Tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của trung tâm kinh doanh tổng hợp nguyễn kim - công ty cổ phần thương mại nguyễn kim

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -----›----- Đề Tài GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH TỔNG HỢP NGUYỄN KIM - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM Chuyên Đề Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại học Ngành Quản Trị Kinh Doanh GVHD: Ths NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI SVTH: VÕ NGUYỄN PHƯƠNG THANH MSSV: 506401290 TP.HCM, 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại Trung tâm Kinh doanh Tổng hợp Nguyễn Kim – Công ty Cổ Phần TM Nguyễn Kim, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20… Tác giả Võ Nguyễn Phương Thanh LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, cùng quý thầy cô khoa Quản Trị Kinh doanh - Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt cho tôi những kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn quý báu trong suốt thời gian học tập tại trường. Xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, Thạc sĩ giảng viên Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình hoàn thiện luận văn. Xin cám ơn ban Giám đốc cùng toàn thể anh chị các phòng ban trong Trung tâm Kinh doanh Tổng hợp Nguyễn Kim đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Xin cảm ơn tất cả các bạn bè đã động viên, giúp đỡ tôi trong những năm tháng học tập tại trường. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Võ Nguyễn Phương Thanh NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ XÁC NHẬN CỦA GVHD DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT.KDTH Trung tâm Kinh doanh tổng hợp SP Sản phẩm Thuế VAT Thuế giá trị gia tăng KD Kinh doanh BQ Bình quân CN/NV Công nhân/ Nhân viên CP Chi phí DTT Doanh thu thuần DV Dịch vụ ĐTNH Đầu tư ngắn hạn ĐTDH Đầu tư dài hạn HQKT Hiệu quả kinh tế HTSCĐ Hiệu quả sử dụng tài sản cố định HTS Hiệu quả sử dụng tài sản KHTSCĐ Khấu hao tài sản cố định HĐSXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh LN Lợi nhuận NSLĐ Năng suất lao động SXKD Sản xuất kinh doanh QLDN Quản lý doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định VLĐ Vốn lưu động VSX Vốn sản xuất MMTB Máy móc thiết bị TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. “Phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp”, NXB Thống kê 2008. 2. “Phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp”, NXB Thống kê 2005. 3. “Quản trị chiến lược”, NXB thống kê 2005. 4. Website: www.doanh nhân 360.com.vn. 5. Tài liệu của Trung Tâm KDTH Nguyễn Kim - CTY CP TM Nguyễn Kim. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................................... 4 CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Các quan điểm cơ bản về hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh: ........................................................................................................... 7 1.1.1 Một số quan điểm cơ bản về hiệu quả kinh doanh: ............................................. 7 1.1.2 Bản chất của hiệu quả kinh doanh: ....................................................................... 7 1.1.3 Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ........................................... 8 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp......................... 8 1.2.1 Các yếu tố bên ngoài:.............................................................................................. 9 1.2.1.1 Yếu tố thuộc môi trường tự nhiên ...................................................................... 9 1.2.1.2 Môi trường Chính trị - Pháp luật ....................................................................... 9 1.2.1.3 Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh .......................................................... 9 1.2.2 Các yếu tố bên trong:............................................................................................ 10 1.2.2.1 Tài lực.................................................................................................................. 10 1.2.2.2 Nguồn nhân lực .................................................................................................. 10 1.2.2.3 Yếu tố quản trị doanh nghiệp ........................................................................... 11 1.3 Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ......................... 12 1.3.1 Hiệu quả kinh doanh tổng hợp ............................................................................ 12 1.3.2 Hiệu quả trong sử dụng lao động, nguồn nhân lực............................................ 13 1.3.3 Hiệu quả sử dụng vốn ........................................................................................... 13 1.3.3.1 Đánh giá hiệu quả qua việc sử dụng tài sản cố định (TSCĐ)......................... 13 1.3.3.2 Đánh giá hiệu quả việc sử dụng tài sản lưu động (TSLĐ).............................. 14 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH TỔNG HỢP NGUYỄN KIM ................................................................................ 16 2.1 Tổng quan về Trung tâm KDTH Nguyễn Kim. ........................................................ 16 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của TT.KDTH Nguyễn Kim .................... 16 2.1.2 Đôi nét về những sản phẩm được kinh doanh tại Trung tâm KDTH .............. 17 2.1.3 Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm KDTH Nguyễn Kim ............................... 19 2.1.4 Cơ cấu tổ chức TT.KDTH Nguyễn Kim. ............................................................ 20 2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. ................................................................ 218 2.2.1 Phòng Nhân sự/ Hành chính: ................................................................................ 21 2.2.1.1 Chức năng:.......................................................................................................... 21 2.2.1.2 Nhiệm vụ:........................................................................................................... 21 2.2.2 Phòng Kế Toán:...................................................................................................... 19 2.2.2.1 Chức năng:.......................................................................................................... 19 2.2.2.2 Nhiệm Vụ: ........................................................................................................... 19 2.2.3 Phòng Kinh doanh Dự án:..................................................................................... 23 2.2.3.1 Chức Năng: ......................................................................................................... 23 2.2.3.2 Nhiệm vụ:............................................................................................................ 24 2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của TT.KDTH Nguyễn Kim. ............................. 25 2.3.1 Đối tượng khách hàng........................................................................................... 25 2.3.2 Hình thức bán hàng. .............................................................................................. 26 2.3.3 Chính sách về giá bán đối với hàng hóa............................................................... 27 2.3.3.1 Mức chiết khấu dành cho khách hàng ............................................................. 27 2.3.3.2 Chính sách đối với khách hàng thân thiết ....................................................... 27 2.3.3.3 Đối với phiếu mua hàng (PMH)........................................................................ 28 2.3.3.4 Chính sách về công nợ: ...................................................................................... 28 2.3.3.5 Chính sách về chi phí giao nhận – lắp đặt: ...................................................... 29 2.3.4 Quy trình nhập hàng- Bán hàng- Giải quyết khiếu nại cho khách .................. 30 2.3.4.1 Quy trình nhập hàng: ........................................................................................ 30 2.3.4.2 Quy trình bán hàng: .......................................................................................... 29 2.3.4.3 Quy trình giải quyết khiếu nại khách hàng:.................................................... 33 2.4 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. .............................................................. 34 2.4.1 Hiệu quả kinh doanh tổng hợp ............................................................................ 34 2.4.1.1 Tình hình vốn kinh doanh của Trung tâm KDTH Nguyễn Kim ................... 34 2.4.1.2 Tình hình trang thiết bị của Trung tâm: ......................................................... 