Tài liệu Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh và lợi nhuận tại công ty tnhh hiệp hưng trong tiến trình hội nhập quốc tế

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu ThÕ kû XXI, thÕ kû cña tri thøc, c«ng nghÖ th«ng tin vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. V× vËy viÖc häc tËp lu«n chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong x· héi còng nh- ®èi víi b¶n th©n mçi ng-êi, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi ®ßi hái ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lu«n ph¶i ®i tr-íc mét b-íc. Vµ qu¸ tr×nh thùc tËp ®èi víi mçi sinh viªn sau nh÷ng n¨m häc lý thuyÕt ë tr-êng sÏ trë nªn v« cïng quan träng trong viÖc gióp sinh viªn kiÓm nghiÖm l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, ®i s©u t×m hiÓu thùc tÕ n©ng cao hiÓu biÕt vµ cã thªm kinh nghiÖm trong c«ng viÖc. Trong thêi gian thùc tËp tæng hîp t¹i c«ng ty TNHH HiÖp H-ng, t«i ®· t×m hiÓu ®-îc phÇn nµo nh÷ng ho¹t ®éng cña c«ng ty TNHH HiÖp H-ng trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. T«i xin ®-îc tr×nh bµy vÒ nh÷ng thu ho¹ch cña m×nh trong b°n “B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp” n¯y víi kÕt cÊu gåm 8 môc nhá: 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH HiÖp H-ng. 2. Chøc n¨ng, nhiªm vô cña c«ng ty TNHH HiÖp H-ng. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 4. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. 5. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. 6. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 7. Mét sè nhËn xÐt chung. . 1 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty TNHH HiÖp H-ng ®-îc thµnh lËp n¨m 1992 d-íi h×nh thøc lµ mét c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã 2 thµnh viªn trë lªn, theo QuyÕt ®Þnh sè 211/Q§-UB, ngµy 15/02/1992 cña Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ néi. Tªn cña C«ng ty lµ: C«ng ty TNHH HiÖp H-ng Tªn quèc tÕ cña c«ng ty : HiÖp H-ng Company Limited. Trô së ®Æt t¹i : 44 Hµng Trèng - Q. Hoµn KiÕm - Hµ néi. Sè ®¨ng ký kinh doanh: 040350. §iÖn tho¹i : 9.285.022 / 8.264.941. Fax : 8.285.241. Email: hiep-hung@hn.vnn.vn Website: http://www.hiephung.com Ngµnh nghÒ kinh doanh : - S¶n xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ, mü phÈm. - May c«ng nghiÖp. - DÞch vô du lÞch. C«ng ty cã 3 thµnh viªn s¸ng lËp gåm 1 Gi¸m ®èc vµ 2 phã Gi¸m ®èc. Tr¶i qua h¬n 10 n¨m tån t¹i, c«ng ty ®· tr-ëng thµnh vµ ph¸t triÓn nhanh chãng víi quy m« vµ tû träng xuÊt khÈu ngµy cµng t¨ng. C«ng ty cã 3 ph©n x-ëng m¸y may nghÖ thuËt vµ hiÖn ®¹i víi h¬n 500 c«ng nh©n cã tay nghÒ cao. C«ng ty ®ang khÈn tr-¬ng x©y dùng mét x-ëng míi t¹i khu c«ng nghiÖp QuÕ Vâ - B¾c Ninh nh»m sím ®-a vµo ho¹t ®éng trong n¨m 2003 nµy. HiÖn nay, c«ng ty bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh: - S¶n xuÊt, bu«n b¸n, gia c«ng hµng may mÆc, hµng thªu ren. - Bu«n b¸n hµng thñ c«ng mü nghÖ. - M«i giíi th-¬ng m¹i. - §¹i lý mua, b¸n ký göi hµng ho¸. C«ng ty TNHH HiÖp H-ng ra ®êi trong thêi kú ®æi míi kinh tÕ do §¶ng khëi x-íng, ®· nhanh chãng n¾m b¾t ®-îc thêi c¬ ®Ó cã chç ®øng 2 v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng. H¬n 10 n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt, c«ng ty ®· cã sù ph¸t triÓn kh¸ nhanh chãng. §iÒu nµy thÓ hiÖn sù nç lùc phÊn ®Êu cña Ban Gi¸m ®èc còng nh- ®éi ngò c«ng nh©n cña toµn c«ng ty. §iÒu ®Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi nh÷ng ®æi thay vµ ph¸t triÓn tõng ngµy, c«ng ty vÉn tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr-êng trong n-íc còng nh- quèc tÕ. C«ng ty TNHH HiÖp H-ng chñ yÕu s¶n xuÊt hµng ho¸ theo ®¬n ®Æt hµng vµ xuÊt khÈu sang c¸c thÞ tr-êng lín nh-: NhËt, Ph¸p, Mü, §an M¹ch, Hång K«ng... MÆc dï míi h¬n 8 n¨m quan hÖ hîp t¸c víi b¹n hµng n-íc ngoµi nh-ng c«ng ty ®· t×m ®-îc thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm kh¸ réng lín vµ æn ®Þnh. C¸c mÆt hµng s¶n xuÊt ra chñ yÕu ®Ó xuÊt khÈu, chØ mét phÇn nhá h-íng vµo trong n-íc. Tuy nhiªn, c«ng ty TNHH HiÖp H-ng vÉn cßn lµ doanh nghiÖp víi quy m« nhá nh-ng víi sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña Ban Gi¸m ®èc cïng ®éi ngò c«ng nh©n nhiÖt t×nh vµ cã tay nghÒ cao, ch¾c ch¾n c«ng ty TNHH HiÖp H-ng sÏ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. 