Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn nam hà nội

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Tõ mét n-íc n«ng nghiÖp l¹c hËu s¶n xuÊt kh«ng ®ñ tiªu dïng, qua h¬n 10 n¨m ®æi míi ViÖt Nam ®· vµ ®ang tõng b-íc v-¬n lªn b-íc ®Çu kh¼ng ®Þnh ®-îc uy tÝn, chinh phôc ®-îc kh¸ch hµng chiÕm lÜnh ®-îc thÞ tr-êng lín, æn ®Þnh gãp phÇn n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh trªn chÝnh tr-êng quèc tÕ. HiÖn nay víi c¬ chÕ më cöa, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng mét c¸ch b×nh ®¼ng theo hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. NhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp ra ®êi vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Cïng víi nã lµ sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n-íc còng nh- n-íc ngoµi ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n ®æi míi c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ vµ më réng s¶n xuÊt do ®ã cÇn thiÕt ph¶i cã mét l-îng vèn lín mµ c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i lµ n¬i cung cÊp vèn cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi hÖ thèng ng©n hµng hai cÊp: NHNN thùc hiÖn qu¶n lý Nhµ n-íc vµ cÊp kinh doanh lµ c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i. Cïng víi viÖc triÓn khai thùc hiÖn ph¸p lÖnh ng©n hµng ë n-íc ta trong thêi gian qua ®· t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn râ nÐt c¶ vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña hÖ thèng ng©n hµng gãp phÇn t¨ng tr-ëng kinh tÕ, æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång tiÒn... C¸c tæ chøc tÝn dông h×nh thµnh m¹ng l-íi trªn hÇu kh¾p c¸c ®Þa bµn c¶ n-íc. Ngoµi hÖ thèng ng©n hµng th-¬ng m¹i quèc doanh cßn cã c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i cæ phÇn, ng©n hµng liªn doanh... NghiÖp vô ng©n hµng còng ®-îc ®æi míi vµ tõng b-íc hiÖn ®¹i ho¸, tiÕp cËn víi c«ng nghÖ vµ th«ng lÖ quèc tÕ. Víi ho¹t ®éng tÝn dông vµ c¸c dÞch vô ®a d¹ng ng©n hµng ®· ®¸p øng ®-îc phÇn lín nhu cÇu cña kh¸ch hµng, gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc. Ngµy nay Ng©n hµng ®· trë thµnh mét m¾t xÝch quan träng cÊu thµnh nªn sù vËn ®éng nhÞp nhµng cña nÒn kinh tÕ. Cïng víi c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c Ng©n hµng cã nhiÖm vô tham gia b×nh æn thÞ tr-êng tiÒn tÖ, kiÒm chÕ vµ ®Èy lïi l¹m ph¸t, t¹o m«i tr-êng ®Çu t- thuËn lîi, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, ph¸t triÓn thÞ tr-êng ngo¹i hèi. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy nhiªn trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ®ang trong thêi kú míi chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, m«i tr-êng kinh tÕ ch-a æn ®Þnh, m«i tr-êng ph¸p lý ®ang dÇn ®-îc hoµn thiÖn nªn ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n nhÊt lµ chÊt l-îng tÝn dông ch-a cao mµ biÓu hiÖn lµ nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi lín. ViÖc ph©n tÝch mét c¸ch chÝnh x¸c, khoa häc c¸c nguyªn nh©n ph¸t sinh rñi ro tÝn dông, tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông lµ mét nhiÖm vô c¬ b¶n, th-êng xuyªn cña ngµnh ng©n hµng. Tr-íc t×nh h×nh trªn, lµ mét sinh viªn khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh ®ang thùc tËp t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh Nam Hµ Néi, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi lµ: “Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Nam Hµ Néi”. Em hy väng r»ng bµi viÕt cña m×nh sÏ gãp phÇn ®Èy lïi nh÷ng khã kh¨n c¶n trë trong c«ng t¸c tÝn dông, ®-a hiÖu qu¶ tÝn dông ngµy cµng tèt h¬n, t¹o ®µ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Bµi viÕt cña em ®-îc chia lµm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tÝn dông vµ chÊt l-îng tÝn dông cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt l-îng tÝn dông t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh Nam Hµ Néi. Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh Nam Hµ Néi. Do tr×nh ®é lý luËn còng nh- kinh nghiÖm thùc tiÔn cßn h¹n chÕ vµ thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®-îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Ng©n hµng Tµi chÝnh vµ c¸c c« chó trong Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh Nam Hµ Néi ®Ó ®Ò tµi cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I : nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ TÝn dông vµ chÊt l-îng tÝn dông cña ng©n hµng th-¬ng m¹i 1.1. TÝn dông vµ c¸c h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng. 1.1.1. Sù cÇn thiÕt cña tÝn dông Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. TÝn dông ®-îc coi lµ mèi quan hÖ vay m-în lÉn nhau gi÷a ng-êi cho vay vµ ng-êi ®i vay trong ®iÒu kiÖn cã hoµn tr¶ c¶ vèn vµ l·i sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Hay nãi mét c¸ch kh¸c tÝn dông lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh mèi quan hÖ kinh tÕ mµ trong ®ã mçi c¸ nh©n hay mét tæ chøc nh-êng quyÒn sö dông mét khèi l-îng gi¸ trÞ hoÆc hiÖn vËt cho mét c¸ nh©n hay mét tæ chøc kh¸c víi nh÷ng rµng buéc nhÊt ®Þnh vÒ thêi gian hoµn tr¶, l·i suÊt, c¸ch thøc vay m-în vµ thu håi. Tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®· cã nhiÒu h×nh thøc tÝn dông kh¸c nhau. §Çu tiªn lµ tÝn dông nÆng l·i