Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh bắc giang

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÇn I: B¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh kinh doanh vµ qu¶n lý cña c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty 1. LÞch sö h×nh thµnh cña c«ng ty:  Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ  Tªn giao dÞch quèc tÕ: HAPULICO  Ngµy thµnh lËp: 26 - 03 - 1982  C¬ quan chñ qu¶n: Së giao th«ng c«ng chÝnh Hµ Néi  Trô së chÝnh: Sè 30 - Hai Bµ Trng - Hµ Néi  §iÖn tho¹i - Fax : 84 - 4262772  Gi¸m ®èc c«ng ty: KS. NguyÔn ViÕt TuyÓn  Ng©n hµng giao dÞch: Ng©n hµng c«ng th¬ng Hoµn KiÕm - Hµ Néi  C«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ lµ doanh nghiÖp c«ng Ých, h¹ch to¸n ®éc lËp cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng (kÓ c¶ tµi kho¶n ngo¹i tÖ), cã t c¸ch ph¸p nh©n, ®îc sö dông con dÊu riªng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc.  N¨m 1954, sau khi tiÕp qu¶n thñ ®«, Hå Chñ TÞch ®· ký s¾c lÖnh thµnh lËp "Nhµ ®Ìn" thuéc Së ®iÖn lùc Hµ Néi víi hai nhiÖm vô:  Ph¸t ®iÖn chiÕu s¸ng d©n dông  Ph¸t ®iÖn chiÕu s¸ng ®êng phè c«ng céng  N¨m 1982, do nhiÒu lý do kh¸c nhau, trong ®ã lý do chÝnh lµ chiÕu s¸ng ®êng phè c«ng céng trë thµnh nhu cÇu thiÕt yÕu trong ®êi sèng cña ngêi d©n thñ ®«. H¬n n÷a, chiÕu s¸ng ®êng phè cßn thÓ hiÖn nÐt ®Ñp v¨n ho¸, phong c¸ch lèi sèng hiÖn ®¹i, tr×nh ®é d©n trÝ còng nh thÓ hiÖn bé mÆt cña thñ ®« HN ban ®ªm. ChÝnh v× vËy, bé phËn chiÕu s¸ng ®êng phè c«ng céng ®îc t¸ch ra khái Së ®iÖn lùc.  Vµo ngµy 26/3/1982 XÝ nghiÖp qu¶n lý ®Ìn c«ng céng ®îc thµnh lËp trùc thuéc Së qu¶n lý c«ng tr×nh ®« thÞ Hµ Néi, cã trô së chÝnh t¹i 30 Hai Bµ Trng Hµ Néi. Tuy buæi ®Çu míi thµnh lËp, xÝ nghiÖp chØ cã 23 c«ng nh©n lµm nhiÖm vô vËn hµnh 40 km ®Ìn ®êng chiÕu s¸ng sîi ®èt vµ thiÕt bÞ duy nhÊt ®îc trang bÞ lµ mét xe thang M22, nhng víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, ®oµn kÕt g¾n bã cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, xÝ nghiÖp ®· hoµn thµnh rÊt xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao.  N¨m 1986 xÝ nghiÖp ®· qu¶n lý vËn hµnh mét hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng ®êng phè dµi 80 km vµ ®· ®îc trang bÞ thªm 2 xe thang, 1 m¸y hµn, 1 m¸y khoan.  N¨m 1987, xÝ nghiÖp nhËn ®îc sù viÖn trî cña Liªn X«, chuyªn gia trùc tiÕp gióp ®ì c¸c mÆt nh: ®µo t¹o c¸n bé vµ c«ng nh©n kü thuËt vËn hµnh hÖ thèng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chiÕu s¸ng, ®µo t¹o vÒ s¶n xuÊt thiÕt bÞ vµ thi c«ng hÖ thèng chiÕu s¸ng, ®Çu t thay thÕ ®Ìn cña mét sè tuyÕn chÝnh tõ ®Ìn sîi ®èt b»ng ®Ìn cao ¸p.  Cuèi n¨m 1990, C«ng ty ®îc Nhµ níc cÊp cho 9000 m ®Êt thuéc x· Nh©n ChÝnh - Tõ Liªm - Hµ Néi ®Ó lµm kho vµ xëng söa ch÷a. Tõ khu ®Êt nµy, c«ng ty ®· nhanh chãng chuyÓn thµnh Nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn vµ thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ngo¹i, néi thÊt nh hiÖn nay.  Ngµy 28/04/1995, UBNDTP - Hµ Néi ®· ký quyÕt ®Þnh sè 1033/ Q§ - UB vÒ viÖc hîp nhÊt hai ®¬n vÞ: C«ng ty chiÕu s¸ng c«ng céng & XN söa ch÷a « t« HN thµnh c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ trùc thuéc Së giao th«ng c«ng chÝnh HN víi nhiÖm vô: 1) Qu¶n lý duy tr× söa ch÷a, khai th¸c toµn bé hÖ thèng hÖ thèng chiÕu s¸ng c«ng céng thµnh phè Hµ Néi. 2) X©y dùng, c¶i t¹o hÖ thèng chiÕu s¸ng chiÕu s¸ng c«ng céng 3) S¶n xuÊt, cung øng phô tïng, phô kiÖn « t«, c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ngo¹i thÊt, néi thÊt vµ tÝn hiÖu giao th«ng. 4) S¶n xuÊt, l¾p r¸p c¸c lo¹i xe chuyªn dông phôc vô ®« thÞ 5) S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm trang bÞ kü thuËt ®« thÞ cho c¸c nghµnh cÊp tho¸t níc, vÖ sinh m«i trêng, c«ng viªn, cÇu ®êng ®« thÞ... 6) Hîp t¸c liªn doanh víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong ngoµi níc ®Ó s¶n xuÊt, lµm t vÊn dÞch vô kü thuËt theo c¸c nhiÖm vô kÓ trªn. 7) XuÊt nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng néi ngo¹i thÊt, tÝn hiÖu giao th«ng, xe chuyªn dïng vµ trang thiÕt bÞ kü thuËt ®« thÞ. 8) Cung cÊp dÞch vô x¨ng dÇu, kiÓm ®Þnh « t«. 9) Cung cÊp dÞch vô vËn t¶i vµ xe chuyªn dïng ®« thÞ. 10) §¹i tu söa ch÷a c¸c lo¹i xe « t« chuyªn dïng ®« thÞ.  Sau khi s¸t nhËp lµm mét, c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ l¹i ®øng tríc mét sè khã kh¨n míi. §ã lµ kho¶ng thêi gian n¨m 1995, XN söa ch÷a « t« gÆp nhiÒu khã kh¨n trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô l¹i kÕt hîp víi c¬ së vËt chÊt chiÕu s¸ng c«ng céng cßn rÊt nhiÒu nghÌo nµn vµ l¹c hËu dÉn tíi c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng cã viÖc lµm, thu nhËp kÐm. Trong lóc ®ã, c«ng ty chiÕu s¸ng c«ng céng trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh nh: x©y dùng c¬ së vËt chÊt t¬ng ®èi æn ®Þnh, t¹o lËp nhiÒu viÖc lµm cho c«ng nh©n viªn, t¨ng thªm thu nhËp. Nhng tríc sù c¹nh tranh hÕt søc gay g¾t trªn thÞ trêng l¹i g¸nh v¸c thªm nh÷ng khã kh¨n cña XN söa ch÷a « t« HN, c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ l¹i ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu th¸ch thøc to lín. Nhng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh lµ tån t¹i vµ ph¸t triÓn, §¶ng uû, ban l·nh ®¹o c«ng ty víi mét quyÕt t©m cao vµ tinh 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thÇn ®oµn kÕt g¾n bã ®· quyÕt ®Þnh ®Çu t chiÒu s©u, thùc hiÖn ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh»m t¹o ra s¶n phÈm míi, cã chÊt lîng ngµy cµng cao. 2. Vµi nÐt vÒ quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ  C«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ lµ DNNN, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty dùa vµo nguån vèn do NN cÊp, nguån vèn tù bæ sung b»ng phÇn lîi nhuËn sau thuÕ (®îc tÝnh bæ sung theo quy ®Þnh hiÖn hµnh) song thùc tÕ kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu sö dông trong n¨m.  