2. Chøc n¨ng, nhiªm vô cña c«ng ty TNHH HiÖp H-ng. Còng nh- c¸c doanh nghiÖp kh¸c môc ®Ých chÝnh cña c«ng ty TNHH HiÖp H-ng lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Vµ tr-íc m¾t c«ng ty lµ kÕ ho¹ch vÒ ®a d¹ng ho¸ vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu tiªu dïng trong n-íc vµ xuÊt khÈu trong xu h-íng héi nhËp quèc tÕ. C«ng ty TNHH HiÖp H-ng lµ mét ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy nhËn giÊy ®¨ng ký kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng theo ®óng ngµnh nghÒ ®¨ng ký trong ph¹m vi vèn gãp cña c¸c thµnh viªn (vèn ®iÒu lÖ). NhiÖm vô cña c«ng ty lµ n©ng cao øng dông khao häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m t¨ng s¶n l-îng, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn; thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch, quy ®Þnh tµi chÝnh, tµi s¶n, chÕ ®é lao ®éng tiÒn l-¬ng, ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi trong ph©n phèi thu nhËp theo lao ®éng vµ lµm trßn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n-íc. 3 3. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt hµng s¶n xuÊt chñ yÕu cña c«ng ty. C«ng ty TNHH HiÖp H-ng s¶n xuÊt s¶n phÈm, hµng ho¸ ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, phong phó vÒ mÉu m·. Chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng sau ®©y: + QuÇn ¸o ®-îc lµm tõ nhiÒu lo¹i v¶i nh- t¬ t»m, v¶i dÖt... MÆt hµng quÇn ¸o cña c«ng ty dµnh cho c¶ ng-êi lín vµ trÎ em. Lo¹i cho ng-êi lín gåm ¸o s¬ mi, jacket, quÇn v¶i, v¸y, tói, kh¨n b«ng... Lo¹i cho trÎ em gåm ¸o c¸nh, ¸o s¬ mi , v¸y, quÇn xoãc... + Hµng dÖt trang trÝ néi thÊt bao gåm ga tr¶i gi-êng, ®Öm mót, gèi... §Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng còng nh- tÝnh thÈm mü theo ®¬n ®Æt hµng, c«ng ty kh«ng chØ khai th¸c triÖt ®Ó nguån nguyªn liÖu trong n-íc mµ c¶ nhËp khÈu nguyªn liÖu cña n-íc ngoµi. C¸c nguyªn liÖu nhËp khÈu tõ n-íc ngoµi bao gåm v¶i dÖt cotton 100%, sîi ho¸ häc, t¬ lôa,vµ mét sè phô liÖu kh¸c trong trang phôc quÇn ¸o. HiÖn nay, c«ng ty cã phßng giao dÞch vµ tr-ng bµy s¶n phÈm t¹i 44 Hµng Trèng - Q. Hoµn KiÕm - Hµ Néi vµ 3 ph©n x-ëng: Ph©n x-ëng I : ®Æt t¹i Thuþ Khuª - T©y Hå - Hµ Néi Ph©n x-ëng II : ®Æt t¹i Ph¸p V©n - Thanh Tr× - Hµ Néi Ph©n x-ëng III : ®Æt t¹i Cæ NhuÕ - Tõ Liªm - Hµ Néi. C¶ 3 ph©n x-ëng ®Òu s¶n xuÊt hµng ho¸ theo ®¬n ®Æt hµng. C¸c ph©n x-ëng nµy s¶n xuÊt ®éc lËp nhau nh-ng h¹ch to¸n phô thuéc, cïng thùc hiÖn nhiÖm vô do c«ng ty giao. 4 Quy tr×nh s¶n xuÊt chung t¹i c«ng ty HiÖp H-ng: Ký hîp ®ång LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt LËp kÕ ho¹ch NVL C¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt Qu¶n lý nh©n sù NhËp kho thµnh phÈm TÝnh l-¬ng kÕ tO¸n Qu¶n lý kho NVL XuÊt kho thµnh phÈm Thanh kho¶n h¶i quan a) Quy tr×nh ký hîp ®ång Hîp ®ång cña c«ng ty HiÖp H-ng chia lµm 2 lo¹i: Hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh vµ Hîp ®ång dÞch vô. Hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh cã 4 lo¹i: - Hîp ®ång gia c«ng. - Hîp ®ång mua b¸n - Hîp ®ång mua b¸n / gia c«ng 5 - Hîp ®ång uû th¸c. Hîp ®ång gia c«ng lµ hîp ®ång c«ng ty HiÖp H-ng sÏ ®-îc tr¶ tiÒn gia c«ng s¶n phÈm, tÊt c¶ nguyªn vËt liÖu, ®Þnh møc s¶n phÈm do kh¸ch hµng cung cÊp. Sau khi gia c«ng s¶n phÈm xong c«ng ty ph¶i xuÊt tr¶ kh¸ch hµng s¶n phÈm vµ nguyªn vËt liÖu thõa. NhËp khÈu nguyªn vËt liÖu phôc vô ho¹t ®éng gia c«ng sÏ kh«ng ph¶i ®ãng thuÕ nhËp khÈu, nÕu nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu phôc vô ho¹t ®éng mua b¸n trong n-íc sÏ ph¶i ®ãng thuÕ nhËp khÈu. Hîp ®ång mua b¸n lµ hîp ®ång kh¸ch hµng ®Æt mua s¶n phÈm khi biÕt sè l-îng, mÉu m·; c«ng ty sÏ lªn ®Þnh møc, lËp kÕ ho¹ch mua nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. Hîp ®ång uû th¸c: c«ng ty HiÖp H-ng sÏ ký víi ®èi t¸c ®Ó nhê ®èi t¸c gia c«ng toµn bé hoÆc mét phÇn l« s¶n phÈm c«ng ty HiÖp H-ng nhËn s¶n xuÊt hoÆc gia c«ng. Mét hîp ®ång cã thÓ cã nhiÒu phô lôc. Hîp ®ång nªu th«ng tin tæng qu¸t nh-: - KiÓu hîp ®ång ( hîp ®ång ngo¹i hay néi). - Sè hîp ®ång. - Ngµy ký hîp ®ång. - Ngµy kÕt thóc hîp ®ång. - Th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ký hîp ®ång: tªn kh¸ch hµng, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i, n-íc, m· sè thuÕ, tµi kho¶n, ghi chó. b) LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt lËp dùa vµo phô lôc s¶n xuÊt, vµ ®Æc biÖt quan t©m ®Õn ®ît giao hµng. Hîp ®ång mua b¸n hay hîp ®ång gia c«ng ®Òu ph¶i x¸c ®Þnh ®Þnh møc tr-íc khi lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Mét m· hµng gièng nhau nh-ng ®Þnh møc cã thÓ kh¸c nhau phô thuéc vµo tõng hîp ®ång, tõng phô lôc hîp ®ång. Lªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®èi víi tõng x-ëng theo chØ tiªu vÒ tiÕn ®é gåm m· hµng, ngµy giao hµng ®ît 1, ®ît 2,... kÌm theo tiªu thøc kü thuËt mét m· hµng nh- m· hµng, kÝch th-íc, thªu, rua... ph©n ra c¸c c«ng ®o¹n chi tiÕt ®Ó ph©n bæ tíi c¸c x-ëng s¶n xuÊt. KÕt qu¶ cña s¶n xuÊt lµ lÖnh s¶n xuÊt. LÖnh s¶n xuÊt ph¶i do gi¸m ®èc 6 ®-a ra ®Ó yªu cÇu v¨n phßng vµ c¸c ph©n x-ëng triÓn khai s¶n xuÊt. C¸c th«ng tin trong lÖnh s¶n xuÊt bao gåm sè hîp ®ång, m· hµng cÇn s¶n xuÊt, sè l-îng cña mçi m·, c¸c ®ît giao hµng, mçi ®ît giao hµng cã mét sè l-îng cô thÓ. LÖnh s¶n xuÊt ®-îc göi kÌm theo tiªu thøc kü thuËt lµ tµi liÖu m« t¶ chi tiÕt s¶n phÈm, sè l-îng s¶n phÈm cña tõng mÉu... gióp kü thuËt viªn cña c¸c x-ëng tiÕn hµnh s¶n xuÊt. c) LËp kÕ ho¹ch nguyªn vËt liÖu. Mçi ®ît giao hµng cã mét sè lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh phô thuéc vµo ®Þnh møc, sè l-îng ®Ó tÝnh nguyªn vËt liÖu. Lªn kÕ ho¹ch nguyªn vËt liÖu lµ x¸c ®Þnh nguyªn vËt liÖu tån kho, sè nguyªn vËt liÖu cÇn cho s¶n xuÊt ®Ó tÝnh ra sè nguyªn vËt liÖu cÇn mua. §èi víi hîp ®ång gia c«ng, nguyªn vËt liÖu nhËp cña ®èi t¸c th× ph¶i x¸c ®Þnh víi ®Þnh møc cã s½n sÏ s¶n xuÊt ®-îc bao nhiªu s¶n phÈm. Khi mua hay nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu ®Òu cã PackingList ( Danh s¸ch hµng nhËp kho ) vµ c¸c ®¹i diÖn nh- c¸n bé xuÊt nhËp khÈu, thñ kho, cã hoÆc kh«ng cã kh¸ch hµng tiÕn hµnh kiÓm kª hµng ho¸ x¸c ®Þnh chªnh lÖch nguyªn vËt liÖu gi÷a PackingList vµ thùc tÕ. Mét PackingList bao gåm c¸c th«ng tin: N¬i ®Õn, n¬i ®i, sè hîp ®ång, kh¸ch hµng, ngµy th¸ng göi, sè thïng, m· hµng, tªn hµng, miªu t¶ cña hµng, ®¬n vÞ ®o chiÒu dµi (met hoÆc yard), ®¬n vÞ ®o träng l-îng. Sau khi tiÕn hµnh kiÓm kª nguyªn vËt liÖu nhËp kho, x¸c ®Þnh sè liÖu trªn giÊy tê vµ sè liÖu thùc tÕ cã trong biÓu kiÓm v¶i nh»m lªn kÕ ho¹ch mua nguyªn vËt liÖu cña tõng hîp ®ång, sè l-îng nguyªn vËt liÖu nhËp kho trªn thùc tÕ. d) Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt : Nguyªn vËt liÖu C¾t In, thªu May Thµnh phÈm Nguyªn vËt liÖu dïng vµo s¶n xuÊt gåm: v¶i, khuy, chØ, lôa t¬ t»m ... §Ó cã ®-îc nh÷ng nguyªn vËt liÖu nµy c«ng ty ký c¸c hîp ®ång gia c«ng hoÆc t×m mua trªn thÞ tr-êng (trong n-íc hoÆc nhËp khÈu). + Bé phËn c¾t sÏ c¾t v¶i thao ®Þnh møc ®· cã tr-íc. + V¶i sau khi c¾t sÏ ®-îc chuyÓn cho bé phËn in, thªu. 7 + TiÕp ®ã lµ c«ng ®o¹n may, råi ®Õn kh©u ®¬m khuy, thïa khuyÕt. + Cuèi cïng lµ giai ®o¹n thµnh phÈm (¸o, quÇn), kiÓm tra chÊt l-îng vµ ®ãng gãi. e) Qu¶n lý nh©n sù. Ban Gi¸m ®èc (Qu¶n lý nh©n sù) Hå s¬ nh©n viªn ChÊm c«ng B¶o hiÓm Danh môc c¸c ®¬n vÞ - Hå s¬ nh©n sù. + L-u c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ nh©n sù trong c«ng ty nh-: hä tªn, m· sè, ngµy sinh, quª qu¸n, ngµy lªn hµng, møc l-¬ng b¶o hiÓm, sè hiÖu vµ thêi h¹n hîp ®ång, tiÒn ®Æt cäc, häc phÝ vv... + C¸c kho¶n thu phÝ víi c«ng nh©n víi vµo: Víi c«ng nh©n ®· thµnh th¹o (kh«ng ph¶i häc nghÒ): Nép tiÒn ®Æt cäc -> sau 2 n¨m c«ng ty sÏ hoµn tr¶ l¹i (®©y lµ tiÒn trang bÞ c¸c c«ng cô lµm viÖc).  