Tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàn kiếm.

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1 Häc viÖn Ng©n hµng Lêi nãi ®Çu Kinh tÕ thÕ giíi theo xu hướng quèc tÕ ho¸ mạnh mẽ, ViÖt Nam gia nhập WTO víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng më cöa, hîp t¸c vµ héi nhËp. Trong bèi c¶nh ®ã, ho¹t ®éng th-¬ng m¹i næi lªn nh- chiÕc cÇu nèi gi÷a kinh tÕ trong n-íc víi phÇn thÕ giíi bªn ngoµi. §Ó thùc hiÖn ®-îc chøc n¨ng cÇu nèi nµy th× mét trong c¸c nghiÖp vô thiÕt yÕu vµ quan träng lµ thanh to¸n quèc tÕ. Ngµy nay thanh to¸n quèc tÕ lµ mét dÞch vô ngµy cµng trë lªn quan träng vµ g¾n liÒn víi ho¹t ®éng ng©n hµng. Mçi ng©n hµng th-¬ng m¹i ®Òu ®Æt môc tiªu, yªu cÇu lµm thÕ nµo ®Ó cung cÊp dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ tèt nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp - kh¸ch hµng cña m×nh. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ trong hÖ thèng ng©n hµng th-¬ng m¹i ViÖt Nam vÉn cßn nh÷ng bÊt cËp theo yªu cÇu c¹nh tranh vµ héi nhËp, cÇn sím ®-îc kh¾c phôc. Trong thêi gian thùc tËp t¹i NHNo&PTNT chi nh¸nh Hoµn KiÕm, t«i nhËn thÊy viÖc nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ thèng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ vµ t×m c¸c biÖn ph¸p nh»m th¸o gì v-íng m¾c, tiÕn tíi tõng b-íc hoµn thiÖn, n©ng cao nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ t¹i chi nh¸nh lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®ã cïng víi kiÕn thøc ®-îc trang bÞ trong thêi gian häc t¹i tr-êng Häc viÖn Ng©n hµng, mong muèn gãp phÇn vµo viÖc ph¸t triÓn h¬n n÷a nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, t«i lùa chän ®Ò t¯i: “Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ thanh to¸n quèc tÕ t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam chi nh¸nh Hoµn KiÕm. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò: Ch-¬ng 1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thanh to¸n quèc tÕ cña ng©n hµng th-¬ng m¹i Ch-¬ng 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHNo&PTNT ViÖt Nam chi nh¸nh Hoµn KiÕm. Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2 Häc viÖn Ng©n hµng Ch-¬ng 3. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHNo&PTNT ViÖt Nam chi nh¸nh Hoµn KiÕm. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh, c¸c anh chÞ t¹i phßng Thanh to¸n quèc tÕ NHNo&PTNT ViÖt Nam chi nh¸nh Hoµn KiÕm ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ gãp ý kiÕn, gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Hµ Néi, th¸ng 3 n¨m 2009 Sinh viªn Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 3 Häc viÖn Ng©n hµng ch-¬ng 1. nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thanh to¸n quèc tÕ cña ng©n hµng th-¬ng m¹i 1.1. kh¸i qu¸t vÒ thanh to¸n quèc tÕ 1.1.1.Kh¸i niÖm thanh to¸n quèc tÕ Quan hÖ ®èi ngo¹i cña mét quèc gia lµ mét tæng thÓ c¸c mèi quan hÖ trªn nhiÒu lÜnh vùc nh-: kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸,...Trong ®ã quan hÖ kinh tÕ chiÕm vÞ trÝ chñ ®¹o, lµ c¬ së cho c¸c mèi quan hÖ kh¸c tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nªu trªn, tÊt yÕu n¶y sinh nhu cÇu chi tr¶, thanh to¸n tiÒn tÖ gi÷a c¸c chñ thÓ ë c¸c quèc gia kh¸c nhau, tõ ®ã n¶y sinh nhu cÇu thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ (TTQT). Nh- vËy: Thanh to¸n quèc tÕ lµ viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô chi tr¶ vÒ tiÒn tÖ ph¸t sinh trªn c¬ së c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ phi kinh tÕ gi÷a c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n-íc nµy víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n-íc kh¸c, hay gi÷a mét quèc gia víi c¸c tæ chøc quèc tÕ th«ng qua quan hÖ gi÷a c¸c ng©n hµng cña c¸c n-íc liªn quan. Tõ kh¸i niÖm trªn, thanh to¸n quèc tÕ kh«ng chØ lµ thanh to¸n th-¬ng m¹i mµ cßn bao gåm c¶ thanh to¸n phi th-¬ng m¹i vµ thanh to¸n viÖn trî, vay nî n-íc ngoµi. Thanh to¸n quèc tÕ ph¸t sinh trªn c¬ së ho¹t ®éng