xuÊt hiÖn ë thêi kú tan r· cña chÕ ®é c«ng x· nguyªn thuû. Trong thêi kú nµy do lùc l-îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ph©n c«ng lao ®éng x· héi më réng, x· héi ®· cã sù ph©n chia giai cÊp kÎ giµu ng-êi nghÌo. Trong qu¸ tr×nh ®Çu tiªn chñ yÕu lµ cho vay b»ng hiÖn vËt, vÒ sau chñ yÕu cho vay b»ng tiÒn. §©y lµ h×nh thøc cho vay nÆng l·i víi l·i suÊt rÊt cao, kh«ng cã giíi h¹n vµ lµ h×nh thøc tÝn dông tiªu dïng, chñ yÕu ®Ó gi¶i quyÕt nhu cÇu sinh ho¹t hµng ngµy. Sù ra ®êi cña ph-¬ng thøc s¶n xuÊt t- b¶n cho thÊy tÝn dông nÆng l·i kh«ng cßn phï hîp n÷a, nã c¶n trë sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ bëi c¸c nhµ t- b¶n kinh doanh víi môc ®Ých lîi nhuËn kh«ng thÓ vay víi møc l·i suÊt cao h¬n tû suÊt lîi nhuËn. V× vËy ho¹t ®éng cña nã ngµy cµng thu hÑp vµ tÝn dông th-¬ng m¹i xuÊt hiÖn. §©y lµ h×nh thøc tÝn dông gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh víi nhau do ®ã chñ thÓ tham gia qu¸ tr×nh vay m-în nµy còng lµ c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh. Trong quan hÖ mua b¸n chÞu, th«ng th-êng gi¸ b¸n chÞu hµng ho¸ cao h¬n gi¸ b¸n b»ng tiÒn mÆt, phÇn chªnh lÖch nµy chÝnh lµ l·i cña hµng ho¸ ®em b¸n chÞu. Quan hÖ mua b¸n chÞu chØ diÔn ra gi÷a c¸c ®¬n vÞ liªn quan trùc tiÕp víi 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhau. V× vËy nã kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vay m-în ngµy cµng t¨ng cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ tÝn dông ng©n hµng ra ®êi. VËy tÝn dông Ng©n hµng lµ g× ? "TÝn dông Ng©n hµng lµ quan hÖ tÝn dông b»ng tiÒn tÖ mµ mét bªn lµ Ng©n hµng - mét tæ chøc chuyªn kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ víi mét bªn lµ tÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong x· héi trong ®ã Ng©n hµng gi÷ vai trß võa lµ ng-êi ®i vay, võa lµ ng-êi cho vay ". §©y lµ h×nh thøc tÝn dông chñ yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, nã lu«n lu«n ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho nÒn kinh tÕ mét c¸ch linh ho¹t ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. Nh-ng mét vÊn ®Ò ®-îc ®Æt ra lµ liÖu ng-êi thiÕu vèn vµ nh÷ng ng-êi thõa vèn ®ã cã gÆp nhau kh«ng? Vµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hµng ngµy hµng giê diÔn ra kh«ng biÕt bao nhiªu mèi quan hÖ nh- vËy? Nã ®· h×nh thµnh nªn: Mét bªn lµ nh÷ng ng-êi cã tiÒn tÝch luü, cã kh¶ n¨ng cung cÊp vµ phÝa bªn kia lµ nh÷ng ng-êi cã nhu cÇu vay cho ®Çu t- ph¸t triÓn. Nh- vËy n¶y sinh vÊn ®Ò lµ lµm thÕ nµo ®Ó hä cã thÓ t×m gÆp ®-îc nhau vµ lµm thÕ nµo ®Ó cïng mét lóc tho¶ m·n ®-îc nhu cÇu vèn ®a d¹ng vµ to lín trong khi c¸c nguån tiÕt kiÖm cßn ®ang n»m ph©n t¸n trong x· héi. Do ®ã c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i víi chøc n¨ng c¬ b¶n lµ trung gian tµi chÝnh, ho¹t ®éng nh- mét chiÕc cÇu nèi liÒn gi÷a kh¶ n¨ng cung øng vµ nhu cÇu vÒ vèn tiÒn tÖ trong x· héi ®· c¬ b¶n gi¶i quyÕt ®-îc nh÷ng vÊn ®Ò nÈy sinh trªn. §ång thêi víi t- c¸ch lµ mét trung gian tÝn dông Ng©n hµng ®ãng vai trß lµ ng-êi m«i giíi gi÷a mét bªn lµ ng-êi cã tiÒn cho vay vµ mét bªn lµ ng-êi cã nhu cÇu vay vèn. Th«ng qua c¬ chÕ thÞ tr-êng b»ng nh÷ng biÖn ph¸p kinh tÕ n¨ng ®éng vµ ¸p dông c¸c ph-¬ng ph¸p kü thuËt theo h-íng hiÖn ®¹i tiªn tiÕn Ng©n hµng cã kh¶ n¨ng thu hót hÇu hÕt nh÷ng nguån vèn tiÒn tÖ tiÕt kiÖm dù tr÷ trong x· héi ®Ó chuyÓn giao ®óng n¬i, ®óng lóc phï hîp víi nhu cÇu vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh nhê cã tÝn dông ng©n hµng mµ nh÷ng ®ång tiÒn t¹m thêi nhµn rçi ®· trë thµnh tiÒn ho¹t ®éng, biÕn nh÷ng ®ång tiÒn ph©n t¸n thµnh nguån vèn tËp trung phôc vô cho nhu cÇu kinh doanh. Qua ®ã thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gióp cho nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.2. C¸c h×nh thøc tÝn dông Ng©n hµng . Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ víi xu h-íng tù do ho¸, c¸c Ng©n hµng ph¶i lu«n lu«n nghiªn cøu vµ ®-a ra c¸c h×nh thøc tÝn dông kh¸c nhau ®Ó cã thÓ ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, tõ ®ã ®a d¹ng hãa danh môc ®Çu t- ®Ó më réng tÝn dông, thu hót kh¸ch hµng, t¨ng lîi nhuËn vµ thùc hiÖn ph©n t¸n rñi ro. Dùa vµo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau mµ chóng ta tiÕn hµnh ph©n lo¹i c¸c h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng: - C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông cã c¸c h×nh thøc tÝn dông sau: + Cho vay bÊt ®éng s¶n: Lµ lo¹i cho vay liªn quan ®Õn viÖc mua s¾m vµ x©y dùng bÊt ®éng s¶n nhµ ë ®Êt ®ai, bÊt ®éng s¶n trong lÜnh vùc th-¬ng m¹i dÞch vô. + Cho vay c«ng nghiÖp vµ th-¬ng m¹i: Lµ lo¹i cho vay ng¾n h¹n ®Ó bæ sung vèn l-u ®éng cho c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp, th-¬ng m¹i, dÞch vô. + Cho vay n«ng nghiÖp: Lµ lo¹i cho vay ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ s¶n xuÊt nh-: ph©n bãn, thuèc trõ s©u, gièng c©y trång, thøc ¨n gia sóc, lao ®éng... + Cho vay tiªu dïng c¸ nh©n: Lµ lo¹i cho vay ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu tiªu dïng nh- mua s¾m c¸c vËt dông ®¾t tiÒn. Ngµy nay Ng©n hµng cßn thùc hiÖn cho vay ®Ó trang tr¶i chi phÝ th«ng th-êng cña ®êi sèng th«ng qua ph¸t hµnh thÎ tÝn dông. - C¨n cø vµo tµi s¶n thÕ chÊp cã c¸c h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng sau: + Cho vay cã tµi s¶n thÕ chÊp: Ng©n hµng c¨n cø vµo tµi s¶n cña kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc tr¶ nî cña kh¸ch hµng. + Cho vay kh«ng cã tµi s¶n thÕ chÊp (TÝn chÊp): Ng©n hµng cho vay trªn c¬ së tin t-ëng kh¸ch hµng, tµi s¶n thÕ chÊp lµ uy tÝn, danh dù cña kh¸ch hµng. Ngoµi ra cßn cã h×nh thøc cho vay th«ng qua viÖc b¶o l·nh b»ng tÝn chÊp cña tæ chøc ®oµn thÓ chÝnh trÞ - x· héi cho c¸ nh©n, hé gia ®×nh nghÌo vay vèn. - C¨n cø vµo h×nh th¸i gi¸ trÞ cña tÝn dông cã c¸c h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng sau: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Cho vay b»ng tiÒn: Lµ lo¹i cho vay mµ h×nh th¸i gi¸ trÞ cña tÝn dông ®-îc cung cÊp b»ng tiÒn nh-: ThÊu chi, tÝn dông thêi vô, tÝn dông tr¶ gãp... + Cho vay b»ng tµi s¶n: Phæ biÕn lµ tµi trî thuª mua. - C¨n cø vµo xuÊt xø tÝn dông cã c¸c h×nh thøc tÝn dông sau: + Cho vay trùc tiÕp: Ng©n hµng trùc tiÕp cÊp vèn cho kh¸ch hµng vµ kh¸ch hµng trùc tiÕp tr¶ l·i vµ gèc cho Ng©n hµng. + Cho vay gi¸n tiÕp: Lµ kho¶n cho vay ®-îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc mua l¹i c¸c khÕ -íc hoÆc c¸c chøng tõ nî ®· ph¸t sinh vµ cßn l¹i trong thêi h¹n thanh to¸n. ChiÕt khÊu th-¬ng m¹i. - C¨n cø vµo thêi h¹n cho vay cã c¸c h×nh thøc tÝn dông sau: + TÝn dông ng¾n h¹n: Lµ c¸c kho¶n tÝn dông cã thêi h¹n kh«ng qu¸ 12 th¸ng (1 n¨m). §-îc sö dông ®Ó bï ®¾p sù thiÕu hôt vèn l-u ®éng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp vµ nhu cÇu chi tiªu ng¾n h¹n cña c¸ nh©n... + TÝn dông trung h¹n: Lµ nh÷ng kho¶n tÝn dông cã thêi h¹n tõ trªn 12 th¸ng ®Õn 60 th¸ng (5 n¨m). Môc ®Ých lµ vay vèn ®Ó söa ch÷a, kh«i phôc, thay thÕ tµi s¶n cè ®Þnh hoÆc c¶i tiÕn kü thuËt hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, ®æi míi quy tr×nh c«ng nghÖ vµ x©y dùng míi nh÷ng c«ng tr×nh lo¹i nhá, thêi h¹n thu håi vèn nhanh. + TÝn dông dµi h¹n: Lµ nh÷ng kho¶n tÝn dông cã thêi h¹n tõ 60 th¸ng trë lªn. Môc ®Ých sö dông lµ ®Ó söa ch÷a, kh«i phôc, thay thÕ tµi s¶n cè ®Þnh, ®æi míi c«ng nghÖ vµ x©y dùng míi ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh míi... thêi h¹n thu håi vèn l©u. 1.2.Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ . Cho ®Õn hiÖn nay, mäi ng-êi ®Òu thèng nhÊt ý kiÕn cho r»ng kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn t¹o ra ®éng lùc lín, ®Èy nhanh sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ, t¨ng thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, ®-a l¹i sù phån vinh kinh tÕ cho n-íc ta trong nh÷ng n¨m qua. Vµ ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ nh- vËy th× ph¶i kÓ ®Õn mét nh©n tè gãp phÇn quan träng vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc ®ã chÝnh lµ tÝn dông ng©n hµng. Kh¸c so víi tÝn dông tr-íc ®©y, trong thêi kú bao cÊp tÝn dông ®-îc coi nh- lµ mét c«ng cô cÊp ph¸t thay ng©n s¸ch, v× lÏ ®ã mµ ®· x¶y ra t×nh 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr¹ng cã n¬i cÇn vèn s¶n xuÊt th× kh«ng cã hoÆc kh«ng kÞp thêi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt trong khi ®ã vÉn cã n¬i l¹i cã mét l-îng vèn ø ®äng t-¬ng ®èi lín trong x· héi. Ngµy nay khi chóng ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n-íc th× tÝn dông ng©n hµng ®-îc sö dông nh- mét ®ßn bÈy kinh tÕ, ®iÒu hoµ vèn tõ n¬i thõa ®Õn n¬i thiÕu mét c¸ch hiÖu qu¶, gióp cho nÒn kinh tÕ ngµy mét ph¸t triÓn. BiÓu hiÖn: 1.2.1. TÝn dông ng©n hµng thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch tô tËp trung vèn nhµn rçi trong x· héi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn . Sù ra ®êi cña tÝn dông ng©n hµng ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ trong nh÷ng thËp kû qua. Víi chøc n¨ng lµ trung gian tµi chÝnh ®øng gi÷a ng-êi göi tiÒn vµ ng-êi ®i vay Ng©n hµng ®· biÕn mäi nguån ngo¹i tÖ ph©n t¸n trong x· héi thµnh nguån vèn tËp trung, qua ®ã ®iÒu hoµ quan hÖ cung cÇu vÒ tiÒn tÖ trong x· héi, tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ víi môc ®Ých lîi nhuËn, c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i lu«n t×m c¸ch ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña m×nh. Lîi tøc thu ®-îc cña c¸c Ng©n hµng ®-îc h×nh thµnh tõ hai ho¹t ®éng ®ã lµ: Ho¹t ®éng tÝn dông vµ c¸c dÞch vô cña Ng©n hµng trong ®ã thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông lµ chñ yÕu. TÝn dông ë ®©y chóng ta hiÓu lµ ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng. VËy Ng©n hµng lÊy vèn ë ®©u ra ®Ó cho vay? Ph¶i ch¨ng lµ vèn tù cã cña Ng©n hµng. ë ®©y c¸c Ng©n hµng ph¶i huy ®éng vèn tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n vµ c¸c tÇng líp d©n c- trong x· héi sau ®ã ph©n phèi vèn trë l¹i mét c¸ch hîp lý. ChÝnh nhê cã tÝn dông ng©n hµng mµ c¸c chñ thÓ “thõa“ vèn cã c¬ héi kh«ng nh÷ng b¶o tån vèn mµ cßn t¹o thu nhËp (thu l·i), cßn ®èi víi chñ thÓ thiÕu vèn tÝn dông ng©n hµng gióp hä bæ sung vèn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc ®êi sèng. Trong c«ng t¸c huy ®éng vèn mét mÆt c¸c Ng©n hµng ph¶i cè g¾ng ®-a ra nh÷ng møc l·i suÊt hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch hµng mÆt kh¸c ph¶i ®em l¹i lîi nhuËn cho Ng©n hµng. Th«ng qua c«ng t¸c tÝn dông, Ng©n hµng ®· ®¸p øng ®-îc hÇu hÕt c¸c nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong x· héi, gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc liªn tôc, ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. §ång thêi viÖc tËp trung vµ ph©n 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phèi vèn tÝn dông ®· gãp phÇn ®iÒu hoµ vèn trong nÒn kinh tÕ quèc d©n tõ n¬i thõa ®Õn n¬i thiÕu. Bªn c¹nh viÖc ®¸p øng vèn kÞp thêi ®Çy ®ñ cho c¸c Doanh nghiÖp, c¸c Ng©n hµng cßn cã nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cho ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, lùa chän ®èi t¸c th«ng qua qu¸ tr×nh sö dông vèn cña Doanh nghiÖp... 