Víi mong muèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, c«ng ty ®· huy ®éng b»ng nhiÒu nguån kh¸c nh: vay c¸c tæ chøc tÝn dông, vay c¸c nguån tµi trî l·i suÊt thÊp, vay ®Çu t dµi h¹n cña NH hay xin NN cÊp ph¸t theo yªu cÇu vµ nhiÖm vô ®îc giao, kªu gäi c¸c ®èi t¸c liªn doanh, liªn kÕt gãp vèn ®Çu t, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, kªu gäi vèn cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®Ó ®Çu t s¶n xuÊt.  C«ng ty cßn m¹nh d¹n xin ®Çu t thªm vµ huy ®éng nhiÒu nguån kh¸c ®Ó n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt nh: Vay NH ®Çu t, huy ®éng quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt, quü phóc lîi, vay cña UBKH m«i trêng, vay cña c¸c nguån tµi trî ODA - Ph¸p.  Nhê kh¶ n¨ng khai th¸c vµ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, c¬ cÊu vèn cña DN ®· ®îc c¶i thiÖn (tæng sè vèn sö dông cña c«ng ty hiÖn lµ 26 tû trong ®ã: vèn ng©n s¸ch 7.7 tû, vèn tù cã 2.2 tû, vèn vay 16.1 tû). H¬n n÷a, cïng víi sù quan t©m cña c¸c cÊp l·nh ®¹o thµnh phè, Së chñ qu¶n - Së giao th«ng c«ng chÝnh Hµ Néi vµ sù nç lùc phÊn ®Êu cña tËp thÓ CBCNV c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ ®· ®a c«ng ty trë thµnh mét ®¬n vÞ dÉn ®Çu trong toµn quèc vÒ lÜnh vùc chiÕu s¸ng c«ng céng, ngang tÇm víi c¸c níc trong khu vùc §«ng Nam ¸ vÒ lÜnh vùc chiÕu s¸ng cung cÊp s¶n phÈm cho mét sè quèc gia kh¸c.  TÝnh ®Õn nay, s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt trong toµn bé c¸c tØnh thµnh phè trong c¶ níc: 90% thiÕt bÞ chiÕu s¸ng cña c«ng ty s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p ®îc sö dông trªn ph¹m vi toµn miÒn B¾c, ë miÒn Trung tû lÖ ®¹t tõ 40% - 50%, ë miÒn Nam tû lÖ nµy lµ 10% - 15%.  HiÖn nay, c«ng ty vÉn ®ang tõng bíc n©ng cao chÊt lîng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®ång thêi h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nh»m ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®Æt ra ®Ó chiÕm thÞ trêng lín trong ph¹m vi c¶ níc. HiÖn t¹i vµ t¬ng lai c«ng ty ®· chñ tr¬ng më réng thÞ trêng cña m×nh sang c¸c níc trong khu vùc: Lµo, Campuchia... II. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng qu¶n lý ë c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty.  C«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn. C¸c phßng ban kh«ng trùc tiÕp ra lÖnh cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, mµ c¸c bé 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phËn nµy chØ chuÈn bÞ th«ng tin th«ng qua mét ngêi ®Ó ®a quyÕt ®Þnh xuèng ®¬n vÞ s¶n xuÊt, ®ång thêi lµm nhiÖm vô tham mu cho gi¸m ®èc c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty.  §øng ®Çu lµ ban gi¸m ®èc c«ng ty ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch theo dâi c¸c khèi c«ng viÖc, c¸c ®¬n vÞ chuyªn ngµnh gåm 4 ngêi: Gi¸m ®èc c«ng ty vµ 3 phã gi¸m ®èc.  Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ngêi phô tr¸ch chung, lµ ®¹i diÖn cho c«ng ty tríc ph¸p luËt vµ cÊp trªn vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Gi¸m ®èc c«ng ty cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh trong viÖc tæ chøc, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng chung cña c«ng ty nh»m thùc hiÖn c¸c chØ tiªu nhiÖm vô ®îc giao, ®ång thêi trùc tiÕp qu¶n lý XN xuÊt nhËp khÈu, c¸c phßng ban ®éi x©y dùng. Gi¸m ®èc c«ng ty v¹ch ra c¸c ph¬ng híng môc tiªu dµi h¹n, ng¾n h¹n cho c¶ c«ng ty, kiÓm tra gi¸m s¸t, ®«n ®èc chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trëng vµ c¸c c¸n bé trùc thuéc kÞp thêi kh¾c phôc nh÷ng sai sãt ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. G§ c«ng ty do cÊp trªn bæ nhiÖm.  C¸c phã gi¸m ®èc c«ng ty (do Gi¸m ®èc c«ng ty ®Ò nghÞ ®îc cÊp trªn bæ nhiÖm) lµ ngêi gióp G§ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do G§ ph©n c«ng, lµm PG§ ®iÒu hµnh c¸c khèi s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty:  1 Phã Gi¸m §èc c«ng ty phô tr¸ch nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ chiÕu s¸ng vµ XN qu¶n lý ®iÖn chiÕu s¸ng.  1 Phã Gi¸m §èc phô tr¸ch XN x©y l¾p vµ khèi kü thuËt.  1 Phã Gi¸m §èc phô tr¸ch khèi ®¨ng kiÓm vµ dÞch vô xe  C¸c phßng ban chøc n¨ng:  Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô qu¶n lý nh©n sù, tham mu cho G§ vÒ c«ng t¸c nh©n sù, tuyÓn lao ®éng, ®µo t¹o kû luËt lao ®éng, gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch chÕ ®é tiÒn l¬ng, thëng ph¹t ®èi víi CBCNV trong c«ng ty ®¶m b¶o c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th, tiÕp kh¸ch, phôc vô ¨n uèng vµ kh¸m ch÷a bÖnh cña Cty.  Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t ph¸t triÓn: trùc tiÕp lËp kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ tr×nh G§ phª duyÖt, theo dâi kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã. Tæ chøc phèi hîp, ®iÒu hµnh chung vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch trong c«ng ty, lµ ®Çu mèi liªn hÖ víi c¸c b¹n hµng cña c«ng ty. Tham mu cho PG§ vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ truyÒn ®¹t th«ng tin cña G§ tíi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc.  Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Híng dÉn lµm thñ tôc më tµi kho¶n chuyªn chi cho c¸c ®¬n vÞ, kÕt hîp víi phßng kÕ ho¹ch ®Çu t vµ ph¸t triÓn ®Ó thanh to¸n cho c¸c ®¬n vÞ theo hîp ®ång néi bé. Ph©n c«ng ph©n cÊp qu¶n lý ®Õn tõng bé phËn kÕ to¸n ®Ó theo dâi ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ. Cung cÊp th«ng tin tµi chÝnh, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gióp G§ ®a ra quyÕt ®Þnh vÒ c«ng viÖc kinh doanh, ngoµi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ra cßn cung cÊp ®Çy ®ñ chÝnh x¸c c¸c tµi liÖu vÒ cung øng, dù tr÷, sö dông vËt t m¸y mãc ®Ó qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông nã tèt.  Phßng kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm KCS: cã nhiÖm vô kiÓm tra, gi¸m s¸t chÊt lîng s¶n phÈm, b¸n thµnh phÈm hoµn thµnh trong tõng kh©u s¶n xuÊt, kiÓm tra chÊt lîng cña vËt t, hµng ho¸ nhËp xuÊt, chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty thi c«ng.  XÝ nghiÖp xuÊt nhËp khÈu (phßng thÞ trêng): cã nhiÖm vô nhËp khÈu vËt t, thiÕt bÞ, mua b¸n c¸c lo¹i vËt t, thiÕt bÞ trong níc phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiªu thô c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ trêng. Ngoµi ra cßn nhËn nhiÖm vô tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty Cæ phÇn ®iÖn chiÕu s¸ng, trong ®ã XN ®îc tæ chøc c¸c ®¹i lý b¸n hµng theo quy ®Þnh cña NN.  Phßng qu¶n lý vËt t thiÕt bÞ: cã nhiÖm vô nhËp xuÊt toµn bé vËt t thiÕt bÞ nhËp vµo kho c«ng ty, qu¶n lý b¶o qu¶n vËt t thiÕt bÞ ®îc ph©n c«ng.  Phßng b¶o vÖ: cã nhiÖm vô ®¶m b¶o c«ng t¸c an ninh, an toµn, ®«n ®èc gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn néi quy cña c«ng ty, ph¸p lÖnh cña NN, trong lÜnh vùc c«ng ty qu¶n lý, tr«ng coi gi÷ g×n tµi s¶n cña c«ng ty.  Ngoµi ra cßn cã nh÷ng bé phËn sau trùc tiÕp chÞu sù qu¶n lý cña G§ Cty.  C¸c chi nh¸nh cña c«ng ty: cã nhiÖm vô lµm Marketing giíi thiÖu s¶n phÈm, n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty, tõng bíc më réng kinh doanh, tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt, khai th¸c, tham gia ®Êu thÇu, tæ chøc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh chiÕu s¸ng, tæ chøc l¾p r¸p hoµn thiÖn s¶n phÈm t¹i chç mét sè chñng lo¹i s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt ®¶m b¶o ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Thêng xuyªn thØnh thÞ b¸o c¸o thùc tÕ víi G§ c«ng ty ®Ó ®Ò xuÊt biÖn ph¸p ph¸t triÓn.  §éi x©y dùng: cã nhiÖm vô thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a lín trong toµn vµ ngoµi c«ng ty. Cung cÊp bª t«ng, c¸t, ®¸ cho c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty.  Trªn ®©y lµ vµi nÐt vÒ ®Æc ®iÓm vµ nhiÖm vô chÝnh cña c¸c phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ. Ngoµi c¸c nhiÖm vô nãi trªn, c¸c ®¬n vÞ ®Òu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi nhau ®Ó cïng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu qu¶n lý cña c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh cÊp trªn, lµm tham mu trî gióp ®¾c lùc cho G§ c«ng ty.  Díi ®©y lµ s¬ ®å bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña c«ng ty: III. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt vÞ ®« thÞ. 1. Tæ chøc hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  C«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng Ých, v× vËy c«ng ty võa ph¶i thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, võa ph¶i thùc hiÖn c¸c môc tiªu nhiÖm vô do NN giao. HiÖn nay c«ng ty ®ang:  Qu¶n lý vµ duy tr× líi ®Ìn c«ng céng thµnh phè Hµ Néi (gi¸ trÞ s¶n lîng ®¹t 7.1 tû ®ång, chiÒu dµi 3094 km).  X©y dùng vµ c¶i t¹o hÖ thèng chiÕu s¸ng (gi¸ trÞ s¶n lîng ®¹t 2.4 tû ®ång, chiÒu dµi tuyÕn ®iÖn c¶i t¹o vµ x©y dùng míi lµ 90km).  S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nh ®Ìn chiÕu s¸ng, xe chuyªn dông (gi¸ trÞ s¶n lîng ®¹t 16.5 tû ®ång)  V× ®Æc ®iÓm cña mçi lo¹i s¶n phÈm, c«ng viÖc lµ kh¸c nhau, nªn ®ßi hái mçi bé phËn s¶n xuÊt còng ph¶i cã nh÷ng ®Æc thï riªng. Do ®ã c«ng ty ®· chia thµnh c¸c khèi s¶n xuÊt; ®øng ®Çu mçi khèi lµ mét PG§ c«ng ty trùc tiÕp l·nh ®¹o. a) Khèi kü thuËt vµ XN x©y l¾p ®iÖn chiÕu s¸ng. Bao gåm:  XN t vÊn thiÕt kÕ  XN dông cô c¬ ®iÖn  XN x©y l¾p ®iÖn NhiÖm vô:  ThiÕt kÕ, kh¶o s¸t c¸c c«ng tr×nh chiÕu s¸ng c«ng céng, chiÕu s¸ng néi ngo¹i thÊt, lËp dù to¸n vµ tiªn lîng vËt t chuyÓn phßng kÕ ho¹ch ®Çu t vµ ph¸t triÓn thÈm ®Þnh, lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu (kÓ c¶ c¸c c«ng tr×nh), lµm t vÊn theo yªu cÇu kh¸ch hµng.  Qu¶n lý, söa ch÷a ®¹i tu c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc, gia c«ng chÕ t¹o khu«n mÉu  L¾p ®Æt hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng c«ng céng, ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng trªn toµn quèc vµ thùc hiÖn trang trÝ trong nh÷ng ngµy lÔ tÕt. b) Khèi dÞch vô ®¨ng kiÓm Bao gåm  XN qu¶n lý ®éi xe  Tr¹m kiÓm ®Þnh ph¬ng tiÖn c¬ giíi ®êng bé  Cöa hµng x¨ng dÇu NhiÖm vô:  Thùc hiÖn dÞch vô kiÓm ®Þnh c¸c ph¬ng tiÖn c¬ giíi ®êng bé  Cung cÊp c¸c dÞch vô vËn t¶i, xe ca cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong c«ng ty  Cung cÊp x¨ng dÇu phôc vô trong vµ ngoµi c«ng ty c) Nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ chiÕu s¸ng vµ XN qu¶n lý ®iÖn chiÕu s¸ng. Bao gåm:  XN qu¶n lý ®iÖn chiÕu s¸ng  Nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ chiÕu s¸ng. NhiÖm vô: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Qu¶n lý duy tr× hÖ thèng chiÕu s¸ng c«ng céng, tÝn hiÖu giao th«ng trong toµn thµnh phè HN, thùc hiÖn c«ng tr×nh chiÕu s¸ng lÔ héi theo kÕ ho¹ch.  Nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ chiÕu s¸ng lµ n¬i tËp trung s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty. Hµng n¨m nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt ra mét sè lîng s¶n phÈm lín víi gi¸ trÞ s¶n lîng trung b×nh chiÕm 36% so víi tæng s¶n lîng toµn c«ng ty. Bao gåm:  XN s¶n xuÊt thiÕt bÞ chiÕu s¸ng: s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i ®Ìn, phô kiÖn phôc vô cho c«ng t¸c chiÕu s¸ng c«ng céng, chiÕu s¸ng c«ng nghiÖp, chiÕu s¸ng néi, ngo¹i thÊt  XN « t«: s¶n xuÊt, ®ãng míi c¸c lo¹i xe chuyªn dïng phôc vô cho ®« thÞ nh xe Ðp r¸c, xe hót bïn, xe röa ®êng... ®¹i tu söa ch÷a c¸c lo¹i xe kh¸c.  Ph©n xëng ®óc: ®óc nh÷ng s¶n phÈm gang, nh«m, lµm chi tiÕt cho c¸c lo¹i ®Ìn chiÕu s¸ng, ®óc cét ®Ìn dïng ®Ó chiÕu s¸ng vên hoa, c«ng viªn.  XN gia c«ng nãng: s¶n xuÊt c¸c lo¹i cét thÐp, cÇu xµ, chôp khung nãng.  §øng ®Çu mçi XN lµ mét G§XN vµ mét PG§ phô tr¸ch khèi vÒ mäi ho¹t ®éng cña XN nh: t×nh h×nh sö dông vËt t, lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ, kÕt qu¶ s¶n xuÊt còng nh tiÕn ®é s¶n xuÊt cña XN m×nh phô tr¸ch. Ngoµi ra, c¸c XN l¹i chia thµnh c¸c xëng, tæ s¶n xuÊt theo tõng c«ng ®o¹n c«ng nghÖ chÕ t¹o ra s¶n phÈm nh ph©n xëng c¬ khÝ, ph©n xëng rÌn nhiÖt, ph©n xëng s¬n m¹, ph©n xëng chuÈn bÞ, tæ dËp, ph©n xëng l¾p r¸p mçi ph©n xëng do mét ngêi lµm tæ trëng cã nhiÖm vô gióp G§XN theo dâi gi¸m s¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tæ chøc ph©n c«ng c«ng viÖc cho phï hîp ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. 2. Kh¶ n¨ng c«ng nghÖ hiÖn nay cña c«ng ty. a) C¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn thiÕt bÞ chiÕu s¸ng  Tr×nh ®é c«ng nghÖ tõ thiÕt kÕ, trang bÞ kü thuËt s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn thiÕt bÞ chiÕu s¸ng cña c«ng ty HAPULICO ®îc ®¸nh gi¸ ngang tÇm víi c¸c níc trong khu vùc.  C«ng nghÖ dËp  C«ng nghÖ xö lý bÒ mÆt  C«ng nghÖ chÊt dÎo  C«ng nghÖ l¾p r¸p vµ kiÓm tra.  C«ng nghÖ thiÕt kÕ b) C«ng nghÖ gia c«ng c¬ khÝ.  Víi ®éi ngò kü s, c«ng nh©n lµnh nghÒ, cïng víi m¸y mãc, thiÕt bÞ xëng hiÖn ®¹i. C«ng ty ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c c«ng nghÖ c¬ b¶n sau:  C«ng nghÖ gia c«ng c¬ khÝ  C«ng nghÖ dËp.  C«ng nghÖ uèn t«n 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  S¶n xuÊt c¸c lo¹i nhÝp « t«, c¸c lo¹i thÐp h×nh.  C«ng nghÖ hµn ghÐp. ViÖc øng dông c¸c thµnh tùu c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt ®· ®em l¹i cho c«ng ty nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt, gi¸ thµnh h¹ ®¸p øng ®îc nhu cÇu kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc.  Quy tr×nh s¶n xuÊt hai s¶n phÈm chÝnh Quy tr×nh vÒ s¶n xuÊt ®Ìn chiÕu s¸ng c«ng céng C¸c lo¹i ph«i tõ PX ®óc Gia c«ng c¬ khÝ mµi, taro Xö lý bÒ mÆt s¬n VËt t cÊp tõ kho kim khÝ Gia c«ng c¬ khÝ dËp, taro Xö lý bÒ mÆt s¬n m¹ L¾p r¸p thµnh s¶n phÈm KiÓm tra C¸c chi tiÕt phô gãi Quy tr×nh s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p c¸c lo¹i ®Ìn néi§ãng thÊt kiÖn cÊp tõ kho nhËp kho TËp kÕt b¸n TP nhËp ngo¹i L¾p r¸p côm ®iÖn hËt ký Chøng tõ Tæng hîp SX b¸n TP trong níc L¾p r¸p th©n ®Ìn bæKiÓm tra NhËp kho xuÊt b¸n ChøngChøng tõ gèc tõ gèc B¶ng B¶ng h©n h©n NhËt ký - bæ Chøng tõ bæ IV. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®¹t ®îc qua nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Chøng tõ  Nhê kÕt qu¶ thùc hiÖn ®Çu t, ®ång thêi l¹i ®îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c cÊp c¸c ngµnh trong vµ ngoµi thµnh phè, nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· ®¹t ®îc bíc t¨ng trëng vît bËc, thÓ hiÖn qua c¸c mÆt: Chøng tõ gèc 8 B¶ng h©n bæ hËt ký Chøng tõ bæ Chøng tõ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gèc B¶ng h©n NhËt ký Chøng tõ bæ tËp trung duy tr× hÖ  C«ng ty lu«n b¸m s¸t nhiÖm vô chÝnh trÞ thµnh phè giao, thèng chiÕu s¸ng c«ng céng thµnh phè, ph¸t huy cã hiÖu qu¶ líi ®Ìn, tiÕt kiÖm chi phÝ ®Çu t söa ch÷a, h¹n chÕ ®iÖn n¨ng sö dông, t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý. HiÖn any, c«ng ty ®ang qu¶n lý 786 km ®Ìn, 454 tr¹m ®iÖn víi c«ng suÊt lµ 4600 kw.  §i ®«i víi c«ng t¸c b¶o tr×, c«ng ty cßn thùc hiÖn trang trÝ ®Ìn mµu thêng xuyªn phôc vô c¸c ngµy lÔ héi víi nhiÒu mÉu m·, kiÓu d¸ng míi lµm t¨ng thªm vÎ ®Ñp thñ ®«, gãp phÇn t¹o kh«ng khÝ vui t¬i trong ngµy lÔ. Tæng gi¸ trÞ trang trÝ ®Ìn thµnh phè ®¹t 2 tû ®ång.  C«ng t¸c x©y l¾p c«ng tr×nh chiÕu s¸ng n¨m 2001 ®¹t kÕt qu¶ h¬n n¨m tríc (GTSL t¨ng h¬n 20%). S¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ dÞch vô t¨ng trëng nhanh. Ngoµi mÆt hµng truyÒn thèng vÒ s¶n phÈm chiÕu s¸ng vÉn ®îc duy tr×, c«ng ty ®· ®Èy m¹nh mÆt hµng chÕ t¹o, ®ãng xe chuyªn dïng ®« thÞ (GTSL s¶n xuÊt c«ng nghiÖp lªn tíi 40.5 tû ®ång, t¨ng 39% so víi n¨m 2000 vµ b»ng 160% n¨m 1999)  C«ng ty ®· hoµn thµnh vît møc toµn diÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®îc giao vµ tiÕp tôc ph¸t triÓn víi møc t¨ng trëng 25% so víi c¸c n¨m tríc:  ChØ tiªu gi¸ trÞ s¶n lîng c«ng ty n¨m 2001:  So víi n¨m 1999 t¨ng 26 tû ®ång, ®¹t 168%  So víi n¨m 2000 t¨ng 23.5 tû ®ång, ®¹t 134% Trong ®ã gi¸ trÞ s¶n lîng c«ng nghiÖp do Nhµ m¸y s¶n xuÊt theo gi¸ thµnh c«ng xëng n¨m 2001:  So víi n¨m 1999 t¨ng 17.3 tû ®ång, ®¹t 175%  So víi n¨m 2000 t¨ng 11.5 tû ®ång, ®¹t 140%  ChØ tiªu doanh thu n¨m 2001  So víi n¨m 1999 t¨ng 41.7 tû ®ång, ®¹t 186%  So víi n¨m 2000 t¨ng 27.2 tû ®ång, ®¹t 143%  C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch n¨m 2001:  So víi n¨m 1999 t¨ng 0.9 tû ®ång, ®¹t 134%  So víi n¨m 2000 t¨ng 0.8 tû ®ång, ®¹t 129%  Lîi nhuËn n¨m 2001:  So víi n¨m 1999 t¨ng 2.4 tû ®ång, ®¹t 185%  So víi n¨m 2000 t¨ng 1.5 tû ®ång, ®¹t 140%  KÕt qu¶ c«ng ty ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m qua thËt ®¸ng tù hµo vµ khÝch lÖ. Theo dù ¸n ®Çu t chiÒu s©u dù kiÕn ®Õn n¨m 2003; gi¸ trÞ s¶n lîng c«ng ty ®¹t 90 tû. C«ng ty sÏ cè g¾ng phÊn ®Êu n¨m 2003 ®¹t GTSL 100 tû. §Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu cã ý nghÜa lÞch sö 100 tû, c«ng ty ®Ò ra chØ tiªu phÊn ®Êu n¨m 2002 nh sau (so víi thùc hiÖn n¨m 2001): 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  GTSL ®¹t 95 tû, b»ng 104.4%, trong ®ã cña nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ chiÕu s¸ng vµ ®« thÞ ®¹t 42 tû, b»ng103.7%.  