Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại sở giao dịch - ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Tõ mét n-íc n«ng nghiÖp l¹c hËu s¶n xuÊt kh«ng ®ñ tiªu dïng, qua h¬n 10 n¨m ®æi míi ViÖt Nam ®· vµ ®ang tõng b-íc v-¬n lªn b-íc ®Çu kh¼ng ®Þnh ®-îc uy tÝn, chinh phôc ®ù¬c kh¸ch hµng chiÕm lÜnh ®-îc thÞ tr-êng lín, æn ®Þnh gãp phÇn n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh trªn chÝnh tr-êng quèc tÕ. HiÖn nay víi c¬ chÕ më cöa, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng mét c¸ch b×nh ®¼ng theo hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. NhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp ra ®êi vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Cïng víi nã lµ sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n-íc còng nh- n-íc ngoµi ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n ®æi míi c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ vµ më réng s¶n xuÊt do ®ã cÇn thiÕt ph¶i cã mét l-îng vèn lín mµ c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i lµ n¬i cung cÊp vèn cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi hÖ thèng ng©n hµng hai cÊp: Ng©n hµng Nhµ n-íc thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n-íc vµ cÊp kinh doanh lµ c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i. Cïng víi viÖc triÓn khai thùc hiÖn ph¸p lÖnh ng©n hµng ë n-íc ta trong thêi gian qua ®· t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn râ nÐt c¶ vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña hÖ thèng ng©n hµng gãp phÇn t¨ng tr-ëng kinh tÕ, æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång tiÒn... C¸c tæ chøc tÝn dông h×nh thµnh m¹ng l-íi trªn hÇu kh¾p c¸c ®Þa bµn c¶ n-íc. Ngoµi hÖ thèng ng©n hµng th-¬ng m¹i quèc doanh cßn cã c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i cæ phÇn, ng©n hµng liªn doanh... NghiÖp vô ng©n hµng còng ®-îc ®æi míi vµ tõng b-íc hiÖn ®¹i ho¸, tiÕp cËn víi c«ng nghÖ vµ th«ng lÖ quèc tÕ. Víi ho¹t ®éng tÝn dông vµ c¸c dÞch vô ®a d¹ng ng©n hµng ®· ®¸p øng ®-îc phÇn lín nhu cÇu cña kh¸ch hµng, gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc. Ngµy nay ng©n hµng ®· trë thµnh mét m¾t xÝch quan träng cÊu thµnh nªn sù vËn ®éng nhÞp nhµng cña nÒn kinh tÕ. Cïng víi c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ng©n hµng cã nhiÖm vô tham gia b×nh æn thÞ tr-êng tiÒn tÖ, kiÒm chÕ vµ ®Èy lïi l¹m ph¸t, t¹o m«i tr-êng ®Çu t- thuËn lîi, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, ph¸t triÓn thÞ tr-êng ngo¹i hèi. Tuy nhiªn trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ®ang trong thêi kú míi chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, m«i tr-êng kinh tÕ ch-a æn ®Þnh, m«i tr-êng ph¸p lý ®ang dÇn ®-îc hoµn thiÖn nªn ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n nhÊt lµ chÊt l-îng tÝn dông ch-a cao mµ biÓu hiÖn lµ nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi lín. ViÖc ph©n tÝch mét c¸ch chÝnh x¸c, khoa häc c¸c nguyªn nh©n ph¸t sinh rñi ro tÝn dông, tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông lµ mét nhiÖm vô c¬ b¶n, th-êng xuyªn cña ngµnh ng©n hµng. VÊn ®Ò cµng trë nªn bøc xóc vµ cÇn thiÕt ®èi víi hÖ thèng Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n cã thÞ tr-êng tÝn dông chñ yÕu lµ khu vùc n«ng th«n. Tr-íc t×nh h×nh trªn, lµ mét sinh viªn khoa ng©n hµng - tµi chÝnh ®ang thùc tËp t¹i Së Giao DÞch - Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò t¯i luËn v¨n tèt nghiÖp l¯: “Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông t¹i Së Giao DÞch - Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n ViÖt Nam”. Em hy väng r»ng bµi viÕt cña m×nh sÏ gãp phÇn ®Èy lïi nh÷ng khã kh¨n c¶n trë trong c«ng t¸c tÝn dông, ®-a hiÖu qu¶ tÝn dông ngµy cµng tèt h¬n, t¹o ®µ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Së ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Bµi viÕt cña em ®-îc chia lµm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng 1: TÝn dông vµ chÊt l-îng tÝn dông cña Ng©n Hµng Th-¬ng M¹i. Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng chÊt l-îng tÝn dông t¹i Së Giao DÞch - Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n ViÖt Nam. Ch-¬ng 3: Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông t¹i Së Giao DÞch - Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n ViÖt Nam. Do tr×nh ®é lý luËn còng nh- kinh nghiÖm thùc tiÔn cßn h¹n chÕ vµ thêi gian nghiªn cøu cã h¹n nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®-îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó ®Ò tµi ®-îc hoµn thiÖn h¬n. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I: TÝn dông ng©n hµng vµ chÊt l-îng tÝn dông cña ng©n hµng th-¬ng m¹i I - TÝn dông vµ c¸c h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng 1. TÝn dông - Sù cÇn thiÕt cña tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n : TÝn dông ®-îc coi lµ mèi quan hÖ vay m-în lÉn nhau gi÷a ng-êi cho vay vµ ng-êi ®i vay trong ®iÒu kiÖn cã hoµn tr¶ c¶ vèn vµ l·i sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Hay nãi mét c¸ch kh¸c tÝn dông lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh mèi quan hÖ kinh tÕ mµ trong ®ã mçi c¸ nh©n hay mét tæ chøc nh-êng quyÒn sö dông mét khèi l-îng gi¸ trÞ hoÆc hiÖn vËt cho mét c¸ nh©n hay mét tæ chøc kh¸c víi nh÷ng rµng buéc nhÊt ®Þnh vÒ thêi gian hoµn tr¶, l·i suÊt, c¸ch thøc vay m-în vµ thu håi. Tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®· cã nhiÒu h×nh thøc tÝn dông kh¸c nhau. §Çu tiªn lµ tÝn dông nÆng l·i xuÊt hiÖn ë thêi kú tan r· cña chÕ ®é c«ng x· nguyªn thuû. Trong thêi kú nµy do lùc l-îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ph©n c«ng lao ®éng x· héi më réng, x· héi ®· cã sù ph©n chia giai cÊp kÎ giµu ng-êi nghÌo. Trong qu¸ tr×nh ®Çu tiªn chñ yÕu lµ cho vay b»ng hiÖn vËt, vÒ sau chñ yÕu cho vay b»ng tiÒn. §©y lµ h×nh thøc cho vay nÆng l·i víi l·i suÊt rÊt cao, kh«ng