Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn hoàng hà

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lêi nãi ®Çu Tr¶i qua h¬n 10 n¨m thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi vµ më cöa cña §¶ng vµ Nhµ níc, nÒn kinh tÕ ta ®ang chuyÓn m¹nh mÏ tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu cã ý nghÜa quan träng trªn nhiÒu lÜnh vùc. Bíc vµo giai ®o¹n míi, giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ víi nh÷ng yªu cÊu míi, th× vÊn ®Ò tµi chÝnh tiÒn tÖ kh«ng chØ lµ mèi quan t©m cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch mµ cßn lµ mèi quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t, c¸c nhµ tÝn dông... VÒ chÝnh s¸ch : mèi quan t©m cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch lµ ph¶i ®æi míi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch tµi chÝnh ®Ó t¹o ra sù æn ®Þnh vÒ m«i trêng kinh tÕ vÜ m«, t¹o lËp, ph©n phèi vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc tµi chÝnh toµn x· héi phôc vô cã hiÖu qu¶ c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Mèi quan t©m cña c¸c nhµ doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t lµ trªn c¬ së chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp , c¸c nhµ ®Çu t thùc hiÖn c¸c quan hÖ tµi chÝnh b¶o ®¶m c©n ®èi quyÒn lîi, nghÜa vô tµi chÝnh cña m×nh ®èi víi nhµ níc. VÒ ph©n tÝch tµi chÝnh: §©y kh«ng chØ lµ c«ng cô qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kinh tÕ cña ®Êt níc, cña tõng ngµnh, tõng ®Þa ph¬ng mµ trªn c¬ sá ®ã x¸c ®Þnh ®îc nhu cÇu vèn cña x· héi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t th× viÖc ®¸nh gi¸ ph©n tÝch ®îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ph©n tÝch vµ dù ®o¸n t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, gióp hä ®a ra nh÷ng ph¬ng híng, nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng nh ho¹t ®éng tµi chÝnh nh»m lµm doanh nghiÖp tån t¹i, ph¸t triÓn vµ b¶o ®¶m tr¹ng th¸i c©n b»ng tµi chÝnh cña m×nh. Mét thùc tÕ cho thÊy trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cã rÊt nhiÒu nhµ qu¶n lý kinh tÕ, chñ doanh nghiÖp giái ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng th«ng qua sù hiÓu biÕt, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ vµ ®Æc biÖt lµ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh. Bªn c¹nh ®ã kh«ng Ýt c¸c nhµ ®Çu t, c¸c chñ doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n, c¸c ng©n hµng, c¸c tæ chøc tÝn dông bÞ thua lç bëi kh«ng hiÓu s©u s¾c t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, nãi kh¸c ®i lµ kh«ng nhËn thøc ®Çy ®ñ c«ng t¸c ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 XuÊt ph¸t tõ lý luËn vµ thùc tiÔn ®ã ta cã thÓ thÊy r»ng hoµn thiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay lµ mét yªu cÇu, mét ®ßi hái cña c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ, c¸c nhµ ®Çu t, chñ doanh nghiÖp vµ nh÷ng ngêi quan t©m. Víi ý nghÜa ®ã em ®· chän ®Ò tµi “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty Tho¸t Níc Hµ Néi” . §Ò tµi gåm 3 phÇn: PhÇn 1: Néi dung c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. PhÇn 2: Ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty Tho¸t Níc Hµ Néi PhÇn 3: Mét sè kiÕn nghÞ gãp phÇn hoµn thiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng Ty Tho¸t Níc Hµ Néi. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I Néi dung c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp A. Kh¸i niÖm vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ ph©n tÝch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m gi¶ quyÕt c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®îc biÓu hiÖn díi h×nh th¸i tiÒn tÖ g¾n trùc tiÕp víi viÖc tæ chøc huy ®éng, ph©n phèi, sö dông vµ qu¶n lý vèn trong qu¸ tr×nh kinh doanh. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh nhµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ lêi ®îc 3 c©u hái sau ®©y: Thø nhÊt: Nªn ®Çu t dµi h¹n vµo ®©u cho phï hîp víi c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh lùa chän. §©y chÝnh lµ ®Çu t l©u dµi cña doanh nghiÖp. Thø hai: Nguån t×a trî cho ®Çu t lµ nguån nµo? Thø ba: Nhµ doanh nghiÖp sÏ qu¶n lý ho¹t ®éng tµi chÝnh hµng ngµy nh thÕ nµo? Ba c©u hái trªn ®©y kh«ng ph¶i lµ tÊt c¶ mäi vÊn ®Ò ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp nhng ®ã lµ ba c©u hái quan träng liªn quan ®Õn dù to¸n vèn ®Çu t dµi h¹n, c¬ cÊu vèn vµ qu¶n lý vèn lu ®éng. Muèn s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã doanh nghiÖp ph¶i mua s¾m c¸c yÕu tè vËt chÊt cÇn thiÕt nh m¸y mãc, thiÕt bÞ, dù tr÷, ®Êt ®ai, lao ®éng... (c¸c yÕu tè ®Çu vµo) nghÜa lµ doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t vµo c¸c tµi s¶n. C¸c tµi s¶n cña DN ®îc ph¶n ¸nh bªn tr¸i cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n nã gåm hai phÇn chÝnh lµ tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n lu ®éng. Song, DN nªn ®Çu t vµo nh÷ng tµi s¶n dµi h¹n nµo? Gi¶i ®¸p c©u hái nµy lµ vÊn ®Ò dù to¸n vèn ®Çu t, lµ qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ vµ qu¶n lý ®Çu t dµi h¹n cña DN hay qu¸ tr×nh c¸c nhµ qu¶n lý tµi chinhs DN ph¶i t×m kiÕm c¬ héi ®Çu t sao cho thu nhËp do ®Çu t ®em l¹i lín h¬n chi phÝ ®Çu t. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ gi¸ trÞ c¸c dßng tiÒn tÖ do c¸c tµi s¶n ®ã t¹o ra lín h¬n chi phÝ cña c¸c tiµ s¶n ®ã. Nhµ qu¶n lý kh«ng chØ quan t©m ®Õn nhËn ®îc b»ng tiÒn (dßng tiÒn tÖ do c¸c tµi s¶n t¹o ra) mµ cßn quan t©m ®Õn viÖc khi nµo nhËn ®îc vµ nhËn ®îc nh thÕ nµo. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¶i ®¸p c©u hái nµy lµ vÊn ®Ò quy m«, thêi h¹n vµ rñi ro cña c¸c ®ång tiÒn tÖ trong t¬ng lai. §©y lµ vÊn ®Ò cèt lâi cña qu¸ tr×nh dù to¸n vèn ®Çu t. Muèn ®Çu t c¸c tµi s¶n, DN ph¶i cã nguån tµi trî . C¸c nguån tµi trî cña DN ®îc ph¶n ¸nh bªn ph¶i cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, nã gåm hai phÇn chÝnh: vèn chñ së h÷u vµ c¸c kho¶n vay ng¾n, dµi h¹n. Song DN cã thÓ t¨ng quü tiÒn mÆt b¾ng c¸ch nµo ®Ó thùc hiÖn chi tiªu cho ®Çu t dµi h¹n? Gi¶i ®¸p c©u hái nµy lµ vÊn ®Ò c¬ ccÊu vèn cña DN. C¬ cÊu vèn cña DN ®îc thÓ hiªn b»ng tû träng cña c¸c nguån tµi trî. C¸c nhµ qu¶n lý tµi chÝnh ph¶i tÝnh to¸n c©n nh¾c n©n cho vay bao nhiªu? C¬ cÊu cña nî vµ vèn tù cã nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt? Nguån vèn nµo lµ thich hîp víi DN? Khi ®· cã c¸c suy nghÜ vÒ ®Çu t vµo ®©u, nguån tµi trî nh thÕ nµo c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i suy nghÜ vÊn ®Ò qu¶n lý vèn lu ®éng nh thÕ nµo, tøc lµ qu¶n lý c¸c tµi s¶n ng¾n h¹n cña DN nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng tµi chÝnh ng¾n h¹n g¾n liÒn víi c¸c dãng tiÒn tÖ nhËp quü vµ dßng tiÒn tÖ xuÊt quü vµ nhµ qu¶n lý ph¶i xö lý sù lÖch pha cña c¸c dßng tiÒn tÖ. Qu¶n lý ng¾n h¹n c¸c dßng tiÒn tÖ kh«ng t¸ch rêi víi vèn lu ®éng rßng. Vèn l ®éng rßng ®îc x¸c ®Þnh lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a tµi s¶n lu ®éng vµ nî ng¾n h¹n. Qu¶n lý vèn lu ®éng rßng lµ viÖc lµm râ DN nªn gi÷ bao nhiªu tiÒn vµ dù tr÷ cña DN cã nªn b¸n chÞu kh«ng? NÕu b¸n chÞu hay vay ng¾n h¹n hay tr¶ tiÒn mÆt. NÕu vay ng¾n h¹n th× DN nªn vay ë ®©u vµ nh thÕ nµo? 2. Kh¸i niÖm, môc ®Ých, ý nghÜa, yªu cÇu cña ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh DN a) Kh¸i niÖm: Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh thu thËp, xö lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n, nh»m xem xÐt, kiÓm tra, ®èi chiÕu, so s¸nh tµi chÝnh hiÖn hµnh víi qu¸ khø, gióp ngêi sö dông th«ng tin cã thÓ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh DN, ®¸nh gi¸ vÒ tiÒm n¨ng, hiÖu qu¶ kinh doanh còng nh rñi ro trong t¬ng lai. b) Môc ®Ých, ý nghÜa: Trong ®iÒu kiÖn kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc, c¸c DN thuéc c¸c lo¹i h×nh së h÷u kh¸c nhau ®Òu b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt trong kinh doanh do ®ã cã nhiÒu ®èi tîng quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN nh chñ DN , nhµ cho vay, nhµ cung cÊp, kh¸ch hµng, nhµ b¶o hiÓm...kÓ c¶ c¸c c¬ quan chÝnh phñ vµ nh÷ng ngêi lao ®éng. Mçi ®èi tîng quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN víi mét gãc ®é kh¸c nhau. §èi víi chñ DN vµ c¸c nhµ qu¶n trÞ DN mèi quan t©m hµng ®Çu cña hä lµ t×m kiÕm lîi nhuËn vµ kh¶ n¨ng tµi trî. §èi víi chñ ng©n hµng vµ c¸c nhµ cho vay tÝn dông, mèi quan t©m chñ yÕu cña hä lµ kh¶ n¨ng tr¶ nî hiÖn t¹i vµ s¾p tíi cña DN. §èi víi nhµ ®Çu t mèi quan t©m cña häu lµ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸c yÕu tè rñi ro, thêi gian hoµn vèn, møc sinh l·i vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n vèn...Nh×n chung hä ®Òu quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng t¹o ra dßng tiÒn mÆt, kh¶ n¨ng sinh lêi, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ møc sinh lêi tèi ®a. C¸c b¸o c¸o kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng hîp toµn diÖn t×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn c«ng nî, kÕt qu¶ s¶n xuËt kinh doanh cña DN trong mét niªn ®é kÕ to¸n, song nh÷ng th«ng tin riªng biÖt ®ã cha thÓ hiÖn ®îc nhiÒu ý nghÜa vµ cha thÓ hiÖn hÕt c¸c yªu cÇu, néi dung mµ ngêi sö dông th«ng tin quan t©m do ®ã hä thêng dïng c¸c c«ng cô vµ kü thuË c¬ b¶n ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh DN, ®Ó thuyÕt minh c¸c mèi quan hÖ chñ yÕu trong b¸o c¸o ttµi chÝnh nh»m nghiªn cøu t×nh h×nh tµi chÝnh hiÖn t¹i tõ ®ã ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh tµi chÝnh trong t¬ng lai. c) Yªu cÇu cña viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh DN ViÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng t×a chÝnh DN cã ý nghÜa quan träng nã quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña DN cho nªn nã ph¶i ®¹t ®îc c¸c môc tiªu sau: + Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh DN ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin h÷u Ých cho c¸c nhµ ®Çu t, c¸c tÝn chñ vµ nh÷ng nghêi sö dông th«ng tin kh¸c nhau ®Ó gióp hä cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n khi ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t, quyÕt ®Þnh cho vay, quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt... + Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh DN ph¶i cung cÊp th«ng tin cho c¸c DN, c¸c nhµ ®Çu t, c¸c nhµ cho vay vµ nh÷ng nhµ sö dông th«ng tin kh¸c nhau trong viÖc®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng vµ tÝnh ch¨cs ch¾n cña c¸c dßng tiÒn mÆt vµo, ra vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh, t×nh h×nh, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña DN. + Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh DN ph¶i cung cÊp th«ng tin vÒ nguån vèn chñ së h÷u, c¸c kho¶n nî, kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh, sù kiÖn vµ c¸c t×nh huèng lµm biÕn ®æi nguån vèn vµ c¸c kho¶n nî cña DN. C¸c môc tiªu trªn ®©y liªn quan mËt thiÕt víi nhau vµ gãp phÇn cung cÊp th«ng tin nÒn t¶ng quan träng cho ngêi nghiªn cøu, t×m hiÓu, ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh DN. Nh vËy, cã thÓ kh¼ng ®Þnh, ý nghÜa tèi cao vµ quan träng nhÊt cña ph©n tÝch tµi chÝnh DN lµ gióp cho nh÷ng ngêi ra quyÕt ®Þnh lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh tèi u vµ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c thùc tr¹ng, tiÒm n¨ng cña DN. B. Néi dung ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp I. Nh÷ng viÖc tiÕn hµnh tríc khi ph©n tÝch 1. Tµi liÖu phôc vô cho ph©n tÝch: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph©n tÝch tµi chÝnh sö dông mäi nguèn th«ng tin cã kh¶ n¨ng lµm râ môc tiªu dù ®o¸n tµi chÝnh. Tõ khi ph¸p lÖnh kÕ to¸n tµi chÝnh ®îc ban hµnh, hÖ thèng c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®îc thèng nhÊt vµ lµ tµi liÖu c¬ së, quan träng cho c¸c nhµ ph©n tÝch tµi chÝnh. Ngoµi c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh c¸c nhµ tµi chÝnh cßn ph¶i khai th¸c mét sè sè liÖu kh«ng cã trong b¸o c¸o tµi chÝnh nh: tiÒn l·i ph¶i tr¶ trong kú, ph©n phèi lîi nhuËn, s¶n phÈm tiªu thô... nh÷ng sè liÖu nµy gióp cho nhµ ph©n tÝch cã thÓ ®a ra nh÷ng nhËn xÐt, nh÷ng kÕt luËn tinh tÕ vµ thÝch ®¸ng. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh níc ta bao gåm: 1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. 2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 3. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ. 4. B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.1 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n : Lµ b¸o c¸o tæng hîp cho biÕt t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ t¹i nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh díi h×nh th¸i tiÒn tÖ. §©y lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi mäi ®èi tîng cã quan hÖ së h÷u, quan hÖ kinh doanh víi DN. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ph¶n ¸nh hai néi dung c¬ b¶n lµ nguån vèn tµi s¶n. Nguån vèn ph¶n ¸nh nguån vèn ®îc huy ®éng vµo s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ mÆt ph¸p lý, nguån vèn cho thÊy tr¸ch nhiÖm cña DN vÒ tæng sè vèn ®· ®¨ng ký kinh doanh víi Nhµ níc, sè tµi s¶n ®· h×nh thµnh b»ng nguån vèn vay ng©n hµng, vay ®èi tîng kh¸c, còng nh tr¸ch nhiÖm ph¶i thanh to¸n víi ngêi ngêi lao ®éng, cæ ®«ng, nhµ cung cÊp, tr¸i chñ, ng©n s¸ch... PhÇn tµi s¶n ph¶n ¸nh quy m« vµ c¬ cÊu c¸c läai tµi s¶n hiÖn cã ®Õn thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o thuéc quyÒn qu¶n lý, sö dông cña DN, n¨ng lùc vµ tr×nh ®é sö dông tµi s¶n. VÒ mÆt ph¸p lý, phÇn tµi s¶n thÓ hiÖn tiÒm lùc mµ DN cã quyÒn qu¶n lý, sö dông l©u dµi, g¾n víi môc ®Ých thu ®îc c¸c kho¶n lîi nhuËn. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ tµi liÖu quan träng bËc nhÊt gióp cho nhµ ph©n tÝch nghiªn cøu ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸i qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh, kh¶ n¨ng c©n b»ng tµi chÝnh, tr×nh ®é sö dông vèn vµ nh÷ng triÓn väng kinh tÕ, tµi chÝnh cña DN. 1.2 B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh : Lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp cho biÕt t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh, ph¶n ¸nh tãm lîc c¸c kho¶n thu, chi phÝ, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn DN, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ttheo tõng ho¹t ®éng kinh doanh ( s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t tµi chÝnh, ho¹t ®éng bÊt thêng). Bªn c¹nh ®ã, b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®éng kinh doanh cßn cho biÕt t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ níc cña DN trong thêi kú ®ã . Dùa vµo sè liÖu trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, ngêi sö dông th«ng tin cã thÓ kiÓm tra, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña DN trong kú, so s¸nh víi kú tríc vµ víi DN kh¸c ®Ó nhËn biÕt kh¸i qu¸t ho¹t ®äng trong kú vµ xu híng vËn ®éng. 1.3 B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ: ®îc lËp ®Ó tr¶ lêi nh÷ng c©u hái liªn quan ®Õn luång tiÒn ra vµo trong DN, t×nh h×nh tr¶ nî, ®Çu t b»ng tiÒn cña DN trong tõng thêi kú. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ nh÷ng luång vµo,ra cña tiÒn vµ coi nh tiÒn, nh÷ng kho¶n ®Çu t ng¾n h¹n cã tÝnh lu ®éng cao, cã thÓ nhanh chãng vµ s½n sµng chuyÓn ®æi thµnh mét kho¶n tiÒn biÕt tríc Ýt chÞu rñi ro lç vÒ gi¸ trÞ do nh÷ng sù thay ®æi vÒ l·i suÊt. Nh÷ng luång vµo ra cña tiÒn vµ nh÷ng kho¶n coi nh tiÒn ®îc tæng hîp thµnh ba nhãm: lu chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng kinh doanh, lu chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng ®Çu t, lu chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ lËp theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, gi¸n tiÕp. 1.4 ThuyÕt minh c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh: nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cha cã trong hÖ thèng c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, ®ång thêi gi¶i thÝch mét sè chØ tiªu mµ trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cha ®îc tr×nh bµy, gi¶i thÝch thªm mét c¸ch cô thÓ, râ rµng. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh trong DN cã m«0× quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, mçi sù thay ®æi cña mét chØ tiªu trong b¸o c¸o nµy trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ¶nh hëng ®Õn c¸c b¸o c¸o kia, tr×nh tù ®äc hiÓu ®îc c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, qua ®ã hä nhËn biÕt ®îc vµ tËp trung vµo c¸c chØ tiªu tµi chÝnh liªn quan trùc tiÕp tíi môc tiªu ph©n tÝch cña hä. 2. C¸c bíc tiÕn hµnh ph©n tÝch: Ph©n tÝch tµi chÝnh cã thÓ ®îc øng dông theo nh÷ng híng kh¸c nhau víi nh÷ng môc ®Ých t¸c nghiÖp kh¸c nhau: môc ®Ých nghiªn cøu th«ng tin hoÆc theo vÞ trÝ cña nhµ ph©n tÝch (trong hay ngoµi DN). Tuy nhiªn tr×nh tù ph©n tÝch vµ dù ®o¸n tµi chÝnh ®Òu tu©n theo c¸c nghiÖp vô ph©n tÝch thÝch øng víi tõng giai ®o¹n dù ®o¸n. - Giai ®o¹n dù ®o¸n lµ giai ®o¹n chuÈn bÞ vµ xö lý c¸c nguån th«ng tin. C¸c nghiÖp vô ph©n tÝch trong giai ®o¹n nµy lµ xö lý th«ng tin kÕ to¸n, tÝnh to¸n c¸c chØ sè, tËp hîp c¸c b¶ng biÓu. - Giai ®o¹n x¸c ®Þnh biÓu hiÖn ®Æc trng lµ giai ®o¹n x¸c ®Þnh ®iÓm m¹nh, yÕu cña Doanh nghiÖp. C¸c nhiÖm vô ph©n tÝch trong giai ®o¹n nµy lµ gi¶i thÝch, ®¸nh 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gi¸ c¸c chØ sè, b¶ng biÓu c¸c kÕt qu¶ vÒ sù c©n b»ng tµi chÝnh, n¨ng lùc ho¹t ®éng tµi chÝnh, c¬ cÊu vèn vµ chi phÝ vèn, c¬ cÊu ®Çu t vµ doanh lîi. - Giai ®o¹n ph©n tÝch thuyÕt minh lµ giai ®o¹n ph©n tÝch nguyªn nh©n, thuËn lîi, khã kh¨n, ph¬ng tiÖn vµ thµnh c«ng. C¸c nhiÖm vô ph©n tÝch trong giai ®o¹n nµy lµ tæng hîp, ®¸nh gi¸ vµ quan s¸t. - Giai ®o¹n tiªn lîng vµ chØ dÉn: nghiÖp vô ph©n tÝch lµ x¸c ®Þnh híng ph¸t triÓn, c¸c gi¶i ph¸p tµi chÝnh. 3. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch §Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh còng nh ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh ngêi ta kh«ng dïng riªng lÎ mét ph¬ng ph¸p ph©n tÝch nµo mµ sö dông kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch víi nhau ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh DN mét c¸ch x¸c thùc nhÊt, nhanh nhÊt. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p nh»m tiÕp cËn, nghiªn cøu c¸c sù kiÖn, hiÖn tîng, quan hÖ, c¸c luång dÞch chuyÓn vµ biÕn ®æi tµi chÝnh trong ho¹t ®éng cña DN, xong ph¬ng ph¸p chñ yÕu lµ ph¬ng ph¸p so s¸nh vµ ph©n tÝch tû lÖ. a. Ph¬ng ph¸p so s¸nh: §Ó ¸p dông®îc ph¬ng ph¸p nµy cÇn ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn cã thÓ so s¸nh ®îc cña c¸c chØ tieu (ph¶i thèng nhÊt vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p, thêi gian vµ ®¬n vÞ tÝnh to¸n cña c¸c chØ tiªu so s¸nh) vµ theo môc ®Ých ph©n tÝch mµ x¸c ®Þnh gèc so s¸nh. Gèc so s¸nh cã thÓ chän lµ gèc vÒ mÆt thêi gian hoÆc kh«ng gian. Kú (®iÓm) ®îc chän ®Ó ph©n tÝchgäi lµ kú ph©n tÝch (hoÆc ®iÓm ph©n tÝch). C¸c trÞ sè cña chØ tiªu tÝnh ra ë tõng kú t¬ng øng gäi lµ trÞ sè chØ tiªu kú gèc, kú ph©n tÝch. Vµ ®Ó phôc vô môc ®Ých ph©n tÝch ngêi ta cã thÓ so s¸nh b»ng c¸c c¸ch : so s¸nh b»ng sè tuyÖt ®èi, so s¸nh b»ng sè t¬ng ®èi, so s¸nh b»ng sè b×nh qu©n. Ph¬ng ph¸p so s¸nh sö dông trong ph©n tÝch tµi chÝnh DN lµ: - So s¸nh gi÷a sè thùc hiÖn kú nµy víi sè thùc hiÖn kú tríc ®Ó thÊy râ xu híng thay ®æi vÒ tµi chÝnh cña DN, thÊy ®îc sù c¶i thiÖn hay xÊu ®i nh thÕ nµo ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc trong kú tíi. - So s¸nh gi÷a sè thùc hiÖn víi sè kÕ ho¹ch ®Ó thÊy møc ®é phÊn ®Êu cña Doanh nghiÖp. - So s¸nh gi÷a sè thùc hiÖn kú nµy víi møc trung b×nh cña ngµnh ®Ó thÊy ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh cu¶ DN ®ang ë t×nh tr¹ng tèt hay xÊu, ®îc hay cha ®îc so víi c¸c DN cïng ngµnh. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - So s¸nh theo chiÒu däc ®Ó thÊy ®îc tû träng cña tõng lo¹i trong tæng hîp ë mçi b¶n b¸o c¸o. So s¸nh theo chiÒu ngang ®Ó thÊy ®îc sù biÕn ®æi vÒ c¶ sè t¬ng ®èi vµ sè tuyÖt ®èi cña mét kho¶n môc nµo ®ã qua niªn ®é kÕ to¸n liªn tiÕp. b. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tû lÖ: lµ ph¬ng ph¸p truyÒn thèng, ®îc sö dông phæ biÕn trong ph©n tÝch tµi chÝnh. §©y lµ ph¬ng ph¸p cã tÝnh hiÖn thùc cao víi c¸c ®iÒu kiÖn ¸p dông ngµy cµng ®îc bæ xung vµ hoµn thiÖn. Bëi lÏ: Thø nhÊt, nguån th«ng tin kÕ to¸n vµ tµi chÝnh ®îc c¶i tiÕn vµ ®îc cung cÊp ®Çy ®ñ h¬n. §ã lµ c¬ së h×nh thµnh c¸c chØ tiªu tham chiÕu tin cËy cho viÖc ®¸nh gi¸ mét tû lÖ tµi chÝnh cña DN. Thø hai, viÖc ¸p dông c«ng nghÖ tin häc cho phÕp tÝch luü d÷ liÖu vµ thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tÝnh to¸n hµng lo¹t c¸c tû lÖ. Thø ba, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch nµy gióp cho nhµ ph©n tÝch khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c sè liÖu vµ ph©n tÝch mét c¸ch cã hÖ thèng hµng lo¹t tû lÖ theo chuçi thêi gian liªn tôc hoÆc theo tõng giai ®o¹n. Ph¬ng ph¸p nµy dùa trªn ý nghÜa chuÈn mùc c¸c tû lÖ cña ®¹i lîng tµi chÝnh trong c¸c quan hÖ ta× chÝnh. VÒ nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p tû lÖ yªu cÇu ph¶i x¸c ®Þnh ®îc c¸c ngìng, c¸c ®Þnh møc ®Ó nhËn xÐt ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh DN, trªn c¬ së so s¸nh c¸c tû lÖ cña DN víi c¸c tû lÖ tham chiÕu. Trong ph©n tÝch tµi chÝnh Dn, c¸c tû lÖ tµi chÝnh ®îc ph©n thµnh c¸c nhãm tû lÖ ®Æc trng, ph¶n ¸nh néi dung c¬ b¶n theo môc tiªu ho¹t ®éng cña DN. §ã lµ c¸c nhãm tû lÖ vÒ néi dung thanh to¸n, nhãm tû lÖ vÒ c¬ cÊu vèn vµ nguån vèn, nhãm c¸c tû lÖ vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng, nhãm c¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi. II. Néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp: 1.Ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh DN: Néi dung ph©n tÝch: Xem xÐt ®¸nh gi¸ sù thay ®æi gi÷a ®Çu kú so víi cuèi kú, ®Çu n¨m so víi cuèi n¨m, n¨m nµy so víi n¨m kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh t×nh h×nh t¨ng gi¶m vèn trong DN. Tuy nhiªn, nÕu chØ dùa vµo sù t¨ng gi¶m cña tæng tµi s¶n vµ tæng nguån vèn cña DN th× cha thÓ thÊy râ t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN. V× vËy, cÇn ph¶i ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c kho¶n môc cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n dùa trªn quan ®iÓm lu©n chuyÓn vèn trong DN. 1.1 Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n: Xem xÐt tõng kho¶n môc tµi s¶n cña DN trong tæng sè ®Ó thÊy ®îc møc ®é ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña DN. Tuú tõng lo¹i h×nh kinh doanh ®Ó xem xÐt tû träng cña tõng tµi s¶n chiÕm trong tæng sè lµ cao hay thÊp. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ tiªu B¶ng 1: B¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n N¨m n N¨m n+1 So s¸nh Sè Tû Sè Tû träng Sè tiÒn Tû tiÒn träng tiÒn (%) tr.® träng tr.® (%) tr.® (%) I.TSL§ vµ §TNH 1. TiÒn 2. §Çu t TCNH 3. C¸c kho¶n ph¶i thu 4. Hµng tån kho 5. TSL§ kh¸c 6. Chi sù nghiÖp II. TSC§ vµ §TDH 1. Tµi s¶n cè ®Þnh 2. §Çu t tµi chÝnhDH 3.Chi phÝ XDCB DD 4.Ký cíc, ký quüDH Tæng céng §ång thêi víi viÖc ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n, cÇn xem xÐt t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c kho¶n môc tµi s¶n cô thÓ. Qua ®ã, ®¸nh gi¸ sù hîp lý cña sù biÕn ®éng. Còng qua viÖc ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n ta biÕt ®îc tû suÊt ®Çu t: Tæng tµi s¶n Tû suÊt ®Çu t = Tµi s¶n cè ®Þnh ChØ tiªu nµy cho biÕt møc ®é ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh. TrÞ sè cña chØ tiªu nµy tuú thuéc vµo tõng ngµnh nghÒ kinh doanh cô thÓ. 1.2 Ph©n tÝch c¬ cÊu vèn, chi phÝ vèn C¬ cÊu vèn lµ thuËt ng÷ ph¶n ¸nh viÖc DN sö dông c¸c nguån vèn kh¸c nhau víi mét tû lÖ nµo ®ã cu¶ mçi nguån t×a trî cho tæng sè tµi s¶n. Chi phÝ vèn lµ chi phÝ tr¶ cho viÖc huy ®éng vµ sö dông vèn. Nãi c¸ch kh¸c, chi phÝ vèn lµ gi¸ cña viÖc sö dông vèn. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tù tµi trî vÒ mÆt tµi chÝnh cña DN, còng nh møc ®é tù chñ, chñ ®éng trong kinh doanh hay nh÷ng khã kh¨n mµ DN ph¶i ®¬ng ®Çu. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §èi víi nguån h×nh thµnh tµi s¶n, cÇn xem xÐt tû träng tõng lo¹i chiÕm trong tæng sè còng nh xu híng biÕn ®éng cña chóng. NÕu nguån vèn chñ së h÷u chiÕm tû träng cao trong tæng sè nguån vèn th× DN cã ®ñ kh¶ n¨ng tù b¶o ®¶m vÒ mÆt tµi chÝnh vµ møc ®é ®éc lËp cña DN ®èi víi chñ nî (ng©n hµng, nhµ cung cÊp...) cao. Ngîc l¹i, nÕu c«ng nî ph¶i tr¶ chiÕm chñ yÕu trong tæng nguån vèn ( kÓ c¶ vÒ sè t ¬ng ®èi vµ sè tuyÖt ®èi) th× kh¶ n¨ng ®¶m b¶o vÒ mÆt tµi chÝnh sÏ thÊp . §iÒu nµy dÔ thÊy qua tû suÊt tµi trî vµ b¶ng ph©n tÝch sau. B¶ng 2: B¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu vèn: N¨m n N¨m n+1 So s¸nh ChØ tiªu Sè Tû Sè Tû Sè tiÒn Tû tiÒn träng tiÒn träng tr.® träng tr.® (%) tr.® (%) (%) I. Nî ph¶i tr¶ 1. Nî ng¾n h¹n 2. Nî dµi h¹n 3. Nî kh¸c II.Nguån vèn CSH 1. Nguån vèn quü 2. Nguån kinh phÝ Tæng céng nguån vèn Tû suÊt tµi trî ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy tæng sè nguån vèn chñ së h÷u chia cho tæng nguån vèn. Vèn chñ së h÷u Tû suÊt tù tµi trî = Tæng nguån vèn Tû suÊt tµi trî cµng cao cµng thÓ hiÖn kh¶ n¨ng ®éc lËp cao vÒ mÆt tµi chÝnh hay møc ®é tù tµi trî cña DN tèt. 1.3 Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh. §Ó ®¶m b¶o cã ®ñ tµi s¶n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, DN cÇn ph¶i tËp hîp c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh cÇn thiÕt cho viÖc huy ®éng nguån vèn. Nhu cÇu vèn cña DN t¹i bÊt cø thêi ®iÓm nµo còng chÝnh b»ng tæng sè tµi s¶n DN cÇn ph¶i cã ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Cã thÓ ph©n nguån vèn (nguån tµi trî) thµnh hai lo¹i: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nguån tµi trî thêng xuyªn (nguån tµi trî dµi h¹n): lµ nguån mµ DN ®îc sö dông thêng xuyªn, l©u dµi vµo ho¹t ®éng kinh doanh. Bao gåm nguån vèn chñ së h÷u vµ nguån vèn vay-nî dµi h¹n, trung h¹n (trõ nî qu¸ h¹n). Nguån tµi trî t¹m thêi (nguån vèn ng¾n h¹n): lµ nguån mµ DN t¹m thêi ®îc sö dông vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n. Thuéc nguån tµi trî t¹m thêi bao gåm c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n, nî ng¾n h¹n, c¸c kho¶n vay-nî qu¸ h¹n (kÓ c¶ vay- nî dµi h¹n), c¸c kho¶n chiÕm dông bÊt hîp ph¸p cña ngêi mua, ngêi b¸n vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cÇn tÝnh ra vµ so s¸nh tæng nhu cÇu vÒ tµi s¶n (TSL§,TSC§) víi nguån vèn chñ së h÷u iÖn cã vµ nguån vèn vay-nî dµi h¹n. NÕu tæng sè nguån cã ®ñ hoÆc lín h¬n tæng sè nhu cÇu vÒ tµi s¶n th× DN cÇn sö dông sè thõa nµy mét c¸ch hîp lý, tr¸nh bÞ chiÕm dông. Ngîc l¹i, khi nguån vèn kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vÒ tµi s¶n th× DN cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó huy ®éng vµ sö dông phï hîp, tr¸nh bÞ chiÕm dông bÊt hîp ph¸p. 1.4 Ph©n tÝch chØ tiªu vèn lu ®éng thêng xuyªn. Mét trong c¸c nguyªn t¾c trong qu¶n lý tµi chÝnh lµ DN ph¶i dïng nguån vèn dµi h¹n ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh, phÇn d cña nguån vèn dµi h¹n vµ nguån vèn ng¾n h¹n ®îc ®µu t h×nh thµnh tµi s¶n lu ®éng vµ nguån vèn ng¾n h¹n ®îc gäi lµ vèn lu ®éng thêng xuyªn. VL§ thêng Nguån vèn Ng. Vèn = - TSC§ = - TSL§ xuyªn dµi h¹n ng¾n h¹n KÕt qu¶ tÝnh to¸n x¶y ra mét trong ba trêng hîp sau: Trêng hîp1: VL§ thêng xuyªn > 0, nguån vèn dµi h¹n d thõa ®Çu t vµo ta× s¶n cè ®Þnh, phÇn d thõa ®ã ®Çu t vµo tµi s¶n lu ®éng. §ång thêi, tµi s¶n lu ®éng > nguån vèn ng¾n h¹n, do vËy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña DN tèt. Trêng hîp 2: VL§ thêng xuyªn =0, cã nghÜa lµ nguån vèn dµi h¹n ®ñ tµi trî cho tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n lu ®éng, ®ñ cho doanh nghiÖp tr¶ cho c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, t×nh h×nh tµi chÝnh nh vËy lµ lµnh m¹nh. Trêng hîp 3: VL§ thêng xuyªn >0, nguån vèn dµi h¹n kh«ng ®ñ ®Ó tµi trî cho TSC§. DN ph¶i ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh mét phÇn nguån vèn ng¾n h¹n, tµi s¶n lu ®éng kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu thanh to¸n nî ng¾n h¹n, c¸n c©n thanh to¸n cña DN mÊt th¨ng b»ng, DN ph¶i dïng mét phÇn tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó thanh to¸n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n tr¶. Nh vËy, VL§ thêng xuyªn lµ chØ tiªu tæng hîp quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh DN, chØ tiªu nµy cho biÕt hai ®iÒu cèt yÕu: Mét lµ, DN cã ®ñ kh¶ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 n¨ng thanh to¸n cacs kho¶n nî ng¾n h¹n kh«ng? Hai lµ, tµi s¶n cè ®Þnh cña DN cã ®îc tµi trî mét c¸ch v÷ng ch¾c b»ng nguån vèn dµi h¹n kh«ng? Ngoµi kh¸i niÖm VL§ thêng xuyªn ®îc ®Ò ccËp trªn ®©y, trong ph©n tÝch tµi chÝnh ngêi ta cßn nghiªn cøu chØ tiªu nhu cÇu vèn lu ®éng thßng xuyªn. Nhu cÇu vèn lu ®éng thêng xuyªn lµ lîng vèn ng¾nh¹n mµ DN cÇn ph¶i tµi trî cho mét phÇn tµi s¶n lu ®éng, ®ã lµ hµng tån kho vµ c¸c kho¶n ph¶i thu (TSL§ kh«ng ph¶i lµ tiÒn). Nhu cÇu VL§ Tån kho vµ c¸c = - Nî ng¾n h¹n thêng xuyªn kho¶n ph¶i thu 1.5 Ph©n tÝch mèi quan hÖ vµ t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c kho¶n môc trong b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. §Ó kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng vµ hiÖu qña kinh doanh cña DN, cÇn ®i s©u