Doanh thu ®¹t 90 tû, b»ng 100%  C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch ®¹t 3.6 tû ®ång, b»ng102.8%  N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ®¹t 170 triÖu ®ång, b»ng 112.6%  Thu nhËp b×nh qu©n ®¹t 1.6 triÖu ®ång, b»ng 106.7%  HiÖu qu¶ sö dông vèn NN cÊp:  1 ®ång vèn lµm ra GTSL : 10.6 ®ång, b»ng 105%  1 ®ång vèn lµm ra doanh thu: 10.4 ®ång, b»ng 104%  1 ®ång vèn lµm ra lîi nhuËn: 0.58 ®ång, b»ng 100% 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÇn II: B¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ I. §Æc ®iÓm bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty  Do ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty ®· chia thµnh c¸c khèi vµ XN s¶n xuÊt riªng biÖt, kh«ng tËp trung t¹i mét ®iÓm chÝnh. V× vËy bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo h×nh thøc ph©n t¸n; mçi khèi, mçi XN ®Òu cã kÕ to¸n, h¹ch to¸n kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i ®¬n vÞ m×nh, lËp b¸o c¸o göi lªn phßng kÕ to¸n cña c«ng ty (c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n riªng). Phßng kÕ to¸n c«ng ty tiÕn hµnh tËp hîp c¸c b¸o c¸o tµi liÖu cña ®¬n vÞ thµnh mét b¶n b¸o c¸o cña Cty  Niªn ®é kÕ to¸n cña c«ng ty ¸p dông lµ mét n¨m, b¾t ®Çu tõ ngµy 1/1 ®Õn hÕt ngµy 31/12.   Cô thÓ vÒ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty nh sau: Phßng kÕ to¸n gåm 9 ngêi.  KÕ to¸n trëng - kiªm trëng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cã nhiÖm vô tæ chøc, ®iÒu hµnh toµn bé hÖ thèng kÕ to¸n cña C«ng ty, tham mu cho Gi¸m §èc vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh, thu chi tiÒn mÆt, kÕ ho¹ch t×m nguån vèn vay vµ tµi trî... cho C«ng ty. Nghiªn cøu, vËn dông chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n cña NN víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng ty, ®ång thêi tham mu cho G§ bè trÝ, s¾p xÕp nh©n sù phßng TCKT.  Phã phßng kÕ to¸n: lµ ngêi gióp viÖc cho KÕ to¸n trëng, 1 kÕ to¸n TSC§ theo dâi khèi kü thuËt, dông cô c¬ ®iÖn, hµng n¨m lËp kÕ ho¹ch khÊu hao, ®ång thêi gi¸m s¸t vµ kiÓm kª TSC§ cã hiÖu qu¶, xö lý nh÷ng trêng hîp g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty vµ 1 kÕ to¸n tiÒn l¬ng thanh to¸n vµ quyÕt to¸n l¬ng.  KÕ to¸n tæng hîp: lµm nhiÖm vô ghi sæ NKCT, B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, sæ chi tiÕt, sæ c¸i, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, theo dâi h¹ch to¸n toµn bé ho¹t ®éng cña c¸c xÝ nghiÖp, c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶, thanh to¸n néi bé, tæng hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh, tiªu thô s¶n phÈm, tæng hîp sè liÖu lËp b¸o c¸o kÕ to¸n cña C«ng ty. KÕ to¸n tæng hîp cïng víi kÕ to¸n trëng ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty tõ ®ã cã ý kiÕn ®Ò xuÊt vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn.  KÕ to¸n vËt t: cã nhiÖm vô h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp vËt t, gi¸m s¸t t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu, dông cô trong kú, theo dâi thanh to¸n c«ng nî víi ngêi b¸n . Cuèi th¸ng tËp hîp chøng tõ nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu ®Ó ghi sæ kÕ to¸n ®èi chiÕu gi÷a sè liÖu sæ s¸ch vµ thùc tÕ, ph¸t hiÖn sai lÖch ®Ó ghi sæ kÞp thêi.  KÕ to¸n tiÒn mÆt: cã nhiÖm vô theo dâi x¸c kho¶n thu chi tiÒn mÆt, c¸c kho¶n t¹m øng x¶y ra hµng ngµy,theo dâi khèi s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, kiÓm tra viÖc 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thanh to¸n l¬ng, cã nhiÖm vô tæ chøc sæ s¸ch theo dâi, ph©n lo¹i c¸c nguån thu vµ chi phôc vô yªu cÇu tæng hîp b¸o c¸o c¸c bé phËn cã liªn quan.  KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng: theo dâi c¸c kho¶n thu, chi TGNH, lµm thñ tôc vay vèn vµ b¶o l·nh víi NH, thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn vay, c«ng nî víi NH vµ NS. LËp kÕ ho¹ch vay vèn vµ tr¶ nî vay hµng n¨m. Theo dâi khèi ®¨ng kiÓm vµ dÞch vô xe ®« thÞ.  KÕ to¸n thanh to¸n : cã nhiÖm vô kiÓm tra theo dâi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, viÖc thanh to¸n NS víi cÊp trªn, víi kh¸ch hµng, theo dâi tiÒn vÒ thu nî cña kh¸ch hµng, theo dâi khèi vËn hµnh x©y l¾p.  Thñ quü: cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ thu chi tiÒn mÆt.  Bªn c¹nh ®ã cßn cã bé phËn kÕ to¸n trëng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty do gi¸m ®èc c«ng ty bæ nhiÖm theo ph©n cÊp qu¶n lý c¸n bé cña cÊp trªn cã tr¸ch nhiÖm cô thÓ sau:  Lµm tham mu cho ®¬n vÞ trëng vÒ mÆt qu¶n lý tµi chÝnh t¹i ®¬n vÞ, theo dâi qu¶n lý tµi s¶n cña ®¬n vÞ vµ ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ cã tiÕt kiÖm.  Tæ chøc viÖc më sæ kÕ to¸n ghi chÐp, thèng kª theo dâi, ®Þnh kú tæng hîp lËp b¸o c¸o theo quy ®Þnh sau khi ®· ®èi chiÕu cã x¸c nhËn cña ®¬n vÞ liªn quan phôc vô yªu cÇu qu¶n lý cña ®¬n vÞ, cña c«ng ty.  Tæ chøc lu gi÷ toµn bé chøng tõ sæ s¸ch, b¸o biÓu kÕ to¸n, b¸o c¸o theo quy ®Þnh. II. Tæ chøc h×nh thøc sæ kÕ to¸n cña c«ng ty. 1. Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu.  