Tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàn kiếm.

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Th¸ng 7/2006, ViÖt Nam chÝnh thøc trë thµnh thµnh viªn cña Tæ chøc Th¬ng M¹i thÕ giíi WTO. Sù kiÖn nµy ®· ®¸nh dÊu bíc ngoÆt cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, ®a nÒn kinh tÕ ViÖt Nam lªn mét tÇm cao míi víi nhiÒu c¬ héi xong còng ®Çy th¸ch thøc. Më cöa nÒn kinh tÕ còng ®ång nghÜa víi viÖc ®èi ®Çu víi sù c¹nh tranh quèc tÕ. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn ph¶i lµm g× ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i trêng ®ang ngµy cµng quèc tÕ ho¸? §Ó tr¶ lêi cho c©u hái nµy th× c¸c doanh nghiÖp cÇn ®æi míi vÒ qu¶n lý tæ chøc, vÒ tr×nh ®é trang thiÕt bÞ kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é lao ®éng...vµ ®Æc biÖt t×m kiÕm lîi nhuËn, n©ng cao lîi nhuËn cã mét ý nghÜa hÕt søc quan träng. Lîi nhsuËn gióp cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn, nã lµ nguån tµi chÝnh quan träng n©ng cao ®êi sèng c«ng nh©n. Lîi nhuËn gióp doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng trong sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ trêng. Do ®ã, cã thÓ nãi lîi nhuËn lµ môc tiªu sèng cßn víi mäi doanh nghiÖp, viÖc nghiªn cøu ®Ó t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao lîi nhuËn lµ yªu cÇu bøc thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i Minh TuÊn, ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña C« gi¸o NguyÔn ThÞ Mü, cïng Gi¸m ®èc, phßng KÕ To¸n vµ tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn C«ng ty Minh TuÊn em ®· ®i s©u nghiªn cøu t×m hiÓu vÊn ®Ò lîi nhuËn cña C«ng ty vµ lùa chän ®Ò tµi: “ Lîi nhuËn vµ mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i Minh TuÊn” lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn néi dung I. Kh¸i qu¸t chung vÒ Doanh nghiÖp 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 a. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i Minh TuÊn C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i Minh TuÊn ®îc thµnh lËp n¨m 1999 theo quyÕt ®Þnh cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t thµnh phè Hµ Néi. Tªn Doanh nghiÖp: C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i Minh TuÊn Tªn giao dÞch quèc tÕ: Minh Tuan Trading company limited Tªn viÕt t¾t: Minh Tuan.co.,LTD §Þa chØ trô së chÝnh: 963 - ®êng Gi¶i phãng – Hoµng Mai – Hµ Néi §Þa chØ kho hµng: Ngâ 176 - §Þnh C«ng – Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04.6640647 Fax: 04.6640647 Quan hÖ víi Ng©n hµng chÝnh: Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam. Sè tµi kho¶n: M· sè thuÕ: 0100902844 Doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ b. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i Minh TuÊn lµ nhµ ph©n phèi chÝnh thøc c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty Lever ViÖt Nam, C«ng ty Kimberly – Clark ViÖt Nam, Nhµ m¸y chÕ biÕn s÷a Hµ Néi. Lîi nhuËn lµ phÇn hoa hång ®îc hëng qua doanh sè s¶n phÈm tiªu thô ®îc nªn hµng ho¸ cµng ph©n phèi ®îc nhiÒu, s¶n lîng b¸n ra cµng lín th× lîi nhuËn c«ng ty ®¹t ®îc cµng cao. Lµ mét ®¬n vÞ cã t c¸ch ph¸p nh©n h¹ch to¸n ®éc lËp, C«ng ty cã thÓ hoµn toµn chñ ®éng trong viÖc liªn hÖ, ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, thùc hiÖn mäi nghÜa vô víi Nhµ níc. Khi míi thµnh lËp, vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ 550.000.000® víi 60 nh©n viªn trong ®ã §¹i häc: 20 ngêi, Cao ®¼ng:10 ngêi Tõ n¨m 1999 – 2004: Trong nh÷ng n¨m ®Çu khi míi thµnh lËp, C«ng ty ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n: thiÕu kinh nghiÖm, cha cã thÞ trêng, sù c¹nh tranh cña c¸c C«ng ty kh¸c,.... Nhng sau 5 n¨m thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng, C«ng ty ®· tõng bíc kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng, ®· dÇn dÇn më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm, cã nhiÒu kh¸ch hµng thêng xuyªn. B»ng sù cè g¾ng cña Ban Gi¸m ®èc vµ toµn bé nh©n viªn, n¨m 2004 C«ng ty Minh TuÊn ®· ®îc nhËn danh hiÖu: “ Nhµ ph©n phèi xuÊt s¾c nhÊt cña n¨m 2004” do C«ng ty Unilever ViÖt Nam trao tÆng. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tõ n¨m 2004 – nay: Ngoµi viÖc duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ trêng truyÒn thèng, C«ng ty cßn kh«ng ngõng më réng thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi, thÞ trêng tiªu thô míi. C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn, chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng kh«ng ngõng ®îc n©ng cao, ph©n phèi ®îc nhiÒu s¶n phÈm,…®iÒu nµy ®îc minh chøng khi n¨m 2006 C«ng ty ®îc phßng B¸n hµng phÝa B¾c cña Unilever trao tÆng b»ng khen: “§¹i lý tiªu biÓu theo khu vùc b¸n hµng n¨m 2006”. Tuy míi thµnh lËp tõ n¨m 1999 nhng C«ng ty Minh TuÊn ®· tõng bíc kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ trªn thÞ trêng, ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn vµ n©ng cao ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô S¶n phÈm kinh doanh chÝnh cña C«ng ty lµ: Ph©n phèi c¸c s¶n phÈm cña c¸c C«ng ty:  C«ng ty Unilever ViÖt Nam: Bét giÆt Omo, níc x¶ Comfor, dÇu géi Sunsilk, Clear, s÷a t¾m Dove, Hazline, Ponds, ….  C«ng ty Kimberly – Clark ViÖt Nam: B¨ng vÖ sinh, bØm Huggies,…  Nhµ m¸y chÕ biÕn s÷a Hµ Néi: s÷a ®Æc, s÷a nguyªn kem, foma,... Kh¸ch hµng truyÒn thèng cña doanh nghiÖp: C¸c cöa hµng, ®¹i lý b¸n bu«n, b¸n lÎ t¹i c¸c quËn : Thanh Xu©n, §èng §a, Hoµng Mai, khu vùc huyÖn Thanh Tr×,... C«ng ty ¸p dông nhiÒu ph¬ng thøc b¸n hµng: b¸n bu«n, b¸n lÎ, tr¶ chËm, tr¶ ngay nh»m ®¸p øng tèi ®a mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ trêng: c¸c s¶n phÈm hµng tiªu dïng cña c¸c c«ng ty kh¸c. 3. C¬ cÊu Tæ chøc qu¶n lý. a. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng kinh doanh Phßng kÕ to¸n Kho b. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban  Gi¸m ®èc: Lµ ngêi ®¹i diÖn cho C«ng ty, cã quyÒn hµnh cao nhÊt trong c«ng ty, lµ ngêi thùc hiÖn l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh trùc tiÕp c¸c phßng ban, chÞu tr¸ch nhiÖm ký nhËn c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng, ký c¸c lo¹i phiÕu thu, phiÕu chi, c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh,...  Phã gi¸m ®èc: Thay mÆt Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, qu¶n lý c¸c phÇn hµnh liªn quan, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò néi bé khi Gi¸m ®èc v¾ng mÆt.  Phßng kinh doanh: X©y dùng kÕ ho¹ch, ®¶m b¶o viÖc kinh doanh cña c«ng ty, t×m kiÕm thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. Tæ chøc m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm theo quy ®Þnh cña C«ng ty  Phßng KÕ to¸n: Tæ chøc qu¶n lý thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh thèng kª theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty theo Ph¸p luËt nh»m sö dông tiÒn vèn ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch, hîp lý vµ phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. Bé phËn kho: Qu¶n lý viÖc cÊt gi÷, b¶o qu¶n vÒ chÊt lîng còng nh sè lîng c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ nhËp vµ xuÊt kho.  4. §Æc ®iÓm Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty Minh TuÊn tæ chøc Bé m¸y kÕ to¸n theo ph¬ng thøc tËp trung ë phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Mäi c«ng t¸c kÕ to¸n tõ kiÓm tra chøng tõ, ghi sæ kÕ to¸n, ®Õn viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Òu ®îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ cho hÖ thèng kÕ to¸n cña C«ng ty a. S¬ ®å KÕ to¸n theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ: chøng tõ gèc chøng tõ ghi sæ sæ chi tiÕt sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng chi tiÕt sè ph¸t sinh B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho lµ: ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn Niªn ®é kÕ to¸n: Tõ ngµy 1/1 ®Õn ngµy 31/12, kú kÕ to¸n: th¸ng §¬n vÞ tiÒn tÖ: C«ng ty kh«ng trùc tiÕp nhËp khÈu hµng ho¸ vµ ph¹m vi b¸n hµng lµ trong níc nªn ®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông chñ yÕu lµ VND (tiÒn ViÖt Nam) b. S¬ ®å Bé m¸y kÕ to¸n 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕ to¸n trëng KÕ to¸n thuÕ KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn kiªm c¸c kho¶n tiÒn vay KÕ to¸n tiÒn l ¬ng KÕ to¸n hµng tån kho KÕ to¸n b¸n hµng Thñ quü c. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn Phßng KÕ to¸n gåm 8 nh©n viªn gåm: KÕ to¸n trëng, 6 kÕ to¸n viªn, thñ quü  KÕ to¸n trëng: Lµ ngêi gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn viÖc kÕ to¸n thèng kª, chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn viÖc qu¶n lý, sö dông, trÝch lËp, b¶o toµn tiÒn vèn vµ tµi s¶n cña C«ng ty. Lµ ngêi giao dÞch trùc tiÕp víi bªn ngoµi vÒ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, tµi chÝnh – kÕ to¸n, trùc tiÕp ®iÒu hµnh, kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña bé m¸y kÕ to¸n. CËp nhËt, ph¸t triÓn, híng dÉn c¸c chÕ ®é vÒ qu¶n lý tæ chøc kÕ to¸n cho c¸c c¸n bé kÕ to¸n trong c«ng ty.  KÕ to¸n thuÕ: KiÓm tra, tËp hîp toµn bé b¶ng kª thuÕ ®Çu vµo, ®Çu ra, lËp tê khai b¸o c¸o thuÕ hµng th¸ng. Cuèi kú lµm quyÕt to¸n c¸c lo¹i thuÕ. Mua vµ qu¶n lý c¸c lo¹i ho¸ ®¬n cña C«ng ty. LËp b¸o c¸o vµ thanh, quyÕt to¸n ho¸ ®¬n theo chÕ ®é hiÖn hµnh.  KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn kiªm c¸c kho¶n tiÒn vay: Cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi, cô thÓ ®Çy ®ñ sè hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng vµ sö dông tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn.  KÕ to¸n tiÒn l¬ng: Cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c thêi gian, kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n viªn, qu¶n lý chÆt chÏ viÖc sö dông chi tiªu quü l¬ng. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TÝnh to¸n ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho c¸c ®èi tîng liªn quan. §Þnh kú tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng, qu¶n lý vµ chi tiªu quü l¬ng.  KÕ to¸n hµng tån kho: Cã nhiÖm vô theo dâi chi tiÕt, kiÓm kª, tæng hîp t×nh h×nh xuÊt, nhËp, tån kho s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ b¸o c¸o xuÊt, nhËp hµng tån kho vËt t hµng ngµy ®Ó cã kÕ ho¹ch mua s¶n phÈm, hµng ho¸ phôc vô kÞp thêi cho viÖc ph©n phèi.  KÕ to¸n thanh to¸n: Theo dâi c¸c c«ng nî ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n. KiÓm tra toµn bé ho¸ ®¬n hµng mua, ®èi chiÕu c«ng nî ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n. Theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng  KÕ to¸n b¸n hµng: KiÓm tra viÖc b¸n hµng. LËp ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ phiÕu xuÊt kho hµng ho¸. Cuèi ngµy lËp B¸o c¸o b¸n hµng hµng ngµy  Thñ quü: Lµ ngêi cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ nhËp, xuÊt quü tiÒn mÆt cña C«ng ty. Hµng ngµy, thñ quü ph¶i kiÓm kª sè tån quü tiÒn mÆt thùc tÕ vµ tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi sè liÖu cña sæ quü vµ sæ kÕ to¸n tiÒn mÆt. 5. Ph¬ng híng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi  §Èy m¹nh doanh sè b¸n ra  C¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý ®Æc biÖt chó träng ®Õn c«ng t¸c KÕ to¸n  Duy tr×, ph¸t triÓn thÞ trêng truyÒn thèng  Më réng thÞ trêng, t×m kiÕm thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi  N©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng Nh»m môc tiªu quan träng nhÊt lµ ®¹t ®îc lîi nhuËn tèi ®a II. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh 1. C¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn a. C¬ cÊu tµi s¶n cña C«ng ty n¨m 2005 – 2006 (B¶ng 1) Qua c¬ cÊu tµi s¶n (B¶ng 1), ta thÊy TSL§ vµ §TNH n¨m 2006 lµ 9.420 triÖu ®ång, ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2005. Trong ®ã, hµng tån kho lµ 7.098 triÖu ®ång, chiÕm 75,35% tæng sè TSL§ vµ §TNH v× C«ng ty lµ nhµ ph©n phèi s¶n phÈm 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nªn tµi s¶n cña C«ng ty chñ yÕu n»m trong hµng ho¸. Ngoµi ra, c¸c kho¶n ph¶i thu lµ 1.976 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 20,98% tæng sè TSL§ vµ §TNH. TSC§ vµ §TDH n¨m 2006 cã xu híng t¨ng nhÑ, t¨ng 88 triÖu ®ång chØ chiÕm 5,07% tæng sè tµi s¶n, ®iÒu nµy còng hîp lý bëi C«ng ty Minh TuÊn lµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Ký quü n¨m 2006 còng t¨ng lªn 90 triÖu ®ång so víi n¨m 2005, chiÕm 95,03% TSC§ vµ §TDH. N¨m 2006 lîng hµng ho¸ nhËp tõ c¸c c«ng ty cung øng nhiÒu h¬n so víi n¨m 2005 nªn ph¶i ®Æt cäc nhiÒu h¬n. b. C¬ cÊu Nguån vèn cña C«ng ty n¨m 2005 – 2006 (B¶ng 2) Qua sè liÖu ë b¶ng 2 ta thÊy nî ph¶i tr¶ n¨m 2006 lµ 9.496 triÖu ®ång, t¨ng 55,85% so víi n¨m 2005 ®©y còng lµ kho¶n nî ng¾n h¹n cña c«ng ty. Trong ®ã, vay ng¾n h¹n chiÕm 95,45% tæng sè nî ng¾n h¹n. ThÕ chÊp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn còng t¨ng 75 triÖu, chiÕm 2,39% tæng sè nî ng¾n h¹n. Ngoµi ra, nî ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n lµ 149 triÖu ®ång, gi¶m 65,51% so víi n¨m 2005. C«ng ty kh«ng cã nî dµi h¹n, ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty kh«ng ph¶i tr¶ mét kho¶n l·i vay dµi h¹n, nh vËy lîi nhuËn cña c«ng ty sÏ æn ®Þnh h¬n. C«ng ty cÇn duy tr× møc nµy ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh. Nguån vèn chñ së h÷u t¨ng lªn 98 triÖu so víi n¨m 2005, ®· cã lîi nhuËn tÝch luü sÏ lµm cho c«ng ty cha ph¶i ®i vay dµi h¹n. 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong n¨m 2005 – 2006 (b¶ng 3) Qua sè liÖu ë b¶ng 3 ta thÊy: N¨m 2005, doanh thu thuÇn cña c«ng ty lµ 48.917 triÖu ®ång sang n¨m 2006 ®¹t 56.076 triÖu ®ång, t¨ng 14,63% so víi n¨m 2005. Doanh thu thuÇn t¨ng 7.159 triÖu ®ång chøng tá trong n¨m 2006, C«ng ty ®· tiªu thô ®îc nhiÒu hµng ho¸ h¬n so víi 2005. Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2006 t¨ng 6.869 triÖu ®ång, t¨ng 14,38% so víi n¨m 2005. §iÒu nµy chøng tá lîng hµng ho¸ nhËp vÒ tõ c¸c C«ng ty cung øng s¶n phÈm ngµy cµng cao. Doanh thu thuÇn lµ yÕu tè cã mèi quan hÖ tû lÖ thuËn víi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, trong ®iÒu kiÖn c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng ®æi mµ doanh thu thuÇn t¨ng th× lîi nhuËn t¨ng vµ ngîc l¹i. Gi¸ vèn hµng b¸n l¹i tû lÖ nghÞch víi lîi nhuËn Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2006 còng t¨ng lªn 6.869 triÖu ®ång so víi n¨m 2005, tèc ®é t¨ng gi¸ vèn hµng b¸n b»ng tèc ®é t¨ng cña doanh thu thuÇn. §iÒu nµy sÏ ¶nh 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hëng ®Õn viÖc t¨ng lîi nhuËn cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhng