Tài liệu Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm việt nam trên thị trường

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu C«ng ty 26 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc Tæng Côc HËu cÇn vµ Bé Quèc phßng, chuyªn s¶n xuÊt qu©n trang phôc vô qu©n ®éi. ViÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty phô thuéc chñ yÕu vµo c¸c ®¬n ®Æt hµng cña Tæng Côc HËu cÇn. ChÝnh v× tû träng cña nhãm hµng nµy trong tæng doanh thu cña toµn c«ng ty hÇu nh ®· bá qua thÞ trêng hµng d©n dông trong níc vµ kh«ng tham gia xuÊt khÈu. N¨m 2002 lµ n¨m ®· ®¸nh dÊu mét bíc tiÕn lín trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ ®· cã kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ 190.000 USD. Sau thêi gian thùc tËp cña giai ®o¹n 1, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c anh thuéc phßng tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty 26. Em ®· hoµn thµnh ®îc b¸o c¸o tæng hîp cña m×nh gåm 3 phÇn chÝnh PhÇn I - Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty 26 PhÇn II - Ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 26 PhÇn III - Ph©n tÝch sù ¶nh hëng cña m«i trêng kinh doanh tíi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 26 PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty 26 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 26 1. Tªn, ®Þa chØ c«ng ty 26 - Tªn c«ng ty: C«ng ty 26 - Tel : 04.8751460 - Fax : 04.8751460 - Email : X26 @ hn. Vmn. vn - Sè §KKD : 110772 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Trô së giao dÞch: Khu c«ng nghiÖp Sµi §ång- X· Gia Thuþ - HuyÖn Gia L©m Thµnh phè Hµ Néi 2. Thêi ®iÓm thµnh lËp vµ c¸c mèc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty 26 C«ng ty 26 lµ doanh nghiÖp Nhµ Níc trùc thuéc Tæng côc HËu CÇn- Bé Quèc Phßng, ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè: 472/Q§- QP ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 1996 cña bé trëng Bé Quèc Phßng. C«ng ty 26 cã con dÊu riªng vµ cã t c¸ch ph¸p nh©n theo luËt ph¸p cña Nhµ Níc. C«ng ty 26 ®îc s¸p nhËp bëi 2XN: XN26 vµ XN804 XÝ nghiÖp 26 §îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 890 Do côc qu©n nhu -Tæng côc hËu cÇnBé quèc Phong phª duþªt víi nhiÖm vô chuyªn s¶n xuÊt hµng qu©n trang phôc vô quèc phßng: Mò cøng, qu©n hµm, qu©n hiÖ, mò kªpi… XÝ nghiÖp 804 §îc thµnh lËp ngµy 26 th¸ng 1 n¨m 1967 do côc thiÕt kÕ c¬ b¶n - Tæng côc HËu CÇn- Bé quèc Phßng phª duyet víi nhiÖm vô chuyªn s¶n suÊt dông cô phôc vô qu©n ®éi nh bµn ghÕ, giêng tñ… Cïng víi nh÷ng chuyÓn biÕn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, C«ng ty 26 cã nh÷ng bíc ®i, nh÷ng thay ®æi ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh ®ã. Nh÷ng chuyÓn biÕn cã tÝnh chÊt bíc ngoÆt in ®Ëm trong c¸c giai ®o¹n sau: Giai ®o¹n 1978- 1985: XÝ nghiÖp qu©n dông ®i vµo s¶n xuÊt theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cÊp trªn giao cho. Trong giai ®o¹n nµy xÝ nghiÖp s¶n xuÊt mò cøng lµ chñ yÕu, ngoµi ra ®Ó tËn dông thiÕt bÞ m¸y mãc, xÝ nghiÖp cßn s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng nh quÇn ®ïi, ¸o mayo, bal«, mµn, cuèi giai ®o¹n nµy xÝ nghiÖp cßn s¶n xuÊt thªm mò kª pi. Giai ®o¹n 1986- 1990: Giai ®o¹n nµy xÝ nghiÖp vÉn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng nh giai ®o¹n tríc nh kÕ ho¹ch ®îc giao. Tuy nhiªn cïng víi nh÷ng khã kh¨n chung cña nÒn kinh tÕ, xÝ nghiÖp còng r¬i vµo t×nh tr¹ng hÕt søc khã kh¨n cã lóc tëng chõng ph¶i gi¶i thÓ, c«ng nh©n kh«ng cã viÖc lµm,.. Giai ®o¹n 1991- 1995: Nhê chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng vµ nhµ níc ta (xo¸ bá c¬ chÕ quan liªu bao cÊp, s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch ®Ó chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng) ®· thæi luång sinh khÝ míi cho c¸c doanh nghiÖp cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong bèi c¶nh thuËn lîi ®ã, l·nh ®¹o xÝ nghiÖp ®· biÕt tranh thñ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thÕ m¹nh cña c¬ chÕ thÞ trêng, ®· ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, … vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh. Giai ®o¹n 1996- nay: Theo yªu cÇu s¾p xÕp l¹i mét sè doanh nghiÖp quèc phßng trong néi bé Tæng Côc HËu CÇn, xÝ nghiÖp 804 s¸p nhËp víi xÝ nghiÖp 26 vµ thu nhËp b×nh qu©n cña lao ®éng kh«ng ngõng t¨ng lªn. II. NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý 1. C¸c lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty 26 1.1. LÜnh vùc s¶n xuÊt HiÖn nay c«ng ty 26 cã c¸c mÆt hµng sau ®©y: - S¶n xuÊt hµng may mÆc: Qu©n trang, ¸o jacket, quÇn ¸o c«ng nh©n, b¶o hé lao ®éng, bé ¸o ®i ma c¸c lo¹i, bal«,… - S¶n xuÊt giµy dÐp: GiÇy da, giÇy v¶i c¸c lo¹i, dÐp nhùa c¸c lo¹i,.. - S¶n xuÊt mò: Mò cøng, mò kªpi, mò v¶i… - S¶n xuÊt hµng nhùa: Bµn ghÕ, lång bµn, ¸o ma choµng,… - S¶n xuÊt bao b×: Carton, bao døa,… - ChÕ biÕn gç: Bµn ghÕ, giêng tñ, cöa c¸c lo¹i,… - Gia c«ng hµng may mÆc. 1.2. LÜnh vùc th¬ng m¹i - NhËp vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ theo sù uû quyÒn cña Tæng côc HËu CÇn vµ c¸c côc chuyªn tr¸ch. - Cho thuª v¨n phßng. 