Tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh tm xnk nguyễn và lê

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0
loveydove

Đã đăng 4200 tài liệu

Mô tả:

Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lôøi Môû Ñaàu Quaûn trò nhaân söï laø moät lónh vöïc ñaëc bieät quan troïng, vì “moïi quaûn trò suy cho cuøng cuõng laø quaûn trò con ngöôøi”. Thaät vaäy, quaûn trò nhaân söï coù maët trong baát kyø moät toå chöùc hay doanh nghieäp naøo, noù coù maët ôû taát caû caùc phoøng ban, caùc ñôn vò. Taàm quan troïng cuûa yeáu toá con ngöôøi trong baát cöù moät doanh nghieäp hay toå chöùc naøo duø coù taàm voùc lôùn ñeán ñaâu, hoaït ñoäng trong baát cöù lónh vöïc naøo cuõng laø moät thöïc teá hieån nhieân khoâng ai phuû nhaän ñöôïc. Trong coâng ty moãi con ngöôøi laø moät theá giôùi rieâng bieät neáu khoâng coù hoaït ñoäng quaûn trò thì ai thích laøm gì thì laøm, moïi vieäc seõ trôû neân voâ toå chöùc voâ kyû luaät, coâng taùc quaûn trò nhaân söï seõ giuùp giaûi quyeát vaán ñeà naøy, noù laø moät trong nhöõng yeáu toá quyeát ñònh ñeán söï thaønh baïi cuûa moät doanh nghieäp. Chính vì nhaän thaáy ñöôïc taàm quan troïng vaø söï caàn thieát phaûi coù coâng taùc quaûn trò nhaân söï trong baát cöù doanh nghieäp naøo cho neân em ñaõ löïa choïn ñeà taøi: “ Giaûi Phaùp Naâng Cao Hieäu Quaû Quaûn Trò Nguoàn Nhaân Löïc Taïi Coâng Ty TNHH TM XNK Nguyeãn Vaø Leâ” Trong thôøi thöïc taäp taïi coâng ty Coâng Ty TNHH TM XNK Nguyeãn Vaø Leâ, qua nghieân cöùu coâng taùc quaûn trò nhaân söï cuûa coâng ty em thaáy coâng taùc naøy cuûa coâng ty thöïc hieän töông ñoái toát. Tuy nhieân do coøn gaëp phaûi moät soá khoù khaên neân coâng ty vaãn coøn moät soá ñieåm haïn cheá nhaát ñònh. Vì theá neân em ñaõ maïnh daïng ñöa ra moät soá giaûi phaùp goùp phaàn naâng cao hieäu quaû quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi coâng ty. Ñeà taøi cuûa em goàm 3 chöông: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 1 MSSV: 506401089 Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Chöông 1:Cô sôû lyù luaän quaûn trò nguoàn nhaân löïc - Chöông 2: Thöïc traïng quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi coâng ty TNHH TM XNK Nguyeãn Vaø Leâ - Chöông 3: Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi coâng ty TNHH TM XNK Nguyeãn Vaø Leâ Qua thôøi gian thöïc taäp em ñaõ coù thôøi gian thöïc teá quyù baùu, ñöôïc tieáp xuùc vôùi moâi tröôøng laøm vieäc naêng ñoäng. Em xin chaân thaønh caûm ôn caùc coâ chuù, anh chò trong coâng ty TNHH TM XNK Nguyeãn Vaø Leâ ñaõ giuùp ñôõ toâi raát nhieät tình trong quaù trình thöïc taäp taïi coâng ty. Em xin chaân thaønh caûm ôn GVHD ThS. Ngoâ Ngoïc Cöông, ngöôøi ñaõ tröïc tieáp höôùng daãn em thöïc hieän khoùa luaän naøy. Vôùi nhöõng nhaän thöùc vaø khaû naêng coøn haïn cheá, khoùa luaän cuûa em khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Kính mong quyù thaày coâ giuùp em söûa chöõa, boå sung nhöõng thieáu soùt ñoù ñeå khoùa luaän cuûa em hoaøn thieän hôn. Em xin chaân thaønh caûm ôn! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 2 MSSV: 506401089 Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 1.1 Khaùi nieäm veà quaûn trò nguoàn nhaân löïc 1.1.1 Khaùi nieäm Quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø söï phoái hôïp moät caùch toång theå caùc hoaït ñoäng hoaïch ñònh, tuyeån moä, tuyeån choïn, duy trì, phaùt trieån, ñoäng vieân vaø taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi cho taøi nguyeân nhaân löïc thoâng qua caùc toå chöùc, nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu chieán löôïc vaø ñònh höôùng vieãn caûnh cuûa toå chöùc. 