1.2.2. TÝn dông ng©n hµng gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng, ®Èy m¹nh ®Çu t- ph¸t triÓn. Thùc tÕ cho thÊy bÊt kú mét Doanh nghiÖp nµo muèn ho¹t ®éng vµ s¶n xuÊt kinh doanh còng ph¶i cÇn cã mét l-îng vèn nhÊt ®Þnh, trong tr-êng hîp muèn më réng s¶n xuÊt kinh doanh th× cÇn ph¶i cã mét l-îng vèn lín h¬n. HiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t gi÷a c¸c Doanh nghiÖp ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i ®æi míi vµ më réng s¶n xuÊt. VËy lÊy vèn ë ®©u ra? Vµ tÝn dông ng©n hµng lµ nguån vèn c¬ b¶n h×nh thµnh nªn vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng cña Doanh nghiÖp. Th«ng qua viÖc ®Çu t- tÝn dông tÝn dông ng©n hµng sÏ gãp phÇn h×nh thµnh c¬ cÊu vèn hîp lý cho c¸c Doanh nghiÖp.ë n-íc ta hiÖn nay c¬ cÊu kinh tÕ ®ang chuyÓn dÞch theo h-íng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, më cöa th«ng th-¬ng víi nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi, do vËy nhu cÇu vÒ vèn ngµy cµng cao, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®ang rÊt cÇn vèn ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña X· héi ®ßi hái c¸c Ng©n hµng cÇn ph¶i nç lùc h¬n n÷a ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn ngµy cµng lín cña c¸c Doanh nghiÖp. Muèn vËy c¸c Ng©n hµng cÇn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹m thêi nhµn rçi vµ x©y dùng cho m×nh nh÷ng chiÕn l-îc kinh doanh hîp lý, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. 1.2.3. TÝn dông ng©n hµng cã vai trß quan träng trong tæ chøc ®iÒu hoµ l-u th«ng tiÒn tÖ . Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nghiÖp vô tÝn dông cña m×nh, c¸c Ng©n hµng ®· huy ®éng vµ tËp trung l-îng vèn nhµn rçi trong x· héi, ®ång thêi rót ra khái l-u th«ng mét bé phËn tiÒn tÖ kh«ng cÇn thiÕt gãp phÇn gi¶m l¹m ph¸t. Bëi viÖc NHNN ph¸t hµnh tiÒn ®Ó t¹o ra nguån vèn ®Çu t- ph¸t triÓn sÏ lµm t¨ng khèi 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 l-îng tiÒn tÖ trong l-u th«ng, g©y mÊt c©n ®èi trong quan hÖ tiÒn hµng dÉn ®Õn l¹m ph¸t cho nÒn kinh tÕ. MÆt kh¸c, dùa vµo quy luËt cña l-u th«ng tiÒn tÖ trong qu¸ tr×nh c©n ®èi nguån vèn tÝn dông víi nhu cÇu vay mµ NHNN Trung -¬ng thùc hiÖn ph¸p lÖnh ®-a tiÒn vµo l-u th«ng. Do ®ã sù vËn ®éng cña vèn tÝn dông lµ dùa trªn nguyªn t¾c ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ ®Ó tæ chøc ®iÒu hoµ l-u th«ng tiÒn tÖ. 1.2.4. TÝn dông ng©n hµng gãp phÇn t¨ng c-êng viÖc chÊp hµnh chÕ ®é h¹ch to¸n trong c¸c Doanh nghiÖp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn . Trong qu¸ tr×nh nghiÖp vô tÝn dông cña Ng©n hµng tr-íc khi cho vay Ng©n hµng cã nghiÖp vô gióp ®ì c¸c ®¬n vÞ vay vèn x©y dùng kÕ ho¹ch vay vèn dùa trªn c¬ së c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kü thuËt, tµi chÝnh. Khi xÐt duyÖt cho vay Ng©n hµng cßn c¨n cø vµo t×nh h×nh chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña chÕ ®é tÝn dông ng©n hµng, t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô hîp ®ång kinh tÕ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ b¹n còng nh- t«n träng c¸c quy chÕ thñ tôc cho vay. §Æc biÖt cÇn ph¶i cã c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trong ®ã nªu râ môc ®Ých vµ kh¼ng ®Þnh tÝnh kh¶ thi vµ møc sinh lîi cña dù ¸n. Nh- vËy muèn vay ®-îc vèn c¸c Doanh nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n thËt tèt. TÊt c¶ nh÷ng c«ng t¸c trªn gióp cho Doanh nghiÖp sö dông vèn cã hiÖu qu¶ vµ Ng©n hµng cã kh¶ n¨ng thu håi ®-îc vèn. §Æc tr-ng c¬ b¶n cña tÝn dông ng©n hµng lµ sù vËn ®éng trªn c¬ së hoµn tr¶ c¶ gèc lÉn l·i cña c¸c con nî ®èi víi Ng©n hµng. C¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, c¸ nh©n khi vay vèn Ng©n hµng ®Òu ph¶i cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn mµ Ng©n hµng ®-a ra nh»m ®¶m b¶o sö dông vèn ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶, phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ vµ hoµn tr¶ vèn + l·i ®óng thêi h¹n. Trong tr-êng hîp c¸c ®¬n vÞ vay vèn kh«ng thùc hiÖn ®óng cam kÕt th× Ng©n hµng sÏ dïng ®Õn c¸c biÖn ph¸p chÕ tµi tÝn dông. Do vËy c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lu«n t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn nh-: §Èy nhanh vßng quay vèn, t¨ng n¨ng xuÊt, gi¶m gi¸ thµnh nh»m t¹o ra nhiÒu lîi nhuËn, ®Ó cã thÓ hoµn tr¶ gèc vµ l·i ®óng thêi h¹n. §iÒu nµy ®· thóc ®Èy ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng c-êng kh©u h¹ch to¸n kÕ to¸n mét c¸ch chÆt chÏ ®¶m b¶o doanh lîi ngµy cµng cao, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn tÝn dông. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.5. TÝn dông ng©n hµng lµ c«ng cô chñ yÕu ®Ó ®Çu t-, tµi trî cho c¸c ngµnh kinh tÕ then chèt vµ c¸c ngµnh, vïng kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn . Ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng lµ tËp trung l-îng vèn nhµn rçi trong x· héi cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ vay. Nh-ng kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c chñ thÓ cã nhu cÇu vay ®Òu ®-îc Ng©n hµng ®¸p øng, bëi ®Ó tr¸nh rñi ro tÝn dông c¸c Ng©n hµng chØ thùc hiÖn ®Çu t- tËp trung vµo mét c¸c ®¬n vÞ cã triÓn väng s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn ®Êt n-íc ta hiÖn nay mét bé phËn lín d©n c- ®ang sèng b»ng nghÒ n«ng. ë hÇu hÕt c¸c tØnh miÒn nói vÊn ®Ò ®-a m¸y mãc vµo n«ng nghiÖp cßn rÊt h¹n chÕ nguyªn nh©n ë ®©y lµ do thiÕu vèn. V× vËy trong giai ®o¹n tr-íc m¾t th«ng qua c«ng t¸c tÝn dông, Nhµ n-íc cÇn tËp trung vµo ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng nhu cÇu tèi thiÓu cña x· héi ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. Bªn c¹nh ®ã n-íc ta ®ang trªn con ®-êng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ tham gia vµo c¸c quan hÖ kinh tÕ mang tÝnh chÊt quèc tÕ. Bëi vËy chóng ta cÇn ph¶i tËp trung vµo viÖc ph¸t triÓn c¸c ngµnh mòi nhän nh-: c«ng nghiÖp chÕ biÕn, dÇu khÝ... vµ tÝn dông ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n gãp phÇn quan träng vµo viÖc ph¸t triÓn c¸c ngµnh nµy. Víi mét chÝnh s¸ch tÝn dông vµ møc l·i suÊt hîp lý sö dông trong viÖc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn mét sè ngµnh kinh tÕ mòi nhän sÏ lµ mét c«ng cô linh ho¹t tÝch cùc trong viÖc ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ, gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc mét c¸ch v÷ng ch¾c. 1.2.6. TÝn dông ng©n hµng t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn quan hÖ ®èi ngo¹i. Ngµy nay khi tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu cã xu h-íng chuyÓn tõ ®èi ®Çu sang ®èi tho¹i th× viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ kh«ng chØ bã hÑp trong ph¹m vi ®Êt n-íc m×nh mµ ph¶i hoµ vµo sù ph¸t triÓn chung cña c¸c quèc gia trong khu vùc vµ trªn ThÕ giíi. TÝn dông ng©n hµng ®· trë thµnh mét ph-¬ng tiÖn nèi liÒn nÒn kinh tÕ c¸c n-íc víi nhau. §Æc biÖt lµ c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn nãi chung vµ ViÖt Nam 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nãi riªng. TÝn dông ®ãng vai trß quan träng trong viÖc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ. Sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng tÝn dông gi÷a c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ, c¸c quü tiÒn tÖ quèc tÕ vµ c¸c Ng©n hµng n-íc ngoµi víi chÝnh phñ ViÖt Nam ®· gãp phÇn to lín trong viÖc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ n-íc ta cã nh÷ng b-íc tiÕn v-ît bËc ®Ó cã thÓ cã kh¶ n¨ng héi nhËp víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong khu vùc vµ trªn ThÕ giíi. 1.3. ChÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng . 1.3.1. Kh¸i niÖm vÒ chÊt l-îng tÝn dông. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, mét Doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc th× ph¶i th¾ng trong c¹nh tranh. Khi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ngµy cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. C¹nh tranh diÔn ra trªn 3 ph-¬ng diÖn: Sè l-îng, chÊt l-îng, gi¸ c¶ trong ®ã chÊt l-îng ®ãng vai trß quan träng hµng ®Çu, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao tû lÖ chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. Ng©n hµng lµ mét Doanh nghiÖp ®Æc biÖt kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ vµ cã t¸c ®éng rÊt lín tíi toµn bé nÒn kinh tÕ bëi thùc tÕ cho thÊy nguyªn nh©n cña hÇu hÕt c¸c cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh x¶y ra ®Òu b¾t nguån tõ Ng©n hµng. Do ®ã vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông cña Ng©n hµng lµ rÊt cÇn thiÕt, chÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng ®-îc hiÓu nh- sau: " ChÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng lµ sù ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt yªu cÇu cña kh¸ch hµng (ng-êi göi tiÒn vµ ng-êi vay tiÒn) trong quan hÖ tÝn dông, ®¶m b¶o an toµn hay h¹n chÕ rñi ro vÒ vèn, t¨ng lîi nhuËn cho Ng©n hµng phï hîp vµ phôc vô sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi " 1.3.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng. 1.3.2.1. ChØ tiªu vÒ d- nî. D- nî cho vay - ChØ tiªu d- nî = Tæng tµi s¶n 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ tiªu nµy cho biÕt t-¬ng quan so s¸nh vÒ quy m« cho vay so víi tæng tµi s¶n cña Ng©n hµng. NÕu tû lÖ nµy cµng cao chøng tá c¸c kho¶n cho vay chiÕm tû träng lín trong tæng tµi s¶n cña Ng©n hµng. Doanh thu thu nî - ChØ tiªu thu nî = Tæng d- nî b×nh qu©n ChØ sè nµy ®o l-êng tèc ®é t¨ng tr-ëng cña doanh sè thu nî qua c¸c thêi kú. Tèc ®é t¨ng doanh sè thu nî cao chøng tá c«ng t¸c thu nî cña Ng©n hµng tiÕn hµnh tèt vµ ng-îc l¹i. D- nî cho vay kú nµy - Møc ®é t¨ng d- nî = ---------------------------D- nî cho vay kú tr-íc ChØ tiªu nµy cho biÕt tæng sè cho vay cña Ng©n hµng kú nµy so víi kú tr-íc t¨ng hay gi¶m. ChØ tiªu nµy cao cho thÊy Ng©n hµng ®· ngµy cµng t¹o ®-îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, cung cÊp nhiÒu h¬n