ph©n tÝch mèi quan hÖ vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c kho¶n môc trong b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. Khi ph©n tÝch, cÇn tÝnh ra vµ so s¸nh møc vµ tû lÖ biÕn ®äng cña kú ph©n tÝch so víi kú gèc trªn tõng chØ tiªu. §ång thêi, so s¸nh t×nh h×nh cña tõng chØ tiªu so víi doanh thu thuÇn. Môc tiªu cña ph¬ng ph¸p nµy lµ x¸c ®Þnh, ph©n tÝch mèi quan hÖ vµ ®Æc ®iÓm c¸c chØ tiªu trong b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, ®ång thêi so s¸nh chung qua mét sè liªn ®é kÕ to¸n liªn tiÕp víi sè liÖu trung b×nh ngµnh (nÕu cã) ®Ó ®¸nh gi¸ xu híng thay ®æi tõng chØ tiªu vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña DN víi DN kh¸c. 1.6 Ph©n tÝch mét vµi chØ sè thanh to¸n c¬ b¶n. T×nh h×nh tµi chÝnh cña mét DN ®îc thÓ hiÖn râ nÐt qua kh¶ n¨ng thanh to¸n. NÕu DN cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao th× t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ kh¶ quan vµ ngîc l¹i. Do vËy khi ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh DN kh«ng thÓ bá qua viÖc xem xÐt kh¶ n¨ng thanh to¸n, ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n. §Ó ®o kh¶ n¨ng nµy, khi ph©n tÝch cÇn tÝnh vµ so s¸nh c¸c chØ tiªu sau Tæng tµi s¶n lu ®éng HÖ sè TT hiÖn hµnh = Tæng nî ng¾n h¹n HÖ sè nµy cho thÊy kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n (ph¶i thanh to¸n trong vßng mét n¨m hay mét chu kú kinh doanh) lµ cao hay thÊp. NÕu chØ tiªu nµy lín h¬n hoÆc b»ng 1 th× DN cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ t×nh h×nh tµi chÝnh kh¶ quan. Tæng vèn b»ng tiÒn 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HÖ sè TT cña vèn lu ®éng = Tæng tµi s¶n lu ®éng HÖ thèng nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thµnh tiÒn cña tµi s¶n lu ®éng. Thùc tÕ cho thÊy, nÕu chØ tiªu nµy tÝnh ra mµ lín h¬n 0,5 hoÆc nhá h¬n 0,1 ®Òu kh«ng tèt v× sÏ g©y ø ®äng hoÆc thiÕu tiÒn ®Ó thanh to¸n. HÖ sè thanh Tæng sè vèn b»ng tiÒn = to¸n tøc thêi Tæng nî ng¾n h¹n Tuú thuéc vµo tõng ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh doanh ng¬ng thùc tÕ cho thÊy, NÕu hÖ sè nµy > 0,5 th× t×nh h×nh thanh to¸n t¬ng ®èi kh¶ quan, cßn < 0,1 th× DN cã thÓ gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n c«ng nî. Do ®ã, DN cã thÓ ph¶i b¸n gÊp hµng ho¸, s¶n phÈm ®Ó tr¶ nî v× kh«ng ®ñ tiÒn thanh to¸n. Tuy nhiªn, nÕu hÖ sè nµy qu¸ cao l¹i ph¶n ¸nh mét t×nh h×nh kh«ng tèt v× vèn b»ng tiÒn qu¸ nhiÒu, vßng quay tiÒn chËm l¹i gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn. 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n: 2.1 Ph©n tÝch t×nh h×nh c«ng nî. Néi dung ph©n tÝch ph¶n ¸nh chÊt lîng cña c«ng t¸c tµi chÝnh. Khi nguån bï ®¾p cho nguån tµi s¶n dù tr÷ yÕu, Dn bÞ chiÕm dông vè. Ngîc l¹i, khi nguån dù tr÷ tµi s¶n thõa, DN bÞ chiÕm dông vèn. Tuy nhiªn, trong trêng hîp nguån vèn c©n b»ng víi tµi s¶n dù tr÷ vÉn cã thÓ x¶y ra t×nh tr¹ng chiÕm dông vµ bÞ chiÕm dông vèn lÉn nhau. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, viÖc c¸c DN chiÕm dông vèn lÉn nhau tån t¹i nh mét thùc tÕ kh¸ch quan vµ thêng x¶y ra víi c¸c ®èi tîng sau: Víi kh¸ch hµng hoÆc nhµ cung cÊp: Víi kh¸ch hµng ®ã lµ kho¶n ph¶i thu do b¸n chÞu hµng ho¸, dÞch vô, trêng hîp nµy DN bÞ chiÕm dông vèn. Víi nhµ cung cÊp ®è lµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ do DN mua chÞu hµng ho¸, dÞch vô. Trêng hîp nµy, DN ®i chiÕm dông vèn. Víi ng©n s¸ch Nhµ níc: Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, c¸c DN ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc nh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ lîi tøc, phÝ vµ lÖ phÝ... NÕu sè thùc nép nhá h¬n sè ph¶i nép cã nghÜa lµ DN chiÕm dông vèn vµ ngîc l¹i. Víi c¸n bé, c«ng nh©n viªn: VÒ nguyªn t¾c ngíi lao ®éng lµm ngµy nµo hëng l¬ng ngµy ®ã. Song th«ng thêng DN chi tr¶ cho hä sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh. V× thÕ kho¶n l¬ng, b¶o hiÓm x· héi vµ mét sè kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn lµ kho¶n tiÒn mµ DN ®i chiÕm dông. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Víi c¸c ®¬n vÞ phô thuéc: trong quan hÖ thanh tãan, c¸c ®¬n vÞ trong cïng mét tæng thÓ thêng ph¸t sinh c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ lÉn nhau. §ã chÝnh lµ kho¶n tiÒn bÞ chiÕm dông hoÆc ®i chiÕm dông. Ngoµi c¸c kho¶n chñ yÕu nªu trªn, mét sè kho¶n môc nh tµi s¶n thõa, thiÕu, chi phÝ ph¶i tr¶, chi phÝ tr¶ tríc, t¹m øng... còng coi lµ c¸c kho¶n bÞ chiÕm dông hoÆc ®i chiÕm dông. Khi quan hÖ trªn n¶y sinh, nÕu trong DN cã phÇn vèn ®i chiÕm dông nhiÒu h¬n phÇn vèn bÞ chiÕm dông th× DN cã thªm mét phÇn vèn ®a vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ngîc l¹i DN bÞ bít vèn. Chñ DN vµ kÕ to¸n trëng ph¶i xem xÐt cô thÓ trêng hîp nµo chiÕm dông hoÆc bÞ chiÕm dông lµ hîp lý ®Ó cã híng gi¶i quyÕt kÞp thêi. ë nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn, ngoµi kho¶ng thêi gian cho phÐp mua, b¸n chÞu, DN ph¶i tr¶ cho c¸c nhµ cung cÊp hoÆc ®îc thu tõ kh¸ch hµng sè tiÒn l·i do tr¶ chËm so víi th¬× h¹n quy ®Þnh trong hîp ®ång kinh tÕ. 3.