Mçi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®îc lËp chøng tõ kÞp thêi vµ theo ®óng quy ®Þnh vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p lËp. C«ng ty ®· c¨n cø vµo nh÷ng chøng tõ thèng nhÊt b¾t buéc vµ nh÷ng chøng tõ mang tÝnh híng dÉn ban hµnh theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n theo quy ®Þnh 1141 TC/Q§ - C§KT ngµy 1/11/1995 ®Ó x©y dùng mét hÖ thèng chøng tõ. ViÖc tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ ®Õn c¸c bé phËn ®¬n vÞ cã liªn quan do kÕ to¸n trëng c«ng ty x©y dùng. Chøng tõ sau khi sö dông ®îc b¶o qu¶n, lu tr÷ theo ®óng quy ®Þnh lu tr÷ cña NN. 2. Tæ chøc thùc hiÖn, vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ë c«ng ty  HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ®îc ¸p dông thèng nhÊt trong toµn c«ng ty lµ hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141 TC/Q§ - C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé trëng bé tµi chÝnh.  Ngoµi ra c«ng ty quy ®Þnh më chi tiÕt mét sè tµi kho¶n ®Ó theo dâi h¹ch to¸n t¹i c¸c ®¬n vÞ phô thuéc trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô. TK 1367.1 XN qu¶n lý ®éi chiÕu s¸ng TK 136 .3 XN dông cô c¬ ®iÖn TK 1367.2 XN x©y l¾p TK 136 .4 XN dÞch vô ®¨ng kiÓm 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TK 136 .1 Khèi SXCN TK 136 .5 XN XNK TK 136 .2 XN t vÊn kü thuËt TK 136 .6 Chi nh¸nh  §èi víi c«ng t¸c theo dâi h¹ch to¸n, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ toµn bé ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ phô thuéc, c«ng ty quy ®Þnh më c¸c tµi kho¶n sau: TK 111 : TiÒn mÆt TK 154 CFSX (më chi tiÕt tõng ho¹t ®éng SP chÝnh) TK 112 TGNH (®îc më TK chuyªn chi) TK 155 TP (®¬n vÞ cã tæ chøc kho tp) TK 141 T¹m øng TK 211 TSC§HH TK 142 Chi phÝ tr¶ tríc TK 241 XDCBDD TK 152 NVL TK 214 HMTSC§ TK 153 CCDC TK 331 Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n TK 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ TK421 L·i cha ph©n phèi TK 336 Ph¶i tr¶ c«ng ty TK431 Quü khen thëng, phóc lîi TK414 Quü ph¸t triÓn kinh doanh TK621 Chi phÝ NVLTT TK 622 Chi phÝ NCTT TK627 Chi phÝ SXC TK 641 Chi phÝ b¸n hµng (XN XNK sö dông TK nµy, kh«ng dïng TK 627). 3. ChÕ ®é sæ s¸ch theo dâi h¹ch to¸n.  C«ng ty tæ chøc ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký - Chøng tõ, bao gåm:  NhËt ký chøng tõ sè 1, 2, 5, 9, 10  B¶ng kª sè 1, 2, 3, 4, 5, 6  C¸c sæ chi tiÕt  Sæ kÕ to¸n tæng hîp : Sæ c¸i, B¶ng ®èi chiÕu lu©n chuyÓn  Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña c«ng ty nh sau:  Chøng tõ gèc b¶ng ph©n bæ B¶ng kª Chó thÝch: Ghi hµng ngµy KiÓm tra ®èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng NhËt ký chøng tõ Sæ C¸i BCTC 13 Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp ®èi chiÕu chi tiÕt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  T¹i c¸c ®¬n vÞ phô thuéc, c¨n cø vµo t×nh h×nh ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n lý, c«ng ty quy ®Þnh më sæ s¸ch theo dâi theo h×nh thøc NhËt ký Sæ c¸i nh»m qu¶n lý cã hiÖu qu¶ vµ tæng hîp b¸o c¸o kÞp thêi chÝnh x¸c, tr¸nh t×nh tr¹ng chi tiªu l·ng phÝ, sai chÕ ®é, tæn thÊt tµi s¶n cña c«ng ty. Ngoµi ra tïy tõng ®¬n vÞ cã thÓ lùa chän hÖ thèng sæ s¸ch chi tiÕt sau:  Sæ quü tiÒn mÆt (do thñ quü ghi) Sæ quü tiÒn mÆt (do kÕ to¸n ghi)  Sæ tiÒn göi ng©n hµng Sæ theo dâi hµng NX (sæ b¸n hµng)  ThÎ kho theo dâi tõng lo¹i vËt t, hµng hãa Sæ theo dâi hµng göi  Sæ theo dâi t¹m øng Sæ theo dâi chi phÝ chung (CPBH)  Sæ theo dâi chi tiÕt chi phÝ c«ng tr×nh Sæ theo dâi chi tiÕt c«ng nî... 4. HÖ thèng b¸o c¸o ¸p dông trong c«ng ty  C¨n cø vµo sù cÇn thiÕt, ph¬ng ph¸p lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ®Æc ®iÓm h¹ch to¸n c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ ®· sö dông hÖ thèng b¸o c¸o theo chÕ ®é quy ®Þnh gåm c¸c b¸o c¸o b¾t buéc ®îc lËp theo quý, n¨m vµ c¸c b¸o c¸o lËp theo th¸ng - b¸o c¸o néi bé.  C¸c b¸o c¸o mang tÝnh chÊt b¾t buéc lËp theo quý, n¨m bao gåm:  B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (mÉu sè B01):  B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh (mÉu sè B02).  B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ (mÉu sè B03) .  ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (mÉu sè B04)  Ngoµi ra cßn cã mét sè b¸o c¸o kh«ng mang tÝnh b¾t buéc hµng th¸ng c¸c ®¬n vÞ lËp vµ göi b¸o c¸o vÒ c«ng ty ®Ó phôc vô yªu cÇu qu¶n lý.  Biªn b¶n kiÓm kª tiÒn mÆt tån quü ngµy 25 hµng th¸ng.  B¸o c¸o thu chi tµi chÝnh (TM, TGNH).  B¸o c¸o quü tiÒn mÆt.  B¶n kª ph©n lo¹i chi tiÕt; CFC, CFBH, c¸c kho¶n thanh to¸n chi hé c«ng ty  B¶n kª b¸n hµng.  B¶n theo dâi thanh to¸n víi ngêi mua hµng (b¸o c¸o c«ng nî).  B¶ng tæng hîp NXT vËt t, hµng ho¸.  B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.  B¶n x¸c minh quan hÖ thanh to¸n víi c«ng ty.  B¶n kª thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.  B¸o c¸o ho¸ ®¬n ®· sö dông.  C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña Cty ®îc lËp vµ göi vµo cuèi mçi quý cho c¸c n¬i  Së giao th«ng c«ng chÝnh Hµ Néi. + Côc thèng kª.  Côc thuÕ Hµ Néi. + Chi côc qu¶n lý vèn cña c¸c doanh nghiÖp. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  §èi víi b¸o c¸o néi bé, kÕ to¸n c¸c ®¬nvÞ chÞu tr¸ch nhiÖm lËp vµ göi b¸o c¸o tíi c¸c ®¬n vÞ chËm nhÊt ngµy 28 hµng th¸ng cïng víi kÕ ho¹ch th¸ng sau cho phßng kÕ ho¹ch ®Çu t vµ ph¸t triÓn, qu¶n lý lu gi÷ toµn bé chøng tõ, sæ s¸ch, biÓu mÉu b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ. Khi cã lÖnh chuyÓn giao vµo kho lu gi÷ ph¶i lËp biªn b¶n bµn giao. III. C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n theo mét sè phÇn hµnh cô thÓ ë c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ. 1. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn  Sè tiÒn thêng xuyªn cã mÆt t¹i quü ®îc Ên ®Þnh tuú thuéc vµo quy m«, tÝnh chÊt ho¹t ®éng tõng thêi kú cña tõng ®¬n vÞ.  Mäi nghiÖp vô ph¸t sinh cã ®Çy ®ñ chøng tõ gèc hîp lÖ: PhiÕu thu, phiÕu chi, biªn lai thu tiÒn, giÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã, b¶ng sao kª ng©n hµng... ®Òu ®îc kÕ to¸n ph©n lo¹i theo néi dung vµ ®Þnh kho¶n theo quy ®Þnh ghi vµo sæ quü, b¶ng kª.  §èi víi kho¶n nî gèc ngo¹i tÖ, kÕ to¸n theo dâi theo c¶ nguyªn tÖ. Cuèi niªn ®é kÕ to¸n tÝnh sè d c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ ngo¹i tÖ cÇn ®îc ®¸nh gi¸ theo tû gi¸ thùc tÕ (theo c«ng bè cña ng©n hµng NN).  KÕ to¸n t¹m øng vµ thanh to¸n t¹m øng thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh, ®¶m b¸o chøng tõ hîp lÖ. Riªng ®èi víi c¸c xÝ nghiÖp ®îc phÐp më tµi kho¶n chuyªn chi, kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ lËp biªn b¶n ®èi chiÕu x¸c ®Þnh sè d nî ®èi víi c«ng ty.  C¸c chøng tõ hîp lÖ ®îc tæng hîp ph©n lo¹i ghi sæ NKCT ®¶m b¶o nguyªn t¾c ®Çy ®ñ, kÞp thêi. Cuèi kú tËp hîp sè liÖu ghi sæ c¸i tµi kho¶n 111, 112 ,141.. Chøng tõ gèc B¶ng kª sè 1, 2 NhËt ký chøng tõ sè 1, 2 Sæ quü tiÒn mÆt, TGNH Sæ c¸i TK 111, 112 B¸o c¸o thu chi TM, TGNH Chó thÝch: Ghi hµng ngµy KiÓm tra ®èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng B¸o c¸o tµi chÝnh 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. KÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu.  C«ng ty hiÖn nay cã kho¶ng 2000 chñng lo¹i vËt t vµ b¸n thµnh phÈm: Kim lo¹i ®en (thÐp h×nh c¸c lo¹i), kim lo¹i mÇu (®iÖn ph©n), thÐp tÊm, c¸c lo¹i bãng ®Ìn chiÕu s¸ng, ®Ìn d©n dông, Balast tô nèi c¸c lo¹i, linh kiÖn chi tiÕt l¾p r¸p c¸c lo¹i s¶n phÈm chiÕu s¸ng, c¸c lo¹i phô tïng « t«, phô kiÖn ®Ó l¾p ®Æt c¸c tuyÕn ®êng chiÕu s¸ng (d©y, c¸p, ®iÖn c¸c lo¹i...). Mét sè c¸c vËt t phôc vô s¶n xuÊt kh¸c.  Tuy nhiªn do s¶n lîng NVL ë c«ng ty thêng xuyªn biÕn ®éng, ho¹t ®éng nhËp xuÊt NVL diÔn ra liªn tôc, do ®ã ®Ó h¹ch to¸n trÞ gi¸ NVL xuÊt kho, c«ng ty ®· sö dông gi¸ h¹ch to¸n vµ cuèi kú kÕ to¸n NVL sÏ tÝnh ra trÞ gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt kho ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp.  C¸c chøng tõ gèc lµ c¨n cø ph¸p lý ®Ó ghi sæ kÕ to¸n: phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, chøng tõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng...  §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt NVL ë c«ng ty ®îc tæ chøc theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n ®ång thêi c«ng ty còng ¸p dông ph¬ng ph¸p ghi sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt.  §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp NVL: XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu qu¶n lý, sö dông NVL vµ tr×nh ®é kÕ to¸n NVL c«ng ty ®· sö dông ph¬ng ph¸p kÕ khai thêng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n NVL. Nªn c¸c tµi kho¶n ®îc sö dông chñ yÕu lµ:  TK 152, TK 151, TK 331. Ngoµi ra cã TK 111, 112, 141, 621,627, 641, 642, 133, 632, 138, 136 (chi tiÕt).  Do c«ng ty ¸p dông h×nh thøc NKCT nªn c¸c chøng tõ gèc ®Òu ®îc ph©n lo¹i vµ ghi sæ chi tiÕt, b¶ng kª, sæ NKCT. Cuèi th¸ng tæng hîp sè liÖu tõ sæ NKCT ®Ó ghi sæ c¸i TK 152, TK 331, TK 133... 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chøng tõ gèc  SCT thanh to¸n víi NB, NhËt ký chøng tõ 1,2,5,10 Sæ chi tiÕt NVL B¶ng kª sè 3 B¶ng tæng hîp NVL ThÎ kho B¶ng ph©n bæ sè 2 Sæ c¸i TK 152, 331,133 ... Chó thÝch: Ghi hµng ngµy KiÓm tra ®èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng B¸o c¸o tµi chÝnh 3. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh.  Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty gåm: nhµ cöa 33 danh môc, m¸y mãc thiÕt bÞ 19 danh môc, dông cô xö lý 31 danh môc, vËt kiÕn tróc 11 danh môc, m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng t¸c 161 danh môc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i 19 danh môc. Toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty ®îc qu¶n lý chÆt chÏ c¶ vÒ mÆt hiÖn vËt, gi¸ trÞ vµ t×nh h×nh hao mßn ®Ó cã ph¬ng ¸n ®Çu t, sö dông thu håi vèn.  Mäi trêng hîp t¨ng gi¶m TSC§ cña c«ng ty ®Òu ph¶i lËp chøng tõ kÕ to¸n ®Ó lµm c¨n cø ph¸p lý cho viÖc ghi chÐp vµ kiÓm tra: Biªn b¶n thanh lý TSC§, Biªn b¶n giao nhËn TSC§... tõ gèc  §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n chiChøng tiÕt TSC§:  Nh»m tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh sè liÖu mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi vÒ sè lîng, hiÖn tr¹ng vµ gi¸ trÞ TSC§ hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m di chuyÓn B¶n kª hãa ®¬n NhËt kú chøng tõ Sæ chi tiÕt ThÎ TSC§nhËp trong néi bé c«ng ty, kÕ to¸n sè sö 9dông thÎ TSC§ lËpTSC® cho tõng ®èi tîng, theo TSC® TSC® nguån vèn ®Çu t h×nh thµnh TSC§, theo tõng ®¬n vÞ sö dông, theo tÝnh n¨ng sö dông TSC§.  §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp TSC§: B¶ng tÝnh B¶ng tæng  C«ng ty sö dông mét sè tµiph©n kho¶n sau: TK 211, TK TK 133, TK 241... bæ KH hîp214, TSC® ngoµi ra cßn nhiÒu tµi kho¶n liªn quan kh¸c.  Theo quy ®Þnh cña G§ c«ng ty, c¸c chøng tõ liªn quan tíi ghi nhËn thanh lý, nhîng b¸n cña c«ng ty ®Òu ®îc ph©n Sælo¹i, c¸i ghi sæ chi tiÕt, sæ NKCT. Cuèi th¸ng tËp Chó thÝch: TK 211, hîp sè liÖu ghi sæ c¸i TK 211, TK 214... 214... Ghi hµng ngµy 17 B¸o c¸o tµi chÝnh KiÓm tra ®èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4. KÕ to¸n tiÒn l¬ng.  C«ng ty hiÖn cã 520 ngêi trong ®ã khèi v¨n phßng cã 95 ngêi, khèi xÝ nghiÖp s¶n xuÊt cã 425 ngêi.  