2. H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty 26 HÖ thèng s¶n xuÊt cña c«ng ty 26 ®îc h×nh thµnh dùa trªn nguyªn t¾c chuyªn m«n ho¸ s¶n phÈm. Tøc lµ, hÖ thèng s¶n xuÊt cña c«ng ty ®îc ph©n chia thµnh c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÝnh theo c¸c s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt. Mçi xÝ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiÖp ®¶m nhËn s¶n xuÊt hoµn chØnh mét vµi lo¹i s¶n phÈm cã khèi lîng s¶n xuÊt lín vµ æn ®Þnh. Cô thÓ: - XÝ nghiÖp 26.1: S¶n xuÊt mò cøng, hµng may mÆc qu©n ®éi nhùa. - XÝ nghiÖp 26.3: S¶n xuÊt giÇy c¸c lo¹i, c¸c lo¹i b¶o hé lao ®éng. - XÝ nghiÖp 26.4: S¶n xuÊt bao b×, chÕ biÕn gç. - XÝ nghiÖp 26.5: S¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc. 3. KÕt cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty 26 HÖ thèng s¶n xuÊt cña c«ng ty 26 lµ mét tËp hîp c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÝnh (4 xÝ nghiÖp trªn) mét xëng s¶n xuÊt phô (xëng c¬ ®iÖn, XC§, thuéc phßng kü thuËt c¬ ®iÖn), vµ c¸c bé phËn phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c xÝ nghiÖp (c¸c kho vËt t, kho thµnh phÈm, hµng ho¸) C«ng ty KÕt cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty 26 thÓ hiÖn qua s¬ ®å XN 26.1 XN 26.3 XN 26.4 XN 26.5 XC§ 4. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 4.1. Sè cÊp qu¶n lý cña c«ng ty HiÖn nay bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 26 ®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng víi ba cÊp qu¶n lý: C«ng ty  XÝ nghiÖp  Xëng s¶n xuÊt. 4.2. M« h×nh tæ chøc c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¸m ®èc c«ng ty PG§KinhDoanh P.TCSX PG§KT- SX P.KDXNK PG§ChÝnh trÞ P.HCQT P.CTrÞ P.KTTK P.KT-C§ BanG§XN26.1 BanG§XN26.5 Ban T.ChÝnh XT.XC§ BanG§XN26.3 BanG§XN26.4 Ban H.ChÝnh Ban TCSX BanKT-C§ Xëng trëng xëng giÇy v¶i Xëng trëng xëng may giÇy da 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh×n vµo s¬ ®å nhËn thÊy r»ng: §©y lµ m« h×nh qu¶n trÞ kiÓu trùc tuyÕn- chøc n¨ng, m« h×nh ®îc øng dông phæ biÕn, lµ kiÓu c¬ cÊu trong ®ã cã nhiÒu cÊp qu¶n lý vµ c¸c bé phËn gióp viÖc. Thñ trëng trùc tuyÕn (theo chiÒu däc) lµ ngêi cã quyÒn cao nhÊt, quyÒn quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc hÕt vµ chñ yÕu vÒ kÕt qu¶ ®iÒu hµnh ë cÊp m×nh phô tr¸ch, kiÓu c¬ c©ó tæ chøc nµy ph¸t huy ®îc u ®iÓm cña c¬ cÊu trùc tuyÕn lµ ph©n quyÒn ®Î chØ huy kÞp thêi… vµ c¸c u ®iÓm cña c¬ cÊu chøc n¨ng lµ chuyªn s©u nghÖp vô: b¶o ®¶m c¬ së, c¨n cø cho viÖc ra quyÕt ®Þnh. 4.3. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé phËn qu¶n lý 4.3.1. Gi¸m ®èc c«ng ty Gi¸m ®èc do Tæng côc HËu CÇn- Bé Quèc phßng quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc, Qu©n ®éi vµ lµ ngêi ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn bé c«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ngêi l·nh ®¹o chung mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty, lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt ®¹i diÖn cho nhµ níc t¹i c«ng ty, lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®êi sèng cña CBCNV, thùc hiÖn ph¸p luËt víi nhµ níc. Gi¸m ®èc trùc tiÕp ®iÒu hµnh, chØ d¹o c¸c phßng ban, c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt th«ng qua kÕ ho¹ch, chØ thÞ, mÖnh lÖnh vµ giao ban s¶n xuÊt. 4.3.2. C¸c phã gi¸m ®èc c«ng ty gåm cã phã gi¸m ®èc kinh doanh, phã gi¸m ®èc kü thuËt, phã gi¸m ®èc chÝnh trÞ: Thùc hiÖn nghÜa vô vµ quyÒn h¹n theo uû quyÒn cña gi¸m ®èc c«ng ty vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc §¶ng uû, gi¸m ®èc c«ng ty vÒ kÐt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phã gi¸m ®èc ®îc th«ng qua chøc n¨ng. 4.3.3 Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña phßng Tæ chøc s¶n xuÊt (TCSX) - X©y dùng vµ lËp b¸o c¸o kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh - Gióp gi¸m ®èc c«ng ty dù th¶o c¸c hîp ®ång (kinh tÕ, lao ®éng…) - Theo dâi, tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖnkÕ ho¹ch cña c¸c xÝ nghiÖp. - X©y dùng vµ thùc hiÖ kÕ ho¹ch cung øng vËt t. - X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc tuyÓn dông, ®µo t¹o, båi dìng, ®iÒu ®éng CNV… - Tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc xÐt n©ng l¬ng, n©ng bËc…. 4.3.4. Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¬ b¶n cña phßng kÕ to¸n thèng kª (KTTK) 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tham mu cho gi¸m ®èc c«ng ty c¸c vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty vµ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. §¶m b¶o kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Qu¶n lý toµn bé tµi s¶n, vèn cña c«ng ty. - LËp vµ cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o yªu cÇu cña l·nh ®¹o. - Hµng n¨m thùc hiÖn quyÕt to¸n, tæ chøc kiÓm tra tæng quyÕt to¸n th¸ng, quý, n¨m cña c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. 4.3.5. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña phßng kinh doanh- xuÊt nhËp khÈu (KDXNK) Tham mu cho gi¸m ®èc c«ng ty c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn lÜnh vùc XNK cña c«ng ty, nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chiÕn lîc Marketing, tham gia ®iÒu chØnh gia mua b¸n vËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸, më réng mÆt hµng, më réng thÞ trêng. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô XNK nh: Ký kÕt hîp ®ång, lËp hå s¬, giao nhËn hµng cho tÊt c¶ c¸c l« hµng XNK cña c«ng ty vµ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. - Qu¶n lý hÖ thèng cöa hµng b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm. 4.3.6. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña phßng chÝnh trÞ - Ho¹t ®éng cña phßng ®Æt díi sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o trùc tiÕp cña §¶ng uû, gim¸ ®èc c«ng ty vµ sù chØ ®¹o nghiÖp vô cña Côc chÝnh trÞ- Tæng côc HËu CÇnBé Quèc Phßng. - Tham mu cho §¶ng uû vÒ néi dung, kÕ ho¹ch c«ng t¸c ®¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ cña c«ng ty. - Tham mu cho §¶ng uû trong c«ng t¸c sö dông, bè trÝ, s¾p xÕp, ®Ò b¹t, n©ng l¬ng cho c¸n bé vµ båi dìng n©ng cao nghiÖp vô cho c¸n bé §¶ng viªn. 4.3.7. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ (CHQT) - Thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th hµnh chÝnh, tiÕp nhËn, truyÒn ®¹t, lu tr÷, so¹n th¶o c«ng v¨n theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o c«ng ty. - B¶o qu¶n sö dông con dÊu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c«ng ty. - TiÕp ®ãn kh¸ch, tæ chøc phôc vô héi nghÞ, trùc tiÕp chØ ®¹o nhµ ¨n ca, ch¨m lo ®êi sèng søc khoÎ cho CBCNV. - X©y dùng vµ th«ng b¸o kÞp thêi lÞch häp, c«ng t¸c, lÞch trùc cña c«ng ty. - Tham mu, t vÊn cho gi¸m ®èc c¸c vÊn ®Ò ph¸p chÕ, c¸c chÝnh s¸ch… 4.3.8. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña phßng kü thuËt c¬ ®iÖn (KT-C§) - Tham mu gióp gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt, c«ng nghÖ, chÊt lîng s¶n phÈm, m¸y mãc thiÕt bÞ toµn c«ng ty. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c Ban Kü Thu¹t- C¬ §iÖn cña c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. - X©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Þnh møc kü thuËt c¸c s¶n phÈm. Tæ chøc híng dÉn, kiÓm tra thùc hiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ vµ phóc tra chÊt lîng s¶n phÈm trong toµn c«ng ty. - Híng dÉn , tæng hîp viÖc lËp kÕ ho¹ch. B¶o dìng ®Þnh kú, söa ch÷a võa, söa ch÷a lín m¸y mãc thiÕt bÞ hµng n¨m cña c«ng ty. 4.3.9. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña Gi¸m ®èc XNTV - ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc, tríc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ toµn bé vèn vµ tµi s¶n ®îc giao. - §iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó thùc hiÖn tèt nhÞªm vô c«ng ty giao, thùc hiÖn tèt c¸c hîp ®«ng c«ng ty ®· ký kÕt. - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®¬n vÞ vµ thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o, giao ban ®Þnh kú trong ®¬n vÞ m×nh vµ víi c«ng ty. - ®îc ký v¨n b¶n giÊy tê theo uû quyÒn cña Gi¸m ®èc c«ng ty vµ tham gia ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ mµ xÝ nghiÖp tù khai th¸c theo quy chÕ qu¶n lý hîp ®ång. 4.3.10. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c ban - Ngoµi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc xÝ nghiÖp thµnh viªn, cßn chÞu sù chØ ®¹o híng dÉn vÒ mÆt nghiÖp vô cña c¸c phßng ban liªn quan. - C¸c Ban cã chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n nh c¸c pphßng ®îc ¸p dông trong xÝ nghiÖp thµnh viªn. 4.3.11. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c Xëng trëng - Tæ chøc s¶n xuÊt kÞp tiÕn ®é vµ b¶o ®¶m vÒ chÊt lîng vÒ s¶n phÈm cña xëng m×nh ®îc Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp giao cho. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc xÝ nghiÖp va fkÕt qu¶ s¶n xuÊt cña xëng m×nh phô tr¸ch . - Cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thèng kª ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña xëng m×nh phô tr¸ch. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II Ph©n TÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 26 nh÷ng n¨m võa qua I. Nh÷ng s¶n phÈm chñ yÕu. S¶n phÈm quèc phßng s¶n phÈm kinh tÕ 1. ¸o b¹t g¸c chiÕn sü 1. Bé quÇn ¸o ma kinh tÕ 2. ¸o ma Vinilon 2. ¸o phao c¸c lo¹i 3.B¹t nhùa con 3. ¸o T- shirt xuÊt khÈu 4. B¹t che bÕp Hoµng CÇm 4. Bé quÇn ¸o thÓ thao xuÊt khÈu 5. Ba l« c¸c lo¹i 5. Bé quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng 6. D©y lng c¸c lo¹i 6. DÐp nhùc kinh tÕ 7. DÐp nhùa nam n÷ 7. GiÊy v¶i, giÊy da c¸c lo¹i 8. GhÕ nhùa, lång bµn 8. Mò cøng b¶o hé lao ®éng 9. GiÇy da, giÊy v¶i 9. Nhµ b¹t c¸c lo¹i 10. C¸c lo¹i mò qu©n ®éi 10. S¶n phÈm mäc c¸c lo¹i 11. Phï hiÖu, c¸c hiÖu c¸c lo¹i 11. S¶n phÈm may t¹p trang 12.S¶n phÈm gç 12. Bao b× II. §¸nh gi¸ chung vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 26 trong 5 n¨m (1998 - 2002) N¨m n¨m võa qua cïng víi ®æi míi vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp hÇu cËn c«ng ty 26 ®· gi÷ v÷ng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn tõng bíc n©ng v÷ng ch¾c. Doanh thu vµ c¸c chØ tiªu chñ yÕu ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m. C«ng ty ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô quèc phßng ®îc giao, lµm ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ Níc vµ quèc phßng. ViÖc lµm vµ thu nhËp cña ngêi lao ®éng án ®Þnh. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 1 C¸c chØ tiªu tæng hîp qua 5 n¨m 1998 -2002 ChØ tiªu 1. Doanh thu - Doanh thu QP - Doanh thu KT 2. Nép s¸ch §VT Tr .® ng©n Tr .® TH 1998 TH 1999 TH 2000 TH 2001 TH 2002 72.059 71.088 78.000 85.150 100.000 54.398 50.477 66.000 67.000 75.000 17.661 20.611 12.000 18.150 25.000 5.279 5.603 5.997 6.000 6.884 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. Tænglîi nhuËn 4. Kim ng¹ch xu©t khÈu 5. Lao ®éng 6. Thu nhËp BQ Tr .® USD Ngêi 1000/N/ T 7.300 0 5.900 0 5.560 0 6.080 0 5.125 180.000 660 910 678 960 800 990 865 1.030 1.180 1.035 §Ó phôc vô cho chiÕn lîc th©m nhËp, më réng thÞ trêng tiªu thô. C«ng ty 26 ph©n thÞ trêng tiªu thô thµnh thÞ trwngf qu©n ®éi ( ThÞ trêng hµng kinh tÕ). Qua b¶ng 1 ta thÊy doanh thu t¨ng ®Òu tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2002. Nhng n¨m 1999 l¹i gi¶m so víi n¨m 1998 lµ do c¬ cÊu vÒ chØ tiªu s¶n xuÊt hµng quèc phßng cña côc qu©n nhu giao cho c«ng ty cã gi¶m ®¸ng kÓ, gÇn 4 tØ ®ßng. Nhng c«ng ty ®· khai th¸c tèt tiÒm n¨m s¶n xuÊt hµng kinh tÕ, tØ träng doanh thu kinh tÕ trªn tæng doanh thu n¨m 1999 ®¹t 29% vµ n¨m 1998 lµ 24,5%. §iÒu nµy cã nghÜa lµ doanh thu tõ s¶n phÈm kinh tÕ ®· t¨ng lªn 4,5%. B¾t ®Çu tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2002 doanh thu liªn tôc t¨ng, n¨m 1999 doanh thu ®¹t 71 tØ ®Õn n¨m 2000 lµ 78 tØ (tøc lµ 9,7%). N¨m 2001 doanh thu ®¹t 85,15tØ tøc lµ t¨ng 9,2 % so víi n¨m 2000 vµ t¨ng 19,8% so víi n¨m 1999. N¨m 2002 doanh thu ®¹t 100tØ, tøc t¨ng 17,4% so víi n¨m 1999. Trong c¬ cÊu tæng doanh thu th× tõ n¨m 1999-2002 doanh thu quãc phßng t¨ng lªn ®Çu ®Æn. Doanh thu quèc phßng n¨m 2000 lµ 66 tØ t¨ng 21,3% so víi n¨m 1999, n¨m 2001 lµ 67 tØ t¨ng 1,5% so víi n¨m 2000, t¨ng 32,7% so víi n¨m 1999. N¨m 2002 lµ 75 tØ t¨ng 11,9% so víi n¨m 2001, t¨ng 48,6% s¬ víi n¨m 1999. MÆc dï doanh thu quèc phßng tiÕp tôc t¨ng trong c¸c n¨m gÇn ®©y nhng tØ träng doanh thu quèc phßng l¹i cã xu híng gi¶m. N¨m 2000 doanh thu quèc phßng chiÕm 84,6% tæng doanh thu, n¨m 2001 doanh thu quèc phßng 78,7%, n¨m 2002 lµ 75%. Doanh thu kinh tÕ nhiÒu biÕn ®æi thÊt thêng ®Æc biÖt trong 3 n¨m 1998, 1999, 2000. Doanh thu kinh tÕ n¨m 1999 ®¹t 20,6 tØ t¨ng 16,7% so víi n¨m 1998, doanh thu kinh tÕ n¨m 2000 chØ ®¹t 12 tØ gi¶m 41,8% so víi n¨m 1999, gi¶m 32,1% so víi n¨m 1998. N¡m 2000 lµ n¨m tr× trÖ trong nÒn kinh tÕ níc ta vµ thÕ giíi do cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ cña mét sè níc ph¸t triÓn, ®iÓn h×nh lµ nÒn kinh tÕ Mü víi tèc ®é t¨ng GDP quý IV n¨m 2000 lµ 1% so víi 8,3% quý IV cña n¨m 1999. §iÒu ®ã còng llµm ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh nhãm 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¶n phÈm kinh tÕ cña c«ng ty, tõ ®ã lµm cho doanh thu cña c«ng ty gi¶m m¹nh n¨m 2000. Ngo¸i do chØ tiªu cña hµng quèc phßng ®· t¨ng ®¸ng kÓ trong n¨m 2000 do vËy ®· lµm cho kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hµng kinh tÕ bÞ gi¶m. V× ®èi víi c«ng ty 26 -BQP, nhiÖm vô cña Quãc Phßng ®Æt lªn hµng ®Çu, nªn chØ khi nµo ®¶m b¶o ®íc s¶n phÈm quèc phßng th× míi ®îc s¶n xuÊt hµng kinh tÕ. Tõ n¨m 2000 cïng víi viÖc gi¶m dÇn tØ träng doanh thu quèc phßng trong tæng doanh thu, doanh thu kinh tÕ ngµy cµng chiÕn tØ träng lín trong tæng doanh thu. N¨m 2000 daonh thu kinh tÕ chiÕn 15,4% tæng doanh thu, n¨m 2001 lµ 21,1% tæng doanh thu, n¨m 2002 lµ 25% tæng doanh thu. Tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm chung cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt hµng quèc phßng nªn doanh thu chñ yÕu vÉn lµ hµng quèc phßng, chiÕm trªn 70%. KÐ ho¹ch n¨m 2003 tæng doanh thu cña c«ng ty t¨ng, trong ®ã doanh thu hµng quèc phßng vÉn chiÕm tØ träng lín. Hµng n¨m c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch c¶ c«ng ty t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. C¸c kho¶n nép chÝnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ nép vÒ bé quãc phßng, chiÕm 80%. C¸c kho¶n nép cho c¬ quan Nhµ Níc chiÕm mét lîng nhá, díi 20%. N¨m nµo c«ng ty còng hoµn thµnh nghÜa vô ®èi víi Nhµ Níc vµ Bé Quèc Phßng. Tæng doanh thu cña c«ng ty t¨ng ®Òu hµng n¨m, nhng do chi phÝ s¶n xuÊt më réng quy m« ngµy cµng t¨ng nªn tæng lîi nhuËn cã xu híng gi¶m. Lîi nhuËn n¨m 1999 lµ 5,9% tØ gi¶m so víi n¨m 1998, n¨m 2000 lµ 5,56 tØ gi¶m 5,8% so víi n¨m 1999, gi¶m 23,8% so víi n¨m 1998. §iÒu ®ã lµ do hai n¨m 1999, 2000 lµ n¨m c«ng ty tËp trung vµo ®Çu t cho viÖc më räng s¶n xuÊt, Chi phÝ nh©n c«ng t¨ng do nh©n c«ng ®îc tuyÓn dông thªm vµo, chi phÝ cho ®Çu t m¸y mãc, thiÕt bÞ, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho ph¬ng ¸n 'X26 -TCHC'. N¨m 2001 lîi nhuËn ®¹t 6,08 tØ, t¨ng 9,4% so víi n¨m 2000. Do kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ®¬n hµng quèc phßng cña n¨m 2001 ®îc phª duyÖt sím, lîng hµng qu©n nhu chiÕm tØ träng lín trong kÕ ho¹ch tæng thÓ nªn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch c¶ n¨m cña c«ng ty ®¹t kÕt qu¶ cao. H¬n n÷a dù ¸n 'X26-TCHC' ®· ®i vµo giai ®o¹n cuèi, c¸c h¹ng môc hoµn thµnh ®îc ®a vµo sö dông ®ång bé vµ thùc sù ®· t¹o thªm ®îc n¨ng lùc s¶n xuÊt cho viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô. N¨m 2002 lîi nhuËn 5,125 tØ gi¶m 15,7% so víi n¨m 2001 do c¸c nguyªn nh©n sau: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Gi¸ b¸n c¸c s¶n phÈm (quèc phßng, kinh tÕ) nh×n chung kh«ng thay ®æi trong khi gi¸ c¸c lo¹i vËt t cã nhiÒu biÕn ®æi lín nh©t lµ gi¸ c¸c lo¹i ho¸ chÊt nh cao xu, nhùa.....  C¸c chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c t¨ng do c¸c quy ®Þnh cña Nhµ Níc nh gi¸ ®iÖn, níc, gi¸ nhiªn liÖu......  §Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ngêi lao ®éng, trong n¨m c«ng ty tËp trung ®Çu t thªm mét sè m¸y mãc chuyªn dïng, c¶i t¹o nhµ xëng trang bÞ an toµn lao ®éng, b¶o hé lao ®éng, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, c¸c thiÕt bÞ qu¶n lý trang bÞ cho v¨n phßng.ThÓ hiÖn ë chç khÊu hao cña c«ng ty n¨m 2002 t¨ng h¬n 2 tû ®ång (b»ng 123% so víi kÕ ho¹ch).  Theo dù ¸n 678 c«ng ty ®· thùc hiÖn xong 4 nhµ A2 tuy nhiªn gi¸ thµnh cha duyÖt do ®ã kh«ng cã c¬ së tÝnh l·i. NÕu tÝnh thao gi¸ dù to¸n c«ng ty cã thÓ lç tõ 2-3 tØ ®ång do viÖc x¸c ®Þnh gi¸ dù to¸n cha tÝnh ®Õn yÕu tã ®Æc thï cña s¶n phÈm ®Æc biÖt. Trong kÕ ho¹ch n¨m 2003 lîi nhuËn dù tÝnh gi¶m so víi n¨m 2002 do c¬ së s¶n xuÊt míi x©y dùng võa míi ®i vµo ho¹t ®éng nªn hiÖu qu¶ cha cao, h¬m n÷a tiÒn l¬ng tèi thiÓu do Nhµ Níc quy ®Þnh ®· t¨ng lªn (tõ 210.000NVN§ lªn 290.000 VN§/1 th¸ng) lµm cho chi phÝ nh©n c«ng t¨ng lªn nhiÒu dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng lªn. MÆc dï vËy c«ng ty vÉn lu«n cè g¾ng ®Ó thu nhËp ngêi lao ®éng t¨ng len gióp ngêi lao ®éng yªn t©m lµm viÖc vµ thu hót ®îc nhiÒu lao ®éng giái vÒ lµm viÖc. Cung víi sù t¨ng lªn vÒ thu nhËp lµ sù t¨ng lªn nhanh chãng vÒ sè lîng lao ®éng trong c«ng ty hµng n¨m. Môc ®Ých cña c«ng ty lµ më räng qui m«, t¹o chç ®øng trªn thÞ trêng vµ lµ c«ng ty chñ chèt cña bé quèc phßng. N¨m 2002 lµ n¨m mµ c«ng ty ®· xuÊt khÈu hµng ra níc ngoµi. Víi kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ 180.000USD, tuy cßn nhá bÐ nhng ®· ®¸nh dÊu sù thµnh c«ng bíc ®Çu cña c«ng ty trªn con ®êng xuÊt khÈu. S¶n phÈm xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty lµ giÇy dÐp c¸c lo¹i vµ c¸c s¶n phÈm may mÆc.Dù kiÕn n¨m 2003 kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 951.000USD trong ®ã c«ng ty cã xuÊt khÈu thªm s¶n phÈm míi ®ã lµ ®å gç cña dù ¸n 678. III. Mét vµi vÊn ®Ò cô thÓ trong kinh doanh cña c«ng ty 26 nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Kü thuËt c«ng nghÖ vµ ®Çu t trang thiÕt bÞ c«ng ty Trong nh÷ng n¨m võa qua c«ng ty 26 -BQP ®· vµ ®ang tiÕp tôc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trªn c¬ së ph¸t huy c¸c mÆt hµng truyÒn thèng t¹o thÕ m¹nh h¬n n÷a vµ ®ång thêi t×m kiÕm ®¬n ®Æt hµng míi. M¸y mãc cña c«ng ty cã nhiÒu chñng lo¹i vµ thÕhÖ kh¸c. Do ®ã còng ®ßi hái tr×nh ®é tay nghÒ kh¸c nhau ®èi víi tõng c«ng nh©n. C¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i sau:  May m¸y: §øc, NhËt, §µi Loan (lo¹i míi), Liªn X« cò (lo¹i cò).  M¸y s¶n xuÊt giÇy da: 4 d©y chuyÒn thiÕt bÞ cña §µi Loan lo¹i tiªn tiÕn.  