Tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa của siêu thị vân hồ- thuộc công ty tnhh nhà nước một thành viên thực phẩm hà nội

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Tóm lược Đề tàì: “Giải pháp nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồthuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội” dựa theo các lý thuyết kinh tế thương mại về hiệu quả hoạt động cung ứng hàng hóa để thấy được sự cần thiết, vai trò của hiệu quả cung ứng hàng hóa đối với hoạt động của các doanh nghiệp thương mại nói chung, và siêu thị Vân Hồ nói riêng. Thông qua số liệu về hoạt động cung ứng hàng hóa các năm 2009, 2010 và 2011 được thu thập từ các phòng ban của siêu thị Vân hồ, cũng như dựa vào thực trạng hoạt động kinh doanh của siêu thị trong thời gian vừa qua, đề tài đã đánh giá được những thành công, hạn chế về hiệu quả của hoạt động cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ. Xuất phát từ thực trạng của siêu thị, cùng với phương hướng đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cung ứng trong thời gian tới, đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ trên địa bàn Hà Nội, trong đó có giải pháp nhằm hoàn thiện khâu mua và dự trữ, giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa… i Lời cảm ơn Trong suốt thời gian 4 năm học tập tại trường Đại học Thương Mại, cùng với sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của bản thân, với sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô giáo và bạn bè, đến nay, em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Trong thời gian thực tập, viết báo cáo thực tập cũng như khóa luận, em đã gặp không ít khó khăn, thử thách và đã nhận được sự giúp đỡ tận tình từ giáo viên hướng dẫn, bạn bè cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên tại siêu thị Vân Hồ. Đến ngày hôm nay, khi hoàn thành thời gian thực tập và khóa luận tốt nghiệp, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: Ths Nguyễn Thị Hương Giang, giáo viên hướng dẫn đã hướng dẫn nhiệt tình cho em hoàn thành khóa luận này. Các thầy, cô giáo trong bộ môn Kinh tế thương mại và khoa Kinh tế trường Đại học Thương Mại. Các bạn trong lớp K44F2, các bạn sinh viên khoa Kinh tế cùng thực tập tại siêu thị Vân Hồ. Các cán bộ, nhân viên tại siêu thị Vân Hồ đã hướng dẫn và cung cấp số liệu. ii Danh mục bảng biểu Trang Bảng 2.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh hàng hóa của siêu thị Vân Hồ 27 năm 2009-2011 Bảng 2.2 Chỉ tiêu đánh giá: doanh thu theo giá vốn/ Chi phí cung ứng của 29 siêu thị Vân Hồ năm 2009-2011 Bảng 2.3. Chỉ tiêu đánh giá: chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động bán hàng/Chi 30 phí cung ứng và mức độ đáp ứng nhu cầu theo kế hoạch bán hàng tại siêu thị Vân Hồ năm 2009-2011 iii Danh mục các từ viết tắt WTO: Tổ chức thương mại thế giới. TNHH: Trách nhiệm hữu hạn. Mv : Doanh thu theo giá vốn. Pi : Giá mua vào của loại sản phẩm i. Qi : Lượng bán ra của loại sản phẩm i . HQ : doanh thu tính theo giá vốn đạt được trên mỗi đơn vị chi phí bỏ ra trong hoạt động cung ứng. Mv : Doanh thu theo giá vốn CPcư : Chi phí của hoạt động cung ứng Mvkh : doanh thu giá vốn hàng bán theo kế hoạch. HQ: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cung cấp hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu thụ CPI: chỉ số giá tiêu dùng. GDP: Thu nhập quốc dân. H5N1: là một phân nhóm có khả năng gây nhiễm cao của virus cúm gia cầm. iv Mục lục Tóm lược .............................................................................................................................. i Lời cảm ơn .......................................................................................................................... ii Danh mục bảng biểu ......................................................................................................... iii Danh mục các từ viết tắt ................................................................................................... iv Lời mở đầu .......................................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết nghiên cứu về việc nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ........................................................................................................................ 1 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan. ................................................ 3 3. Xác lập và tuyên bố vấn đề của đề tài. ...................................................................... 4 4. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. ............................................................ 4 4.1 Về mục tiêu. .............................................................................................................. 4 4.2 Về đối tượng nghiên cứu. .......................................................................................... 5 4.3 Về phạm vi nghiên cứu. ............................................................................................. 5 5. Phương pháp nghiên cứu. .......................................................................................... 6 6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp. .................................................................................... 7 Chương 1: Cơ sở khoa học về hiệu quả hoạt động cung ứng hàng hóa. ..................... 