Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG VĨNH ----------------*&*-------------- TÊN ĐỀ TÀI: “ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TIỂU HỌC” NĂM HỌC : 2011 - 2012 Họ & tên : Lê Ngọc Phát Chức vụ: Quyền Hiệu trưởng Đơn vị: Trường Tiểu học Long Vĩnh “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh PHẦN MỘT : MỞ ĐẦU I / LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Đảng về giáo dục-đào tạo, thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010, ngành giáo dục đang tích cực từng bước đổi mới nội dung chương trình đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý giáo dục, công tác kiểm tra nội bộ trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo qua quá trình hình thành nhân cách công dân. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học là thực hiện chức năng quản lý giáo dục, chức năng thiết yếu của các cơ quan quản lý giáo dục, là công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả giáo dục. Thanh tra, kiểm tra giáo dục là sự nghiệp của cán bộ lãnh đạo giáo dục: Lãnh đạo cần phải kiểm tra, thanh tra thường xuyên: “ Không coi trọng kiểm tra nội bộ trường học tức là tự tước mất vũ khí cần thiết của người lãnh đạo” ( Phạm Văn Đồng) Để nâng cao chất lượng dạy và học trong huyện nhà nói chung và trong trường Tiểu học Long Vĩnh nói riêng, nhà trường phải có những kế hoạch, biện pháp tổ chức quản lý tốt nhất là kế hoạch " Tăng cường kiểm tra toµn diÖn vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò " Với xu hướng “Dạy thật - học thật - chất lượng thật”, “dạy theo hướng phân hóa đối tượng”, trong nhà trường hiện nay thì việc Kiểm tra là vấn đề cần được thực hiện tốt. Vì vậy, tôi chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” trường TH Long Vĩnh năm học 2011 – 2012. II / MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU : Để nắm chắc thực lực năng lực, trình độ cũng như sở thích trong hoạt động giảng dạy của từng giáo viên và chất lượng trong nhà trường, tôi đã nghiên cứu tình hình đội ngũ giáo viên và học sinh của nhà trường trong những năm chúng tôi cùng chung công tác và đặc biệt trong ba năm học 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011. Các yêu cầu trong công tác nghiên cứu: Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 2 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh - Chất lượng Phẩm chất chính trị. - Chất lượng năng lực Chuyên môn. - Chất lượng công tác chủ nhiệm lớp. - Sở thích môn dạy của từng giáo viên. - Chất lượng thực tại của trường trong ba năm học 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011. Kết quả xếp loai Hạnh kiểm, xếp loại Học lực, kết quả học sinh lên lớp ,học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học... Đánh giá, đối chiếu kết quả điều tra đội ngũ và chất lượng học sinh của ba năm học để đánh giá đúng hiệu quả chỉ đạo của công tác Kiểm tra để xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong nhà trường . III / ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU : Tập trung nghiên cứu tình hình đội ngũ giáo viên và tập hợp kết quả học tập và tu dưỡng của học sinh ở toàn bộ các khối lớp trong nhà trường ba năm học : 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011.. IV/ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Phạm vi nghiên cứu trong nhà trường Tiểu học . Tìm hiểu và tổng kết những vấn đề lí luận công tác chỉ đạo, chất lượng giáo viên và học sinh của trường trong những năm học qua. Tìm hiểu nội dung và cách tiến hành những phương pháp rèn luyện bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên và toàn thể học sinh trong nhà trường. V/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, TIẾN HÀNH : Trong quá trình công tác và quản lý nhà trường người Hiệu trưởng thường xuyên cập nhật các thông tin chính