35 2.4.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của TT. KDTH qua 2 năm 2007–2008. ........... 36 2.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh............................... 38 2.4.3.1 Phân tích mức ảnh hưởng của các yếu tố đến lợi nhuận:................................ 38 2.4.3.2 Doanh thu: ........................................................................................................... 38 2.4.3.3 Chi phí:................................................................................................................. 40 2.4.3.4 Phân Tích Mức Độ Ảnh Hưởng của các Yếu Tố đến Lợi Nhuận ................... 39 2.4.4 Hiệu quả sử dụng lao động................................................................................... 44 2.4.4.1 Tình Hình Cơ Cấu Lao Động của Trung tâm qua 2 năm 2007 - 2008 44 2.4.4.2 Phân tích tình hình sử dụng lao động của Trung tâm KDTH: 46 2.4.5 Hiệu quả sử dụng vốn ............................................................................................ 47 2.4.6 Phân tích tình hình tài chính: ............................................................................... 49 2.4.6.1 Phân tích các chỉ số tài chính:........................................................................... 49 2.4.6.2 Các tỷ số hoạt động:........................................................................................... 49 2.4.7 Phân tích chung về biến động tài sản – nguồn vốn của Trung tâm................... 53 2.4.8 Phân tích tình hình sử dụng vốn........................................................................... 53 2.5 Nhận xét chung........................................................................................................... 57 CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI TRUNG TÂM KDTH NGUYỄN KIM ........................................................ 59 3.1 Kiến nghị .................................................................................................................. 59 3.2 Đề xuất một số giải pháp nâng cao HQKD.............................................................. 61 3.2.1 Giải pháp giảm chi phí.......................................................................................... 61 3.2.1.1 Thay đổi cơ cấu phù hợp với tình hình thị trường.......................................... 58 3.2.1.2 Định hướng đối tượng khách hàng theo từng Nhóm KD. .............................. 59 3.2.1.3 Xây dựng chính sách bán hàng mới phù hợp theo kênh khách hàng ........... 65 3.2.2 Giải pháp tăng doanh thu..................................................................................... 67 3.2.2.1 Phát triển kênh bán hàng mới phù hợp với tình hình thị trường trong thời gian tới. .................................................................................................................. 67 3.2.2.2 Tập trung khai thác những khách hàng lớn/ tiềm năng................................ 69 3.2.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng ................................... 68 3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.......................................................... 69 3.2.3.1 Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. ....................................................... 69 3.2.3.2 Hạn chế công nợ quá hạn. ..................................................................... 73 3.2.3.3 Nâng cao chất lượng nghiệp vụ bán hàng............................................ 73 KẾT LUẬN .................................................................................................................. 74 GVHD: Thạc Sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 06VQT2 LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bất kỳ doanh nghiệp nào dù tư nhân hay Nhà Nước đều muốn biết hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình có hiệu quả hay không. Vì vậy, công việc đánh giá hiệu quả kinh doanh là một trong những công việc rất quan trọng. Tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh giúp cho doanh nghiệp thấy rõ được những điểm mạnh và điểm yếu của đơn vị mình, từ đó có thể đưa ra những biện pháp nhằm hạn chế những điểm yếu cũng như phát huy những thế mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho doanh nghiệp cũng như góp phần nâng cao đời sống xã hội. Trước tình hình hiện nay, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do hoạt động không hiệu quả hoặc do tính cạnh tranh của thị trường…, trong đó Trung Tâm Kinh Doanh Tổng Hợp Nguyễn Kim – Công ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim cũng không tránh khỏi những khó khăn này do phải đương đầu, cạnh tranh gây gắt với những Trung tâm điện máy, những công ty đối thủ khác... Vì vậy để nhận biết hiện nay Trung Tâm Kinh doanh Tổng hợp Nguyễn Kim đang gặp những khó khăn trở ngại nào ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh, để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Trung tâm. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH TỔNG HỢP NGUYỄN KIM CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM”. SVTH: Võ Nguyễn Phương Thanh Trang 4/75 GVHD: Thạc Sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 06VQT2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. Để thấy được những ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau lên kết quả và hiệu quả của hoạt động kinh doanh chúng tôi nghiên cứu các mục tiêu quan trọng ảnh hưởng tới kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh như: Môi trường bên trong và bên ngoài Trung tâm KDTH. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp Hiệu quả trong sử dụng vốn Lao động & năng suất lao động Qua đó kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Trung tâm kinh doanh tổng hợp Nguyễn kim. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài được thực hiện tại TRUNG TÂM KINH DOANH TỔNG HỢP NGUYỄN KIM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM. Thời gian nghiên cứu từ tháng 01 năm 2011 – tháng 04 năm 2011. Nội dung nghiên cứu: Làm rõ những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh và trên cơ sở đó đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Trung Tâm KDTH Nguyễn Kim. CẤU TRÚC ĐỀ TÀI. Luận văn bao gồm 4 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp. Chương 2: Tổng quan về Trung tâm Kinh doanh Tổng hợp Nguyễn Kim. Chương 3: Thực trạng hoạt động kinh doanh của Trung tâm Kinh doanh Tổng hợp Nguyễn Kim SVTH: Võ Nguyễn Phương Thanh Trang 5/75 GVHD: Thạc Sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 06VQT2 Chương 4: Kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Trung Tâm Kinh doanh Tổng hợp Nguyễn Kim. Kết luận. SVTH: Võ Nguyễn Phương Thanh Trang 6/75 GVHD: Thạc Sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 06VQT2 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Các quan điểm cơ bản về hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh: 1.1.1 Một số quan điểm cơ bản về hiệu quả kinh doanh: Trong điều kiện kinh tế hiện nay, hiệu quả kinh doanh luôn là vấn đề được các doanh nghiệp cũng như toàn xã hội quan tâm. Hiệu quả là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực có sẵn của đơn vị cũng như của nền kinh tế để tiến hành sản xuất kinh doanh sao cho đạt kết quả cao nhất mà tổng chi phí thấp nhất. Hiểu một cách giản đơn, hiệu quả kinh doanh là lợi ích tối đa trên chi phí tối thiểu. Hiệu quả kinh doanh là kết quả kinh doanh tối đa trên chi phí kinh doanh tối thiểu. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là một vấn đề phức tạp, có liên quan đến nhiều yếu tố, nhiều mặt của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động,… nên doanh nghiệp chỉ có thể đạt hiệu quả cao khi sử dụng tốt các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh. 1.1.2 Bản chất của hiệu quả kinh doanh: Bản chất của hiệu quả kinh doanh là hiệu quả lao động xã hội được xác định bằng cách so sánh giữa lượng kết quả hữu ích cuối cùng thu được với lượng chi phí lao động xã hội, trong đó kết quả hữu ích là những sản phẩm đã hoàn thành và được xã hội chấp nhận. Vậy hiệu quả kinh doanh là chỉ tiêu chất lượng phản ánh quan hệ so sánh giữa hai đại lượng được thể hiện bằng giá trị kết quả hữu ích và những chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó. SVTH: Võ Nguyễn Phương Thanh Trang 7/75 GVHD: Thạc Sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 06VQT2 Kết quả kinh doanh Hiệu quả kinh doanh = Chi phí kinh doanh Công thức này thể hiện hiệu quả của việc bỏ ra một số vốn để thu được kết quả cao hơn tức là đã có một sự xuất hiện của giá trị gia tăng với điều kiện Kết quả kinh doanh >1, Kết quả kinh doanh càng lớn càng chứng tỏ quá trình đạt hiệu quả càng cao. Để tăng hiệu quả chúng ta có thể sử dụng những biện pháp như: giảm đầu vào, đầu ra không