8 1.1 Một số khái niệm cơ bản. ......................................................................................... 8 1.1.1 Khái niệm về cung ứng hàng hóa. ........................................................................ 8 1.1.2 Khái niệm về hiệu quả cung ứng hàng hóa. ........................................................ 8 1.1.3 Khái niệm về hàng hóa. ......................................................................................... 8 1.2 Một số lý thuyết về hiệu quả của hoạt động cung ứng hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. ......................................................................................................... 9 1.2.1. Đặc điểm các loại hàng hóa và những tác động của chúng tới hoạt động cung ứng. .................................................................................................................................. 9 1.2.2 Bản chất của hiệu quả cung ứng hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. 11 1.2.3 Vai trò của cung ứng hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. ................... 13 1.3 Nội dung về hiệu quả cung ứng hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. ... 13 1.3.1 Các mục tiêu của doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả cung ứng hàng hóa. .. 13 1.3.2 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cung ứng hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. ........................................................................................... 14 1.3.3 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ. ................................................................................................................................. 17 Chương 2: Thực trạng về hoạt động cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ- thuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội. .................................... 19 2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến vấn đề nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa của doanh nghiệp thương mại. ............................ 19 2.1.1. Tổng quan tình hình cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ trên địa bàn Hà Nội. ................................................................................................................................ 19 2.1.1.1. Tổng quan về siêu thị Vân Hồ. .................................................................. 19 v 2.1.1.2. Tình hình hoạt động cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ- thuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội. ............................ 19 2.1.1.3. Về tình hình cung ứng hàng hóa của các siêu thị trên địa bàn Hà Nội 20 2.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến việc nâng cai hiệu quả cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ- thuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội. ................................................................................................................ 21 2.1.2.1 Nhân tố về thị trường. ................................................................................. 21 2.1.2.2. Nguồn hàng. ............................................................................................... 23 2.1.2.3 Nhóm nhân tố về môi trường thương mại ................................................. 25 2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ- thuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội. ................................ 26 2.2.1. Phân tích về thực trạng cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ giai đoạn 2009-2011. ..................................................................................................................... 26 2.2.2. Phân tích hiệu quả cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ giai đoạn 20092011 qua hệ thống chỉ tiêu đánh giá. ........................................................................... 28 2.2.3. Các kết luận và phát hiện qua việc nghiên cứu về thực trạng hiệu quả cung ứng hàng hóa tại siêu thị Vân Hồ- thuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội. ...................................................................................................... 32 2.2.3.1. Về thành công ............................................................................................ 32 2.2.3.2. Hạn chế....................................................................................................... 33 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa tại siêu thị Vân Hồthuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội. .......................... 35 3.1. Định hướng về hiệu quả hoạt động cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ trong thời gian tới. ........................................................................................................ 35 3.2. Các giải pháp, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ- thuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội. ................................................................................................................................. 36 3.2.1 Nâng cao hiệu quả của khâu mua hàng............................................................. 36 3.2.2 Nâng cao hiệu quả khâu dự trữ hàng hóa. ....................................................... 