xác về chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng học sinh để có các biểu thống kê chính xác về : - Kết quả tự đánh giá của từng giáo viên - Đánh giá xếp loại của Tổ chuyên môn Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 3 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh - Đánh giá xếp loại của Hội đồng thi đua nhà trường - Đánh giá xếp loai của Hiệu trưởng đối với từng thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường . - Thống kê các số liệu cụ thể của các năm học đối với từng lớp, từng học sinh về chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. - Đối chiếu các biểu mẫu thống kê và đưa ra các giải pháp cụ thể có hiệu quả thiết thực trong việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm xây dựng đội ngũ có chất lượng cao để nâng cao Hiệu quả giáo dục trong nhà trường Tiểu học. PHẦN HAI : NỘI DUNG I- Cơ sở lí luận : Kiểm tra là biện pháp của quản lý, chức năng của quản lý. Kiểm tra phương thức thu nhận thông tin. Đó là một hệ thống quan sát và so sánh xem lao động sư phạm thực tế có phù hợp với kế hoạch, tiêu chuẩn quy tắc đã dự kiến trước hay không. Vạch rõ kết quả tác động của chủ thể đến khách thể, vạch rõ những lệch lạc phạm phải. Kiểm tra có tầm quan trọng đối với hoạt động dạy và học cũng như tất cả các mặt hoạt động của nhà trường. Qua kiểm tra giáo viên sẽ có trách nhiệm hơn trong công việc được giao. Qua kiểm tra sẽ đánh giá đúng từng giáo viên, khen giáo viên có thành tích, tìm hiểu những nguyên nhân của sự tồn tại, hướng dẫn một số biện pháp giúp giáo viên hoàn thành tốt công việc được giao . KiÓm tra thêng xuyªn gióp c¸n bé qu¶n lý n¾m râ thÕ m¹nh nµo cña nhµ trêng cÇn ph¸t huy,nh÷ng ®iÓm nµo cÇn kh¾c phôc,nh©n tè nµo cÇn khai th¸c ,nh©n tè nµo cÇn ®iÒu chØnh…. Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 4 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh II- Cơ sở thực tiễn : Qua tìm hiểu kết quả các hoạt động của trường tiểu học Long Vĩnh trong nhiều năm qua, tôi thấy trường có một số mặt mạnh sau:: Trường có một số mặt mạnh : +Trêng cã C¸n bé qu¶n lý ®¹t danh hiÖu ChiÕn SÜ Thi §ua nhiÒu n¨m liªn tôc. + Trường có nhiều giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Cơ sở, có nhiều giáo viên đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến trong nhiều năm qua. +Tû lÖ gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®ộ trªn chuÈn cao . + Công đoàn vững mạnh - Luôn là chỗ dựa vững chắc để nhà trường triển khai nhiệm vụ năm học . + Công tác Đoàn - Đội : mạnh cấp huyện . + Trường có nền nếp : Chuyên môn và tổ chức các hoạt động giáo dục ®¹t hiÖu qu¶ cao. +TËp thÓ s ph¹m ®oµn kÕt thùc hiÖn tèt qui chÕ d©n chñ trong nhµ trêng. Một số mặt chưa mạnh cần quan tâm : + Trình độ chuyên môn cha thËt sù đồng đều, trong quá trình trình dự giờ cũng như kiểm tra, giáo viên còn những hạn chế về nhiều mặt khác nhau. + Cơ sở vật chất phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy còn nhiều hạn chế. Trường chưa có phòng chức năng để tiện lợi cho việc sử dụng công nghệ thông tin cũng như áp dụng cho các môn nghệ thuật. + Công tác thanh – kiểm tra của các bộ phận cũng như của trường còn nhiều hạn chế. III. LỊCH SỬ CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 5 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh 1 .Thực trạng Nhiều năm qua tại trường tiểu học Long Vĩnh công tác kiểm tra vẫn được tiến hành thường xuyên ở tất cả các hoạt động, đặc biệt là ở hoật động giảng dạy. Từ nhà trường cho tới các tổ chuyên môn, hồ sơ giáo án qua các lần kiểm tra, tổ chức các đợt dự giờ thăm lớp tương đối đầy đủ. Nhưng có điều việc kiểm tra đôi khi chưa có kế hoạch cụ thể, hoặc còn nương nhẹ việc đánh giá xếp loại . 