Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
quocphongnguyen

Tham gia: 21/04/2015

Mô tả:

LêI Më §ÇU HiÖn nay,lÜnh vùc Tµi ChÝnh Ng©n Hµng ®ang ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ cïng víi nã lµ sù c¹nh tranh v« cïng gay g¾t .ThÞ trêng ®· chøng kiÕn sù ra ®êi cña hµng lo¹t ng©n hµng th¬ng m¹i míi ,c¸c tæ chøc tµi chÝnh míi .C¸c ng©n hµng thùc sù bíc vµo cuéc c¹nh tranh khèc liÖt ,ph¶i tù hoµn thiÖn ,tù n©ng cao vÒ chÊt lîng toµn diÖn ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng. §èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam ho¹t ®éng tÝn dông vÉn lµ ho¹t ®éng chñ yÕu ,mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt cho c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i,chiÕm tíi 70%-80% thu nhËp cña c¸c ng©n hµng.V× vËy viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông lµ nh©n tè ,lµ ®éng lùc cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c ng©n hµng.§iÒu nµy ®ßi hái c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong ho¹t ®éng tÝn dông ph¶i tù x©y dùng cho m×nh mét quy tr×nh tÝn dông chÆt chÏ ,khoa häc vµ hiÖu qu¶. Trong quy tr×nh tÝn dông cã nhiÒu bíc ,song kh©u ph©n tÝch tµi chÝnh kh¸ch hµng ®Æc biÖt lµ kh¸ch hµng doanh nghiÖp lµ kh©u cã nhiÒu rñi ro nhÊt .Còng chÝnh v× vËy ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp trë nªn hÕt søc quan träng ¶nh hëng lín ®Õn chÊt lîng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng.N©ng cao chÊt lîng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ®îc ®Æt ra nh mét yªu cÇu cÊp thiÕt ®èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. Ng©n hµng TMCP Sµi Gßn –Hµ Néi (SHB) còng nh c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i kh¸c lu«n nhËn thøc râ ®iÒu ®ã ,nh÷ng n¨m qua trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ héi nhËp.SHB kh«ng ngõng hoµn thiÖn ,®æi míi ®Ó ph¸t triÓn vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ .Ng©n hµng SHB lu«n tËp trung n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ ,n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng kinh doanh ,t¹o cho ng©n hµng sù t¨ng trëng vÒ c¶ quy m« vµ chÊt lîng,tèc ®é ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng.§Æc biÖt trong ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng còng cã nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ ,®ã lµ sù n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông mµ chñ yÕu xuÊt ph¸t tõ viÖc n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp.Song bªn c¹nh ®ã còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng vÊn ®Ò bÊt cËp ,khã kh¨n cßn tån t¹i . XuÊt ph¸t tõ tÝnh cÊp thiÕt vµ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp.Em ®· chän ®Ò tµi : “ Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng TMCP Sµi Gßn- Hµ Néi (SHB) ,, KÕt cÊu ®Ò tµi bao gåm : - Ch¬ng 1 : Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. - Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng c«ng t¸c ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng SHB . - Ch¬ng 3 : Giai ph¸p n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng SHB. Qua ®Ò tµi nghiªn cøu nµy ,dùa trªn c¬ së lý thuyÕt vÒ ph©n tÝch TCDN ,em ®a ra sè liÖu ®Ó ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh cña ng©n hµng SHB vÒ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc còng nh c¸c vÊn ®Ò bÊt cËp cßn tån t¹i.Tõ ®ã em xin ®a ra mét vµi ý kiÕn ®ãng gãp nhá vÒ ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp nh»m lµm cho ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng SHB ®îc tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o tiÕn sÜ – Lª ThÞ Xu©n –sù t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì cña c¸c c¸n bé ng©n hµng SHB trong suèt qu¸ tr×nh em lµm khãa luËn nµy.Song do tr×nh ®é kiÕn thøc vµ thêi gian cßn h¹n chÕ nªn viÖc nghiªn cøu kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.Em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« vµ toµn thÓ c¸c b¹n sinh viªn quan t©m ®Õn ®Ò tµi nµy. CH¦¥NG 1 Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c NHTM 1.1. TÝn dông vµ ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTM trong c¬ chÕ thi thÞ trêng. 1.1.1. Kh¸i niÖm tÝn dông. TÝn dông ng©n hµng lµ mét giao dÞch vÒ tµi s¶n gi÷a ng©n hµng vµ bªn ®i vay trong ®ã ng©n hµng sÏ chuyÓn giao tµi s¶n cho bªn ®i vay sö dông trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh theo tho¶ thuËn, bªn ®i vay cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ v« ®iÒu kiÖn vèn gèc vµ l·i cho ng©n hµng khi ®Õn h¹n thanh to¸n. Kh¸i niÖm tÝn dông ng©n hµng còng cã thÓ ®îc ph¸t biÓu ng¾n gän h¬n nh sau: “tÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ giao dÞch gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng trong ®ã ng©n hµng chuyÓn giao vèn b»ng tiÒn cho kh¸ch hµng sö dông víi sù tin tëng r»ng kh¸ch hµng sÏ thùc hiÖn nghÜa vô hoµn tr¶ khi ®Õn thî h¹n tho¶ thuËn.” Tõ c¸c kh¸i niÖm vÒ tÝn dông, b¶n chÊt cña tÝn dông lµ mét giao dÞch vÒ tµi s¶n trªn c¬ së cã hoµn tr¶ cã c¸c ®Æc trng sau: -TÝn dông xuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c hoµn tr¶, v× vËy ngêi cho vay khi chuyÓn giao tµi s¶n cho ngêi ®i vay sö dông ph¶i cã c¬ së ®Ó tin r»ng ngêi ®i vay sÏ tr¶ ®óng h¹n. §©y lµ yÕu tè hÕt søc c¬ b¶n trong qu¶n trÞ tÝn dông. -GÝa trÞ hoµn tr¶ thêng lín h¬n gi¸ trÞ lóc cho vay, hay nãi c¸ch kh¸c ngêi ®i vay ph¶i tr¶ thªm phÇn l·i ngoµi vèn gèc. §Ó thùc hiÖn nguyªn t¾c nµy th× ph¶i x¸c ®Þnh l·i xuÊt danh nghÜa lín h¬n tØ lÖ l¹m ph¸t, hay nãi c¸ch kh¸c ph¶i x¸c ®Þnh l·i xuÊt thùc d¬ng. -Trong quan hÖ tÝn dông ng©n hµng, tiÒn vay ®îc cÊp trªn c¬ së cam kÕt hoµn tr¶ v« ®iÒu kiÖn. VÒ khÝa c¹nh ph¸p lý, nh÷ng v¨n b¶n x¸c ®Þnh quan hÖ tÝn dông nh hîp ®ång tÝn dông, khÕ íc nhËn nî …..thùc chÊt chØ lµ mét lÖnh phiÕu trong ®ã bªn ®i vay cam kÕt hoµn tr¶ v« ®iÒu kiÖn cho bªn cho vay khi ®Õn h¹n thanh to¸n. TÝn dông ng©n hµng cã vai trß quan träng trong viÖc cung cÊp vèn cho nhu cÇu kinh doanh cña c¸c ®èi tîng, ®Æc biÖt lµ ®èi tîng doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng cung øng vèn cñ¨ tÝn dông ng©n hµng gãp phÇn ®Èy m¹nh nhÞp ®é tÝch tô, tËp trung vµ t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh gi÷ c¸c doanh nghiÖp. TÝn dông do¹nh nghiÖp cßn ®îc sö dông nh mét c«ng cô ®Ó ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ chiÕn lù¬c theo yªu cÇu cña chÝnh phñ. 1.1.2. C¸c h×nh thøc tÝn dông Ho¹t ®éng tÝn dông ngµy cµng trë nªn ®a d¹ng vµ phong phó víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. C¨n cø theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau chóng ta cã thÓ chia tÝn dông thµnh c¸c lo¹i nh sau: 1.1.2.1. Theo thêi h¹n tÝn dông. Gåm cã 3 lo¹i h×nh tÝn dông chÝnh: -TÝn dông ng¾n h¹n: lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n díi 1 n¨m. -TÝn dông trung h¹n: lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n t 1 n¨m ®Õn 5 n¨m. -TÝn dông dµi h¹n:lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n trªn 5 n¨m. 1.1.2.2. Theo môc ®Ých sö dông ®Çï t Gåm 2 lo¹i tÝn dông chÝnh: -TÝn dông s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸: lµ lo¹i tÝn dông cÊp cho c¸c nhµ doanh nghÖp c¸c chñ thÓ kinh doanh ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸. -TÝn dông tiªu dïng: lµ lo¹i tÝn dông cung cÊp cho c¸c c¸ nh©n ®Ó phôc vô nhu cÇu tiªu dïng. 1.1.2.3. Theo møc ®é b¶o ®¶m . Gåm 3 lo¹i chÝnh: -TÝn dông cã ®¶m b¶o: lµ lo¹i h×nh tÝn dông cã tµi s¶n hoÆc ngêi ®øng ra b¶o l·nh cho kho¶n nî vay. -TÝn dông kh«ng cã ®¶m b¶o: lµ lo¹i h×nh tÝn dông kh«ng cã tµi s¶n hoÆc ngêi b¶o l·nh ®øng ra ®¶m b¶o cho kho¶n nî vay. 1.1.2.4. Theo ®èi tîng tÝn dông. Gåm 2 lo¹i chÝnh : - TÝn dông vèn ®Çu t tµi s¶n ng¾n h¹n: lµ lo¹i tÝn dông ®Ó h×nh thµnh TSNH cña c¸c tæ chøc kinh tÕ. Bao gåm: cho vay chi phÝ s¶n xuÊt, cho vay dù tr÷ hµng ho¸, cho vay ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî díi d¹ng chiÕt khÊu kú phiÕu. -TÝn dông vèn ®Çu t tµi s¶n dµi h¹n: lµ lo¹i tÝn dông ®îc sö dông ®Ó h×nh thµnh TSDH cña c¸c tæ ch÷c kinh tÕ. 1.1.3. