Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại nhno&ptnt bắc hà nội

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc STT Trang Lêi nãi ®Çu……………………………………………………………………… 1 Ch-¬ng 1: Nh÷ng lý luËn vÒ tÝn dông vµ chÊt l-îng tÝn dông…………….... 3 1.1. TÝn dông ng©n hµng vµ vai trß cña tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng…………………………………………………………………… 3 1.1.1. Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng……………. 3 1.1.2. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng…………… 4 1.2. ChÊt l-îng tÝn dông vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông… 5 1.2.1. Quan niÖm vÒ chÊt l-îng tÝn dông………………………………………. 5 1.2.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l-îng tÝn dông………………………………. 6 1.2.3. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng tÝn dông…………………….. 11 1.2.4. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông………………………… 18 1.3. Kinh nghiÖm cña mét sè ng©n hµng trªn thÕ giíi vµ bµi häc cho ViÖt Nam 1.3.1. Kinh nghiÖm cña mét sè ng©n hµng trªn thÕ giíi……………………… 19 1.3.2. Bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam……………………………………. 20 Ch-¬ng 2:Thùc tr¹ng chÊt l-îng tÝn dông t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi 21 2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi…………………………. 21 2.1.1. Giíi thiÖu vÒ NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi……………………………… 21 2.1.2. T×nh h×nh kinh tÕ x· héi ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña NH.. 23 2.2. Thùc tr¹ng chÊt l-îng tÝn dông t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi………….. 24 2.2.1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh…………………………….. 24 2.2.2. Thùc tr¹ng chÊt l-îng tÝn dông t¹i ng©n hµng…………………………. 28 2.3. §¸nh gi¸ chung vÒ thùc tr¹ng chÊt l-îng tÝn dông t¹i ng©n hµng……….. 34 2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc……………………………………………… 34 2.3.2. Mét sè tån t¹i vµ nguyªn nh©n………………………………………... 35 Ch-¬ng 3: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh¾m n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông… 39 3.1. §Þnh h-íng cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi vÒ ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông……………………………………… 39 3.1.1. §Þnh h-íng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cña ng©n hµng……….. 39 3.1.2. §Þnh h-íng vÒ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông cña ng©n hµng………… 40 3.2. Nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi…………………………………………………………………… 41 3.2.1. Gi¶i ph¸p vÒ nguån vèn……………………………………………….. 41 3.2.2. N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng… 42 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.2.3. T¨ng c-êng chÊt l-îng c«ng t¸c thu thËp vµ xö lý th«ng tin………….. 42 3.2.4. Më réng quy m« cho vay b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay………… 43 3.2.5. T¨ng c-êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c kho¶n vay………………. 44 3.2.6. §Èy m¹nh ho¹t ®éng Marketing ng©n hµng…………………………... 45 3.2.7. Gi¶i ph¸p vÒ nh©n sù…………………………………………………. 49 3.2.8. ThiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ víi c¸c ng©n hµng b¹n……………… 51 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông………………….. 51 3.3.1. Nh÷ng kiÕn nghÞ víi Nhµ N-íc………………………………………. 51 3.3.2. Nh÷ng kiÕn nghÞ víi ng©n hµng nhµ n-íc……………………………. 52 3.3.3. KiÕn nghÞ víi NHNo&PTNT ViÖt Nam……………………………… 53 3.3.4. KiÕn nghÞ víi uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi………………….. 54 KÕt luËn…………………………………………………………………… 55 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Danh môc c¸c b¶ng biÓu Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tªn c¸c b¶ng biÓu C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng theo lo¹i tiÒn C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng theo thµnh phÊn kinh tÕ C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng ph©n theo thêi gian T×nh h×nh d- nî C¬ cÊu tÝn dông theo thµnh phÇn kinh tÕ C¬ cÊu kh¸ch hµng DiÔn biÕn nî qu¸ h¹n C¬ cÊu nî qu¸ h¹n theo lo¹i tÝn dông C¬ cÊu nî qu¸ h¹n theo thµnh phÇn kinh tÕ C¬ cÊu nî qu¸ h¹n theo thíi gian 3 Trang 24 25 26 27 29 30 31 32 32 33 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng ký hiÖu c¸c ch÷ viÕt t¾t NHNo&PTNT NHTM NHNN KQH§KD TG TCKT TCTD NVH§ NH TDH DNNN DNNQD ∑ Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Ng©n hµng th-¬ng m¹i Ng©n hµng nhµ n-íc KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh TiÒn göi Tæ chøc kinh tÕ Tæ chøc tÝn dông Nguån vèn huy ®éng Ng¾n h¹n Trung dµi h¹n Doanh nghiÖp nhµ n-íc Doanh nghiÖp ngoµi Quèc doanh Tæng 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi Nãi §Çu 1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu. Ngµy nay trong c¬ chÕ thÞ tr-êng víi sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, chóng ta ®ang ®øng tr-íc yªu cÇu bøc xóc cña t×nh h×nh thùc tÕ lµ ®ßi hái ph¶i cã mét c«ng cô ®Æc biÖt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ mÆt tµi chÝnh tiÒn tÖ. ChÝnh v× vËy ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng kh«ng thÓ ®øng ngoµi cuéc víi viÖc hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c bé ngµnh cña nhµ n-íc ®Ó qu¶n lý nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong sù nghiÖp ®æi míi ®Êt n-íc NHNo&PTNT ViÖt Nam ®· ®Çu t- ph¸t triÓn ®èi víi khu vùc n«ng th«n th«ng qua viÖc më réng ®Çu t- vèn trung dµi h¹n ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho s¶n xuÊt n«ng, l©m, thuû h¶i s¶n gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n. NHNo&PTNT ViÖt Nam ®-îc kh¼ng ®Þnh lµ ng©n hµng chñ ®¹o trong thÞ tr-êng tµi chÝnh n«ng th«n ®ång thêi lµ NHTM ®a n¨ng gi÷ vÞ trÝ hµng ®Çu trong hÖ thèng NHTM ViÖt Nam. TÝn dông lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chñ ®¹o cña ng©n hµng n«ng nghiÖp. Ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y gÆp nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch nh- ¶nh h-ëng cña thiªn tai, b·o lôt, kinh tÕ khã kh¨n, mét sè doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n chiÕm dông vèn. Ho¹t ®éng tÝn dông cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi còng kh«ng tr¸nh khái khã kh¨n trªn. Tõ thùc tÕ trªn em ®· chän ®Ò tµi: “ Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi “ lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh . Tuy ®©y kh«ng ph¶i lµ ®Ò tµi míi nh-ng l¹i lµ lÜnh vùc v« cïng quan träng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh, võa ®¸p øng ®ßi hái cña thùc tiÔn, võa mang tÝnh thêi sù trong kinh doanh tiÒn tÖ cña c¸c NHTM ë ViÖt Nam hiÖn nay. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi. ViÖc t×m kiÕm c¸c biÖn ph¸p nh»m më réng n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông lµ mét vÊn ®Ò quan träng vµ thùc sù cÇn thiÕt ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi bao gåm: * HÖ thèng ho¸ vµ lµm s¸ng tá lý luËn, gãp phÇn rót ng¾n kho¶ng c¸ch gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ thùc tr¹ng tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi. * §¸nh gi¸ thùc tr¹ng chÊt l-îng tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi trong mét vµi n¨m qua. * §-a ra c¸c gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông cña chi nh¸nh. 3. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §èi t-îng nghiªn cøu: D- nî thùc tÕ vµ c¸c sè liÖu cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông. Ph¹m vi nghiªn cøu : Trong kho¶ng thêi gian tõ 2003-2005. 4. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu: Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch; ph-¬ng ph¸p so s¸nh; ph-¬ng ph¸p luËn gi¶i, thèng kª; c¸c ph-¬ng ph¸p cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. 5. KÕt cÊu cña kho¸ luËn : Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn , kho¸ luËn nµy gåm ba ch-¬ng : Ch-¬ng 1 : Nh÷ng lý luËn vÒ tÝn dông vµ chÊt l-îng tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng chÊt l-îng tÝn dông t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi. Ch-¬ng 3: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ vÒ viÖc n©ng cao chÊt l-îng tin dông t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi. Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®-îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ ®Ó vÊn ®Ò nghiªn cøu ®-îc hoµn thiÖn h¬n. §Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy, tr-íc hÕt em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi c« gi¸o Phan ThÞ Hoµng YÕn – ng-êi ®· trùc tiÕp h-íng dÉn em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. §ång thêi em xin göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c c«, chó, anh chÞ c¸n bé c«ng t¸c t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ®· nhiÖt t×nh cung cÊp tµi liÖu, chØ dÉn vµ gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cho em trong thêi gian thùc tËp t¹i ng©n hµng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng mét Nh÷ng lý luËn vÒ tÝn dông vµ chÊt l-îng tÝn dông cña ng©n hµng th-¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng . 1.1. TÝn dông ng©n hµng vµ vai trß cña tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. 1.1.1. Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. 1.1.1.1. Kh¸i niÖm. TÝn dông lµ quan hÖ chuyÓn nh-îng t¹m thêi mét l-îng gi¸ trÞ ( d-¬Ý h×nh th¸i tiÒn tÖ hoÆc hiÖn vËt) tõ ng-êi së h÷u sang ng-êi sö dông ®Ó sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh thu håi vÒ mét l-îng gi¸ trÞ lín h¬n l-îng gi¸ trÞ ban ®Çu. TÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ chuyÓn nh-îng vèn gi÷a ng©n hµng víi chñ thÓ kinh tÕ kh¸c trong x· héi, trong ®ã ng©n hµng gi÷ vai trß võa lµ ng-êi ®i vay ®Ó cho vay. 1.1.1.2. Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Tr-íc khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, toµn bé nÒn kinh tÕ n-íc ta ho¹t ®éng theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, quan liªu bao cÊp. Ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng còng chÞu sù chi ph«Ý ®ã. Trªn thùc tÕ c¸c ng©n hµng thùc hiÖn dÞch vô kinh doanh cña m×nh hoµn toµn theo sù chØ ®¹o cña Nhµ n-íc.Vèn ho¹t ®éng cña ng©n hµng phÇn lín ®-îc lÊy tõ nguån ng©n s¸ch cÊp chø kh«ng ph¶i lµ tõ nguån vèn huy ®éng trong x· héi. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nguån vèn kinh doanh cña NHTM kh«ng cßn do NHNN bao cÊp mµ ph¶i tù huy ®éng nguån vèn nhµn rçi t¹m thêi trong x· héi, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh mang lai lîi nhuËn. Ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng kinh doanh quan träng nhÊt, mang l¹i lîi nhuËn lín nhÊt cho NHTM ( trªn 70%). Ho¹t ®éng cña ng©n hµng th-¬ng m¹i ph¶i ®-¬ng ®Çu víi ¸p lùc c¹nh tranh, ho¹t ®éng cña nã lu«n chøa ®ùng rñi ro cao. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng mäi ng-êi ®Òu muèn ®ång vèn cña m×nh sinh lêi v× vËy hä s½n sµng cho vay lÊy l·i, cßn c¸c nhµ doanh nghiÖp vµ c¸c c¸ nh©n còng v× môc ®Ých sinh lêi mµ rÊt cÇn vèn ®Ó mua nguyªn vËt liÖu hay më réng s¶n suÊt kinh doanh nh-ng ch-a kÞp tÝch luü. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy ng©n hµng còng v× môc ®Ých kiÕm lêi, víi chøc n¨ng cña m×nh ng©n hµng ®· ®¸p øng ®-îc yªu cÇu huy ®éng vèn nhµn rçi, tøc lµ ng©n hµng ®· thùc hiÖn chÝnh s²ch “ ®i vay ®Ó cho vay ”. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.2.Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. TÝn dông ng©n hµng ra ®êi xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tuÇn hoµn vèn trong nÒn kinh tÕ lu«n lµm ph¸t sinh hiÖn t-îng cã nh÷ng chñ thÓ t¹m thêi thõa vèn vµ nh÷ng chñ thÓ t¹m th¬i thiÕu vèn.TÝn dông ng©n hµng ®· gi¶i quyÕt ®-îc m©u thuÉn gi÷a cung cÇu vÒ vèn, lµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan phï hîp víi sù vËn ®éng tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. TÝn dông ng©n hµng ngµy cµng gi÷ vi trÝ quan träng ®èi víi lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸ còng nh- l-u th«ng tiÒn tÖ. Tr-íc hÕt tÝn dông ng©n hµng lµ c«ng cô tÝch tô vµ tËp trung vèn rÊt quan träng gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng .TÝn dông lµ ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña c¸c NHTM, ®Ó thùc hiÖn kinh doanh tÝn dông ng©n h¯ng cÇn cã vèn b´ng c²ch “ ®i vay ®Ó cho