Tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty thương mại và dịch vụ thăng thiên

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu. Trong c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ hiÖn nay, nhµ níc ta ®· xo¸ bá c¬ chÕ qu¶n lý tËp chung bao cÊp, chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc. Nhµ níc ta ®· cã nhiÒu c¬ chÕ, chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn, m«i trêng ho¹t ®éng cho c¸c doanh nghiÖp. LuËt doanh nghiÖp ®îc bæ xung vµ hoµn thiÖn lµm cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn c¶ vÒ sè lîng l·n quy m«. Bªn c¹nh ®ã tríc xu thÕ héi nhËp kinh tÕ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ®· t¹o ra m«i trêng c¹nh tranh hÕt søc gay g¾t vµ quyÕt liÖt.§iÒu nµy khiÕn cho mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i biÕt râ vÞ trÝ cña m×nh ®ang ë ®©u, nh÷ng u nhîc ®iÓm cña doanh nghiÖp m×nh còng nh c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. ViÖc thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong s¶n xuÊt kinh doanh phô thuéc rÊt nhiÒu yÕu tè. ChÝnh v× vËy, viÖc ph©n tÝch ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ hÕt søc quan träng. Nã cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, t×m ra ®îc nh÷ng ®iÓm yÕu vµ m¹nh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi ho¹t déng kinh doanh cã quan hÖ trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng tµi chÝnh ë doanh nghiÖp. Ngîc l¹i, t×nh h×nh tµi chÝnh tèt hay xÊu ®Òu cã t¸c dông thóc ®Èy hoÆc k×m h·m ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy cã thÓ nãi ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ néi dung chñ yÕu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nã gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ ®îc biÓu hiÖn díi h×nh thøc tiÒn tÖ. Muèn lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ta ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. ViÖc ph©n tÝch tµi chÝnh gióp cho ngêi qu¶n lý n¾m ®îc thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n vµ møc ®é ¶nh hëng cña tõng nh©n tè ¶nh hëng tíi t×nh h×nh tµi chÝnh, tõ ®ã t×m ra c¸c gi¶i ph¸p vµ quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. B»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc t¹i trêng cïng thêi gian thùc tËp t¹i ®iÖn lùc H¶i D¬ng em ®· chän ®Ò tµi:"Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng ". B¶n ®å ¸n gåm 4 phÇn: PhÇn I:C¬ cÊu tæ chøc hµnh chÝnh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng. PhÇn II. c¬ së lý luËn vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh. PhÇn III. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ®iÖn lùc H¶i D¬ng. PhÇn IV. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng . Song do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn b¶n ®å ¸n nµy ®· kh«ng thÓ ph©n tÝch mét c¸ch ®Çy ®ñ, toµn diÖn vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®iÖn lùc còng nh ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p hoµn h¶o, kÝnh mong ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Kinh tÕ vµ Qu¶n lý. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS. TrÇn Träng Phóc ®· tËn t×nh gióp em hoµn thµnh b¶n ®å ¸n nµy. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I: C¬ cÊu tæ chøc hµnh chÝnh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng. I. § Æc ®iÓm cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng. §iÖn lùc H¶i D¬ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Tæng c«ng ty §iÖn lùc I. §iÖn lùc H¶i D¬ng ®îc thµnh lËp tõ th¸ng 4-1997. HiÖn nay sè CBCNV tÝnh ®Õn ngµy 30/12/2002 cã 658 ngêi bao gåm: - Viªn chøc qu¶n lý lµ 143 ngêi. - Nh©n viªn 41 ngêi - C«ng nh©n 420 ngêi - C¸n bé ®oµn thÓ chuyªn tr¸ch 1 ngêi. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña §iÖn Lùc H¶i D¬ng 2.1. Chøc n¨ng: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §iÖn lùc H¶i D¬ng trùc thuéc tæng c«ng ty ®iÖn lùc I lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp nhµ níc vµ ®iÒu lÖ cña tæng c«ng ty ®iÖn lùc I giao, cã tµi kho¶n, cã quan hÖ tÝn dông víi ng©n hµng, cã con dÊu riªng. -§iÖn lùc H¶i D¬ng cã chøc n¨ng ®iÒu hµnh hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh trong §iÖn lùc vµ ®i¹ ph¬ng trùc thuéc ®iÖn lùc qu¶n lý. - Qu¶n lý vËn hµnh, x©y dùng, söa ch÷a líi ®iÖn trªn ®Þa bµn tØnh H¶i D¬ng theo kÕ ho¹ch cña C«ng ty ®iÖn lùc 1 giao. - Qu¶n lý kinh doanh ®iÖn n¨ng, cung øng, an toµn liªn tôc vµ ®¶m b¶o chÊt lîng. - Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ toµn bé tµi s¶n líi ®iÖn, nguån ®iÖn, nguån vèn. .. ®· ®îc C«ng ty ®iÖn lùc 1 giao. - Qu¶n lý, sö dông vµ x©y dùng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó ®¸p øng nhiÖm vô cña ®¬n vÞ trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn. 2.2 NhiÖm vô: §iÖn lùc H¶i D¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c vÊn ®Ò sau : - Thùc hiÖn, viÖc qu¶n lý tËp trung thèng nhÊt toµn bé c¸c mÆt c«ng t¸c tõ c«ng t¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn, tµi chÝnh, qu¶n lý kü thuËt, qu¶n lý vËn hµnh, ®iÒu phèi líi ®iÖn t¹i ®Þa ph¬ng trùc thuéc. - LËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kh¸ch hµng hµng n¨m vµ dµi h¹n (5n¨m). LËp dù b¸o nhu cÇu phô t¶i hµng quý, hµng n¨m. -Trùc tiÕp gi¶ quyÕt ph¬ng ¸n cÊp ®iÖn cho kh¸ch hµng ngoµi diÖn c«ng ty qu¶n lý (®iÖn ¸p díi 35kV, c«ng suÊt díi 1000 kW). LËp hå s¬ ph¬ng ¸n cÊp ®iÖn : + Tæ chøc kh¶o s¸t thùc tÕ. + LËp s¬ ®å cÊp ®iÖn (®iÓm ®Êu ®êng d©y, nh¸nh d©y). + TÝnh to¸n dung lîng bï. + TÝnh to¸n c¸c th«ng sè kü thuËt cho s¬ ®å cÊp ®iÖn (kh¶ n¨ng t¶i cña nguån vµ c¸c ®êng d©y tríc vµ sau khi l¾p tr¹m biÕn ¸p míi, tæn thÊt ®iÖn ¸p). 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + HÖ thèng ®o lêng. - §îc uû quyÒn kÝ kÕt vµ mua b¸n ®iÖn cho mäi kh¸ch hµng sö dông ®iÖn trong ®Þa bµn qu¶n lý theo ®óng ph¸p luËt cña nhµ níc vµ híng dÉn cña c«ng ty. Qu¶n lý chÆt chÏ hå s¬ mua b¸n ®iÖn. Hµng n¨m ph¶i quyÕt to¸n vµ thanh lý hîp ®ång mua b¸n ®iÖn hÕt h¹n. - Tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng kinh doanh ®iÖn n¨ng cã hiÖu qu¶, x©y dùng vµ cñng cè ®éi ngò c¸n bé viªn chøc cã ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n, t c¸ch tèt ®Ó lµm c«ng t¸c nµy. - Ph©n tÝch ®iÖn th¬ng phÈm vµ ®iÖn n¨ng chuyªn t¶i, ph©n phèi, ®iÖn n¨ng tæn thÊt. Thùc hiÖn hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kinh doanh ®iÖn n¨ng ®îc giao vµ c¸c biÖn ph¸p nh»m gi¶m tæn thÊt ®iÖn n¨ng. - Hµng th¸ng b¸o c¸o t×nh h×nh qu¶n lý vµ ph¸t triÓn kh¸ch hµng theo mÉu b¸o c¸o kinh doanh ®iÖn n¨ng.  NhiÖm vô cña ®iÖn Lùc H¶i D¬ng trong c«ng t¸c b¸n ®iÖn: + LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch c«ng ty giao. + Trªn c¬ së hîp ®ång mua b¸n ®iÖn ¸p dông ®¬n gi¸ b¸n ®iÖn theo ®óng qui ®Þnh, híng dÉn cña nhµ níc vµ c«ng ty. + Thùc hiÖn ghi chØ sè c«ng t¬ b¸n ®iÖn cho kh¸ch hµng theo ®óng lÞch, lËp ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn, thu nép tiÒn ®iÖn vµ chÊm xo¸ nî ®óng c¸c qui ®Þnh trong c¸c qui tr×nh hiÖn hµnh cña tæng c«ng ty vµ cña c«ng ty. + Tæng hîp kÕt qu¶ b¸n ®iÖn, lËp b¸o c¸o kinh doanh ®iÖn n¨ng theo ®óng mÉu vµ thêi gian qui ®Þnh cña c«ng ty. * NhiÖm vô cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng trong c«ng t¸c ®iÖn n«ng th«n: + LËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch hç trî ®iÖn n«ng th«n thuéc ®Þa bµn qu¶n lý cña TØnh ®îc c«ng ty phª duyÖt. +T vÊn cho ®Þa ph¬ng vÒ x©y dùng míi, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp hÖ thèng líi ®iÖn cò theo ®óng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt an toµn vµ kinh doanh b¸n ®iÖn. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + KÕt hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng x©y dùng ®a d¹ng ho¸ m« h×nh tæ chøc qu¶n lý b¸n ®iÖn, ®¹i lý b¸n ®iÖn, ®¶m b¶o b¸n lÎ tíi hé n«ng d©n dïng ®iÖn kh«ng vît møc gi¸ trÇn qui ®Þnh cña nhµ níc. + Cïng víi chÝnh quyÒn vµ c¸c tæ chøc qu¶n lý ®iÖn ë ®Þa ph¬ng, tæ chøc kiÓm tra, híng dÉn c«ng t¸c qu¶n lý vµ b¸n ®iÖn ë n«ng th«n theo ®óng qui ®Þnh.  PhÇn kÕ ho¹ch : Trªn c¬ së c¸c môc tiªu nhiÖm vô vµ thùc tÕ nguån lùc cña m×nh. ®iÖn lùc H¶i D¬ng cã tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch dµi h¹n 5 n¨m cã ph©n chia ra tõng n¨m tr×nh c«ng ty phª duyÖt vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn, cô thÓ nh sau :  KÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®iÖn.  KÕ ho¹ch kinh doanh ®iÖn n¨ng, ph¸t triÓn kh¸ch hµng.  KÕ ho¹ch söa ch÷a lín.  KÕ ho¹ch c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt.  KÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng.  KÕ ho¹ch vèn ®Çu t ph¸t triÓn.  KÕ ho¹ch vËt t, thiÕt bÞ, phô tïng  KÕ ho¹ch tµi chÝnh, gi¸ thµnh.  KÕ ho¹ch tæ chøc, lao ®éng vµ tiÒn l¬ng.  KÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ nghiªn cøu khoa häc.  KÕ ho¹ch c¶i t¹o, n©ng cÊp vµ ph¸t triÓn líi ®iÖn ph©n phèi.  KÕ ho¹ch ph¸t triÓn c¸c nguån ®iÖn nhá. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  PhÇn tµi chÝnh : Qu¶n lý, b¶o toµn vèn ph¸t triÓn ®îc giao. §iÖn lùc cã quyÒn huy ®éng vèn theo ph¸p luËt ®Ó phôc vô chung cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®iÖn lùc. Thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ níc. Ngoµi ra, ®iÖn lùc H¶i D¬ng qu¶n lý, sö dông vµ ph¸t triÓn vèn. Cô thÓ nh sau: - Tr¸ch nhiÖm cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng trong viÖc qu¶n lý tµi s¶n vµ c¸c lo¹i vèn: + Qu¶n lý, sö dông, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, tµi s¶n vµ nguån lùc do C«ng ty giao ®óng môc ®Ých, tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶ theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh cña nhµ níc vµ qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Tæng c«ng ty. + LËp hå s¬ ®óng thñ tôc tr×nh c«ng ty xÐt duyÖt ( HoÆc tr×nh Tæng c«ng ty xÐt duyÖt )viÖc thanh lý xö lý tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cÇn sö dông, sö dông kh«ng hiÖu qu¶, l¹c hËu kü thuËt, h háng. Thuéc vèn ng©n s¸ch do C«ng ty hoÆc Tæng c«ng ty cÊp cho ®iÖn lùc. + §îc quyÒn thanh xö lý tµi s¶n cè ®Þnh do ®iÖn lùc ®Çu t, mua s¾m b»ng nguån vèn tù bæ sung theo c¸c thñ tôc qui ®Þnh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ h¹ch to¸n l·i lç theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. +Trong trêng hîp cÇn thiÕt ®iÖn lùc ®îc C«ng ty uû quyÒn vay vèn tÝn dông ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña nhµ níc. + Lîi nhuËn ®îc ®Ó l¹i (sau khi nép vÒ C«ng ty) thuéc phÇn s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c, ®iÖn lùc ®îc quyÒn sö dông theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña nhµ níc. - Tr¸ch nhiÖm cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng trong viÖc qu¶n lý c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh : + Hµng n¨m x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®ång thêi víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh tr×nh C«ng ty vµo th¸ng 10 cña n¨m tríc n¨m kÕ ho¹ch. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m ®· ®îc C«ng ty duyÖt ®¶m b¶o tiÕt kiÖm, h¹ gi¸ thµnh, t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn thùc hiÖn nghiªm chØnh chÝnh s¸ch chÕ ®é kinh tÕ tµi chÝnh nhµ níc qui ®Þnh. - Tr¸ch nhiÖm cña §iÖn lùc H¶i D¬ng trong c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n : + §iÖn lùc ®îc më tµi kho¶n tiÒn göi, tiÒn vay, thanh to¸n néi vµ ngo¹i tÖ t¹i c¸c ng©n hµng chuyªn doanh t¹i ®Þa ph¬ng. §iÖn lùc còng ®îc quyÒn më tµi kho¶n h¹n møc t¹i kho b¹c nhµ níc vµ c¸c ng©n hµng chuyªn doanh t¹i ®Þa ph¬ng. + §iÖn lùc ®îc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tµi chÝnh ®Ó cËp nhËt ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi nh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t sinh trong ®iÖn lùc, n¾m ch¾c t×nh h×nh tµi s¶n vµ tiÒn vèn cña m×nh. Thùc hiÖn theo ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña nhµ níc vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cña C«ng ty vµ Tæng c«ng ty. + H¹ch to¸n néi bé vÒ gi¸ thµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn, ®iÖn lùc ph¶i h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi gi¸ thµnh, doanh thu, thuÕ cña phÇn s¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn theo chÕ ®é kÕ to¸n cña nhµ níc vµ qui chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh cña Tæng c«ng ty. + H¹ch to¸n ®Çy ®ñ chÝnh x¸c kÞp thêi vÒ gi¸ thµnh, doanh thu, thuÕ, l·i lç cña phÇn s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c (ngoµi kinh doanh ®iÖn n¨ng) theo chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh hiÖn hµnh. + §iÖn lùc cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn h¹ch to¸n ®Çy ®ñ chÝnh x¸c kÞp thêi vèn ®Çu t vµ chi phÝ ®Çu t cña c¸c dù ¸n theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh cña nhµ níc. + §iÖn lùc ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm theo dâi vµ thu håi c«ng nî thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh. II. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc qu¶n lý cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh ®iÖn vµ do nhu cÇu vÒ mÆt qu¶n lý nªn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng ®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng, nghÜa lµ gi¸m ®èc lµ ngêi trùc tiÕp chØ huy toµn bé bé m¸y qu¶n lý C«ng ty, c¸c bé phËn s¶n xuÊt cña C«ng ty vµ c¸c phã 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gi¸m ®èc cïng c¸c phßng ban tham mu cho Gi¸m ®èc theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cu¶ m×nh, gióp Gi¸m ®èc ra nh÷ng quyÕt ®Þnh, chØ thÞ c«ng t¸c ®óng ®¾n. 1.Bé m¸y qu¶n lý cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng bao gåm: Ban gi¸m ®èc 4 ngêi: Gi¸m ®èc: gi¸m ®èc ®iÖn lùc H¶i D¬ng lµ ngêi ®îc tæng gi¸m ®èc tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam ra quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, ®îc gi¸m ®èc C«ng ty ®iÖn lùc 1 giao nhiÖm vô vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc tæng gi¸m ®èc tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam, gi¸m ®èc c«ng ty ®iÖn lùc 1 vÒ mäi mÆt s¶n xuÊt, kinh doanh, viÖc thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®iÖn lùc H¶i D¬ng. Gi¸m ®èc lµ ngêi ®¹i diÖn cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng tríc ph¸p luËt. Trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng cã tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c Phã gi¸m ®èc vµ trùc tiÕp chØ ®¹o, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña c¸c phßng:  KÕ ho¹ch - ®Çu t.  Phßng tæ chøc – thanh tra.  Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Gi¸m ®èc ®iÖn lùc H¶i D¬ng trùc tiÕp: KÝ c¸c quyÕt ®Þnh ®Ò b¹t, ®iÒu ®éng, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kØ luËt c¸n bé c«ng nh©n viªn, hîp ®ång lao ®éng, c¸c néi quy, quy chÕ cña ®iÖn lùc ban hµnh, c¸c quyÕt ®Þnh tiÕp nhËn, sa th¶i lao ®éng vµ c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c theo quy chÕ ph©n cÊp ®· ban hµnh. KÝ c¸c hîp ®ång kinh tÕ theo uû quyÒn cña gi¸m ®èc C«ng ty ®iÖn lùc 1. KÝ duyÖt c¸c quyÕt to¸n, c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, c¸c phiÕu chi cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®iÖn lùc, c¸c hîp ®ång mua b¸n c¸c trang thiÕt bÞ hµnh chÝnh, c¸c quyÕt ®Þnh giao nhiÖm vô, c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh.  C¸c phã gi¸m ®èc ®iÖn lùc H¶i D¬ng : 3 phã gi¸m ®èc. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phã gi¸m ®èc ®iÖn lùc H¶i D¬ng ®îc gi¸m ®èc C«ng ty ®iÖn lùc 1 ra quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc ®iÖn lùc H¶i D¬ng vµ ®îc gi¸m ®èc ®iÖn lùc H¶i D¬ng giao nhiÖm vô trùc tiÕp qu¶n lÝ, chØ ®¹o, ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc C«ng ty ®iÖn lùc 1 vµ gi¸m ®èc ®iÖn lùc H¶i D¬ng  Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vËt t x©y dùng c¬ b¶n  Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh  Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt 2/ M« h×nh tæ chøc ®iÖn lùc H¶i D¬ng : §iÖn lùc H¶i D¬ng gåm 24 ®¬n vÞ a/ Khèi phßng ban nghiÖp vô : gåm 12 phßng vµ 01 tæ trùc thuéc gåm :  Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ : ký hiÖu P1  Phßng KÕ ho¹ch : ký hiÖu P2  Phßng Tæ chøc thanh tra : ký hiÖu P3  Phßng Kü thuËt :ký hiÖu P4  Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n :ký hiÖu P5  Phßng VËt t vËn t¶i : ký hiÖu P6  Phßng Kinh doanh ®iÖn n¨ng : ký hiÖu P7  Phßng X©y dùng c¬ b¶n :ký hiÖu P8  Phßng An toµn :ký hiÖu P9  Phßng ®iÖn n«ng th«n :ký hiÖu P10  Phßng §iÒu ®é :ký hiÖu P11 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Phßng M¸y tÝnh :ký hiÖu P12  Tæ thiÕt kÕ. b/ Khèi s¶n xuÊt gåm :  Chi nh¸nh ®iÖn Thµnh Phè H¶i D¬ng  Chi nh¸nh ®iÖn Tø léc  Chi nh¸nh ®iÖn Kim thµnh  Chi nh¸nh ®iÖn Kinh m«n  Chi nh¸nh ®iÖn CÈm b×nh  Chi nh¸nh ®iÖn ChÝ linh  Chi nh¸nh ®iÖn Nam thanh  Chi nh¸nh ®iÖn Ninh thanh  Ph©n xëng 110kV  Ph©n xëng ThÝ nghiÖm ®o lêng  §éi X©y l¾p ®iÖn. 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng . Phßng kÕ ho¹ch vµ ®Çu t.  Trªn c¬ së c¸c môc tiªu cña c«ng ty vµ c©n ®èi n¨ng lùc cña ®iÖn lùc, híng dÉn c¸c ®¬n vÞ trong ®iÖn lùc x©y dùng kÕ ho¹ch tõng mÆt cña m×nh. Chñ tr× tæng hîp vµ c©n ®èi x©y dùng kÕ ho¹ch toµn diÖn cña ®iÖn lùc (bao gåm kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t ph¸t triÓn, ®¹i trang söa ch÷a lín, thi c«ng x©y l¾p, s¶n xuÊt vµ dÞch vô kh¸c). Tæ chøc th«ng qua ®iÖn lùc vµ tr×nh duyÖt cÊp trªn. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  ChuÈn bÞ cho gi¸m ®èc giao kÕ ho¹ch cho c¸c ®¬n vÞ trong ®iÖn lùc sau khi kÕ ho¹ch ®îc duyÖt. Tæ chøc viÖc theo dâi kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ ®iÒu ®é kÕ ho¹ch nÕu thÊy cÇn thiÕt.  Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch toµn diÖn cña ®iÖn lùc. Khai th¸c vµ c©n ®èi c¸c nguån lùc cña ®iÖn lùc, c¸c nguån vèn ®Ó sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt kinh doanh.  ChuÈn bÞ héi nghÞ c¸c kÕ ho¹ch giao ban tuÇn, th¸ng. Tæ chøc ®Þnh kú viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña tõng ®¬n vÞ vµ toµn ®iÖn lùc.  