th-¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu ®-îc gäi lµ thanh to¸n quèc tÕ trong ngo¹i th-¬ng. 1.1.2.Vai trß cña thanh to¸n quèc tÕ 1.1.2.1 §èi víi nÒn kinh tÕ TTQT lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô, lµ cÇu nèi gi÷a ng-êi s¶n xuÊt vµ ng-êi tiªu thô th«ng qua viÖc chi tr¶ lÉn nhau Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 4 Häc viÖn Ng©n hµng trong trao ®æi quèc tÕ. V× vËy, cã thÓ coi TTQT nh- mét m¾t xÝch quan träng trong d©y chuyÒn ho¹t ®éng ngo¹i th-¬ng.TTQT gãp phÇn chñ yÕu gi¶i quyÕt mèi quan hÖ hµng ho¸ - tiÒn tÖ, duy tr× quy tr×nh s¶n xuÊt ®-îc liªn tôc vµ ®Èy nhanh tèc ®é l-u th«ng hµng ho¸. TTQT gióp cho ngo¹i th-¬ng thùc hiÖn tèt chøc n¨ng cña m×nh, gi¸n tiÕp më réng l-u th«ng hµng ho¸ ra n-íc ngoµi, c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n. TTQT t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu më réng vµ ph¸t triÓn, tõ ®ã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn nÒn kinh tÕ. 1.1.2.2. §èi víi ng©n hµng th-¬ng m¹i Mét lµ: T¹o ®iÒu kiÖn thu hót kh¸ch hµng më réng thÞ tr-êng Hai lµ: T¹o kh¶ n¨ng t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn Ba lµ : TTQT t¹o ®iÒu kiÖn øng dông c«ng nghÖ ng©n hµng. Bèn lµ: T¹o ®iÒu kiÖn ph©n t¸n rñi ro. N¨m lµ: TTQT lµm t¨ng c-êng quan hÖ ®èi ngo¹i Nh- vËy, viÖc më ra c¸c quan hÖ th-¬ng m¹i quèc tÕ ngµy cµng réng r·i ®ßi hái c¸c quèc gia kh«ng ngõng më réng vµ hoµn thiÖn c¸c quan hÖ tiÒn tÖ - tÝn dông - TTQT. Ng©n hµng ®ãng vai trß nh- ng-êi më ®Çu, ng-êi ®iÓu chØnh tham gia vµo c¸c quan hÖ nãi trªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ quèc gia hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ. 1.1.3. Mét sè ph-¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ th«ng dông Ph-¬ng tiÖn TTQT lµ c«ng cô ®Ó thùc hiÖn tr¶, chuyÓn tiÒn cho nhau trong quan hÖ bu«n b¸n, thùc hiÖn dÞch vô. C¸c ph-¬ng tiÖn thanh to¸n chñ yÕu dïng trong TTQT lµ: 1.1.3.1. SÐc ( Cheque, check) SÐc lµ mét tê mÖnh lÖnh tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn, do mét kh¸ch hµng, hoÆc mét ng©n hµng ký ph¸t ra lÖnh cho ng©n hµng trÝch mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh tõ tµi Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 5 Häc viÖn Ng©n hµng kho¶n cña m×nh, hoÆc uû quyÒn cho ng©n hµng ®¹i lý ®Ó tr¶ cho ng-êi cã tªn trªn tê sÐc, hoÆc tr¶ theo lÖnh cña ng-êi ®ã hoÆc tr¶ cho ng-êi cÇm sÐc. 1.1.3.2. Hèi phiÕu ( Drafts / bill of Exchange) Hèi phiÕu lµ mét tê mÖnh lÖnh ®ßi tiÒn v« ®iÒu kiÖn, do mét ng-êi ký ph¸t cho mét ng-êi kh¸c, yªu cÇu ng-êi nµy khi nh×n thÊy tê phiÕu hoÆc ®Õn mét ngµy cã thÓ x¸c ®Þnh trong t-¬ng lai, ph¶i tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ng-êi nµo ®ã, hoÆc theo lÖnh cña ng-êi nµy, tr¶ cho mét ng-êi kh¸c hoÆc tr¶ cho ng-êi cÇm phiÕu. 1.1.3.3. LÖnh phiÕu ( Promissory Note) LÖnh phiÕu lµ tê cam kÕt tr¶ tiÒn cña ng-êi ký ph¸t, trong ®ã ng-êi nµy cam kÕt tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh vµo mét ngµy cô thÓ trong t-¬ng lai cho ng-êi h-ëng ®-îc chØ ®Þnh trªn lÖnh phiÕu hoÆc tr¶ cho mét ng-êi kh¸c theo lÖnh cña ng-êi h-ëng lîi. 1.1.3.4. ThÎ thanh to¸n (Card) ThÎ thanh to¸n lµ mét ph-¬ng tiÖn chi tr¶ hiÖn ®¹i, mµ ng-êi së h÷u nã cã thÓ sö dông ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng, dÞch vô, ®ång thêi còng cã thÓ sö dông ®Ó rót tiÒn mÆt t¹i c¸c m¸y, quÇy tù ®éng cña ng©n hµng. 1.1.4.C¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ chñ yÕu 1.1.4.1. Ph-¬ng thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn Ph-¬ng thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn lµ mét ph-¬ng thøc thanh to¸n, trong ®ã kh¸ch hµng(ng-êi cã yªu cÇu chuyÓn tiÒn) yªu cÇu ng©n hµng phôc vô m×nh, chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ng-êi kh¸c( ng-êi thô h-ëng) ë mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh. C¸c bªn tham gia: + Ng-êi tr¶ tiÒn hoÆc ng-êi chuyÓn tiÒn: lµ ng-êi uû nhiÖm cho ng©n hµng ®¹i diÖn m×nh chuyÓn tiÒn. + Ng-êi h-ëng lîi: lµ ng-êi b¸n, chñ nî hoÆc lµ ng-êi nµo ®ã mµ ng-êi chuyÓn tiÒn chØ ®Þnh. Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 6 Häc viÖn Ng©n hµng + Ng©n hµng chuyÓn tiÒn: lµ ng©n hµng nhËn uû nhiÖm chuyÓn tiÒn ë n-íc ng-êi tr¶ tiÒn hoÆc chuyÓn tiÒn. + Ng©n hµng tr¶ tiÒn: lµ ng©n hµng ë n-íc ng-êi h-ëng lîi. S¬ ®å 1.1: Quy tr×nh thanh to¸n chuyÓn tiÒn B-íc 1: Ng-êi xuÊt khÈu chuyÓn giao hµng ho¸ vµ bé chøng tõ hµng ho¸ cho ng-êi nhËp khÈu. B-íc 2: Ng-êi nhËp khÈu sau khi kiÓm tra hµng ho¸ ( hoÆc bé chøng tõ hµng ho¸), nÕu thÊy phï hîp sÏ chuyÓn tiÒn göi ®Õn ng©n hµng phôc vô m×nh. B-íc 3: Ng©n hµng chuyÓn tiÒn lµm thñ tôc chuyÓn tiÒn qua ng©n hµng ®¹i lý( hoÆc chi nh¸nh) cña m×nh - ng©n hµng tr¶ tiÒn. B-íc 4: Ng©n hµng tr¶ tiÒn thanh to¸n cho ng-êi thô h-ëng. Ng©n hµng chuyÓn tiÒn Remitting bank (3) Ng©n hµng tr¶ tiÒn Paying bank (4) (2) Ng-êi yªu cÇu chuyÓn tiÒn Remitter (1) Ng-êi thô h-ëng Beneficiary 1.1.4.2.Ph-¬ng thøc thanh to¸n nhê thu: Nhê thu lµ ph-¬ng thøc thanh to¸n, trong ®ã ng-êi xuÊt khÈu sau khi hoµn thµnh nghÜa vô chuyÓn giao hµng ho¸ hoÆc cung øng dÞch vô cho ng-êi nhËp khÈu, lËp bé chøng tõ thanh to¸n, uû th¸c cho ng©n hµng phôc vô m×nh thu hé tiÒn ë ng-êi nhËp khÈu trªn c¬ së bé chøng tõ thanh to¸n do m×nh lËp ra. C¸c bªn tham gia: Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 7 Häc viÖn Ng©n hµng +Ng-êi yªu cÇu nhê thu(Principal): lµ ng-êi giao chØ thÞ nhê thu cho mét ng©n hµng, chÝnh lµ ng-êi xuÊt khÈu. + Ng©n hµng chuyÓn nhê thu( Remitting Bank), hay lµ ng©n hµng chuyÓn chøng tõ : lµ ng©n hµng phôc vô ng-êi xuÊt khÈu. + Ng-êi tr¶ tiÒn(Drawee): lµ ng-êi mµ chøng tõ ®-îc xuÊt tr×nh tíi ®Ó thanh to¸n hay chÊp nhËn thanh to¸n chÝnh lµ ng-êi nhËp khÈu. + Ng©n hµng thu hé( Collecting Bank) : lµ ng©n hµng ë n-íc ng-êi mua, nhËn nhê thu tõ ng©n hµng göi nhê thu vµ thùc hiÖn thu tiÒn tõ ng-êi mua theo chØ thÞ nhê thu. + Ng©n hµng xuÊt tr×nh (Presenting Bank): lµ ng©n hµng thu, cã nhiÖm vô xuÊt tr×nh chøng tõ tíi ng-êi tr¶ tiÒn. Th-êng th× ng©n hµng thu hé ®ång thêi lµ ng©n hµng xuÊt tr×nh. Tuú tõng tr-êng hîp, nÕu ng-êi b¸n chØ göi chøng tõ tµi chÝnh mµ kh«ng kÌm theo chøng tõ th-¬ng m¹i cho ng©n hµng th× ®ù¬c gäi lµ nhê thu phiÕu tr¬n ( Clean Collection). Cßn nÕu chøng tõ tµi chÝnh ®-îc göi kÌm víi chøng tõ th-¬ng m¹i th× ®-îc gäi lµ nhê thu kÌm chøng tõ (Documentary Colletion). Sau ®©y lµ quy tr×nh nghiÖp vô cña hai h×nh thøc nhê thu nµy: S¬ ®å 1.2: Quy tr×nh thanh to¸n Nhê thu tr¬n B-íc 1: Nhµ xuÊt khÈu chuyÓn giao hµng ho¸ vµ bé chøng tõ hµng hãa cho nhµ nhËp khÈu. B-íc 2: Nhµ xuÊt khÈu lËp hèi phiÕu vµ giÊy nhê thu,göi tíi ng©n hµng phôc vô m×nh nhê thu hé tiÒn tõ nhµ nhËp khÈu. B-íc 3: Ng©n hµng phôc vô nhµ xuÊt khÈu chuyÓn hèi phiÕu qua ng©n hµng phôc vô nhµ nhËp khÈu ®Ó nhê thu tiÒn nhµ nhËp khÈu. B-íc 4: Ng©n hµng phôc vô nhµ nhËp khÈu th«ng b¸o vµ yªu cÇu nhµ nhËp khÈu lµm thñ tôc thanh to¸n ( hoÆc yªu cÇu ký chÊp nhËn hèi phiÕu). B-íc 5: Nhµ nhËp khÈu lµm thñ tôc thanh to¸n. B-íc 6: ChuyÓn tiÒn qua ng©n hµng phôc vô nhµ xuÊt khÈu. Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 8 Häc viÖn Ng©n hµng B-íc 7: Ng©n hµng phôc vô nhµ xuÊt khÈu thanh to¸n tiÒn cho nhµ xuÊt khÈu Ng©n hµng chuyÓn chøng tõ (Remitting Bank) (2) (3) (6) (7) Ng-êi yªu cÇu nhê thu (Principal) Ng©n hµng thu hé (Collecting Bank) (4) (1) (5) Ng-êi tr¶ tiÒn (Drawee) H§TM S¬ ®å 1.3: Quy tr×nh thanh to¸n Nhê thu kÌm chøng tõ B-íc 1: Nhµ xuÊt khÈu chuyÓn giao hµng ho¸ cho nhµ nhËp khÈu. B-íc 2: Nhµ xuÊt khÈu lËp bé chøng tõ thanh to¸n (gåm chøng tõ hµng ho¸ vµ hèi phiÕu) göi ng©n hµng nhê thu hé tiÒn tõ nhµ xuÊt khÈu. B-íc 3: Ng©n hµng nhËn uû th¸c thu, chuyÓn bé chøng tõ thanh to¸n vµ giÊy nhê thu qua ng©n hµng thu hé, nhê thu tiÒn nhµ nhËp khÈu. B-íc 4: Ng©n hµng thu hé b¸o cho ng-êi nhËp khÈu vµ ®Ò nghÞ hä thanh to¸n. B-íc 5: Nhµ nhËp khÈu thanh to¸n tiÒn ( hoÆc ký chÊp nhËn hèi phiÕu). B-íc 6: Ng©n hµng thu hé trao bé chøng tõ cho ng-êi nhËp khÈu B-íc 7: ChuyÓn tiÒn