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng. Ngµy nay khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ th× tÝn dông ng©n hµng cµng ph¸t huy vai trß cña m×nh trong viÖc t¹o ®iÒu kiÖn, t¹o ®éng lùc cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn : §èi víi hÖ thèng c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, tÝn dông lµ ho¹t ®éng chñ yÕu mang l¹i nguån thu nhËp chÝnh, lµ nh©n tè ,lµ ®éng lùc ®Ó ng©n hµng ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kh¸c t¹o sù ph¸t triÓn toµn diÖn vµ bÒn v÷ng, ®iÒu nµy cµng thÓ hiÖn râ ®èi víi c¸c NHTM t¹i ViÖt Nam hiÖn nay. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, tÝn dông t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp më réng quy m«, ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t huy c¸c tiÒm n¨ng cña m×nh, t¨ng søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng trong níc còng nh thÞ trêng quèc tÕ. §èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung, tÝn dông gãp phÇn gi¶i quyÕt m©u thuÉn néi bé trong nÒn kinh tÕ vÒ nhu cÇu tiÒn tÖ, ®iÒu hßa vèn, thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn. TÝn dông gióp t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ, ®¶m b¶o sù t¨ng trëng kinh tÕ l©u dµi vµ bÒn v÷ng. Ngoµi ra tÝn dông cßn lµ ®iÒu kiÖn thóc ®Èy cho kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¸t triÓn . 1.1.4. Quy tr×nh cÊp tÝn dông. Quy tr×nh cÊp tÝn dông lµ tæng hîp c¸c nguyªn t¾c, quy ®Þnh cña ng©n hµng trong viÖc cÊp tÝn dông. Trong ®ã x©y dùng c¸c bíc ®i cô thÓ theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh kÓ tõ kh©u chuÈn bÞ lËp hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp tÝn dông cho ®Õn khi chÊm døt quan hÖ tÝn dông. §©y lµ mét qu¸ tr×nh bao gåm nhiÒu giai ®o¹n mang tÝnh chÊt liªn hoµn theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh,cã quan hÖ chÆt chÏ g¾n bã víi nhau.ViÖc x©y dùng quy tr×nh tÝn dông hîp lý sÏ gãp phÇn h¹n chÕ rñi ro vµ n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông. Quy tr×nh tÝn dông tæng qu¸t bao gåm c¸c bíc sau: 1.1.4.1. ThiÕt lËp hå s¬ tÝn dông . Hå s¬ tÝn dông lµ v¨n b¶n biÓu hiÖn quan hÖ gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng vay vèn. §Ó cã ®îc quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c viÖc cÊp tÝn dông hay kh«ng, ng©n hµng ph¶i ph©n tÝch hµng lo¹t c¸c th«ng tin cã liªn quan, vµ nguån c¬ së ®Çu tiªn ®îc lÊy tõ hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp tÝn dông. VÒ mÆt kinh tÕ, mÆc dï quan hÖ tÝn dông cha ®îc h×nh thµnh, nhng ®©y lµ giai ®o¹n chuÈn bÞ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó quan hÖ tÝn dông ®îc thiÕt lËp lµnh m¹nh.VÒ mÆt thñ tôc hµnh chÝnh, ®©y lµ giai ®o¹n h×nh thµnh ®Çy ®ñ c¸c lo¹i giÊy tê, v¨n b¶n chøng tá kh¸ch hµng thùc sù cã nhu cÇu vÒ vèn tÝn dông vµ chøng minh ®îc tÝnh ph¸p nh©n cña kh¸ch hµng còng nh tÝnh tù nguyÖn xin cÊp tÝn dông cña kh¸ch hµng. Bao gåm c¸c th«ng tin c¨n b¶n vÒ kh¸ch hµng: vÒ lÞch sö tµi chÝnh, t×nh h×nh tµi chÝnh hÞªn t¹i cña kh¸ch hµng, môc ®Ých vay vèn, ph¬ng ¸n kinh doanh, tho¶ thuËn gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng vÒ viÖc vay vèn vµ tr¶ nî. 1.1.4.2. Ph©n tÝch tÝn dông . Ph©n tÝch tÝn dông lµ giai ®o¹n liÒn sau giai ®o¹n lËp hå s¬ tÝn dông vµ cã vai trß v« cïng quan träng. Ng©n hµng ph©n tÝch kh¶ n¨ng hiÖn t¹i vµ tiÒm tµng cña kh¸ch hµng vÒ sö dông vèn tÝn dông còng nh kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn vay. Môc tiªu cña ng©n hµng lµ ph©n tÝch nh÷ng t×nh huèng cã thÓ dÉn ®Õn rñi ro cho ng©n hµng vµ tiªn lîng kh¶ n¨ng kiÓm so¸t c¸c lo¹i rñi ro, còng nh dù kiÕn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, h¹n chÕ nh÷ng thiÖt h¹i cã thÓ x¶y ra. MÆt kh¸c ph©n tÝch tµi chÝnh gióp cho ng©n hµng kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin do c¸c kh¸ch hµng cung cÊp tõ ®ã cã ®îc sù ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n vÒ kh¸ch hµng vay vèn. 1.1.4.3. QuyÕt ®Þnh tÝn dông. §©y lµ giai ®o¹n tiÕp theo sau khi ®· hoµn tÊt giai ®o¹n ph©n tÝch tÝn dông, ng©n hµng ra quyÕt ®Þnh tÝn dông cã chÊp thuËn hay kh«ng chÊp thuËn lµ c«ng viÖc v« cïng quan träng kh«ng nh÷ng ¶nh hëng tíi tiÕn tr×nh ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng mµ cßn ¶nh hëng tíi uy tÝn cña ng©n hµng. Thùc tÕ trong giai ®o¹n nµy ng©n hµng rÊt dÔ gÆp ph¶i hai sai lÇm: Thø nhÊt: quyÕt ®Þnh chÊp thuËn nhng sau ®ã kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn tÝn dông ®óng h¹n. Trêng hîp nµy ng©n hµng cã thÓ bÞ gi¶m lîi nhuËn thËm chÝ mÊt vèn, gi¶m uy tÝn…. Thø hai: quyÕt ®Þnh kh«ng chÊp thuËn kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn ®óng h¹n. Trêng hîp nµy thiÖt h¹i tõ phÝa ng©n hµng còng kh«ng nhá, ng©n hµng mÊt c¬ héi t¨ng thu nhËp, mÊt ®i kh¸ch hµng tèt… V× vËy viÖc ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, chÝnh x¸c lµ cÇn thiÕt ®èi víi mäi ng©n hµng ®Ó tr¸nh viÖc m¾c ph¶i sai lÇm. 1.1.4.4. Gi¶i ng©n. Gi¶i ng©n lµ nghÞªp vô cÊp tiÒn cho kh¸ch hµng trªn c¬ së møc tÝn dông ®· cam kÕt theo hîp ®ång. Gi¶i ng©n ®îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c “ vËn ®éng cña tÝn dông g¾n liÒn víi vËn ®éng cña hµng ho¸’’ cã thÓ tiÕn hµnh gi¶i ng©n chØ lµ thuÇn tuý cÊp tiÒn cho kh¸ch hµng trong ph¹m vi møc tÝn dông ®· cam kÕt mµ cã hoÆc kh«ng kÌm theo c¸c ®iÒu kiÖn rµng buéc cho viÖc gi¶i ng©n. 1.1.4.5. Gi¸m s¸t, thu nî vµ thanh lý tÝn dông . Gi¸m s¸t tÝn dông: môc tiªu cña ng©n hµng lµ ®Ó kiÓm tra kh¸ch hµng thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n ®· cam kÕt theo hîp ®ång tÝn dông b»ng c¸ch: gi¸m s¸t ho¹t ®éng tµi kho¶n, ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh ®Þnh kú, kiÓm tra thùc tÕ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng. Thu nî: c¬ s¬ s¶n xuÊt kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm ph¶i hoµn tr¶ nî ®óng h¹n cho ng©n hµng vµ thùc hiÖn c¸c cam kÕt cña hîp ®ång. Xem xÐt tÝn dông vµ ph©n h¹ng tÝn dông: môc tiªu lµ xem xÐt ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông nh»m phÊt hiÖn rñi ro ®Ó kÞp thêi xö lý. Xö lý nî qu¸ h¹n, nî cã vÊn ®Ò: nî qu¸ h¹n lµ nh÷ng kho¶n tÝn dông kh«ng hoµn tr¶ ®óng h¹n, kh«ng ®îc phÐp vµ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc gia h¹n nî. Ng©n hµng sÏ chuyÓn nî qu¸ h¹n vµ ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p kh¾t khe ®Ó nhanh chãng thu håi nî ®Çy ®ñ. N¨m giai ®o¹n cña quy tr×nh tÝn dông cã mèi quan hÖ chÆt chÏ vãi nhau, giai ®o¹n tríc lµ tiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña giai ®o¹n sau.ViÖc thùc hiÖn chÆt chÏ c¸c giai ®o¹n lµ yªu cÇu quan träng trong ho¹t ®«ng tÝn dông cña bÊt cø nµo. 1.2. Ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c NHTM. 1.2.1.Kh¸i niÖm ph©n tÝch TCDN. Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh xem xÐt, kiÓm tra ®èi chiÕu vµ so s¸nh sè liÖu vÒ hiÖn hµnh vµ qu¸ khø. Th«ng qua ph©n tÝch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ng©n hµng sÏ cã nh÷ng ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n vÒ tiÒm n¨ng, n¨ng lùc tµi chÝnh còng nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, tõ ®ã ng©n hµng cã thÓ ®¸nh gi¸ triÓn väng ph¸t triÓn còng nh triÓn väng trong quan hÖ tÝn dông cña ng©n hµng vµ doanh nghiÖp. 