1.1.2 Caùc muïc tieâu cô baûn cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc Ñoái vôùi muïc tieâu phuïc vuï nhaân vieân, nhaø quaûn trò phaûi giuùp nhaân vieân mình ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa hoï. Trong phaïm vi cô quan toå chöùc, muïc tieâu naøy ñöôïc ño löôøng baèng söï thoûa maõn vôùi coâng vieäc, theå hieän ôû söï gaén boù vôùi toå chöùc vaø tích cöïc vôùi coâng vieäc hay khoâng. Trong khi caùc lyù thuyeát coå ñieån veà quaûn trò nhaân söï chæ quan taâm ñeán moät ñaïi löôïng duy nhaát laø naâng cao lôïi nhuaän cho coå ñoâng, thì hoïc thuyeát doanh nghieäp veà quaûn trò nhaân söï taân tieán laïi chuù troïng ñeán vieäc haøi hoøa vaø toái haûo veà söï quaân bình giöõa caùc ñaïi löôïng thuoäc caùc nhoùm ñöôïc höôûng lôïi ích sau ñaây. - Khaùch haøng - Nhaân vieân - Cổ ñoâng - Moâi trường (xaõ hội vaø sinh thaùi) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 3 MSSV: 506401089 Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2 Caùc hoaït ñoäng cô baûn cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc trong doanh nghieäp 1.2.1 Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc Khaùi nieäm Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc laø moät tieán trình trieån khai thöïc söï caùc keá hoaïch vaø caùc chöông trình nhaèm baûo ñaûm raèng cô quan seõ coù ñuùng soá löôïng, ñuùng soá ngöôøi, boá trí ñuùng nôi, ñuùng luùc vaø ñuùng choã. Quy trình hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc Goàm coù 4 böôùc: * Böôùc 1: Ñeà ra nhu caàu vaø döï baùo nhu caàu: - Döï baùo nhu caàu nguoàn nhaân löïc: Sau khi döï baùo nhu caàu veà saûn xuaát kinh doanh, ngöôøi quaûn trò seõ döïa vaøo ñoù maø döï baùo nhu caàu veà nguoàn nhaân löïc moät caùch cuï theå nhö: ñôn vò saûn phaåm seõ ñöôïc saûn xuaát, doanh thu laø bao nhieâu vaø phaûi caàn bao nhieâu lao ñoäng… - Döï baùo khaû naêng coù saün veà nguoàn nhaân löïc: Ngöôøi quaûn trò phaûi xaùc ñònh xem nguoàn cung caáp nhaân söï seõ laáy töø ñaâu. Nhieàu coâng nhaân coù saün trong cô quan seõ ñaùp öùng ñuû nhu caàu trong töông lai, nhöng cuõng coù nhieàu tröôøng hôïp soá coâng nhaân hieän höõu coù thieáu nhieàu kyõ naêng vaø chöa ñuû khaû naêng ñaûm nhaän caùc coâng vieäc trong töông lai. Vì vaäy, caáp quaûn trò phaûi quaûn trò hoà sô moät caùch khoa hoïc ñeå coù theå naém ñöôïc khaû naêng cuûa nhaân vieân mình vaø töø ñoù nhaø quaûn trò deã daøng döï baùo veà nguoàn nhaân löïc. * Böôùc 2: Ñeà ra chính saùch: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 4 MSSV: 506401089 Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Sau khi caùc chuyeân vieân phaân taùch vaø ñoái chieáu giöõa nhu caàu vaø khaû naêng cuûa coâng ty nhôø vaøo heä thoáng thoâng tin, boä phaän quaûn trò nguoàn nhaân söï seõ ñeà xuaát moät soá chính saùch, thuû tuïc vaø caùc keá hoaïch cuï theå. Neáu coâng ty ñuû khaû naêng cung öùng theo nhu caàu, coâng ty coù neân aùp duïng chính saùch cuõ khoâng hay caàn saép xeáp laïi. Trong tröôøng hôïp dö thöøa nhaân vieân coâng ty coù chính saùch gì vaø haønh ñoäng nhö theá naøo? Vaø trong tröôøng hôïp thieáu nhaân vieân, coâng ty caàn coù chính saùch vaø keá hoaïch cuï theå. Trong caû hai tröôøng hôïp treân, Giaùm ñoác nhaân söï phaûi caân nhaéc, tính toaùn sao cho phuø hôïp vôùi ngaân saùch cuûa coâng ty vaø trình cho ban Giaùm ñoác pheâ chuaån. * Böôùc 3: Thöïc hieän keá hoaïch: - Khieám duïng nhaân vieân ( thieáu nhaân vieân): Trong tröôøng hôïp thieáu nhaân vieân, nhaø quaûn trò phaûi thöïc hieän caùc chöông trình nhö: thuyeân chuyeån, thaêng chöùc, giaùn chöùc, tuyeån moä, tuyeån choïn nhaân vieân nhaèm boå sung kòp thôøi nhaân vieân theo ñuùng coâng vieäc, ñuùng khaû naêng cuûa nhaân vieän. Toùm laïi, khi trong coâng ty bò thieáu nhaân