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh thanh to¸n. §Ó biÕt ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh tèt hay kh«ng tèt cÇn ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng thanh to¸n cña DN nh thÕ nµo? NÕu t×nh h×nh tµi chÝnh tèt, DN sÏ Ýt c«ng nî, kh¶ n¨ng thanh to¸n dåi dµo, Ýt ®i chiÕm dông. §iÒu ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho DN chñ ®éng vÒ vèn ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh thuËn lîi. Ngîc l¹i, nÕu t×nh h×nh tµi chÝnh gÆp khã kh¨n, DN nî nÇn, d©y da kÐo dµi, mÊt tÝnh chñ ®éng trong kinh doanh vµ ®«i khi dÉn tíi t×nh tr¹ng ph¸ s¶n. §Ó nghiªn cøu c¸c kho¶n ph¶i thu cã ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN nh thÕ nµo, cÇn so s¸nh tæng sè c¸c kho¶n ph¶i thu víi tæng sè tµi s¶n lu ®éng hoÆc so s¸nh tæng sè ph¶i thu víi c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c. 3.3 Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n: ViÖc ph©n tÝch ph¶i dùa vµo c¸c tµi liÖu kÕ to¸n cã liªn quan ®Ó s¾p xÕp c¸c chØ tiªu ph©n tÝch theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh. Tr×nh tù nµy ph¶i thÓ hiÖn ®îc nhu cÇu thanh to¸n ngay, cha thanh to¸n ngay còng nh kh¶ n¨ng huy ®éng ®Ó thanh to¸n ngay vµ thanh to¸n trong thêi gian s¾p tíi. V× vËy b¶ng ph©n tÝch nµy cã kÕt cÊu gÇn gièng nh mét b¶ng c©n ®èi gi÷a mét bªn lµ nhu cÇu thanh to¸n vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña DN nh thÕ nµo trong thêi gian tríc m¾t vµ thêi gian tíi. B¶ng 3. Ph©n tÝch nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n Nhu cÇu thanh to¸n Kh¶ n¨ng thanh to¸n I.C¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n ngay I.C¸c kho¶n cã thÓ dïng ®Ó thanh to¸n ngay 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.C¸c kho¶n nî ng¾n h¹n - Ph¶i nép ng©n s¸ch - Ph¶i tr¶ ng©n hµng - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n, viªn chøc - Ph¶i tr¶ ngêi b¸n - Ph¶i tr¶ ngêi mua - Ph¶i tr¶ kh¸c 2.C¸c kho¶n nî ®Õn h¹n - Nî ng©n s¸ch - Nî ng©n hµng ..v.v. Céng: 1. TiÒn mÆt - TiÒn ViÖt Nam - Vµng b¹c, tÝn phiÕu - Ngo¹i tÖ 2. TiÒn göi ng©n hµng - TiÒn ViÖt Nam - Ngo¹i tÖ 3. TiÒn ®ang chuyÓn - TiÒn ViÖt Nam - Ngo¹i tÖ Céng: Bæ xung c«ng cô cho viÖc ph©n tÝch, sau khi lËp b¶ng ph©n tÝch, cÇn tÝnh ra vµ so s¸nh hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n (HK). HÖ sè nµy ph¶n ¸nh mèi quahn hÖ gi÷a kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ nhu cÇu thanh to¸n cña DN. HK ®îc tÝnh b»ng c«ng thøc: HÖ sè kh¶ n¨ng Kh¶ n¨ng thanh to¸n = thanh to¸n (HK) Nhu cÇu thanh to¸n HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ nhu cÇu thanh to¸n cñaDN. NÕu HK >1 chøng tá kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ t×nh h×nh thanh to¸n æn ®Þnh hoÆc kh¶ quan. NÕu HK < 1 DN kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n, t×nh h×nh t×a chÝnh gÆp khã kh¨n. HK cµng nhá thÓ hiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cµng gÆp khã kh¨n, DN cµng mÊt dÇn kh¶ n¨ng thanh to¸n. HK dÇn ®Õn 0 DN cã nguy c¬ ph¸ s¶n. 3.4 Mét sè tû lÖ trong ph©n tÝch nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n. Mét sè chØ tiªu ®· ®îc ®Ò cËp trong phÇn ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh DN. 1. HÖ thèng thanh to¸n nhanh 2. HÖ sè thnh to¸n cña vèn lu ®éng 3. HÖ sè thanh to¸n tøc thêi 4. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi viÖc xem xÐt c¸c chØ tiªu trªn ®©y, ®Ó ®¸nh gi¸ ®îc chÝnh x¸c h¬n, trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña DN, ngêi ta cßn ph¶i xem xÐt tèc ®é chuyÓn ®æi c¸c kho¶n ph¶i thu thnµh tiÒn, nghÜa lµ ph¶i tÝnh vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu. Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu cµng cao, th× DN thu håi nhanh c¸c kho¶n nî. §iÒu ®ã ®îc ®¸nh gi¸ lµ tèt, v× vèn bÞ chiÕm dông gi¶m. Tuy nhiªn, vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu cã thÓ qu¸ cao. §iÒu nµy x¶y ra khi ph¬ng thíc thanh to¸n víi kh¸ch hµng qu¸ nghiªm kh¾c, cã thÓ sÏ ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô, lµm gi¶m doanh thu. Trong c¬ chÕ hiÖn nay, mua b¸n chÞu trë thµnh mét tÊt yÕu kh¸ch quan vµ ®«i khi kh¸ch hµng rÊt muèn thêi h¹n tr¶ tiÒn ®îc kÐo dµi thªm. C«ng thøc tÝnh vßng quay hµng tån kho ®îc tÝnh nh sau. HÖ sè vßng quay Doanh thu thuÇn = c¸c kho¶n ph¶i thu Sè d b×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu Sè d b×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu, ®¬n gi¶n nhÊt lµ lÊy: sè d ®Çu kú + sè d cuèi kú/2. §«i khi sè d cuèi kú c¸c kho¶n ph¶i thu còng ®îc sö dông thay thÕ cho sè d b×nh qu©n ®Ó tÝnh vßng quay cho tiÖn lîi. §iÒu nµy sÏ ®îc chÊp nhËn nÕu kÕt qu¶ kh«ng cã sù chªnh lÖch lín. HÖ sè vßng quay TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n = hµng tån kho TrÞ gi¸ vèn b×nh qu©n hµng tån kho Trong ®ã trÞ gi¸ vèn b×nh qu©n hµng tån kho ®îc tÝnh theo c«ng thøc Gi¸ vèn b×nh qu©n Gi¸ vèn b×nh qu©n + hµng tån kho ®Çu kú Gi¸ vèn b×nh qu©n hµng tån kho hµng tån kho cuèi kú = 2 NÕu trêng hîp sè d ®Çu kú vµ cuèi kú cña hµng tån kho kh«ng ®¹i diÖn ®îc th× cã thÓ ph¶i tÝnh chi tiÕt h¬n. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hµng tån kho tríc khi b¸n ra vµ sè lÇn hµng tån kho b×nh qu©n b¸n ra trong kú. HÖ sè vßng quay hµng tån kho cµng cao thÓ hiÖn t×nh h×nh b¸n ra cµng tèt vµ ngîc l¹i. Ngoµi ra hÖ sè cßn thÓ hiÖn tèc ®é lu©n chuyÓn 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hµng ho¸ cña DN. Tèc ®é lu©n chuyÓn hµng ho¸ nhanh th× cïng mét møc doanh thu, DN ®Çu t vèn hµng tån kho thÊp h¬n, hoÆc cïng sè vèn doanh thu cña DN sÏ ®¹t møc cao h¬n. Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ cÇn xem xÐt mét c¸ch cô thÓ nh÷ng yÕu tè kh¸c cã liªn quan, nh ph¬ng thøc b¸n hµng, kÕt cÊu hµng tån kho... NÕu DN ¸p dông ph¬ng thøc b¸n hµng vËn chuyÓn th¼ng hoÆc b¸n hµng tay ba nhiÒu th× hÖ sè vßng quay hµng tån kho cao, hoÆc nÕu DN duy tr× ë møc thÊp còng lµm cho vßng quay hµng tån kho cao nhng sÏ lµm cho khèi lîng hµng tiªu thô bÞ h¹n chÕ. 4. Ph©n tÝch vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh. Ph©n tÝch bao gåm c¬ cÊu tµi s¶n vµ c¬ cÊu nguån vèn. Sö dông c¬ cÊu tµi s¶n vµ c¬ cÊu nguån vèn tèi u sÏ t¹o ra hiÖu øng ®ßn bÈy tµi chÝnh d¬ng. HiÖu øng nµy lµm gia t¨ng tiÒm n¨ng t¹o ra lîi nhuËn DN. Rñi ro cña c¸c chñ nî còng gia t¨ng cïng hÖ sç nî. Khi sè nî cña DN cµng nhiÒu so víi vèn chñ së h÷u th× kh¶ n¨ng vâ nî cña DN cµng cao, nguy c¬ c¸c chñ nî kh«ng thu håi ®îc c¸c kho¶n nî cµng t¨ng. Bëi vËy, ph©n tÝch tµi chÝnh cã ý nghÜa rÊt quan träng kh«ng chØ ®èi víi chñ DN mµ cßn ®èi víi c¸c chñ nî vµ nhµ ®Çu t. 4.1 Môc tiªu ph©n tÝch Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi chÝnh gióp cho nhµ ph©n tÝch ®o lêng møc ®é ®ãng gãp cña chñ së h÷u DN so v¬Ý phÇn tµi trî cña c¸c chñ nî. Néi dung ph©n tÝch nµy cã ý nghÜa rÊt lín trong ph©n tÝch tµi chÝnh DN. Chñ nî sÏ nh×n vµo hÖ sè nî ®Ó quyÕt ®Þnh cã nªn cho vay hoÆc tiÕp tôc cho vay hay kh«ng? NÕu hÖ sè nµy cµng cao chøng tá møc rñi ro víi c¸c chñ nî cµng cao. §ång thêi, nh×n vµo sè vèn cña chñ DN ®Ó thÓ hiÖn møc ®é an toµn cña c¸c mãn nî. §èi víi DN, khi sö dông nhiÒu nî vay vµ tû suÊt lîi nhuËn cao h¬n tû lÖ l·i vay th× DN ®îc lîi vµ ngîc l¹i. Trong thêi kú kinh tÕ suy tho¸i, tû suÊt lîi nhuËn thÊp h¬n tû lÖ l·i vay, DN nµo sö dông nhiÒu nî vay th× sÏ nguy c¬ ph¸ s¶n cao h¬n nhøng DN sö dông Ýt nî vay. Nhng trong giai ®o¹n bïng næ kinh tÕ, tû suÊt lîi nhuËn cao h¬n tû lÖ l·i vay, nh÷ng DN sö dông nhiÒu nî vay sÏ cã c¬ héi ph¸t triÓn cao h¬n. §ång thêi khi sö dông nî vay chñ së h÷u chØ ®ãng gãp mét tû lÖ nhá h¬n th× rñi ro tronbg s¶n xuÊt kinh doanh sÏ chñ yÕu do c¸c chñ nî g¸nh chÞu mµ c¸c chñ DN vÉn n¾m quyÒn kiÓm so¸t DN. Bªn c¹nh ®ã, ph©n tÝch c¬ cÊu tµi chÝnh cßn cho chóng ta biÕt hiÖu øng ®ßn bÈy tµi chÝnh trong DN lµ d¬ng hay ©m. §ßn bÈy tµi chÝnh dïng ®Ó chØ ®é møc ®é 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nî dµi h¹n mµ DN sö dông trong c¬ cÊu vèn. Cïng mét c¬ cÊu vèn kinh doanh, nÕu DN kh«ng sö dông nî th× rñi ro sÏ ®îc giµn ®Òu cho nh÷ng ngêi gãp vèn nhng khi sö dông nî , rñi ro sÏ ®îc chia cho c¸c chñ nî. ViÖc nghiªn cøu møc ®é t¸c ®éng gi÷a “®ßn bÈy tµi chÝnh” vµ “®ßn bÈy ho¹t ®éng” gióp nhµ ph©n tÝch thÊy ®îc t¸c ®éng cña “®ßn bÈy” cña c¬ cÊu ta× chÝnh tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña DN. Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi chÝnh cung cÊp th«ng tin gióp nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh x¸c ®Þnh ®îc c¬ cÊu vèn, tµi s¶n tèi u. C¬ cÊu vèn tèi u lµ c¬ cÊu vèn víi chi ohÝ thÊp nhÊt, to¹ hiÖu qu¶ sinh lîi trªn mét ®ång vèn cao nhÊt. C¬ cÊu tµi s¶n tèi u lµ c¬ cÊu t¹o ra mét m«i trêng cho søc s¶n xuÊt, søc sinh lîi trªn gi¸ trÞ tµi s¶n lµ cao nhÊt. 4.2 Nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ph©n tÝch c¬ cÊu tµi chÝnh. Nh©n tè thø nhÊt lµ rñi ro kinh doanh - ®ã lµ rñi ro cè h÷u trong tµi s¶n cña DN nÕu DN kh«ng sö dông nî. Rñi ro kinh doanh cµng lín, tû lÖ tèi u cµng thÊp. Rñi ro kinh doanh ë ®©y ®îc hiÓu lµ c¸c rñi ro thÞ trêng (rñi ro thÞ trêng lµ rñi ro cßn l¹i sau khi ®· ®a d¹ng ho¸). Nh©n tè thø hai lµ vÊn ®Ò thuÕ cña DN. Lý do c¬ b¶n cña viÖc sö dông nî lµ l·i suÊt ®îc tÝnh trong chi phÝ hîp lý, hîp lý, hîp lÖ khi tÝnh thuÕ thu nhËp DN. Nh©n tè quan träng thø ba lµ kh¶ n¨ng linh ho¹t ta× chÝnh hay kh¶ n¨ng t¨ng vèn mét c¸ch hîp lý trong ®iÒu kiÖn cã t¸c ®éng xÊu. Nhng ngêi qu¶n lý tµi chÝnh biÕt r»ng mét sù cung cÊp vèn v÷ng ch¾c lµ cÇn thiÕt cho nh÷ng ho¹t ®éng æn ®Þnh - ®©y lµ sù sèng cßn cho sù thµnh c«ng dµi h¹n. Hä còng biÕt r»ng khi tiÒn tÖ ®îc th¾t chÆt trong nÒn kinh tÕ hoÆc mét DN ®ang tr¶i qua nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng, nhµ cung cÊp vèn muèn t¨ng cêng tiÒn cho nh÷ng DN cã B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n v÷ng ch¾c. Nh vËy, nhu cÇu vèn t¬ng lai vµ nh÷ng hËu qu¶ thiÕu vèn cã ¶nh hëng quan träng ®Õn môc tiªu c¬ cÊu vèn mµ DN thùc tÕ thiÕt lËp. Bèn nh©n tè trªn quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn môc tiªu c¬ cÊu vèn, nhng tÊt nhiªn ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cã thÓ lµm cho c¬ cÊu vèn thùc tÕ chÖch khái môc tiªu t¹i mét thêi ®iÓm cho tríc. 4.3 Mét sè chØ tiªu ¸p dông trong ph©n tÝch c¬ cÊu tµi chÝnh. HÖ sè nµy lµ tû sè gi÷a sè nî trªn tæng tµi s¶n cña DN. 1. HÖ sè nî Tæng nî ph¶i tr¶ = tæng tµi s¶n Tæng tµi s¶n 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tæng sè nî bao gåm toµn bé c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, dµi h¹n t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. C¸c kho¶n nî ng¾n h¹n bao gåm tÊt c¶ c¸c kho¶n ph¶i tr¶, c¸c ho¸ ®¬n mua hµng ph¶i thanh to¸n, c¸c kho¶n nî l¬ng, nî thuÕ...C¸c kho¶n nî dµi h¹n lµ c¸c kho¶n nî cã thêi h¹n dµi h¬n mét n¨m nh nî vay dµi h¹n, tr¸i phiÕu, tµi s¶n thuª mua... - Tæng tµi s¶n bao gåm tµi s¶n lu ®éng vµ tµi s¶n cè ®Þnh. HÖ sè nµy ®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh nghÜa vô cña chñ DN víi c¸c chñ nî trong viÖc gãp vèn. Th«ng thêng c¸c chñ nî thÝch mét hÖ sè nî võa ph¶i v× hÖ sè nµy cµng thÊp th× kho¶n nî cµng ®îc b¶o ®¶m trong trêng hîp DN bÞ ph¸ s¶n. Trong khi ®ã c¸c chñ së h÷u DN l¹i a thÝch mét hÖ sè nî cao v× hä muèn lîi nhuËn gia t¨ng nhanhh mµ vÉn toµn quyÒn kiÓm so¸t DN. Song, nÕu tû lÖ nî qu¸ cao th× DN dÔ r¬i vµo t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. Ngoµi ra, ph©n tÝch c¬ cÊu tµi chÝnh cßn tÝnh ra hÖ sè nî vèn chñ së h÷u. 2. HÖ sè nî Tæng nî ph¶i tr¶ = vèn chñ së h÷u Tæng vèn chñ së h÷u HÖ sè nµy cho ta nhËn xÐt vÒ mèi quan hÖ gi÷a nî ph¶i tr¶ vµ vèn chñ së h÷u 3.Kh¶ n¨ng Thu nhËp tríc thuÕ vµ l·i = thanh to¸n l·i Chi phÝ ph¶i tr¶ * Chi phÝ tr¶ l·i vay lµ mét kho¶n chi phÝ t¬ng ®èi æn ®Þnh vµ cã thÓ tÝnh to¸n tríc. Kho¶n tiÒn mµ DN dïng ®Ó chi tr¶ l·i vay lµ thu nhËp tríc thuÕ vµ l·i vay. Bëi vËy, chØ tiªu nµy cho biÕt kh¶ n¨ng thanh to¸n l·i vay b»ng thu nhËp tríc thuÕ cña DN. * Thu nhËp tríc thuÕ vµ l·i vay ph¶n ¸nh sè tiÒn mµ DN cã thÓ sö dông ®Ó tr¶ l·i vay. NÕu kho¶n tiÒn nµy nhá hay cã gi¸ trÞ ©m, th× DN khã cã thÓ tr¶ ®îc l·i. MÆt kh¸c tû sè nµy còng thÓ hiÖn kh¶ n¨ng sinh lêi trªn c¸c kho¶n nî cña DN. Chi phÝ tr¶ l·i bao gåm tiÒn tr¶ cho c¸c kho¶n vay ng©n hµng, tiÒn l·i cña c¸c kho¶n vay trung, dµi h¹n vµ c¸c h×nh thøc vay mîn kh¸c nh tr¶ l·i tr¸i phiÕu, tÝn dông thuª mua... 4. HÖ sè c¬ Gi¸ trÞ TSC§ = cÊu TSC§ Tæng tµi s¶n HÖ sè trªn ph¶n ¸nh tû träng tµi s¶n cè ®Þnh trong tæng tµi s¶n vµ t¸c ®éng cña ®ßn bÈy ho¹t ®éng. 20
- Xem thêm -