1.2.2.Vai trß cña ph©n tÝch TCDN trong ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTM. 1.2.2.1.Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp gióp NHTM ®a ra quyÕt ®Þnh ®Çu t ®óng ®¾n. HÖ thèng TCDN lµ hÖ thèng c¸c luång dÞch chuyÓn gi¸ trÞ, c¸c luång vËn ®éng cña c¸c nguån tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh t¹o lËp, sö dông c¸c quü tiÒn tÖ hoÆc vèn huy ®éng cña doanh nghiÖp nh»m ®¹t tíi môc tiªu doanh lîi trong khu«n khæ ph¸p luËt. Do ®ã, TCDN ph¶n ¸nh quan hÖ kinh tÕ ®a d¹ng trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ph©n tÝch TCDN mµ träng t©m lµ ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®Æc trng th«ng qua hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p, c«ng cô vµ kÜ thuËt ph©n tÝch, gióp ngêi sö dông th«ng tin tõ c¸c gãc nh×n kh¸c nhau võa ®¸nh gi¸ toµn diÖn, tæng hîp kh¸i qu¸t, l¹i võa xem xÐt mét c¸ch chi tiÕt ho¹t ®éng TCDN ®Ó nhËn biÕt , ph¸n ®o¸n, dù b¸o vµ ®a ra quyÕt ®Þnh ®Çu t phï hîp. §èi víi NHTM tríc khi ra quyÕt ®Þnh tÝn dông cïng víi viÖc thÈm ®Þnh hå s¬ kh¸ch hµng, thÈm ®Þnh phi tµi chÝnh th× ph©n tÝch tµi chÝnh lµ néi dung kh«ng thÓ thiÕu trong quy tr×nh tÝn dông. NHTM ®ãng vai trß lµ nhµ tµi trî vèn hay chñ nî cu¶ doanh nghiÖp; v× vËy bªn c¹nh vÊn ®Ò thu nhËp th× vÊn ®Ò mµ ng©n hµng quan t©m nhÊt lµ vÊn ®Ò b¶o toµn vèn cña m×nh … Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ ph©n tÝch hiÖn tr¹ng tµi chÝnh vµ c¸c dù b¸o vÒ tµi chÝnh cña kh¸ch hµng nh»m t×m kiÕm vµ tiªn lîng c¸c trêng hîp xÊu cã thÓ x¶y ra lµm gi¶m kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng. Ph©n tÝch tµi chÝnh gåm ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ qu¶n trÞ vµ ho¹t ®éng kinh doanh, ph©n tÝch hÖ sè tµi chÝnh ph©n tÝch lu chuyÓn tiÒn tÖ, ph©n tÝch dù b¸o tµi chÝnh.. Nh vËy ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kinh doanh vµ TCDN ®Ó quyÕt ®Þnh ®Çu t ®óng ®¾n, quyÕt ®Þnh ph¬ng híng, quy m« tµi trî vèn vµ kh¶ n¨ng thu håi vèn. Vai trß ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cña ng©n hµng sÏ lµ: cã nªn quyÕt ®Þnh ®Çu t hay kh«ng vµ nÕu ®Çu t th× sÏ ®Çu t nh thÕ nµo cho hîp lý vµ hiÖu qu¶.. Ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng víi ®èi tîng kinh doanh lµ tiÒn tÖ vèn dÜ lµ ho¹t ®éng chøa ®ùng nhiÒu rñi ro. V× vËy ®Ó b¶o tån ®îc vèn vay vµ ®¶m b¶o thu nhËp cho m×nh c¸c NHTM kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn lÜnh vùc kinh doanh cña doanh nghiÖp tríc khi tµi trî vèn. C¸c NHTM ch¾c ch¾n sÏ kh«ng quan hÖ tÝn dông víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp lµm ¨n lu«n trong t×nh tr¹ng thua lç, ph¬ng ¸n kinh doanh kh«ng hiÖu qu¶. Cïng víi viÖc ph©n tÝch c¸c khÝa c¹nh kh¸c, nh÷ng doanh nghiÖp cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, kh¶ n¨ng sinh lêi cao vµ cã triÓn väng ph¸t triÓn tèt trong t¬ng lai sÏ ®îc ng©n hµng u tiªn lùa chän ®Ó cÊp tÝn dông. Khi ®· quyÕt ®Þnh tµi trî vèn, th× viÖc ph©n tÝch TCDN thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè chi tiÕt vÒ kho¶n vay.C¨n cø vµo t×nh h×nh ho¹t ®éng, ph¬ng ¸n xin vay vèn …….ng©n hµng x¸c ®Þnh quy m« cña nhu cÇu vay hîp lý. Bªn c¹nh ®ã ng©n hµng còng x¸c ®Þnh thêi h¹n cho vay vµ kú h¹n tr¶ nî cho kho¶n tÝn dông ®· ®îc cÊp cho doanh nghiÖp. Nh vËy ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp sÏ gióp NHTM cã quyÕt ®Þnh tÝn dông ®óng ®¾n tõ ®ã lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi vµ h¹n chÕ ®Ò phßng rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh. 1.2.2.2. Ph©n tÝch TCDN gióp NHTM x¸c ®Þnh râ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp, c¬ së cho kh¶ n¨ng thu håi vèn vµ l·i cña ng©n hµng. TÝn dông lµ sù chuyÓn nhîng t¹m thêi mét lîng gÝa trÞ tõ ngêi së h÷u sang ngêi sö dông ®Ó sau mét thêi gian sÏ thu håi vÒ mét lîng gi¸ trÞ lín h¬n ban ®Çu. Nguyªn t¾c ®Çu tiªn ®îc nh¾c ®Õn lµ nguyªn t¾c hoµn tr¶.V× vËy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp lµ mét yÕu tè quan träng ¶nh hëng tíi viÖc thu håi vèn vµ l·i cña ng©n hµng, kh¶ n¨ng hoµn tr¶ l¹i thÓ hiÖn ë ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ë møc sinh lêi cao th× kh¶ n¨ng thu håi vèn vµ l·i cña ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng cµng cao. §èi víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng ng©n hµng quan t©m tíi hai khÝa c¹nh lµ thanh to¸n ®ñ vµ thanh to¸n ®óng h¹n. Cã nh÷ng doanh nghiÖp hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tèt, nhng do lu chuyÓn tiÒn tÖ thuÇn t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã ©m lµm cho doanh nghiÖp thanh to¸n kh«ng ®óng h¹n. Tõ nh÷ng chØ tiªu ph©n tÝch TCDN, ng©n hµng sÏ quyÕt ®Þnh ¸p dông ph¬ng thøc hoµn tr¶ tiÒn vay vµ thêi h¹n hoµn tr¶ mét c¸ch hîp lý nhÊt cho doanh nghiÖp. ChÝnh v× vai trß quan träng cña viÖc x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng tÝn dông nªn hÇu hÕt c¸c ng©n hµng lu«n chó träng ®Õn c¸c chØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch TCDN cña kh¸ch hµng. 1.2.2.3. Ph©n tÝch TCDN lµm c¬ së cho viÖc ®¸nh gÝa xÕp lo¹i tÝn dông gióp ng©n hµng cã biÖn ph¸p trÝch lËp dù phßng hîp lý. Ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng lu«n tiÒm Èn rñi ro vµ ®Æc biÖt lµ rñi ro tÝn dông, ®iÒu nµy chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu nguyªn nh©n cã thÓ lµ nguyªn nh©n chñ quan, còng cã thÓ lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan.. V× vËy khi ®· quyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông lµ ®óng ®¾n vµ quyÕt ®Þnh gi¶i ng©n th× kh«ng ph¶i hoµn toµn triÖt ®Ó ®îc rñi ro tÝn dông. §i cïng víi c«ng t¸c gi¶i ng©n, ng©n hµng lu«n ph¶i theo dâi, ®¸nh gi¸, xÕp loaÞ c¸c kho¶n vay ®Ó cã biÖn ph¸p phßng ngõa hîp lý. Th«ng thêng ng©n hµng thêng trÝch lËp dù phßng c¸c quü dù phßng rñi ro, dù phßng cho c¸c kho¶n nî xÊu vµ nî cã vÊn ®Ò. ViÖc trÝch lËp dù phßng còng ®îc quy ®Þnh trong luËt c¸c tæ chøc tÝn dông cña ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam. §Ó thªm nguån ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña m×nh c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cßn trÝch lËp dù phßng tõ lîi nhuËn rßng ®Ó l¹i, nh»m ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®îc ®¶m b¶o v÷ng ch¾c, v× lîi Ých vµ sù ph¸t triÓn l©u dµi cña ng©n hµng.. ViÖc ®¶m b¶o tèt chÊt lîng tÝn dông kh«ng chØ thÓ hiÖn ë c¸ch thøc gi¶i quyÕt nh÷ng kho¶n ®îc cho vay cã vÊn ®Ò v× trªn thùc tÕ, rñi ro lµ yÕu tè tÊt yÕu lu«n ®i kÌm víi ho¹t ®éng cña c¸c NHTM. 1.2.2.3. Ph©n tÝch TCDN gióp ng©n hµng x¸c ®Þnh râ triÓn väng cña ng©n hµng víi doanh nghiÖp trong t¬ng lai. Ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cña c¸c NHTM lu«n g¾n liÒn víi rñi ro, v× vËy quan hÖ tÝn dông tríc hÕt ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ së lßng tin gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. C¸c ng©n hµng chØ cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng khi ng©n hµng tin tëng vµo sù s½n sµng tr¶ nî c¶ gèc vµ l·i ®óng h¹n cña kh¸ch hµng. Nh÷ng doanh nghiÖp lÇn ®Çu tiªn quan hÖ víi ng©n hµng niÒm tin mµ doanh nghiÖp t¹o cho ng©n hµng ngoµi c¸c yÕu tè phi tµi chÝnh, th× n¨ng lùc tµi chÝnh lµnh m¹nh, thÓ hiÖn ë tÝnh kh¶ quan vµ hîp lý cña c¸c chØ tiªu tµi chÝnh lµ mét yÕu tè quan träng. Trong bèi c¶nh c¸c tæ chøc tµi chÝnh vµ phi tµi chÝnh ®ang cã sù c¹nh tranh gay g¾t ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn. Quan hÖ tÝn dông gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng kh«ng dõng l¹i ë viÖc kh¸ch hµng cÇn vèn t×m c¸ch tiÕp cËn víi ng©n hµng ®Ó ® îc cÊp tÝn dông, mµ ng©n hµng còng ph¶i tù x©y dùng cho m×nh mét chiÕn lîc kinh doanh, chiÕn lîc marketing phï hîp ®Ó cã thÓ duy tr× quan hÖ l©u dµi ®èi víi kh¸ch hµng, duy tr× lßng trung thµnh cña doanh nghiÖp ®èi víi ng©n hµng; ®¶m b¶o sù hîp t¸c ph¸t triÓn l©u dµi cña c¶ hai bªn. V× vËy ®èi víi mét kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp khi ng©n hµng ®· x¸c ®Þnh lµ cã triÓn väng vµ tiÒm n¨ng th× chÝnh s¸ch ¸p dông ®èi víi kh¸ch hµng ®ã còng cã sù kh¸c biÖt, ng©n hµng cßn lµ nhµ t vÊn tµi chÝnh cho doanh nghiÖp ®Ó t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trë nªn lµnh m¹nh h¬n, ®©y lµ ®iÒu cã lîi cho c¶ ng©n hµng vµ doanh nghiÖp. V× thùc tÕ viÖc mét doanh nghiÖp thêng xuyªn thay ®æi ng©n hµng cung cÊp tÝn dông th× l¹i b¾t ®Çu qu¸ tr×nh t¹o dùng lßng tin víi ng©n hµng ®ã vµ sù c«ng khai tµi chÝnh còng g©y ¶nh hëng tíi yªu cÇu b¶o mËt th«ng tin cho doanh nghiÖp. vµ ®èi víi ng©n hµng th× viÖc x¸c ®Þnh doanh nghiÖp ®Ó quan hÖ l©u dµi còng lµ mét thuËn lîi gi¶m chi phÝ giao dÞch vµ t¹o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cho ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng. 1.3. Nguån th«ng tin sö dông trong ph©n tÝch TCDN t¹i NHTM. 1.3.1.B¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. B¸o c¸o tµi chÝnh lµ s¶n phÈm cña c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh, ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh tµi s¶n, t×nh h×nh nguån vèn, t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh, t×nh h×nh lu chuyÓn tiÒn tÖ cña doanh nghiÖp trong mét kú kÕ to¸n nhÊt ®Þnh vµo mét hÖ thèng mÉu biÓu quy ®Þnh thèng nhÊt. HÖ thèng BCTC cña doanh nghiÖp bao gåm: 1.3.1.1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng C§KT lµ BCTC tæng hîp ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng qu¸t toµn bé tµi s¶n hiÖn cã vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n ®ã cña DN t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. B¶ng C§KT lµ mét trong nh÷ng BCTC quan träng nhÊt trong hÖ thèng c¸c BCTC ®îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch tæng qu¸t tr×nh ®é sö dông vèn vµ nh÷ng triÓn väng kinh tÕ, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Th«ng qua b¶ng C§KT ta cã thÓ biÕt ®îc toµn bé tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp, h×nh th¸i vËt chÊt, c¬ cÊu tµi s¶n,nguån vèn vµ c¬ cÊu vèn. KÕt cÊu b¶ng C§KT bao gåm 2 phÇn: -PhÇn tµi s¶n: ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghÞªp bao gåm tµi s¶n ng¾n h¹n vµ tµi s¶n dµi h¹n. Mèi lo¹i bao gåm nhiÒu chØ tiªu kh¸c nhau ®îc s¾p xÕp theo mét tr×nh tù phï hîp víi yªu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý trong tõng giai ®o¹n. VÒ mÆt kinh tÕ, c¸c chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghÞªp ë thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. XÐt vÒ mÆt ph¸p lý, nã ph¶n ¸nh sè vèn thuéc quyÒn së h÷u hoÆc quyÒn qu¶n lý l©u dµi cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cña kh¸ch hµng lu«n lµ vËt ®¶m b¶o cho kho¶n vay, t¹o kh¶ n¨ng thu håi nî khi kh¸ch hµng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. -PhÇn nguån vèn: ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh tµi s¶n bao gåm nî ph¶i tr¶ vµ vèn chñ sì h÷u. Mçi lo¹i còng gåm nhiÒu chØ tiªu s¾p xÕp theo tr×nh tù ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý. VÒ mÆt kinh tÕ, c¸c chØ tiªu thuéc nguån vèn ph¶n ¸nh c¸c nguån h×nh thµnh nªn tµi s¶n cã cña doanh nghiÖp. VÒ ph¬ng diÖn ph¸p lý th× c¸c chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c ®èi tîng ®Çu t nh nhµ níc, ng©n hµng, c¸c cæ ®«ng, còng nh víi kh¸ch hµng th«ng qua c«ng nî ph¶i tr¶… 1.3.1.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp, ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong mét kú kÕ to¸n cña doanh nghiÖp chi tiÕt theo tõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô, ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kh¸c) Th«ng qua b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, ®èi tîng sö dông th«ng tin cã thÓ kiÓm tra, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kÕ ho¹ch dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ vèn, doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa, t×nh h×nh chi phÝ, thu nhËp cña ho¹t ®éng kh¸c còng nh kÕt qu¶ t¬ng øng cña tõng ho¹t ®éng. Qua ®ã thÊy ®îc xu híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®Ó cã biÖn ph¸p kÝch thÝch tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp, còng nh h¹n chÕ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trong t¬ng lai. 1.3.1.3.B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ lµ BCTC tæng hîp ph¶n ¸nh viÖc h×nh thµnh vµ sö dông lîng tiÒn ph¸t sinh trong kú b¸o c¸o cña DN. Trong b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu, chi tiÒn ®îc ph©n lo¹i theo c¸c ho¹t ®éng. Bao gåm 3 phÇn chÝnh: - Lu chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng kinh doanh: ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo hoÆc chi ra liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Lu chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng ®Çu t: ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo hoÆc chi ra liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t cña doanh nghiÖp. - Lu chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo hoÆc chi ra liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. C¸c sè liÖu cña b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ gióp: - X¸c ®Þnh lîng tiÒn do c¸c ho¹t ®éng kinh doanh mang l¹i trong kú vµ dù ®o¸n c¸c dßng tiÒn trong t¬ng lai. - §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî vay vµ kh¶ n¨ng tr¶ l·i cæ phÇn b»ng tiÒn. - ChØ ra mèi liªn hÖ, gi÷a l·i lç rßng vµ viÖc thay ®æi tiÒn cña doanh nghiÖp. - Lµ c«ng cô ®Ó lËp kÕ ho¹ch. 1.3.1.4. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh lµ mét bé phËn hîp thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp,dïng ®Ó m« t¶ mang tÝnh têng thuËt hoÆc ph©n tÝch chi tiÕt c¸c th«ng tin sè liÖu ®· ®îc tr×nh bµy trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh còng nh c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c theo yªu cÇu cña c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n cô thÓ. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau: - §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. - ChuÈn mùc kÕ to¸n vµ chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông. - C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông - Kú kÕ to¸n,®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n. - Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy trong BC§KT. - Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy trong b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. - Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy trong b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ. - Nh÷ng th«ng tin kh¸c. 1.3.2. Th«ng tin thu thËp qua c¸c kªnh trung gian. Mçi ng©n hµng th¬ng m¹i hiÖn ®¹i ®Òu cã trung t©m th«ng tin kh¸ch hµng cña riªng m×nh trong ®ã lu gi÷ tÊt c¶ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt c¬ b¶n cña doanh nghiÖp ®· cã mèi quan hÖ tÝn dông víi ng©n hµng. Th«ng tin ®ã cho phÐp ®¸nh gi¸ s¬ bé kh¸ch hµng vÒ c¸c mÆt nh lÞch sö h×nh thµnh, t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh c«ng nî, møc ®é tÝn nhiÖm tÝn dông vµ uy tÝn thanh to¸n trªn thÞ trêng …Ngoµi ra ng©n hµng cã thÓ thu thËp th«ng tin qua c¸c kªnh ttung gian: - C¸c th«ng tin tõ c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin nh b¸o chÝ, tõ m¹ng internet,tõ trung t©m th«ng tÝn dông CIC…… - Th«ng tin tõ nhµ cung cÊp vµ vÒ phÝa kh¸ch hµng: c¸c th«ng tin nh nhu cÇu, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng vÒ chÊt lîng, mÉu m·. kiÓu d¸ng, vÒ kh¶ n¨ng cung øng