Víi c«ng nh©n häc viÖc ( ch-a cã kinh nghiÖm): ph¶i nép 1/2 ®Õn toµn bé tiÒn häc nghÒ, kh«ng ph¶i nép tiÒn ®Æt cäc nªn kh«ng hoµn tr¶ tiÒn.  + HÕt h¹n hîp ®ång, c«ng ty ph¶i ký thªm hîp ®ång lao ®éng víi c«ng nh©n. - ChÊm c«ng. + Hµng ngµy chÊm c«ng nh©n viªn (1ngµy = 1 c«ng, 1/2 ngµy = 1/ 2 c«ng, nghØ th× = 0 c«ng), chÊm sè (x) giê lµm thªm = (x/8) c«ng. + Ph©n biÖt 2 lo¹i nghØ kh«ng phÐp vµ nghØ cã phÐp ®Ó tÝnh trõ l-¬ng (nghØ 3 ngµy liÒn nhau kh«ng cã phÐp bÞ trõ l-¬ng mét chñ nhËt, nghØ 4 ngµy c¸ch nhau kh«ng phÐp bÞ trõ l-¬ng 1 chñ nhËt. Sè ngµy bÞ trõ do nghØ 8 kh«ng qu¸ sè ngµy chñ nhËt trong th¸ng. - B¶o hiÓm. + B¶o hiÓm x· héi  X¸c ®Þnh møc b¶o hiÓm x· héi mµ c¸c nh©n viªn ph¶i ®ãng hµng th¸ng.  Khi ®· cã ngµy lªn hµng th× b¾t ®Çu ph¶i nép b¶o hiÓm. TiÒn b¶o hiÓm = 20 % l-¬ng b¶o hiÓm (Nh©n viªn ®ãng 5 %, c«ng ty ®ãng 15 %).   §èi t-îng ®-îc miÔn ®ãng b¶o hiÓm trong 4 th¸ng (sinh ®Î).  TiÒn b¶o hiÓm ®ãng theo quý. + B¶o hiÓm y tÕ: TiÒn b¶o hiÓm = 3 % l-¬ng b¶o hiÓm (Nh©n viªn ®ãng 1%, c«ng ty 2%). 4. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tæ chøc bé m¸y qu¶n lý phï hîp víi quy m«, ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña doanh nghiÖp m×nh nh»m b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn, tµi s¶n mét c¸ch hiÖu qu¶. C«ng ty TNHH HiÖp H-ng lµ doanh nghiÖp cã quy m« nhá. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm nµy, c«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t-¬ng ®èi ®¬n gi¶n. Cô thÓ, bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty gåm Ban Gi¸m ®èc vµ bé phËn v¨n phßng. - Ban Gi¸m ®èc: Ban Gi¸m ®èc gåm 1 Gi¸m ®èc vµ 3 phã gi¸m ®èc (1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt, 1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh vµ 1 kÕ to¸n tr-ëng). + Gi¸m ®èc lµ ng-êi ®øng ®Çu c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn, tµi s¶n vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong ph¹m vi vèn gãp cña m×nh. Gi¸m ®èc chØ huy mäi ho¹t ®éng th«ng qua tr-ëng phßng hoÆc uû quyÒn cho phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt cã nhiÖm vô chØ huy theo sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt, tham 9 m-u, gióp Gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn kü thuËt, m¸y mãc, thiÕt bÞ nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m· b»ng c¸ch hiÖn ®¹i ho¸ quy tr×nh c«ng nghÖ, thay ®æi söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ. + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh thùc hiÖn nhiÖm vô ®-îc giao vÒ kinh doanh nh-: nghiªn cøu thÞ tr-êng, x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh, ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm; tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ mÆt kinh doanh. + KÕ to¸n tr-ëng n¾m b¾t, gi¸m s¸t toµn bé c«ng viÖc cña phßng kÕ to¸n vµ phßng xuÊt nhËp khÈu, cïng Gi¸m ®èc thùc hiÖn ký kÕt hîp ®ång gia c«ng, xuÊt nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸; tham m-u cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ kinh doanh dùa trªn nh÷ng ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty. Lµ doanh nghiÖp víi quy m« nhá nªn trong bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty TNHH HiÖp H-ng ch-a cã sù ph©n cÊp râ rµng. C«ng ty chØ cã 2 phßng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n cÇn thiÕt ®ã lµ phßng kÕ to¸n vµ phßng xuÊt nhËp khÈu, ngoµi ra c«ng ty cßn cã bé phËn tæ chøc vµ bé phËn kü thuËt. + Bé phËn tæ chøc cã nhiÖm vô