vieân, nhaø quaûn trò phaûi tìm moïi caùch ñeå saép xeáp laïi nguoàn nhaân löïc moät caùch hôïp lyù. - Thaëng dö nhaân vieân: Trong tröôøng hôïp thaëng dö, nhaø quaûn trò seõ aùp duïng caùc bieäp phaùp sau ñaây: + Haïn cheá vieäc tuyeån duïng laïi + Giaûm bôùt giôø lao ñoäng + Cho veà höu sôùm + Giaõn thôï – cho nghæ taïm thôøi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 5 MSSV: 506401089 Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Böôùc 4: Kieåm tra vaø ñaùnh giaù: - Trong moãi gian ñoaïn, ngöôøi quaûn trò phaûi thöôøng xuyeân kieåm soaùt xem caùc keá hoaïch vaø chöông trình coù phuø hôïp vôùi muïc tieâu ñaõ ñeà ra hay khoâng. Caàn phaûi tieán haønh ñaùnh giaù caùc keá hoaïch ñeå ruùt kinh nghieäm. Ñeå thöïc hieän ñöôïc coâng vieäc döï baùo. Nhaø quaûn trò phaûi söû duïng caùc heä thoáng thoâng tin, hoà sô löõu tröõ cuûa coâng ty. Ñoàng thôøi nhaø quaûn trò coù theå aùp duïng caùc phöông phaùp sau ñaây: + Phaân tích xu höôùng + Phaân tích tyû suaát nhaân quaû + Phöông phaùp töông quan + Söû duïng maùy vi tính + Phaùn ñoaùn cuûa caáp quaûn trò + Kyõ thuaät Delphi + Caùc phöông phaùp khaùc. 1.2.2 Tuyeån duïng nhaân vieân Khaùi nieäm Tuyeån duïng nhaân vieân laø moät tieán trình thu huùt nhöõng ngöôøi coù khaû naêng töø nhieàu nguoàn khaùc nhau ñeán ñaêng kyù, noäp ñôn tìm vieäc laøm. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 6 MSSV: 506401089 Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOÂI TRÖÔØNG BEÂN NGOAØI MOÂI TRÖÔØNG BEÂN TRONG HOAÏCH ÑÒNH NNL CAÙC GIAÛI PHAÙP KHAÙC TUYEÅN DUÏNG NGUOÀN NOÄI BOÄ NGUOÀN BEÂN NGOAØI CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NOÄI BOÄ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP BEÂN NGOAØI CAÙ NHAÂN ÑÖÔÏC TUYEÅN DUÏNG Sô ñoà1.1 Quy trình tuyeån duïng nhaân vieân -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 7 MSSV: 506401089 Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Khi hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc, nhaø quaûn trò thaáy raèng caàn phaûi theâm nhaân löïc. Tröôùc tieân nhaø quaûn trò coù theå tìm caùc phöông phaùp khaùc xem coù ñaùp öùng nhu caàu veà nhaân söï khoâng. Caùc giaûi phaùp bao goàm: * Giôø phuï troäi Ñaây laø giaûi phaùp caáp thôøi vaøo nhöõng muøa cao ñieåm coâng ty kyù ñöôïc hôïp ñoàng saûn xuaát ngaén haïn naøo ñoù. Giaûi phaùp naøy maëc duø toán keùm nhöng giuùp coâng ty khoâng phaûi tuyeån theâm lao ñoäng. Tuy nhieân vieäc naøy cuõng gaây ra caùc vaán ñeà khoù khaên noäi taïi: coâng nhaân seõ meät moûi vaø thieáu nhieät tình trong coâng vieäc sau khi phuï troäi khoâng coøn nöõa, tieàn löông thöïc teá giaûm ñi so vôùi tröôùc, coâng nhaân trôû neân chaùn naûn vaø laøm vieäc keùm hieäu naêng. * Hôïp ñoàng gia coâng: laø kyù hôïp ñoàng vôùi caùc haõng khaùc saûn xuaát cho mình. * Möôùn nhaân vieân cuûa caùc haõng khaùc: Nhöôïc ñieåm cuûa loaïi naøy laø coâng nhaân caûm thaáy mình khoâng phaûi laø coâng nhaân bieân cheá, neân hoï laøm vieäc khoâng haêng haùi. Ñoù laø chöa keå hoï thöôøng keùm chuyeân moân. * Nhaân vieân taïm thôøi: tuyeån nhaân vieân trong moät thôøi gian ngaén Neáu aùp duïng caùc bieän phaùp neâu treân maø khoâng giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà nhaân löïc, chuùng ta seõ tuyeån moä nhaân vieân theo 2 höôùng:  Nguoàn noäi boä: Khi coâng ty caàn tìm gaáp moät ngöôøi laøm cho boä phaän naøo ñoù maø khoâng coù thôøi gian thì caùch toát nhaát laø daùn thoâng baùo trong noäi boä coâng ty. Phöông phaùp naøy coù -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 8 MSSV: 506401089 Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nhöôïc ñieåm laø nhaân vieân caûm thaáy coâng ty luoân taïo ra cho hoï cô hoäi ñeå hoï ñöôïc thaêng tieán vaø do ñoù hoï gaén boù hôn vaø laøm vieäc tích cöïc hôn  Nguoàn beân ngoaøi:  Nguoàn tuyeån duïng: - Baïn beø cuûa nhaân vieân - Nhaân vieân cuõ (cöïu nhaân vieân cuûa coâng ty) - ÖÙng vieân töï noäp ñôn xin vieäc - Nhaân vieân cuûa caùc haõng khaùc - Caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø cao ñaúng - Ngöôøi thaát nghieäp - Coâng nhaân laøm ngheà töï do.  