Tæ chøc c«ng t¸c thèng kª s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t x©y dùng, b¸o c¸o ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi cho cÊp trªn.  §Çu mèi x©y dùng vµ ¸p dông c¸c ®Þnh møc chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña ®iÖn lùc vµ C«ng ty.  Nghiªn cøu ®Ò xuÊt cho Gi¸m ®èc ph¬ng ¸n më réng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô ngoµi s¶n xuÊt chÝnh.  Theo dâi kiÓm tra vµ x¸c nhËn hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ trong ®iÖn lùc. Phßng tæ chøc lao ®éng.  Trªn c¬ së ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña ®iÖn lùc vµ c¸c qui ®Þnh mÉu cña C«ng ty, nghiªn cøu, ®Ò xuÊt c¸c tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña ®iÖn lùc ®Ó tr×nh C«ng ty hoÆc ®iÖn lùc quyÕt ®Þnh theo ph©n cÊp cña C«ng ty.  Tæ chøc triÓn khai thµnh lËp, gi¶i thÓ, s¸t nhËp c¸c tæ chøc sau khi cã quyÕt ®Þnh. X©y dùng qui chÕ nhiÖm vô cho c¸c ®¬n vÞ, c¸c chøc danh trong ®iÖn lùc. X©y dùng biªn chÕ vµ ¸p dông chøc danh viªn chøc trong toµn ®iÖn lùc. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  X©y dùng kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l¬ng, kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng, kÕ ho¹ch ®êi sèng x· h«i hµng n¨m, quý, th¸ng tr×nh c«ng ty duyÖt vµ triÓn khai sau khi ®îc duyÖt.  Nghiªn cøu tæ chøc lao ®éng khoa häc. X©y dùng ®Þnh møc, ®Þnh biªn cho c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c lo¹i c«ng viÖc. LËp dù ¸n bè trÝ lao ®éng, ®iÒu ®éng s¾p xÕp tr×nh Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh ®¸p øng kÞp thêi cho yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý cña ®iÖn lùc.  Trªn c¬ së qui chÕ tr¶ l¬ng, thëng cña C«ng ty, x©y dùng qui chÕ tr¶ l¬ng, tr¶ thëng cho toµn së tæ chøc cho viÖc tr¶ l¬ng tr¶ thëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ®óng qui chÕ.  Qu¶n lý c«ng t¸c nh©n sù cña ®iÖn lùc bao gåm tuyÓn dông, bè trÝ, ®Ò b¹t, khen thëng kû luËt, gi¶ quyÕt c¸c chÕ ®é cho ngêi lao ®éng. Qu¶n lý chÆt chÏ chÝnh x¸c hå s¬ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ®iÖn lùc.  Tæ chøc c«ng t¸c thèng kª lao ®éng, tiÒn l¬ng, tæ chøc c¸n bé, b¸o c¸o chÝnh x¸c vµ ®óng h¹n cho cÊp trªn vµ phôc vô c«ng t¸c th«ng tin kinh tÕ cña ®iÖn lùc kÞp thêi.  X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o n©ng bËc hµng n¨m vµ tæ chøc thùc hiÖn theo ph©n cÊp cña C«ng ty.  X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng cho c«ng nh©n trong ®iÖn lùc.  Thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra thñ trëng vÒ viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc ®iÖn lùc vµ cÊp trªn. §Ò xuÊt Gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc khiÕu tè trong ®iÖn lùc.  Tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ s¶n xuÊt, b¶o vÖ tµi s¶n vµ trËt tù an ninh phßng cøu ho¶ trong ®iÖn lùc.  Gióp Gi¸m ®èc tæ chøc c«ng t¸c thi ®ua khen thëng cña ®iÖn lùc, ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ khen thëng c¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c s¶n xuÊt. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n.  X©y dùng vµ tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch tµi chÝnh tÝn dông hµng n¨m, quý, th¸ng cña ®iÖn lùc, tæ chøc thùc hiÖn nh»m ®¶m b¶o sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn, quü cña ®iÖn lùc phôc vô cho yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh .  Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o ®Çy ®ñ nguån tµi chÝnh cho c¸c ho¹t ®éng cña ®iÖn lùc, ®Ò xuÊt viÖc sö dông linh ho¹t c¸c lo¹i vèn, quü trªn nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ phôc vô kÞp thêi cho yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña ®iÖn lùc.  Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tÝn dông, thanh to¸n, cÊp ph¸t, thu nép tµi chÝnh theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh qui ®Þnh ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn , kh¸ch hµng, ng©n s¸ch vµ cÊp trªn.  Qu¶n lý vèn vµ mäi tµi s¶n cña ®iÖn lùc theo ®óng chÕ ®é qui ®Þnh cña nhµ níc vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt. Chñ tr× viÖc kiÓm kª, ®èi chiÕu ®Þnh kú vµ thêng xuyªn theo qui ®Þnh ®èi víi mäi tµi s¶n cña ®iÖn lùc.  Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n trong toµn ®iÖn lùc nh»m ®¶m b¶o viÖc ghi chÐp tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh kÞp thêi, trung thùc, chÝnh x¸c t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña ®iÖn lùc theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n cña nhµ níc vµ qui ®Þnh cña c«ng ty. Híng dÉn c¸c ®¬n vÞ trong ®iÖn lùc thùc hiÖn thèng nhÊt vµ ®Çy ®ñ chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, chÕ ®é sæ s¸ch b¸o c¸o kÕ to¸n, qui tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n, lu chuyÓn chøng tõ. Theo ®óng qui ®Þnh.  Thùc hiÖn chÕ ®é thanh to¸n, quyÕt to¸n, b¸o c¸o theo ®óng qui ®Þnh cña nhµ níc vµ c«ng ty.  Chñ tr× cïng víi c¸c phßng liªn quan tæ chøc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ thµnh, hiÖu qu¶ sö dông vèn, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  ChÞu tr¸ch nhiÖm viÖc thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh ®èi víi nhµ níc, víi cÊp trªn vµ b¹n hµng theo ph©n cÊp cña c«ng ty.  Chñ tr× viÖc thanh xö lý tµi s¶n h háng, kÐm phÈm chÊt, tån kho ø ®äng theo ®óng qui ®Þnh cña c«ng ty.  KiÓm tra kiÓm so¸t thêng xuyªn vµ ®Þnh kú c¸c ®¬n vÞ trong ®iÖn lùc cã ho¹t ®éng tµi chÝnh kinh tÕ chÊp hµnh c¸c qui ®Þnh nh»m kÞp thêi chÊn chØnh c¸c khiÕm khuyÕt, gi÷ nghiªm kû luËt tµi chÝnh, qui ®Þnh cña nhµ níc.  Qu¶n lý viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch tµi chÝnh gi¸ c¶ trong toµn ®iÖn lùc. Tham gia ký kÕt c¸c hîp ®ång tµi chÝnh cña ®iÖn lùc víi kh¸ch hµng.  Tæ chøc lu tr÷, b¶o qu¶n hå s¬, chøng tõ, tµi liÖu kÕ to¸n. Cung cÊp th«ng tin kinh tÕ kÞp thêi cho l·nh ®¹o vµ c¸c bé phËn liªn quan.  ¸p dông tin häc, ®a nhanh vi tÝnh vµo sö dông trong c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña ®iÖn lùc. Phßng vËt t vËn t¶i:  X©y dùng kÕ ho¹ch nhu cÇu vµ ®¬n ®Æt hµng vÒ vËt t thiÕt bÞ cho c¸c yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, söa ch÷a, x©y dùng c¬ b¶n cña ®iÖn lùc.  Tæ chøc viÖc cung øng vËt t theo kÕ ho¹ch vµ ph©n cÊp cña c«ng ty, ®¶m b¶o ®¸p øng kÞp thêi, ®Çy ®ñ, ®óng chñng lo¹i, ®¶m b¶o chÊt lîng kü thuËt cho nhu cÇu cña toµn ®iÖn lùc, ®ång thêi kh«ng ®Ó g©y tån kho ø ®éng qu¸ ®Þnh møc.  Tæ chøc viÖc b¶o qu¶n vËt t thiÕt bÞ, qu¶n lý kho tµng bÕn b·i.  Thùc hiÖn viÖc cÊp ph¸t kÞp thêi vËt t thiÕt bÞ theo kÕ ho¹ch cho c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c nhu cÇu cña ®iÖn lùc. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª, ghi chÐp, chÕ ®é sæ s¸ch, thÎ kho, chøng tõ ®Çy ®ñ chÝnh x¸c theo qui ®Þnh.  Thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm kª ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt. Tham gia thanh xö lý vËt t ø ®äng, h háng, kÐm phÈm chÊt.  Tæ chøc viÖc thu håi vËt t sau ®¹i trang c¶i t¹o, kÕt d c«ng tr×nh, tæ chøc viÖc quyÕt to¸n vËt t víi c¸c ®¬n vÞ trong ®iÖn lùc vµ cÊp trªn theo qui ®Þnh.  KiÓm tra viÖc sö dông vËt t tiÕt kiÖm, ®óng møc kü thuËt, b¶o qu¶n vËt t dù phßng cña c¸c ®¬n vÞ trong ®iÖn lùc.  Qu¶n lý c«ng t¸c vËn t¶i cña ®iÖn lùc, lËp kÕ ho¹ch vµ ®iÒu ®é ph¬ng tiÖn phôc vô cho nhu cÇu cña ®iÖn lùc, qu¶n lý xe vµ c¸c ph¬ng tiÖn bèc xÕp cña ®iÖn lùc. Phßng kü thuËt vµ thanh tra an toµn.  Qu¶n lý kü thuËt trong vËn hµnh, söa ch÷a, thÝ nghiÖm hiÖu chØnh líi ®iÖn vµ thiÕt bÞ ®iÖn cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng. §¶m b¶o viÖc cung cÊp ®iÖn an toµn, liªn tôc kinh tÕ cho mäi kh¸ch hµng cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng.  LËp ph¬ng ¸n söa ch÷a ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt líi ®iÖn vµ thiÕt bÞ do ®iÖn lùc H¶i D¬ng qu¶n lý.  Nghiªn cøu ph¬ng ¸n vËn hµnh tèi u, tÝnh to¸n vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p gi¶m tæn thÊt ®iÖn n¨ng, gi¶m tæn thÊt trªn líi ®iÖn thuéc ®iÖn lùc H¶i D¬ng qu¶n lý. Ph©n tÝch sù cè vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p phßng chèng.  Qu¶n lý kü thuËt ®o ®Õm cho toµn ®iÖn lùc.  Tæ chøc ¸p dông quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt x©y dùng vµ ban hµnh c¸c quy tr×nh, néi quy thuéc néi bé ®iÖn lùc H¶i D¬ng.  KiÓm tra viÖc thùc hiÖn cña c¸c ®¬n vÞ trong ®iÖn lùc H¶i D¬ng. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt, ®æi míi trang bÞ, c¶i tiÕn kü thuËt. Qu¶n lý c«ng t¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng.  X©y dùng kÕ ho¹ch trang bÞ an toµn hµng n¨m, tæ chøc c«ng t¸c kiÓm tra an toµn thêng xuyªn vµ ®Þnh kú, tæ chøc ®iÒu tra sù cè vµ tai n¹n lao ®éng x¶y ra trong ®iÖn lùc H¶i D¬ng. §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn s¶n xuÊt vµ an toµn lao ®éng trong toµn ®iÖn lùc. Tæ chøc tuyªn truyÒn an toµn ®iÖn trong nh©n d©n.  T vÊn híng dÉn hç trî cho n«ng th«n trong viÖc ph¸t triÓn x©y dùng vµ qu¶n lý m¹ng ®iÖn n«ng th«n.  