qu¶n lý, theo dâi thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c cã liªn quan ®Õn nh©n sù cña c«ng ty nh-: tæ chøc lao ®éng, lªn kÕ ho¹ch, bè trÝ, ®iÒu ®éng lao ®éng sao cho phï hîp víi tr×nh ®é tay nghÒ, chuyªn m«n ... cña c«ng nh©n. + Bé phËn kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt kü thuËt trong s¶n xuÊt. Bé phËn nµy kÕt hîp víi phßng xuÊt nhËp khÈu ®Ó lËp nhu cÇu vÒ vËt t-, dù to¸n cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm, lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ thiÕt kÕ mÉu míi. NhiÖm vô chñ yÕu cña bé phËn nµy lµ x¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, tiªu chuÈn, quy c¸ch s¶n phÈm vµ øng dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm. + Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu phô tr¸ch nhËp, xuÊt vËt t-, thµnh phÈm ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu s¶n xuÊt; kiÓm tra sè l-îng, chÊt l-îng nguyªn vËt liÖu vµ thµnh phÈm trong kho. H¬n thÕ n÷a phßng xuÊt nhËp khÈu cßn t×m nguån tiªu thô vµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm. + Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô ghi chÐp ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c, trung thùc c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh hµng ngµy; ph¶n ¸nh toµn bé hiÖn tr¹ng khai th¸c vµ qu¶n lý, sö dông tµi s¶n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng 10 s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty; cung cÊp sè liÖu b¸o c¸o tµi chÝnh phôc vô c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ lµ c¬ së qu¶n lý cña nhµ n-íc ®Õn tõng doanh nghiÖp. Mçi bé phËn trong c«ng ty cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô riªng nh-ng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, ®Òu chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ban Gi¸m ®èc, thùc hiÖn qu¶n lý c«ng viÖc cña m×nh phô tr¸ch vµ cè vÊn cho Ban Gi¸m ®èc, gióp Gi¸m ®èc ®-a ra quyÕt ®Þnh kÞp thêi, ®óng ®¾n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. D-íi ®©y lµ s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty TNHH HiÖp H-ng: Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc kü thuËt Bé phËn kü thuËt Ph©n x-ëng I (Ph¸p V©n) 5. Phã Gi¸m ®èc kinh doanh Bé phËn tæ chøc Phßng kÕ to¸n Ph©n x-ëng II (Thuþ Khuª) KÕ to¸n tr-ëng Phßng xuÊt nhËp khÈu Ph©n x-ëng III (Cæ NhuÕ) Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. a) Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n. Víi c«ng viÖc xö lý, tæng hîp vµ cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, sù vËn ®éng cña tµi s¶n, c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, nguån vèn chñ së 11 h÷u, t×nh h×nh chi phÝ, doanh thu vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, phßng kÕ to¸n ®· ®ãng vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty. NhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n bao gåm: - Ph¶n ¸nh, ghi chÐp (theo chøng tõ) c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh hµng ngµy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c theo ®óng nguyªn t¾c, chuÈn mùc vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Thu thËp, ph©n lo¹i, xö lý, tæng hîp sè liÖu th«ng tin vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Tæng hîp sè liÖu lËp hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh vµ cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi t-îng sö dông liªn quan. §Ó ph¸t huy ®-îc chøc n¨ng, vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®ßi hái ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc, hîp lý nh»m cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c ®¸p øng yªu cÇu cña c¬ chÕ qu¶n lý nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiªt cña Nhµ n-íc. b) C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty gåm 5 nh©n viªn: 1 kÕ to¸n tæng hîp vµ 4 kÕ to¸n viªn (trong ®ã cã 3 kÕ to¸n phô tr¸ch 3 ph©n x-ëng). - KÕ to¸n tæng hîp thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nhe kÕ to¸n tiÒn mÆt, kÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng, kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n thanh to¸n víi ng-¬i b¸n, kÕ to¸n vËt t-... KÕ to¸n tæng hîp chØ ®¹o chung , ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc. - KÕ to¸n ph©n x-ëng cã c¸c nhiÖm vô sau: + Qu¶n lý nh©n sù cña x-ëng. + TÝnh l-¬ng cho c«ng nh©n x-ëng. + Cung øng vËt t- cho x-ëng. + KiÓm quü, kiÓm so¸t chi tiªu d-íi x-ëng. Nãi chung, nh©n viªn kÕ to¸n x-ëng theo dâi mäi sù biÕn ®éng cña x-ëng, ph¶n ¸nh, ghi chÐp råi b¸o c¸o víi kÕ to¸n tæng hîp cña c«ng ty. 12 Riªng kÕ to¸n ph©n x-ëng II kiªm c¶ nhiÖm vô thñ quü cña c«ng ty. Nh©n viªn kÕ to¸n nµy chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tiÒn mÆt, c¨n cø vµ c¸c chøng tõ hîp ph¸p, hîp lÖ tiÕn hµnh nhËp, xuÊt quü. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH HiÖp H-ng. KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n ph©n x-ëng I (Thuþ Khuª) KÕ to¸n ph©n x-ëng II (Ph¸p V©n) KÕ to¸n ph©n x-ëng III (Cæ NhuÕ) c) H×nh thøc kÕ to¸n cña c«ng ty. C«ng ty TNHH HiÖp H-ng ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung. C«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tËp trung ë bé phËn kÕ to¸n t¹i v¨n phßng c«ng ty. D-íi c¸c ph©n x-ëng kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n mµ chØ cã c¸c nh©n viªn kinh tÕ theo dâi, ghi chÐp vÒ lao ®éng, nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng vµ thµnh phÈm nhËp kho sau ®ã chuyÓn chøng tõ lªn phßng kÕ to¸n. HiÖn nay c«ng ty TNHH HiÖp H-ng ®ang ¸p dông h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n NhËt ký - Sæ C¸i, ®©y lµ h×nh thøc ghi chÐp sæ kÕ to¸n ®· cò chØ phï hîp víi viÖc ghi chÐp b»ng tay, cßn c¸c doanh nghiÖp kh¸c chñ yÕu ¸p dông h×nh thøc ghi sæ NhËt ký chung tiÖn cho viÖc ¸p dông m¸y tÝnh.  Nguyªn t¾c, ®Æc tr-ng c¬ b¶n h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký - Sæ c¸i. §Æc tr-ng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n kÕ to¸n NhËt ký - Sæ c¸i lµ: c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®-îc kÕt hîp ghi chÐp theo tr×nh tù thêi gian vµ ph©n lo¹i theo néi dung kinh tÕ (theo tµi kho¶n kÕ to¸n) trªn cïng mét quyÓn sæ kÕ to¸n tæng hîp (sæ NhËt ký - Sæ C¸i) vµ ngay trong cïng mét qu¸ tr×nh ghi chÐp. 13 C¨n cø ®Ó ghi vµo sæ NhËt ký - Sæ C¸i lµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n. + C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký - Sæ C¸i cã c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n chñ yÕu sau: - NhËt ký - Sæ C¸i. - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. + Tr×nh tù, néi dung ghi sæ kÕ to¸n. - Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ®· ®-îc kiÓm tra, ®Þnh kho¶n tµi kho¶n ghi Nî, tµi kho¶n ghi Cã ®Ó lµm c¬ së ghi vµo sæ NhËt ký - Sæ C¸i. Mçi chøng tõ kinh tÕ ®-îc ghi vµo NhËt ký - Sæ C¸i mét dßng ®ång thêi ë c¶ phÇn NhËt ký vµ Sæ C¸i. §èi víi nh÷ng chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i ph¸t sinh nhiÒu lÇn trong mét ngµy (nh- phiÕu thu, phiÕu chi, phiÕu xuÊt, nhËp nguyªn vËt liÖu...) kÕ to¸n c«ng ty tiÕn hµnh ph©n lo¹i chøng tõ ®Ó lËp b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i; sau ®ã c¨n cø vµo sè tæng céng trªn tõng b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n ®Ó ghi vµo NhËt ký - Sæ C¸i mét dßng. - Chøng tõ kÕ to¸n vµ b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i sau khi ®-îc dïng ®Ó ghi NhËt ký - Sæ C¸i, ®-îc kÕ to¸n ghi vµo sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan. - Cuèi th¸ng, sau khi ®· ph¶n ¸nh toµn bé chøng tõ kÕ to¸n ph¸t sinh trong th¸ng vµo NhËt ký - Sæ C¸i vµ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, kÕ to¸n tiÕn hµnh céng NhËt ký - Sæ C¸i ë cét ph¸t sinh cña phÇn