2 .Thực tế giảng dạy Mặc dù vẫn còn những tồn tại trong quá trình thực hiện kiểm tra nhưng c«ng tác thanh kiểm tra toµn diÖn vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò thường xuyên đã tạo cho giáo viên có thói quen tốt trong việc thực hiện nghĩa vụ lao động của mình . Toàn bộ giáo viên đều có ý thức chấp hành tốt luật lao động. Thực hiện đúng chương trình, không có hiện tượng bỏ bài, bỏ tiết, vì vậy mọi học sinh đều được hưởng quyền lợi học tập công bằng, nhờ đã chất lượng học tập của học sinh có xu hướng năm sau luôn cao hơn năm trước. IV . NHỮNG KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO 1. Kiểm tra Tổ trưởng chuyªn m«n: - Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của tổ chuyên môn. - Nhận định của tổ trưởng về từng tổ viên. * Kiểm tra hồ sơ chuyên môn : - Các kế hoạch năm học của tổ, nhóm, cá nhân. - Các loại sổ biên bản các kì họp định kì của tổ. - Các kết quả điều tra cơ bản về học sinh và giáo viên. - Các bản lưu sáng kiến kinh nghiệm. * Nề nếp sinh hoạt tæ: Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 6 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh - Thông qua chương trình dạy học, nộp bài soạn. - Thông báo việc thực hiện chương trình - Khối lượng dự giờ, chấm – chữa bài cho học sinh. * Bồi dưỡng nghiệm vụ - Thực hiện cấc chuyên đề của nhà trường - Chuyên đề rút kinh nghiệm của tổ, nhóm. - Thực hiÖn kÕ ho¹ch tổ chức các Hội giảng cấp tổ, cấp trường . * Chỉ đạo phong trào học tập - Bồi dưỡng học sinh giỏi - Phụ đạo học sinh yÕu, kém - Theo dõi học sinh yếu kém - Xây dựng cách học bộ môn - Ngoại khoá thăm quan * Chất lượng dạy học - Trình độ kiến thức nghiệp vụ của tổ viên. - Chất lượng học tập của tổ viên . - Dự sinh hoạt tổ xem việc thống nhất nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn . - Trao đổi, phỏng vấn tổ trưởng, giáo viên . - Xem xét hồ sơ thi đua, chú ý tính hệ thống và tính thống nhất của tài liệu. Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 7 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh - Xem giáo án sổ điểm lớp - Nghe báo cáo, dự các buổi rút kinh nghiệm dự giờ - So sánh các hồ sơ giữa các tổ. - Dự giờ, phiếu phỏng vấn, điểm số khảo sát chất lượng. Thành phần kiểm tra tổ chuyên môn ngoài BGH còn thêm cán bộ cốt cán như CTCĐ, Trưởng ban TTrND . Khi kiểm tra xong phải có biên bản kiểm tra . 2. Kiểm tra việc thực hiện chương trình Thực hiện đúng, đủ Chương trình của từng môn học, ở từng khối lớp. Đảm bảo truyền thụ đủ, đúng nội dung kiến thức, kĩ năng cơ bản của từng môn học ở từng khối lớp của từng dạng bài . Có hình thức tổ chức dạy học phù hợp cho từng môn học của từng khối lớp. Giúp giáo viên nắm vững chương trình của từng môn học, của từng khối lớp mà mình phụ trách . - Phổ biến đầu năm những biến đổi hoặc những vấn đề mới về chương trình . - Giúp giáo viên lập kế hoạch thực hiện chương trình thông qua tổ nhóm chuyên môn . - Có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chương trình ở các môn học: + Kế hoạch giảng dạy : 1 tháng 2 lần, trước buổi sinh hoạt chuyên môn, BGH kiểm tra việc lên kế hoạch giảng dạy của Khối trưởng có đúng với kế hoạch giảng dạy do Bộ GD&ĐT quy định và chỉ đạo của Phòng GD&ĐT không, sau đó mới cho phổ biến ở tổ . + Trong những tiết học hàng ngày, Ban Giám hiệu trực phải kiểm tra việc thực hiện chương trình, thời khoá biểu của giáo viên bằng hình thức : Quan sát bảng và hoạt động của Giáo viên, học sinh trên lớp ( có thể kiểm tra bằng hình thức xác suất ) . Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 8 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh + Ban Giám hiệu thường xuyên luân phiên dự họp tổ, sinh hoạt của 1 tổ chuyên môn có 1 giám hiệu vào dự, cùng xây dựng và giải quyết những vấn đề còn mắc trong chuyên môn của Khối . + Để chọn giáo viên dạy giỏi các cấp, để kiểm tra việc triển khai chuyên đề, để Thanh tra theo định kì và bồi dưỡng nâng cao khả năng, nghệ thuật giảng dạy cho giáo viên dưới 2 hình thức : Báo trước và đột xuất . 