M¸y s¶n xuÊt mò cøng bé ®éi vµ giÇy dÐp nhùa, s¶n xuÊt bao b× hép Carton gåm 3 d©y chuyÒn thiÕt bÞ ®Òu do ViÖt Nam s¶n xuÊt ®· n©ng cao chÊt lîng  M¸y chÕ biÕn gâ Hungari vµ §µi Loan Ngoµi ra cßn cã c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i nh:  Bèn « t« träng t¶i nÆng.  T¸m «t« cã träng t¶i nhÑ.  ¤ t« 16 chç vµ 12 chç  Hai xe GA -69. Ngoµi ra, trang thiÕt bÞ trong v¨n phßng phôc vô cong t¸c ho¹ch to¸n ®¹t kÕt qu¶ cao. Mçi xÝ nghiÖp thµnh viªn, mçi phßng c«ng ty tuú theo tÝnh chÊt c«ng viÖc trang thiÕt bÞ tõ 1-3 m¸y vi tÝnh vµ m¸y in. Trong nh÷ng n¨m qua, hÖ sè sö dông m¸y mãc c¸c lo¹i cña c«ng ty cßn cha cao (ChØ vµo kho¶ng 60% -70%). Lý do chÝnh lµ do cêng ®é vµ n¨ng xuÊt lao ®éng kÐm.C«ng ty vÉn tån t¹i mét sè lo¹i m¸y mãc ®· khÊu hao hÕt nhng vÉn cha thanh lý ®Ó t¹o thªm vèn cho viÖc söa ch÷a vµ thay thÕ nh÷ng lo¹i m¸y cò. §èi víi thÞ trêng quèc phßng nh hiÖn nay th× nh÷ng trang bÞ cua c«ng ty kh¸ phï hîp víi viÖc s¶n xuÊt vµ khai th¸c tèi ®a kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm. Tuy nhiªn ®Ó phï hîp víi thÞ trêng ngoµi quèc phßng th× mät sè d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c«ng ty cÇn thay ®æi nh sau; M¸y may, mét sè m¸y chÕ biÕn gç ®· lçi thêi.... Nh÷ng n¨m võa qua c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t x©y dùng, mua s¾m mét sè trang thiÕt bÞ ®Ó phôc vô tèt h¬n cho c«ng viÖc ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mÏ thÞ trêng ngoµi quèc phßng nh : M¸y Fax, Nèi m¹ng Internet, x©y dùng thªm nhµ xëng ®Ó t¨ng tèi ®a kh¶ n¨ng s¶n xuÊt còng nh tiªu thô nh÷ng mÆt hµng kinh tÕ cña m×nh. 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh 2.1. Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn 2.1.1. PhÇn tµi s¶n Qua ph©n tÝch ta thÊy r»ng tµi s¶n lu ®éng (TSL§) chiÕm tØ träng kh¸ lín trong tæng tµi s¶n cña c«ng ty, chiÕn trªn 60%. §iÒu ®ã cã nghÜa chu kú s¶n xuÊt cña c«ng ty kh¸ dµi. Tuy tØ träng TSL§ nµy ®ang cã xu híng gi¶m ®i, gi¶m tõ 65,33% t¹i thêi ®iÓm ®Çu n¨m 2000 xuèng 64.02% vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m (31/12/2000), tøc gi¶m 0,2 % vµ tiÕp tôc gi¶m xuèng 60,16% vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m 2001 (ngµy 31/12/2001),tøc gi¶m 6,03%, Nhng nã vÉn chiÕm tØ träng kh¸ lín. Tû träng TSL§ lín nh vËy lµ do c¸c nguyªn nh©n sau:  Tû träng tiÒn trong táng tµi s¶n b×nh qu©n n¨m 2000 lµ 29,29. N¨m 2001 lµ 15,41%. Nh vËy lîng tiÒn mµ doanh nghiÖp dù tr÷ nh vËy lµ kh¸ lín, trong ®ã chñ yÕu lµ tiÒn göi ng©n hµng.  Tû träng c¸c kho¶n ph¶i thu còng kh¸ lín, trung b×nh mçi n¨m chiÕm tíi 16% trªn tæng tµi s¶n, trong ®ã c¸c khoan4r thu kh¸ch hµng. Nh vËy c«ng ty ®ang bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông mét lîng vèn kh¸ lín.  Tû träng hµng tån kho còng lín vµ ®ang cã xu híng t¨ng lªn rÊt m¹nh. T¨ng tõ 16,29% t¹i thêi ®iÓm 31/12/1999 lªn ®Õn 39,28% t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m 2001. Trong ®ã nguyªn vËt liÖu vµ thµnh phÈm tån kho chiÐm tØ lÖ lín, ®Æc biÖt nguyªn vËt liÖu tån kho ®ang t¨ng kh¸ nhanh, chiÕm tØ träng lín. So víi ®Çu n¨m 2001 th× tØ lÖ nguyªn vËt liÖu t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m t¨ng trªn 200%. Trong khi tµi s¶n lu ®éng chiÕm tØ träng lín th× t¸i s¶n cè ®Þnh cha ®îc 40% trong tæng tµi s¶n.vµ t¨ng trong nhiÒu n¨m, cuèi n¨m 2000 chØ t¨ng 0,38% so víi ®Çu n¨m, cuèi n¨m 2001th× tØ lÖ t¨ng cã kh¸ h¬n 10,73% so víi ®Çu n¨m. Nh vËy, quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty cã t¨ng nhng t¨ng rÊt Ýt, mµ chñ yÕu t¨ng TSL§. C«ng ty ®Ó ø ®äng vèn qu¸ nhiÒu trong tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, bªn c¹nh ®ã l¹i bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông vèn kh¸ nhiÒu. §iÒu ®ã ®· lµm mÊt ®i nhiÒu c¬ héi s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty cÇn ph¶i ph©n tÝch mÊt ®i nhiÒu c¬ héi s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1.2. PhÇn nguån vèn Nî ph¶i tr¶ chiÕm mét tØ lÖ kh¸ lín trong tæng nguån vèn cña c«ng ty, trªn díi 50%, trong ®ã chiÕm tØ lÖ cao nhÊt ph¶i kÓ ®Õn kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c, ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n vµ tr¶ tríc cho ngêi mua. Nguån vèn chñ së h÷u ®ang cã xu híng t¨ng lªn, mçi n¨m t¨ng h¬n 3% trong ®ã chñ yÕu nguån vèn kinh doanh, t¨ng 4-6%. §iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®· chó träng ®Õn bæ xung vèn kinh doanh hµng n¨m. 2.2. TÝnh to¸n mét sè chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n C«ng thøc N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 TSL§ Tû sè vèn ho¹t ®éng = 1,16 1,49 1,47 0,86 0,98 0,51 6,52 3,93 Nî ng¾n h¹n TSL§ - Hµng TK Tû sè kh¶ n¨ng = thanh to¸n nhanh Nî ng¾n h¹n Doanh thu