cã giíi h¹n vµ lµ h×nh thøc tÝn dông tiªu dïng, chñ yÕu ®Ó gi¶i quyÕt nhu cÇu sinh ho¹t hµng ngµy. Sù ra ®êi cña ph-¬ng thøc s¶n xuÊt t- b¶n cho thÊy tÝn dông nÆng l·i kh«ng cßn phï hîp n÷a, nã c¶n trë sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ bëi c¸c nhµ t- b¶n kinh doanh víi môc ®Ých lîi nhuËn kh«ng thÓ vay víi møc l·i suÊt cao h¬n tû suÊt lîi nhuËn. V× vËy ho¹t ®éng cña nã ngµy cµng thu hÑp vµ tÝn dông th-¬ng m¹i xuÊt hiÖn. §©y lµ h×nh thøc tÝn dông gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh víi nhau do ®ã chñ thÓ tham gia qu¸ tr×nh vay m-în nµy còng lµ c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh. Trong quan hÖ mua b¸n chÞu, th«ng th-êng gi¸ b¸n chÞu hµng ho¸ cao h¬n gi¸ b¸n b»ng tiÒn mÆt, phÇn chªnh lÖch nµy chÝnh lµ l·i cña hµng ho¸ ®em b¸n chÞu. Quan hÖ mua b¸n chÞu chØ diÔn ra gi÷a c¸c ®¬n vÞ liªn quan trùc tiÕp víi nhau. V× vËy nã kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vay m-în ngµy cµng t¨ng cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ tÝn dông ng©n hµng ra ®êi. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MÆt kh¸c do ®Æc ®iÓm tuÇn hoµn vèn trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, x· héi th-êng xuyªn xuÊt hiÖn hiÖn t-îng thõa vèn t¹m thêi ë c¸c tæ chøc c¸ nh©n nµy vµ nhu cÇu thiÕu vèn ë c¸c tæ chøc c¸ nh©n kh¸c. HiÖn t-îng thõa, thiÕu vèn ph¸t sinh do cã sù chªnh lÖch vÒ thêi gian. Trong khi ®ã sè l-îng c¸c kho¶n thu nhËp vµ chi tiªu ë c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®ßi hái ph¶i ®-îc tiÕn hµnh mét c¸ch liªn tôc. VËy ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy th× chØ cã ng©n hµng - mét tæ chøc chuyªn kinh doanh tiÒn tÖ míi cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt ®-îc nh÷ng m©u thuÉn ®ã. VËy tÝn dông ng©n hµng lµ g× ?. "TÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ tÝn dông b»ng tiÒn tÖ mµ mét bªn lµ ng©n hµng - mét tæ chøc chuyªn kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ víi mét bªn lµ tÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong x· héi trong ®ã ng©n hµng gi÷ vai trß võa lµ ng-êi ®i vay, võa lµ ng-êi cho vay " §©y lµ h×nh thøc tÝn dông chñ yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, nã lu«n lu«n ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho nÒn kinh tÕ mét c¸ch linh ho¹t ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. ThËt vËy, chóng ta xem xÐt tr-êng hîp sau: Gi¶ sö: §· vµo ®Çu mïa hÌ, nhu cÇu vÒ n-íc gi¶i kh¸t rÊt lín vµ nÕu t«i biÕt tËn dông c¬ héi nµy th× viÖc s¶n xuÊt ra n-íc gi¶i kh¸t phôc vô trong hÌ kh«ng nh÷ng ®em l¹i lîi nhuËn cho t«i mµ cßn ®em l¹i sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Song ®Ó mua ®-îc mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt n-íc gi¶i kh¸t th× ph¶i cÇn mét l-îng vèn rÊt lín mµ nÕu mét m×nh t«i sÏ kh«ng ®ñ vèn. Trong khi ®ã cã mét sè ng-êi kh¸c cã mét mãn tiÕt kiÖm do tÝch luü ®-îc trong nhiÒu n¨m. NÕu t«i, nh÷ng ng-êi ®ã gÆp nhau vµ nh÷ng ng-êi ®ã cung cÊp vèn cho t«i th× kÕ ho¹ch cña t«i sÏ trë thµnh hiÖn thùc. Nh-ng mét vÊn ®Ò ®-îc ®Æt ra lµ liÖu t«i - ng-êi thiÕu vèn vµ nh÷ng ng-êi thõa vèn ®ã cã gÆp nhau kh«ng? Vµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hµng ngµy hµng giê diÔn ra kh«ng biÕt bao nhiªu mèi quan hÖ nh- vËy? Nã ®· h×nh thµnh nªn: mét bªn lµ nh÷ng ng-êi cã tiÒn tÝch luü, cã kh¶ n¨ng cung cÊp vµ phÝa bªn kia lµ nh÷ng ng-ßi cã nhu cÇu vay cho ®Çu t- ph¸t triÓn. Nh- vËy n¶y sinh vÊn ®Ò lµ lµm thÕ nµo ®Ó hä cã thÓ t×m gÆp ®-îc nhau vµ lµm thÕ nµo ®Ó cïng mét lóc tho¶ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 m·n ®-îc nhu cÇu vèn ®a d¹ng vµ to lín trong khi c¸c nguån tiÕt kiÖm cßn ®ang n»m ph©n t¸n trong x· héi. Kh«ng ph¶i bÊt kú ai còng cã kh¶ n¨ng ®Çu t- hoÆc vay vèn trªn thÞ tr-êng tµi chÝnh, ngoµi ra khi giao dÞch trªn thÞ tr-êng tµi chÝnh ®ßi hái chi phÝ vÒ tiÒn b¹c vµ thêi gian rÊt lín. Do ®ã c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i víi chøc n¨ng c¬ b¶n lµ trung gian tµi chÝnh, ho¹t ®éng nh- mét chiÕc cÇu nèi liÒn gi÷a kh¶ n¨ng cung øng vµ nhu cÇu vÒ vèn tiÒn tÖ trong x· héi ®· c¬ b¶n gi¶i quyÕt ®-îc nh÷ng vÊn ®Ò nÈy sinh trªn. §ång thêi víi t- c¸ch lµ mét trung gian tÝn dông ng©n hµng ®ãng vai trß lµ ng-êi m«i giíi gi÷a mét bªn lµ ng-êi cã tiÒn cho vay vµ mét bªn lµ ng-êi cã nhu cÇu vay vèn. Th«ng qua c¬ chÕ thÞ tr-êng b»ng nh÷ng biÖn ph¸p kinh tÕ n¨ng ®éng vµ ¸p dông c¸c ph-¬ng ph¸p kü thuËt theo h-íng hiÖn ®¹i tiªn tiÕn ng©n hµng cã kh¶ n¨ng thu hót hÇu hÕt nh÷ng nguån vèn tiÒn tÖ tiÕt kiÖm dù tr÷ trong x· héi ®Ó chuyÓn giao ®óng n¬i, ®óng lóc phï hîp víi nhu cÇu vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh nhê cã tÝn dông ng©n hµng mµ nh÷ng ®ång tiÒn t¹m thêi nhµn rçi ®· trë thµnh tiÒn ho¹t ®éng, biÕn nh÷ng ®ång tiÒn ph©n t¸n thµnh nguån vèn tËp trung phôc vô cho nhu cÇu kinh doanh. Qua ®ã thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gióp cho nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn. 2. C¸c h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng : Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ víi xu h-íng tù do ho¸, c¸c ng©n hµng ph¶i lu«n lu«n nghiªn cøu vµ ®-a ra c¸c h×nh thøc tÝn dông kh¸c nhau ®Ó cã thÓ ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, tõ ®ã ®a d¹ng hãa danh môc ®Çu t- ®Ó më réng tÝn dông, thu hót kh¸ch hµng, t¨ng lîi nhuËn vµ thùc hiÖn ph©n t¸n rñi ro. Dùa vµo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau mµ chóng ta tiÕn hµnh ph©n lo¹i c¸c h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng: - C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông cã c¸c h×nh thøc tÝn dông sau: + Cho vay bÊt ®éng s¶n: Lµ lo¹i cho vay liªn quan ®Õn viÖc mua s¾m vµ x©y dùng bÊt ®éng s¶n nhµ ë ®Êt ®ai, bÊt ®éng s¶n trong lÜnh vùc th-¬ng m¹i dÞch vô. + Cho vay c«ng nghiÖp vµ th-¬ng m¹i: Lµ lo¹i cho vay ng¾n h¹n ®Ó bæ sung vèn l-u ®éng cho c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc c«ng nghÖp, th-¬ng m¹i, dÞch vô.