3 - Kiểm tra việc soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên - Thống nhất cách soạn của từng môn học ở từng khối lớp. Các dạng bài soạn giờ ôn tập, kiểm tra, thực hành ( soạn mới hay bổ sung ). Yêu cầu về giáo án của giáo viên mới ra trường, của giáo viên giỏi, của giáo viên cần cố gắng. Xác định kiến thức trọng tâm của bài cần khắc sâu. Rèn kỹ năng gì ? Và đồ dùng dạy học nào cần phải chuẩn bị?.. Để quản lý tốt việc soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên, tôi đã chọn các hình thức kiểm tra : trước giờ lên lớp, đột xuất, sau dự giờ, cùng tổ trưởng kiểm tra, thiết bị giờ dạy, địa điểm và KH quản lí ( đối với dạy ngoài trời)… Mọi mặt của quá trình dạy học được phản ánh trong giờ lên lớp. Qua kiểm tra giờ lên lớp của giáo viên, BGH nắm được khả năng tổ chức điều khiển học sinh học tập, truyền thụ kiến thức, phương pháp dạy và học phï hîp với từng đối tượng của lớp, việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. việc rèn kỹ năng và hướng dẫn học sinh phương pháp học tập từng bộ môn, cách học ở nhà, cách học ở lớp của từng giáo viên . */ BGH đã vận dụng nhiều hình thức dự giờ khác nhau : + Dự giờ các giáo viên khác nhau để kiểm tra chất lượng giảng dạy, học tập của từng giáo viên trong khối - lớp cụ thể. Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 9 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh + Dự giờ các giáo viên cùng 1 bộ môn ở các lớp khác nhau để so sánh trình độ của họ, rút ra ưu – khuyết điểm chính của mỗi người, phát hiện ra những vấn đề cần điều chỉnh trong phương pháp dạy và học môn đó. + Dự giờ theo chuyên đề nắm chắc trình độ của 1 giáo viên hay 1 lớp học sinh nhằm rút kinh nghiệm về 1 nội dung cần tập trung giải quyết. */ BGH đã thống nhất quy trình khi dự giờ: + Chuẩn bị : Lập kế hoạch dự giờ, xác định vị trí của bài học trong chương trình, mục đích của bài giảng và dự kiến hoạt động của thầy và trò. Dự kiến nội dung cần quan sát và ước định những tiêu chuẩn đánh giá giờ dự. + Dự giờ : Quan sát diễn biến thực tế của bài lên lớp, thu thập thông tin phục vụ cho mục đích dự giờ. Quá trình quan sát này thực hiện theo tiến trình các tình huống dạy và học, theo các tuyến Thầy – Trò - Thiết bị dạy học và phản ánh các sự kiện chính của quá trình lên lớp cùng những nhận xét tức thời về các sự kiện đó. + Phân tích - trao đổi : BGH cần tôn trọng những gì mà giáo viên đã trao chuốt trong suốt quá trình soạn cũng như quá trình giảng dạy. Để từ đó phát huy hết những mặt mạnh cũng như khắc phục được những hạn chế của mình. */Công tác tổ chức giờ học - Xem việc chuẩn bị nề nếp lớp, không khí sư phạm, phân phối thời gian . */Nội dung của giờ học: Tính khoa học, tính giáo dục, trọng tâm của bài học, truyền thụ nội dung kiến thức cho học sinh… */ Phương pháp dạy học : Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 10 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh Có phù hợp giữa nội dung dạy học và phương pháp dạy học, việc phát huy tính tích cực độc lập sáng tạo cho học sinh. */ Nội dung kiểm tra gồm: - Kiểm tra trình bày tập vở, giữ gìn sách vở, chương trình… - 4.- KiÓm tra Hoạt động ngoài giờ lên lớp để Giáo dục toàn diện . + Để tiến hành giáo dục toàn diện quá trình sư phạm diễn ra trong trường không chỉ ở trong giờ lên lớp truyền thèng mà còn ở nhiều dạng hoạt động bổ trợ khác mà được gọi chung là hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Nhân cách của trẻ chỉ có thể hình thành và phát triển trong khi trẻ hoạt động. Hoạt động càng phong phú càng đa dạng, đối tượng và phương thức hoạt động càng phong phú và đa dạng thì nhân cách của trẻ càng được phát triển mét cách đầy đủ, hài hoà toàn vẹn. Tính toàn vẹn của hoạt động là điều kiện để hình thành nhân cách toàn vẹn. + Lên lớp là hình thức dạy học cơ bản, xong không phải là hình thức dạy và học duy nhất. Bởi vậy nó cần được bổ trợ bởi những hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Đặc biệt là đối với các hoạt động đạo đức, lao động sản xuất, thể dục thể thao, hoạt động xã hội đoàn thể... + Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giữ mét vị trí hết sức quan trọng. Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là tao điều kiện cho học sinh được tiếp xúc và hoạt động trong điều kiện môi trường sống thực tế, học sinh được thực hiện các hoạt động đa dạng phong phú trong tập thể, trong và ngoài nhà trường, nhắm gắn lý thuyết với thực tiễn , nhằm củng cố những tri thức đã được học, phát triển tư duy, phát triển nhận thức bồi dưỡng tình cảm, rèn luyện ý thức năng lực làm chủ tập thể, làm chủ thiên nhiên, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện các chuẩn mực hành vi và thói quen đạo đức . */Nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp : Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 11 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh Tổ chức cho học sinh vui chơi giải trí, văn hoá văn nghệ , thể thao ( giáo viên Nhạc kết hợp với Tổng phụ trách dạy múa hát tập thể, thể dục giữa giờ theo nhạc tại sân trường . Tổ chức hoạt động xã hội đoàn thể theo chủ điểm tổ chức của học sinh hoặc theo chương trình phối hợp cuả nhà trường với cộng đồng ( tổ chức sinh hoạt đội kỷ niệm các ngày lễ...) Tổ chức lao động công ích trong hoặc ngoài nhà trường : hàng ngày các lớp đảm bảo vệ sinh lớp học , vệ sinh khu vực theo sự phân công của BGH . Hoạt động tõ thiện: Giúp bạn gặp khó khăn, giúp người già tàn tật neo đơn, gia đình thương binh liệt sĩ, nuôi lợn nhân đạo để giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn vào dịp tết . Hoạt động phục vụ học tập, thăm quan ngoại khoá theo chủ đề giáo dục : Tham quan , Lễ khuyến học trong dịp khai giảng hoặc sơ kết kỳ I. -Trước khi cho học sinh thăm quan nhà trường nêu rõ mục đích của việc thăm quan tới phụ huynh và học sinh . */Kết quả công tác giáo dục ngoài giờ Qua kiểm tra công tác Đội, công tác Chữ thập đỏ, Thể dục - Thể thao luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên khen . 5. - Kiểm tra và xây dựng CSVC. Nâng cao chất lượng giáo dục là một chủ trương của ngành giáo dục nó đòi hỏi một sự chuyển biến thực sự về cơ sở vật chất cho các trường tiểu học. Giáo dục tiểu học và tâm lý học lứa tuổi đã chỉ ra rằng thầy giáo tiểu học đào tạo con người không chỉ bằng tri thức, tình cảm hành động của mình mà còn bằng công cụ, phương tiện và công cụ của người thầy giáo chính là cơ sở vật chất, kĩ thuật của nhà trường. Lao động của thầy giáo phải dựa vào cơ sở vật chất kỹ thuật ngày một hoàn thiện mới nâng cao hiêụ suất lao động và hiệu quả giáo dục. Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 12 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh Mặt khác cơ sở vật chất và kỹ thuật của nhà trường là những điều kiện vật chất cần thiết giúp cho học sinh nắm vững kiến thức. Hơn thế nữa với những học sinh tiểu học nó là điều kiện quan trọng nhất để hình thành niềm tin khoa học. Trường sở là thành phần cơ bản của môi trường sư phạm, là địa bàn để thực hiện các hoạt động giáo dục cơ bản, nó phải thoả mãn những yêu cầu kỹ thuật tối thiểu trước hết là kích thước phòng học và bàn ghế học sinh , điều kiện ánh sáng và thông gió. Toàn cảnh trường sở của một trường tiểu học phải là một môi trường thuận lợi cho quá trình giáo dục. BGH và toàn thể Hội đồng giáo dục đều nhận thức được tầm quan trọng của cơ sở vật chất kỹ thuật đối với sự phát triển của nhà trường . Cơ sở vật chất và kỹ thuật của nhà trường là yếu tố tác động trực tiếp đến quá trình giáo dục học sinh. Đồ dùng dạy học có tiềm năng lớn