2 6: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU......................................................................................3 7: CẤU TRÚC ĐỀ CƯƠNG...................................................................................................3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN................................................................................................4 1.1: LỢI NHUẬN VÀ VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬn............................................................4 1.1.1: Khái niệm về lợi nhuận.............................................................................................4 1.1.2: Vai trò của lợi nhuận.................................................................................................4 1.1.2.1: Vai trò của lợi nhuận đối với doanh nghiệp.......................................................5 1.1.2.2: Vai trò của lợi nhuận đối với người lao động....................................................6 1.1.2.3: Vai trò của lợi nhuận đối với nhà nước và xã hội..............................................6 1.2.1: Phương pháp xác định lợi nhuận từ hoạt động SXKD của doanh nghiệp................8 1.2.2: Phương pháp xác định lợi nhuận từ hoạt động tài chính..........................................9 1.2.3: Phương pháp xác định lợi nhuận từ hoạt động khác.................................................9 1.3: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP............10 1.3.1: Nhân tố năng suất lao động của doanh nghiệp.......................................................10 1.3.2: Công tác điều hành, quản lý của doanh nghiệp......................................................11 1.3.2.1: Tác động của đòn bẩy tài chính lên lợi nhuân của doanh nghiệp....................12 1.3.2.2: Tác động của đòn bẩy hoạt động lên lợi nhuận...............................................13 1.3.3: Môi trường kinh tế và chính sách của nhà nước.....................................................14 1.4: CÁC CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP........................................14 1.4.1: Lợi nhuận trên tài sản (ROA).................................................................................14 1.4.2: Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)...................................................................15 SVTH: Hà Thị Thìn - CDTD12TH Trang vi Báo cá o thực tập tốt nghiệp GVHD: THS.Lê Đức Thiện 1.4.3: Lợi nuận trên doanh thu thuần (ROS).....................................................................15 1.4.4: Lợi nhuận trên vốn kinh doanh...............................................................................15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NGỌC TUẤN........................16 2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NGỌC TUẤN........16 2.1.1. Khái quát về công ty..............................................................................................16 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty......................................................................16 2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty...................................................................17 2.1.3.1. Các ngành nghề kinh doanh chính...................................................................17 2.1.3.2. Tổ chức sản xuất và quy trình sản xuất tại công ty..........................................17 2.1.3.3. Năng lực sản xuất.............................................................................................17 2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý công ty.............................................................................20 2.1.4.1. Thuyết minh hình thức tổ chức bộ máy công ty.............................................22 2.1.4.2.Hoạt động chính của công ty............................................................................24 2.2: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NGỌC TUẤN.....................................................................25 2.2.1.Khái quát về tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty .........................................25 2.2.2.1.1. Khái quát về kết quả hoạt động của công ty.................................................25 2.2.1.2. Khái quát tình hình tài chính của công ty trong giai đoạn 2010 -2012............26 2.2.2: Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty CP tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn. ...........................................................................................................................................31 2.2.2.1.Phân tích lợi nhuận của các bộ phận cấu thành lợi nhuận của công ty.............31 2.2.2.2. Phân tích lợi nhuận của công ty qua các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận....36 2.2.2.3: Phân tích lợi nhuận qua các chỉ tiêu tài chính.................................................46 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN VÀ NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NGỌC TUẤN...............................................51 3.1: Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty.............................................................51 3.2: Những khó khăn công ty phải đối mặt...........................................................................51 3.3: Nguyên nhân của các hạn chế, khó khăn.......................................................................51 3.3.1: Về huy động và sử dụng vốn:.................................................................................51 3.3.2: Về công tác nghiên cứu thị trường..........................................................................52 3.3.3: Về công tác quản lý chi phí....................................................................................52 3.3.4: Về bộ máy quản lý lao động...................................................................................52 3.3.5: Về chiến lược kinh doanh.......................................................................................52 SVTH: Hà Thị Thìn - CDTD12TH Trang vii Báo cá o thực tập tốt nghiệp GVHD: THS.Lê Đức Thiện 3.4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NGỌC TUẤN................................................................................52 3.4.1: Đánh giá chung về tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty.................................52 3.4.2: Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận............................................................53 3.4.2.1: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.......................................................................53 3.4.2.2: Ngiên cứu mở rộng thị trường.........................................................................53 3.4.2.3: Công tác quản lý chi phí..................................................................................54 3.4.2.4: Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp.......................................................54 3.4.2.5: Nguồn nhân lực................................................................................................54 KẾT LUẬN...............................................................................................................................56 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2010 -2012..........................................................57 TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................................58 SVTH: Hà Thị Thìn - CDTD12TH Trang viii Báo cá o thực tập tốt nghiệp GVHD: THS.Lê Đức Thiện MỞ ĐẦU 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Khi nền kinh tế chuyển mình từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường, đã làm thay đổi toàn bộ nền kinh tế nước ta. Từ chỗ các doanh nghiệp nhà nước làm ăn theo lối bao cấp, không có hiệu quả, ngày nay khi bước vào kinh tế thị trường các doanh nghiệp đều phải nỗ lực hết sức để cạnh tranh trên thị trường. bắt buộc các doanh nghiệp phải năng động, tìm kiếm và khai thác mọi tiềm năng trong thị trường, biết tận dụng lợi thế của mình và chớp lấy thời cơ trong sản xuất kinh doanh của mình. Nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận. Bước vào nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến về mọi mặt để thích nghi với điều kiện cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Đặc biệt là khi Việt Nam đã mở cửa ra thị trường quốc tế thì các doanh nghiệp trong nước đòi hỏi càng phải nâng cao hiệu quả hoạt động thì mới thu được lợi nhuận, có lợi nhuận doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển, lợi nhuận là nền tảng cho mọi hoạt đông sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Lợi nhuận được xem là tiêu chí hàng đầu khi xem xết tới hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp. Có thể nói lợi nhuận là mục đích cuối cùng mà các doanh nghiệp muốn hướng tới trong nền kinh tế thị trường ngày nay. Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn với kiến thức có được trên giảng đường và được sự hướng dẫn của thầy Lê Đức Thiện cùng với sự giúp đỡ của các cô, chú trong phòng kế toàn –tài chính của công ty, em đã nắm bắt được tình hình hoạt động cũng như tình hình tài chính của công ty. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn là đơn vị hoạch toán độc lập, chuyên tư vấn xây dựng các công trình, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đơn vị với cơ sở vật chất tương đối hiện đại, đội ngũ cán bộ công nhân viên được đánh giá có trình đọ chuyên môn cao đã mang lại hiệu quả hoạt động cho công ty. Trong quá trình tìm hiểu về công ty và tình hình tài chính của công ty nhận thấy công ty vẫn chưa khai thác hết tiềm năng trên thị trường cũng chưa tận dụng hết thế mạnh của mình nên đã làm hạn chế lợi nhuận của công ty. Chính vì vậy, em chọn đề tài “Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn” đề làm đề tài báo cáo tốt nghiệp nhằm làm sáng tỏ vai trò của lợi nhuận đối với hoạt động sản SVTH: Hà Thị Thìn - CDTD12TH Trang 1 Báo cá o thực tập tốt nghiệp GVHD: THS.Lê Đức Thiện xuất kinh doanh, các yếu tố làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty và hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn. 2: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 2.1: Mục đích chung Thông qua quá trình nghiên cứu và viết báo cáo nhằm làm sáng tỏ vai trò của lợi nhuận đối với hoạt động của công ty cũng như đối với người lao động và nhà nước. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty. Từ việc tìm hiểu và phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận tài chính công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn để đánh giá đúng thực trạng hoạt động của công ty. Phát huy những mặt mạnh, và đư ra giải pháp khắc phục những tồn đọng của công ty 2.2: Mục đích cụ thể Phân tích tình hình tài chính cũng như tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty qua 3 năm 2010-2012 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty và các chỉ tiêu tài chính để thấy được hiệu quả hoạt động của công ty Mạnh dạn đưa ra một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao lợi nhuân cho công ty 3: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu là tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn. Nghiên cứu về tình hình tài chính của công ty. Nghiên cứu các chỉ tiêu tài chính cho thấy hiệu quả hoạt động của công ty. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty trong giai đoạn 2010-2012. 4: NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nhiệm vụ: phân tích để thấy rõ về thực trạng thực hiện lợi nhuận tại công ty và tình hình tài chính của công ty trong những năm từ 2010đến 2012. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu trên thực tế, tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn trông giai đoạn 2010-2012, và trong thời gian thực tập của mình. SVTH: Hà Thị Thìn - CDTD12TH Trang 2 Báo cá o thực tập tốt nghiệp GVHD: THS.Lê Đức Thiện 6: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Trong bài báo cao em đã sử dụng những phương pháp sau để làm rõ và phân tich lợi nhuận của công ty trong 3 năm 2010-2012 Phương pháp tổng hợp, thống kê số liệu: trong quá trình thực tập các thông tin về doanh nghiệp và số liệu dùng để phân tích chủ yếu lấy từ người hướng dẫn thực tập trên đơn vị thực tập gồm báo cáo tài chính và tình hình hoạt động của công ty từ ngày thành lập tới nay Bài có sử dụng phương pháp so sánh các số liệu và chỉ tiêu qua các năn để thấy được đà phát triển cũng như chiều hướng phát triển của công ty. Ngoài ra bài báo cáo còn sử dụng phương pháp phân tích các chỉ số để phân tích các chỉ số tài chính và chỉ tiêu lợi nhuận của công ty. 7: CẤU TRÚC ĐỀ CƯƠNG Bài báo cáo gồm có 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Thực trạng về tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn. Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao lợi nhuận của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Tuấn SVTH: Hà Thị Thìn - CDTD12TH Trang 3 Báo cá o thực tập tốt nghiệp GVHD: THS.Lê Đức Thiện CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1: LỢI NHUẬN VÀ VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN 1.1.1: Khái niệm về lợi nhuận Trong kinh doanh bất kỳ doah nghiệp nào cũng mong muốn tối ưu hóa lợi nhuận đạt được. để đạt được những điều đó doanh nghiệp phải thấy được những cơ hội trước mắt và tiềm ẩn trong thị trường và khai thác nó. Lợi nhuận được xem như phần thưởng của những doanh nghiệp luôn có hoạt động sáng tạo và bất chấp mạo hiểm trong kinh doanh. Vậy lợi nhuận là gì? Mà tất cả các doanh nghiệp đều phấn đấu để đạt được. Trong lịch sử có nhiều quan điểm của các trường phái khác nhau về lợi nhuận, chẳng hạn như: Theo trường phái theo trường phái trọng nông thì cho rằng lợi nhuận là thu nhập không lao động do công nhân tạo ra Còn theo trường phái trọng thương thì lợi nhuận được hiểu là kết quả của sự trao đổi không ngang giá, do lừa gạt mà có và lợi nhuận chỉ có trong thương nghiệp còn đối với nghành nông nghiệp hay khai thác đều không tạo ra lợi nhuận Theo A.Smith thì cho rằng lợi nhuận toàn bộ là do tư bản đẻ ra kể cả trong quá trình sản xuất và lưu thông Kế thừa có chọn lọc các nhân tố khoa học của kinh tế chính trị khoa học cổ điển kết hợp với phương pháp duy vật biện chứng, C.Mác đã nghiên cứu thành công học thuyết giá trị thặng dư và đưa ra khái niệm về lợi nhuận như sau: Lợi nhuận của doanh nghiệp về nguồn gốc chính là hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư cho quá trình sản xuất hoạt động kinh doanh bằng cách sử dụng những nguồn lực có sẵn, tận dụng điều kiện môi trường kinh tế để tạo nên giá trị đó. Về mặt lượng nó là phần chênh lệch giữa chi phí bỏ ra và doanh thu, thu về trong một kỳ sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận phản ánh hiệu quả của toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh từ khâu khởi đầu tới thời điểm kết thúc. Được xác định bằng công thức Lợi nhuận = tổng doanh thu – tổng chi phí 1.1.2: Vai trò của lợi nhuận Từ khi bước vào nền kinh tế thị trường tới nay, các doanh nghiệp luôn lấy lợi SVTH: Hà Thị Thìn - CDTD12TH Trang 4 Báo cá o thực tập tốt nghiệp GVHD: THS.Lê Đức Thiện nhuận là đích đến cuối cùng của mình, lợi nhuận có vai trò quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. một doanh nghiệp muốn đứng vững trong nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt ngày nay cần phải tích cực tạo ra lợi nhuận nó vừa là kết quả vừa là nền tảng cho hoạt động của một cá thể kinh tế trong thị trường. Không những thế lợi nhuận chính là giá trị dôi ra của sự hoạt động của nền kinh tế trong đó có sự hoạt động củ doanh nghiệp, người lao động và của nhà nước vì vậy có thể xêm như lợi nhuận chính là nguồn gốc của thu nhập của mọi thành phần trong xã hội. Để thấy rõ hơn về vai trò của lợi nhuận ta đi nghiên cứu vai trò cụ thể của lọi nhuận đối với các thành phần trong xã hội. 1.1.2.1: Vai trò của lợi nhuận đối với doanh nghiệp. Lợi nhuận có vai trò quan trọng tới sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của toàn xã hội nói chung. Đây chính là động lực thôi thúc doanh nghiệp năng động hơn nữa để khẳng định mình trong môi trường cạnh tranh gay gắt. Bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động trong cơ chế thị trường, điều đầu tiên mà họ quan tâm đó là lợi nhuận. Đây là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh hiệu quả của quá trình kinh doanh, là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ tồn tại và phát triển khi nó tạo ra lợi nhuận, nếu doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả, thu không đủ bù đắp chi phí đã bỏ ra thì doanh nghiệp sẽ bị đào thải, đi đến phá sản. Đặc biệt trong điều kiện kinh tế thị trường có sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt và khốc liệt vì vậy lợi nhuận là yếu tố cực kỳ quan trọng và quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp: Lợi nhuận tác động đến tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, là điều kiện quan trọng đảm bảo cho khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, có lợi nhuận cao thì khả năng thanh toán mạnh, doanh nghiệp có thể hoàn trả mọi khoản nợ đến hạn và ngược lại. Lợi nhuận đảm bảo tái sản xuất mở rộng. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi sẽ tạo cho doanh nghiệp một khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, là cơ sở để bổ sung vào nguồn vốn tái đầu tư, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật thông qua việc đổi mới trang thiết bị…mở rộng quy mô hoạt động là cơ sở để doanh nghiệp tồn tại phát triển vững vàng trên thương trường, làm cơ sở để doanh nghiệp đi vay vốn từ SVTH: Hà Thị Thìn - CDTD12TH Trang 5 Báo cá o thực tập tốt nghiệp GVHD: THS.Lê Đức Thiện bên ngoài được dễ dàng. Chỉ tiêu lợi nhuận cũng là căn cứ để đánh giá năng lực, về nhân sự, năng lực về tài chính, năng lực quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp... Lợi nhuận cao có điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người lao động, tạo hưng phấn kích thích trí sáng tạo, phát huy cao nhất khả năng của nhân viên trong doanh nghiệp, là cơ sở cho những bước phát triển tiếp theo. 1.1.2.2: Vai trò của lợi nhuận đối với người lao động Người lao động là nhân vật trung tâm và ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sản xuất kinh doanh nói chung và lợi nhuận của doanh nghiệp nói riêng. Doanh nghiệp kinh doanh có lợi nhuận sẽ thể hiện dược sự quan tâm đối với người lao động thông qua việc trả lương, thưởng và việc thành lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi, trợ cấp mất việc làm… Doanh nghiệp kinh doanh có lợi nhuận cao sẽ giúp tăng thu nhập của người lao động và giúp họ trang trải cuộc sống của mình. Chất lượng cuộc sống của người lao động có cao hay không là nhờ vào thu nhập của họ, mà thu nhập thì lại có nguồn gốc từ lợi nhuận của công ty. Một khi đời sống của người lao động được ổn định họ mới làm tốt công việc và nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh không nghừng phát triển, giúp doanh nghiệp đứng vững trên thị trường và không nghừng gia tăng lợi nhuận của mình. 1.1.2.3: Vai trò của lợi nhuận đối với nhà nước và xã hội Trong nền kinh tế, khi doanh nghiệp hoạt động tạo ra lợi nhuận là doanh nghiệp đã tăng nguồn thu cho mình giúp doanh ngiệp có khả năng tiếp tục các hoạt động kinh doanh của mình và mở rộng quy mô hoạt động tạo nên giá trị cho xã hội. Đóng vai trò là một tế bào trong nền kinh tế mỗi doanh nghiệp thể hiện trach nhiệm với nền kinh tế và xã hội thông qua việc đóng góp thuế cho nhà nước. Trong khi đó, thuế doanh nghiệp được tính trên cơ sở là lợi nhuận của từng doanh nghiệp. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, để đáp ứng được nhu cầu tích lũy vốn để đầu tư, phát triển kinh tế theo chức năng của nhà nước. Doanh nghiệp có lợi nhuận thì nguồn thu của ngân sách nhà nước mới được đảm bảo và tăng lên, nâng cao phúc lợi xã hội, tạo điều kiện để thực hiện công bằng xã hội. Có thể nói lợi nhuận là động lực phát triển cho nền kinh tế quốc dân, thể hiện lợi ích quốc gia gắn liền vói lợi ích kinh tế của doanh nghiệp. Giúp nhà nước thực hiện SVTH: Hà Thị Thìn - CDTD12TH Trang 6 Báo cá o thực tập tốt nghiệp GVHD: THS.Lê Đức Thiện được vai trò to lớn của mình là nâng cao chất lượng xã hội Lợi nhuận còn là hình thức thể hiện sự hiệu quả hay không chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế, doanh nghiệp hoạt động tạo ra nhiều lợi nhuận chứng tỏ chính sách vĩ mô của nhà nước là đúng đắn, có hiệu quả. Qua đây ta có thể thấy lợi nhuận không chỉ có vai trò to lớn đối với doanh nghiệp mà nó còn ảnh hưởng tới người lao động và toàn bộ nền kinh tế cũng như sự phát triển của một quốc gia. Nó là sợi dây gắn liền giữa lợi íh kinh tế của doanh ngiệp, lợi ích cá nhân của người lao động và lợi ích xã hội của một quốc gia. 1.2: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN. Lợi nhuận của một doanh nghiệp bao gồm nhiều loại khác nhau, mỗi doanh nghiệp có những nguồn lợi nhuận khác nhau, rất phong phú và đa dạng, nhưng nhìn chung thường được hình thành từ các nguồn sau Thứ nhất: Lợi nhuận từ hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Đây là bộ phận lợi nhuận được tạo nên bởi hoạt động sản xuất kinh doanh chính, phụ của doanh ngiệp, được hình thành từ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp. bộ phận này thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lợi nhuận của doanh nghiệp Thứ hai: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp Ngoài các hoạt động về sản xuất kinh doanh chính, doanh nghiệp có thể còn tham gia vào các hoạt động tài chính, đó là các hoạt động liên quan đến việc đầu tư vốn ra bên ngoài như: mua bấn chứng khoán, góp vốn liên doanh, cho vay, liên kết kinh doanh, góp vốn cổ phần, cho thuê tài sản, lãi tiền gửi… các khoản loiự nhuận từ hoạt động này làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Thứ ba: Lợi nhuận từ hoạt động khác Đó là các khoản lãi thu được từ hoạt động riêng biệt khác ngoài các hoạt động kể trên. Những khoản lãi này phát sinh không thường xuyên, có thể là do khách quan hoặc chủ quan đư tới. Bao gồm lãi thu từ thanh lý nhượng bán tài sản cố định, các khoản phải trả không xác định được chủ nợ hay các khoản nợ đã xử lý nay thu lại được. tỷ trọng của bộ phận này chiếm khá ít trong toogr lợi nhuận của công ty. Từ nguồn gốc hình thành của lợi nhuận ta có thể xác định được công thức tính lợi nhuận như sau: SVTH: Hà Thị Thìn - CDTD12TH Trang 7 Báo cá o thực tập tốt nghiệp GVHD: THS.Lê Đức Thiện Tổng lợi nhuận= lợi nhuận từ hoạt động SXKD+ lợi nhuận từ hoạt động tài chính+ lợi nhuận từ hoạt động khác Hay Tổng lợi nhuận= Tổng doanh thu – Tổng chi phí Mỗi bộ phận của lợi nhuận có cách xác định khác nhau do đặc thù của mỗi bộ phận. 1.2.1: Phương pháp xác định lợi nhuận từ hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Lợi nhuận từ = HĐ SXKD Trong đó: Doanh thu thuần BH&CCDV Chi phí kinh doanh = Doanh thu thuần từ BH&CCDV = - Chi phí của HĐ SXKD Doanh thu BH&CCDV Giá vốn hàng bán + - - Chi phí bán hàng Thuế gián thu trong khâu tiêu thụ Các khoản giảm trừ doanh thu + Chi phí QLDN Giá vốn hàng bán: Với doanh nghiệp thương mại thì giá vốn hàng bán bao gồm : giá mua hàng hóa, chi phí vận chuyển bốc dở, chi phí đóng gói trừ đi các khoản được hưởng chiết khấu. Với doanh nghiệp sản xuất thì giá vốn bao gồm 3 bộ phận: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung Chi phí bán hàng: Là chi phí lưu thông và chi phí tiếp thị phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ,của doanh nghiệp gồm: chi phí đóng gói, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí quảng cáo, chi phí bảo hành, chi phí hoa hồng… Chi phí quản lý doanh nghiệp là các khoản chi phí liên quan tới bộ phận quản lý, điều hành của doanh nghiệp như: tiền lương, tiền ăn ca, các khoản trích theo lương của cán bộ, nhân viên thuộc bộ máy quản lý doanh nghiệp, chi phí vật liệu dùng cho văn phòng, chi phí khấu hao tài sản cố định, các chi phí khác Thuế gián thu trong quá trình tiêu thụ là: thuế xuất, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt với những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh những mặt hàng chịu thuế. Thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp. SVTH: Hà Thị Thìn - CDTD12TH Trang 8 Báo cá o thực tập tốt nghiệp GVHD: THS.Lê Đức Thiện Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được khái quát theo sơ đồ sau: Tổng doanh Doanh thu Lãi gộp Lợi nhuận hđ kd thu Chi bán thuần hàng phí bán hàng và qlý dn Giá vốn Các khoản giảm trừ 1.2.2: Phương pháp xác định lợi nhuận từ hoạt động tài chính Lợi nhuận từ hoạt động tài chính Trong đó: = Doanh thu từ hoạt động tài chính - Chi phí từ hoạt động tài chính Doanh thu từ hoạt động tài chính bao gồm: + Thu do chia liên doanh + Lợi tức cổ phiếu + Lãi tiền gửi ngân hàng hay lãi cho vay từ các đối tượng khác + Thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán( chênh lệch giá mua và giá bán của cac loại chứng khoán) + Thu từ việc cho thuê tài sản + Chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua + Doanh thu tài chính khác… Chi phí hoạt động tài chính là các khoản lỗ kinh doanh do chứng khoán và các hoạt động đầu tư khác, chi phí do đem góp vốn liên doanh, lãi đầu tư ngắn hạn và các tài sản cố định khác, chênh lệch tỷ giá, lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. 1.2.3: Phương pháp xác định lợi nhuận từ hoạt động khác. Lợi nhuận từ hoạt động khác được xác định bằng công thức: Lợi nhuận từ hoạt = Thu nhập từ - Chi phí từ hoạt động khác hoạt động khác động khác Thu nhập từ hoạt động khác là các khoản như: khoản thu về tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng, tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thu từ các khoản nợ khó đòi đã xóa sổ, các khoản thu về thuế được miễn hay hoàn lại, các khoản SVTH: Hà Thị Thìn - CDTD12TH Trang 9 Báo cá o thực tập tốt nghiệp GVHD: THS.Lê Đức Thiện nợ không xác định được chủ nợ…. các khoản thu khác do điều kiện khách quan đưa tới. Chi phí hoạt động khác gồm: chi phạt thuế, phạt về vi phạm hợp đồng, chi cho thanh lý nhượng bán tài sản cố định, giá trị tài sản bị mất Từ lợi nhuận của 3 bộ phận trên ta xác định được tổng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp, từ đó xác định lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp- chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau khi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước Lợi nhuận sau thuế được xác định bằng công thức: Lợi Nhuận Sau Thuế = Lợi Nhuận Trước Thuế - Thuế TNDN Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp = Lợi nhuận trước thuế * Thuế suất thuế TNDN Tóm lại: tỷ trọng lợi nhuận của từng bộ phận lợi nhuận trong doanh nghiệp là tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh của từng doanh nghiệp. Việc phân tích tỷ trọng của từng bộ phận lợi nhuận giúp doanh nghiệp đánh giá dễ dàng hơn điểm mạnh và điểm yếu của mình, tìn ra nguyên nhân của các hạn chế và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao lọi nhuận của doanh nghiệp. 1.3: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP Lợi nhuận của doanh nghiệp là kết quả của sự hoạt động hợp lý, sự cân đối giữa thu và chi trong suốt quá trình tạo ra sản phẩm và tiêu thụ nó trên thị trường. Lợi nhuận của doanh nghiệp có cao hay không phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố bao gồm cả khách quan và chủ quan. Để thấy rõ hơn điều đó, chúng ta có thể phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố sau. 1.3.1: Nhân tố năng suất lao động của doanh nghiệp Như chúng ta đã biết, lao động chính là nhân vật trung tâm cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả hoạt động của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Mà bản chất của vai trò này đó là năng suất lao động. Kết quả lao động của con người thể hiện qua năng suất lao động, và nhân tố này chính là nhân tố tác động trực tiếp, mạnh mẽ nhất tới lợi nhuận của doanh nghiệp Năng suất lao động được hiểu là số lượng công việc hoàn thành trên một đơn vị SVTH: Hà Thị Thìn - CDTD12TH Trang 10 Báo cá o thực tập tốt nghiệp GVHD: THS.Lê Đức Thiện thời gian cụ thể, yếu tố này thể hiện trình độ chuyên môn của lao động, tác phong, ý thức trách nhiệm của người lao động trong công việc. Năng suất lao động cao giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí bằng việc tiết kiệm thời gian và từ đó giảm chi phí nhân công trực tiếp, chi phí nhiên vật liệu cho máy móc làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Năng suất lao dộng cao nghĩa là doanh nghiệp có đội ngũ lao động làm việc hiệu quả và tạo ra giá trị cao cho doanh nghiệp. Đó chính là nguồn lực lớn nhất mà mỗi doanh nghiệp cần có để tạo ra lợi nhuận cho mình. 1.3.2: Công tác điều hành, quản lý của doanh nghiệp Tổ chức quản lý quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp là một nhân tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Quá trình quản lý kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp bao gồm các khâu cơ bản như định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch kinh doanh, xây dựng các phương án kinh doanh, kiểm tra đánh giá và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh. Các khâu quản lý quá trình hoạt động kinh doanh tốt sẽ tăng sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, giảm chi chí quản lý. Đó là điều kiện quan trọng để tăng lợi nhuận. trong nhân tố này phải kể đến sự ảnh hưởng của hoạt động huy động và sử dụng vốn của doanh nghiệp. Huy động và sử dụng vốn như thế nào cho phù hợp với chiến lược kinh doanh.và điều kiện kinh tế của doanh nghiệp, trên thị trường được xem như là công cụ để doanh nghiệp khuếch đại lợi nhuận của mình với cùng một lượng chi phí bỏ ra. Vì vậy huy động vốn từ những nguồn nào luôn là vấn đề được các nhà tài chính của doanh nghiệp chú ý hàng đầu trong thực hiện chiến lược kinh doanh nào đó. Trong điều kiện nền kinh tế tốt, “sức khỏe” tài chính của công ty tương đối ổn định, đảm bảo thì việc huy động vốn từ bên ngoài hay vốn đi vay sẽ làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp hay giá trị của lợi nhuận chính là nhu nhập thuần trên cổ phần nâng cao đáng kể. nhưng ngược lại việc huy động vốn từ bên ngoài này lại làm cho lợi nhuận nhạy cảm hơn và tình hình tài chính của công ty cũng sẽ có nhiều rủi ro hơn. Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả giúp doanh nghiệp khai thác tối đa những điều kiện có sẵn, giảm thiều chi phí từ đó nâng cao lợi nhuận. Để làm rõ hơn về tác động của công tác huy động và sử dụng vốn ta phân tích tác động của của đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính SVTH: Hà Thị Thìn - CDTD12TH Trang 11
- Xem thêm -