38 3.2.3 Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá ............................................................................... 39 3.2.4. Các giải pháp khác ............................................................................................ 40 3.3 Các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hoá của siêu thị Vân Hồ. .................................................................................................................................. 42 3.4 Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu. ..................................................... 43 Tài liệu tham khảo vi Lời mở đầu 1. Tính cấp thiết nghiên cứu về việc nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ. Năm 2007, Việt Nam chính thức gia nhập WTO, chính thức bước chân vào một sân chơi mới đầy rẫy những cơ hội cũng như thách thức, một trong những khó khăn lớn đó chính là sự cạnh tranh mạnh mẽ đến từ khắp nơi trên thế giới. Sau 5 năm hội nhập sâu, những khó khăn và thách thức khi hàng rào quốc gia về thương mại đang dần bị gỡ bỏ, đã ngày càng bộc lộ rõ nét, và hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp trong nước yêu cầu sự nỗ lực, tự thay đổi, để giành lấy cơ hội đứng vững và phát triển trước sức ép cạnh tranh mạnh mẽ mà mở cửa thị trường mang lại. Và khó khăn chưa dừng ở đấy, những năm gần đây, nền kinh tế thế giới liên tục nhận được những dấu hiệu buồn: khủng hoảng kinh tế, nợ công tràn lan, và suy thoái bao trùm các nước…, và Việt Nam của chúng ta cũng không nằm ngoài xu thế ấy: thất nghiệp, lạm phát, xuất khẩu đình trệ.. ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống nhân dân. Thương mại hàng hóa là một lĩnh vực có vai trò vô cùng quan trọng trong bất cứ một nền kinh tế nào, trong đó, kinh doanh siêu thị lại là một loại hình kinh doanh đặc thù. Thương mại hàng hóa là ngành có vai trò quan trọng, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của đời sống nhân dân, và cũng chịu ảnh hưởng mạnh từ tất cả các yếu tố kể trên. Trong lĩnh vực này, kinh doanh siêu thị được biết đến như một ví dụ tiêu biểu. Trong hoàn cảnh hiện tại, với nhiều khó khắn ảnh hưởng tới phát triển thương mại: về thị trường, cạnh tranh, cơ chế chính sách… cũng như sự biến động của kinh tế vĩ mô, lĩnh vực kinh doanh siêu thị đang đứng trước thách thức cần phải nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất phát từ yêu cầu thị trường cũng như từ phía công ty. Trong đó, nâng cao hiệu quả của hoạt động cung ứng hàng hóa là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của các siêu thị nhằm đứng vững và phát triển trước môi trường kinh doanh hiện nay. Về thị trường: Hà Nội là một thị trường rộng lớn với khoảng gần 7 triệu người ( năm 2011), cùng với mức thu nhập đầu người hàng năm xấp xỉ 37 triệu đồng ( năm 2010), theo số liệu của tổng cục thống kê. Nhu cầu về lương thực, thực phẩm, cũng như các tài liệu sinh hoạt hàng ngày là rất lớn, hứa hẹn mức độ tiềm năng cho các công ty kinh doanh siêu thị. Thực tế, hiện nay theo công bố của sở công thương, trên địa bàn Hà Nội đã xây dựng được một hệ thống bán lẻ với 10 trung tâm mua sắm/ trung tâm bách hóa/ đại siêu 1 thị, 83 siêu thị và siêu thị điện máy, 2 trung tâm bán sỉ và 11 khối đế bán lẻ, cung cấp 374.000 m2 diện tích bán hàng (năm 2010), năm 2011, diện tích mặt bằng kinh doanh bán lẻ đạt mức 600.000m2 và Hà Nội ước tính sẽ có tổng diện tích bán lẻ gần 1.200.000 m2 vào năm 2013. Ngoài hệ thống trung tâm thương mại và siêu thị, hệ thống chợ trên địa bàn Hà Nội nhiều năm qua đã có nhiều sự thay đổi, toàn địa bàn thành phố hiện có 362 chợ được xếp hạng từ loại 1 đến chợ đầu mối (chưa kể các chợ cóc, chợ tạm). Trong tương lai, dự kiến năm 2020 Hà Nội sẽ có 489 chợ, 162 trung tâm thương mại các loại và 178 đại siêu thị, siêu thị, cùng với 8 chợ đầu mối, trong đó, có 2 chợ đầu mối cấp vùng quy mô cực lớn, diện tích dự kiến 50 ha/chợ. Như thế, có thể nói cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt, số lượng các siêu thị trên địa bàn thành phố là khá lớn, cũng như thực tế có nhiều công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh siêu thị rất thành công. Năm 2011, nhiêu siêu thị kinh doanh ở tp Hồ Chí Minh đã bị phá sản như một dấu hiệu cảnh báo đến từ thị trường, yêu cầu sự đổi mới và nỗ lực hơn nữa từ các siêu thị. Năm 2012 , mức độ lạm phát vẫn còn là một vấn đề đáng ngại, chỉ số CPI đầu năm 2012 có dấu hiệu giảm sau 2 năm tăng chóng mặt, nhưng vẫn là một nỗi lo về tính ổn định khi mặt bằng chung về giá cả có dấu hiệu tăng khi giá xăng vừa tăng tháng 3 vừa rồi. Nền kinh tế khó khăn cộng với lạm phát ảnh hưởng trực tiếp tới mức sống của người dân, cũng là ảnh hưởng tới doanh thu của các siêu thị lớn nhỏ. Rồi vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay trở nên nóng hơn bao giờ hết khi hàng loạt những sai phạm về an toàn thực phẩm được phanh phui, như: thịt lợn dùng hóa chất tạo nạc, thực phẩm nhập khẩu mất an toàn từ Trung Quốc… cũng ảnh hưởng mạnh tới hoạt động kinh doanh siêu thị. Về phía siêu thị Vân Hồ: Siêu thị Vân Hồ- thuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội là một đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực siêu thị từ năm 2003, qua quá trình xây dựng và phát triển, đến nay, siêu thị Vân Hồ đã đạt được nhiều thành công đáng được ghi. Hiện tại, hoạt động kinh doanh của siêu thị hiện nay đang diễn ra khá là trôi chảy, do có