thuÇn Tû sè vßng quay = hµng tån kho Hµng tån kho C¸c kho¶n ph¶i thu 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kú thu tiÒn BQ = 45 50 3,57 3,21 DT thuÇn 1 ngµy DT thuÇn HiÖu qu¶ S§ TSC§ = GTrÞ TSC§BQ Nh×n vµo b¶ng ta thÊy: - Trung b×nh 1®ång nî ng¾n h¹n th× chØ ®îc ®¶m b¶o trung b×nh 0,7- 0,8 ®ång c¸c TSL§ cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thµnh tiÒn nhanh. - Tû sè vßng quay hµng tån kho n¨m 2000 lµ 6,52 gi¶m xuèng cßn 3,93 n¨m 2001. §iÒu ®ã chøng tá r»ng hµng tån kho cña c«ng ty ®ang cã xu híng gia t¨ng m¹nh. - Kú thu tiÒn b×nh qu©n cña c«ng ty kh¸ dµi vµ cã xu híng t¨ng lªn g©y ra nî tån ®äng. - HiÖu qu¶ sö dông TSL§ cao h¬n hiÖu qu¶ sö dông tæng tµi s¶n vµ ®ang cã xu híng gi¶m. Trong khi ®ã hiÖu qu¶ sö dông tæng tµi s¶n thÊp h¬n nhiÒu nhng l¹i cã xu h¬ng t¨ng lªn. - ChØ tiªu doanh lîi gi¶m xuèng tõ 6,32% xuèng cßn 4,24% NhËn xÐt: Nh vËy t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty kh«ng ®îc kh¶ quan l¾m. Tuy kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n rÊt lín nhng kh¶ n¨ng thanh to¸n l¹i nhá vµ cã xu híng gi¶m. Kú thu nî b×nh qu©n qu¸ cao, nÕu cø ®Ó nh vËy sÏ bÊt lîi cho c«ng ty. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cã xu híng gi¶m c«ng ty cÇn ph©n tÝch ®Ó ng¨n chÆn kÞp thêi nhng biÓu hiÖn trªn. 2.3. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong nh÷ng n¨m tíi 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong 3 n¨m 2000, 2004, 2005 ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau ChØ tiªu 1. Tæng doanh thu - DT Quèc Phßng - DT Kinh TÕ 2. Nép ng©n s¸ch 3. Tæng sè lao ®éng 4. Thu nhËp b×nh qu©n 5. Kim ng¹ch xuÊt khÈu §VT Tû ®ång Tû ®ång Tû ®ång Tû ®ång Ngêi 1000/ng/t h USD KH 2003 115 70 45 8,6 1.250 1.350 KH 2004 130 75 55 9,7 1.300 1.500 KH2005 150 80 70 11,5 1.335 1.550 951.000 1.000.000 1.550.000 Môc tiªu quan träng trong nh÷ng n¨m tíi lµ:  N©ng cao tû träng mÆt hµng kinh tÕ doanh thu tõ hµng kinh tÕ ph¶i ®¹t 40% tæng doanh toµn c«ng ty. N¨m 2003 doanh thu kinh tÕ ®¹t 39,1 tæng doanh thu, n¨m 2004 ®¹t 43,3%, n¨m 2005 ®¹t 46,7% tæng doanh thu.  T¨ng cêng c«ng t¸c thÞ trêng vµ c«ng t¸c kü thuËt cã chÝnh s¸ch thu hót ®¬n hµng vµ t¨ng tæng doanh thu ®Æc biÖt lµ doanh thu hµng xuÊt khÈu.  TiÕp tôc vËn hµnh vµ c¶i tiÕn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO 9001-2000 phÊn ®a¸u hÕt n¨m 2003 ¸p dông cho toµn c«ng ty.  TriÓn khai ®Çu t më réng s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp 26,4 nh»m n¨ng lùc s¶n xuÊt cho c¸c dù ¸n tiÕp theo. TiÕp tôc bæ xung s¶n xuÊt hµng giÇy xuÊt khÈu nh»m t¨ng gi¸ tù s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ kinh doanh.  TiÕp tôc hoµn thiÖn vµ triÓn khai cã hiÖu qu¶ ph¬ng ¸n kho¸n chi phÝ cho c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn, t¨ng cêng tÝnh chñ ®éng trong ho¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. PhÇn III Ph©n tÝch sù ¶nh hëng cña m«i trêng kinh doanh tíi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 26 I. YÕu tè m«i trêng bªn ngoµi 1.M«i trêng kinh tÕ quèc tÕ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngµy nay xu thÕ khu vùc ho¸ vµ quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ lµ xu híng cã tÝnh kh¸ch quan. ViÖt Nam ®ang x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo híng më cöa vµ héi nhËp, nÒn kinh tÕ quèc d©n níc ta trë thµnh mét ph©n hÖ më cña hÖ thèng lín kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Chóng ta ®· tham gia vµo khèi liªn minh c¸c níc §«ng Nam ¸ (gäi t¾t lµ ASEAN). Cïng víi sù më réng liªn minh Ch©u ¢u th× ®em l¹i c¬ héi më réng thÞ trêng cho c«ng ty. NhÊt lµ võa qua liªn minh Ch©u ¢u ®· ký kÕt hiÖp íc xo¸ bá h¹n ng¹ch hµng dÖt may ®èi víi ViÖt Nam. V× vËy, c«ng ty cÇn n¾m b¾t c¬ héi nµy ®Ó cã thÓ tiÕp cËn mét thÞ trêng to lín vµ næi tiÕng lµ dÔ d·i nµy. Chóng ta ®· b×nh thêng ho¸ quan hÖ ViÖt Nam - Hoa Kú vµo gi÷a thËp niªn 90. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· nhanh chãng n¾m b¾t c¬ héi nµy ®Ó cho hµng ho¸ th©m nhËp vµo thÞ trêng Hoa Kú. HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa Kú lµ mét mèc quan träng ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn quan hÖ th¬ng m¹i ®Çu t gi÷a hai níc. Khi hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa Kú cã hiÖu lùc th× thuÕ suÊt nhËp khÈu s¶n phÈm ViÖt Nam vµo Hoa Kú sÏ gi¶m b×nh qu©n 10 lÇn ®ã chÝnh lµ c¬ héi ®Ó C«ng ty 26 xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng thÕ m¹nh cña m×nh lµ dÖt may vµ da giÇy vµo Hoa Kú. NÒn kinh tÕ thÕ giíi võa tr¶i qua ®ît khñng ho¶ng kinh tÕ (1997 - 1999) vµ nh÷ng ¶nh hëng kinh tÕ d©y chuyÒn sau vô khñng bè 11/09/2001 t¹i níc Mü. Tèc ®é t¨ng trëng GDP cña níc Mü vµo quý 3 n¨m 2001 lµ -1,1% vµ ®Õn gÇn ®©y míi