c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho viÖc s¶n xuÊt. 1.3.3.Th«ng tin thu thËp ®îc tõ pháng vÊn trùc tiÕp. §èi víi ng©n hµng cã ®îc nguån th«ng tin ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c lµ viÖc quan träng. Ngoµi hå s¬ tµi chÝnh mµ kh¸ch hµng cung cÊp, ng©n hµng cã thÓ tiÕn hµnh pháng vÊn mét sè ngêi trùc tiÕp liªn quan. Ngêi ®îc pháng vÊn cã thÓ lµ kÕ to¸n viªn, kÕ to¸n trëng hay c¸c c¸n bé kh¸c cã liªn quan. Néi dung pháng vÊn cã thÓ x¶y ra nh÷ng sai sãt khã x¸c ®Þnh ®óng nh kho¶n môc hµng tån kho,kho¶n môc nî ph¶i thu…®Ó n¾m râ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong qóa khø còng nh hiÖn t¹i. Tuy nhiªn, kÕt qu¶ cña viÖc pháng vÊn nµy hoµn toµn phô thuéc tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cña ngêi pháng vÊn. Ng©n hµng còng cã thÓ pháng vÊn chñ nî cò cña kh¸ch hµng ®Ó t×m hiÓu vÒ tÝnh c¸ch vµ uy tÝn cña kh¸ch hµng trong quan hÖ tÝn dông vãi ng©n hµng nãi chung… Tuy nhiªn th«ng tin mµ doanh nghiÖp cung cÊp cho ng©n hµng th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vÉn lµ quan träng nhÊt, c¸c nguån th«ng tin kh¸c cã vai trß bæ sung th«ng tin cho BCTC, gióp cho c¸n bé tÝn dông cã c¸i nh×n ®Çy ®ñ vµ x¸c thùc vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. V× vËy, träng t©m c«ng t¸c ph©n tÝch TCDN t¹i ng©n hµng lµ ph©n tÝch BCTC… 1.4. ph¬ng ph¸p ph©n tÝch. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh bao gåm mét hÖ thèng c¸c c«ng cô vµ biÖn ph¸p nh»m tiÕp cËn, nghiªn cøu c¸c sù kiÖn, hiÖn tîng, c¸c mèi quan hÖ bªn trong vµ bªn ngoµi, c¸c luång dÞch chuyÓn vµ biÕn ®æi tµi chÝnh, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh tæng hîp vµ chi tiÕt nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp qua chÊt lîng ho¹t ®éng vµ møc ®é rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cã thÓ kÓ ®Õn c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch TCDN nh: ph¬ng ph¸p so s¸nh, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tØ lÖ… 1.4.1. Ph¬ng ph¸p so s¸nh. Ph¬ng ph¸p so s¸nh lµ ph¬ng ph¸p sö dông phæ biÕn trong ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh vµ thêng ®îc thùc hiÖn ë bíc khëi ®Çu cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch. §Ó cã thÓ ¸p ®îc ph¬ng ph¸p nµy th× c¸c chØ tiªu sö dông ®Ó so s¸nh ph¶i ®¶m b¶o tÝnh cã thÓ so s¸nh ®îc, tøc lµ ph¶i thèng nhÊt vÒ mÆt thêi gian, vÒ néi dung vÒ tÝnh chÝnh x¸c, hay vÒ ®¬n vÞ tÝnh … Víi c¸c BCTC d¹ng so s¸nh cã hai ph¬ng ph¸p so s¸nh lµ so s¸nh ngang vµ so s¸nh däc. ViÖc sö dông ph¬ng ph¸p so s¸nh gióp: - §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch mµ doanh nghiÖp ®· ®Æt ra b»ng c¸ch so s¸nh gi÷a trÞ sè cña chØ tiªu kú thùc tÕ v¬Ý trÞ sè chØ tiªu kú kÕ ho¹ch. - §¸nh gi¸ tèc ®é, xu híng ph¸t triÓn cña tµi chÝnh doanh nghiÖp th«ng qua viÖc so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ cña kú nµy víi kú víi kÕt qu¶ kú tríc …. - So s¸nh gi÷a sè liÖu cña doanh nghiÖp víi sè liÖu cña ngµnh ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ tèt hay xÊu so víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh. 1.4.2. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tØ sè. Ph©n tÝch tØ sè lµ mét c«ng cô cã hiÖu qu¶ rÊt cao trong viÖc ph¸t hiÖn sím c¸c vÊn ®Ò nÕu nã ®îc sö dông ®Çy ®ñ. Nhng cã thÓ hoµn toµn ph¶n t¸c dông khi suy ®o¸n theo mét tû sè nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn cã thÓ kh¼ng ®Þnh vÒ sù ®óng ®¾n cña mét nhËn ®Þnh tõ tØ sè th«ng qua t×m hiÓu nguyªn nh©n cña sù thay ®æi, xem xÐt c¸c chØ sè kh¸c, xem xÐt khuynh híng, so s¸nh vµ kÕt hîp c¸c hiÓu biÕt chung vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®ang x¶y ra trong doanh nghiÖp, ngµnh vµ nÒn kinh tÕ nãi chung.Ph¬ng ph¸p nµy dùa trªn c¬ së c¸c chuÈn mùc, c¸c tØ lÖ cña ®aÞ lîng tµi chÝnh trong c¸c quan hÖ tµi chÝnh. Sù biÕn ®éng cña c¸c tû lÖ, cè nhiªn lµ sù biÕn ®éng cña c¸c ®¹i lîng tµi chÝnh dùa trªn viÖc nghiªn cøu c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh mµ ta cã thÓ hÖ thèng c¸c nhãm tû sè tµi chÝnh ®Æc trng nh: - Nhãm tû sè ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n. - Nhãm tû sè ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi. - Nhãm tû sè ph¶n ¸nh c¬ cÊu tµi chÝnh. - Nhãm tû sè ph¶n ¸nh n¨ng lùc ho¹t ®éng cña tµi s¶n. Víi ph¬ng ph¸p nµy cÇn ph¶i cã hÖ thèng c¸c ®Þnh møc, c¸c chuÈn mùc, c¸c ngìng ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh TCDN th«ng qua viÖc so s¸nh c¸c tû sè cña doanh nghiÖp víi c¸c ngìng ®ã. Th«ng thêng trong viÖc ph©n tÝch ngêi ta sö dông kÕt hîp c¶ hai ph¬ng ph¸p so s¸nh vµ ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tû sè. 1.4.3. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch Dupont. Lµ t¸ch mét tû sè tæng hîp ph¶n ¸nh kh¨ n¨ng sinh lîi cña doanh nghiÖp nh tû suÊt lîi nhuËn tæng tµi s¶n (ROA), tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn chñ së h÷u (ROE) thµnh tÝch sè cña chuçi c¸c tû sè cã mèi quan hÖ nh©n qu¶ víi nhau, cho phÐp ph©n tÝch ¶nh hëng cña c¸c tû sè ®ã tíi tæng thÓ. 1.5. Néi dung ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp trong c¸c NHTM. Ph©n tÝch tµi chÝnh bao gåm sù ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ qu¶n trÞ vèn vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, ph©n tÝch hÖ sè tµi chÝnh, ph©n tÝch lu chuyÓn tiÒn tÖ vµ ph©n tÝch c¸c dù b¸o tµi chÝnh… Th«ng qua viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh ng©n hµng sÏ x¸c ®Þnh ®îc c¸c yÕu tè vÒ lîng, quy m« cña nhu cÇu vay hîp lý. Nhu cÇu vay ®îc x¸c ®Þnh tuú theo kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng, theo quy m« vèn cÇn thiÕt ®Ó ph¬ng ¸n tµi chÝnh, mµ trong ®ã mét phÇn vèn vay sÏ tham gia.. Bªn c¹nh ®ã, trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh, ng©n hµng còng x¸c ®Þnh ®îc thêi h¹n hîp lý cho kho¶n vay. Thêi h¹n cho vay ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së lu©n chuyÓn vèn cña ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh,ph¬ng ¸n tµi chÝnh hoÆc chu kú ng©n quü cña kh¸ch hµng. Cïng víi ®ã ng©n hµng còng x¸c ®Þnh ®îc kú h¹n tr¶ nî. Mét kho¶n nî cã thÓ quy ®Þnh mét kú h¹n tr¶ nî duy nhÊt còng cã thÓ nhiÒu kú h¹n tr¶ nî. Ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh ph©n tÝch ph¬ng ¸n lu chuyÓn tiÒn tÖ cña kh¸ch hµng ®Ó x¸c ®Þnh kú h¹n tr¶ nî hîp lý. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghÞªp mµ c¸c ng©n hµng cã thÓ dù kiÕn ®îc nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra ®èi víi kho¶n tÝn dông sÏ ®îc cÊp cho kh¸ch hµng. 1.5.1. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp th«ng qua c¸c c©n b»ng trªn b¶ng C§KT. Tríc khi ®i vµo ph©n tÝch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp dùa vµo hÖ thèng c¸c chØ tiªu tµi chÝnh th× ng©n hµng ph¶i tiÕn hµnh chuÈn ®o¸n chung vÒ t×nh tr¹ng cña doanh nghiÖp th«ng qua viÖc xem xÐt kh¸i qu¸t c¸c BCTC ®Ó biÕt xem doanh nghiÖp cã trong t×nh tr¹ng tèt hay kh«ng ? Dùa vµo viÖc ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu sau ®©y: 1.5.1.1. Vèn lu ®éng thêng xuyªn. Vèn lu ®éng thêng xuyªn lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a nguån vèn dµi h¹n (hay nguån vèn thêng xuyªn) víi tµi s¶n dµi h¹n (TSDH). Nãi c¸ch kh¸c, nã lµ phÇn nguån vèn æn ®Þnh dïng vµo viÖc tµi trî cho TSNH. Vèn lu ®éng thêng xuyªn = Nguån vèn dµi h¹n – TSDH = TSDH - Nguån vèn ng¾n h¹n - NÕu vèn lu ®éng thêng xuyªn lín h¬n 0 th× khi ®ã doanh nghiÖp cã mét phÇn vèn dµi h¹n ®Çu t cho TSNH. §iÒu nµy ®em l¹i cho doanh nghiÖp mét nguån vèn tµi trî æn ®Þnh. mé dÊu hiÖu an toµn,mét quyÒn ®éc lËp nhÊt ®Þnh. - NÕu vèn lu ®éng thêng xuyªn nhá h¬n 0, nguån vèn dµi h¹n nhá h¬n TSDH, chøng tá TSDH ®îc tµi trî b»ng nguån vèn ng¾n h¹n, doanh nghiÖp ®ang kinh doanh vèn víi c¬ cÊu vèn rÊt m¹o hiÓm. 1.5.1.2. Nhu cÇu vèn lu ®éng. Nhu cÇu vèn lu ®éng lµ nhu cÇu vèn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nhng cha ®îc tµi trî bëi ngêi thø ba. Nhu cÇu vèn lu ®éng = tµi s¶n kinh doanh vµ ngoµi kinh doanh –nî kinh doanh vµ ngoµi kinh doanh. - Khi nhu cÇu vèn lu ®éng lín h¬n 0, chøng tá doanh nghiÖp cã mét phÇn TSNH cha ®îc tµi trî bëi bªn thø ba. - Khi nhu cÇu vèn lu ®éng nhá h¬n 0, chøng tá phÇn vèn chiÕm dông ®îc tõ bªn thø ba cña doanh nghiÖp nhiÒu h¬n toµn bé nhu cÇu vèn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.5.1.3 Vèn b»ng tiÒn. Vèn b»ng tiÒn = vèn lu ®éng thêng xuyªn – nhu cÇu vèn lu ®éng = ng©n quü cã – ng©n quü nî. - NÕu vèn b»ng tiÒn > 0, khi nhu cÇu vèn lu ®éng > 0,chøng tá vèn lu ®éng thêng xuyªn tho· m·n nhu cÇu vèn lu ®éng; khi nhu cÇu vèn lu ®éng <0, chøng tá doanh nghiÖp cã qu¸ nhiÒu tiÒn do chiÕm dông ®îc vèn cña bªn thø ba. - NÕu vèn b»ng tiÒn < 0 chøng tá vèn lu ®éng thêng xuyªn chØ tµi trî ®îc mét phÇn nhu cÇu vèn lu ®éng , phÇn cßn l¹i dùa vµo tÝn dông ng©n hµng. 1.5.2. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh trong b¸o c¸o tµi chÝnh. Khi ng©n hµng cho vay th× ®iÒu mµ ng©n hµng quan t©m nhÊt ®ã lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ tr¶ nî cña kh¸ch hµng vay vèn. V× vËy, khi ph©n tÝch tµi chÝnh, ng©n hµng quan t©m ®Õn rñi ro thanh kho¶n cña kh¸ch hµng tøc lµ ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n, vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh, kh¶ n¨ng ho¹t ®éng, kh¶ n¨ng sinh lêi vµ thùc tr¹ng lu chuyÓn tiÒn tÖ nh»m ®¸nh gi¸ rñi ro cña kh¸ch hµng trong t¬ng lai. Ng©n hµng sÏ ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c chØ tiªu tµi chÝnh tõ b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®ã lµ: nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n, nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi, nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh n¨ng lùc ho¹t ®éng cña tµi s¶n vµ nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh c¬ cÊu tµi chÝnh. 1.5.2.1. Nhãm c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n. §©y lµ nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh doanh nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng tr¶ c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n hay kh«ng?V× vËy ®îc rÊt nhiÒu ®èi tîng quan t©m nh: nhµ ®Çu t, c«ng ty tµi chÝnh, c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp …Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp ®îc ®¸nh gi¸ th«ng qua c¸c hÖ sè sau ®©y:  HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t = Tæng tµi s¶n Nî ph¶tr¶ HÖ sè nµy thÓ hiÖn mét ®ång vèn mµ doanh nghiÖp huy ®éng ®îc cã bao nhiªu ®ång tµi s¶n ®Ó ®¶m b¶o. NÕu hÖ sè nµh lín h¬n mét hoÆc b»ng mét chøng tá doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî nãi chung.HÖ sè nay cµng cao thÓ hiÖn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp cµng tèt. Tuy nhiªn viÖc ®¸nh gi¸ cÇn ph¶i c¨n cø vµo chØ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t chung cña ngµnh. NÕu hÖ sè nµy nhá h¬n 1 lµ biÓu hiÖn kh«ng tèt, khi hÖ sè nµy nhá dÇn ®Õn 0 lµ b¸o hiÖu doanh nghiÖp ®ang mÊt kh¶ n¨ng chi tr¶, tæng tµi s¶n hiÖn cã kh«ng ®ñ tr¶ nî mµ doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n. ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh c¶ ®Çu kú vµ cuèi kú ®Ó thÊy ®îc sù thay ®æi cña kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp thÊp dÇn hay ®ang ®îc c¶i thiÖn.  HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n = Tµi s¶n ng¾n h¹n Nî ng¾n h¹n HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n ®o lêng kh¶ n¨ng c¸c tµi s¶n ng¾n h¹n cã thÓ chuyÓn ®æi tiÒn ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. §Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, hÖ sè nµy Ýt nhÊt ph¶i b»ng 1.Th«ng thêng ng©n hµng thêng ®¸nh gi¸ cao khi doanh nghiÖp cã hÖ sè b»ng 2. HÖ sè cao thÓ hiÖn kh¶ n¨ng thanh to¸n cao so víi nghÜa vô thanh to¸n, tuy nhiªn nÕu qu¸ cao còng cã thÓ doanh nghiÖp ®· ®Çu t qu¸ møc vµo tµi s¶n hiÖn hµnh, bé phËn nµy kh«ng vËn ®éng, kh«ng sinh l¬×, sÏ ¶nh hëng tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. GÝa trÞ hîp lý cña kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n phô thuéc vµo ngµnh nghÒ kinh doanh. Nhîc ®iÓm khi sö dông hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n lµ hÖ sè nµy cã thÓ bÞ sai lÖnh bëi thñ thuËt cña nhµ qu¶n trÞ v× kh¶ n¨ng chuyÓn ho¸ thµnh tiÒn cña hµng tån kho thêng rÊt kÐm. Do vËy ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n mét c¸ch kh¾t khe h¬n, cã thÓ sö dông kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh.  HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh. (TiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn ) + HÖ sè kh¶ ( §TTC ng¾n h¹n) + (kho¶n ph¶i thu) n¨ng thanh = to¸n nhanh Nî ng¾n h¹n HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh ®o lêng kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî cña doanh nghiÖp b»ng viÖc chuyÓn ®æi cña tµi s¶n ng¾n h¹n kh«ng kÓ hµng tån kho. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cµng lín thÓ hiÖn kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cµng cao.Tuy nhiªn cã trêng hîp doanh nghiÖp cã hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cao nhng vÉn kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n. Do c¸c kho¶n ph¶i thu cha thu håi ®îc hoÆc hµng tån kho cha chuyÓn hãa ®îc thµnh tiÒn. V× vËy ®Ó biÕt ®îc kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm xÐt, nhµ ph©n tÝch cã thÓ sö dông hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh (tøc th× ).  HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh (tøc th×) HÖ sè kh¶ (TiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn )+ ( §TTC ng¾n h¹n) n¨ng thanh to¸n = nhanh(tøc th×) Nî ng¾n h¹n HÖ sè nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n ngayc¸c kho¶n nî ng¾n h¹n t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. Nh×n chung hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n nªn ë møc 2, hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh nªn ë møc 1 vµ hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh (tøc th× ) nªn ë møc 0,5 lµ hîp lý. Tuy nhiªn trong thùc tÕ c¸c hÖ sè nµy ®îc chÊp nhËn lµ cao hay thÊp cßn tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt kinh doanh, c¬ cÊu, chÊt lîng cña TSNH, hÖ sè vßng quay TSNH trong mçi lo¹i h×nh doanh nghiÖp …V× vËy c¸ch xem xÐt tèt nhÊt lµ nªn so s¸nh c¸c hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n trung b×nh cña ngµnh ®Ó cã thÓ ®a ra nh÷ng nhËn xÐt ®óng ®¾n vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. 1.5.2.2 .Nhãm c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh c¬ cÊu tµi chÝnh vµ t×nh h×nh ®Çu t.  HÖ sè nî. Nî ph¶i tr¶ HÖ sè nî = Tæng nguån vèn cña doanh nghiÖp HÖ sè nî ph¶n ¸nh c¬ cÊu vèn cña doanh nghiÖp, tõ ®ã x¸c ®Þnh sù æn ®Þnh tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n dµi h¹n, ph¶n ¸nh chÝnh s¸ch tµi trî cho ho¹t ®éng kinh doanh doanh nghiÖp thùc hiÖn. HÖ sè nî cho biÕt sè nî cña doanh nghiÖp so víi tæng nguån vèn, thÓ hiÖn møc ®é phô thuéc cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c chñ nî. HÖ sè nî cµng thÊp th× nÒn t¶ng vèn CSH cµng v÷ng m¹nh, doanh nghiÖp cµng Ýt phô thuéc vµo nî vay th× rñi ro cña bªn cho vay cµng gi¶m. HÖ sè nµy cã thÓ chÊp nhËn ®îc ë møc nhá h¬n hoÆc b»ng 0,5.  