qua ng©n hµng nhËn uû th¸c thu. B-íc 8: Thanh to¸n tiÒn cho nhµ xuÊt khÈu Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ng©n hµngchuyÓn chøng tõ (Remitting Banhk) (2) 9 (3) (7) (8) Ng-êi yªu cÇu nhê thu (Principal) Häc viÖn Ng©n hµng Ng©n hµng thu hé (Collecting Bank) (6) (5) (1) (4) Ng-êi tr¶ tiÒn (Drawee) H§TM §©y lµ ph-¬ng thøc ®· cã sù tham gia cña ng©n hµng nh-ng ng©n hµng kh«ng cam kÕt hay b¶o l·nh thanh to¸n nªn rñi ro trong thanh to¸n vÉn rÊt cao. V× vËy, ph-¬ng thøc nµy còng chØ ¸p dông khi ng-êi mua, ng-êi b¸n tin t-ëng nhau. 1.1.4.3 Ph-¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ TÝn dông chøng tõ (TDCT) lµ ph-¬ng thøc thanh to¸n, trong ®ã theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng( Applicant), mét ng©n hµng( Issuing Bank - NHPH) sÏ ph¸t hµnh mét bøc th-, gäi lµ L/C ( Letter of Credit), trong ®ã NHPH cam kÕt tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn hèi phiÕu cho mét bªn thø ba khi ng-êi nµy xuÊt tr×nh bé chøng tõ thanh to¸n cho NHPH phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong L/C. C¸c bªn tham gia: + Ng-êi yªu cÇu më L/C ( Applicant): lµ ng-êi nhËp khÈu, lµ bªn mµ theo yªu cÇu cña bªn ®ã tÝn dông ®-îc ph¸t hµnh. + Ng-êi thô h-ëng L/C ( Beneficiary): lµ bªn mµ v× quyÒn lîi cña bªn ®ã mµ tÝn dông ®-îc ph¸t hµnh. + Ng©n hµng ph¸t hµnh (Issuing Bank - NHPH): Lµ ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm ph¸t hµnh L/C theo yªu cÇu cña ng-êi lµm ®¬n vµ thanh to¸n cho ng-êi h-ëng ®èi víi bé chøng tõ hoµn h¶o. Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 10 Häc viÖn Ng©n hµng + Ng©n hµng th«ng b¸o (Advising Bank- NHTB):lµ ng©n hµng tiÕn hµnh th«ng b¸o tÝn dông theo yªu cÇu cña NHPH. + Ng©n hµng x¸c nhËn ( Confirming Bank - NHXN): Lµ ng©n hµng cam kÕt cïng NHPH tr¶ tiÒn cho ng-êi h-ëng ®èi víi bé chøng tõ hoµn h¶o. + Ng©n hµng chØ ®Þnh ( Nominating Bank): Lµ ng©n hµng mµ t¹i ®ã L/C cã gi¸ trÞ thanh to¸n hoÆc chiÕt khÊu, hoÆc lµ bÊt cø ng©n hµng nµo nÕu L/C cã gi¸ trÞ tù do. S¬ ®å 1.4 : Quy tr×nh thanh to¸n tÝn dông chøng tõ (2) Ng©n hµng ph¸t hµnh Issuing Bank Ng©n hµng th«ng b¸o Advising Bank (7) (8) (1) (9) (10) Ng-êi yªu cÇu më th- tÝn dông Applicant (3) H§TM (4) (5 ) (6) Ng-êi thu h-ëng Beneficiary B-íc 1: Nhµ nhËp khÈu lµm ®¬n göi tíi ng©n hµng phôc vô m×nh, yªu cÇu ph¸t hµnh mét L/C. B-íc 2: C¨n cø vµo ®¬n yªu cÇu më L/C, nÕu ®ång ý, NHPH lËp mét L/C vµ göi cho NHTB, th-êng lµ ng©n hµng ®¹i lý cña m×nh ®Ó th«ng b¸o L/C cho ng-êi thô h-ëng. B-íc 3: NHTB, tiÕp tôc nhËn L/C, kiÓm tra tÝnh ch©n thùc cña L/C råi th«ng b¸o cho ng-êi h-ëng ( nhµ xuÊt khÈu). B-íc 4: Nhµ xuÊt khÈu nÕu chÊp nhËn L/C sÏ tiÕn hµnh giao hµng. Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 11 Häc viÖn Ng©n hµng B-íc 5: Sau khi giao hµng, nhµ xuÊt khÈu lËp bé chøng tõ theo yªu cÇu cña L/C, xuÊt tr×nh cho NHTB ®Ó ®-îc thanh to¸n. B-íc 6: NHTB theo uû nhiÖm cña NHPH, kiÓm tra bé chøng tõ, nÕu thÊy phï hîp th× tiÕn hµnh thanh to¸n, chiÕt khÊu ( bé chøng tõ) hoÆc chÊp nhËn hèi phiÕu. NÕu thÊy bé chøng tõ kh«ng phï hîp th× tõ chèi thanh to¸n vµ göi tr¶ l¹i toµn bé nguyªn vÑn bé chøng tõ cho nhµ xuÊt khÈu. B-íc 7: NHTB göi bé chøng tõ cho NHPH ®Ó ®-îc hoµn tr¶. B-íc 8: NHPH kiÓm tra bé chøng tõ, nÕu thÊy phï hîp víi L/C th× tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn tr¶ tiÒn, nÕu thÊy kh«ng phï hîp th× tõ chèi thanh to¸n vµ göi tr¶ l¹i toµn bé vµ nguyªn vÑn bé chøng tõ cho NHTB. B-íc 9: NHPH ®ßi tiÒn nhµ nhËp khÈu vµ chuyÓn bé chøng tõ cho nhµ nhËp khÈu sau khi ®· ®-îc thanh to¸n. B-íc 10: Nhµ nhËp khÈu kiÓm tra bé chøng tõ, nÕu thÊy phï hîp víi L/C sÏ thanh to¸n, nÕu kh«ng thÊy phï hîp th× cã quyÒn tõ chèi. Ngoµi ba ph-¬ng thøc thanh to¸n ®-îc ®Ò cËp ë trªn, trªn lý thuyÕt cßn mét ph-¬ng thøc n÷a lµ ph-¬ng thøc ghi sæ. Tuy nhiªn, do tÝnh chÊt rñi ro cao nªn ph-¬ng thøc nµy kh«ng ®-îc sö dông phæ biÕn trong thanh to¸n ngo¹i th-¬ng, mµ th-êng ¸p dông trong thanh to¸n néi ®Þa hoÆc thanh to¸n phi mËu dÞch nh-: thanh to¸n phÝ b¶o hiÓm, tiÒn hoa hång trong nghiÖp vô m« giíi, l·i cho vay vµ ®Çu t-. 