vay ”. Trong x± héi lu«n cã mét sè ng-êi thõa vèn cÇn ®Çu t- vµ mét sè ng-êi thiÕu vèn cÇn ®i vay, song nh÷ng ng-êi nµy khã cã thÓ trùc tiÕp gÆp nhau ®Ó cho nhau vay hoÆc cã thÓ gÆp nhau nh-ng chi phÝ rÊt cao vµ kh«ng kÞp thêi nªn tÝn dông ng©n hµng lµ cÇu nèi gi÷a ng-êi cã vèn vµ ng-êi cÇn vèn, gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng c¸c nhu cÇu trong mèi quan hÖ nµy. TÝn dông ng©n hµng lµm trung gian ®Ó ®iÒu tiÕt nguån vèn tõ bé phËn nhµn rçi ®Õn bé phËn thiÕu vèn mét c¸ch linh ho¹t, gi¶m thiÓu t×nh tr¹ng l·ng phÝ vèn, ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn, gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Sau n÷a tÝn dông ng©n hµng t¸c ®éng hiÖu qu¶ ®Õn nhÞp ®é ph¸t triÓn s«i ®éng, thóc ®Èy c¹nh tranh nÒn kinh tÕ vµ gãp phÇn t¹o nªn mét c¬ cÊu hîp lý. Ho¹t ®éng trong m«i tr-êng c¹nh tranh gay g¾t ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng vËn ®éng ®Ó phï hîp nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr-êng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¸p øng vèn cña m×nh doanh nghiÖp ph¶i ®i vay ng©n h¯ng v¯ ho¯n tr° “ gèc v¯ l±i ” sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh do ®ã doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m hiÓu vµ ®Çu t- vµo nh÷ng ngµnh cã lîi nhuËn cao, qua ®ã võa duy tr× ®-îc ho¹t ®éng cña m×nh võa hoµn tr¶ ®-îc vèn vay ng©n hµng. Bªn c¹nh ®ã tÝn dông ng©n hµng còng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc di chuyÓn v× chØ cã tÝn dông ng©n hµng míi ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vèn lín nh- vËy cho nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp nãi riªng trë nªn n¨ng ®éng, mÒn dÎo vµ linh ho¹t. Bªn c¹nh ®ã tÝn dông ng©n hµng t¹o ®iÒu kiÖn héi nhËp vµo kinh tÕ thÕ giíi. TÝn dông ng©n hµng ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ph-¬ng tiÖn ®Ó nèi liÒn nÒn kinh tÕ cña c¸c n-íc víi nhau. §Æc biÖt víi c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn, tÝn dông ng©n hµng ®ãng vai trß quan träng trong viÖc më réng xuÊt khÈu hµng ho¸ ®ång thêi nhê nguån vèn tÝn dông bªn ngoµi ®Ó c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. TÝn dông ng©n hµng lµ c«ng cô tµi trî cho ngµnh kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn vµ c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän. B»ng viÖc sö dông l·i suÊt -u ®·i víi nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän còng nh- c¸c ngµnh kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn nh-ng cã lîi thÕ cho nÒn kinh 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tÕ. TÝn dông ng©n hµng thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ nµy ph¸t triÓn , tÝn dông ng©n hµng gãp phÇn h¹n chÕ vµ xo¸ bá tÖ n¹n cho vay nÆng l·i. TÝn dông ng©n hµng cã vai trß kiÓm so¸t ®èi víi nÒn kinh tÕ. Ng©n hµng muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i n¾m v÷ng hiÓu s©u s¾c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Ó gi¶m møc rñi ro trong cho vay. Nh- vËy ng©n hµng cã kh¶ n¨ng tæng hîp ®-îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, cã thÓ ®¸nh gi¸ ®-îc møc ®é ph¸t triÓn cña tõng ngµnh tõ ®ã cã thÓ nªu lªn ý kiÕn, gãp phÇn ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chØnh khi cã sù mÊt c©n ®èi trong c¬ cÊu kinh tÕ. Tãm l¹i : TÝn dông ng©n hµng lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n vµ chñ yÕu ®Ó ®iÒu hoµ vèn, ®¸p øng nhu cÇu vèn cho toµn bé nÒn kinh tÕ. TÝn dông ng©n hµng ®ãng vai trß lµ cÇu nèi gi÷a tiÕt kiÖm vµ ®Çu t-, biÕn mäi nguån tiÒn tÖ ph©n t¸n trong x· héi thµnh nguån vèn tËp trung qua ®ã ®iÒu hoµ quan hÖ cung cÇu vÒ tiÒn tÖ trong x· héi gãp phÇn æn ®Þnh tiÒn tÖ. TÝn dông ng©n hµng gi÷ vai trß rÊt quan träng víi nÒn kinh tÕ nh-ng nã t¸c ®éng theo chiÒu h-íng nµo ®Õn nÒn kinh tÕ cßn phô thuéc vµo viÖc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tÝn dông ë NHTM cã chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ hay kh«ng. Trªn c¬ së ®ã ta thÊy râ vai trß vµ t¸c ®éng cña tÝn dông ng©n hµng víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng do ®ã mçi NHTM cÇn chó träng quan t©m ®Õn c«ng t¸c tÝn dông vµ ®æi míi n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc. 1.2. ChÊt l-îng tÝn dông vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông. 1.2.1. Quan niÖm vÒ chÊt l-îng tÝn dông. Víi t- c¸ch lµ mét trung gian tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ th-êng xuyªn nhÊt lµ nhËn tiÒn göi vµ cho vay, chÊt l-îng tÝn dông lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i. ChÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng ®-¬ng nhiªn ®-îc t¹o nªn bëi chÊt l-îng cña tõng kho¶n tÝn dông. Song kh«ng chØ cã thÕ, nÕu bã hÑp kh¸i niÖm chÊt l-îng tÝn dông ®ång nghÜa víi chÊt l-îng cña mét kho¶n tÝn dông th× râ rµng lµ kh«ng ®Çy ®ñ vµ kh«ng ph¶n ¸nh ®-îc hÕt tÝnh ®a d¹ng vµ phøc t¹p cña ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng. Do ®ã, mét c¸ch ®Çy ®ñ cã thÓ hiÓu kh¸i niÖm chÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng nh- sau: ChÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng lµ kh¸i niÖm ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng më réng tÝn dông cña ng©n hµng phï hîp víi nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng, víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ®ång thêi ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng. ChÊt l-îng tÝn dông lµ sù ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng ( ng-êi göi tiÒn vµ ng-êi vay tiÒn ) phï hîp víi sù t¨ng tr-ëng cña kinh tÕ x· héi vµ ®¶m b¶o sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña tÝn dông . ChÊt l-îng tÝn dông ®-îc thÓ hiÖn: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §èi víi kh¸ch hµng: TÝn dông ph¶i phï hîp víi môc ®Ých sö dông cña kh¸ch hµng víi l·i suÊt, kú h¹n hîp lý, ®¸p øng nhu cÇu vèn cña kh¸ch hµng, thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng ®ång thêi vÉn ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c tÝn dông. - §èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi: TÝn dông phôc vô