c«ng ty Minh TuÊn lµ mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i nªn viÖc t¨ng gi¸ vèn hµng b¸n còng ®ång nghÜa víi kh¶ n¨ng b¸n hµng ra thÞ trêng ngµy cµng cao cña c«ng ty. So s¸nh gi¸ vèn hµng b¸n trªn doanh thu thuÇn cña 2 n¨m 2005 vµ 2006: GVHB/DTT n¨m 2005 47.111/48.917 =0,964 GVHB/DTT n¨m 2006 53.980/56.076 =0,963 Ta thÊy: N¨m 2005 muèn t¹o ra 100® doanh thu cÇn bá ra 96,4® gi¸ vèn hµng b¸n. Nhng n¨m 2006 muèn cã 100® doanh thu chØ ph¶i bá ra 96,3® gi¸ vèn hµng b¸n. Sù chªnh lÖch nµy tuy nhá nhng ®èi víi mét nhµ ph©n phèi hµng ho¸ còng cã ý nghÜa, nã gãp phÇn lµm t¨ng lîi nhuËn gép tõ 1.806 triÖu ®ång n¨m 2005 lªn 2.096 triÖu ®ång n¨m 2006. Doanh thu thuÇn t¨ng, gi¸ vèn hµng b¸n còng t¨ng lµm cho lîi nhuËn gép n¨m 2006 còng t¨ng theo vµ t¨ng 16,06% so víi n¨m 2005. Qua sè liÖu B¶ng 3 ta còng thÊy: Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2006 lµ 2.054 triÖu ®ång t¨ng 16,05% so víi n¨m 2005 v× n¨m 2006 C«ng ty ¸p dông chÕ ®é t¨ng l¬ng cña Bé L§TB vµ XH nªn chi phÝ b¸n hµng t¨ng kÐo theo chi phÝ qu¶n lý kinh doanh t¨ng. MÆc dï chi phÝ tµi chÝnh n¨m 2006 t¨ng 105 triÖu ®ång nhng thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh còng t¨ng lªn 125 triÖu so víi n¨m 2005 nªn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2006 t¨ng 20 triÖu so víi n¨m 2005. Tuy chi phÝ qu¶n lý kinh doanh vµ chi phÝ tµi chÝnh cao h¬n n¨m 2005 nhng lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2006 vÉn t¨ng. Do ®ã, lîi nhuËn tríc thuÕ cña c«ng ty t¨ng lªn tõ 172 triÖu ®ång lªn 198 triÖu ®ång, t¨ng 15,12% so víi n¨m 2005. Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ t¨ng kÐo theo lîi nhuËn sau thuÕ còng t¨ng tõ 124 triÖu n¨m 2005 lªn 142 triÖu n¨m 2006 ®¹t 15,32%. 3. Mét sè chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn qua c¸c n¨m (B¶ng 4) Qua b¶ng 4 ta thÊy: Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu: N¨m 2005 lµ 0,25% tøc lµ cø 100® doanh thu thuÇn th× thu ®îc 0,25® lîi nhuËn, cßn n¨m 2006 cø 100® doanh thu thuÇn chØ t¹o ra ®îc 0,26® lîi nhuËn cao h¬n so víi 2005. §iÒu ®ã thÓ hiÖn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ngµy cµng cao. Tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i vay: N¨m 2005 lµ 6,18% nghÜa lµ cø 100® vèn kinh doanh cã kh¶ n¨ng sinh lêi 6,18® vµ n¨m 2006 th× 100® vèn kinh doanh 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sinh lêi ®îc 6,58®. §iÒu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng sö dông vèn ngµy cµng cao, mçi ®ång vèn bá ra ®Òu ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh: Cø 100® vèn kinh doanh n¨m 2005 sinh ra ®îc 2,38® lîi nhuËn, ®Õn n¨m 2006 bá ra 100® vèn cã thÓ thu ®îc 2,42® lîi nhuËn, t¨ng 0,4®. ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn, sau khi ®· trang tr¶i l·i tiÒn vay th× mçi ®ång vèn kinh doanh trong kú vÉn cã kh¶ n¨ng sinh lêi vµ ngµy cµng cao. Tû suÊt lîi nhuËn rßng vèn kinh doanh: Cø 100® vèn kinh doanh trong n¨m 2005 t¹o ra 1,71® lîi nhuËn rßng, n¨m 2006 cø 100® vèn kinh doanh ®· t¹o ra ®îc 1,75® lîi nhuËn rßng. Tû suÊt nµy cho thÊy víi mçi ®ång vèn kinh doanh bá ra doanh nghiÖp ®· sö dông hiÖu qu¶ ®Ó ®em l¹i lîi nhuËn rßng ngµy cµng cao. Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u: N¨m 2005 cø 100® vèn chñ së h÷u cã thÓ thu ®îc 33,78® lîi nhuËn, cßn n¨m 2006 cø 100® vèn chñ së h÷u t¹o ra ®îc 33,83® lîi nhuËn. §iÒu nµy chøng tá n¨m 2006 kh¶ n¨ng tæ chøc nguån vèn cña doanh nghiÖp ngµy mét tèt h¬n. III. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1. KÕt qu¶ ®¹t ®îc Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty TNHH Th¬ng m¹i Minh TuÊn ®· nç lùc ph¸t triÓn kh«ng ngõng, ®¸p øng tèt c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng, n©ng cao uy tÝn víi kh¸ch hµng v× vËy nªn lîng hµng ho¸ tiªu thô ®îc ngµy cµng t¨ng. Do vËy, doanh thu, lîi nhuËn ®em l¹i cho c«ng ty t¨ng. C«ng ty ngµy cµng cã thªm ®îc nhiÒu kh¸ch hµng míi, më réng thªm ®îc nhiÒu thÞ trêng. Cã nh÷ng chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng ®èi víi ngêi lao ®éng nh»m g¾n lîi Ých cña hä víi lîi Ých cña c«ng ty. §iÒu nµy t¹o nªn sù nhiÖt t×nh, ®oµn kÕt, g¾n bã trong néi bé c«ng ty kÕt hîp víi sù l·nh ®¹o cña ban Gi¸m ®èc c«ng ty ®· t¹o nªn sù nhÊt qu¸n, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty, cïng nhau phÊn ®Êu v× môc tiªu chung lµ n©ng cao lîi nhuËn. 2. H¹n chÕ, nguyªn nh©n  ThÞ trêng tiªu thô cßn h¹n chÕ do cã sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c c«ng ty kh¸c trªn thÞ trêng.  Tû lÖ hµng tån kho cßn cao do thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng lu«n thay ®æi céng víi cung cÇu trªn thÞ trêng lu«n biÕn ®éng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Chi phÝ cho qu¶n lý kinh doanh vµ chi phÝ cho ho¹t ®éng tµi chÝnh cßn lín. Chi phÝ cho qu¶n lý kinh doanh cßn cao v× ngoµi l¬ng c¬ b¶n ra, c«ng ty cßn ¸p dông tÝnh l¬ng theo doanh sè b¸n hµng nh»m khuyÕn khÝch kh¶ n¨ng b¸n hµng cña nh©n viªn. MÆt kh¸c, c¬ cÊu l¬ng n¨m 2006 còng thay ®æi dùa theo chÕ ®é t¨ng l¬ng cña Bé L§TB vµ XH. Chi phÝ cho ho¹t ®éng tµi chÝnh vÉn lín v× vay ng¾n h¹n cña C«ng ty cßn nhiÒu.  C¸c kho¶n ph¶i thu cao bëi nî cña kh¸ch hµng cßn nhiÒu cha truy thu hÕt. 3. Mét sè ®Ò xuÊt, gi¶i ph¸p s¬ bé. a. Më réng thÞ trêng vµ t×m kiÕm thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi. Lµ mét nhµ ph©n phèi c¸c s¶n phÈm hµng tiªu dïng nªn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty phô thuéc vµo thÞ trêng.  Më réng thÞ trêng nh»m n©ng cao uy tÝn, tù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ trêng.  §Èy m¹nh tiªu thô t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn.  Ngoµi ra ph¶i duy tr×, ph¸t triÓn, ®¸p øng tèt c¸c nhu cÇu cña nh÷ng kh¸ch hµng thêng xuyªn cña c«ng ty, bªn c¹nh ®ã ph¶i kh«ng ngõng ph¸t triÓn thªm kh¸ch hµng míi gãp phÇn më réng thÞ trêng, t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. b. PhÊn ®Êu gi¶m chi phÝ qu¶n lý kinh doanh vµ chi phÝ tµi chÝnh. Gi¶m chi phÝ lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty. Víi gi¸ b¸n vµ møc thuÕ kh«ng ®æi th× lîi nhuËn cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, hµng ho¸ t¨ng hay gi¶m lµ do doanh thu vµ chi phÝ quy ®Þnh. ViÖc qu¶n lý chi phÝ ph¶i ®îc kiÓm tra, qu¶n lý chÆt chÏ. C«ng ty ph¶i phÊn ®Êu nh»m h¹ thÊp chi phÝ qu¶n lý kinh doanh vµ chi phÝ tµi chÝnh b»ng c¸ch gi¶m chi phÝ c. N©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng, tæ chøc s¾p xÕp l¹i lùc lîng lao ®éng Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay th× viÖc n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng sÏ lµ yÕu tè t©m lý t¹o nªn sù tho¶i m¸i, niÒm tin cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MÆt kh¸c, c«ng ty còng nªn tiªu chuÈn ho¸ ®éi ngò lao ®éng, nh©n viªn thÞ trêng, cã kÕ ho¹ch båi dìng tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng, nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña hä. d. C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc vµ h÷u hiÖu ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô, gi¶i phãng hµng tån kho nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh. N¨m 2006, hµng tån kho trong c«ng ty vÉn cßn kh¸ lín: 7.098 triÖu ®ång chiÕm 75,35% vèn lu ®éng, c«ng ty nªn cã biÖn ph¸p gi¶i phãng lîng hµng tån kho nµy b»ng c¸ch ®Èy m¹nh doanh sè s¶n phÈm b¸n ra. Muèn vËy, ph¶i dùa vµo møc lu chuyÓn hµng ho¸ cña kú tríc, n¨m tríc, dù ®o¸n ®îc thÞ trêng, thÞ hiÕu vµ søc mua cña ngêi tiªu dïng. Cuèi cïng, ph¶i dùa vµo kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c«ng ty bao gåm kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c«ng ty bao gåm kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh, kh¶ n¨ng cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, m¹ng líi kinh doanh,........ KÕt luËn Lîi nhuËn gi÷ vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× doanh nghiÖp ®ã ph¶i t¹o ra ®îc lîi nhuËn, do ®ã lîi nhuËn lµ môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. Lîi nhuËn trë thµnh ®ßn bÈy kinh tÕ c¬ b¶n ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Muèn t¨ng lîi nhuËn th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp thóc ®Èy qu¸ tr×nh n©ng cao lîi nhuËn. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH Th¬ng m¹i Minh TuÊn, ®îc lµm quen vµ tiÕp xóc víi t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, cïng víi vèn kiÕn thøc ®· häc ®ång thêi th«ng qua viÖc t×m tßi, nghiªn cøu trong qu¸ tr×nh häc tËp, em ®· hoµn thµnh bµi b¸o c¸o thùc tËp nµy. Qua ®ã, em ®· m¹nh d¹n nªu lªn mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt víi mong muèn gãp phÇn vµo môc tiªu phÊn ®Êu n©ng cao lîi nhuËn cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Víi sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Mü vµ tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn c«ng ty TNHH Th¬ng m¹i Minh TuÊn ®· gióp em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. Tuy nhiªn, do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp cã giíi h¹n nªn néi dung bµi b¸o c¸o kh«ng tr¸ch khái nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong c¸c thÇy c« gi¸o th«ng c¶m vµ cã ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Môc lôc Lêi më ®Çu......................................................................................................1 PhÇn néi dung..............................................................................................2 I. Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp.................................................2 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ....................................................................2 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô.........................................................................................3 3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý......................................................................................4 4. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ...................................................................5 5. Ph¬ng híng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi......................................7 II. T×nh h×nh Ho¹t ®éng kinh doanh...................................................8 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. C¬ cÊu Tµi s¶n vµ Nguån vèn cña c«ng ty.........................................................8 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh...........................................................................9 3. Mét sè chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn qua c¸c n¨m................................................10 III. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung vÒ Ho¹t ®éng kinh doanh cña Doanh nghiÖp......................................................................................11 1. KÕt qu¶ ®¹t ®îc................................................................................................11 2. H¹n chÕ, nguyªn nh©n.....................................................................................12 3. Mét sè ®Ò xuÊt, gi¶i ph¸p s¬ bé.......................................................................13 KÕt luËn........................................................................................................14 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 1 C¬ cÊu Tµi s¶n cña C«ng ty n¨m 2005-2006 ChØ tiªu I. TSL§ vµ §TNH N¨m 2005 Sè tiÒn % N¨m 2006 Sè tiÒn % §¬n vÞ: triÖu ®ång So s¸nh 2005-2006 Sè tiÒn % 6368 93.88 10424 95.40 4056 63.69 75 1.18 254 2.44 179 238.67 3. C¸c kho¶n ph¶i thu 904 14.20 1976 18.96 1072 118.58 4. ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 162 2.54 92 0.88 (70) -43.21 4807 75.49 7098 68.09 2291 47.66 6. TSL§ kh¸c 420 6.60 1004 9.63 584 139.05 II. TSC§ vµ §TDH 415 6.12 503 4.60 88 21.20 1. TSC§ 27 6.51 25 4.97 (2) -7.41 4. Ký quü 388 93.49 478 95.03 90 23.20 6783 100.00 10927 100.00 4144 61.09 1.Vèn b»ng tiÒn 5. Hµng tån kho Céng Tµi s¶n (I+II) 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 2 C¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty n¨m 2005-2006 ChØ tiªu N¨m 2005 Sè tiÒn % N¨m 2006 Sè tiÒn % §¬n vÞ: triÖu ®ång So s¸nh 2005-2006 Sè tiÒn % I. Nî ph¶i tr¶ 6454 95.15 10500 96.09 4046 62.69 1. Vay ng¾n h¹n 5800 89.87 10135 96.52 4335 74.74 503 7.79 149 1.42 (354) -70.38 (1) -0.02 -2 -0.02 (1) 100.00 152 2.36 227 2.16 75 49.34 -9 -0.09 (9) 2. Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN 4.Ph¶i tr¶ CNV (ThÕ chÊp) 5. Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c II. Nguån vèn Chñ së h÷u 329 4.85 427 3.91 98 29.79 1. Vèn gãp cña nh©n viªn c«ng ty 275 83.59 307 71.90 32 11.64 45 10.54 45 2. Lîi nhuËn tÝch luü 3. Lîi nhuËn cha ph©n phèi Céng Nguån vèn (I+II) 54 16.41 75 17.56 21 38.89 6783 100.00 10927 100.00 4144 61.09 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 3 kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2005-2006 §¬n vÞ: triÖu ®ång STT ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 Sè tiÒn Sè tiÒn So s¸nh 2005-2006 Sè tiÒn % 1 Doanh thu thuÇn 48917 56061 7144 14.60 2 Gi¸ vèn hµng b¸n 47181 53966 6785 14.38 3 Lîi nhuËn gép (1-2) 1736 2095 359 20.68 4 Chi phÝ Qu¶n lý kinh doanh 1770 1954 184 10.40 6 Lîi nhuËn tõ H§KD (3-4) (34) 141 175 -514.71 7 Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 535 510 (25) -4.67 8 Chi phÝ Tµi chÝnh 399 544 145 36.34 9 Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh(7-8) 136 (34) (170) -125.00 10 Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ (6+9) 102 107 5 4.90 11 ThuÕ TNDN ph¶i nép 29 30 1 3.45 12 Lîi nhuËn sau thuÕ (10-11) 73 77 4 5.48 B¶ng 4 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn qua c¸c n¨m N¨m 2005 Sè tiÒn ChØ tiªu STT Doanh thu thuÇn §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång N¨m 2006 Chªnh lÖch Sè tiÒn Sè tiÒn 48917 56061 7144 102 107 5 1 Lîi nhuËn tríc thuÕ 2 ThuÕ TNDN ph¶i nép 29 30 1 3 Lîi nhuËn sau thuÕ 73 77 4 4 L·i vay trong kú 74 75 1 5 VKD b×nh qu©n sö dông trong kú 4939 8855 3916 6 Vèn CSH b×nh qu©n sö dông trong kú 367 378 11 7 Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu 0.15 0.14 -0.01 8 Tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i vay 3.6 2.1 1.5 9 Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh 2.1 1.2 -0.9 10 Tû suÊt lîi nhuËn rßng vèn kinh doanh 1.5 0.9 -0.6 11 Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u 19.9 20.4 0.5 18
- Xem thêm -