nhiều lợi thế đến từ địa điểm, đến từ quy mô hệ thống (siêu thị Vân Hồ là một đơn vị kinh doanh thuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội), tận dụng được thế mạnh từ nguồn hàng, hỗ trợ về vốn… Tuy nhiên, trước khó khăn từ thị trường, từ môi trường vĩ mô, cũng như nhu cầu của người tiêu dùng, siêu thị Vân Hồ cần phải cố gắng hơn nữa nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, cũng như phục vụ 2 tốt nhu cầu của dân cư phụ cận, mà một trong những yếu tố quyết định, chính là hiệu quả cung ứng hàng hóa. Sau một thời gian thực tập tại Siêu thị Vân Hồ- thuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội, em nhận thấy về tình hình cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, hiệu quả cung ứng hàng hóa vẫn chưa đạt mức tiềm năng, đứng trước những khó khăn mới, hiệu quả cung ứng hàng hóa của siêu thị cần phải được nâng cao hơn nữa mới có thể đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh. Xuất phát từ hoạt động kinh doanh của đơn vị, xuất phát từ những biến động về môi trường kinh doanh, và thị trường, em đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ- thuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội” làm đề tài khóa luận của mình. 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan. Trong quá trình nghiên cứu, hoàn thành khóa luận, em có tìm hiểu được một số các công trình nghiên cứu khác có liên quan tới đề tài khóa luận của mình. Cụ thể Đề tài 1: “Giải pháp nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hoá tại siêu thị Hà Nội”, của tác giả Nguyễn Thu Thủy, khoa Quản trị doanh nghiệp, trường Đại học thương mại. Đây là luận văn tốt nghiệp, được nghiên cứu năm 2006. Trong đề tài, tác giả đã dùng các số liệu kết quả kinh doanh 3 năm 2003-của siêu thị Hà Nội làm cơ sở nghiên cứu. Trong đề tài, tác giả đã chỉ ra được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa đối với doanh nghiệp thương mại. Và xuất phát từ thực tiễn hoạt động cung ứng hàng hóa, tác giả đã đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa của siêu thị Hà Nội. Đề tài 2: “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Thiết bị Giáo dục I”, của tác giả Vũ Đức Thịnh, khoa Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế quốc dân. Đây là luận văn tốt nghiệp, được nghiên cứu năm 2008. Nội dung đề tài này áp dụng vào thực tiễn tại Công ty Thiết bị Giáo dục I để đưa ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa cho đơn vị. Trong đề tài, tác giả có sử dụng số liệu ba năm 2006, 2007 và 2008 để phân tích tình hình tiêu thụ hàng hóa của đơn vị. Đề tài 3: “Phát triển thương mại nhóm hàng thực phẩm của công ty TNHH nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội”. Đây là luận văn tốt nghiệp, được nghiên cứu năm 2010, của tác giả Đinh Thị Mai, khoa kinh tế trường Đại học Thương mại. Trong đề tài, tác giả đã nghiên cứu, phân tích thực trạng phát triển mặt hàng thực phẩm của công ty 3 TNHH nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội, từ những mặt thành công và hạn chế, để đưa ra được các biện pháp nâng cao khả năng phát triển mặt hàng thực phẩm của công ty. 3. Xác lập và tuyên bố vấn đề của đề tài. Đề tài được kế thừa từ những công trình trước đó một số nội dung cơ bản như: làm rõ được vai trò quan trọng của hoạt động cung ứng, thương mại hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, như là một chiếc cầu nối giúp cho hàng hóa được thuận lợi từ tay nhà sản xuất tới người tiêu dùng. Hoạt động cung ứng hàng hóa hiện nay, đang dần trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, trong việc quyết định tới hiệu quả sản xuất kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp thương mại .Ngoài ra, đề tài của em còn được kế thừa các hệ thống chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả cung ứng hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. Điểm mới ở đề tài em nghiên cứu chính là áp dụng được hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cung ứng hàng hóa vào điều kiện siêu thị Vân Hồ, trong hoàn cảnh có nhiều hơn các yếu tố tác động tới hiệu quả cung ứng hàng hóa nói riêng, cũng như hiệu quả kinh doanh nói chung. Đó chính là vấn đề mới về thị trường, về cạnh tranh khi gia nhập WTO, về những điểm mới trong khâu mua hàng hóa đầu vào, cũng như cung ứng hàng hóa ra thị trường. Mặt hàng được nghiên cứu ở đề tài là mặt hàng thực phẩm và hàng gia dụng, cũng có sự khác biệt với các đề tài trước đấy. Đề tài này cũng có cách tiếp cận vấn đề mới hơn, theo góc độ bám sát vào lý luận về kinh tế thương mại, cách sử dụng số liệu phân tích chủ yếu sẽ là số liệu thứ cấp do doanh nghiệp cung cấp, hạn chế sử dụng bảng khảo sát nghiên cứu như các đề tài khác. Với những đặc điểm kinh doanh riêng, cũng như sự thay đổi của các yếu tố về môi trường kinh doanh, nên hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa của Siêu thị Vân Hồ cũng là một nét mới. Xuất phát từ tính cấp thiết của đề tài, xuất phát từ thực trạng của doanh nghiệp được nghiên cứu, cũng như tính kế thừa và tính mới của đề tài, em xin đưa ra tên đề tài: “ Nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ- thuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội” là đề tài nghiên cứu. 4. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 4.1 Về mục tiêu. Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu của đề tài là hệ thống, và cập nhật lại được những vấn đề lý thuyết có liên quan đến hoạt động cung ứng hàng hóa của doanh nghiệp thương mại. 4 Trong đó, đối với thực trạng của siêu thị Vân Hồ cần tập trung vào đặc trưng về lĩnh vực kinh doanh siêu thị của Siêu thị Vân Hồ như: các mặt hàng kinh doanh chủ yếu, nguồn cung, khách hàng, các yếu tố chính sách… Chỉ ra được ứng dụng, tầm quan trọng của hoạt động cung ứng hàng hóa đối với doanh nghiệp thương mại, phân tích các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả hoạt động này. Mục tiêu cụ thể: Đề tài cần làm rõ được thực trạng của hoạt động cung ứng hàng hóa của Siêu thị Vân Hồ thuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội. Từ thực trạng của hoạt động kinh doanh, phải đánh giá được những thành công, hạn chế trong vấn đề cung ứng hàng hóa trong thời gian qua. Từ đấy, cần đưa ra các giải pháp nhằm tận dụng phát huy những mặt thành công, đồng thời khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ. Trong đề tài chú ý đi sâu phân tích vào một số ngành hàng cụ thể: hàng gia dụng, thực phẩm…, phân tích tình hình cung ứng hàng hóa của các loại hàng hóa này, tìm ra những khó khăn cũng như hạn chế trong hoạt động cung ứng hàng hóa để đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng hàng hóa của siêu thị. 4.2 Về đối tượng nghiên cứu. Siêu thị Vân Hồ là một đơn vị đã có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực siêu thị, hiện nay siêu thị Vân Hồ đang kinh doanh các mặt hàng cơ bản như: hàng thực phẩm, hàng gia dụng, hàng đông lạnh, điện tử… Nhưng trong đề tài, chỉ tập trung chủ yếu vào hai loại hàng hóa là hàng thực phẩm ( thức ăn tươi sống, gia vị, gạo…) và hàng gia dụng ( chảo chống dính, dụng cụ nhà bếp…). Trên cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động cung ứng hàng hóa từ năm 2009-2011 để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa của siêu thị Hà Nội. 4.3 Về phạm vi nghiên cứu. Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng cung ứng hàng hóa và đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng hàng hóa của Siêu thị Vân Hồ, các biện pháp về: vấn đề quản lý, vấn đề thu mua và dự trữ hàng, vấn đề nhân lực, các chương trình xúc tiến bán hàng, vấn đề quan hệ khách hàng… Trong nghiên cứu, tập trung cụ thể vào các loại hàng hóa: hàng gia dụng, thực phẩm… Về không gian: Khóa luận tập trung nghiên cứu về hoạt động cung ứng hàng hóa tại Siêu thị Vân Hồ trên thị trường Hà Nội. 5 Về thời gian: Khóa luận tập trung nghiên cứu hiệu quả cung ứng hàng hóa trong thời gian 2009-2011, và giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung ứng hàng hóa tới năm 2020. 5. Phương pháp nghiên cứu. Sử dụng thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử để nghiên cứu, làm rõ các vấn đề về mặt lý luận. Trong quá trình nghiên cứu, tìm ra các yếu tố làm ảnh hưởng tới hiệu quả cung ứng hàng hóa của siêu thị, sau đó từ thực trạng của doanh nghiệp xem xét các yếu tố làm ảnh hưởng tới hiệu quả cung ứng hàng hóa đã được tận dụng tối đa chưa, nếu những yếu tố còn xuất hiện hạn chế thì sẽ đưa ra các giải pháp khắc phục. Sử sụng các lý thuyết kinh tế, nhất là lý thuyết kinh tế thương mại hiện đại về cung ứng hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. Áp dụng vào hoạt động cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ để phân tích, đánh giá hiệu quả cung ứng hàng hóa của siêu thị. Cụ thể như theo lý thuyết về cung ứng hàng hóa, để nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa thì phải tìm cách giảm bớt chi phí trong hoạt động cung ứng hàng hóa, đồng thời cần nâng cao doanh thu, tăng lợi nhuận. Trong quá trình nghiên cứu nên kết hợp, tham khảo các lý thuyết kinh tế thương mại hiện đại có liên quan, phù hợp với phương pháp luận. Phương pháp thu thập số liệu : với việc áp dụng phương pháp thu thập số liệu thông qua việc điều tra, tổng hợp số liệu về tiêu thụ hàng hóa tại phòng kinh doanh và kế toán của siêu thị Vân Hồ. Số liệu thu thập là doanh số bán hàng cũng như số lượng sản phẩm được bán trên thị trường trong thời gian 2009-2011 . Ngoài công việc tìm hiểu số liệu qua báo cáo hay các bảng tổng kết hoạt động kinh doanh của công ty, em còn tiến hành phỏng vấn, tham khảo ý kiến trực tiếp với các nhân viên tại các bộ phận phòng ban của công ty, nhất là nhân viên đứng quầyMục tiêu là tìm ra mối liên hệ giữa các nhân tố riêng biệt, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả kinh doanh của siêu thị. Phương pháp xử lý số liệu: Xin số liệu thứ cấp từ các phòng, ban của siêu thị: phòng kế toán, phòng kế hoạch…sử dụng số liệu thứ cấp để đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan về tình hình kinh doanh, cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ đưa vào khóa luận. Cụ thể số liệu được xử thành 3 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ: Chỉ tiêu doanh thu giá vốn/Chi phí hoạt động cung ứng; chỉ tiêu lợi nhuận hoạt động bán hàng/Chi phí cung ứng và Chỉ tiêu mức độ đáp ứng nhu cầu theo kế hoạch bán hàng. Với những số liệu đã được xử lý, cần phải vận dụng chúng để đánh giá xem doanh nghiệp đã vận dụng những lợi thế, tiến hành hoạt động kinh doanh ra sao, và có thể dùng 6 những biện pháp nào để nâng cao hiệu quả kinh doanh của siêu thị Vân Hồ nói chung, cũng như hoạt động cung ứng hàng hóa nói riêng. 