s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸, gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm , khai th¸c ®-îc kh¶ n¨ng tiÒm tµng trong nÒn kinh tÕ. - §èi víi NHTM: H¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt rñi ro trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ c¹nh tranh mang l¹i lîi nhuËn vµ ®¶m b¶o thanh to¸n cho ng©n hµng. ChÊt l-îng tÝn dông lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh møc ®é thÝch nghi cña NHTM víi sù thay ®æi cña m«i tr-êng bªn ngoµi, thÓ hiÖn søc m¹nh cña NHTM trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®Ó tån t¹i. ChÊt l-îng tÝn dông thÓ hiÖn qua nhiÒu yÕu tè nh-: thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng tèt, thñ tôc ®¬n gi¶n, an toµn vèn cao. ChÊt l-îng tÝn dông lµ sù tån t¹i vµ lµ c¬ së më réng ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng. Më réng ®Çu t- tÝn dông cÇn ph¶i ®i liÒn víi c«ng t¸c n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông, chÊt l-îng tÝn dông tû lÖ thuËn víi hiÖu qu¶ vµ ®é tin cËy trong ho¹t ®éng tÝn dông. Nã quyÕt ®Þnh sù ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng xÐt c¶ vÒ mÆt kinh doanh còng nh- uy tÝn cña ng©n hµng. NÕu c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i kh«ng quan t©m ®Õn chÊt l-îng tÝn dông th× nguy c¬ ®æ bÓ cµng cao. 1.2.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l-îng tÝn dông. 1.2.2.1. ChØ tiªu ®Þnh tÝnh. 1.2.2.1.1. VÒ phÝa ng©n hµng. a. B¶o ®¶m nguyªn t¾c cho vay. Mçi tæ chøc kinh tÕ ho¹t ®éng ®Òu ®-îc dùa trªn mét nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. Ng©n hµng lµ mét tæ chøc kinh tÕ ®Æc biÖt, ho¹t ®éng cña nã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña ®Êt n-íc do vËy c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng còng rÊt chÆt chÏ. Víi mçi ng©n hµng l¹i cã nh÷ng nguyªn t¾c kh¸c nhau, nguyªn t¾c cho vay lµ mét nguyªn t¾c quan träng ®èi víi mçi ng©n hµng. §Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng mét kho¶n vay ®iÒu ®Çu tiªn ph¶i xem xÐt lµ kho¶n vay ®ã cã ®¶m b¶o nguyªn t¾c cho vay kh«ng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña cho vay lµ: * Thø nhÊt : Sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. * Thø hai : Ph¶i hoµn tr¶ nî gèc vµ l·i tiÒn vay ®óng h¹n ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thêi h¹n cho vay ®-îc x¸c ®Þnh kÓ tõ khi ng-êi vay nhËn vèn vay ®Çu tiªn cho ®Õn khi ng-êi vay tr¶ hÕt nî gèc vµ l·i vèn vay ®· ®-îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn cho vay c¨n cø vµo: Chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, thêi h¹n thu håi vèn cña dù ¸n ®Çu t-, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng, tÝnh chÊt nguån vèn cña ng©n hµng. Th«ng qua ®ã sÏ quy ®Þnh râ thêi h¹n kh¸ch hµng tr¶ tiÒn l·i tiÒn gèc cho ng©n hµng. ViÖc x¸c ®Þnh thêi h¹n vay sÏ g¾n tr¸ch nhiÖm cña ng-êi vay víi kho¶n vay, buéc hä ph¶i sö dông vèn vay kinh doanh cã hiÖu qu¶ trong kho¶ng thêi gian ®ã. ViÖc x¸c ®Þnh thêi gian vay lµ rÊt quan träng, nã thÓ hiÖn tr×nh ®é cña c¸n bé tÝn dông, nã quyÕt ®Þnh tíi kh¶ n¨ng thu nî cña ng©n hµng. NÕu thêi h¹n vay nhá h¬n chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng th× hä kh«ng thÓ tr¶ nî ®óng h¹n v× chu kú s¶n xuÊt kinh doanh ch-a kÕt thóc, hä ch-a cã nguån thu ®iÒu nµy sÏ g©y khã kh¨n cho kh¸ch hµng trong viÖc tr¶ nî ng©n hµng. Ng-îc l¹i nÕu thêi gian cho vay lín h¬n chu kú s¶n xuÊt kinh doanh th× còng kh«ng tèt v× khi ®· hoµn thµnh mét chu kú kinh doanh mµ vÉn ch-a ph¶i tr¶ nî ng©n hµng th× rÊt cã thÓ hä sö dông vèn ®ã vµo chu kú kinh doanh tiÕp theo hoÆc mét lÜnh vùc kinh doanh kh¸c, ®iÒu nµy sÏ g©y khã kh¨n cho ng©n hµng trong viÖc thu håi nî . ViÖc tr¶ nî ®óng thêi h¹n cña kh¸ch hµng gióp ng©n hµng b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, t¨ng c-êng ho¹t ®éng cho vay. Tr-êng hîp kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®-îc nî th× ph¶i chuyÓn sang nî qu¸ h¹n - thÓ hiÖn chÊt l-îng tÝn dông cã vÊn ®Ò.  Thø ba:ViÖc b¶o ®¶m tiÒn vay ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, thèng ®èc ng©n hµng Nhµ n-íc ®èi víi kh¸ch hµng. Ba nguyªn t¾c cho vay trªn lµ nguyªn t¾c tèi thiÓu mµ bÊt cø mét kho¶n cho vay cã chÊt l-îng nµo còng ph¶i ®¶m b¶o. b. Cho vay b¶o ®¶m cã ®iÒu kiÖn. Mét lµ: Cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù, n¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Hai lµ: Kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt. Ba lµ: Môc ®Ých sö dông vèn vay hîp ph¸p, kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt, phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Bèn lµ: Cã dù ¸n ®Çu t- hoÆc ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô kh¶ thi cã hiÖu qu¶, hoÆc cã dù ¸n ®Çu t-, ph-¬ng ¸n phôc vô ®êi sèng kh¶ thi vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. N¨m lµ: Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o tiÒn vay theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ h-íng dÉn cña NHNN ViÖt Nam. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c. Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh. Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh lµ chØ tiªu ®Þnh tÝnh quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh tíi chÊt l-îng kho¶n cho vay. Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó ng©n hµng n¾m ®-îc th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, n¨ng lùc ph¸p luËt, ®¹o ®øc cña kh¸ch hµng …§©y lµ kh©u kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh cho vay vµ theo dâi kho¶n vay. Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ quy tr×nh thÈm ®Þnh vµ néi dung thÈm ®Þnh cho vay cña tõng ng©n hµng. Mét kho¶n vay cã chÊt l-îng lµ kho¶n vay cho vay ®· ®-îc thÈm ®Þnh vµ ph¶i ®¶m b¶o c¸c b-íc cña qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh. ViÖc tu©n thñ quy tr×nh thÈm ®Þnh vµ néi dung thÈm®Þnh cho vay lµ b¾t buéc ®Ó mét kho¶n cho vay ®¹t chÊt l-îng. 1.2.2.1.2. VÒ phÝa doanh nghiÖp. C¸c chØ tiªu th-êng ®-îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng cña kho¶n tÝn dông xÐt theo quan ®iÓm doanh nghiÖp bao gåm: - Møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng nhê thùc hiÖn dù ¸n. - Doanh thu t¨ng tõ dù ¸n. - Lîi nhuËn t¨ng tõ dù ¸n. C¸c chØ tiªu nµy cµng cao cµng tèt, nã cho thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn vay cña doanh nghiÖp ®¹t møc cao. §ã lµ tiÒn ®Ò ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng cam kÕt tr¶ nî cho ng©n hµng ®ång thêi b¶n th©n doanh nghiÖp còng cã lîi nhuËn ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ. 