cã xu híng t¨ng trëng trë l¹i. ViÖc C«ng ty 26 nãi chung vµ XN 26.3 nãi riªng ®îc cÊp chøng th chÊt lîng ISO 9001 - 2000 ®· ®a c«ng ty vµo hÖ thèng mua b¸n tin cËy toµn cÇu. Nhê ®ã, c¸c s¶n phÈm hiÖn t¹i (giÇy da, giÇy v¶i) cña c«ng ty cã thÓ vît qua ®îc c¸c rµo c¶n kü thuËt (ATB) ®Ó th©m nhËp ®îc vµo thÞ trêng quèc tÕ. 2. M«i trêng trong níc Trong thêi gian gÇn ®©y, t×nh h×nh kinh tÕ - chÝnh trÞ thÕ giíi lu«n ph¶i tr¶i qua nh÷ng ®ît chao ®¶o. Nh÷ng cuéc khñng bè næ ra liªn tiÕp trªn toµn thÕ giíi. Nguy c¬ chiÕn tranh chèng Iraq ®ang g©y ra kh«ng khÝ lo l¾ng, hoang mang trªn toµn thÕ giíi. Trong t×nh thÕ nh vËy, ViÖt Nam l¹i næi lªn lµ mét quèc gia cã nÒn kinh tÕ - chÝnh trÞ t¬ng ®èi æn ®Þnh vµ an toµn. Cïng víi viÖc ta thùc hiÖn th«ng tho¸ng h¬n c¸c giÊy phÐp ®Çu t ®· t¹o ra sù chó ý ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t quèc tÕ. ChÝnh v× 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vËy, c«ng ty còng ph¶i chuÈn bÞ cho m×nh mét chiÕn lîc c¹nh tranh trong t×nh h×nh míi. Bªn c¹nh ®ã v× lµ mét doanh nghiÖp cña qu©n ®éi chÝnh v× vËy c«ng ty 26 còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt dèi víi c¸c doanh nghiÖp kinh tÕ kh¸c. C«ng ty 26 lu«n ®îc sù quan t©m chØ ®¹o cña thñ trëng bé, thñ trëng tæng côc, c¸c côc chuyªn ngµnh, c¸c c¬ quan nghiÖp vô cña tæng côc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ còng lµ chç dùa ®Ó c«ng ty hoµn thµnh tèt nhiÖm vô trong n¨m. II. C¸c yÕu tè thuéc m«i trêng néi bé c«ng ty 1. ThuËn lîi - KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®¬n hµng s¶n xuÊt víi côc qu©n nhu ®îc phª duyÖt vµ th«ng b¸o sím. S¶n lîng hµng qu©n nhu chiÕm tû träng lín trong kÕ ho¹ch ®îc giao ®· gióp c«ng ty chñ ®éng vÒ mäi mÆt æn ®Þnh c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý s¶n xuÊt. - Nguån vèn ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh cßn thiÕu song bï l¹i lµ viÖc øng vèn cña tæng côc, côc tµi chÝnh; viÖc thanh to¸n s¶n phÈm cña côc qu©n nhu kÞp thêi t¹o thuËn lîi ®Ó c«ng ty chñ ®éng trong c«ng t¸c cung øng ®¶m b¶o æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ lµm nghÜa vô víi nhµ níc còng nh thanh to¸n c«ng nî víi kh¸ch hµng. - TËp thÓ, chØ huy c«ng ty ®oµn kÕt thèng nhÊt trong l·nh ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô. 2. Khã kh¨n - M« h×nh tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt t¬ng ®èi æn ®Þnh. C¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn, c¸c phßng ban nghiÖp vô ngµy cµng ®îc cñng cè song còng cßn nhiÒu bÊt cËp nh: tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸c c¸n bé chñ tr× ë c¸c bé phËn cha ®ång ®Òu, võa yÕu trong chØ ®¹o s¶n xuÊt l¹i thiÕu n¨ng ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng. - C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cña dù ¸n X26 - TCHC ®· dÇn ®a vµo sö dông song ®ã míi chØ lµ chiÒu réng cßn thiÕu chiÒu s©u nªn hiÖu qu¶ cha cao. ThiÕt bÞ c«ng nghÖ cßn thiÕu ®ång bé hoÆc hÕt h¹n sö dông. §éi ngò c«ng nh©n kü thuËt cã tr×nh ®é vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ cßn thiÕu l¹i yÕu. - Bé m¸y qu¶n lý tµi chÝnh nãi chung vµ kÕ to¸n nãi riªng cha thËt sù ®ång ®Òu ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng h¹ch to¸n kÕ to¸n. III. VÊn ®Ò næi cém trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 26 - §Þnh híng ®Ò tµi 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh ®· nªu trong phÇn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong 3 n¨m (2003, 2004, 2005) môc tiªu quan träng cña c«ng ty lµ: n©ng cao tû träng hµng kinh tÕ lªn ®¹t ®îc møc 40% tæng doanh thu toµn c«ng ty. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy, c«ng ty cÇn ph¶i nç lùc rÊt lín vµ toµn diÖn. C«ng ty cÇn ph¶i ®æi míi c¸c trang thiÕt bÞ ®· khÊu hao hÕt, khai th¸c c¸c tµi s¶n ®· trang bÞ mét c¸ch triÖt ®Ó theo chiÒu s©u; thu hót thªm nh÷ng lao ®éng, c¸n bé kü thuËt cã tay nghÒ cao .... t×m mäi c¸ch ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm nh»m chiÕm lÜnh thÞ trêng trong níc vµ ®Èy m¹nh viÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm. TÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò trªn ®Òu ph¶i ®îc thùc hiÖn mét c¸ch ®ång thêi. Tuy nhiªn, quan träng nhÊt hiÖn nay t¹i c«ng ty vÉn lµ kh©u qu¶n trÞ tiªu thô. HiÖn t¹i kh©u qu¶n trÞ tiªu thô vÉn cha ®îc chó träng mét c¸ch ®óng møc. C«ng ty chØ cã mét phßng kinh doanh - xuÊt nhËp khÈu lo vÒ kh©u tiªu thô s¶n phÈm. V× vËy c«ng ty thêng chËm n¾m b¾t ®îc thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng dÉn tíi viÖc s¶n phÈm s¶n xuÊt ra thêng ®¬n ®iÖu, mÉu m· Ýt. ChÝnh v× nh÷ng lý do nªu trªn mµ em dù kiÕn viÕt vÒ ®Ò tµi: "Mét sè vÊn ®Ò trong qu¶n trÞ tiªu thô c¸c s¶n phÈm giÇy cña C«ng ty 26". 20
- Xem thêm -