đổi; hoặc giữ đầu vào không đổi, tăng đầu ra; hoặc giảm đầu vào, tăng đầu ra, … 1.1.3 Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh Hiệu quả kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của bất cứ Doanh nghiệp nào. Song, không phải Doanh nghiệp nào cũng xác định chính xác mục tiêu và khả năng thực hiện mục tiêu hiệu quả. Và cũng không phải ai cũng hiểu tầm quan trọng của mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, mục tiêu đặt ra cũng phải linh hoạt theo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và những biến động của thị trường nhằm tạo cơ hội cho Doanh nghiệp phát triển mạnh hơn, đồng thời đạt được lợi nhuận cao nhất với chi phí bỏ ra. Hiệu quả kinh doanh còn được biểu hiện, đánh giá khả năng “sống còn” của Doanh nghiệp. Vì nếu trong suốt quá trình hoạt động mà Doanh nghiệp không đạt hiệu quả thì khả năng thua lỗ và dẫn đến phá sản là không tránh khỏi. 1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp Không có sản phẩm dịch vụ nào cung cấp cho thị trường lại không nhằm đáp ứng nhu cầu nào đó của nền kinh tế. Do vậy ở bất cứ trình độ nào và với mục đích sử dụng gì, chất lượng sản phẩm, dịch vụ bao giờ cũng bị chi phối, bị ràng buộc bởi hoàn cảnh, điều kiện và nhu cầu nhất định của nền kinh tế. Ảnh SVTH: Võ Nguyễn Phương Thanh Trang 8/75 GVHD: Thạc Sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 06VQT2 hưởng của nhu cầu, của nền kinh tế đối với hoạt động kinh doanh thể hiện qua các yếu tố: 1.2.1 Các yếu tố bên ngoài: 1.2.1.1 Yếu tố thuộc môi trường tự nhiên Môi trường tự nhiên bao gồm các yếu tố về văn hoá – xã hội, yếu tốt địa lý dân số, phân bổ thu nhập, thay đổi phong cách sống, trình độ giáo dục… Có tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, cần phải nắm bắt và vận dụng hiệu quả quy luật của tự nhiên. 1.2.1.2 Môi trường Chính trị - Pháp luật Sự thay đổi môi trường chính trị-luật pháp luôn ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh cho các pháp nhân kinh tế. Sự phụ thuộc lẫn nhau mỗi lúc một tăng lên trên phạm vi toàn quốc giữa các nền kinh tế, thị trường, chính phủ và tổ chức đòi hỏi Doanh nghiệp phải xem xét đến ảnh hưởng có thể có của các biến số chính trị đối với việc soạn thảo và thực hiện các chiến lược. Nhân tố chính trị là bao gồm sự ổn định của chính phủ, các điều lệ thương mại quốc tế và chính sách thuế của chính phủ đối với nền kinh tế. Nhân tố luật pháp bao gồm hệ thống pháp luật độc quyền, các luật lệ làm việc và luật liên quan đến các ngành nghề trong xã hội gắn liền với những chính sách và điều lệ của doanh nghiệp. (QTCL- NXB Thống kê) 1.2.1.3 Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh Khách hàng: là người tiêu thụ chủ yếu, do đó cần có mối quan hệ tốt với khách hàng, có như vậy thị trường mới mở rộng. Doanh nghiệp phải xác định rõ thị trường nào là trọng điểm, từ đó tập trung vào để làm cho khối lượng sản phẩm tăng lên. Đối thủ cạnh tranh: Ngoài yếu tố sản phẩm có chất lượng cao, kiểu dáng mẫu mã đẹp, đa dạng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng… Doanh nghiệp SVTH: Võ Nguyễn Phương Thanh Trang 9/75 GVHD: Thạc Sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 06VQT2 muốn đứng vững trên thị trường thì phải tạo ra những giá trị gia tăng khác cho sản phẩm /dịch vụ của mình và giá bán phải cạnh tranh hơn so với các mặt hàng cùng loại của các đơn vị khác. Nhà cung cấp: Doanh nghiệp cần có mối quan hệ tốt, bền chặt với các nhà cung cấp thì nguồn cung ứng mới dồi dào, ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất/ kinh doanh. Môi trường của mọi công ty đều có khách hàng (khách hàng hiện tại và tiềm năng), đối thủ cạnh tranh (đối thủ hiện tại và tương lai), nhà cung ứng, và những nhà làm luật. Tất cả những đối tượng này đều tác động đến tiềm năng lợi nhuận của công ty. Mỗi đối tượng đều có những yêu cầu về chất lượng, tính năng và tiện ích của sản phẩm hay dịch vụ. (Nguồn: TTO - Học giả Michael Porter đã nhận định) 1.2.2 Các yếu tố bên trong: 1.2.2.1 Tài lực Điều kiện về tài chính thường được xem là phương pháp đánh giá vị trí cạnh tranh tốt nhất của Doanh nghiệp và là điều kiện thu hút nhất đối với các nhà đầu tư. Để những hoạt động tài chính có hiệu quả cần xác định những điểm mạnh và điểm yếu về tài chính của Doanh nghiệp. Khả năng thanh toán, đoàn cân nợ, vốn luân chuyển, lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn, lượng tiền mặt, … để có những