1.2.2.2. ChØ tiªu ®Þnh l-îng. Doanh sè cho vay - ChØ tiªu vßng quay vèn :  D- nî b×nh qu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a doanh sè cho vay víi d- nî b×nh qu©n qua ®ã cã thÓ thÊy ®-îc kh¶ n¨ng më réng cho vay còng nh- hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thu nî cña ng©n hµng. ChØ tiªu nµy cµng lín chøng tá ho¹t ®éng cho vay vµ c«ng t¸c thu nî cña ng©n hµng lµ rÊt tèt, ®iÒu nµy chØ cã thÓ ®¹t ®-îc khi quy m« cho vay ®-îc më réng vµ hÇu hÕt c¸c kho¶n cho vay ®Õn h¹n trong n¨m ®ã ®Òu ®-îc thu håi ®Çy ®ñ. Ng-îc l¹i nÕu tû lÖ nµy cµng thÊp chøng tá ho¹t ®éng cho vay hay thu nî hoÆc c¶ hai ®Òu gÆp khã kh¨n. - C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n. Nî qu¸ h¹n lµ nh÷ng kho¶n nî khi ®Õn kú h¹n tr¶ nî hoÆc hÕt thêi h¹n cho vay vèn céng víi thêi gian gia h¹n thªm (nÕu cã) nh-ng kh¸ch hµng vÉn ch-a tr¶ ®-îc nî. C¨n cø ®Ó ph©n chia c¸c lo¹i nî qu¸ h¹n chñ yÕu dùa vµo c¸c tiªu thøc nh-: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thêi gian nî qu¸ h¹n, nguyªn nh©n g©y ra nî qu¸ h¹n, uy tÝn cña doanh nghiÖp vay vèn. C¸c chØ tiªu th-êng dïng ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n bao gåm: D- nî qu¸ h¹n + tû lÖ nî qu¸ h¹n trªn tæng d- nî :  Tæng d- nî + tû lÖ nî qu¸ h¹n khã ®ßi trªn tæng d- nî : D- nî qu¸ h¹n khã ®ßi  Tæng d- nî + tû lÖ nî qu¸ h¹n kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi trªn tæng d- nî: D- nî qu¸ h¹n kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi  Tæng d- nî ChØ tiªu (1) ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh nî qu¸ h¹n cña ng©n hµng trong cho vay. Râ rµng c¸c ng©n hµng ®Òu mong muèn h¹ tû lÖ nµy xuèng cµng thÊp cµng tèt, bëi lÏ tû lÖ nµy cµng cao chøng tá ng©n hµng ®ang gÆp nhiÒu rñi ro. Tuy nhiªn trong thùc tÕ do nh÷ng rñi ro trong kinh doanh lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái nªn c¸c ng©n hµng th-êng chÊp nhËn mét tû lÖ nî qu¸ h¹n nhÊt ®Þnh ®-îc coi nh- giíi h¹n an toµn. Theo quy ®Þnh cña NHNN th× tû lÖ nî qu¸ h¹n ë møc d-íi 3%, cßn ë møc d-íi 1,3% cã thÓ coi lµ lý t-ëng. ChØ tiªu (1) Tuy ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t t×nh h×nh nî qu¸ h¹n cña ng©n hµng nh-ng kh«ng ph¶i lµ c¨n cø ®¸ng tin cËy ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é rñi ro mµ ng©n hµng ®ang ph¶i ®èi mÆt. Ch¼ng h¹n cã nh÷ng dù ¸n vay vèn ho¹t ®éng rÊt hiÖu qu¶ nh-ng do viÖc tr¶ nî ®Þnh kú kh«ng hîp lý hay do mét sè nguyªn nh©n kh¸ch quan kh¸c dÉn ®Õn viÖc tr¶ nî kh«ng thùc hiÖn ®-îc ®óng tiÕn ®é lµm ph¸t sinh nî qu¸ h¹n. Râ rµng nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n nµy kh«ng ph¶n ¸nh ®óng chÊt l-îng tÝn dông cña ng©n hµng, chÝnh v× vËy ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n ng-êi ta ph¶i dïng thªm chØ tiªu (2) vµ (3). Nî khã ®ßi lµ nh÷ng kho¶n nî Ýt cã c¬ héi ®ßi ®-îc nh-ng dï sao vÉn cßn hi väng, cßn nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi còng ®ång nghÜa víi mÊt vèn. NÕu c¶ hai chØ tiªu nµy ®Òu ë møc thÊp th× dï chØ tiªu (1) cã cao còng ch-a ph¶i lµ c¸i g× ®ã qu¸ tåi tÖ ®èi víi ng©n hµng. Ng-îc l¹i, nÕu c¶ hai chØ tiªu nµy ë møc cao, nhÊt lµ chØ tiªu (3) th× râ rµng lµ ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®ang gÆp nhiÒu rñi ro, tuy cã thÓ ch-a ®e do¹ ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng song râ rµng chÊt l-îng tÝn dông trong tr-êng hîp nµy lµ rÊt thÊp. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi. Thu l·i cho vay * TØ lÖ thu l·i vay = D- nî b×nh qu©n TØ lÖ nµy ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thu l·i cña ng©n hµng trong kú, tØ lÖ nµy cµng cao kh¶ n¨ng thu l·i cµng cao, doanh thu cña ng©n hµng t¨ng. Tuy nhiªn kh«ng v× thÕ mµ t¨ng l·i suÊt cho vay v× lµm nh- thÕ sÏ lµm gi¶m kh¼ n¨ng c¹nh tranh. Ng©n hµng ph¶i xem xÐt vµ ®-a ra møc l·i suÊt cho vay hîp lý ®Ó thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng. * ChØ tiªu ®¸nh gi¸ lîi nhuËn. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu h-íng tíi môc tiªu quan träng nhÊt lµ lîi nhuËn, NHTM còng kh«ng n»m ngoµi ngo¹i lÖ ®ã. Cô thÓ ng©n hµng th-êng dïng c¸c chØ tiªu sau ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng xÐt vÒ mÆt lîi nhuËn: LN tõ ho¹t ®éng tÝn dông + ChØ tiªu 1 :  D- nî tÝn dông LN tõ ho¹t ®éng tÝn dông + ChØ tiªu 2 :  Tæng lîi nhuËn cña ng©n hµng ChØ tiªu thø nhÊt ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña c¸c kho¶n tÝn dông cña ng©n hµng. Nã cho biÕt mét ®ång d- nî cho vay mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Tû lÖ nµy cµng cao chøng tá lîi nhuËn do ho¹t ®éng tÝn dông mang l¹i cµng lín, ®ã lµ mét trong nh÷ng nh©n tè t¹o nªn chÊt l-îng tÝn dông cao cña ng©n hµng. ChØ tiªu thø hai cho phÐp ®¸nh gi¸ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng tÝn dông trong mèi quan hÖ víi toµn bé ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Tû lÖ nµy cao chøng tá hÇu hÕt lîi nhuËn cña ng©n hµng cã ®-îc lµ tõ ho¹t ®éng cho vay, ®iÒu nµy chØ cã thÓ cã ®-îc khi quy m« cho vay chiÕm tû träng lín trong c¬ cÊu tµi s¶n cña ng©n hµng ®ång thêi hiÖu qu¶ do ho¹t ®éng nµy mang l¹i còng cao. Tãm l¹i: ChÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng lµ mét kh¸i niÖm tæng hîp võa mang tÝnh cô thÓ l¹i võa mang tÝnh trõu t-îng. Nã ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua nhiÒu chØ tiªu liªn quan ®Õn nhiÒu chñ thÓ, c¸c chØ tiªu ®ã cã thÓ lµ chØ tiªu ®Þnh l-îng hay ®Þnh tÝnh vµ cã mèi liªn hÖ phô thuéc lÉn nhau, cã thÓ bæ sung cho nhau nh-ng còng cã 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thÓ m©u thuÉn víi nhau. Do ®ã, ®Ó ®¸nh mét c¸ch t-¬ng ®èi chÝnh x¸c chÊt l-îng tÝn dông cña mét ng©n hµng th× cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ toµn bé c¸c chØ tiªu ®ã. §ång thêi còng cÇn ph¶i c¨n cø vµo tõng tr-êng hîp cô thÓ ®Ó cã sù -u tiªn cho chØ tiªu nµy hay chØ tiªu kh¸c, cho chñ thÓ nµy hay cho chñ thÓ kh¸c. Bëi lÏ trong thùc tÕ ®«i khi lîi Ých cña c¸c chñ thÓ xung ®ét nhau, thËm chÝ ngay víi mét chñ thÓ th× còng cã nh÷ng chØ tiªu m©u thuÉn nhau. 1.2.3. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng tÝn dông. ChÊt l-îng tÝn dông xÊu hay tèt, rñi ro cao hay thÊp cã nhiªu nguyªn nh©n. Rñi ro tÝn dông lµ mét trong nh÷ng rñi ro lín nhÊt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Ta biÕt r»ng chÊt l-îng tÝn dông cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña NHTM vµ cña toµn x· héi. §Ó qu¶n lý chÊt l-îng tÝn dông ®ång bé ®ßi hái ph¶i hiÓu râ t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng tÝn dông. Cã thÓ chia c¸c nh©n tè thµnh c¸c lo¹i sau: 1.2.3.1. Nh©n tè kh¸ch hµng. a. Kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp trong viÖc ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn tÝn dông cña ng©n hµng. §Ó ®¶m b¶o an toµn, tr¸nh rñi ro khi cho vay, c¸c NHTM th-êng ®Æt ra nh÷ng ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn tÝn dông nh»m ph©n lo¹i, chän ra nh÷ng kh¸ch hµng cã thÓ hay kh«ng thÓ cho vay. ChØ nh÷ng kh¸ch hµng nµo ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña ng©n hµng th× míi ®-îc xem xÐt cho vay. Nh÷ng ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn nµy cã thÓ rÊt kh¸c nhau tïy theo tõng ng©n hµng cô thÓ, song nh×n chung c¸c ng©n hµng ®Òu quan t©m tíi mét sè vÊn ®Ò sau: - VÒ môc ®Ých sö dông vèn: ph¶i hîp lý, hîp ph¸p vµ cã hiÖu qu¶. NghÜa lµ môc ®Ých sö dông vèn vay ph¶i kh«ng tr¸i ph¸p luËt, nh»m phôc vô tèt nhÊt cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n, ®ång thêi ph¶i phï hîp víi ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña ngµnh, cña ®Þa ph-¬ng vµ cña c¶ n-íc. - VÒ n¨ng lùc tµi chÝnh: thÓ hiÖn ë tû träng vµ quy m« vèn tù cã cña doanh nghiÖp tham gia vµo dù ¸n. Quy m« vµ tû trong nµy cµng cao cho thÊy tiÒm lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cµng m¹nh. Tû träng vèn tù cã cña doanh nghiÖp tham gia vµo dù ¸n cao cßn cã t¸c dông kÝch thÝch doanh nghiÖp n©ng cao tr¸ch nhiÖm trong viÖc thùc hiÖn dù ¸n nh»m tr¸nh rñi ro cho chÝnh m×nh vµ còng lµ cho ng©n hµng. Th«ng th-êng ®iÒu kiÖn tÝn dông cña ng©n hµng sÏ quy ®Þnh tû lÖ vèn tù cã tèi thiÓu cña doanh nghiÖp tham gia vµo dù ¸n tïy theo tõng tr-êng hîp cô thÓ. - VÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh: thÓ hiÖn ë quy m«, n¨ng suÊt, kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng vÒ chÊt l-îng, gi¸ c¶, kh¶ n¨ng më réng s¶n xuÊt. Ngoµi ra, c¸c ng©n hµng còng th-êng yªu cÇu doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng æn ®Þnh vµ cã 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 l·i trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh, hoÆc nÕu cã lç th× ph¶i cã ph-¬ng ¸n kh¾c phôc kh¶ thi. - VÒ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n: dù ¸n kh¶ thi lµ dù ¸n mµ viÖc thùc hiÖn nã lµ cÇn thiÕt, ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng, nhu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, phï hîp víi ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ cña ngµnh, cña vïng vµ cña Nhµ n-íc, ®ång thêi doanh nghiÖp víi c¸c nguån tµi lùc, vËt lùc hiÖn cã cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña dù ¸n. Yªu cÇu cã dù ¸n kh¶ thi lµ yªu cÇu b¾t buéc ®èi víi mäi kh¸ch hµng vay vèn s¶n xuÊt kinh doanh. - VÒ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m: do ®Æc ®iÓm c¸c kho¶n vay tiÒm Èn nhiÒu rñi ro nªn th«ng th-êng c¸c ng©n hµng sÏ yªu cÇu kh¸ch hµng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay nh»m b¶o ®¶m cho ng©n hµng cã thÓ thu ®-îc nî nÕu cã rñi ro x¶y ra. H×nh thøc b¶o ®¶m th-êng lµ cÇm cè, thÕ chÊp, b¶o l·nh. Tuy nhiªn ®©y kh«ng ph¶i lµ ®iÒu kiÖn b¾t buéc cã tÝnh nguyªn t¾c. Trong mét sè tr-êng hîp nÕu doanh nghiÖp cã uy tÝn, cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh, cã ph-¬ng ¸n kinh doanh kh¶ thi theo ®¸nh gi¸ cña ng©n hµng th× ng©n hµng cã thÓ cho vay kh«ng cÇn b¶o ®¶m. b. Kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông kho¶n vay cã hiÖu qu¶. Khi cho vay th× ng©n hµng tr«ng ®îi kho¶n tr¶ nî sÏ ®-îc lÊy tõ chÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña dù ¸n chø kh«ng ph¶i b»ng c¸ch ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè. §iÒu nµy l¹i phô thuéc vµo hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông vèn vay cña doanh nghiÖp. Cã nhiÒu yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó b¶o ®¶m cho viÖc sö dông vèn vay cña doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cao, trong ®ã cã mét sè nh©n tè gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh nh-: vÞ thÕ, n¨ng lùc thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp; n¨ng lùc c«ng nghÖ; chÊt l-îng ®éi ngò nh©n sù ; tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. - VÞ thÕ, n¨ng lùc thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn ë uy tÝn cña s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, ë kh¶ n¨ng thÝch øng cña doanh nghiÖp víi nhu cÇu thÞ tr-êng, ë khèi l-îng s¶n phÈm vµ doanh thu mang l¹i. VÞ thÕ vµ n¨ng lùc thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp m¹nh cã nghÜa lµ doanh nghiÖp sÏ dÔ dµng h¬n trong viÖc chiÕm lÜnh thÞ tr-êng, chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh. - N¨ng lùc c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp ®-îc t¹o nªn bëi tr×nh ®é trang thiÕt bÞ; tr×nh ®é tay nghÒ, kiÕn thøc cña ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. N¨ng lùc c«ng nghÖ cao cho phÐp doanh nghiÖp thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n ®ßi hái tr×nh ®é kü thuËt, c«ng nghÖ cao ®ång thêi dÔ dµng h¬n trong viÖc tiÕp thu nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn tõ bªn ngoµi ®-a vµo. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - ChÊt l-îng nh©n sù: Còng gièng nh- ng©n hµng, chÊt l-îng nh©n sù lu«n lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp víi ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, l¹i am hiÓu khoa häc kü thuËt, céng víi ®éi ngò nh©n sù qu¶n lý cã tr×nh ®é, cã kinh nghiÖm sÏ rÊt thuËn lîi cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña m×nh. - N¨ng lùc qu¶n lý cña doanh nghiÖp: Bao gåm chÊt l-îng nh©n sù qu¶n lý, sù phèi kÕt hîp gi÷a c¸c thµnh viªn trong ban qu¶n lý nh»m x©y dùng mét c¬ cÊu tæ chøc hîp lý trong doanh nghiÖp, cho phÐp tËn dông tèi ®a nguån tµi lùc, vËt lùc cña doanh nghiÖp ®Ó ®¹t môc tiªu kinh doanh cao nhÊt. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh gay g¾t vµ ®Çy biÕn ®éng th× vai trß cña c«ng t¸c qu¶n lý trong doanh nghiÖp cµng quan träng, bëi trong ®iÒu kiÖn ®ã ®ßi hái ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ph¶i th-êng xuyªn ®-îc ®iÒu chØnh ®Ó thÝch øng víi nh÷ng biÕn ®éng cña m«i tr-êng kinh doanh, cña chÝnh b¶n th©n doanh nghiÖp. - §¹o ®øc, thiÖn chÝ cña kh¸ch hµng: Trong quan hÖ tÝn dông, muèn cã hiÖu qu¶ cao ®ßi hái ph¶i cã sù hîp t¸c tõ c¶ hai phÝa ng-êi cho vay vµ ng-êi ®i vay. NÕu nh- kh¸ch hµng kh«ng cã thiÖn chÝ th× sÏ rÊt khã kh¨n cho ng©n hµng trong viÖc thu håi nî. Sù thiÕu thiÖn chÝ cña kh¸ch hµng cã thÓ biÓu hiÖn trùc tiÕp trong quan hÖ tÝn dông víi ng©n hµng nh- cè t×nh sö dông vèn sai môc ®Ých, t×m c¸ch lõa ®¶o ng©n hµng, hoÆc còng cã thÓ lµ c¸c hµnh vi gi¸n tiÕp ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng TDNH nhkinh doanh tr¸i ph¸p luËt, lõa ®¶o chiÕm dông vèn lÉn nhau. TÊt c¶ c¸c hµnh vi ®ã ®Òu cã thÓ mang l¹i rñi ro cho ng©n hµng. 1.2.3.2. Nh©n tè thuéc vÒ ng©n hµng. a. Quy m« vµ c¬ cÊu kú h¹n nguån vèn cña ng©n hµng. Muèn cho vay ®-îc ®iÒu kiÖn tr-íc tiªn lµ ng©n hµng ph¶i cã vèn. Nh-ng chØ cã vèn th«i th× ch-a ®ñ, do yªu cÇu ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n th-êng xuyªn nªn c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng cÇn ph¶i ®-îc tµi trî chñ yÕu bëi nguån vèn trung vµ dµi h¹n, bao gåm nguån vèn cã thêi h¹n tõ mét n¨m trë lªn vµ c¸c nguån vèn cã thêi h¹n d-íi mét n¨m nh-ng cã tÝnh æn ®Þnh cao trong thêi gian dµi. NÕu mét ng©n hµng cã nguån vèn dåi dµo nh-ng chñ yÕu lµ nguån vèn ng¾n h¹n, kh«ng æn ®Þnh th× kh«ng thÓ vµ kh«ng nªn më réng cho vay trung vµ dµi h¹n vµ ng-îc l¹i. NÕu mét ng©n hµng cã nguån vèn æn ®Þnh th× ng©n hµng ®ã sÏ dÔ dµng h¬n trong viÖc t¹o lËp uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, nhê ®ã thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng h¬n. b. N¨ng lùc cña ng©n hµng trong viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét trong nh÷ng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ chÊt l-îng tÝn dông cña ng©n hµng lµ vèn vµ l·i vay ®-îc hoµn tr¶ ®óng h¹n. §iÒu nµy sÏ kh«ng thÓ cã ®-îc nÕu nh- viÖc thùc hiÖn dù ¸n kh«ng hiÖu qu¶ nh- mong muèn, hoÆc doanh nghiÖp kh«ng thiÖn chÝ, cè t×nh lõa ®¶o ng©n hµng. §Ó h¹n chÕ nguy c¬ ®ã ng©n hµng cÇn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng. Th«ng th-êng c«ng t¸c thÈm ®Þnh kh¸ch hµng ®-îc tiÕn hµnh tr-íc, chñ yÕu tËp trung xem xÐt c¸c mÆt: kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kh¶ n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh kinh doanh, n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh, møc ®é tÝn nhiÖm. NÕu kh¸ch hµng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu do ng©n hµng ®Æt ra th× dù ¸n míi ®-îc xem xÐt ®Ó quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng. VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ thñ tôc vµ c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn ®-îc sö dông lµm c¨n cø ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng vµ dù ¸n ®Çu t- cã hîp lý hay kh«ng. NÕu thñ tôc r-êm rµ, c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn ®Æt ra qu¸ kh¾t khe, kh«ng phï hîp víi thùc tÕ th× sÏ lµm n¶n lßng c¸c doanh nghiÖp hoÆc cã rÊt Ýt c¸c doanh nghiÖp b¶o ®¶m tho¶ m·n ®-îc c¸c yªu cÇu cña ng©n hµng. §iÒu ®ã g©y c¶n trë cho ng©n hµng trong viÖc thu hót thªm kh¸ch hµng, më réng tÝn dông. Ng-îc l¹i, nÕu quy tr×nh, ®iÒu kiÖn ®Æt ra kh«ng chÆt chÏ cã thÓ sÏ khiÕn cho ng©n hµng sai lÇm trong viÖc ra quyÕt ®Þnh cho vay dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông. ChÝnh v× vËy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸c ng©n hµng ph¶i chó ý kh«ng ngõng c¶i tiÕn, hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh cña m×nh. Lµm ®-îc nh- vËy sÏ gióp ng©n hµng lùa chän ®-îc chÝnh x¸c nh÷ng kh¸ch hµng thËt sù tin cËy, nh÷ng dù ¸n thËt sù kh¶ thi vµ ®ã lµ tiÒn ®Ò ®Ó n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông cña ng©n hµng. c. N¨ng lùc gi¸m s¸t vµ xø lý c¸c t×nh huèng tÝn dông cña ng©n hµng. Cho dï c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng ®-îc tiÕn hµnh tèt, gióp cho ng©n hµng lùa chän ®-îc nh÷ng kh¸ch hµng tèt, nh÷ng dù ¸n kh¶ thi cã kh¶ n¨ng sinh lêi cao. Song ®ã ch-a ph¶i lµ sù ®¶m b¶o ch¾c ch¾n ®Ó cã ®-îc chÊt l-îng tÝn dông cao. Bëi lÏ ho¹t ®éng kinh doanh lu«n chøa ®ùng nh÷ng rñi ro tiÒm Èn kh«ng thÓ l-êng tr-íc ®-îc, b¶n th©n dù ¸n trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn còng lµm n¶y sinh nh÷ng t×nh huèng ngoµi dù kiÕn. ChÝnh v× vËy mµ c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ xö lý t×nh huèng tÝn dông sau khi cho vay cã ý nghÜa rÊt quan träng. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t chñ yÕu tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò nh-: sù tu©n thñ ®óng môc ®Ých sö dông vèn cña doanh nghiÖp, t×nh h×nh ho¹t ®éng thùc tÕ cña dù ¸n, tiÕn ®é tr¶ nî, qu¸ tr×nh sö dông, b¶o qu¶n vµ biÕn ®éng tµi s¶n cña doanh nghiÖp, nh÷ng vÊn ®Ò míi n¶y sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. Lµm tèt c«ng t¸c nµy sÏ gióp ng©n hµng ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc nh-: sö dông vèn sai môc ®Ých, ©m m-u tÈu t¸n tµi s¶n, lõa ®¶o ng©n hµng. §ång thêi qua viÖc lu«n gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ng©n hµng cã thÓ cã biÖn ph¸p gióp ®ì doanh nghiÖp th«ng qua viÖc cung cÊp nh÷ng lêi khuyªn, nh÷ng th«ng tin bæ Ých, kÞp thêi hoÆc trùc tiÕp gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp khi gÆp khã kh¨n b»ng c¸ch gia h¹n nî, ®iÒu 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chØnh kú h¹n nî, cho vay thªm nh»m gióp cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n cña doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, qua ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông. d. ChÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng. ChÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng th-¬ng m¹i lµ mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p liªn quan ®Õn viÖc khuyÕch tr-¬ng hoÆc h¹n chÕ tÝn dông nh»m ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu cña ng©n hµng ®ã trong tõng thêi kú. Víi ý nghÜa nh- vËy râ rµng chÝnh s¸ch tÝn dông cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn chÊt l-îng tÝn dông cña ng©n hµng. Tr-íc hÕt lµ vÒ mÆt quy m« tÝn dông, nÕu chÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng trong mét thêi kú nµo ®ã lµ h¹n chÕ tÝn dông ng¾n h¹n th× cã nghÜa lµ quy m« tÝn dông ng¾n h¹n cña ng©n hµng ®ã sÏ bÞ thu hÑp. §ã cã thÓ lµ dÊu hiÖu cho thÊy chÊt l-îng tÝn dông ng¾n h¹n cña ng©n hµng ®ang cã vÊn ®Ò hay Ýt ra th× xÐt vÒ mÆt quy m« kh«ng thÓ nãi chÊt l-îng tÝn dông ng¾n h¹n cña ng©n hµng trong giai ®o¹n ®ã lµ tèt. Ngoµi ra chÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng cßn bao gåm mét lo¹t c¸c vÊn ®Ò nh-: quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng, lÜnh vùc tµi trî, biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay, quy tr×nh qu¶n lý tÝn dông, l·i suÊt cã t¸c ®éng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn chÊt l-îng tÝn dông cña ng©n hµng. NÕu c¸c vÊn ®Ò ®ã ®-îc x©y dùng vµ thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc vµ chÆt chÏ, kÕt hîp ®-îc hµi hoµ lîi Ých cña ng©n hµng, cña kh¸ch hµng vµ cña x· héi th× sÏ høa hÑn mét chÊt l-îng tÝn dông tèt. Cßn ng-îc l¹i nÕu viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông kh«ng hîp lý, kh«ng khoa häc th× ch¾c ch¾n chÊt l-îng tÝn dông sÏ kh«ng cao, thËm chÝ lµ rÊt thÊp. e. Th«ng tin tÝn dông. Th«ng tin lu«n lµ yÕu tè c¬ b¶n cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý dï ë bÊt kú lÜnh vùc nµo. Trong ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng còng vËy, ®Ó thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng tr-íc hÕt cÇn ph¶i cã th«ng tin vÒ dù ¸n, vÒ kh¸ch hµng ®ã, ®Ó lµm tèt c«ng t¸c gi¸m s¸t sau khi cho vay còng cÇn cã th«ng tin. Th«ng tin cµng chÝnh x¸c, cµng kÞp thêi th× cµng cã lîi cho ng©n hµng trong viÖc ®-a ra quyÕt ®Þnh cho vay, theo dâi viÖc sö dông vèn vay vµ tiÕn ®é tr¶ nî. Th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ cßn gióp ng©n hµng x©y dùng hoÆc ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch kinh doanh, chÝnh s¸ch tÝn dông mét c¸ch linh ho¹t cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông cña ng©n hµng. f. C«ng nghÖ ng©n hµng, trang thiÕt bÞ kü thuËt. Còng lµ mét nh©n tè t¸c ®éng tíi chÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng nhÊt lµ trong thêi ®¹i khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn nh- vò b·o hiÖn nay. Mét ng©n hµng sö dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, trang bÞ c¸c ph-¬ng tiÖn kü thuËt chÊt l-îng cao sÏ t¹o ®iÒu kiÖn 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc, rót ng¾n thêi gian giao dÞch, ®em l¹i sù tiÖn lîi cho kh¸ch hµng vay vèn. §ã lµ tiÒn ®Ò ®Ó ng©n hµng thu hót thªm kh¸ch hµng, më réng tÝn dông. g. ChÊt l-îng nh©n sù vµ qu¶n lý nh©n sù cña ng©n hµng. Cho dï khoa häc hiÖn ®¹i ®· më ra c¬ héi tù ®éng ho¸ trong nhiÒu lÜnh vùc song nh©n tè con ng-êi vÉn lu«n gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh. §Æc biÖt trong ho¹t ®éng ng©n hµng lµ ho¹t ®éng rÊt phøc t¹p, cã liªn quan ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò cña ®êi sèng x· héi th× vai trß cña con ng-êi l¹i cµng quan träng. C¸c ph-¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i chØ cã thÓ trî gióp chø kh«ng thay thÕ ®­îc sù “ nh³y c°m ” hay “ kinh nghiÖm ” cña ng-êi c¸n bé tÝn dông. Do ®ã vÊn ®Ò nh©n sù lµ vÊn ®Ò cùc kú quan träng ®èi víi mçi ng©n hµng, trong ®ã næi bËt lªn hai vÊn ®Ò: chÊt l-îng nh©n sù vµ qu¶n lý nh©n sù . ChÊt l-îng nh©n sù ë ®©y kh«ng chØ ®¬n thuÇn ®Ò cËp ®Õn tr×nh ®é chuyªn m«n mµ cßn bao gåm c¶ l-¬ng t©m, ®¹o ®øc, t¸c phong, kû luËt lao ®éng cña ng-êi c¸n bé ng©n hµng nãi chung vµ c¸n bé tÝn dông nãi riªng. ChÊt l-îng nh©n sù tèt, biÓu hiÖn ë sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ ý thøc tæ chøc kû luËt cao cña c¸c c¸n bé, trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh cã thÓ gióp ng©n hµng bï ®¾p l¹i nh÷ng h¹n chÕ vÒ c«ng nghÖ, kü thuËt, nhê ®ã ng©n hµng vÉn cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc cho dï ph¶i c¹nh tranh víi nh÷ng ®èi thñ cã tiÒm lùc m¹nh h¬n vÒ c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ kü thuËt. Bªn c¹nh chÊt l-îng nh©n sù th× c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù còng cÇn ®Æc biÖt chó ý, bëi lÏ kh«ng ph¶i cø cã c¸n bé tÝn dông giái lµ cã chÊt l-îng tÝn dông cao. Mçi c¸n bé tÝn dông ®Òu cã nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu riªng, ®iÒu quan träng lµ ph¶i bè trÝ, s¾p xÕp c«ng viÖc cña hä sao cho ph¸t huy hÕt thÕ m¹nh vµ h¹n chÕ ®iÓm yÕu cña tõng ng-êi, ®ång thêi cã chÕ ®é ®·i ngé hîp lý nh»m n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, t¹o sù phèi hîp nhÞp nhµng ho¹t ®éng cña tõng thµnh viªn trong mét guång m¸y thèng nhÊt cïng h-íng tíi mét môc tiªu chung lµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng. 1.2.3.3. Nhãm nh©n tè thuéc m«i tr-êng a. M«i tr-êng tù nhiªn . Nãi chung m«i tr-êng tù nhiªn kh«ng t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng mµ vai trß cña nã thÓ hiÖn qua sù t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp mµ ho¹t ®éng cña chóng phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn nh- c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c ngµnh n«ng nghiÖp, ng- nghiÖp. §iÒu kiÖn tù nhiªn diÔn biÕn thuËn lîi hay bÊt lîi sÏ ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, do ®ã ¶nh h-ëng tíi kh¶ n¨ng tr¶ nî cho ng©n hµng. b. M«i tr-êng kinh tÕ. 20
- Xem thêm -