Tæ chøc c«ng t¸c dÞch vô thiÕt kÕ quy ho¹ch, thiÕt kÕ c«ng tr×nh vµ thiÕt kÕ söa ch÷a theo giÊy phÐp cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng.  Tæ chøc c«ng t¸c thèng kª vµ b¸o c¸o kü thuËt theo quy ®Þnh cña ngµnh. Phßng kinh doanh ®iÖn n¨ng  §iÒu tra, dù b¸o lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kh¸ch hµng vµ ®iÖn n¨ng tiªu thô hµng n¨m vµ dµi h¹n cho ®iÖn lùc H¶i D¬ng.  TiÕp nhËn yªu cÇu vµ chuÈn bÞ c¸c hîp ®ång cho ®iÖn lùc H¶i D¬ng ký kÕt.  Qu¶n lý viÖc ®o ®Õm ®iÖn n¨ng nhËn cña C«ng ty, giao cho chi nh¸nh vµ b¸n cho kh¸ch hµng cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng.  Theo dâi vµ tÝnh to¸n tæn thÊt thùc hiÖn trong toµn ®iÖn lùc, cïng phßng kü thuËt ph©n tÝch tæn thÊt vµ tù m×nh ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p chèng tæn thÊt th¬ng m¹i.  Thùc hiÖn viÖc ¸p gi¸ ®iÖn, tÝnh to¸n t×nh h×nh, thùc hiÖn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn cña c¸c chi nh¸nh.  Qu¶n lý c«ng t¸c ghi chØ sè c«ng t¬.  Tæ chøc qu¶n lý viÖc thu nép tiÒn ®iÖn. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Qu¶n lý vµ kiÓm tra viÖc sö dông ®iÖn hîp ph¸p vµ kinh tÕ cña kh¸ch hµng. Tæ chøc viÖc chèng lÊy c¾p ®iÖn.  Thêng trùc vµ chuÈn bÞ cho héi ®ång xö lý nh÷ng kh¸ch hµng vi ph¹m sö dông ®iÖn.  Thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª b¸o c¸o theo quy ®Þnh. Phßng hµnh chÝnh vµ qu¶n trÞ Trung t©m ®iÒu ®é líi ®iÖn: Lµ ®¬n vÞ chØ huy vËn hµnh líi ®iÖn cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng cã nhiÖm vô lËp ph¬ng thøc vËn hµnh hµng ngµy, th¸ng n¨m vµ dµi h¹n líi ®iÖn thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña ®iÖn lùc H¶i D¬ng. §iÒu ®é vËn hµnh líi ®iÖn hµng ngµy theo lÖnh cña ®iÒu ®é cÊp trªn vµ chØ huy thao t¸c vËn hµnh líi ®iÖn trong ph¹m vi ph©n cÊp cña ®iÖn lùc, ®¶m b¶o vËn hµnh an toµn líi ®iÖn, cung cÊp ®iÖn an toµn, liªn tôc, chÊt lîng cho kh¸ch hµng, ®¶m b¶o vËn hµnh kinh tÕ. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II. c¬ së lý luËn vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh. I. ph©n tÝch tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. 1. Kh¸i niÖm. Ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ mét bé phËn cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ cã mèi quan hÖ trùc tiÕp víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ¶nh hëng tíi t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp. V× vËy t×nh h×nh tµi chÝnh tèt hay xÊu sÏ cã t¸c ®éng thóc ®Èy hoÆc k×m h·m ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã tríc khi lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, doanh nghiÖp cÇn ph¶i nghiªn cøu b¸o c¸o tµi chÝnh cña k× thùc hiÖn. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®îc so¹n th¶o theo ®Þnh kú ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng hîp vµ toµn diÖn vÒ t×nh h×nh tµi s¶n nguån vèn, c«ng nî, kÕt qu¶ kinh doanh… b»ng c¸c chØ tiªu gi¸ trÞ nh»m môc ®Ých th«ng tin vÒ kÕt qu¶ vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cho ngêi l·nh ®¹o vµ bé phËn tµi chÝnh doanh nghiÖp thÊy ®îc thùc tr¹ng tµi chÝnh cña ®¬n vÞ m×nh, chuÈn bÞ c¨n cø lËp kÕ ho¹ch cho kú t¬ng lai. V× vËy ngêi ta ph¶i dïng ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Ó thuyÕt minh c¸c mèi quan hÖ chñ yÕu, gióp cho c¸c nhµ kÕ ho¹ch dù ®o¸n vµ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh trong t¬ng lai, b»ng c¸ch so s¸nh, ®¸nh gi¸ xem xÐt xu híng dùa trªn c¸c th«ng tin ®ã. Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p vµ c«ng cô cho phÐp thu thËp vµ xö lý th«ng tin kÕ to¸n vµ c¸c th«ng tin kh¸c trong qu¶n lý doanh nghiÖp, nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ng vµ tiÒm lùc cña doanh nghiÖp gióp ngêi xö dông th«ng tin ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh, quyÕt ®Þnh qu¶n lý phï hîp. Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp mµ träng t©m lµ ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c chØ tiªu ®Æc trng tµi chÝnh th«ng qua mét hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p, c«ng cô vµ kü thuËt ph©n tÝch gióp ngêi sö dông th«ng tin tõ c¸c gãc ®é kh¸c nhau, võa ®¸nh gi¸ toµn diÖn, tæng hîp kh¸i qu¸t, võa xem xÐt mét c¸ch chi tiÕt ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 2. C¸c bíc tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. 2.1. Thu thËp th«ng tin. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph©n tÝch tµi chÝnh sö dông mäi nguån th«ng tin cã kh¶ n¨ng lý gi¶i vµ thuyÕt minh thùc tr¹ng ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp, phôc vô cho qu¸ tr×nh dù ®o¸n tµi chÝnh. Nã bao gåm c¶ nh÷ng th«ng tin néi bé ®Õn th«ng tin bªn ngoµi, nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n vµ th«ng tin qu¶n lý kh¸c, nh÷ng th«ng tin vÒ sè lîng gi¸ trÞ… trong ®ã c¸c th«ng tin kÕ to¸n ph¶n ¸nh tËp trung trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ nh÷ng nguån th«ng tin ®Æc biÖt quan träng. Do vËy ph©n tÝch tµi chÝnh thùc tÕ lµ ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. 2.2. Sö lý th«ng tin. Qu¸ trinh tiÕp theo cña ph©n tÝch tµi chÝnh lµ sö lý th«ng tin ®· thu thËp ®îc. Trong giai ®o¹n nµy ngêi sö dông th«ng tin ë gãc ®é nghiªn cøu, øng dông kh¸c nhau cã ph¬ng ph¸p sö lý th«ng tin kh¸c nhau phôc vô môc tiªu ph©n tÝch ®· ®Æt ra: sö lý th«ng tin lµ qu¸ trinh s¾p xÕp c¸c th«ng tin theo nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh nh»m tÝnh to¸n, so s¸nh, gi¶i thÝch, ®¸nh gi¸, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n cña c¸c kÕt qu¶ ®· ®îc phôc vô cho qu¸ tr×nh dù ®o¸n vµ quyÕt ®Þnh. 2.3. Dù ®o¸n vµ quyÕt ®Þnh. Thu thËp vµ sö lý th«ng tin nh»m chuÈn bÞ nh÷ng tiÒn ®Ò cÇn thiÕt ®Ó ngêi sö dông th«ng tin dù ®o¸n nhu cÇu vµ ®a ra quyÕt ®Þnh tµi chÝnh. Th«ng tin cã gi¸ trÞ nhÊt ®èi víi c¸c nhµ sö dông b¸o c¸o tµi chÝnh lµ nh÷ng g× sÏ x¶y ra trong t¬ng lai. Do ®ã c¸c tû sè cã ®îc do ph©n tÝch tµi chÝnh sÏ gióp nh÷ng nhµ sö dông b¸o c¸o tµi chÝnh dù ®o¸n t¬ng lai b»ng c¸ch so s¸nh ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch xu thÕ. II. TÇm quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp chÝnh lµ ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých cao nhÊt lµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp tõ ®ã gióp nh÷ng ngêi ra quyÕt ®Þnh dù ®o¸n vµ lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh tèi u. Trong ho¹t ®éng kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c lo¹i h×nh së h÷u kh¸c nhau, ®Òu b×nh ®¼ng trong viÖc lùa chän ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh doanh. Do vËy sÏ cã nhiÒu ®èi tîng quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp nh: Chñ 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh nghiÖp, nhµ tµi trî, nhµ cung cÊp, kh¸ch hµng…kÓ c¶ c¸c c¬ quan nhµ níc vµ nh÷ng ngêi lµm c«ng, mçi ®èi tîng quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trªn c¸c gãc ®é kh¸c nhau. 1. §èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp. 1.1. §èi víi chñ doanh nghiÖp vµ nh÷ng ngêi qu¶n lý doanh nghiÖp. §èi víi chñ doanh nghiÖp vµ nh÷ng ngêi qu¶n lý doanh nghiÖp th× môc tiªu hµng ®Çu cña hä lµ t×m kiÕm lîi nhuËn vµ kh¶ n¨ng tµi trî. Mét doanh nghiÖp nÕu lµm ¨n thua lç liªn tôc th× c¸c nguån lùc sÏ c¹n kiÖt vµ sÏ buéc ph¶i ®ãng cöa, mét doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî còng dÉn ®Õn chç ph¸ s¶n. Bªn c¹nh ®ã, chñ doanh nghiÖp vµ nh÷ng ngêi qu¶n lý cßn quan t©m ®Õn c¸c môc tiªu kh¸c nh: N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, t¹o c«ng ¨n viÖc lam, phóc lîi x· héi, b¶o vÖ m«i trêng… Do ë trong doanh nghiÖp nªn c¸c chñ doanh nghiÖp vµ c¸c nhµ qu¶n lý cã th«ng tin ®Çy ®ñ vµ hiÓu râ vÒ doanh nghiÖp, hä cã lîi thÕ ®Ó ph©n tÝch tµi chÝnh tèt nhÊt. ViÖc ph©n tÝch tµi chÝnh gióp cho hä trong nhiÒu vÊn ®Ò nh: ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ kh«ng, cã ®¹t lîi nhuËn kh«ng, t¬ng lai sÏ cã nhiÒu triÓn väng hay khã kh¨n. Kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n ra sao, vèn ®îc huy ®éng tõ nh÷ng nguån nµo vµ ®Çu t vµo ®©u ®Ó thu lîi nhuËn cao nhÊt. 1.2. §èi víi ngêi hëng l¬ng trong doanh nghiÖp. Nh chóng ta ®· biÕt l¬ng lµ kho¶n thu nhËp chÝnh cña nh÷ng ngêi lµm c«ng. Ngoµi ra theo quy ®Þnh doanh nghiÖp lu«n gi÷ mét phÇn ®îc gäi lµ c¸ nh©n ngêi hëng l¬ng gãp cho doanh nghiÖp. nh vËy ngêi hëng l¬ng buéc ph¶i quan t©m tíi t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp v× ®ã còng chÝnh lµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña hä. C¸ch quan t©m cña ngêi hëng l¬ng tíi t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp còng chÝnh lµ ph©n tÝch tµi chÝnh. 2. §èi víi c¸c chñ nî. C¸c chñ nî bao gåm c¸c ng©n hµng, c¸c doanh nghiÖp cho vay, øng tríc hay bµn chÞu. Hä ph©n tÝch tµi chÝnh chñ yÕu lµ ®Ó quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n nî cña doanh nghiÖp ®i vay. §èi víi c¸c kho¶n vay ng¨ng h¹n th× ngêi cho vay ®Æc biÖt quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña doanh nghiÖp. Tøc lµ kh¶ n¨ng øng phã cña c¸c doanh nghiÖp ®èi víi 20
- Xem thêm -