biện pháp cải thiện những mặt còn hạn chế và nâng cao những điểm mạnh trong hoạt động tài chính. (Nguồn: QTCL-NXB Thống kê) 1.2.2.2 Nguồn nhân lực Việc sử dụng lao động ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trình độ sử dụng lao động biểu hiện ở việc tận dụng hết số lao động hiện có, sử dụng hết thời gian và khả năng làm việc của người lao động. Cuối cùng là thể hiện năng suất lao động tăng lên. Chính nhờ năng SVTH: Võ Nguyễn Phương Thanh Trang 10/75 GVHD: Thạc Sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 06VQT2 suất lao động tăng lên làm giảm tương đối chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm và làm cho lợi nhuận tăng lên tương ứng. Để đánh giá từng mặt việc sử dụng lao động chúng ta cần xét đến các yếu tố ảnh hưởng như: Số lao động, tỷ trọng lao động trong doanh nghiệp, năng suất lao động, trình độ lao động, … 1.2.2.3 Yếu tố quản trị doanh nghiệp Khi Doanh nghiệp có quy mô hoạt động ngày càng lớn và mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt người ta càng đặc biệt quan tâm đến nhân tố quản lý. Vì trong trường hợp đó nếu quản lý không tốt, không có bài bản, không khoa học thì trục trặc sẽ rất nhiều, lãng phí, tổn thất sẽ rất lớn, hiệu quả hoạt động không cao, dễ bị đổ vỡ, phá sản. Thực tế luôn chỉ cho chúng ta rằng, người tham gia hoạt động đông người chỉ có được những thể hiện quan trọng đó khi có hệ thống quản lý rất khoa học: Quản lý hoạt động Doanh nghiệp một cách khoa học và có áp dụng các thành tựu khoa học. Quản lý hoạt động Doanh nghiệp có cơ sở căn cứ khoa học là hướng tốt nhất không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động. Yêu cầu trình độ quản lý: bộ máy quản lý phải gọn nhẹ rõ ràng, phù hợp, không chồng chéo, phải năng động và sáng tạo. Bộ máy điều hành phải thực hiện đồng bộ các chức năng quản lý, hoạch định, tổ chức thực hiện kiểm tra và giám sát nhằm phát huy được các yếu tố kỹ thuật và con người. SVTH: Võ Nguyễn Phương Thanh Trang 11/75 GVHD: Thạc Sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 06VQT2 1.3. Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 1.3.1 Hiệu quả kinh doanh tổng hợp Tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh chung của doanh nghiệp: Kết quả kinh doanh Hiệu quả kinh doanh = Chi phí kinh doanh Chỉ tiêu này cho biết với một đồng chi phí bỏ ra sẽ thu lại được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu: chỉ tiêu này cho biết với một đồng doanh thu đạt được thì sẽ có bao nhiêu đồng lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận/vốn sản xuất bình quân: chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ thu lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. Nhóm các chỉ tiêu về tỷ số thanh toán nợ đến hạn: Tỷ số thanh toán hiện hành ( Rc): Tài sản lưu động Rc = Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu này cho biết Công Ty có bao nhiêu tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt để đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và đo lường khả năng trả nợ của Công Ty. Tỷ số thanh toán nhanh (Rq): Tài sản lưu động – hàng tồn kho Rq = Nợ ngắn hạn SVTH: Võ Nguyễn Phương Thanh Trang 12/75 GVHD: Thạc Sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp 06VQT2 Tỷ số này cho biết tình hình đảm bảo trang trải nợ trong tức thời. Cứ một đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bằng bao nhiêu đồng ngoài hàng tồn kho. Tỷ số thanh toán bằng tiền (RT): Tiền mặt tại quỹ Rt = Nợ ngắn hạn Tỷ số này cho biết một đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bằng bao nhiêu đồng vốn bằng tiền. Vòng quay hàng tồn kho (Ri): Doanh thu thuần Ri = Hàng tồn kho Chỉ tiêu này phản ánh số vòng luân chuyển hàng tồn kho bình quân trong kỳ, do đó giá trị của nó càng thấp càng xấu. 1.3.2 Hiệu quả trong sử dụng lao động, nguồn nhân lực Doanh thu/số lượng lao động trong kỳ: chỉ tiêu này cho biết chỉ số doanh thu (doanh số) ứng với một lao động trong kỳ. Lợi nhuận trong kỳ/ số lượng lao động trong kỳ: chỉ tiêu này cho biết một lao động sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trong kỳ. 1.3.3 Hiệu quả sử dụng vốn 1.3.3.1 Đánh giá hiệu quả qua việc sử dụng tài sản cố định (TSCĐ) Hiệu quả sử dụng tài sản cố định được xác định bằng cách so sánh kết quả kinh doanh với giá trị tài sản cố định được tính theo nguyên giá. Kết quả kinh doanh HTSCĐ = SVTH: Võ Nguyễn Phương Thanh Giá trị TSCĐ Trang 13/75
- Xem thêm -