1.2. HiÖu qu¶ TTQT t¹i ng©n hµng th-¬ng m¹i TTQT lµ mét trong nhiÒu ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. NÕu nh- ho¹t ®éng kinh doanh ®-îc ®¸nh gi¸ qua chØ tiªu lîi nhuËn, lµ hiÖu sè gi÷a doanh thu vµ chi phÝ cña ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung, th× hiÖu qu¶ ho¹t ®éng TTQT còng ®-îc ®o b»ng hiÖu sè gi÷a doanh thu vµ chi phÝ cña ho¹t ®éng TTQT. Hq = Dt TTQT - Cp TTQT Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trong ®ã: 12 Häc viÖn Ng©n hµng - Hq TTQT: hiÖu qu¶ ho¹t ®éng TTQT - Dt TTQT : doanh thu TTQT - Cp TTQT : chi phÝ TTQT HiÖu qu¶ TTQT lµ mét ph¹m trï ph¶n ¸nh chÊt l-îng kinh doanh trong lÜnh vùc TTQT t¹i NHTM. HiÖu qu¶ TTQT trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ngµy nay kh«ng chØ ®¬n thuÇn thÓ hiÖn b»ng hiÖu sè gi÷a doanh thu vµ chi phÝ cña ho¹t ®éng TTQT mµ cßn ®-îc ®¸nh gi¸ th«ng qua mèi quan hÖ gi÷a ho¹t ®éng TTQT vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c bao gåm: tÝn dông, kinh doanh ngo¹i hèi, uy tÝn vµ mèi quan hÖ réng lín cña ng©n hµng trªn th-¬ng tr-êng. §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch toµn diÖn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng TTQT, cã thÓ sö dông hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®Þnh l-îng vµ ®Þnh tÝnh sau ®©y. 1.2.1. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ 1.2.1.1.ChØ tiªu ®Þnh l-îng HiÖu qu¶ ho¹t ®éng TTQT t¹i NHTM cã thÓ x¸c ®Þnh qua 12 chØ tiªu ®Þnh l-îng sau: Mét lµ, hiÖu qu¶ thanh to¸n ®-îc ®¸nh gi¸ qua doanh thu dÞch vô TTQT: Khi thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng cã liªn quan ®Õn TTQT, ng©n hµng thu ®-îc mét møc phÝ nhÊt ®Þnh theo biÓu phÝ dÞch vô cña ng©n hµng ®èi víi tõng nghiÖp vô cô thÓ nh-: PhÝ më L/C, phÝ tu chØnh L/C, phÝ th«ng b¸o L/C, phÝ thanh to¸n L/C, phÝ nhËn vµ xö lý uû th¸c thu, phÝ thanh to¸n nhê thu, phÝ thanh to¸n chuyÓn tiÒn. Hai lµ, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng TTQT ®-îc ®¸nh gi¸ th«ng qua chØ tiªu lîi nhuËn rßng tõ ho¹t ®éng TTQT. §©y chÝnh lµ hiÖu sè gi÷a doanh thu TTQT vµ chi phÝ TTQT. §Ó x¸c ®Þnh ®-îc lîi nhuËn mang l¹i tõ ho¹t ®éng nµy, chi phÝ cµng thÊp th× lîi nhuËn rßng tõ ho¹t ®éng TTQT cµng cao, nghÜa lµ hiÖu qu¶ do TTQT mang l¹i cµng lín. Ba lµ, tû lÖ lîi nhuËn TTQT = lîi nhuËn TTQT/ doanh thu TTQT (cßn gäi lµ tû suÊt lîi nhuËn TTQT). §©y lµ mét chØ tiªu t-¬ng ®èi, cho biÕt mét Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 13 Häc viÖn Ng©n hµng ®ång doanh thu TTQT thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn TTQT. Tû suÊt lîi nhuËn cµng cao, chøng tá ho¹t ®éng TTQT cµng hiÖu qu¶. Bèn lµ, tû lÖ chi phÝ TTQT = chi phÝ TTQT / doanh thu TTQT. ChØ sè nµy cho biÕt ®Ó thu ®ù¬c mét ®ång doanh thu tõ ho¹t ®éng TTQT ph¶i bá ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. N¨m lµ, tû lÖ lîi nhuËn TTQT trªn tæng doanh thu ng©n hµng = lîi nhuËn TTQT/ tæng doanh thu. ChØ sè nµy cho biÕt hiÖu qu¶ ho¹t ®éng TTQT trªn mét ®ång doanh thu ng©n hµng, chØ sè nµy cµng cao th× cµng chøng tá ho¹t ®éng TTQT chiÕm tû träng lín trong tæng sè nguån thu ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. S¸u lµ, tû lÖ doanh thu TTQT so víi tæng doanh thu ng©n hµng = doanh thu TTQT/ tæng doanh thu. ChØ sè nµy cho biÕt tû träng doanh thu dÞch vô thanh to¸n TTQT trong tæng nguån dÞch vô cña ng©n hµng. BÈy lµ, tû lÖ doanh thu TTQT so víi doanh thu dÞch vô NH = doanh thu TTQT / doanh thu dÞch vô. ChØ sè nµy cho biÕt tû träng cña nguån thu TTQT trong tæng nguån thu dÞch vô cña ng©n hµng. T¸m lµ, tû lÖ lîi nhuËn TTQT trªn vèn tù cã = lîi nhuËn TTQT/vèn tù cã. ChØ sè nµy cho thÊy mét ®ång vèn tù cã bá ra thu ®-îc bao nhiªu ®ång doanh thu TTQT. ChÝn lµ, tû lÖ doanh thu TTQT/ vèn tù cã = doanh thu TTQT/vèn tù cã. ChØ sè nµy cho biÕt sè lîi nhuËn thu ®-îc trªn mét ®ång vèn tù cã. M-êi lµ, tû lÖ lîi nhuËn TTQT/tæng tµi s¶n. ChØ sè nµy x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng TTQT trªn mét ®ång tµi s¶n cã, chØ sè nµy cµng lín chøng tá ho¹t ®éng TTQT cña ng©n hµng cµng hiÖu qu¶. M-êi mét lµ, tû lÖ doanh thu TTQT/tæng tµi s¶n. ChØ sè nµy cho thÊy mét ®ång tµi s¶n cã mang l¹i bao nhiªu ®ång doanh thu TTQT. M-êi hai lµ, tû lÖ lîi nhuËn TTQT trªn c¸n bé TTQT = lîi nhuËn TTQT/tæng sè c¸n bé TTQT. ChØ sè nµy cho biÕt n¨ng suÊt lao ®éng cña mét Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 14 Häc viÖn Ng©n hµng c¸n bé TTQT trªn hiÖu qu¶ mang l¹i tõ ho¹t ®éng TTQT, cho thÊy mét c¸n bé TTQT cã thÓ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. 1.2.1.2. ChØ tiªu ®Þnh tÝnh Bªn c¹nh c¸c chØ tiªu ®Þnh l-îng cã thÓ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng TTQT t¹i NHTM qua mét sè chØ tiªu ®Þnh tÝnh d-íi ®©y: Mét lµ, hiÖu qu¶ TTQT ®-îc ®¸nh gi¸ th«ng qua viÖc gãp vèn cæ phÇn t¨ng c-êng vµ hç trî cho ho¹t ®éng tÝn dông. Khi ng©n hµng cho vay thu mua hµng xuÊt khÈu hoÆc cho vay trªn cã ®¶m b¶o b»ng bé chøng tõ xuÊt khÈu theo L/C, ng©n hµng sÏ thu ®-îc l·i trªn kho¶n vèn ®· ®Çu t- tÝn dông nµy, nÕu nghiÖp vô TTQT ®-îc thùc hiÖn an toµn th× nguån vèn tÝn dông sÏ ®-îc thu håi c¶ gèc lÉn l·i, sÏ lµm t¨ng hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cña ng©n hµng. Qua ®ã cho thÊy ho¹t ®éng TTQT gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ vµ chÊt l-îng ho¹t ®éng tÝn dông, gãp phÇn t¨ng doanh thu dÞch vô, n©ng cao ®-îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ng©n hµng. Hai lµ, hiÖu qu¶ TTQT ®-îc ®¸nh gi¸ th«ng qua viÖc t¨ng c-êng vµ hç trî cho nghiÖp vô tµi trî XNK. Th«ng qua dÞch vô tµi trî XNK, ng©n hµng thu ®-îc c¸c kho¶n phÝ dÞch vô lµ: phÝ chiÕt khÊu chøng tõ hµng xuÊt truy ®ßi, phÝ chiÕt khÊu chøng tõ hµng xuÊt miÔn truy ®ßi... Khi ho¹t ®éng nµy cµng ph¸t triÓn th× hiÖu qu¶ mang l¹i tõ ho¹t ®éng TTQT cµng cao. Ba lµ, hiÖu qu¶ TTQT ®-îc ®¸nh gi¸ th«ng qua viÖc gãp phÇn t¨ng c-êng vµ t¹o hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn TTQT, ng©n hµng b¸n ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng cã nhu cÇu thanh to¸n tiÒn hµng nhËp khÈu hoÆc mua cña kh¸ch hµng cã nguån ngo¹i tÖ thu vÒ tõ thanh to¸n hµng xuÊt khÈu. Khi nghiÖp vô nµy cµng ph¸t triÓn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ n©ng cao ®-îc doanh sè ho¹t ®éng, vµ phÝ thu ®-îc tõ ho¹t ®éng nµy sÏ t¨ng cao. Nh- vËy nhê vµo ho¹t ®éng TTQT c¸c ng©n hµng ph¸t triÓn ®-îc dÞch vô kinh doanh ngo¹i tÖ, t¹o kh¶ n¨ng t¨ng doanh thu dÞch vô, n©ng cao hiÖu qu¶ trong kinh doanh cña ng©n hµng. Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 15 Häc viÖn Ng©n hµng Bèn lµ, hiÖu qu¶ TTQT ®-îc ®¸nh gi¸ th«ng qua viÖc t¨ng tr-ëng nguån vèn b»ng ngo¹i tÖ cho ng©n hµng. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cµng ph¸t triÓn th× doanh sè giao dÞch cµng lín. Tõ ®ã ¶nh h-ëng ®Õn tèc ®é t¨ng tr-ëng nguån vèn t¹i ng©n hµng mµ cô thÓ lµ tèc ®é t¨ng tr-ëng nguån vèn tiÒn göi ngo¹i tÖ ë n-íc ngoµi. N¨m lµ, hiÖu qu¶ TTQT ®-îc ®¸nh gi¸ qua sù ph¸t triÓn m¹ng l-íi ng©n hµng ®¹i lý, ph¸t triÓn quan hÖ ®èi ngo¹i, cñng cè vµ n©ng cao uy tÝn cña ng©n hµng ®¹i lý, ph¸t triÓn quan hÖ ®èi ngo¹i, cñng cè vµ n©ng cao uy tÝn cña ng©n hµng. Cuèi cïng, hiÖu qu¶ TTQT ®-îc ®¸nh gi¸ th«ng qua viÖc t¨ng c-êng, hç trî cho nghiÖp vô ng©n hµng kh¸c nh- b¶o l·nh t- vÊn, mua b¸n ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng. Tõ ®ã ng©n hµng cã thÓ më réng vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, n©ng cao uy tÝn vµ tªn tuæi cña ng©n hµng trªn thÞ tr-êng tiÒn tÖ thÕ giíi còng nh- trong hÖ thèng c¸c ng©n hµng quèc tÕ. 1.2.2. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn TTQT 1.2.2.1. Nh©n tè kh¸ch quan Mét lµ m«i tr-êng kinh tÕ vµ chÝnh trÞ trong n-íc, bao gåm tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ, cña nÒn s¶n xuÊt néi ®Þa Ho¹t ®éng ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ kinh tÕ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn sÏ an toµn vµ hiÖu qu¶ h¬n, ng©n hµng yªn t©m ®Çu t- tÝn dông cho nÒn kinh tÕ, t¹o kh¶ n¨ng phôc vô ho¹t ®éng TTQT ngµy mét tèt h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. Hai lµ m«i tr-êng ph¸p lý, thÓ hiÖn ë hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt còng nh- c¸c v¨n b¶n d-íi luËt. Mét hÖ thèng ph¸p luËt ®ång bé, toµn diÖn vµ phï hîp víi c¸c th«ng lÖ quèc tÕ sÏ t¹o hµnh lang ph¸p lý thèng nhÊt cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ trong n-íc, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ ng©n hµng. Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 16 Häc viÖn Ng©n hµng Ba lµ m«i tr-êng tµi chÝnh quèc tÕ. Sù t¸c ®éng cña c¸c cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh sÏ g©y ra t×nh tr¹ng vì nî, ph¸ s¶n cña mét sè doanh nghiÖp vµ ng©n hµng, do ®ã sÏ t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn ho¹t ®éng TTQT. Bèn lµ sù æn ®Þnh cña ®ång tiÒn thanh to¸n. NÕu ®ång tiÒn thanh to¸n bÞ mÊt gi¸ sÏ ¶nh h-ëng tiªu cùc ®Õn xuÊt khÈu, ng-îc l¹i khi ®ång tiÒn thanh to¸n t¨ng gi¸ sÏ t¸c ®éng xÊu ®Õn nhËp khÈu. Bëi vËy, c¸c nhµ kinh doanh XNK lu«n lùa chän nh÷ng ®ång tiÒn cã tÝnh æn ®Þnh cao. N¨m lµ n¨ng lùc kinh doanh cña kh¸ch hµng. Trong lÜnh vùc TTQT, kh¸ch hµng cña ng©n hµng lµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh XNK. C¸c doanh nghiÖp nµy cã n¨ng lùc kinh doanh tèt, n¨ng ®éng, hiÓu biÕt vÒ ho¹t ®éng TTQT vµ ph¸p luËt ë n-íc ngoµi sÏ gióp cho ng©n hµng thùc hiÖn nghiÖp vô TTQT mét c¸ch tr«i ch¶y, h¹n chÕ rñi ro cho c¶ doanh nghiÖp vµ ng©n hµng, tõ ®ã n©ng cao ®-îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng TTQT cho ng©n hµng. 1.2.2.2. Nh©n tè chñ quan Mét lµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña ng©n hµng: lµ nh÷ng ®Þnh h-íng trong viÖc më réng, ph¸t triÓn quan hÖ ®èi ngo¹i, ®¹i lý víi c¸c ng©n hµng ë n-íc ngoµi, nã ph¶i phï hîp víi ®-êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i cña nhµ n-íc. Hai lµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn dÞch vô cña NHTM. Ngoµi c¸c nghiÖp vô s½n cã ng©n hµng cÇn ph¶i ph¸t triÓn thªm c¸c dÞch vô míi. Mét chÝnh s¸ch ph¸t triÓn dÞch vô hÊp dÉn, phï hîp víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng thu hót thªm kh¸ch hµng. Ba lµ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng. ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng ph¶i g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ kinh doanh cña kh¸ch hµng, víi hiÖu qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng, ph¶i cã chÝnh s¸ch -u ®·i cho c¸c kh¸ch hµng trung thµnh, kh¸ch hµng truyÒn thèng, kh¸ch hµng cã doanh sè ho¹t ®éng TTQT qua ng©n hµng lín. Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 17 Häc viÖn Ng©n hµng Bèn lµ n¨ng lùc kinh doanh ngo¹i tÖ cña ng©n hµng trªn thÞ tr-êng ngo¹i hèi. Mét ng©n hµng cã n¨ng lùc kinh doanh ngo¹i hèi tèt, sÏ ph¸t triÓn vµ thu hót ngµy cµng nhiÒu ngo¹i tÖ c¶ trong vµ ngoµi n-íc vµo ng©n hµng, ®¸p øng tèt h¬n c¸c nhu cÇu thanh to¸n ngo¹i th-¬ng. Nhê ®ã, ho¹t ®éng TTQT sÏ ph¸t triÓn h¬n vµ hiÖu qu¶ mang l¹i nhiÒu h¬n. N¨m lµ nÒn t¶ng c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c giao dÞch TTQT diÔn ra nhanh chãng, an toµn vµ hiÖu qu¶ h¬n. Theo kÞp víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ ®øng v÷ng ®-îc trªn thÞ tr-êng. S¸u lµ nh©n tè con ng-êi. M«i tr-êng ho¹t ®éng TTQT ®ßi hái ng©n hµng ph¶i cã ®éi ngò l·nh ®¹o vµ qu¶n lý cã tr×nh ®é n¨ng lùc thùc sù, s¸ng t¹o trong kinh doanh, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn giái vÒ nghiÖp vô, hiÓu biÕt vÒ kinh tÕ ph¸p luËt, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao víi c«ng viÖc. Cã thÓ nãi ®©y lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng. KÕt luËn ch-¬ng 1: TTQT lµ nghiÖp vô kh«ng thÓ thiÕu trong mét nÒn kinh tÕ më , nã lµ cÇu nèi gi÷a kinh tÕ trong n-íc vµ phÇn cßn l¹i cña thÕ giíi. VÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng TTQT t¹i NHTM lu«n lµ mèi quan t©m cña bÊt kú ng©n hµng nµo trong ®iÒu kiÖn c¹nh vµ héi nhËp cña ngµnh tµi chÝnh ng©n hµng hiÖn nay. Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 18 Häc viÖn Ng©n hµng Ch-¬ng 2. thùc tr¹ng c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh hoµn kiÕm 2.1. vµi nÐt vÒ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh hoµn kiÕm 2.1.1. lÞch sö h×nh thµnh. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NHNo&PTNT Chi nh¸nh Hoµn KiÕm Lµ chi nh¸nh lo¹i I trùc thuéc NHNo&PTNT ViÖt Nam ( Agribank), chi nh¸nh Hoµn KiÕm ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 234/Q§ - H§QT TCCB ngµy 02/06/2004 cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ NHNo&PTNT ViÖt Nam, chi nh¸nh cã trô së chÝnh ®Æt t¹i sè 26 Cöa §«ng - Hoµn KiÕm - Hµ Néi. Víi ®Æc thï vÒ vÞ trÝ lµ n»m t¹i trung t©m thñ ®«- n¬i diÔn ra ho¹t ®éng kinh tÕ s«i ®éng, lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn cña mét ng©n hµng lín nhÊt c¶ n-íc. Ra ®êi trong bèi c¶nh ho¹t ®éng ng©n hµng trªn ®Þa bµn Hµ Néi - n¬i tËp trung nhiÒu ng©n hµng th-¬ng m¹i, møc ®é c¹nh tranh v« cïng gay g¾t. Tuy nhiªn, trªn c¬ së nhËn thøc s©u s¾c nh÷ng khã kh¨n, khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng thuËn lîi, Ban L·nh ®¹o Chi nh¸nh chØ ®¹o c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ thu ®-îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng khÝch lÖ trong viÖc th©m nhËp, më réng thÞ tr-êng vµ t¹o ®-îc uy tÝn cho Chi nh¸nh trªn ®Þa bµn. C¬ cÊu tæ chøc cña NHNo&PTNT Chi nh¸nh Hoµn KiÕm. Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 19 Häc viÖn Ng©n hµng Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc 1 Phòng hành chính nhân sự Phã Gi¸m ®èc 2 Phòng Kế hoạch kinh doanh Phòng TTQT & kinh doanh ngoại tệ Phã Gi¸m ®èc 3 Phßng giao dÞch Phòng kế toán Ngân quỹ Phßng TTQT cña Chi nh¸nh ra ®êi 2 n¨m sau khi Chi nh¸nh ®-îc thµnh lËp, víi chøc n¨ng: tham m-u cho Ban Gi¸m ®èc vÒ chiÕn l-îc ph¸t triÓn, theo dâi, qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c s¶n phÈm, dÞch vô: Kinh doanh Ngo¹i tÖ, Thanh to¸n Quèc tÕ, cho vay tµi trî xuÊt, nhËp khÈu. NhiÖm vô cña Phßng TTQT lµ: - Tæ chøc kinh doanh Ngo¹i tÖ, TTQT theo ®óng quy ®Þnh cña NHNN ViÖt Nam, NHNo&PTNT ViÖt Nam. §Çu mèi ®Ò xuÊt triÓn khai c¸c s¶n phÈm dÞch vô nh-: Thanh to¸n thÎ, thanh to¸n sÐc du lÞch, chuyÓn tiÒn nhanh,.. - §Çu mèi tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n uû th¸c cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n-íc ngoµi. Thùc hiÖn thÈm ®Þnh, thiÕt lËp hå s¬ ®èi víi kh¸ch hµng më L/C. - Thùc hiÖn nhiÖm vô tiÕp thÞ kh¸ch hµng ®Ó kh«ng ngõng më réng kinh doanh. Tæng hîp b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú, ®ét xuÊt, b¸o c¸o chuyªn ®Ò hµng quý, hµng n¨m theo quy ®Þnh. Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 20 Häc viÖn Ng©n hµng HiÖn nay Phßng thanh to¸n quèc tÕ cã tæng sè 7 c¸n bé, ®Òu tèt nghiÖp tõ c¸c tr-êng thuéc khèi kinh tÕ, cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc. 2.1.2. KÕt qu¶ kinh doanh 2.1.2.1. Nguån vèn N¨m 2008, khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu ¶nh h-ëng s©u s¾c tíi kinh tÕ ViÖt Nam. Trong n-íc l¹m ph¸t t¨ng cao dÉn tíi c«ng t¸c huy ®éng vèn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Tuy nhiªn víi sù cè g¾ng nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong chi nh¸nh, c«ng t¸c huy ®éng vèn ®¹t ®ù¬c nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. B¶ng 2.1: T×nh h×nh huy ®éng vèn cña NHNo&PTNT chi nh¸nh Hoµn KiÕm §¬n vÞ: tØ ®ång ChØ tiªu 2007 2008 % so 2007 I. Tæng nguån vèn 815 1.793 220% TG cña c¸c tæ chøc kinh tÕ 70 196 280% TG cña d©n c- 225 495 220% TG cña c¸c TCTD 520 1.102 212% +Kh«ng kú h¹n 70 121 173% +Kú h¹n trªn 12 th¸ng 530 1.113 210% +Kú h¹n d-íi 12 th¸ng 215 559 260% +§ång néi tÖ 611 1.294 212% +§ång ngo¹i tÖ 204 499 245% 1.Ph©n theo TPKT 2.Ph©n theo kú h¹n 3.Ph©n theo ®ång tiÒn Ph¹m ThÞ Lan H-¬ng Líp TTQTC-K8
- Xem thêm -