+ Cho vay n«ng nghiÖp: Lµ lo¹i cho vay ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ s¶n xuÊt nh-: ph©n bãn, thuèc trõ s©u, gièng c©y trång, thøc ¨n gia sóc, lao ®éng... 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Cho vay tiªu dïng c¸ nh©n: Lµ lo¹i cho vay ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu tiªu dïng nh- mua s¾m c¸c vËt dông ®¾t tiÒn. Ngµy nay ng©n hµng cßn thùc hiÖn cho vay ®Ó trang tr¶i chi phÝ th«ng th-êng cña ®êi sèng th«ng qua ph¸t hµnh thÎ tÝn dông. - C¨n cø vµo tµi s¶n thÕ chÊp cã c¸c h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng sau: + Cho vay cã tµi s¶n thÕ chÊp: Ng©n hµng c¨n cø vµo tµi s¶n cña kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc tr¶ nî cña kh¸ch hµng. . Cho vay cÇm cè: Lµ viÖc ng©n hµng c¨n cø vµo tµi s¶n kh¸ch hµng mang ®Õn cÇm cè t¹i ng©n hµng. Tµi s¶n cña kh¸ch hµng do ng©n hµng b¶o qu¶n, trong suèt thêi gian cÇm cè kh¸ch hµng kh«ng ®-îc sö dông nh-îng b¸n, cho thuª... . Cho vay thÕ chÊp: Lµ viÖc ng©n hµng c¨n cø vµo tµi s¶n cña kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o cho kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng. Tµi s¶n kh«ng cÇn mang ®Õn ng©n hµng, kh¸ch hµng cã quyÒn sö dông nh-ng kh«ng cã quyÒn b¸n vµ cho thuª. + Cho vay kh«ng cã tµi s¶n thÕ chÊp (TÝn chÊp): Ng©n hµng cho vay trªn c¬ së tin t-ëng kh¸ch hµng, tµi s¶n thÕ chÊp lµ uy tÝn, danh dù cña kh¸ch hµng. Ngoµi ra cßn cã h×nh thøc cho vay th«ng qua viÖc b¶o l·nh b»ng tÝn chÊp cña tæ chøc ®oµn thÓ chÝnh trÞ - x· héi cho c¸ nh©n, hé gia ®×nh nghÌo vay vèn. VÝ dô: Héi n«ng d©n ViÖt Nam, Héi Phô n÷ ViÖt Nam. - C¨n cø vµo h×nh th¸i gi¸ trÞ cña tÝn dông cã c¸c h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng sau: + Cho vay b»ng tiÒn: Lµ lo¹i cho vay mµ h×nh th¸i gi¸ trÞ cña tÝn dông ®-îc cung cÊp b»ng tiÒn nh-: ThÊu chi, tÝn dông thêi vô, tÝn dông tr¶ gãp... + Cho vay b»ng tµi s¶n: Phæ biÕn lµ tµi trî thuª mua. - C¨n cø vµo xuÊt xø tÝn dông cã c¸c h×nh thøc tÝn dông sau: + Cho vay trùc tiÕp: Ng©n hµng trùc tiÕp cÊp vèn cho kh¸ch hµng vµ kh¸ch hµng trùc tiÕp tr¶ l·i vµ gèc cho ng©n hµng. + Cho vay gi¸n tiÕp: Lµ kho¶n cho vay ®-îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc mua l¹i c¸c khÕ -íc hoÆc c¸c chøng tõ nî ®· ph¸t sinh vµ cßn l¹i trong thêi h¹n thanh to¸n gåm c¸c h×nh thøc: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  ChiÕt khÊu th-¬ng m¹i.  Mua c¸c kho¶n nî cña c¸c doanh nghiÖp ( factoring): Lµ dÞch vô mua c¸c yªu cÇu ( giÊy ®ßi nî) cña c¸c c«ng ty sau ®ã nhËn tiÒn thanh to¸n vÒ c¸c yªu cÇu nµy. C¸c yªu cÇu ë ®©y th-êng lµ c¸c giÊy ®ßi nî ng¾n h¹n ph¸t sinh do cung cÊp hµng ho¸.  TÝn dông chøng tõ... - C¨n cø vµo thêi h¹n cho vay cã c¸c h×nh thøc tÝn dông sau: + TÝn dông ng¾n h¹n: Lµ c¸c kho¶n tÝn dông cã thêi h¹n kh«ng qu¸ 12 th¸ng (1 n¨m). §-îc sö dông ®Ó bï ®¾p sù thiÕu hôt vèn l-u ®éng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ nhu cÇu chi tiªu ng¾n h¹n cña c¸ nh©n... + TÝn dông trung h¹n: Lµ nh÷ng kho¶n tÝn dông cã thêi h¹n tõ trªn 12 th¸ng ®Õn 60 th¸ng (5 n¨m). Môc ®Ých lµ vay vèn ®Ó söa ch÷a, kh«i phôc, thay thÕ tµi s¶n cè ®Þnh hoÆc c¶i tiÕn kü thuËt hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, ®æi míi quy tr×nh c«ng nghÖ vµ x©y dùng míi nh÷ng c«ng tr×nh lo¹i nhá, thêi h¹n thu håi vèn nhanh. + TÝn dông dµi h¹n: Lµ nh÷ng kho¶n tÝn dông cã thêi h¹n tõ 60 th¸ng trë lªn. Môc ®Ých sö dông lµ ®Ó söa ch÷a, kh«i phôc, thay thÕ tµi s¶n cè ®Þnh, ®æi míi c«ng nghÖ vµ x©y dùng míi ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh míi... thêi h¹n thu håi vèn l©u. II - Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ : Cho ®Õn hiÖn nay, mäi ng-êi ®Òu thèng nhÊt ý kiÕn cho r»ng kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn t¹o ra ®éng lùc lín, ®Èy nhanh sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ, t¨ng thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, ®-a l¹i sù phån vinh kinh tÕ cho n-íc ta trong nh÷ng n¨m qua. Vµ ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ nh- vËy th× ph¶i kÓ ®Õn mét nh©n tè gãp phÇn quan träng vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc ®ã chÝnh lµ tÝn dông ng©n hµng. Kh¸c so víi tÝn dông tr-íc ®©y, trong thêi kú bao cÊp tÝn dông ®-îc coi nh- lµ mét c«ng cô cÊp ph¸t thay ng©n s¸ch, v× lÏ ®ã mµ ®· x¶y ra t×nh tr¹ng cã n¬i cÇn vèn s¶n xuÊt th× kh«ng cã hoÆc kh«ng kÞp thêi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt trong khi ®ã vÉn cã n¬i l¹i cã mét l-îng vèn ø ®äng t-¬ng ®èi lín trong x· héi. Ngµy nay khi chóng ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®iÒu tiÕt cña Nhµ n-íc th× tÝn dông ng©n hµng ®-îc sö dông nh- mét ®ßn bÈy kinh tÕ, ®iÒu hoµ vèn tõ n¬i thõa ®Õn n¬i thiÕu mét c¸ch hiÖu qu¶, gióp cho nÒn kinh tÕ ngµy mét ph¸t triÓn. BiÓu hiÖn: 1. TÝn dông ng©n hµng thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch tô tËp trung vèn nhµn rçi trong x· héi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn : Sù ra ®êi cña tÝn dông ng©n hµng ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ trong nh÷ng thËp kû qua. Víi chøc n¨ng lµ trung gian tµi chÝnh ®øng gi÷a ng-êi göi tiÒn vµ ng-êi ®i vay ng©n hµng ®· biÕn mäi nguån ngo¹i tÖ ph©n t¸n trong x· héi thµnh nguån vèn tËp trung, qua ®ã ®iÒu hoµ quan hÖ cung cÇu vÒ tiÒn tÖ trong x· héi, tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ víi môc ®Ých lîi nhuËn, c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i lu«n t×m c¸ch ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña m×nh. Lîi tøc thu ®-îc cña c¸c ng©n hµng ®-îc h×nh thµnh tõ hai ho¹t ®éng ®ã lµ: Ho¹t ®éng tÝn dông vµ c¸c dÞch vô cña ng©n hµng trong ®ã thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông lµ chñ yÕu. TÝn dông ë ®©y chóng ta hiÓu lµ ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng. VËy ng©n hµng lÊy vèn ë ®©u ra ®Ó cho