HiÖn nay c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm cuèi cïng ®èi víi bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt. §èi víi c¸c c¸n bé qu¶n lý vµ phôc vô s¶n xuÊt, c«ng ty chän c¸ch x¸c ®Þnh quü l¬ng cña tõng ®¬n vÞ nµy theo hÖ sè so víi trung b×nh møc b×nh qu©n gia quyÒn thùc tÕ ®îc chi ë c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt trong toµn c«ng ty. §ång thêi c¨n cø vµo kÕt qña thùc tÕ cña toµn c«ng ty còng nh cña c¸c ®¬n vÞ hµng th¸ng G§ c«ng ty sÏ xem xÐt quyÕt ®Þnh hÖ sè tr¸ch nhiÖm vµ hÖ sè g¾n bã víi s¶n xuÊt .  Bªn c¹nh ®ã cßn cã bé phËn BHYT, BHXH, KPC§ trÝch theo tû lÖ thÝch hîp do NN quy ®Þnh.  C«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt quü l¬ng dùa trªn sæ danh s¸ch lao ®éng theo sè lao ®éng hiÖn cã, sù biÕn ®éng lao ®éng trong tõng ®¬n vÞ, bé phËn:  B¶ng chÊm c«ng  PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm c«ng viÖc hoµn thµnh  Ngoµi ra cßn nh÷ng chøng tõ lµm c¨n cø ®Ó kÕ to¸n lËp sæ tæng hîp kÕt qu¶ lao ®éng cho tõng ®¬n vÞ, bé phËn vµ toµn c«ng ty phôc vô viÖc tÝnh to¸n n¨ng suÊt lao ®éng, tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm cña ngêi lao ®éng. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  C«ng t¸c h¹ch to¸n tæng hîp quü l¬ng ®îc ph¶n ¸nh qua hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n TK 334, 338, 141, 111, 622, 641, 642... Cuèi kú, kÕ to¸n tæng hîp chøng tõ, ph©n lo¹i, ghi sæ kÕ to¸n, sæ NKCT vµ sæ c¸i TK 334, 338, 141... Chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ sè 1 NhËt ký chøng tõ sè 1, 10 Sæ c¸i TK 334, 338... B¸o c¸o tæng hîp cña ®¬n vÞ B¸o c¸o tµi chÝnh  Trªn ®©y chØ lµ nh÷ng nÐt chÝnh vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n mét sè phÇn hµnh cô thÓ cña c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c th«ng tin tµi chÝnh phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.  IV. Mét sè nhËn xÐt s¬ bé vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ. 1. NhËn xÐt chung  Nh×n chung, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty (HAPULICO) ®îc thùc hiÖn kh¸ hiÖu qu¶. ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n toµn c«ng ty ph¸t triÓn toµn ®iÖn, tinh th«ng nghiÖp vô, cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao, trung thùc g¾n bã víi c«ng ty b¶o ®¶m theo dâi vµ cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, kÞp thêi phôc vô cho cÊp l·nh ®¹o ra quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ kinh doanh toµn c«ng ty.  Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm trªn vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò tån t¹i cÇn kh¾c phôc, hoµn thiÖn trong c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty. Cô thÓ:  VÒ vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n.  C«ng ty hiÖn vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh sè 1141/ TC - Q®/ C§KT ngµy 01/11/1995 cña bé tµi chÝnh. MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng nhng do ®Æc thï qu¶n lý, s¶n xuÊt kinh doanh nªn viÖc ¸p dông kh«ng tr¸nh khái nh÷ng 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khuyÕt ®iÓm. VÝ nh TK 152 chØ më chi tiÕt cho NVL chÝnh (152.1) vµ NVL phô (152.2) trong khi thùc tÕ NVL cña c«ng ty vÉn ®îc ph©n lo¹i thµnh NVL chÝnh, NVL phô, phÕ liÖu thu håi...  VÒ viÖc më sæ kÕ to¸n chi tiÕt.  KÕ to¸n c«ng ty ®· më nhiÒu sæ chi tiÕt phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng song thùc tÕ vÉn cha b¸m s¸t ®îc nhu cÇu. VÝ nh kÕ to¸n kh«ng më sæ chi tiÕt thanh to¸n víi nhµ cung cÊp mµ chi më b¶ng kª ho¸ ®¬n do nhµ cung cÊp cÊp trªn c¬ së ®ã vµo nhËt ký sè 5 ®iÒu nµy g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c kiÓm tra ®èi chiÕu...  VÒ viÖc më sæ kÕ to¸n tæng hîp:  ®Æc thï ph©n cÊp qu¶n lý cña c«ng ty chia thµnh ®¬n vÞ trùc thuéc - h¹ch to¸n phô thuéc vµ ®¬n vÞ trùc thuéc - h¹ch to¸n b¸o sæ. Hµng n¨m c¨n cø vµo nhiÖm vô, chØ tiªu c«ng ty giao cho c¸c ®¬n vÞ cã quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh, tù trang tr¶i chi phÝ, ®¶m b¶o nghÜa vô ®ãng gãp víi nhµ níc, víi c«ng ty vµ phÊn ®Êu cã tiÕt kiÖm. ®iÒu nµy g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c kÕ to¸n c«ng ty trong viÖc tËp hîp chÝnh x¸c chi phÝ ph¸t sinh cña toµn c«ng ty. HiÖn nay, c«ng ty kh«ng më sæ nhËt ký chøng tõ sè 7, 8 mµ chØ c¨n cø vµo tµi liÖu cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cung cÊp (®· qua c«ng t¸c kiÓm tra ®èi chiÕu trong néi bé c«ng ty), cïng b¶n kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ h¹ch to¸n trùc tiÕp ®ång thêi ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan. ®©y sÏ lµ khã kh¨n rÊt lín cho c«ng t¸c kiÓm to¸n néi bé còng nh c«ng t¸c thanh tra kiÓm tra cña c¸c cÊp qu¶n lý cao h¬n.  VÒ viÖc sö dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n.  Trªn ®µ ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng ty ®· trang bÞ ®îc mét sè m¸y tÝnh ®Ó sö dông trong nghiÖp vô kÕ to¸n, nhng l¹i cha ph¸t huy hÕt tÝnh n¨ng kü thuËt cña chóng trong c«ng viÖc qu¶n lý nãi chung. 2. KiÕn nghÞ:  Mét lµ: C«ng ty nªn më tµi kho¶n chi tiÕt theo dâi NVL: 152.1 NVL chÝnh 152.4 phô tïng thay thÕ. 152.2 NVL phô 152.5 NVL vµ thiÕt bÞ 152.3 Nhiªn liÖu 152.8 NVL kh¸c.  Cã nh vËy, viÖc ph©n chia thµnh c¸c nhãm vËt liÖu míi cã t¸c dông, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc theo dâi chi tiÕt tõng nhãm vËt liÖu ®îc tèt h¬n, chÝnh x¸c h¬n trong tÝnh to¸n.  Hai lµ: KÕ to¸n c«ng ty nªn më sæ chi tiÕt theo dâi víi nhµ cung cÊp (theo dâi c¶ phÇn nguyªn tÖ ®èi NCC thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ). 20
- Xem thêm -