c¸c dÞch vô ®a d¹ng vµ phong phó, thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng. 1.3.2.2. HiÖu suÊt sö dông vèn vay. Tæng d- nî HiÖu suÊt sö dông vèn vay = Tæng vèn huy ®éng ChØ tiªu nµy gióp c¸c nhµ ph©n tÝch so s¸nh kh¶ n¨ng cho vay cña Ng©n hµng víi kh¶ n¨ng huy ®éng vèn, ®ång thêi x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña mét ®ång vèn huy ®éng. VËy tû lÖ nµy lín lµ tèt hay nhá lµ tèt? Chóng ta ch-a thÓ kh¼ng ®Þnh ®-îc bëi: NÕu tiÒn göi Ýt h¬n tiÒn cho vay th× Ng©n hµng ph¶i t×m kiÕm nguån vèn cã chi phÝ cao h¬n, cßn nÕu tiÒn göi nhiÒu h¬n tiÒn cho vay th× Ng©n hµng sÏ r¬i vµo t×nh tr¹ng thõa vèn. 1.3.2.3. Tû lÖ nî qu¸ h¹n trªn tæng d- nî. ChØ tiªu nµy ®-îc tÝnh nh- sau: Nî qu¸ h¹n 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tû lÖ nî qu¸ h¹n = Tæng d- nî ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn chÊt l-îng cña nh÷ng kho¶n vay. Khi tØ lÖ nµy v-ît qu¸ mét giíi h¹n cho phÐp th× nã thÓ hiÖn sù yÕu kÐm cña ho¹t ®éng tÝn dông( Møc giíi h¹n cña mçi n-íc lµ kh¸c nhau, ë ViÖt Nam hiÖn nay chÊp nhËn tû lÖ nµy lµ 5%). 1.3.2.4. Vßng quay vèn tÝn dông. Doanh sè tr¶ nî Vßng quay vèn tÝn dông = -----------------------------------D- nî b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt cã thu håi nî cña kh¸ch hµng nhanh hay kh«ng? ChØ tiªu nµy chøng tá Ng©n hµng cho vay kh¸ch hµng thu håi nî nhanh, t¹o ra ®-îc sè lÇn giao dÞch lín h¬n trªn mét l-îng tiÒn, lµm gi¶m ®-îc l-îng tiÒn l-u th«ng trong x· héi. Vßng quay vèn tÝn dông cña Ng©n hµng cao chøng tá chÊt l-îng tÝn dông cña Ng©n hµng cao. 1.3.2.5.ChØ tiªu lîi nhuËn . HiÖu qu¶ tÝn dông ng©n hµng kh«ng thÓ nãi lµ cao nÕu lîi nhuËn do ho¹t ®éng nµy mang l¹i thÊp. Cô thÓ ng-êi ta th-êng dïng c¸c chØ tiªu sau ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tÝn dông xÐt vÒ mÆt lîi nhuËn : Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tÝn dông - ChØ tiªu lîi nhuËn = Tæng d- nî tÝn dông ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña tÝn dông. Nã cho biÕt mét ®ång d- nî cho vay mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Tû lÖ nµy cµng cao chøng tá lîi nhuËn do ho¹t ®éng tÝn dông mang l¹i cµng lín, ®ã lµ mét trong nh÷ng nh©n tè t¹o nªn hiÖu qu¶ tÝn dông cña Ng©n hµng Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tÝn dông 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - ChØ tiªu lîi nhuËn = Tæng lîi nhuËn ng©n hµng ChØ tiªu nµy cho phÐp ®¸nh gi¸ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng tÝn dông trong mèi quan hÖ víi toµn bé ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Tû lÖ nµy cao chøng tá hÇu hÕt lîi nhuËn cña Ng©n hµng cã ®-îc tõ ho¹t ®éng cho vay. 1.3.3. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông. - §øng trªn ph-¬ng diÖn kh¸ch hµng: Chóng ta hiÓu: chÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng lµ sù ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt yªu cÇu cña kh¸ch hµng (ng-êi göi tiÒn vµ ng-êi vay tiÒn ) trong quan hÖ tÝn dông. §èi víi kh¸ch hµng khi göi tiÒn hay vay tiÒn cña Ng©n hµng th× lu«n yªu cÇu sè tiÒn göi cña m×nh ph¶i ®-îc ®¶m b¶o an toµn hay khi vay tiÒn cña Ng©n hµng kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian vµ thñ tôc r-êm rµ. Víi l·i suÊt hîp lý sÏ gióp cho c¸c Doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ®óng h¹n vµ më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Do ®ã viÖc ng©n hµng ph¶i lu«n n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông lµ rÊt cÇn thiÕt. ChÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng tèt th× giao dÞch gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng diÔn ra nhanh, hiÖu qu¶ h¬n, gi¶m ®-îc c¸c chi phÝ giao dÞch cho c¶ Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. - §øng vÒ ph-¬ng diÖn Ng©n hµng: ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay víi sù bung ra cña c¬ chÕ míi ngoµi c¸c Ng©n hµng quèc doanh ®· xuÊt hiÖn hµng lo¹t c¸c lo¹i h×nh Ng©n hµng kh¸c nhau nh-: C¸c ng©n hµng liªn doanh, c¸c ng©n hµng cæ phÇn, c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n-íc ngoµi. ChÝnh sù xuÊt hiÖn nµy ®· lµm cho møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng Ng©n hµng ngµy cµng t¨ng. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c Ng©n hµng ph¶i lu«n lu«n t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m th¾ng trong c¹nh tranh, n©ng cao uy tÝn vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr-êng. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®ã chÝnh lµ ph¶i n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông. §Ó cã ®-îc chÊt l-îng tÝn dông th× ho¹t ®éng tÝn dông ph¶i cã hiÖu qu¶ vµ quan hÖ tÝn dông ph¶i ®-îc thiÕt lËp trªn c¬ së tin cËy vµ uy tÝn. HiÓu ®óng b¶n chÊt cña tÝn dông hiÖn t¹i còng nh- x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c nguyªn nh©n cña 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh÷ng tån t¹i vÒ chÊt l-îng sÏ gióp cho Ng©n hµng t×m ®-îc nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. - §èi víi nÒn kinh tÕ: Theo nh- chóng ta thÊy r»ng víi mét chÝnh s¸ch tÝn dông ®óng ®¾n vµ ®-îc thùc hiÖn cã chÊt l-îng kh«ng nh÷ng hç trî cho c¸c ngµnh kÐm ph¸t triÓn, thóc ®Èy c¸c ngµnh mòi nhän mµ cßn gãp phÇn vµo viÖc t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh tÕ x· héi, ®¶m b¶o sù c©n ®èi gi÷a c¸c vïng, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh x· héi... t¹o ®iÒu kiÖn ®-a ®Êt n-íc ta tiÕn nhanh trªn con ®-êng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. 1.3.4. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng. HiÖn nay vÊn ®Ò chÊt l-îng tÝn dông ®ang ®-îc c¸c Ng©n hµng rÊt quan t©m vµ ®ang t×m mäi c¸ch ®Ó cã thÓ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông mét c¸ch tèt nhÊt. §Ó qu¶n lý vµ ®-a ra nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®ßi hái chóng ta ph¶i cã mét sù hiÓu biÕt s©u s¾c c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn nã. Cã rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng nh-ng chóng ta cã thÓ ph©n thµnh c¸c nhãm nh©n tè nh- : 1.3.4.1 Nhãm nh©n tè thuéc vÒ m«i tr-êng kinh tÕ. ë ®©y chóng ta xÐt ®Õn c¶ m«i tr-êng kinh tÕ trong n-íc vµ quèc tÕ: Khi nÒn kinh tÕ æn ®Þnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tÝn dông ng©n hµng ph¸t triÓn, lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c Doanh nghiÖp ®-îc tiÕn hµnh mét c¸ch b×nh th-êng, kh«ng bÞ ¶nh h-ëng bëi l¹m ph¸t, khñng ho¶ng tµi chÝnh dÉn ®Õn kh¶ n¨ng cho vay vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî vay kh«ng cã biÕn ®éng lín. Tuy nhiªn ®Ó x· héi ph¸t triÓn ®i lªn ®ßi hái nÒn kinh tÕ ph¶i cã sù t¨ng tr-ëng mµ t¨ng tr-ëng th× dÉn ®Õn l¹m ph¸t. NÕu chóng ta kh«ng qu¶n lý tèt ®Ó l¹m ph¸t ë con sè cao th× c¸c Ng©n hµng sÏ lµ ng-êi chÞu thiÖt thßi nhÊt do ®ång tiÒn mÊt gi¸ vµ nh- vËy chÊt l-îng tÝn dông sÏ bÞ gi¶m sót nghiªm träng. Ngoµi ra do chÝnh s¸ch vÜ m« cña nhµ n-íc -u tiªn hay h¹n chÕ ph¸t triÓn mét sè ngµnh nghÒ kinh tÕ ®¶m b¶o cho sù æn ®Þnh ph¸t triÓn chung cho nÒn kinh tÕ còng cã ¶nh h-ëng kh«ng nhá tíi chÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chu kú ph¸t triÓn kinh tÕ còng cã t¸c ®éng kh«ng nhá tíi chÊt l-îng tÝn dông. Trong thêi kú s¶n xuÊt kinh doanh ®×nh trÖ, nhu cÇu vèn tÝn dông gi¶m g©y nªn t×nh tr¹ng ø ®äng vèn vµ c¸c kho¶n tÝn dông ®· ®-îc thùc hiÖn còng khã hoµn tr¶. Ng-îc l¹i trong thêi kú h-ng thÞnh cña nÒn kinh tÕ, c¸c Doanh nghiÖp ®ua nhau më réng s¶n xuÊt kinh doanh dÉn ®Õn nhu cÇu vay vèn ngµy cµng lín. 1.3.4.2 Nhãm nh©n tè thuéc vÒ m«i tr-êng ph¸p lý. Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng nãi riªng còng nh- ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ nãi chung muèn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i cã mét hÖ thèng ph¸p luËt ®ång bé, thèng nhÊt, ®Çy ®ñ ®i kÌm hç trî. Ph¸p luËt ®· trë thµnh mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc, kh«ng cã ph¸p luËt hoÆc mét hÖ thèng ph¸p luËt kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ th× mäi ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ sÏ trë nªn hçn ®én, kh«ng thÓ tiÕn hµnh tr«i ch¶y. Ph¸p luËt ®· t¹o lËp hµnh lang ph¸p lý gióp cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tiÕn hµnh thuËn tiÖn vµ ®¹t kÕt qu¶ cao. ChØ trong tr-êng hîp c¸c chñ thÓ tham gia quan hÖ tÝn dông chÊp hµnh luËt ph¸p mét c¸ch nghiªm minh th× quan hÖ tÝn dông míi ®¹t kÕt qu¶ mong muèn ®em l¹i chÊt l-îng cho ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng. 1.3.4.3. Nhãm nh©n tè vÒ phÝa Ng©n hµng . §©y lµ nh÷ng nh©n tè thuéc vÒ b¶n th©n néi t¹i cña Ng©n hµng cã liªn quan, ¶nh h-ëng tíi ho¹t ®éng tÝn dông bao gåm: - ChÝnh s¸ch tÝn dông: ChÝnh s¸ch tÝn dông cã mét ý nghÜa to lín quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c¶ hÖ thèng ng©n hµng. Do vËy khi x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông cÇn ph¶i ®¶m b¶o sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a quyÒn lîi cña ng-êi göi tiÒn, cña Ng©n hµng vµ cña ng-êi sö dông vèn vay. §ång thêi chÝnh s¸ch tÝn dông ph¶i phï hîp víi ®-êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng, Nhµ n-íc vµ cÇn ®-îc dùa trªn nh÷ng c¬ së thùc tiÔn vµ khoa häc nhÊt ®Þnh. - C«ng t¸c tæ chøc cña Ng©n hµng: Tæ chøc cña Ng©n hµng cÇn ®-îc cô thÓ ho¸ vµ s¾p xÕp mét c¸ch cã khoa häc, cã tÝnh linh ho¹t trªn c¬ së t«n träng c¸c nguyªn t¾c tÝn dông ®· ®-îc quy 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Þnh c¶ vÒ huy ®éng vèn còng nh- cho vay, qu¶n lý ®-îc c¬ cÊu tµi s¶n nî, tµi s¶n cã cña Ng©n hµng. §©y lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô tÝn dông lµnh m¹nh. Do ho¹t ®éng tÝn dông lµ lo¹i h×nh kinh doanh tiÒn tÖ cã rñi ro rÊt lín nªn cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ, nhÞp nhµng gi÷a c¸c phßng ban, bé phËn trong tõng ng©n hµng trong toµn hÖ thèng ng©n hµng, gi÷a Ng©n hµng víi c¸c c¬ quan kh¸c nh- tµi chÝnh, ph¸p lý... - ChÊt l-îng nh©n sù: Con ng-êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i trong qu¶n lý vèn tÝn dông nãi riªng vµ trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng nãi chung. HiÖn nay khi nghiÖp vô ho¹t ®éng ng©n hµng ngµy cµng ph¸t triÓn th× ®ßi hái chÊt l-îng nh©n sù ngµy cµng cao ®Ó cã thÓ sö dông c¸c ph-¬ng tiÖn lµm viÖc hiÖn ®¹i, phï hîp víi sù ph¸t triÓn nghiÖp vô kh«ng ngõng. Do vËy viÖc tuyÓn chän nh©n sù cÇn ph¶i ®-îc tiÕn hµnh kü l-ìng, c¸n bé tÝn dông ph¶i lµ ng-êi cã tr¸ch nhiÖm cao, cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp tèt, ph¶i cã chuyªn m«n giái th× míi cã