vay? Ph¶i ch¨ng lµ vèn tù cã cña ng©n hµng. ¥ ®©y c¸c ng©n hµng ph¶i huy ®éng vèn tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n vµ c¸c tÇng líp d©n c- trong x· héi sau ®ã ph©n phèi vèn trë l¹i mét c¸ch hîp lý. ChÝnh nhê cã tÝn dông ng©n h¯ng m¯ c²c chñ thÓ “thõa“ vèn cã c¬ héi kh«ng nh÷ng b¶o tån vèn mµ cßn t¹o thu nhËp (thu l·i), cßn ®èi víi chñ thÓ thiÕu vèn tÝn dông ng©n hµng gióp hä bæ sung vèn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc ®êi sèng. Trong c«ng t¸c huy ®éng vèn mét mÆt c¸c ng©n hµng ph¶i cè g¾ng ®-a ra nh÷ng møc l·i suÊt hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch hµng mÆt kh¸c ph¶i ®em l¹i lîi nhuËn cho ng©n hµng. Nguån vèn nhµn rçi mµ ng©n hµng huy ®éng bao gåm: + Vèn t¹m thêi nhµn rçi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ: §ã lµ thu nhËp b»ng tiÒn cña xÝ nghiÖp ®Ó bï ®¾p hao phÝ vËt chÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thu nhËp thuÇn tuý s¸ng t¹o tõ c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt... + Vèn t¹m thêi nhµn rçi trong c¸c tÇng líp d©n c-... 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau ng©n hµng ®· ®éng viªn, tËp trung c¸c nguån vèn ®ã vÒ mét mèi. Trªn c¬ së c¸c nguån tµi chÝnh t¹m thêi ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh khai th¸c vµ sö dông mét c¸ch triÖt ®Ó nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao tr¸nh t×nh tr¹ng vèn chÕt, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc. Th«ng qua c«ng t¸c tÝn dông, ng©n hµng ®· ®¸p øng ®-îc hÇu hÕt c¸c nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong x· héi, gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc liªn tôc, ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. §ång thêi viÖc tËp trung vµ ph©n phèi vèn tÝn dông ®· gãp phÇn ®iÒu hoµ vèn trong nÒn kinh tÕ quèc d©n tõ n¬i thõa ®Õn n¬i thiÕu. Bªn c¹nh viÖc ®¸p øng vèn kÞp thêi ®Çy ®ñ cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c ng©n hµng cßn cã nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cho ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, lùa chän ®èi t¸c th«ng qua qu¸ tr×nh sö dông vèn cña doanh nghiÖp... Ngoµi ra khi sö dông vèn vay ng©n hµng c¸c doanh nghiÖp bÞ rµng buéc bëi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vèn gèc + l·i trong thêi gian nhÊt ®Þnh khi ký kÕt hîp ®ång tÝn dông. Do ®ã buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc nç lùc, tËn dông hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt nguån vèn tÝn dông b»ng c¸ch ®éng viªn vËt t- hµng ho¸, thóc ®Èy qu¸ tr×nh øng dông khoa häc kü thuËt ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp vµ ®¶m b¶o nghÜa vô víi ng©n hµng. Nh- vËy ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng gãp phÇn ®Èy lïi l¹m ph¸t,thóc ®Èy sù t¨ng tr-ëng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2. TÝn dông ng©n hµng gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng, ®Èy m¹nh ®Çu t- ph¸t triÓn : Thùc tÕ cho thÊy bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn ho¹t ®éng vµ s¶n xuÊt kinh doanh còng ph¶i cÇn cã mét l-îng vèn nhÊt ®Þnh, trong tr-êng hîp muèn më réng s¶n xuÊt kinh doanh th× cÇn ph¶i cã mét l-îng vèn lín h¬n. HiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i ®æi míi vµ më réng s¶n xuÊt. VËy lÊy vèn ë ®©u ra? Vµ tÝn dông ng©n hµng lµ nguån vèn c¬ b¶n h×nh thµnh nªn vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng cña doanh nghiÖp. Th«ng qua viÖc ®Çu t- tÝn dông tÝn dông ng©n hµng sÏ gãp phÇn h×nh thµnh c¬ cÊu vèn hîp lý cho c¸c doanh 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiÖp.¥ n-íc ta hiÖn nay c¬ cÊu kinh tÕ ®ang chuyÓn dÞch theo h-íng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, më cöa th«ng th-¬ng víi nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi do vËy nhu cÇu vÒ vèn ngµy cµng cao, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®ang rÊt cÇn vèn ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña x· héi ®ßi hái c¸c ng©n hµng cÇn ph¶i nç lùc h¬n n÷a ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn ngµy cµng lín cña c¸c doanh nghiÖp. Muèn vËy c¸c ng©n hµng cÇn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹m thêi nhµn rçi vµ x©y dùng cho m×nh nh÷ng chiÕn l-îc kinh doanh hîp lý, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Cã nhvËy c¸c ng©n hµng míi cã thÓ ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu vÒ vèn cho doanh nghiÖp, gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®-a nÒn kinh tÕ n-íc nhµ ngµy cµng ph¸t triÓn. 3. TÝn dông ng©n hµng cã vai trß quan träng trong tæ chøc ®iÒu hoµ l-u th«ng tiÒn tÖ : Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nghiÖp vô tÝn dông cña m×nh, c¸c ng©n hµng ®· huy ®éng vµ tËp trung l-îng vèn nhµn rçi trong x· héi, ®ång thêi rót ra khái l-u th«ng mét bé phËn tiÒn tÖ kh«ng cÇn thiÕt gãp phÇn gi¶m l¹m ph¸t. Bëi viÖc Ng©n hµng Nhµ n-íc ph¸t hµnh tiÒn ®Ó t¹o ra nguån vèn ®Çu t- ph¸t triÓn sÏ lµm t¨ng khèi l-îng tiÒn tÖ trong l-u th«ng, g©y mÊt c©n ®èi trong quan hÖ tiÒn hµng dÉn ®Õn l¹m ph¸t cho nÒn kinh tÕ. MÆt kh¸c, dùa vµo quy luËt cña l-u th«ng tiÒn tÖ trong qu¸ tr×nh c©n ®èi nguån vèn tÝn dông víi nhu cÇu vay mµ Ng©n hµng Nhµ n-íc Trung -¬ng thùc hiÖn ph¸p lÖnh ®-a tiÒn vµo l-u th«ng. Do ®ã sù vËn ®éng cña vèn tÝn dông lµ dùa trªn nguyªn t¾c ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ ®Ó tæ chøc ®iÒu hoµ l-u th«ng tiÒn tÖ. H¬n n÷a qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng g¾n liÒn víi viÖc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt gãp phÇn gi¶m bít l-îng tiÒn mÆt l-u th«ng tr«i næi trªn thÞ tr-êng mµ kh«ng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc nh»m môc ®Ých æn ®Þnh l-u th«ng tiÒn tÖ. §iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc lµm gi¶m l¹m ph¸t - mét vÊn ®Ò mµ nÒn kinh tÕ ph¶i ®-¬ng ®Çu khi cã tèc ®é t¨ng tr-ëng gia t¨ng nhanh. Nh- vËy tÝn dông ng©n hµng ®-îc