6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận tốt nghiệp ngoài các phần: Lời cảm ơn, Mục lục, Danh mục bảng biểu, Danh mục sơ đồ hình vẽ, Danh mục từ viết tắt, thì khóa luận tốt nghiệp được kết cấu như sau: Lời mở đầu Chương 1: Cơ sở khoa học về hiệu quả hoạt động cung ứng hàng hóa. Chương 2: Thực trạng về hiệu quả hoạt động cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồthuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt đông cung ứng hàng hóa của siêu thị Vân Hồ- thuộc công ty TNHH nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội. 7 Chương 1: Cơ sở khoa học về hiệu quả hoạt động cung ứng hàng hóa. 1.1 Một số khái niệm cơ bản. 1.1.1 Khái niệm về cung ứng hàng hóa. Khái niệm: “Cung ứng hàng hóa là việc tổ chức nguồn hàng nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại”.(Giáo trình Kinh tế doanh nghiệp thương mại dịch vụ-PGS.TS Phạm Công Đoàn) Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại được bắt đầu từ việc mua hàng, kết thúc là việc bán hàng. Muốn có hàng để bán cho khách hàng, thì doanh nghiệp luôn luôn phải cung ứng được hàng hóa. Một doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì cần có các yếu tố cơ bản ban đầu như là: vốn, cơ sở vật chất, định hướng kinh doanh…, và yếu tố tiếp theo giúp cho doanh nghiệp có thể thực hiện hoạt động kinh doanh trôi chảy đó chính là tổ chức quá trình cung ứng hàng hóa hợp lý. 1.1.2 Khái niệm về hiệu quả cung ứng hàng hóa. Cung ứng hàng hóa đạt được hiệu quả là khi quá trình tổ chức nguồn hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi, giá trị cũng như cơ cấu hàng hóa luôn được đáp ứng kịp thời trước nhu cầu của thị trường. Hiệu quả của hoạt động cung ứng hàng hóa càng cao khi hàng hóa dự trữ cho nhu cầu tiêu thụ càng đầy đủ, trong khi chi phí mua và dự trữ phải hợp lý. Khái niệm: Hiệu quả hoạt động cung ứng hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại là sự so sánh giữa kết quả của hoạt động cung ứng hàng hoá với chi phí trong quá trình thực hiện cung ứng hàng hoá. Hiệu quả kinh tế trong cung ứng hàng hoá là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn nhân lực được thể hiện thông qua mối quan hệ so sánh kết giữa kết quả đạt được (đầu ra) với chi phí bỏ ra (đầu vào) trong quá trình cung ứng hàng hoá. Các khoản chi phí ở đây bao gồm các yếu tố của quá trình cung ứng hàng hoá. Hiệu quả của hoạt động cung ứng hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại có thể được thể hiện qua một số đại lượng như doanh thu theo giá vốn, lợi nhuận, chi phí... 1.1.3 Khái niệm về hàng hóa. Trong đề tài có tập trung nghiên cứu về một số loại hàng hóa: hàng gia dụng, thực phẩm... Những loại hàng hóa này được định nghĩa như sau: 8 Hàng gia dụng: “là những hàng hóa và các sản phẩm được sản xuất, chế tạo, mua bán với mục đích chủ yếu là sử dụng trong các hộ gia đình, phục vụ cho cuộc sống và tiện nghi của cá nhân và hộ gia đình”. Đây là những tài sản hữu hình và thuộc loại động sản, mang tính cá nhân. Hàng gia dụng là một phần quan trọng của nền kinh tế của một quốc gia với sự tiêu thụ rộng rãi vì đáp ứng cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày Thực phẩm : hay còn được gọi là thức ăn là “bất kỳ vật phẩm nào, bao gồm chủ yếu các chất: chất bột, chất béo, chất đạm, hoặc nước, mà con người hay động vật có thể ăn hay uống được, với mục đích cơ bản là thu nạp các chất dinh dưỡng nhằm nuôi dưỡng cơ thể hay vì sở thích”. Hàng thực phẩm là một loại hàng hóa không thể thiếu được trong đời sống của nhân dân, nhất là các hàng hóa là thực phẩm thiết yếu. 1.2 Một số lý thuyết về hiệu quả của hoạt động cung ứng hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. 1.2.1. Đặc điểm các loại hàng hóa và những tác động của chúng tới hoạt động cung ứng. Mỗi một loại hàng hóa đều có những đặc điểm về lý hóa, nhu cầu, nguồn cung, giá cả... khác nhau, vì thế, trong hoạt động cung ứng cần lưu ý để thực hiện các khâu trong cung ứng hàng hóa cho hợp lý. Đặc điểm của hàng thực phẩm: - Về thời gian bảo quản: Tùy theo từng loại hàng hóa cụ thể mà thời gian bảo quản có thể khác nhau, ví dụ với mặt hàng gạo, thức ăn đóng hộp có thể bảo quản nhiều tháng, nhưng cũng có nhiều loại hàng hóa không thể bảo quản lâu như: thức ăn tươi sống, rau quả... chính vì thế trong khâu mua và dự trữ cần tính toán số lượng hàng hóa mua và dự trữ cho hợp lý, phù hợp với mức độ tiêu thụ, tránh để tình trạng hàng hóa hư hỏng, không thể sử dụng. Về nhu cầu tiêu thụ: Hàng thực phẩm là một loại hàng hóa có nhu cầu tiêu thụ lớn và ổn định, là một trong những hàng hóa thiết yếu trong đời sống của dân cư. Chính vì thế nên lượng tiêu thụ hàng thực phẩm trong các siêu thị là rất cao, trong đó có siêu thị Vân Hồ. Về nguồn cung: Nguồn cung của hàng thực phẩm khá đa dạng phụ thuộc vào từng loại mặt hàng. Ví dụ như thực phẩm đóng hộp thường được nhập từ các nhà máy thực phẩm, rau xanh thì thường được nhập từ các cơ sở sản xuất rau sạch, thịt được lấy từ các 9 lò mổ... Nguồn cung của hàng thực phẩm chịu ảnh hưởng nhiều tư các yếu tố như: thời tiết, dịch bệnh, thời vụ...