NhËt ký - Sæ C¸i vµ cét Nî, cét Cã cña cña tõng tµi kho¶n ë phÇn Sæ C¸i ®Ó ghi vµo dßng céng ph¸t sinh cuèi th¸ng. C¨n cø cµo c¸c sè ph¸t sinh c¸c th¸ng tr-íc vµ sè ph¸t sinh th¸ng nµy tÝnh ra sè ph¸t sinh luü kÕ tõ ®Çu quý tíi cuèi th¸ng nµy. C¨n cø vµo sè d- ®Çu th¸ng (®Çu quý) vµ sè ph¸t sinh trong th¸ng tÝnh ra sè d- cuèi th¸ng (cuèi quý) cña tõng tµi kho¶n. - ViÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu sau khi céng NhËt ký - Sæ C¸i ®· ®¶m b¶o ®-îc yªu cÇu: Tæng sè ph¸t sinh ë phÇn NhËt ký = Tæng sè ph¸t sinh Nî cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n 14 = Tæng sè ph¸t sinh Cã cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n Tæng sè d- Nî c¸c TK = Tæng sè d- Cã c¸c TK - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt còng ph¶i céng sè ph¸t sinh Nî, sè ph¸t sinh Cã vµ tÝnh ra sè d- cuèi th¸ng cña tõng ®èi t-îng; c¨n cø sè liÖu kÕ to¸n cña tõng ®èi t­îng chi tiÕt ®Ó lËp “B°ng tæng hîp chi tiÕt” cho tõng t¯i kho¶n. Sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt tõng tµi kho¶n ®-îc ®èi chiÕu víi sè liÖu trªn NhËt ký - Sæ C¸i, trªn c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vµ B¶ng tæng hîp chi tiÕt sau khi kiÓm tra ®èi chiÕu khíp ®óng ®-îc sö dông ®Ó lËp B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh kh¸c. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký - Sæ C¸i cña c«ng ty ®-îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å: Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n NhËt ký - Sæ C¸i B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu. 15 Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt 6. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (2000 - 2002) §¬n vÞ: ®ång. ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Tæng doanh thu 3,568,796,255 4,958,647,230 6,854,695,243 C¸c kho¶n gi¶m trõ 25,356,873 50,534,678 15,000,235 1. Doanh thu thuÇn 3,543,439,382 4,908,112,552 6,839,695,008 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 2,589,763,215 4,000,456,753 5,689,254,365 3. Lîi tøc gép 953,676,167 907,655,799 1,150,440,643 4. Chi phÝ b¸n hµng 320,523,643 245,435,665 453,879,985 5. Chi phÝ qu¶n lý DN 625,567,840 635,467,895 650,988,653 6. LN thuÇn tõ H§KD 7,584,684 26,752,239 45,572,005 7. Thu nhËp H§ tµi chÝnh 900,578 0 2,456,377 8. Chi phÝ H§ tµi chÝnh 4,005,687 15,025,899 20,546,982 9. LN tõ H§ tµi chÝnh (3,105,109) (15,025,899) (18,090,605) 10. TN bÊt th-êng 0 0 0 11. Chi phÝ bÊt th-êng 0 0 0 12. LN bÊt th-êng 0 0 0 13. Tæng LN tr-íc thuÕ 4,479,575 11,726,340 27,481,400 14. ThuÕ TNDN 1,433,464 3,752,429 8,794,048 15. Lîi nhuËn sau thuÕ 3,046,111 7,973,911 18,687,352 16 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 31 - 12 n¨m (2000 - 2002) tµi s¶n N¨m 2000 I - Tµi s¶n l-u ®éng vµ ®Çu t- ng¾n h¹n 929,211,644 N¨m 2001 N¨m 2002 1,347,878,969 3,692,703,104 1. TiÒn mÆt t¹i quü 40,456,650 80,754,695 30,546,879 2. TiÒn göi ng©n hµng 85,574,567 90,546,780 643,658,975 387,234,985 300,844,560 1,194,623,155 8. ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ 45,032,440 65,024,875 156,478,250 9. Hµng tån kho 350,567,345 760,245,500 1,572,315,600 20,345,657 50,462,559 95,080,245 3. §Çu t- tµi chÝnh ng¾n h¹n 4. DP gi¶m gi¸ CK§TNH 5. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 6. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 7. Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 10. Dù phßng gi¶m gi¸ HTK 11. Tµi s¶n l-u ®éng kh¸c II - Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t- dµi h¹n 1. Tµi s¶n cè ®Þnh 3,974,072,171 5,400,090,979 6,959,306,660 3,439,835,421 4,523,135,579 4,971,760,360 - Nguyªn gi¸ 5,285,435,655 6,546,547,879 7,326,458,905 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 1,845,600,234 2,023,412,300 2,354,698,545 2. §Çu t- tµi chÝnh dµi h¹n 3. DP gi¶m gi¸ CK§T dµi h¹n 4. Chi phÝ ®Çu t- XDCBDD 534,236,750 876,955,400 1,987,546,300 5. Chi phÝ tr¶ tr-íc dµi h¹n céng tµi s¶n 4,903,283,815 6,747,969,948 10,652,009,764 17 nguån vèn I - nî ph¶i tr¶ 1. Nî ng¾n h¹n N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1,682,802,424 2,687,891,360 6,522,431,577 1,041,090,428 2,086,162,224 5,616,431,577 - Vay ng¾n h¹n 900,000,000 - Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n 120,233,543 154,678,546 955,750,120 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép cho Nhµ n-íc 12,002,455 30,876,545 45,012,455 - Ph¶i tr¶ ng-êi lao ®éng. 8,054,000 5,050,000 7,546,500 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng¾n h¹n kh¸c 800,430 1,450,000 5,546,783 641,711,996 601,729,136 906,000,000 641,711,996 601,729,136 906,000,000 2. Nî dµi h¹n. - Vay dµi h¹n 1,894,107,133 4,602,575,719 - Nî dµi h¹n II - vèn chñ së h÷u 3,220,481,391 4,060,078,588 4,129,578,187 1. Nguån vèn kinh doanh 3,155,468,445 3,965,345,000 3,965,345,000 - Vèn gãp 2,190,123,445 3,000,000,000 3,000,000,000 - ThÆng d- vèn - Vèn kh¸c 965,345,000 965,345,000 965,345,000 8,345,400 7,678,900 9,865,687 8,345,400 7,678,900 9,865,687 56,667,546 87,054,688 154,367,500 2. Lîi nhuËn tÝch luü 3. Cæ phiÕu mua l¹i 4. Chªnh lÖch tû gi¸ 5. C¸c quü cña DN Trong ®ã: Quü khen th-ëng, phóc lîi 6. LN ch-a ph©n phèi Céng nguån vèn 4,903,283,815 6,747,969,948 10,652,009,764 18 7. NhËn xÐt chung vÒ c«ng ty. C«ng ty TNHH HiÖp H-ng lµ mét c«ng ty t- nh©n cã quy m« cßn kh¸ nhá tuy nhiªn sù nç lùc, phÊn ®Êu hÕt m×nh cña c¶ Ban Gi¸m ®èc vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nh÷ng n¨m qua ®· ®em l¹i nhiÒu thµnh qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. C«ng ty ®· m¹nh d¹n khai th¸c t×m hiÓu vÒ thÞ tr-êng n-íc ngoµi kÓ c¶ nh÷ng thÞ tr-êng khã tÝnh nhÊt nh-: NhËt B¶n, EU vµ Hoa Kú... vµ tõng b-íc kh¼ng ®Þnh ®-îc chç ®øng cña c«ng ty nãi riªng còng nhngµnh dÖt may ViÖt nam nãi chung trªn th-¬ng tr-êng quèc tÕ. Nh×n vµo b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty TNHH HiÖp H-ng trong 3 n¨m gÇn ®©y cho thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty lµ kh¸ kh¶ quan. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t-¬ng ®èi thuËn lîi, tæng doanh thu, lîi nhuËn vµ quy m« tµi s¶n - nguån vèn cña c«ng ty ®Òu cã sù t¨ng tr-ëng hµng n¨m. B¶ng tû lÖ t¨ng tr-ëng cña c«ng ty HiÖp H-ng qua c¸c n¨m §¬n vÞ: %. Tû lÖ C«ng thøc N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 x 100 25.6 % 38.94 % 58.4 % x 100 115.39 % 161.77 % 134.36 % x 100 25.5 % 37.62 % 57.86 % t¨ng tr-ëng Doanh thu DTt - DTt-1 DTt-1 Lîi nhuËn LNt - LNt-1 LNt-1 Tµi s¶n TSt - TSt-1 TSt-1 Tuy c¸c chØ tiªu chÝnh ®Òu cã sù t¨ng tr-ëng râ rÖt nh-ng vÒ tuyÖt ®èi lîi nhuËn cña c«ng ty vÉn cßn nhá bÐ, ch-a ®¸p øng yªu cÇu hiÖn nay khi c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t- ®æi míi c«ng nghÖ liªn tôc míi cã thÓ ®øng v÷ng trong m«i tr-êng c¹nh tranh gay g¾t vµ xu h-íng quèc tÕ ho¸, toµn cÇu ho¸. Lîi nhuËn Ýt sÏ dÉn ®Õn viÖc trÝch lËp c¸c quü cña c«ng ty bÞ ¶nh h-ëng nghiªm träng vµ sÏ t¸c ®éng xÊu tíi c¸n bé c«ng nh©n viªn, h¹n chÕ ®Çu t- t¸i s¶n xuÊt më réng, h¬n n÷a c¸c tû lÖ nh- ROA, ROE ... còng bÞ gi¶m. 19 N¨m 2002: LNST ROA =  Tµi s¶n 18,687,352 = = 0.1754 % 10,652,009,764 LNST ROE =  VCSH 18,687,352 = = 0.4525 %. 4,129,578,187 §iÒu nµy chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty cßn ch-a cao, c«ng ty cÇn cã gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ, hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh»m t¨ng søc c¹nh tranh cho s¶n phÈm vµ t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty. §©y còng chÝnh lµ lý do mµ t«i chän §Ò Tµi Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp: "Gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ lîi nhuËn t¹i c«ng ty TNHH HiÖp H-ng trong tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ." 20
- Xem thêm -