coi lµ mét c«ng cô cã thÓ ®iÒu hoµ vèn trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4. TÝn dông ng©n hµng gãp phÇn t¨ng c-êng viÖc chÊp hµnh chÕ ®é h¹ch to¸n trong c¸c doanh nghiÖp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn : Trong qu¸ tr×nh nghiÖp vô tÝn dông cña ng©n hµng tr-íc khi cho vay ng©n hµng cã nghiÖp vô gióp ®ì c¸c ®¬n vÞ vay vèn x©y dùng kÕ ho¹ch vay vèn dùa trªn c¬ së c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kü thuËt, tµi chÝnh. Khi xÐt duyÖt cho vay ng©n hµng cßn c¨n cø vµo t×nh h×nh chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña chÕ ®é tÝn dông ng©n hµng, t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô hîp ®ång kinh tÕ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ b¹n còng nh- t«n träng c¸c quy chÕ thñ tôc cho vay. §Æc biÖt cÇn ph¶i cã c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trong ®ã nªu râ môc ®Ých vµ kh¼ng ®Þnh tÝnh kh¶ thi vµ møc sinh lîi cña dù ¸n. Nh- vËy muèn vay ®-îc vèn c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n thËt tèt. TÊt c¶ nh÷ng c«ng t¸c trªn gióp cho doanh nghiÖp sö dông vèn cã hiÖu qu¶, ng©n hµng cã kh¶ n¨ng thu håi ®-îc vèn. §Æc tr-ng c¬ b¶n cña tÝn dông ng©n hµng lµ sù vËn ®éng trªn c¬ së hoµn tr¶ c¶ gèc lÉn l·i cña c¸c con nî ®èi víi ng©n hµng. C¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, c¸ nh©n khi vay vèn ng©n hµng ®Òu ph¶i cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn mµ ng©n hµng ®-a ra nh»m ®¶m b¶o sö dông vèn ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶, phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ vµ hoµn tr¶ vèn + l·i ®óng thêi h¹n. Trong tr-êng hîp c¸c ®¬n vÞ vay vèn kh«ng thùc hiÖn ®óng cam kÕt th× ng©n hµng sÏ dïng ®Õn c¸c biÖn ph¸p chÕ tµi tÝn dông. Do vËy c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lu«n t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn nh-: §Èy nhanh vßng quay vèn, t¨ng n¨ng xuÊt, gi¶m gi¸ thµnh nh»m t¹o ra nhiÒu lîi nhuËn, ®Ó cã thÓ hoµn tr¶ gèc vµ l·i ®óng thêi h¹n. §iÒu nµy ®· thóc ®Èy ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng c-êng kh©u h¹ch to¸n kÕ to¸n mét c¸ch chÆt chÏ ®¶m b¶o doanh lîi ngµy cµng cao, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn tÝn dông. 5. TÝn dông ng©n hµng lµ c«ng cô chñ yÕu ®Ó ®Çu t-, tµi trî cho c¸c ngµnh kinh tÕ then chèt vµ c¸c ngµnh, vïng kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn : Ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng lµ tËp trung l-îng vèn nhµn rçi trong x· héi cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ vay. Nh-ng kh«ng ph¶i tÊt 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¶ c¸c chñ thÓ cã nhu cÇu vay ®Òu ®-îc ng©n hµng ®¸p øng, bëi ®Ó tr¸nh rñi ro tÝn dông c¸c ng©n hµng chØ thùc hiÖn ®Çu t- tËp trung vµo mét c¸c ®¬n vÞ cã triÓn väng s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn ®Êt n-íc ta hiÖn nay mét bé phËn lín d©n c- ®ang sèng b»ng nghÒ n«ng. ¥ hÇu hÕt c¸c tØnh miÒn nói vÊn ®Ò ®-a m¸y mãc vµo n«ng nghiÖp cßn rÊt h¹n chÕ nguyªn nh©n ë ®©y lµ do thiÕu vèn. V× vËy trong giai ®o¹n tr-íc m¾t th«ng qua c«ng t¸c tÝn dông Nhµ n-íc cÇn tËp trung vµo ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng nhu cÇu tèi thiÓu cña x· héi ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. Bªn c¹nh ®ã n-íc ta ®ang trªn con ®-êng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ tham gia vµo c¸c quan hÖ kinh tÕ mang tÝnh chÊt quèc tÕ. Bëi vËy chóng ta cÇn ph¶i tËp trung vµo viÖc ph¸t triÓn c¸c ngµnh mòi nhän nh-: c«ng nghiÖp chÕ biÕn, dÇu khÝ... vµ tÝn dông ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n gãp phÇn quan träng vµo viÖc ph¸t triÓn c¸c ngµnh nµy ®iÒu ®ã ®-îc thÓ hiÖn qua viÖc cÊp tÝn dông cho c¸c dù ¸n, c¸c ch-¬ng tr×nh träng ®iÓm ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó nguån lùc, ®Èy nhanh tèc ®é chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h-íng c«ng nghiÖp - n«ng nghiÖp - dÞch vô. Víi mét chÝnh s¸ch tÝn dông vµ møc l·i suÊt hîp lý sö dông trong viÖc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn mét sè ngµnh kinh tÕ mòi nhän sÏ lµ mét c«ng cô linh ho¹t tÝch cùc trong viÖc ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ, gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc mét c¸ch v÷ng ch¾c. 7. TÝn dông ng©n hµng gãp phÇn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi : Trong nh÷ng n¨m qua víi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc cïng víi sù cè g¾ng cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong x· héi n-íc ta ®· vµ ®ang tõng b-íc ®i lªn vµ ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ nh-: Tèc ®é t¨ng tr-ëng t-¬ng ®èi cao, t¨ng thu nhËp, ®êi sèng nh©n d©n ®-îc c¶i thiÖn... Nh-ng cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc ®· nÈy sinh c¸c vÊn ®Ò x· héi lín: Sù ph©n ho¸ giµu nghÌo ngµy cµng râ rÖt, chªnh lÖch gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ nµy cµng do·ng réng, tham nhòng cã dÊu hiÖu gia t¨ng c¶ vÒ quy m« vµ sè vô, thÊt nghiÖp ë tû lÖ cao... NhËn thøc s©u s¾c thùc tr¹ng nµy, c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng lu«n lu«n nhÊn m¹nh yªu cÇu ph¶i kÕt hîp t¨ng tr-ëng víi c«ng b»ng, gi¶i quyÕt c¸c 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 yªu cÇu vÒ c«ng b»ng vµ tiÕn bé x· héi ngay trong tõng b-íc t¨ng tr-ëng vµ tÝn dông ng©n hµng ®-îc sö dông nh- mét c«ng cô ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy. Th«ng qua c¬ chÕ tÝn dông -u tiªn vµ -u ®·i chóng ta ®ang dÇn dÇn kh¾c phôc ®-îc c¸c vÊn ®Ò x· héi. TÝn dông -u tiªn lµ h×nh thøc tËp trung nguån vèn cho mét vïng, giíi, ngµnh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t tíi mét môc tiªu nµo ®ã. TÝn dông -u ®·i lµ cho vay c¸c ®èi t-îng cÇn -u ®·i víi l·i suÊt thÊp h¬n l·i suÊt thÞ tr-êng gäi lµ l·i suÊt -u ®·i. B»ng c¸ch c¸c ng©n hµng cung cÊp nguån vèn víi l·i suÊt -u ®·i cho ng-êi nghÌo, ng-êi khã