Điểm cần chú ý trong hoạt động cung ứng là phải đảm bảo được nguồn cung luôn ổn định, cũng như luôn xác định được nguồn gốc, chất lượng của hàng hóa mua về. - Về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm: Đây là một đặc trưng của hàng thực phẩm. Như đã phân tích, hàng thực phẩm là một trong những hàng hóa không thể thiếu được trong đời sống nhân dân. Vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian qua đã trở thành tâm điểm của dư luận, do nó có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng. Qua đó ta có thể thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong hoạt động cung ứng, cần chú ý quan tâm tới nguồn gốc xuất xứ, các biện pháp an toàn, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đặc điểm của hàng gia dụng. Về thời gian bảo quản: Hàng gia dụng phần lớn có thời gian bảo quản lâu, như những dụng cụ nhà bếp, bình lọc nước, bàn ghế mini... có thể kéo dài hàng năm, chính vì thế ít trường hợp hàng hóa bị hỏng do bảo quản quá thời gian mà chưa tiêu thụ được. Tuy nhiên, hàng gia dụng lại thường xuyên có sự thay đổi về thị hiếu tiêu dùng, về mẫu mã, công nghệ sản xuất... nên trong hoạt động cung ứng, nên có kế hoạch mua, dự trữ hàng hóa hợp lý, theo tình hình tiêu dùng. Về nhu cầu tiêu thụ: Hàng gia dụng có lượng tiêu thụ cũng khá cao và đều đặn, tuy nhiên, nhu cầu mua hàng gia dụng chịu ảnh hưởng rất nhiều từ yếu tố thu nhập, điểm này khác với hàng thực phẩm, ngoài ra đặc điểm về thời gian cũng làm cho lượng hàng gia dụng tiêu thụ thay đổi, ví dụ, mùa đông thì các loại sản phẩm như phin cà phê, ga gối được tiêu dùng nhiều hơn . Chính vì thế kế hoạch mua hàng cần phải chú ý theo điều kiện môi trường kinh tế từng thời điểm. - Về nguồn cung: Nguồn cung mặt hàng gia dụng chủ yếu đến từ các nhà máy, cơ sở sản xuất, số lượng nhà cung ứng cũng khá lớn nên nguồn cung hàng gia dụng ổn định hơn so với hàng thực phẩm. Tuy nhiên, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng diễn ra khá là phổ biến ở loại mặt hàng này, bởi thế trong hoạt động cung ứng cần chú ý tới việc lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo uy tín. Về giá cả và mẫu mã: Giá cả các loại hàng gia dụng khá đa dạng, vì có nhiều chủng loại, mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Ví dụ, một siêu thị có thể bán nhiều loại dao thớt, 10 xoong chảo, bình lọc... nước với nhiều mẫu mã, giá cả, của nhiều nhà cung cấp khác nhau. Trong hoạt động cung ứng, nên chú ý mua đa dạng hóa chủng loại, mẫu mã, giá cả hàng hóa để khách hàng có sự lựa chọn. 1.2.2 Bản chất của hiệu quả cung ứng hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. Khi nói đến hiệu quả ta có thể hiểu đó là một sự so sánh giữa kết quả đạt được theo mục tiêu đã xác định với chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó. Hiệu quả của hoạt động cung ứng hàng hóa cũng được hiểu như thế, chính là một sự so sánh giữa kết quả đạt được theo mục tiêu cho trước với chi phí bỏ ra. Cách đánh giá hiệu quả còn tùy thuộc vào mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra. Về cơ bản, cung ứng hàng hóa nếu đáp ứng được cho quá trình kinh doanh diễn ra thuận lợi, cung cấp đủ hàng hóa với lượng dự trữ vừa phải, mức chi phí hợp lý thì ta có thể nói là hoạt động cung ứng đã đạt được hiệu quả. Mỗi một hàng hóa khác nhau thì sẽ có những đặc trưng riêng ảnh hưởng tới hiệu quả cung ứng hàng hóa. Ví dụ như đối với hàng thực phẩm: tốc độ bán nhanh, tuy nhiên thời gian dự trữ lại không được phép kéo dài, vì nhiều loại thực phẩm: như rau củ quả, thịt... dễ bị biến chất chỉ qua vài ngày, cũng có nhiều loại thực phẩm để được trong một thời gian khá dài: như đồ đóng hộp, đông lạnh... tuy nhiên về cơ bản trong cung ứng hàng hóa thực phẩm cần hết sức chú ý tới hoạt động mua và dự trữ phải tương ứng với lượng tiêu thụ hàng ngày.... Thực tế, theo lý thuyết kinh tế, có một số đại lượng dùng để phản ánh hiệu quả cung ứng hàng hóa trong một doanh nghiệp. - Doanh thu theo giá vốn Tổng doanh thu tiêu thụ của doanh nghiệp thương mại là số tiền thu được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay nói cách khác nó là số tiền thu được từ hoạt động bán hàng nhưng được tính theo giá vốn. Ta có công thức : Mv=  Pi * Q i Trong đó: Mv : Doanh thu theo giá vốn Pi : Giá mua vào của loại sản phẩm i (i: hàng thực phẩm, hàng gia dụng) Qi : Lượng bán ra của loại sản phẩm i (i: hàng thực phẩm, hàng gia dụng) 11 Đại lượng này là tổng các tích của Pi : giá mua vào của mặt hàng i và Qi : lượng bán ra của mặt hàng i . Đại lượng này nằm trên tử số của chỉ tiêu thuận. Nó càng tăng cao càng làm cho hiệu quả càng cao. Nhưng ta cần phải xem xét xem nó tăng là do đâu. Nếu Mv tăng chủ yếu do Qi tăng ta có thể khẳng định đó là dấu hiệu tốt cho thấy hiệu quả sẽ tăng nếu chi phí giảm hoặc không đổi hay tăng với tốc độ chậm hơn. Tuy nhiên nếu nó tăng chủ yếu lại do Pi tăng ta chưa thể nói đây là dấu hiệu tốt thậm chí còn là điều đáng lo ngại ở hoạt động mua hàng. - Lợi nhuận: Lợi nhuận của doanh nghiệp chính là phần chênh lệch giữa tổng thu nhập của doanh nghiệp và tổng chi phí trong một thời kỳ nhất định Lợi nhuận =Tổng thu nhập-Tổng chi phí Đây là đại lượng cho thấy rõ nhất kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đại lượng này tăng lên không chỉ làm cho hiệu quả hoạt động cung ứng hàng hoá tăng lên mà còn làm tăng hiệu quả của tất cả các hoạt động khác của doanh nghiệp tăng. Thậm chí nếu để đại lượng này tăng lên mà các chỉ tiêu hiệu quả giảm xuống(do tốc độ tăng chi phí tăng nhanh hơn …) thì cũng nên làm. Vì đại lượng này là mục đích cuối cùng của mọi hoạt động trong doanh nghiệp - Chi phí Chi phí của hoạt động cung ứng là toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình cung ứng. Nó bao gồm chi phí mua hàng (không tính đến giá mua) và chi phí dự