Phöông phaùp tuyeån duïng: - Quaûng caùo - Cöû chuyeân vieân tuyeån duïng ñeán caùc tröôøng - Caùc cô quan tuyeån duïng - Sinh vieân thöïc taäp - Nhôø nhaân vieân giôùi thieäu - ÖÙng vieân töï noäp ñôn - Caùc phöông phaùp khaùc 1.2.3 Phaân tích coâng vieäc Khaùi nieäm -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 9 MSSV: 506401089 Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Phaân tích coâng vieäc laø moät tieán trình xaùc ñònh moät caùch coù heä thoáng caùc nhieäm vuï vaø caùc kyõ naêng caàn thieát ñeå thöïc hieän caùc coâng vieäc trong moät toå chöùc. Xaùc ñònh muïc ñích söû duïng thoâng tin phaân tích coâng vieäc Thu nhaäp thoâng tin cô baûn Löïa choïn caùc coâng vieäc tieâu bieåu Thu nhaäp thoâng tin phaân tích coâng vieäc Kieåm tra laïi thoâng tin vôùi caùc thaønh vieân Trieån khai baûng moâ taû coâng vieäc vaø baûng moâ taû tieâu chuaån coâng vieäc Sô ñoà 1.2: Quy trình phaân tích coâng vòeâc (Nguoàn: Nguyeãn Höõu Thaân - döïa theo Gary Dessler) Phöông phaùp phaân tích coâng vieäc * Baûng caâu hoûi * Quan saùt * Phoûng vaán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 10 MSSV: 506401089 Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Ghi cheùp laïi trong nhaät kyù * Baûng danh saùch kieåm tra * Phoái hôïp caùc phöông phaùp * Caùc phöông phaùp khaùc 1.2.4 Ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Ñoái vôùi moät coâng ty môùi thaønh laäp, thì nhu caàu ñaøo taïo nhaân vieân laø moät nhieäm vuï caáp baùch vaø quan troïng nhaát. Bôûi vì cho duø chuùng ta coù laép ñaët caû moät heä thoáng maùy moùc tinh vi vaø khoâng coù ngöôøi bieát ñieàu khieån cuõng trôû neân voâ ích. Ñaây laø chöa keå caùc nghieäp vuï coù tính caùch voâ hình nhö caùc kyõ naêng quaûn trò. Khaùi nieäm * Ñaøo taïo: bao goàm caùc hoaït ñoäng nhaèm muïc ñích naâng cao tay ngheà hay kyõ naêng caù nhaân ñoái vôùi vieäc hieäân haønh. * Phaùt trieån: bao goàm caùc hoaït ñoäng nhaèm chuaån bò cho coâng nhaân vieân theo kòp vôùi cô caáu toå chöùc khi noù thay ñoåi vaø phaùt trieån -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 11 MSSV: 506401089 Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moâi tröôøng beân ngoaøi Moâi tröôøng beân trong Ñònh roõ nhu caàu ñaøo taïo vaø phaùt trieån AÁn ñònh caùc muïc tieâu cuï theå Löïa choïn caùc phöông phaùp thích hôïp Löïa choïn caùc phöông tieän thích hôïp Thöïc hieän chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån Ñaùnh giaù chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån Sô ñoà 1.3 : Quy trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc (Nguoàn: Nguyeãn Höõu Thaân – Quaûn trò nhaân söï theo R.wayne Monday and Robert M.Noe, op. cit, p. 272.) Sau khi ñaõ xaùc ñònh roõ nhu caàu ñaøo taïo vaø phaùt trieån, nhaø quaûn trò phaûi aán ñònh caùc muïc tieâu cuï theå nhö: “Coâng ty coù nhu caàu naøo caàn ñaøo taïo?” vaø “Coâng ty muoán thöïc hieän muïc tieâu gì qua coâng taùc ñaøo taïo”. Sau khi ñaõ xaùc ñònh roõ muïc tieâu, nhaø quaûn trò phaûi löïa choïn caùc phöông phaùp vaø phöông tieän ñaøo taïo huaán luyeän thích hôïp. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 12 MSSV: 506401089 Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ñaøo taïo vaø phaùt trieån laø caû moät tieán trình lieân tuïc khoâng bao giôø döùt. Nhaø quaûn trò phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra vaø ñaùnh giaù xem chöông trình ñaõ ñaùp öùng vôùi caùc nhu caàu vaø muïc tieâu ñeà ra chöa. Phöông phaùp ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc * Caùc phöông phaùp ñaøo taïo caáp quaûn trò: - Phöông phaùp daïy keøm - Caùc troø chôi kinh doanh - Ñieån cöùu quaûn trò - Phöông phaùp hoäi nghò - Phöông phaùp moâ hình öùng xöû - Kyõ thuaät nghe nhìn - Sinh vieân thöïc taäp - Phöông phaùp ñaøo taïo taïi baøn giaáy - Phöông phaùp ñoùng kòch - Phöông phaùp luaân phieân coâng taùc - Giaûng daïy theo thöù töï töøng chöông trình - Baøi thuyeát trình trong lôùp - Caùc phöông phaùp khaùc. * Caùc phöông phaùp ñaøo taïo coâng nhaân: - Ñaøo taïo taïi choã - Ñaøo taïo hoïc ngheà - Phöông phaùp söû duïng duïng cuï moâ phoûng -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 13 MSSV: 506401089 Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ñaøo taïo xa nôi laøm vieäc. 1.2.5 Löông vaø ñaõi ngoä Löông laø moät trong nhöõng ñoäng löïc kích thích con ngöôøi laøm vieäc haêng haùi, nhöng ñoàng thôøi cuõng laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân gaây trì treä, baát maõn, hoaëc töø boû coâng ty maø ra ñi. Taát caû ñeàu tuøy thuoäc vaøo trình ñoä vaø naêng löïc cuûa caùc caáp quaûn trò. Löông vaø ñaõi ngoä chæ veà moïi phaàn thöôûng maø moät caù nhaân nhaän ñöôïc ñeå ñoåi laáy söùc lao ñoäng cuûa mình. Caùc yeáu toá löông boãng vaø ñaõi ngoä Löông boång vaø ñaõi ngoä bao goàm hai phaàn: phaàn löông boång ñaõi ngoä veà maët taøi chính vaø phi taøi chính. Phaàn taøi chính bao goàm muïc taøi chaùnh tröïc tieáp vaø giaùn tieáp. Taøi chính tröïc tieáp bao goàm löông coâng nhaät, löông thaùng, tieàn hoa hoàng vaø tieàn thöôûng. Taøi chính giaùn tieáp bao goàm caùc keá hoaïch maø moät soá coâng ty taïi Vieät Nam ñaõ aùp duïng bao goàm: Caùc keá hoaïch baûo hieåm nhaân thoï, y teá, giaûi phaãu, v.v... caùc loaïi trôï caáp xaõ hoäi; caùc loaïi phuùc lôïi bao goàm keá hoaïch veà höu, an sinh xaõ hoäi, ñeàn buø cho nhaân vieân laøm vieäc trong moâi tröôøng ñoäc haïi... Nhöng löông boång vaø ñaõi ngoä khoâng chæ ñôn thuaàn chæ coù yeáu toá taøi chính maø noù coøn coù theâm moät yeáu toá khaùc khoâng keùm phaàn quan troïng ñoù laø yeáu toá phi taøi chaùnh. Taïi nhieàu coâng ty, ñaõi ngoä phi taøi chính caøng ngaøy caøng quan troïng. Ñoù chính laø baûn thaân coâng vieäc coù haáp daãn hay khoâng, coù thaùch ñoá ñoøi hoûi söï phaán ñaáu hay khoâng...? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 14 MSSV: 506401089 Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Maëc duø coù ñaày ñuû caùc yeáu toá taøi chính vaø phi taøi chính neâu treân, nhöng neáu chöông trình naøy mang tính chaát chuû quan, thieân vò, taát caû cuõng seõ khoâng mang laïi keát quaû nhö mong muoán . Do ñoù, chöông trình löông boång vaø ñaõi ngoä phaûi coâng baèng. Coâng baèng ñoái vôùi beân ngoaøi vaø coâng baèng noäi boä. Coâng baèng ñoái vôùi beân ngoaøi nghóa laø löông boång vaø ñaõi ngoä ôû nôi khaùc nhö theá naøo thì ôû coâng ty cuõng gaàn töông töï, khoâng ñöôïc cheânh leäch quaù. Coâng baèng trong noäi boä nghóa laø löông boång vaø ñaõi ngoä phaûi coâng baèng ñoái vôùi moïi ngöôøi trong cô quan, khoâng phaân bieät tuoåi taùc, giôùi tính, chuûng toäc, hoaëc quen bieát hoï haøng thaân thuoäc. 