kh¨n ®Ó hä cã ®iÒu kiÖn më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, ¸p dông kü thuËt míi, më réng thÞ tr-êng tõ ®ã t¨ng thu nhËp. Víi møc l·i suÊt -u ®·i, tÝn dông ng©n hµng cã vai trß to lín trong viÖc gióp ng-êi nghÌo tù v-¬n lªn, tù gi¶i quyÕt ®-îc t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi cña m×nh. §ång thêi chóng ta ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng gióp ng-êi nghÌo b»ng tÝn dông lµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c«ng b»ng theo quan ®iÓm hiÖn ®¹i, coi träng sù nç lùc vµ tham gia cña b¶n th©n ng-êi nghÌo. §ã l¯ sù gióp ®ì tÝch cùc “Cho cÇn c©u chø kh«ng cho x©u c²”. Song ®Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých trªn c¸c ng©n hµng cÇn ph¶i cã mét c¬ chÕ gi¸m s¸t chÆt chÏ bëi thùc tÕ cho thÊy do l·i suÊt -u ®·i thÊp h¬n l·i suÊt thÞ tr-êng c¸n bé tÝn dông cã c¬ héi l¹m dông quyÒn h¹n ®Ó cho vay víi nh÷ng ®ßi hái ngoµi l·i suÊt lµm cho ng-êi nghÌo khã lßng ®¸p øng. Ngoµi ra c¸c c¸n bé tÝn dông ng©n hµng cÇn ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò lµm sao ®Ó vèn ®-îc sö dông ®óng môc ®Ých lµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, c¶i tiÕn kü thuËt ®Ó t¨ng thu nhËp, tr¸nh rñi ro cho ng©n hµng kh«ng thu håi ®-îc vèn... Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay chóng ta hy väng r»ng tÝn dông ng©n hµng sÏ ph¸t huy tèt vai trß to lín cña m×nh trong viÖc cung cÊp nguån lùc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi theo h-íng chñ ®éng, tÝch cùc, phï hîp víi kinh tÕ thÞ tr-êng. 8. TÝn dông ng©n hµng t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn quan hÖ ®èi ngo¹i : Ngµy nay khi tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu cã xu h-íng chuyÓn tõ ®èi ®Çu sang ®èi tho¹i th× viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ kh«ng chØ bã hÑp trong ph¹m vi ®Êt 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n-íc m×nh mµ ph¶i hoµ vµo sù ph¸t triÓn chung cña c¸c quèc gia trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. TÝn dông ng©n hµng ®· trë thµnh mét ph-¬ng tiÖn nèi liÒn nÒn kinh tÕ c¸c n-íc víi nhau. §Æc biÖt lµ c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng. TÝn dông ®ãng vai trß quan träng trong viÖc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ. Së dÜ nã cã mét tÇm quan träng nh- vËy lµ bëi c¸c ho¹t ®éng nµy ®ßi hái ph¶i cã mét l-îng vèn lín ®Æc biÖt lµ vèn ngo¹i tÖ mµ chÝnh b¶n th©n mét tæ chøc hay mét c¸ nh©n kh«ng thÓ cã ®-îc. V× vËy mµ tÝn dông ng©n hµng sÏ lµ nguån vèn tµi trî ®¾c lùc cho c¸c nhµ ®Çu t-, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, dÞch vô. H¬n n÷a nÕu ng©n hµng cã mét chÝnh s¸ch tÝn dông ®óng ®¾n th× nã sÏ cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Mét chÝnh s¸ch tÝn dông -u ®·i ®èi víi c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu sÏ lµm t¨ng søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ nµy trªn thÞ tr-êng quèc tÕ, n©ng cao vÞ thÕ cña quèc gia. Sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng tÝn dông gi÷a c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ, c¸c quü tiÒn tÖ quèc tÕ vµ c¸c ng©n hµng n-íc ngoµi víi chÝnh phñ ViÖt Nam ®· gãp phÇn to lín trong viÖc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ n-íc ta cã nh÷ng b-íc tiÕn v-ît bËc ®Ó cã thÓ cã kh¶ n¨ng héi nhËp víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. III - ChÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng : 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng : Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ùoc th× ph¶i th¾ng trong c¹nh tranh. Khi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ngµy cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. C¹nh tranh diÔn ra trªn 3 ph-¬ng diÖn: Sè l-îng, chÊt l-îng, gi¸ c¶ trong ®ã chÊt l-îng ®ãng vai trß quan träng hµng ®Çu, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao tû lÖ chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. Ng©n hµng lµ mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ vµ cã t¸c ®éng rÊt lín tíi toµn bé nÒn kinh tÕ bëi thùc tÕ cho thÊy nguyªn nh©n cña hÇu hÕt c¸c cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh x¶y ra ®Òu b¾t nguån tõ ng©n hµng. Do 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®ã vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông cña ng©n hµng lµ rÊt cÇn thiÕt, vËy ta hiÓu chÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng lµ nh- thÕ nµo? " ChÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng lµ sù ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt yªu cÇu cña kh¸ch hµng (ng-êi göi tiÒn vµ ng-êi vay tiÒn) trong quan hÖ tÝn dông, ®¶m b¶o an toµn hay h¹n chÕ rñi ro vÒ vèn, t¨ng lîi nhuËn cho ng©n hµng phï hîp vµ phôc vô sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi " ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay víi sù bung ra cña c¬ chÕ míi ngoµi c¸c ng©n hµng quèc doanh ®· xuÊt hiÖn hµng lo¹t c¸c lo¹i h×nh ng©n hµng kh¸c nhau nh-: C¸c ng©n hµng liªn doanh, c¸c ng©n hµng cæ phÇn, c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n-íc ngoµi. ChÝnh sù xuÊt hiÖn nµy ®· lµm cho møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng ng©n hµng ngµy cµng t¨ng. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c ng©n hµng ph¶i lu«n lu«n t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m th¾ng trong c¹nh tranh, n©ng cao uy tÝn vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr-êng. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®ã chÝnh lµ ph¶i n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông. ChÊt l-îng tÝn dông ®-îc thÓ hiÖn cô thÓ qua c¸c chØ tiªu cã thÓ tÝnh to¸n ®-îc nh- kÕt qu¶ kinh doanh, d- nî, nî qu¸ h¹n..., ®ång thêi nã còng ®-îc thÓ hiÖn qua kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng vµ møc ®é t¸c ®éng tíi nÒn kinh tÕ. §Ó cã ®-îc chÊt l-îng tÝn dông th× ho¹t ®éng tÝn dông ph¶i cã hiÖu qu¶ vµ quan hÖ tÝn dông ph¶i ®-îc thiÕt lËp trªn c¬ së tin cËy vµ uy tÝn. HiÓu ®óng b¶n chÊt cña tÝn dông hiÖn t¹i còng nh- x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i vÒ chÊt l-îng sÏ gióp cho ng©n hµng t×m ®-îc nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Cïng víi sù ph¸t triÓn m·nh mÏ cña s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸, tÝn dông ng©n hµng còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn nh»m cung cÊp thªm c¸c ph-¬ng tiÖn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu giao dÞch ngµy cµng t¨ng cña x· héi ®ßi hái chÊt l-îng tÝn dông cÇn ph¶i ®-îc quan t©m h¬n. H¬n n÷a viÖc ®¶m b¶o chÊt l-îng tÝn dông lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ng©n hµng lµm tèt vai trß trung t©m thanh to¸n cña m×nh. ChÊt l-îng ®¶m b¶o sÏ t¨ng vßng quay cña vèn tÝn dông ®Ó cã thÓ t¹o ra ®-îc sè lÇn giao dÞch lín h¬n, lµm gi¶m l-îng tiÒn trong l-u th«ng, më réng ph¹m vi thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt tõ ®ã gi¶m chi phÝ l-u th«ng cho x· héi. Nh- vËy nghiÖp vô tÝn dông cña ng©n hµng th-¬ng m¹i cã quan hÖ chÆt chÏ víi sè l-îng tiÒn mÆt trong l-u th«ng - nguyªn nh©n tiÒm Èn cña l¹m ph¸t. Lµm tèt c«ng t¸c 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tÝn dông sÏ gi¶m bít l-îng tiÒn trong l-u th«ng, gãp phÇn kiÒm chÕ l¹m ph¸t, ®iÒu hoµ vµ æn ®Þnh l-u th«ng tiÒn tÖ. MÆt kh¸c chóng ta thÊy r»ng víi mét chÝnh s¸ch tÝn dông ®óng ®¾n vµ ®-îc thùc hiÖn cã chÊt l-îng kh«ng nh÷ng hç trî cho c¸c ngµnh kÐm ph¸t triÓn, thóc ®Èy c¸c ngµnh mòi nhän mµ cßn gãp phÇn vµo viÖc t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh tÕ x· héi, ®¶m b¶o sù c©n ®èi gi÷a c¸c vïng, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh x· héi... t¹o ®iÒu kiÖn ®-a ®Êt n-íc ta tiÕn nhanh trªn con ®-êng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Th«ng qua kh©u ph©n tÝch kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña ®èi t-îng ®Þnh ®Çu t- ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng kho¶n tÝn dông tõ ®ã ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Çu t- ®óng ®¾n sÏ khai th¸c tèt tiÒm n¨ng vÒ tµi nguyªn, lao ®éng... t¨ng c-êng n¨ng lùc s¶n xuÊt, cung cÊp ngµy cµng nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho ng-êi lao ®éng. ViÖc thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c tÝn dông sÏ gãp phÇn cho vay ®óng ®èi t-îng, h¹n chÕ vµ xo¸ bá n¹n cho vay nÆng l·i ë c¸c vïng n«ng th«n xa x«i hÎo l¸nh. Mét lý do quan träng mµ ta ph¶i ®Ò cËp ®Õn lµ viÖc n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng. Bëi chÊt l-¬ng tÝn dông cã tèt míi t¨ng kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô do t¹o thªm ®-îc nguån vèn tõ viÖc quay vßng vèn tÝn dông, thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng bëi c¸c h×nh thøc s¶n phÈm dÞch vô ®a d¹ng. ChÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng tèt sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi do gi¶m ®-îc sù chËm chÔ, gi¶m chi phÝ nghiÖp vô, chi phÝ qu¶n lý, c¸c chi phÝ thiÖt h¹i do kh«ng thu håi ®-îc vèn ®· cho vay. Tõ ®ã t¹o ra thÕ m¹nh vµ n©ng cao uy tÝn cho ngµnh ng©n hµng trong ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ cña m×nh. ChÝnh nhê ®ã mµ t¹o ra ®iÒu kiÖn cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña ng©n hµng. V× vËy c¸c ng©n hµng lu«n lu«n ph¶i quan t©m tíi viÖc n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông. 2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng : 2.1 Tæng vèn huy ®éng : 20 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng vèn huy ®éng cho biÕt tæng nguån tiÒn mµ ng©n hµng huy ®éng ®-îc trong nÒn kinh tÕ. ChØ tiªu nµy cho thÊy ng©n hµng cã ho¹t ®éng uy tÝn, cã ®-îc ng-êi göi tin t-ëng kh«ng, møc gi¸ mµ ng©n hµng ®-a ra cã phï hîp kh«ng,cã khuyÕn khÝch ®-îc nh©n d©n göi tiÒn vµo kh«ng? ®ång thêi cho thÊy ng©n hµng ®· tham gia vµo c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn vµ c¸c dÞch vô ng©n hµng nh- thÕ nµo? 2.2 Tû träng tõng lo¹i tiÒn göi trªn tæng nguån vèn huy ®éng : Th«ng th-êng nguån vèn huy ®éng cña ng©n hµng bao gåm c¸c lo¹i tiÒn göi nh- : TiÒn göi cña c¸c doanh nghiÖp (tiÒn göi kh«ng kú h¹n, tiÒn göi cã thÓ ph¸t hµnh sÐc...) ,tiÒn göi tiÕt kiÖm (kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n). Mçi lo¹i tiÒn göi kh¸c nhau cã c¸c møc l·i suÊt kh¸c nhau. ChØ tiªu nµy x¸c ®Þnh kÕt cÊu cña nguån vèn huy ®éng, ®Ó ph¸t hiÖn ra mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña ng©n hµng trong kinh doanh tõ ®ã ®Ó ®-a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vay cña kh¸ch hµng mét c¸ch phï hîp.Trong tr-êng hîp ng©n hµng cã tû träng tiÒn göi kh«ng kú h¹n cao ng©n hµng ®ã sÏ cã nhiÒu thuËn lîi trong viÖc t¹o ra lîi nhuËn bëi l·i suÊt cña lo¹i h×nh tiÒn göi nµy t-¬ng ®èi thÊp. Ng-îc l¹i nÕu tû lÖ tiÒn göi víi l·i suÊt cao chiÕm tû träng lín th× ng©n hµng sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc gi¶i quyÕt ®Çu ra cña nguån vèn. Song ®©y míi chØ xÐt vÒ mét khÝa c¹nh lµ l·i suÊt, cßn viÖc ®em l¹i lîi nhuËn cao hay thÊp vµ ®é rñi ro ra sao th× cßn phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè. 2.3 Tæng d- nî : ChØ tiªu nµy cho biÕt ng©n hµng cho vay ®-îc nhiÒu hay Ýt, mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng víi kh¸ch hµng nh- thÕ nµo? ChØ tiªu nµy cao cho thÊy ng©n hµng ®· t¹o ®-îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, cung cÊp nhiÒu dÞch vô ®a d¹ng phong phó thu hót ®-îc kh¸ch hµng. 2.4 HiÖu suÊt sö dông vèn vay : Tæng d- nî HiÖu suÊt sö dông vèn vay = Tæng vèn huy ®éng ChØ tiªu nµy gióp c¸c nhµ ph©n tÝch so s¸nh kh¶ n¨ng cho vay cña ng©n hµng víi kh¶ n¨ng huy ®éng vèn, ®ång thêi x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña mét ®ång vèn huy ®éng. VËy tû lÖ nµy lín lµ tèt hay nhá lµ tèt? Chóng ta ch-a thÓ kh¼ng ®Þnh ®-îc bëi: NÕu tiÒn göi Ýt h¬n tiÒn cho vay th× ng©n hµng ph¶i t×m kiÕm