trữ Chi phí mua hàng bao gồm có chi phí đặt hàng, chi phí vận chuyển, xếp dỡ…chi phí tiền lương và bảo hiểm của nhân viên mua hàng, kế toán, chi phí khấu hao tài sản, thuê văn phòng, chi phí đi công tác... Chi phí dự trữ bao gồm chi phí vốn đầu tư, chi phí kho, chi phí do giảm giá, hao hụt trong quá trình dự trữ hàng hoá (hư hỏng, giảm chất lượng, lỗi thời …), chi phí do gián đoạn dự trữ hàng hoá Chi phí là đại lượng làm giảm các chỉ tiêu hiệu quả của hoạt động cung ứng cũng như các hoạt động khác trong doanh nghiệp. Nhưng hiệu quả tăng không phải là ta cố gắng giảm chi phí xuống vì không có chi phí sẽ không có bất kì kết quả nào, mà là giảm các chi phí không cần thiết, làm cho chi phí giảm xuống tương đối so với các đại lượng như Mv hay P. 12 1.2.3 Vai trò của cung ứng hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. Cung ứng là một trong sáu chức năng chính của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp thương mại, tổ chức nguồn hàng tạo điều kiện vật chất lưu chuyển hàng hóa để đảm bảo lưu thông hàng hóa được tiến hành thường xuyên liên tục, góp phần thực hiện chức năng và mục tiêu của doanh nghiệp thương mại. Vai trò cụ thể của cung ứng hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại được thể hiện như sau: - Cung ứng hàng hóa là khâu khởi đầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Nếu doanh nghiệp không thực hiện tốt việc cung ứng hàng hóa, hoạt động thương mại sẽ bị ngắt quãng, hàng hóa sẽ không được bán ra đầy đủ kịp thời. Chính vì thế, tạo được hiệu quả cung ứng hàng hóa sẽ giúp cho doanh nghiệp thương mại triển khai các hoạt động kinh doanh được liên tục, thuận lợi. - Cung ứng hàng hóa giúp cho doanh nghiệp thương mại tạo được sự liên hệ khăng khít với khách hàng, hàng hóa sẽ được cung cấp đầy đủ theo nhu cầu của khách hàng, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng đúng số lượng, chất lượng, giá cả. Như vậy, tạo được hiệu quả cung ứng hàng hóa, doanh nghiệp thương mại sẽ: - Đảm bảo tính thường xuyên đều đặn của hoạt động kinh doanh. - Nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh. - Thực hiện được các mục tiêu cụ thể của mỗi doanh nghiệp.\ Đối với các siêu thị, vai trò và tầm quan trọng của cung ứng hàng hóa càng được thể hiện rõ nét. Do đặc trưng là nhà bán,buôn bán lẻ các loại hàng hóa tiêu dùng cho số lượng khách hàng rất lớn, các siêu thị cần phải tổ chức thật tốt khâu mua, dự trữ để đảm bảo hàng hóa luôn được tới tay người tiêu dùng đúng lúc, đúng số lượng, đảm bảo nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt đối với hai loại hàng hóa là hàng thực phẩm và hàng gia dụng, do đặc thù nhu cầu, số lượng tiêu dùng rất lớn, nhất là hàng thực phẩm- hàng hóa thiết yếu, hoạt động cung ứng tốt không những tạo ra doanh thu và lợi nhuận cao, mà còn có vai trò phục vụ cộng đồng. 1.3 Nội dung về hiệu quả cung ứng hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. 1.3.1 Các mục tiêu của doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả cung ứng hàng hóa. Hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp được đánh giá qua một hệ thống các chỉ tiêu nhất định. Những chỉ tiêu này bị lệ thuộc bởi các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp trong 13 từng thời kỳ một. Bởi vậy khi phân tích và đánh giá hiệu quả phải căn cứ vào mục tiêu của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động của mình, các nhà quản trị doanh nghiệp thường đặt ra nhiều mục tiêu hoạt động cho doanh nghiệp, đó là các tiêu đích hoặc là các kết quả cụ thể mà doanh nghiệp phải phấn đấu đạt được. Các mục tiêu thường được ấn định theo các lĩnh vực cụ thể sau : - Mức lợi nhuận - Năng suất, chi phí - Vị thế cạnh tranh, tăng thị phần - Nâng cao chất lượng phục vụ - Duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp - Đạt được sự ổn định nội bộ… Các lĩnh vực này có mối liên hệ trực tiếp, chặt chẽ với nhau, hiệu quả ở lĩnh vực này tạo điều kiện cho hiệu quả ở các lĩnh vực khác. Tại mỗi thời điểm mỗi giai đoạn nhất định doanh nghiệp lại có những mục tiêu khác nhau,với mức độ quan trọng khác nhau giữa các mục tiêu. Từ đó cách nhìn nhạn và quan điểm đánh giá hiệu quả cũng sẽ khác nhau. Nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn luôn là lợi nhuận, có thể trong từng thời điểm nhất định, có lúc lợi nhuận không được đưa lên hàng đầu thậm chí còn không được nhắc đến, nhưng tất cả những mục tiêu khác cũng là để mang lại lợi nhuận không phải trong hiện tại thì là trong tương lai. Mục tiêu tăng thị phần chiếm lĩnh thị trường cũng là để tăng doanh thu tăng lợi nhuận. Tìm mọi cách tiết kiệm, giảm chi phí, nâng cao năng suất xét cho cùng cũng là để tăng lợi nhuận. Chính vì vậy, lợi nhuận luôn được coi là tiêu chuẩn để thiết lập các chỉ tiêu đo lường và đánh giá hiệu quả. 1.3.2 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cung ứng hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. Có nhiều chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả cung ứng hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại: doanh thu tính theo giá vốn, tốc độ chu chuyển hàng hóa dự trữ, mức đọ đáp ứng nhu cầu khách hàng..., Tuy nhiên qua thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như qua việc thu thập số liệu, em xin đưa ra một sô chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cung ứng hàng hóa được áp dụng vào đề tài như sau: 14
- Xem thêm -