1.3 Moâi tröôøng aûnh höôûng ñeán nguoàn quaûn lyù nhaân löïc 1.3.1 Moâi tröôøng beân trong Moâi tröôøng beân trong laø caùc yeáu toá beân trong coâng ty. Moâi tröôøng beân trong chuû yeáu laø söù maïng, muïc tieâu cuûa coâng ty, chính saùch vaø chieán löôïc cuûa coâng ty vaø baàu khoâng khí vaên hoùa cuûa coâng ty. Coå ñoâng vaø coâng ñoaøn cuõng coù moät aûnh höôûng khoâng nhoû. - Söù maïng, muïc tieâu cuûa coâng ty: Moãi coâng ty ñeàu coù söù maïng vaø muïc tieâu rieâng cuûa mình. Moãi caáp quaûn trò ñeàu phaûi hieåu roõ söù maïng cuûa coâng ty mình. Trong thöïc teá, moãi boä phaän phoøng ban ñeàu phaûi coù muïc tieâu cuûa boä phaän mình. Muïc ñích hay söù maïng cuûa coâng ty laø moät yeáu toá moâi tröôøng beân trong aûnh höôûng ñeán caùc boä phaän chuyeân moân nhö saûn xuaát, kinh doanh, marketing, taøi chính vaø quaûn trò nguoàn nhaân löïc. Moãi boä phaän chuyeân moân naøy phaûi döïa vaøo ñònh höôùng vieãn caûnh cuûa coâng ty ñeå ñeà ra muïc tieâu cuûa boä phaän mình. Chaúng -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 15 MSSV: 506401089 Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- haïn vôùi moät coâng ty bao giôø cuõng ñi tieân phong trong vieäc tung saûn phaåm môùi ra thò tröôøng thì raát caàn baàu khoâng khí vaên hoùa saùng taïo ñeå nuoâi döôõng, thuùc ñaåy saùng kieán môùi. Do ñoù, coâng ty naøy caàn phaûi ñaøo taïo cho coâng nhaân coù kyõ naêng khoa hoïc kyõ thuaät cao ñeå nuoâi döôõng vaø phaùt trieån kyõ thuaät cao. Coâng ty neân ñaët troïng taâm vaøo vieäc ñaøo taïo vaø huaán luyeän ñeå phaùt trieån löïc löôïng lao ñoäng cuûa mình. Coâng ty phaûi thieát keá vaø ñeà ra caùc chính saùch löông boång vaø tieàn thöôûng phuø hôïp ñeå duy trì vaø ñoäng vieân caùc nhaân vieân coù naêng suaát lao ñoäng nhaát vaø coù nhieàu saùng kieán. Ngöôïc laïi vôùi coâng ty coù chuû tröông baûo thuû, ít daùm maïo hieåm thì haàu heát caùc quyeát ñònh ñeàu do caáp cao laøm ra. Vì theá, ngöôøi coù nhieàu saùng kieán môùi coù theå khoâng phuø hôïp vôùi coâng ty naøy. Chính vì theá maø caùc coâng ty naøy ít chuù troïng phaùt trieån caùc caáp quaûn trò caáp thaáp. Chöông trình löông boång vaø ñaõi ngoä cuõng theo yeâu caàu cuûa coâng ty maø ra. - Chính saùch, chieán löôïc cuûa coâng ty: chính saùch cuûa coâng ty thöôøng thuoäc veà nguoàn nhaân löïc. Caùc chính saùch naøy thöôøng laø kim chæ nam höôùng daãn, chöù khoâng phaûi luaät leä cöùng nhaéc, do ñoù noù uyeån chuyeån, ñoøi hoûi caàn phaûi giaûi thích vaø caân nhaéc. Noù coù moät aûnh höôûng quan troïng ñeán caùch haønh xöû coâng vieäc cuûa caùc caáp quaûn trò. Chaúng haïn neáu coâng ty coù chính saùch “môû cöûa” cho pheùp nhaân vieân ñöa caùc vaán ñeà raéc roái leân caáp cao hôn neáu khoâng ñöôïc giaûi quyeát ôû caáp tröïc tieáp quaûn lyù mình. Bieát raèng caáp döôùi coù theå ñöa vaán ñeà leân caáp cao hôn, caùc caáp quaûn trò tröïc tieáp coá gaéng giaûi quyeát vaán ñeà ôû caáp mình cho xong. - Baàu khoâng khí vaên hoùa cuûa coâng ty: Caùc cô quan toå chöùc ñeàu coù baàu khoâng khí vaên hoùa. Noù ñieàu khieån caùc thaønh vieân cuûa mình neân cö xöû theá naøo. Trong -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 16 MSSV: 506401089 Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- moïi toå chöùc ñeàu coù nhöõng heä thoáng hoaëc khuoân maãu cuûa caùc giaù trò, caùc bieåu töôïng, nghi thöùc, huyeàn thoaïi vaø thöïc tieãn – taát caû ñeàu phaùt trieån theo thôøi gian. Nhöõng giaù trò ñöôïc chia seõ naøy xaùc ñònh xem hoï neân ñaùp öùng vôùi theá giôùi cuûa hoï nhö theá naøo. Khi ñoái phoù hay tröïc dieän vôùi vaán ñeà khoù khaên thì vaên hoùa cuûa toå chöùc seõ giôùi haïn nhöõng ñieàu maø nhaân vieân seõ laøm baèng caùch gôïi ra moät phöông thöùc ñuùng ñeå toång hôïp, xaùc ñònh, phaân tích vaø giaûi quyeát vaán ñeà. Baàu khoâng khí vaên hoùa coâng ty laø baàu khoâng khí xaõ hoäi vaø taâm lyù cuûa doanh nghieäp. Noù ñöôïc ñònh nghóa nhö laø moät heä thoáng caùc giaù trò, caùc nieàm tin vaø caùc thoùi quen ñöôïc chia seõ trong phaïm vi cuûa moät toå chöùc, taùc ñoäng vaøo caáu truùc chính quy taïo ra caùc