nguån vèn cã 21 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chi phÝ cao h¬n, cßn nÕu tiÒn göi nhiÒu h¬n tiÒn cho vay th× ng©n hµng sÏ r¬i vµo t×nh tr¹ng thõa vèn. 2.5 Tû lÖ nî qu¸ h¹n trªn tæng d- nî : ChØ tiªu nµy ®-îc tÝnh nh- sau: Nî qu¸ h¹n Tû lÖ nî qu¸ h¹n = Tæng d- nî ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn chÊt l-îng cña nh÷ng kho¶n vay. Khi tØ lÖ nµy v-ît qu¸ mét giíi h¹n cho phÐp th× nã thÓ hiÖn sù yÕu kÐm cña ho¹t ®éng tÝn dông( Møc giíi h¹n cña mçi n-íc lµ kh¸c nhau, ë ViÖt Nam hiÖn nay chÊp nhËn tû lÖ nµy lµ 5%). Theo thêi gian, tû lÖ nµy cã thÓ ph©n lµm 2 tr-êng hîp: Nî qu¸ h¹n b×nh th-êng + Nî qu¸ h¹n cã vÊn ®Ò Tû lÖ nî qu¸ h¹n d-íi 12 th¸ng= Tæng d- nî Nî qu¸ h¹n khã thu håi Tû lÖ nî qu¸ h¹n trªn 12 th¸ng= Tæng d- nî Qua viÖc ph©n lo¹i nî qu¸ h¹n, ta cã thÓ biÕt râ c¸c kho¶n nî ®ang gÆp khã kh¨n hay nh÷ng kho¶n nî kh«ng thÓ thu håi ®-îc tõ ®ã ®-a ra c¸c biÖn ph¸p hîp lý rñi ro tíi møc thÊp nhÊt. 2.7 ChØ tiªu lîi nhuËn : Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tÝn dông ChØ tiªu lîi nhuËn = Tæng d- nî tÝn dông 22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña tÝn dông. Lîi nhuËn ë ®©y ph¶n ¸nh chªnh lÖch gi÷a chi phÝ ®Çu vµo (l·i suÊt huy ®éng) vµ thu l·i ®Çu ra. 3. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng : HiÖn nay vÊn ®Ò chÊt l-îng tÝn dông ®ang ®-îc c¸c ng©n hµng rÊt quan t©m vµ ®ang t×m mäi c¸ch ®Ó cã thÓ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông mét c¸ch tèt nhÊt. §Ó qu¶n lý vµ ®-a ra nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®ßi hái chóng ta ph¶i cã mét sù hiÓu biÕt s©u s¾c c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn nã. Cã rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng nh-ng chóng ta cã thÓ ph©n thµnh c¸c nhãm nh©n tè nh- : 3.1 Nhãm nh©n tè thuéc vÒ m«i tr-êng kinh tÕ : ë ®©y chóng ta xÐt ®Õn c¶ m«i tr-êng kinh tÕ trong n-íc vµ quèc tÕ: Khi nÒn kinh tÕ æn ®Þnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tÝn dông ng©n hµng ph¸t triÓn, lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®-îc tiÕn hµnh mét c¸ch b×nh th-êng, kh«ng bÞ ¶nh h-ëng bëi l¹m ph¸t, khñng ho¶ng tµi chÝnh dÉn ®Õn kh¶ n¨ng cho vay vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî vay kh«ng cã biÕn ®éng lín. Tuy nhiªn ®Ó x· héi ph¸t triÓn ®i lªn ®ßi hái nÒn kinh tÕ ph¶i cã sù t¨ng tr-ëng mµ t¨ng tr-ëng th× dÉn ®Õn l¹m ph¸t. NÕu chóng ta kh«ng qu¶n lý tèt ®Ó l¹m ph¸t ë con sè cao th× c¸c ng©n hµng sÏ lµ ng-êi chÞu thiÖt thßi nhÊt do ®ång tiÒn mÊt gi¸ vµ nh- vËy chÊt l-îng tÝn dông sÏ bÞ gi¶m sót nghiªm träng. Ngoµi ra do chÝnh s¸ch vÜ m« cña nhµ n-íc -u tiªn hay h¹n chÕ ph¸t triÓn mét sè ngµnh nghÒ kinh tÕ ®¶m b¶o cho sù æn ®Þnh ph¸t triÓn chung cho nÒn kinh tÕ còng cã ¶nh h-ëng kh«ng nhá tíi chÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng. HiÖn nay víi chñ tr-¬ng chuyÓn tõ ®èi ®Çu sang ®èi tho¹i n-íc ta ®· cã quan hÖ víi nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi vµ ®em l¹i nhiÒu thuËn lîi. Song viÖc ®Çu t- n-íc ngoµi vµo trong n-íc mét c¸ch å ¹t sÏ lµm mÊt c©n b»ng cung cÇu tiÒn tÖ g©y ra l¹m ph¸t lµm ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng tÝn dông mét c¸ch s©u s¾c. Do vËy víi hÖ thèng ng©n hµng n-íc ta hiÖn nay ch-a thùc sù ph¸t triÓn, chóng ta cÇn ph¶i cè 23 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 g¾ng h¬n n÷a trong vÊn ®Ò kiÓm so¸t luång tiÒn tõ n-íc ngoµi vµo trong n-íc bëi luång tiÒn nµy sÏ lµm t¨ng khèi l-îng tiÒn trong l-u th«ng g©y ra l¹m ph¸t ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng. Chu kú ph¸t triÓn kinh tÕ còng cã t¸c ®éng kh«ng nhá tíi chÊt l-îng tÝn dông. Trong thêi kú s¶n xuÊt kinh doanh ®×nh trÖ, nhu cÇu vèn tÝn dông gi¶m g©y nªn t×nh tr¹ng ø ®äng vèn vµ c¸c kho¶n tÝn dông ®· ®-îc thùc hiÖn còng khã hoµn tr¶. Ng-îc l¹i trong thêi kú h-ng thÞnh cña nÒn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ®ua nhau më réng s¶n xuÊt kinh doanh dÉn ®Õn nhu cÇu vay vèn ngµy cµng lín. Trong mét vµi tr-êng hîp do sù t¸c ®éng m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ ®· g©y ra nh÷ng bÊt lîi cho doanh nghiÖp lµm cho kh¶ n¨ng tr¶ c¸c kho¶n nî sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n. Mét yÕu tè mµ chóng ta cÇn ph¶i ®Ò c¹p ®Õn ë ®©y ®ã chÝnh lµ l·i suÊt tÝn dông còng °nh h­ëng tíi chÊt l­îng tÝn dông ng©n h¯ng. Víi ph­¬ng ch©m “§i vay ®Ó cho vay” c²c ng©n h¯ng lu«n lu«n ph¶i cè g¾ng ®Ó cã thÓ ®-a ra mét møc l·i suÊt hîp lý sao cho võa thu hót ®-îc vèn nhµn rçi võa ®em l¹i lîi nhuËn.Bëi nÕu l·i suÊt huy ®éng tiÒn nhµn rçi qu¸ thÊp sÏ kh«ng khuyÕn khÝch ®-îc c¸c tæ chøc, c¸ nh©n göi tiÒn vµo ng©n hµng dÉn ®Õn ng©n hµng kh«ng ®ñ vèn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng.Ng-îc l¹i nÕu l·i suÊt huy ®éng ®Æt ra cao sÏ ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn lîi Ých cña ng©n hµng, ng©n hµng sÏ gÆp khã kh¨n trong vÊn ®Ò cho vay. Vµ ®èi víi l·i suÊt cho vay còng vËy tr-êng hîp ®-a ra møc l·i suÊt cao sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh«ng cho vay ®-îc, ø ®äng vèn hoÆc cã cho vay ®-îc nh-ng khã thu håi bëi kh¸ch hµng cña ng©n hµng kh«ng ph¶i tÊt c¶ ®Òu lµm ¨n cã hiÖu qu¶ mµ cã nh÷ng kh¸ch hµng lµm ¨n kh«ng cã l·i hoÆc l·i thÊp sÏ khã cã thÓ tr¶ ®-îc nh÷ng kho¶n nî lín cña ng©n hµng g©y rñi ro cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng. 3.2 Nhãm nh©n tè thuéc vÒ m«i tr-êng ph¸p lý : Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng nãi riªng còng nh- ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ nãi chung muèn ho¹t ®éng cã hiÖu qña th× cÇn ph¶i cã mét hÖ thèng ph¸p luËt ®ång bé, thèng nhÊt, ®Çy ®ñ ®i kÌm hç trî. Ph¸p luËt ®· trë thµnh mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc, kh«ng cã ph¸p luËt hoÆc mét hÖ thèng ph¸p luËt kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ th× mäi ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ sÏ trë nªn 24
- Xem thêm -