thÓ ng¨n ngõa nh÷ng sai ph¹m khi thùc hiÖn chu kú khÐp kÝn cña mét kho¶n tÝn dông, ®ång thêi t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Ng©n hµng m×nh trªn thÞ tr-êng vµ ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu ®a d¹ng cña mét x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn. - Quy tr×nh tÝn dông: §©y lµ nh÷ng giai ®o¹n, c«ng viÖc cÇn ph¶i thùc hiÖn theo mét thñ tôc nhÊt ®Þnh trong viÖc cho vay, thu nî b¾t ®Çu tõ viÖc xÐt ®¬n xin vay cña kh¸ch hµng cho ®Õn khi thu nî nh»m ®¶m b¶o an toµn vèn tÝn dông. ChÊt l-îng tÝn dông phô thuéc vµo viÖc lËp ra mét quy tr×nh tÝn dông cã ®¶m b¶o tÝnh khoa häc kh«ng vµ viÖc thùc hiÖn c¸c giai ®o¹n trong quy tr×nh tÝn dông còng nh- sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c giai ®o¹n nh- thÕ nµo? - Th«ng tin tÝn dông: Th«ng tin tÝn dông cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn quyÕt ®Þnh cho vay, gióp cho c¸c c¸n bé tÝn dông cã c©u tr¶ lêi ®óng: Cho vay hay kh«ng cho vay? XÐt trªn tÇm vÜ m« th«ng tin tÝn dông lµ c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt l-îng tÝn dông vµ ®-a ra c¸c dù b¸o ph¸t triÓn kinh tÕ. Th«ng tin cµng ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi th× kh¶ n¨ng ng¨n ngõa rñi ro cµng lín, chÊt l-îng tÝn dông cµng cao. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng tÝn dông: Trang thiÕt bÞ gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông cña ng©n hµng. Nã lµ c«ng cô, ph-¬ng tiÖn thùc hiÖn tæ chøc qu¶n lý ng©n hµng, kiÓm tra qu¸ tr×nh sö dông vèn vay vµ thùc hiÖn nghiÖp vô giao dÞch víi kh¸ch hµng. §Æc biÖt víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn nay, c¸c trang thiÕt bÞ tin häc ®· gióp cho Ng©n hµng cËp nhËt ®-îc th«ng tin nhanh chãng, kÞp thêi, chÝnh x¸c. Trªn c¬ së ®ã ®-a ra quyÕt ®Þnh tÝn dông ®óng ®¾n, kh«ng bá lì thêi c¬ trong kinh doanh, gióp cho qu¸ tr×nh qu¶n lý tiÒn vay vµ thanh to¸n ®-îc thuËn tiÖn, nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. 1.3.4.4. Nhãm nh©n tè thuéc vÒ kh¸ch hµng. §Ó ®¶m b¶o kho¶n tÝn dông ®-îc sö dông ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶, mang l¹i lîi Ých cho Ng©n hµng gãp phÇn vµo sù t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi th× kh¸ch hµng cã vai trß hÕt søc quan träng. Mét kh¸ch hµng cã t- c¸ch ®¹o ®øc tèt, cã t×nh h×nh tµi chÝnh v÷ng vµng, cã thu nhËp sÏ s½n sµng hoµn tr¶ ®Çy ®ñ nh÷ng kho¶n vay vèn cña Ng©n hµng khi ®Õn h¹n qua ®ã ®¶m b¶o an toµn vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông. 1.3.4.5. C¸c yÕu tè tù nhiªn . §©y lµ nh÷ng nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng nh- thiªn tai, ho¶ ho¹n, dÞch bÖnh...Khi xÈy ra th-êng g©y ra hËu qu¶ lín t¸c ®éng ®Õn c¶ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, ng©n hµng khã cã kh¶ n¨ng thu håi ®-îc vèn ®iÒu ®ã ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng tÝn dông. Tr-íc sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè nµy ng©n hµng khi tiÕn hµnh ®Çu t- cÇn ph¶i c©n nh¾c, b¸o c¸o mét c¸ch cô thÓ, chñ ®éng phßng ngõa nh»m gi¶m thiÓu rñi ro. Nh- vËy viÖc n¾m v÷ng c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng vµ biÕt tËn dông c¸c nh©n tè nµy trong hoµn c¶nh thùc tÕ cña Ng©n hµng m×nh sÏ t¹o ra mét chÊt l-îng tÝn dông tèt, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn v÷ng m¹nh cña Ng©n hµng vµ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II : thùc tr¹ng chÊt l-îng tÝn dông t¹i nhnO&ptnt CHI NH¸NH NAM Hµ NéI 2.1. Giíi thiÖu chung vÒ nhno&ptnt chi nh¸nh nam hµ néi. 2.1.1. Kh¸i qu¸t vÒ NHNo&PTNT chi nh¸nh Nam Hµ Néi. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ThÕ Giíi nãi chung, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi riªng th× mäi ngµnh kinh tÕ còng ph¶i cã c¸c chiÕn l-îc chÝnh s¸ch kinh doanh riªng cña m×nh cho phï hîp vµ hiÖu qu¶ nhÊt nh»m mang l¹i lîi nhuËn cao cho m×nh vµ còng lµ gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt n-íc. Kh«ng ngoµi quy luËt ®ã, NHNo&PTNT ViÖt Nam kh«ng ngõng n©ng cao c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé, ®ång thêi më réng thÞ trtr-êng trªn toµn quèc. Ban l·nh ®¹o ng©n hµng nhËn thÊy r»ng khu vùc phÝa nam Hµ Néi cã mét tiÒm n¨ng lín ®ång thêi còng lµ n¬i cã nhu cÇu vay vèn rÊt cao.Cho nªn ban l·nh ®¹o NHNo&PTNT ViÖt Nam ®· ra quyÕt ®Þnh 48/Q§-H§QT ngµy 12/3/2001 vÒ viÖc thµnh lËp chi nh¸nh Nam Hµ Néi, vµ ®-îc chÝnh thøc khai tr-¬ng ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 08 th¸ng 05 n¨m 2001 víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ban ®Çu lµ 36 ng-êi vµ ®Õn nay lµ 95 c¸n bé. Chi nh¸nh cã trô së t¹i toµ nhµ C3, ph-êng Ph-¬ng LiÖt,quËn Thanh Xu©n, thµnh phè Hµ Néi, ph¹m vi ho¹t ®éng chñ yÕu lµ trªn ®Þa bµn quËn Thanh Xu©n vµ c¸c quËn néi thµnh Hµ Néi. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ N-íc vÒ c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa n«ng th«n, trong nh÷ng n¨m qua NHNo&PTNT chi nh¸nh Nam Hµ Néi lu«n ®ãng vai trß chñ ®¹o trong ho¹t ®éng ®Çu t- tÝn dông. V-ît qua khã kh¨n th¸ch thøc thña ban ®Çu, ®ãng gãp cña NHNo&PTNT chi nh¸nh Nam Hµ Néi trong thêi gian qua thËt ®¸ng tr©n träng. Trong n¨m tíi, ng©n hµng tiÕp tôc ®æi míi vµ phôc vô ngµy cµng tèt h¬n cho ph¸t triÓn n«ng th«n vµ héi nhËp quèc tÕ. 20
- Xem thêm -