chuaån möïc haønh vi. Chaúng haïn neáu coâng ty coù moät baàu khoâng khí kheùp kín. Caùc quyeát ñònh ñeàu ñöôïc caáp quaûn trò cao caáp laøm ra, caáp quaûn trò vaø caáp döôùi thieáu tin töôûng laãn nhau, bí maät bao truøm, coâng nhaân vieân khoâng ñöôïc khuyeán khích ñeà ra saùng kieán vaø töï mình giaûi quyeát caùc vaán ñeà. Vaø neáu moät coâng ty coù moät baàu khoâng khí vaên hoùa côûi môû hay thoaùng maø caùc quyeát ñònh thöôøng ñöôïc caùc nhaø quaûn trò caáp thaáp ñeà ra, caáp treân vaø caáp döôùi tin töôûng laãn nhau, truyeàn thoâng môû roäng vaø nhaân vieân ñöôïc khuyeán khích ñeà ra saùng kieán vaø giaûi quyeát caùc vaán ñeà. Vì theá chuùng ta caàn phaûi xaùc ñònh ra baàu vaên hoùa cuûa coâng ty bôûi vì noù aûnh höôûng ñeán söï hoaøn thaønh coâng taùc trong khaép toå chöùc vaø haäu quaû laø aûnh höôûng ñeán söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân cuõng nhö aûnh höôûng ñeán khaû naêng sinh lôøi cuûa coâng ty. - Coâng ñoaøn: coâng ñoaøn naèm beân caïnh chính quyeàn vaø caáp uûy ñaûng nhöng ñoäc laäp hôn nhaèm muïc ñích baûo veä quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng. Vai troø cuûa noù -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 17 MSSV: 506401089 Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- thöôøng laø keát hôïp vôùi chính quyeàn ñeå chaêm lo ñôøi soáng caùn boä coâng nhaân vieân trong coâng ty, ñöôïc tham döï caùc cuoäc hoïp lieân quan ñeán vaán ñeà chia tieàn lôøi, tieàn thöôûng, kyû luaät, taêng löông, haï baäc löông, sa thaûi vaø caùc vaán ñeà lieân quan ñeán tham oâ, moùc ngoaëc. 1.3.2 Moâi tröôøng beân ngoaøi Moâi tröôøng beân ngoaøi laø caùc yeáu toá khung caûnh kinh teá, daân soá/löïc löôïng lao ñoäng, luaät leä cuûa Nhaø nöôùc, vaên hoùa xaõ hoäi, ñoái thuû caïnh tranh, khoa hoïc kyõ thuaät, khaùch haøng vaø chính trò. - Khung caûnh kinh teá: trong giai ñoaïn kinh teá suy thoaùi hoaëc kinh teá baát oån coù chieàu höôùng ñi xuoáng, caùc coâng ty moät maët caàn phaûi duy trì löïc löôïng coù tay ngheà, moät maët phaûi giaûm chi phí lao ñoäng. Coâng ty phaûi quyeát ñònh giaûm giôø laøm vieäc, cho nhaân vieân nghæ taïm, cho nghæ vieäc hoaëc cho giaûm bôùt phuùc lôïi. Ngöôïc laïi, khi kinh teá phaùt trieån vaø coù chieàu höôùng oån ñònh, coâng ty laïi coù nhu caàu phaùt trieån lao ñoäng môùi ñeå môû roäng saûn xuaát, taêng cöôøng huaán luyeän ñaøo taïo nhaân vieân. Vieäc môû roäng naøy ñoøi hoûi coâng ty phaûi tuyeån theâm ngöôøi coù trình ñoä, ñoøi hoûi taêng löông ñeå thu huùt nhaân taøi, taêng phuùc lôïi vaø caûi thieän ñieàu kieän laøm vieäc. - Daân soá/löïc löôïng lao ñoäng: Neàn kinh teá nöôùc ta ñang daàn höôùng ñeán neàn kinh teá thò tröôøng trong khi ñoù daân soá laïi phaùt trieån raát nhanh. Löïc löôïng lao ñoäng haøng naêm caàn vieäc laøm caøng ñoâng. Vieät Nam ñang trong quaù trình hoäi nhaäp neân thieáu nhieàu lao ñoäng laønh ngheà, chuyeân vieân vaø caùn boä quaûn lyù gioûi. Lao ñoäng nöõ chieám nhieàu trong löïc löôïng lao ñoäng xaõ hoäi, tham gia hoaït ñoäng ñoâng ñaûo ôû taát caû caùc ngaønh ngheà kinh teá. Löïc löôïng lao ñoäng nöõ ñi laøm ñoâng hôn aûnh höôûng -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 18 MSSV: 506401089 Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ñeán doanh nghieäp. ÔÛ ñaây khoâng xeùt ñeán khaû naêng hay naêng suaát lao ñoäng, chæ xeùt ñeán cheá ñoä “con ñau, meï nghæ”, hoaëc caàn xaây döïng caùc dòch vuï cung caáp cho treû trong khi meï ñang laøm vieäc cuõng laø vaán ñeà maø caùc nhaø quaûn trò nguoàn nhaân löïc caàn quan taâm. - Luaät leä cuûa Nhaø nöôùc: Luaät lao ñoäng nöôùc ta ñaõ ñöôïc ban haønh vaø aùp duïng. Chuùng ta cuõng coù luaät lao ñoäng ñoái vôùi caùc nhaân vieân Vieät