Tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ nghệ cách nhiệt gia nguyên

  • Số trang: 111 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ CÁCH NHIỆT GIAI NGUYÊN Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn : TS. LÊ QUANG HÙNG Sinh viên thực hiện MSSV: 0954010504 : PHAN THỊ THU THÚY Lớp: 09DQD5 TP. Hồ Chí Minh, 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỜI CAM ĐOAN Em cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của em.Những kết quả và các số liệu trong báo cáo khóa luận tốt nghiệp được thực hiện tại Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Cách Nhiệt Gia Nguyên, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác.Em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. TP. HCM, ngày… tháng… năm…… Tác giả GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG i SVTH: PHAN THỊ THU THÚY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, cho phép em gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô tại Khoa Quản trịkinh doanh – Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM vì những kiến thức, kinh nghiệm mà Thầy Cô đã dành cho em trong suốt bốn năm theo học tại đây. Đó là hành trang quý báu mà em sẽ mang theo suốt cuộc đời mình. Tiếp đến, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Lê Quang Hùng đã tận tình hướng dẫn, bổ sung kiến thức giúp đỡ em hoàn thành tốt giai đoạn thực tập tốt nghiệp. Em cũng xin chân thành cảm ơn các anh, chị Phòng kế toán. Những người đã giúp đỡ em rất nhiều, dù công việc bận rộn nhưng vẫn dành thời gian chỉ dẫn, truyền đạt những kinh nghiệm và nghiệp vụ, cung cấp những thông tin, số liệu cần thiết để em có thể hoàn thành tốt đề tài này. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà mọi người đã dành cho em. Do hạn chế về thời gian và kiến thức nên trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong thầy cô, các anh chị chỉ dẫn và góp ý thêm. TP.HCM, ngày… tháng… năm 2013. Sinh viên GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG ii SVTH: PHAN THỊ THU THÚY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013 (Ký tên) GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG iii SVTH: PHAN THỊ THU THÚY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NHẬN XÉT CỦA G IẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013 (Ký tên) GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG iv SVTH: PHAN THỊ THU THÚY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài:..............................................................................................1 2. Tình hình nghiên cứu: ..................................................................................................2 3. Mục đích nghiên cứu....................................................................................................2 4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................2 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................................2 6. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................................3 7. Kết quả đạt được ...........................................................................................................3 8. Kết cấu của luận văn ....................................................................................................3 CHÖÔNG 1 :CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP..................................................................................4 1.1. Khái niệm và bản chất của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh .............4 1.1.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh..........................................................4 1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh ..........................................................................5 1.2. Vai trò và phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh ..................................................5 1.2.1. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ....................................................5 1.2.2. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh .................................................................6 1.2.2.1. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp và hiệu quả kinh doanh bộ phận ....................6 1.2.2.2. Hiệu quả kinh doanh ngắn hạn và hiệu quả kinh doanh dài hạn .....................6 1.3. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ...............................................7 1.3.1. Nâng cao hiệu quả kinh doanh là cơ sở cơ bản để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. .......................................................................................................7 1.3.2. Nâng cao hiệu quả kinh doanh là nhân tố thúc đẩy sự cạnh tranh và tiến bộ trong kinh doanh. .................................................................................................................7 1.3.3. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là công cụ hữu hiệu của nhà quản trị .................8 1.4. Các phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ....................8 1.4.1. Phương pháp so sánh................................................................................................8 GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG v SVTH: PHAN THỊ THU THÚY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 1.4.2. Phương pháp thay thế liên hoàn..............................................................................9 1.4.3. Phương pháp chỉ số ................................................................................................10 1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh..............................................12 1.5.1. Cơ sở phân tích .......................................................................................................12 1.5.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tổng quát .........................................................12 1.5.2.1. Hiệu quả sử dụng tổng tài sản ............................................................................12 1.5.2.2. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu .........................................................12 1.5.2.3. Hiệu quả sử dụng chi phí ....................................................................................13 1.5.3. Nhóm các chỉ tiêu hiệu quả bộ phận ....................................................................13 1.5.3.1. Hiệu quả sử dụng lao động .................................................................................13 1.5.3.2. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định.......................................................................14 1.5.3.3. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động ( Vốn lưu động ) ......................................14 1.6. Dự báo trong Công ty CP Kỹ Nghệ Cách Nhiệt Gia Nguyên ..............................15 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ..............................................................................................17 2.1. Những nét khái quát về công ty ...............................................................................17 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ........................................................................17 2.1.1.1. Mục tiêu kinh doanh............................................................................................17 2.1.1.2. Phương châm kinh doanh ...................................................................................18 2.1.1.3. Tầm nhìn của công ty..........................................................................................18 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự tại công ty.........................................................19 2.1.2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức..........................................................................................19 2.1.2.2. Nhiệm vụ và chức năng của từng bộ phận .......................................................19 2.1.3. Cơ cấu tổ chức lao động ........................................................................................20 2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .......................................24 2.1.4.1. Đặc điểm về sản phẩm ........................................................................................24 2.1.4.2. Về quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm........................................................29 2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty .........................30 GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG vi SVTH: PHAN THỊ THU THÚY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 2.2.1. Phân tích môi trường ảnh hưởng tới hiệu quả hoat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ...............................................................................................................30 2.2.1.1. Môi trường vĩ mô.................................................................................................30 2.2.1.2. Môi trường vi mô.................................................................................................33 2.2.1.3. Môi trường nội bộ................................................................................................36 2.3. Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 20102012 .....................................................................................................................................37 2.3.1. Phân tích sản lượng, doanh thu các sản phẩm Cách nhiệt của Công ty CP Kỹ Nghệ Cách Nhiệt Gia Nguyên ..................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.1.1. Về sản lượng .................................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.1.2. Về doanh thu ........................................................................................................44 2.3.2. Phân tích tốc độ phát triển sản lượng, doanh thu các sản phẩm cách nhiệt cùa Công ty ................................................................................................................................45 2.3.2.1. Phân tích tốc độ phát triển tổng doanh thu giai đoạn 2010 – 2012 ...............45 2.3.3. Phân tích mức ảnh hưởng của nhân tố sản lượng giá cả bình quân các sản phẩm đến tổng doanh thu của công ty giai đoạn 2010 – 2012.....................................46 2.4. Phân tích các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Gia Nguyên ................................................................................................................................49 2.4.1. Phân tích nhóm chỉ tiêu hiệu quả tổng quát ........................................................49 2.4.1.1. Hiệu quả sử dụng tổng tài sản ............................................................................49 2.4.1.2. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu .........................................................50 2.4.1.3. Hiệu quả sử dụng chi phí ....................................................................................51 2.4.2. Phân tích nhóm chỉ tiêu hiệu quả bộ phận ...........................................................52 2.4.2.1. Hiệu quả sử dụng lao động .................................................................................52 2.4.2.2. Tình hình sử dụng nguồn lao động....................................................................53 2.4.2.3. Phân tích chất lượng sử dụng lao động (tình hình tăng năng suất lao động) ..............................................................................................................................................54 2.4.2.4. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định.......................................................................58 GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG vii SVTH: PHAN THỊ THU THÚY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 2.4.2.5. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động ....................................................................60 2.5. Đánh giá thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty...........................62 2.5.1. Những kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh của Công ty CP Gia Nguyên ................................................................................................................................63 2.5.2. Những vấn đề còn tồn đọng trong sản xuất kinh doanh của Công ty ..............64 2.5.3. Ma trận SWOT và đề ra các chiến lược phát triển cho công ty ........................65 2.5.3.1. Tổng hợp các điểm mạnh – điểm yếu – nguy cơ – thách thức ......................66 2.5.3.2. Ma trận điểm mạnh – điểm yếu – cơ hội – nguy cơ (SWOT) .......................67 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP KỸ NGHỆ CÁCH NHIỆT GIA NGUYÊN..................................................................................................................69 3.1. Quan điểm và định hướng phát triển của công ty trong những năm tới .............69 3.1.1. Quan điểm phát triển của ngành đến năm 2020..................................................69 3.1.2. Mục tiêu phát triển của công ty.............................................................................70 3.1.2.1. Mục tiêu chung ....................................................................................................70 3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể ....................................................................................................70 3.1.3. Định hướng phát triển của công ty .......................................................................71 3.1.3.1. Định hướng phát triển thị trường tiêu thụ ........................................................71 3.1.3.2. Định hướng phát triển sản phẩm .......................................................................72 3.2. Dự báo doanh thu, sản lượng trong năm tới ...........................................................72 3.2.1. Dự báo doanh thu....................................................................................................72 3.2.2. Dự báo sản lượng của sản phẩm trong năm tới...................................................74 3.2.2.1. Panel, xốp, tôn các loại .......................................................................................74 3.2.2.2. Chụp các loại........................................................................................................75 3.2.2.3. Các loại sản phẩm tính theo tấn .........................................................................77 3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ..................78 3.3.1. Kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm và công tác chăm sóc khách hàng .79 3.3.1.1. Cơ sở của giải pháp .............................................................................................79 GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG viii SVTH: PHAN THỊ THU THÚY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 3.3.1.2. Mục đích của giải pháp .......................................................................................79 3.3.1.3. Nội dung thực hiện giải pháp .............................................................................79 3.3.1.4. Lợi ích của giải pháp ...........................................................................................81 3.3.2. Nâng cao chất lượng của đội ngũ lao động .........................................................81 3.3.2.1. Cơ sở của giải pháp .............................................................................................81 3.3.2.2. Mục đích của biện pháp ......................................................................................82 3.3.2.3. Nội dung thực hiện giải pháp .............................................................................82 3.3.2.4. Lợi ích khi thực hiện giải pháp ..........................................................................85 3.3.3. Thành lập bộ phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường ......85 3.3.3.1. Cơ sở của giải pháp .............................................................................................85 3.3.3.2. Mục đích của giải pháp .......................................................................................85 3.3.3.3. Nội dung của giải pháp .......................................................................................86 3.3.3.4. Lợi ích khi thực hiện giải pháp ..........................................................................89 3.3.4. Tăng cường huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả ....................................89 3.3.4.1. Cơ sở của giải pháp .............................................................................................89 3.3.4.2. Mục đích giải pháp ..............................................................................................89 3.3.4.3. Nội dung của giải pháp .......................................................................................89 3.3.4.4. Lợi ích khi thực hiện giải pháp ..........................................................................91 3.3.5. Tăng cường liên kết kinh tế ...................................................................................91 3.3.5.1. Cơ sở của giải pháp .............................................................................................91 3.3.5.2. Mục đích của giải pháp .......................................................................................91 3.3.5.3. Nội dung và lợi ích của giải pháp......................................................................91 3.3.5.4. Lợi ích khi thực hiện giải pháp ..........................................................................92 3.4. Kiến nghị với nhà nước .............................................................................................92 KẾT LUẬN .......................................................................................................................95 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................96 PHỤ LỤC ..........................................................................................................................97 GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG ix SVTH: PHAN THỊ THU THÚY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. BQ : Bình quân 2. CP : Chi phí 3. CBCNV : Cán bộ công nhân viên 4. DTT : Doanh thu thuần 5. ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 6. HĐQT : Hội đồng quản trị 7. HS : Hiệu suất 8. LNST : Lợi nhuận sau thuế 9. SSX : Sức sản xuất 10. SSL : Sức sinh lời 11. TSCĐ : Tài sản cố định 12. TSLĐ : Tài sản lưu động 13. TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 14. VCSH : Vốn chủ sở hữu GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG x SVTH: PHAN THỊ THU THÚY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Bảng thể hiện cơ cấu lao động theo giới tính giai đoạn 2010-2012......21 Bảng 2.2. Bảng thể hiện cơ cấu lao động theo trình độ giai đoạn 2010-2012.......22 Bảng 2.3. Bảng thể hiện cơ cấu lao động theo độ tuồi giai đoạn 2010-2012 ........23 Bảng 2.4. Đặc điểm đối tượng khách hàng ................................................................33 Bảng 2.5. Đặc điểm các đối thủ cạnh tranh................................................................34 Bảng 2.6. Sản lượng sản phẩm giai đoạn 2010 – 2012 ............................................38 Bảng 2.7. Tổng doanh thu thực hiện so với kế hoạch giai đoạn 2010-2012..........44 Bảng 2.8. Phân tích tốc độ phát triển doanh thu giai đoạn 2010-2012...................46 Bảng 2.9. Phân tích ảnh hưởng của sản lượng, giá cả đến doanh thu.....................47 Bảng 2.10. Hiệu quả sử dụng tài sản giai đoạn 2010 - 2012 ..................................49 Bảng 2.11. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sỡ hữu gai đoạn 2010 - 2012....................50 Bảng 2.12. Hiệu quả sử dụng chi phí giai đoạn 2010 - 2012 .................................51 Bảng 2.13. Phân loại số lượng lao động giai đoạn 2010 - 2012 ............................52 Bảng 2.14. Hiệu quả sử dụng lao động lao động .....................................................53 Bảng 2.15. Bảng phân tích tình hình biến động năng suất lao động .....................55 Bảng 2.16. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định giai đoạn 2010 – 2012 ...................58 Bảng 2.17. Cơ cấu tài sản lưu động giai đoạn 2010 - 2012...................................60 Bảng 2.18. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động ........................................................61 Bảng 2.19. Ma trận SWOT của công ty ....................................................................68 Bảng 3.1. Bảng doanh thu thực hiện so với kế hoạch...............................................72 Bảng 3.2. Số liệu phục vụ cho hàm dự báo doanh thu trong năm tới .....................73 Bảng 3.3. Số lượng sản phẩm panel, tôn các loại......................................................74 Bảng 3.4. Số liệu phục vụ dự báo sản lượng .............................................................75 Bảng 3.5. Sản lượng chụp các loại ..............................................................................75 Bảng 3.6. Số liệu phục vụ dự báo sản lượng chụp các loại......................................76 Bảng 3.7. Số lượng các sản phẩm tính theo đơn vị tấn ............................................77 Bảng 3.8. Số liệu phục vụ dự báo sản lượng sản phẩm năm tới..............................78 GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG xi SVTH: PHAN THỊ THU THÚY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy nhân sự ...................................................................19 Hình 2.2. Biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động theo giới tính ......................................21 Hình 2.3. Biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động theo trình độ .......................................23 Hình 2.4. Sản phẩm Panel EPS ...................................................................................25 Hình 2.5. Sản phẩm mốp xốp EPS .............................................................................26 Hình 2.6. Các sản phẩm đặc trưng ..............................................................................28 Hình 2.7. Biểu đồ thể hiện quy trình sản xuất tấm cách nhiệt ................................29 Hình 2.8. Dây chuyền sản xuất tấm cách nhiệt .........................................................30 Hình 2.9. Bản đồ các tỉnh thành Việt Nam ................................................................31 Hình 2.10. Sản phẩm Aqualine..................................................................................35 Hình 2.11. Sản phẩm Euroline...................................................................................36 Hình 2.12. Biểu đồ thể hiện tổng tài sản thực hiện so với kế hoạch.....................39 Hình 2.13. Biểu đồ thể hiện tổng doanh thu thực tế so với kế hoạch ...................44 Hình 3.1. Tình hình thực hiện doanh thu so với kế hoạch .......................................73 Hình 3.2. Biểu đồ sản lượng panel, tôn các loại .......................................................74 Hình 3.3. Biểu đồ sản lượng chụp giai đoạn 2010 - 2012 .......................................76 Hình 3.4. Biểu đồ sản lượng sản phẩm giai đoạn 2010 - 2012 ...............................77 Hình 3.5. Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực .............................................................84 Hình 3.6. Sơ đồ tổ chức phòng marketing .................................................................86 GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG xii SVTH: PHAN THỊ THU THÚY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Để có thể đứng vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường ngày nay, đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn vận động, tìm tòi và xây dựng cho mình một hướng đi phù hợp.Và hiệu quả hoạt động kinh doanh chính là nhân tố để khẳng định điều đó. Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế, là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp.Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn là mục tiêu mà mọi doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực và ở mọi thời điểm đều mong muốn và tìm cách đạt được.Tuy nhiên, với trình độ còn thấp, tiềm lực của các doanh nghiệp còn yếu hầu như trên tất cả các mặt. Làm thế nào để có đủ vốn, đủ các nguồn lực khác, để sử dụng có hiệu quả, để đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng, để thoát khỏi nguy cơ phá sản và chiến thắng trên thị trường cạnh tranh đã và đang là một bài toán khó đặt ra cho tất cả các doanh nghiệp. Bởi lẽ nó không chỉ có ý nghĩa quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bản thân doanh nghiệp mà còn đối với toàn xã hội. Do đó, song song với việc giải quyết ba vấn đề cơ bản trong nền kinh tế là: sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? và sản xuất cho ai? thì việc nghiên cứu, xem xét và đánh giá hiệu quả kinh doanh là một đòi hỏi tất yếu trong quá trình kinh doanh hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, với những kiến thức đã tích lũy được cùng với quá trình thực tập tại công ty, cho nên em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Giải phápnâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Kỹ Nghệ cách nhiệt Gia Nguyên” làm đề tài nghiên cứu của mình. Thực ra, đây là một phạm trù rộng, liên quan tới nhiều yếu tố trong quá trình sản xuất. Do thời gian tìm hiểu có hạn nên em chỉ tập trung vào thực trạng thực hiện nâng cao hiệu quả kinh doanh và những tồn tại của công ty trong những năm qua để đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG 1 SVTH: PHAN THỊ THU THÚY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 2. Tình hình nghiên cứu: Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP Kỹ Nghệ Cách Nhiệt Gia Nguyên” đã có một số cá nhân thực hiện nhưng chưa đem lại nhiều ứng dụng thực tế, tác giả muốn nghiên cứu vấn đề này thật chính xác hơn nữa bằng cách thu thập dữ liệu, phản ánh rõ nét hơn về hiệu quả sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu, các phương pháp dự báo nhằm đạt kết quả chính xác hơn, để có cơ sở đưa ra giải pháp nâng hiệu quả kinh doanh tại Công ty. 3. Mục đích nghiên cứu Thứ nhất là, nêu được bản chất của hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất tấm cách nhiệt nói riêng. Thứ hai là, làm rõ thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công Ty CP Kỹ Nghệ Cách Nhiệt Gia Nguyên giai đoạn 2010 – 2012. Thứ ba là, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trong giai đoạn tới. 4. Phương pháp nghiên cứu Dựa trên việc tổng hợp các số liệu thống kê về sản lượng, doanh thu, các phương pháp sử dụng để nghiên cứu: phương pháp phân tích, phương pháp thống kê, tổng hợp, phương pháp so sánh… 5. Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực hiện được mục đích đề ra cần phải thực hiện các công việc sau: - Xây dựng cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh - Phân tích thực trạng về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp - Đề ra các giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG 2 SVTH: PHAN THỊ THU THÚY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 6. Phạm vi nghiên cứu • Không gian: Đề tài được thực hiện với những thông tin lấy từ Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cách Nhiệt Gia Nguyên. • Thời gian: Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 3 năm từ năm 2010 đến 2012. 7. Kết quả đạt được - Làm sáng tỏ thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty CP Kỹ Nghệ Cách Nhiệt Gia Nguyên. - Đề ra được những giải pháp nhằm góp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 8. Kết cấu của luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cách Nhiệt Gia Nguyên. Chương 2: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Chương 3: Đề xuất giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty. Phần kết luận GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG 3 SVTH: PHAN THỊ THU THÚY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHÖÔNG 1 : CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Khái niệm và bản chất của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 1.1.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh Hiệu quả kinh doanh là phạm trù kinh tế, gắn với cơ chế thị trường có quan hệ với tất cả các yếu tố trong quá trình sản xuất kinh doanh như: lao động, vốn, máy móc, nguyên vật liệu… nên doanh nghiệp chỉ có thể đạt hiệu quả cao khi việc sử dụng các yếu tố cơ bản của quá trình kinh doanh có hiệu quả. Khi đề cập đến hiệu quả kinh doanh nhà kinh tế dựa vào từng góc độ xem xét để đưa ra các định nghĩa khác nhau. Ta có thể rút ra khái niệm về hiệu quả như sau: “Hiệu quả là sự so sánh kết quả đầu ra và yếu tố nguồn lực đầu vào”.Sự so sánh đó có thể là sự so sánh tuyệt đối và sự so sánh tuyệt đối. Từ trước đến nay các nhà kinh tế đã đưa ra nhiều khái niệm khác nhau về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà kinh tế học Adam Smith cho rằng: “Hiệu quả là kết quả đạt được trong hoạt động kinh tế, là doanh thu tiêu thụ hàng hóa”. Như vậy, hiệu quả được đồng nghĩa với chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, có thể do tăng chi phí mở rộng sử dụng nguồn lực sản xuất. “Hiệu quả kinh doanh được xác định bởi tỷ số giữa kết quả đạt được với chi phí bỏ ra”.Điển hình cho quan điểm này là tác giả Manfred – Kuhn và quan điểm này được nhiều nhà kinh tế và quản trị kinh doanh áp dụng và tính hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh. “Hiệu quả kinh doanh là tỷ lệ phần tăng thêm của kết quả với tăng thêm của chi phí” (Phân tích báo cáo tài chính, 2011, NXB. Thống Kê). PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc (Phân tích kinh doanh, 2009, NXB. Tài Chính) cũng cho rằng: “Hiệu quả kinh doanh là phạm trù kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác các nguồn lực và trình độ chi phí nguồn lực đó trong quá trình GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG 4 SVTH: PHAN THỊ THU THÚY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP tái sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh”. Hiệu quả sản xuất kinh doanh ngày nay càng trở nên quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế và là chỗ dựa cơ bản đề đánh giá việc thực hiện mục tiêu kinh tế của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. 1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh Phạm trù kinh tế được hiểu trên hai góc độ đó là định tính và định lượng. - Về mặt định tính: Mức độ hiệu quả kinh doanh thu được phản ánh trình độ năng lực quản lý sản xuất kinh doanh. - Về mặt định lượng: Hiệu quả kinh tế của việc thực hiện mỗi nhiệm vụ kinh tế xã hội biểu hiện mối tương quan giữa kết quả thu được với chi phí bỏ ra. Nếu xét tổng hợp thì người ta chỉ thu lại được hiệu quả kinh tế khi kết quả thu về lớn hơn chi phí bỏ ra, chênh lệch càng lớn thì hiệu quả càng cao. Hai mặt định tính và định lượng của hiệu quả kinh doanh không được tách rời nhau.Bản chất của hiệu quả kinh tế là thể hiện mục tiêu phát triển kinh tế và các hoạt động sản xuất kinh doanh, tức là thỏa mãn tốt hơn nhu cầu thị trường.Vì vậy, nói đến hiệu quả là nói đến mức độ thỏa mãn nhu cầu với việc lựa chọn và sử dụng các nguồn lực có giới hạn tức là nói đến kết quả kinh tế trong việc thỏa mãn nhu cầu. 1.2. Vai trò và phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh 1.2.1. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm nguồn nhân lực. Đây là hai mặt có mối quan hệ mật thiết của vấn đề hiệu quả kinh tế. Chính việc khan hiếm nguồn lực và việc sử dụng chúng có tính cạnh tranh nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, đặt ra yêu cầu phải khai thác, tận dụng triệt để và tiết kiệm nguồn nhân lực. Để hiểu rõ về vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, ta cần phải phân biệt hai khái niệm hiệu quả và kết quả hoạt động kinh doanh.Kết quả kinh doanh là GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG 5 SVTH: PHAN THỊ THU THÚY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP những gì mà doanh nghiệp đạt được sau một quá trình kinh doanh nhất định, kết quả cần đạt được bao giờ cũng là mục tiêu cần thiết của doanh nghiệp. Vì vậy, yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là phải đạt kết quả tối đa với chi phí tối thiểu hay đạt kết quả tối đa với chi phí nhất định hoặc ngược lại đạt kết quả nhất định với chi phí tối thiểu. Chi phí ở đây được hiểu theo nghĩa rộng là chi phí để tạo ra nguồn lực và chi phí sử dụng nguồn lực, đồng thời bao gồm cả chi phí cơ hội. 1.2.2. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh Hiệu quả là một phạm trù lớn mang tính tổng hợp vì vậy trong việc tiếp cận, phân tích và đánh giá chỉ tiêu này cần nhận thức rõ về tính đa dạng các chỉ tiêu hiệu quả. Căn cứ vào nội dung và tính chất mà có nhiều cách phân loại các chỉ tiêu hiệu quả khác nhau. Nhưng trong phạm vi này, ta chỉ xét đến hiệu quả sản xuất kinh doanh vì hiệu quả kinh doanh nó gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cũng là đối tượng nghiên cứu của đề tài này. 1.2.2.1. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp và hiệu quả kinh doanh bộ phận Hiệu quả kinh doanh tổng hợp phản ánh khái quát và cho phép kết luận về hiệu quả kinh doanh của toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (hay một đơn vị bộ phận của doanh nghiệp) trong một thời kỳ xác định. Hiệu quả kinh doanh bộ phận là hiệu quả chỉ xét ở từng lĩnh vực hoạt động cụ thể của doanh nghiệp (sử dụng từng loại tài sản, nguyên vật liệu, hoạt động kinh doanh chính…). Nó phản ánh hiệu quả ở từng lĩnh vực cụ thể, không phản ánh hiệu quả của từng doanh nghiệp. 1.2.2.2. Hiệu quả kinh doanh ngắn hạn và hiệu quả kinh doanh dài hạn - Hiệu quả kinh doanh ngắn hạn là hiệu quả kinh doanh được xem xét, đánh giá ở từng khoảng thời gian ngắn như tuần, tháng, quý, năm, vài năm… - Hiệu quả kinh doanh dài hạn là hiệu quả kinh doanh được xem xét, đánh giá trong khoảng thời gian dài gắn với chiến lược, kế hoạch dài hạn, thậm chí người ta GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG 6 SVTH: PHAN THỊ THU THÚY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP còn nói đến hiệu quả kinh doanh lâu dài gắn với quãng đời tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Giữa hiệu quả kinh doanh ngắn hạn và dài hạn có mối quan hệ biện chứng với nhau và trong nhiều trường hợp còn mâu thuẫn với nhau.Đôi khi vì mục tiêu hiệu quả trong dài hạn mà người ta có thể hi sinh hiệu quả trong ngắn hạn. 1.3. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh 1.3.1. Nâng cao hiệu quả kinh doanh là cơ sở cơ bản để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Sự tồn tại của doanh nghiệp được xác định bởi sự có mặt của doanh nghiệp trên thị trường mà hiệu quả kinh doanh là nhân tố trực tiếp đảm bảo sự tồn tại nàỳ. Nhưng để tồn tại và phát triển thì đòi hỏi nguồn thu nhập của doanh nghiệp phải không ngừng tăng lên. Nhưng trong điều kiện nguồn vốn và các yếu tố kỹ thuật cũng như các yếu tố khác của quá trình sản xuất chỉ thay đổi trong khuôn khổ nhất định thì để tăng lợi nhuận đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả kinh doanh. Sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp hiện nay đó là đi giải quyết các bài toán mang tính sống còn, đó là sản xuất kinh doanh có mang lại hiệu quả? Nếu trước kia, việc đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp chỉ dựa vào khả năng hoàn thành kế hoạch của các chỉ tiêu Nhà nước giao cho, thì ngày nay các doanh nghiệp phải tự mình tìm kiếm và đáp ứng nhu cầu cảu thị trường. Muốn vậy, trước tiên các doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, giá thành, nâng cao uy tín và vị thế của doanh nghiệp mình. 1.3.2. Nâng cao hiệu quả kinh doanh là nhân tố thúc đẩy sự cạnh tranh và tiến bộ trong kinh doanh. Chấp nhận cơ chế thị trường là chấp nhận sự cạnh tranh.Trong thị trường ngày càng phát triển thì cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng trở nên khốc liệt hơn. Không những cạnh tranh về các mặt hàng mà còn về giá cả, chất lượng… Trong khi mục tiêu chung của các doanh nghiệp đều là phát triển thì cạnh tranh là yếu tố làm GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG 7 SVTH: PHAN THỊ THU THÚY
- Xem thêm -