trong việc nâng cao chất lượng dạy và học , đồng thời giảm được cường độ lao động của thày và trò. Nội dung kiến thức kĩ năng trong chương trình và sách giáo khoa. Tự nó không quyết định chất lượng nhận thức.Phương pháp dạy và học quyết định chất lượng dạy và học , như vậy người thầy giáo và học sinh cùng với đồ dùng quyết định chất lượng dạy và học . Phương pháp dạy của thày, học của trò phụ thuộc rất nhiều vào đồ dùng dạy học. Đồ dùng dạy học đủ và đồng bộ, bản thân chúng chứa đựng những kiến thức, kỹ năng dưới dạng tiềm năng, nó có thể phát huy tác dụng trực tiếp với một số học sinh tiểu học, số học sinh này nhận thức ngay được kiến thức và kỹ năng đó và biểu hiện nhận thức bằng ngôn ngữ. Nhưng với đa số học sinh người giáo viên thông qua năng lực chuyên môn nghiệp vụ của mình hướng dẫn cho số học sinh này. Khai thác khám phá trí thức chứa đựng trong đó dùng dạy học và hướng dẫn học sinh biểu hiện nhận thức bằng ngôn ngữ của chính nó. Đồ dùng dạy học đầy đủ, đồng bộ và được sử dụng tốt là phương pháp tối ưu nâng cao chất lượng dạy của thày và học của trß. Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 13 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh Điều này đặc biệt quan trọng với việc dạy và học tiểu học, do những đặc điểm tâm lý và trình độ nhận thức của học sinh tiểu học. Sử dụng đồ dùng dạy và học có hiệu qña sẽ là đòn bẩy xoay chuyển dạy học tiểu học. Tạo nền móng vững chắc cho giáo dục phổ thông. Để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất , một trong những biện pháp tốt nhất chúng tôi chọn là phải tổ chức kiểm tra : Kiểm tra thường xuyên dưới dạng báo cáo, kiểm kê của giáo viên chủ nhiệm */Phòng học : + Các cửa phßng cã ®¶m b¶o Êm vÒ mïa ®«ng ,m¸t vÒ mïa hÌ kh«ng? . + Bàn, ghế hư hỏng, nêu lý do của sự hư hỏng . + Tranh ảnh đồ dùng của môn phụ trách, còn mất hư hỏng nh thÕ nµo ? 6./Kiểm tra cán bộ phụ trách TV - TB. + Phân công rõ trách nhiệm + Mỗi tháng kiểm tra đồ dùng dạy học các lớp một lần ( việc bố trí sắp xếp đồ dùng đã khoa học chưa, cái nào dùng rồi cái nào chưa dùng, sửa sang lại đồ dùng hư hỏng, có sổ theo dõi sử dụng… ) + Cán bộ quản lý mỗi tháng có kế hoạch kiểm tra người phụ trách đồ dùng dạy học Cuối tháng có nhận xét trong buổi họp hội đồng sư phạm và đánh giá thi đua khen thưởng những cá nhân giáo viên thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy và học . * Kết quả : Trước đây giáo viên ít sử dụng đồ dùng dạy và học đến nay đã sử dụng thường xuyên có nề nếp đồ dùng dạy học. Đặc biệt là việc sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như máy tính để soạn bài , tìm kiếm thông tin, máy chiếu để dạy các bài giảng điện tử giúp học sinh hiểu bài , nắm bài chắc , hiếu bài sâu. Cho tới thời điểm này trường đã có Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 14 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh 91 lần số cán bộ, giáo viên dùng phương tiện hiện đại để giảng bài . Tổng số bài giảng điện tử của toàn trường tới thời điểm cuối năm học là 58 tiết . Chúng tôi thống kê được số lượng, và chất lượng bài giảng điện tử của từng tổ chuyên môn như sau : Tổ Số lượng bài Số tiết đã Số lượng số tiết chuyên giảng điện tử được dạy ở hs được xếp tốt môn đã soạn nhiều lớp học bài khác nhau giảng trong năm T. khá bình điện tử Tổ 1 30 28 169 20 8 0 ( Khối 1-2 ) Tổ 2 24 24 47 16 8 0 ( Khối 3 ) Tổ 3 30 26 120 22 4 ( Khối 4-5 ) TC 84 78 336 58 20 0 0 PHẦN III. KẾT LUẬN . 1. Kết quả thực hiện Do tổ chức kiểm tra thường xuyên nên nhà trường luôn thực hiện đầy đủ và đúng chương trình của từng môn học do bộ quy định. Nhà trường đã đổi mới phương pháp dạy học theo chuyên đề từng năm ở từng môn học. Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn được tiến hành thường xuyên và có nề nếp thể hiện tính hiệu quả cao. Do thường xuyên dự giờ lên lớp và đặc biệt đối với giáo viên mới ra trường và giáo viên có chuyên môn còn yếu nên trình độ chuyên môn của giáo viên được nâng lên rõ rệt. Đến nay không còn giáo viên dạy yếu. Đội ngũ giáo giỏi ngày một tăng. Bên cạnh việc dự giờ lên lớp nhà trường tổ chức nghiêm túc các đợt khảo sát chất lượng định kỳ. Qua đó đánh giá đúng chất lượng của học sinh và chất lượng dạy của giáo viên. Sau kiểm Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 15 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh tra có (nhận xét trong hội đồng sư phạm nhà trường. Vì vậy giáo viên nào cũng có ý thức dạy tốt. Qua các đợt kiểm tra của Phòng cũng như của Sở giáo dục về kiểm định chất lượng giáo dục ,trường đều được đánh giá là trường có nề nếp tốt. Chất lượng dạy và học của trường ngày một đi lên. Qua kiểm tra , tôi đã nhanh chóng nắm được tình hình nhà trường một cách toàn diện, giúp tôi cùng BGH và Tập thể cán bộ giáo viên trong trường xây dựng được kế hoạch phát triển phù hợp với trường . Chất lượng dạy và học của nhà trường ngày một nâng cao . Sau đây là bảng thống kê chất lượng GK II - Năm học 2011-2012. Tổng số học sinh 337 Xếp loại Giỏi (Đ ) Khá (CĐ) TB Yếu Lưu ban Bỏ học Học Lực Hạnh kiểm Số lượng Tỉ lệ Tỉ lệ (%) Đủ HS (%) 58 17.2 % 337 100 % 108 32.0 % 164 48.7% 7 2.1 0 0 0 0 Nhận xét chất lượng đào tạo so với năm học trước: Năm học 2010 – 2011 nhà trường đã thực hiện đổi mới quản lý trong toàn bộ hoạt động, đặcc biệt là trong việc chỉ đạo dạy và học, nên đã tạo ra sự tiến bộ, tiến bộ về chất lượng trong hoạt động dạy và học, nâng cao chất lượng đại trà, tỉ lệ học sinh giỏi,khá ®¹t cao. * Học lực: Học sinh đạt học sinh yếu là: 2.1%. Vượt so với mức kế hoạch đề ra đầu năm . - Học lực giỏi tăng so với cùng kỳ năm trước: 4 % - Học lực khá t¨ng so với cùng kỳ năm trước: Người thực hiện : Lê Ngọc Phát 9% Trang 16 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh Học lực yếu giảm 1.2 % so cùng kỳ năm trước (do làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá theo thông tư 32) nên đây là chất lượng chuẩn xác đánh giá đúng thực trạng của học sinh tại thời điểm. * Hạnh kiểm : - Hạnh kiểm đầy đủ so với cùng kỳ năm trước so với cùng kỳ năm trước là đều đạt 100 % trong 2 năm. 2 .Bài học : - Kiểm tra thường xuyên sẽ giúp cán bộ ý thức được hơn nhiệm vụ và trách nhiệm của mình .đào sâu suy nghĩ và tăng cường đổi mới phương pháp học tập , học sinh sẽ chăm chỉ học tập và hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập.từ đó kết qu¶ học tập sẽ càng cao, năm học sau cao hơn năm học trước. - Để nắm chắc tình hình nhà trường và có kế hoạch chỉ đạo phù hợp, người Hiệu trưởng cần làm tốt công tác kiểm tra toµn diÖn vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò với nhiều hình thức kiểm tra khác nhau, phân công các lực lượng kiểm tra từ tổ để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra . - Phải xây dựng lịch kiểm tra đầy đủ ( Thời gian, đối tượng, nội dung , các lực lượng tham gia ) . Phải sử dụng cả hai hình thức kiểm tra : Kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất . Sau kiểm tra có đánh giá công khai và khách quan trong Hội đồng sư phạm. - Xây dựng kế hoạch điều chỉnh các nội dung công tác để phát triển nhà trường. - Sau nhiều năm cùng các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường bến bỉ kiên trì với các nội dung và các biện pháp kiểm tra trường học, vận dụng những lí luận được trang bị ở các lớp quản lí Giáo dục vào thực tiễn của trường , chúng tôi đã thu được một số kết quả bước đầu đáng phấn khởi .Nhiều năm qua trường tiểu học Hoµn Long luôn là trường thực hiện có nền nếp các hoạt động chuyên môn, các hoạt động ngoài giờ lên lớp . Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang, Đồ dùng phương tiện dạy học hiện đại được mua sắm và được bổ sung hằng năm . Nhiều năm qua năm nào trường cũng đạt danh hiệu trường Tiên Tiến XuÊt S¾c ,được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.Bé gi¸o Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 17 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh dôc tÆng B»ng khen,Thñ Tíng ChÝnh Phñ tÆng B»ng khen, Nhân dân địa phương tin tưởng và ngày càng có nhiều hoạt động tích cực ủng hộ cho nhà trường . Những năm học tiếp theo chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện nền nếp kiểm tra toµn diÖn vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò, coi đây là một trong các biện pháp quan trọng để phát triển nhà trường và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường . Tôi tin rằng nếu đẩy mạnh hoạt động kiểm tra trong trường học, chắc chắn chất lượng toàn diện của nhà trường sẽ được nâng lên . Trêng d· cã vÞ thÕ vµ uy tÝn cao trong ®Þa ph¬ng vµ trong toµn huyÖn. I/ LỜI KẾT Chúng ta đều biết rằng : Trong nhà trường đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lượng giáo dục . Chất lượng giáo viên có tốt thì chất lượng giáo dục mới cao . Trường có nhiều giáo viên giỏi thì mới có nhiều lớp đạt chất lượng cao nhưng điều quan trọng là người Hiệu trưởng phải nhiệt tình, hết trách nhiệm, phải tìm tòi những phương pháp quản lí cán bộ - giáo viên – nhân viên – học sinh nhà trường một cách chặt chẽ, hợp lí. Phải thường xuyên thanh – kiểm tra nội bộ trường học thì sẽ dẫn đến những thành viên trong nhà trường có ý thức về nhiệm vụ thiêng liêng mà đất nước đã giao trọng trách to lớn. Chỉ đạo điều hành như thế nào để họ tận tâm với công việc của mình nhưng lại có trách nhiệm cao với tập thể ,phối hợp nhịp nhàng ,đồng thuận vì mục tiêu chung của nhà trường trách nhiệm này lai là của nhà quản lý giáo dục và đặc biệt là người Hiệu trưởng . Như vậy : Vai trò đội ngũ giáo viên trong nhà trường cực kì quan trọng .Muốn điều hành đội ngũ giáo viên có hiệu quả thì người cán bộ quản lý trong nhà trường phải có những giải pháp hay, nhiều sáng kiến kinh nghiệm hiệu quả . Trên đây là một số những giải pháp trong quá trình chỉ đạo phong trào nhà trường đạt nhiều thành tích cao trong những năm qua .Đay là những giải pháp cá nhân hình thành dựa trên suy nghĩ tìm hướng phát triển nên chắc chắn sẽ chưa đày đủ ,tôi rất mong nhận được sự góp ý và bổ xung của các cấp lãnh đạo trong ngành để tôi tôi có thể hoàn Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 18 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh thiện và xây dựng thành chương trình cụ thể trong quá trình chỉ đạo phong trào toàn diên áp dụng trong những năm học kế tiếp. II. PHƯƠNG HƯỚNG PHỔ BIẾN ĐỀ TÀI: Sau khi nghiên cứu và nêu được một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục . Trong thời gian tới cần tập trung tập hợp những số liệu cần thiết về chất lượng đội ngũ và chất lượng học sinh để có cơ sở thực tiễn rút ra kế luận thoả đáng và đúc rút những kinh nghiệm hay trong quá trình quản lý đội ngũ. Từ đó có thể phổ biến áp dụng cho những đơn vị bạn trong địa phương và trong toàn ngành giáo dục huyện Châu Thành. Long Vĩnh, ngày 15 tháng 4 năm 2012 Người viết CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Khi tiến hành thực hiện nhiệm vụ trên đây tôi đã tham khảo các tài liệu: Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang 19 “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học” – TH Long Vĩnh + §iều lệ trường tiểu học đã sửa đổi năm 2005. + Điều lệ trường tiều học đã sử đổi năm 2007. + Nghiệp vụ công tác tác thanh tra do Bộ Giáo dục ban hành + Thông tư 30/BGD&ĐT Về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học. + Thông tư số 32 /2009/TT-BG&ĐT ban hành quy điịnh đánh giá xếp loại học sinh tiểu học .( điều chỉnh) MỤC LỤC Nội dung Người thực hiện : Lê Ngọc Phát Trang Trang 20
- Xem thêm -