Nam laøm vieäc trong caùc doanh nghieäp ñaàu tö, lieân doanh hoaëc 100% voán nöôùc ngoaøi. Roõ raøng laø Luaät leä cuûa Nhaø nöôùc aûnh höôûng ñeán vieäc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa doanh nghieäp. Caùc coâng ty khoâng coøn ñöôïc töï do muoán laøm gì thì laøm nöõa. Heä thoáng phaùp luaät buoäc caùc doanh nghieäp ngaøy caøng phaûi quan taâm ñeán quyeàn lôïi cuûa nhaân vieân vaø moâi tröôøng sinh thaùi. - Vaên hoùa xaõ hoäi: vaên hoùa xaõ hoäi cuûa moät nöôùc aûnh höôûng raát lôùn ñeán phaùt trieån nguoàn nhaân löïc. Trong moät neàn vaên hoùa xaõ hoäi coù quaù nhieàu ñaúng caáp, naác thang giaù trò xaõ hoäi khoâng theo kòp vôùi ñaø phaùt trieån cuûa thôøi ñaïi, roõ raøng noù kìm haõm, khoâng cung caáp nhaân taøi cho caùc toå chöùc. Taïi Vieät Nam nhieàu gia ñình coøn naëng veà phong kieán, ngöôøi chuû gia ñình – thöôøng laø ngöôøi ñaøn oâng – haàu nhö quyeát ñònh moïi vieäc vaø ngöôøi phuï nöõ thöôøng laø ngöôøi thuï ñoäng chaáp nhaän. Ñieàu naøy ñöa ñeán haäu quaû laø baàu khoâng khí vaên hoùa coâng ty cuõng khoù loøng naêng ñoäng ñöôïc. Chính cung caùch vaên hoùa taïi caùc gia ñình ñaõ daãn ñeán söï thuï ñoäng trong caùc coâng sôû ôû Vieät Nam. - Ñoái thuû caïnh tranh: trong neàn kinh teá thò tröôøng, nhaø quaûn trò khoâng phaûi chæ caïnh tranh thò tröôøng, caïnh tranh saûn phaåm maø boû queân caïnh tranh veà nguoàn -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 19 MSSV: 506401089 Khoùa luaän toát nghieäp GVHD: ThS. Ngoâ ngoïc Cöông Lôùp 06VQT1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nhaân löïc. Roõ raøng hieän nay, caùc doanh nghieäp chòu söï taùc ñoäng bôûi moâi tröôøng ñaày caïnh tranh vaø thaùch ñoá. Ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, khoâng coù con ñöôøng naøo baèng con ñöôøng quaûn trò nguoàn nhaân löïc moät caùch coù hieäu quaû. Nhaân löïc laø taøi nguyeân quyù giaù nhaát, caùc coâng ty phaûi lo giöõ, duy trì vaø phaùt trieån. Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu treân, caùc doanh nghieäp phaûi coù caùc chính saùch nhaân söï hôïp lyù, phaûi bieát laõnh ñaïo ñoäng vieân, thaêng thöôûng hôïp lyù, phaûi taïo moät baàu khoâng khí vaên hoùa gaén boù…Ngoaøi ra, coâng ty phaûi coù moät cheá ñoä chính saùch löông boång ñuû ñeå giöõ nhaân vieân laøm vieäc vôùi mình, phaûi caûi tieán moâi tröôøng laøm vieäc vaø caûi tieán caùc cheá ñoä phuùc lôïi neáu khoâng seõ raát deã maát nhaân taøi. Söï ra ñi cuûa nhaân vieân khoâng chæ thuaàn tuùy laø vaán ñeà löông boång, phuùc lôïi maø toång hôïp cuûa raát nhieàu vaán ñeà. Do ñoù ñeå duy trì vaø phaùt trieån nhaân vieân, nhaø quaûn trò phaûi bieát quaûn trò moät caùch coù hieäu quaû. - Khoa hoïc kyõ thuaät: Chuùng ta ñang soáng trong thôøi ñaïi buøng noå coâng nghieäp. Ñeå ñuû söùc caïnh tranh treân thò tröôøng, caùc coâng ty phaûi caûi tieán kyõ thuaät vaø thieát bò. Söï thay ñoåi naøy aûnh höôûng raát lôùn ñeán nguoàn nhaân löïc cuûa doanh nghieäp. Trong töông lai, lónh vöïc nhieàu thaùch ñoá nhaát ñoái vôùi nhaø quaûn trò laø vieäc ñaøo taïo vaø huaán luyeän nhaân vieân cuûa mình theo kòp vôùi ñaø phaùt trieån quaù nhanh cuûa khoa hoïc kyõ thuaät hieän ñaïi vaø cao caáp. Söï thay ñoåi khoa hoïc kyõ thuaät naøy ñoøi hoûi phaûi coù theâm nhaân vieân môùi coù khaû naêng vaø vieäc tuyeån moä nhöõng ngöôøi naøy khoâng phaûi laø chuyeän deã. Khi khoa hoïc kyõ thuaät thay ñoåi coù moät soá coâng vieäc hoaëc moät soá khaû naêng khoâng coøn caàn thieát nöõa. Do ñoù, coâng ty caàn phaûi ñaøo taïo laïi löïc löôïng lao ñoäng hieän taïi cuûa mình. Söï thay ñoåi khoa hoïc kyõ thuaät cuõng -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thöïc hieän: Mai Sôn 20 MSSV: 506401089
- Xem thêm -