HÖ sè vèn chñ sì h÷u(VCSH). Vèn chñ sì h÷u HÖ sè vèn chñ sì h÷u = Tæng nguån vèn = 1- hÖ sè nî HÖ sè nµy cho biÕt tû lÖ vèn chñ së h÷u trong tæng nguån vèn hiÖn nay cña doanh nghiÖp. HÖ sè nµy cµng lín chøng tá doanh nghiÖp cã vèn tù cã, cã tÝnh ®éc lËp cao do ®ã kh«ng bÞ rµng buéc hay bÞ søc Ðp cña c¸c kho¶n nî vay, ng©n hµng thêng mong muèn doanh nghiÖp mµ m×nh tµi trî vèn cã hÖ sè nµy cµng cao cµng tèt, v× trong trêng hîp rñi ro x¶y ra, ng©n hµng vÉn cßn hy väng ®îc thanh to¸n nî b»ng chÝnh nguån vèn chñ së h÷u, viÖc cho vay v× thÕ sÏ cã tÝnh an toµn cao h¬n.  HÖ sè nî dµi h¹n. HÖ sè nî dµi h¹n = Nî dµi h¹n Vèn chñ së h÷u ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc ®é phô thuéc cña doanh nghiÖp ®èi víi chñ nî ChØ tiªu nµy cµng cao th× rñi ro cña doanh nggiÖp cµng t¨ng.ChØ tiªu nµy cao hay thÊp còng tuú thuéc vµo tõng ngµnh ho¹t ®éng. Ch¼ng h¹n ngµnh cã tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm tû träng lín thêng cã hÖ sè nµy cao. Tuy nhiªn, theo kinh nghiÖm cña mét sè níc, ®Ó h¹n chÕ rñi ro tµi chÝnh thêng ngêi cho vay chØ chÊp thuËn chØ tiªu nµy ë møc nhá h¬n 1 hay nî dµi h¹n kh«ng vît qu¸ nguån vèn chñ së h÷.Khi chØ tiªu nµy cµng gÇn 1 th× doang nghiÖp cµng Ýt cã kh¶ n¨ng ®îc vay thªm c¸c kho¶n vay dµi h¹n.. Tû suÊt tù tµi trî tµi s¶n dµi h¹n . Vèn chñ së h÷u Tû suÊt tù tµi trî TSDH = TSDH Tû sè nµy cho biÕt vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp dïng ®Ó trang bÞ cho tµi s¶n dµi h¹n lµ bao nhiªu. HÖ sè nµy lín h¬n hoÆc b»ng 1 chøng tá doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh v÷ng m¹nh, nªn viÖc cho vay cña ng©n hµng cµng cã ®é an toµn cao. HÖ sè nµy nhá h¬n 1 cã nghÜa mét bé phËn TSDH ®îc tµi trî b»ng nguån vèn vay. NÕu nguån vèn ®ã lµ vèn ng¾n h¹n thÓ hiÖn doanh nghiÖp ®ang kinh doanh trong c¬ cÊu vèn m¹o hiÓm.  Tû suÊt ®Çu t TSC§ Tû suÊt ®Çu t TSC§ Tµi s¶n cè ®Þnh X 100 = Tæng tµi s¶n Tû suÊt nµy ph¶n ¸nh tû träng cña TSC§ t¹i doanh nghiÖp trong tæng tµi s¶n nãi chung . ChØ tiªu nµy cµng lín vµ xu híng ngµy mét t¨ng thÓ hiÖn t×nh h×nh trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp t¨ng lªn, ®iÒu nµy t¹o n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ xu híng ph¸t triÓn kinh doanh l©u dµi, t¨ng søc c¹nh tranh trªn thi trêng. Tuy nhiªn ®Ó cã kÕt luËn chØ tiªu nµy tèt hay xÊu, ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp hay cha cßn tuú thuéc vµo ngµnh kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét thêi gian cô thÓ. Ch¼ng h¹n ngµnh c«ng nghiÖp th¨m dß vµ khai th¸c má lµ 90%,ngµnh c«ng nghiÖp luyÖn kim lµ 70%,ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn lµ 10%-15% 1.5.2.3.Nhãm c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh n¨ng lùc ho¹t ®éng cña tµi s¶n . Nhãm c¸c chØ tiªu nµy ®îc sö dông ®Ó xem xÐt doanh nghiÖp khai th¸c c¸c nguån lùc (tµi s¶n ) cã hiÖu qu¶ nh thÕ nµo b»ng c¸ch so s¸nh doanh thu víi viÖc bá vèn vµo kinh doanh díi d¹ng c¸c c¸c tµi s¶n kh¸c. Bao gåm c¸c chØ tiªu sau:  Vßng quay kho¶n ph¶i thu: DTT vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp c¸c dÞch vô Vßng quay kho¶n ph¶ithu = C¸c kho¶n ph¶i thu b×nh qu©n Vßng quay kho¶n ph¶i thu ph¶n ¸nh tèc ®é chuyÓn ®æi c¸c kho¶n ph¶i thu thµnh tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp. Nh×n chung, vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu cµng lín cµng chøng tá tèc ®é thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu b»ng tiÒn cña doanh nghiÖp nhanh, doanh nghiÖp Ýt bÞ chiÕm dông vèn.Vßng quay kho¶n ph¶i thu ®îc tÝnh to¸n vµ so s¸nh víi chØ tiªu trung b×nh cña ngµnh míi cã thÓ ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c.. Kú thu tiÒn trung b×nh: Kú thu tiÒn trung b×nh ( C¸c kho¶n ph¶ thu b×nh qu©n ) X ( Sè ngµy trong kú ph¶i thu) = DTT vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Ph¶n ¸nh sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó thu ®îc c¸c kho¶n ph¶i thu. §iÒu nµy cã ý nghÜa quan träng trong viÖc lùa chän thêi ®iÓm thu håi vèn vµ l·i cña ng©n hµng. Kú thu tiÒn b×nh qu©n cµng ng¾n cµng tèt v× thêi gian doanh nghiÖp bÞ chiÕm dông vèn sÏ rÊt ng¾n. Tuy nhiªn ph¶i xem xÐt chØ sè nµy trong mèi quan hÖ gi÷a c¸c môc tiªu, chÝnh s¸ch b¸n hµng cña doanh nghiÖp, còng nh c¸c ®Æc ®iÓm lu©n chuyÓn vèn cña ngµn  Vßng quay hµng tån kho vµ sè ngµy cña mét vßng quay hµng tån kho. GÝa vèn hµng b¸n Vßng quay hµng tån kho = Hµng tån kho b×nh qu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè lÇn mµ hµng ho¸ tån kho b×nh qu©n lu©n chuyÓn trong kú tõ ®ã thÓ hiÖn hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. HÖ sè nµy ®îc tÝnh to¸n vµ so s¸nh víi hÖ sè chung cña ngµnh. Sè vßng quay hµng tån kho cµng cao th× viÖc kinh doanh ®îc ®¸nh gi¸ cµng tèt, v× doanh nghiÖp chØ ®Çu t cho hµng tån kho thÊp nhng hiÖu qu¶ vÉn ®¹t ®îc doanh sè hµng tån kho hîp lý. Ngoµi ra ngêi ta cßn sö dông thªm chØ tiªu sè ngµy mét vßng quay hµng tån kho. Sè ngµy mét vßng quay hµng tån kho (Hµng tån kho b×nh qu©n )X (Sè ngµy trong kú) = GÝa vèn hµng b¸n Khi vßng quay hµng tån kho cµng lín th× sè ngµy mét vßng quay hµng tån kho cµng ®îc rót ng¾n, hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng cao vµ ngùoc l¹i sè vßng quay hµng tån kho cµng nhá th× sè ngµy mét vßng quay cµng kÐo dµi, hiÖu qña sö dông vèn cµng thÊp.  HiÖu suÊt sö dông TSC§. DTT vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô HiÖu suÊt sö dông TSC§ = TSC§ b×nh qu©n HiÖu suÊt sö dông TSC§ nãi lªn cø mét ®ång TSC§ ®a vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong mét kú th× t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn, ph¶n ¸nh søc s¶n xuÊt cña TSC§.  Vßng quay tµi s¶n ng¾n. Vßng quay tµi s¶n ng¾n h¹n = DTT vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô TSNH b×nh qu©n ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp tøc lµ vßng quay cña vèn ng¾n h¹n trong kú. Vèn ng¾n h¹n b×nh qu©n ®îc tÝnh theo c«ng thøc b×nh qu©n ®iÒu hoµ. Vßng quay cµng lín vèn ng¾n h¹n cµng ®îc lu©n chuyÓn nhanh, hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng cao. 1.5.2.4. Nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lêi lµ mét trong nh÷ng néi dung ph©n tÝch ®îc c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh, c¸c nhµ cho vay, nhµ ®Çu t …quan t©m ®Æc biÖt v× nã ph¶n ¸nh ®¸p sè sau cïng cña kÕt qu¶ kinh doanh, g¾n liÒn víi lîi Ých cña hä trong hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. C¸c chØ tiªu sinh lêi bao gåm: Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu Lîi nhuËn X 100 = Doanh thu Lîi nhuËn cã thÓ lµ lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh, còng cã thÓ lîi nhuËn gép, lîi nhuËn tríc thuÕ hoÆc lîi nhuËn sau thuÕ. T¬ng øng víi ®ã lµ doanh thu thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh hay tæng thu nhËp trong kú. Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu thÓ hiÖn mét tr¨m ®ång doanh thu mµ doanh nghiÖp thùc hiÖn trong kú cã bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Trong ®iÒu kiÖn b×nh thêng chØ tiªu nµy cµng lín cµng chøng tá kh¶ n¨ng sinh lêi cao, ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng tèt.  Tû suÊt lîi nhuËn tæng tµi s¶n. Tû suÊt lîi nhuËn tæng tµi s¶n Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ X 100 = Tæng tµi s¶n b×nh qu©n Tû suÊt lîi nhuËn tæng tµi s¶n ph¶n ¸nh cø mét tr¨m ®ång tµi s¶n cña doanh nghiÖp trong mét kú ho¹t ®éng mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Trong ®iÒu kiÖn b×nh thêng, chØ tiªu nµy cµng cao cµng tèt, chøng tá kh¶ n¨ng sinh lêi cña tµi s¶n ngµy cµng tèt.Tuú theo môc ®Ých cña nhµ ph©n tÝch, lîi nhuËn tríc thuÕ cã thÓ lµ phÇn lîi nhuËn dµnh cho chñ së h÷u, còng cã thÓ lµ tæng lîi nhuËn tríc thuÕ mµ tµi s¶n ®ã t¹o ra trong mét kú kinh doanh (bao gåm c¶ lîi nhuËn dµnh c¶ cho ngêi cho vay).§èi víi ng©n hµng th× dïng tæng lîi nhuËn tr¬c thuÕ v× trong ®ã cã phÇn mµ ng©n hµng ®îc hëng khi doanh nghiÖp chia lîi nhuËn.  Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u. Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u Lîi nhuËn sau thuÕ X 100 = Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u nãi lªn víi mét tr¨m ®ång vèn chñ së h÷u mang ®i ®Çu t mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. HÖ sè nµy cµng cao th× kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn chñ së h÷u cµng cao, doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh tèt vµ ngîc l¹i… 1.5.3. Ph©n tÝch b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ lµ BCTC tæng hîp ph¶n ¸nh viÖc h×nh thµnh vµ sö dông lîng tiÒn ph¸t sinh trong kú b¸o c¸o cña doanh nghiÖp. Trong qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp th× qu¶n lý tiÒn tÖ ®ãng vai trß quan träng. NhiÖm vô cña qu¶n lý tiÒn tÖ lµ ®¶m b¶o ®ñ tiÒn thanh to¸n cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp khi ®Õn h¹n thanh to¸n. Trªn gãc ®é ng©n hµng, khi xem xÐt hiÖu qu¶ qu¶n lý cña doanh nghiÖp, ng©n hµng cÇn ph¶i ph©n tÝch b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ trong mèi quan hÖ víi c¸c BCTC kh¸c, b¸o c¸o nµy lµ b»ng chøng cô thÓ vµ ®Çy ®ñ nhÊt ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ qu¶n lý tiÒn tÖ t¹i doanh nghiÖp. B¶ng C§KT vµ b¸o c¸o kÕt qña ho¹t ®éng kinh doanh ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp song kh«ng trùc tiÕp ph¶n ¸nh sù thay ®æi cña dßng tiÒn. Bëi v× thùc tÕ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu ho¹t ®éng trªn c¬ së tÝn dông th¬ng m¹i, chÊp nhËn b¸n chÞu hµng ho¸ dÞch vô. Tøc lµ kho¶n tiÒn thu tõ hµng b¸n ra trong kú sÏ kh«ng nhËn ®îc trong cïng kú ®ã (thÓ hiÖn trªn kho¶n ph¶i thu trªn b¸o c¸o kÕ to¸n) TiÒn thu vÒ trong kú kh«ng ®ång nhÊt víi thu nhËp trong kú: kho¶n tiÒn thu vÒ bao gåm tiÒn thu ®îc thùc tÕ tõ b¸n hµng kú tríc vµ kú nµy kh«ng bao gåm b¸n chÞu trong kú. TiÒn chi ra thùc tÕ kh«ng ®ång nhÊt víi chi phÝ cña doanh nghiÖp: kho¶n chi ra thùc tÕ bao gåm tiÒn thanh to¸n c¸c kho¶n nî cña kú tríc vµ tiÒn thanh to¸n kho¶n nî cña kú nµy, kh«ng bao gåm tiÒn hµng ®îc mua chÞu ®Õn kú sau míi tr¶. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ ®îc x©y dùng ®Ó xem xÐt vµ dù ®o¸n kh¶ n¨ng vÒ sè lîng, thêi gian vµ ®é tin cËy cña c¸c luång tiÒn trong t¬ng lai, dïng ®Ó kiÓm tra l¹i c¸c ®¸nh gi¸, dù ®o¸n tríc ®©y vÒ c¸c luång tiÒn, kiÓm tra mèi quan hÖ gi÷a kh¶ n¨ng sinh lêi víi lîng lu chuyÓn tiÒn thuÇn vµ nh÷ng thay ®æi tõ gi¸ c¶. B¶ng lu chuyÓn tiÒn tÖ cña doanh nghiÖp cho chóng ta biÕt c¸c th«ng tin sau: - Nhu cÇu tiÒm cña doanh nghiÖp - C¸c kho¶n thu tiÒn cña doanh nghiÖp -TÝnh hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông tiÒn cña doanh nghiÖp - C¸ch thøc huy ®éng nguån vèn cã chi phÝ thÊp. KÕt qña ph©n tÝch b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ sÏ cho biÕt ®îc sù vËn ®éng cña dßng tiÒn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, lîng tiÒn b×nh qu©n trong kú. §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng lËp dù b¸o vÒ lu chuyÓn tiÒn tÖ, gióp ng©n hµng tÝnh to¸n ®îc thêi gian doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay vèn vµ thêi ®iÓm doanh nghiÖp cã thÓ tr¶ nî. Theo chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ ®îc chia lµm ba phÇn: Lu chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng kinh doanh: ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo hoÆc chi ra liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cu¶ doanh nghiÖp. Dßng tiÒn rßng tõ ho¹t ®éng kinh doanh = thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chi tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu dßng tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh lín h¬n hoÆc b»ng 0 chøng tá doanh nghiÖp cã doanh thu t¨ng, b¸n chÞu Ýt, tèc ®é t¨ng doanh thu b»ng tiÒn lín h¬n tèc ®é t¨ng cña s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra, t¨ng ph¶i thu kú tríc; ®©y lµ dÊu hiÖu s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Dßng tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh nhá h¬n 0 do nguyªn nh©n ngîc l¹i. Luång tiÒn ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng kinh doanh lµ luång tiÒn cã liªn quan tíi c¸c ho¹t ®éng t¹o ra doanh thu chñ yÕu cña doanh nghiÖp. Nã cung cÊp th«ng tin c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gÝa kh¶ n¨ng t¹o tiÒn cña doanh nghiÖp tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n nî, duy tr× c¸c ho¹t ®éng tr¶ cæ tøc vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®Çu t míi mµ kh«ng cÇn ®Õn c¸c nguån tµi chÝnh bªn ngoµi. Th«ng tin tõ c¸c luång tiÒn tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, khi ®îc sö dông kÕt hîp víi c¸c th«ng tin kh¸c, sÏ gióp ngêi sö dông dù ®o¸n ®îc luång tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh trong t¬ng lai. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t: Ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo hoÆc chi ra liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t cña doanh nghiÖp. Dßng tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t = thu tõ ho¹t ®éng ®Çu t – chi ra tõ ho¹t ®éng ®Çu t. Dßng tiÒn rßng tõ ho¹t ®éng ®Çu t lín h¬n 0 do thu l·i ®Çu t, thu tiÒn b¸n TSC§, thu håi ®Çu t kh«ng hiÖu qu¶, t¨ng vèn chñ së h÷u, t×m nguån ho¹t ®éng tõ bªn ngoµi. Dßng tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh nhá h¬n 0 do c¸c nguyªn nh©n doanh nghiÖp míi ®Çu t vµo tµi s¶n hay ®Çu t ra ngoµi doanh nghiÖp, ng©n hµng ph¶i xem xÐt nguån vèn ®Ó ®Çu t, nÕu kh«ng ph¶i ®Çu t tõ vèn chñ së h÷u hay vèn dµi h¹n th× chøng tá doanh nghiÖp ®Çu t b»ng vèn ng¾n h¹n vµ nh vËy tiÒm Èn rÊt nhiÒu rñi ro tÝn dông. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: Ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo hoÆc chi ra liªn quan ®Õn hoat ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Dßng tiÒn rßng tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh = thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh – chi tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Dßng tiÒn nµy liªn quan tíi vèn chñ së h÷u, vay vèn, nhËn vèn liªn doanh, ph¸t hµnh cæ phiÕu. Dßng tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh nhá h¬n hoÆc b»ng 0 do tr¶ l·i, chñ së h÷u rót vèn. Trêng hîp lín h¬n 0 do t¨ng vay vèn, gãp thªm vèn. Sau khi ®¸nh gi¸ s¬ bé dßng tiÒn trong tõng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, c¸n bé ph©n tÝch cÇn ph¶i tiÕn hµnh xem xÐt tæng thÓ cña ba dßng tiÒn : Lu chuyÓn tiÒn tÖ thuÇn trong kú = luång tiÒn vµo – luång tiÒn ra = Dßng tiÒn rßng tõ ho¹t ®éng kinh doanh + Dßng tiÒn rßng tõ ho¹t ®éng ®Çu t + Dßng tiÒn rßng tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh Tãm l¹i, th«ng qua ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh kh¸ch hµng, NHTM cã thÓ biÕt ®îc mét phÇn t×nh t×nh s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh ®Çu t, tµi chÝnh kh¶ quan hay kh«ng kh¶ quan, xu híng ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ nh thÕ nµo ®Ó tõ ®ã ra quyÕt ®Þnh cho vay ®óng, ®¶m b¶o thu håi nî ®óng vµ ®Çy ®ñ c¶ gèc vµ l·i. Tuy nhiªn viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh kh¸ch hµng chØ h÷u Ých khi c¸c sè liÖu trong b¸o c¸o ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c. Trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay, viÖc thùc hiÖn ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cha ®îc chÊp hµnh nghiªm chØnh th× ®ßi hái c¸n bé thÈm ®Þnh ph¶i thÈm ®Þnh tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c sè liÖu b¸o c¸o vµ cÇn ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ®Ó ®a ra nh÷ng kÕt luËn x¸c ®¸ng vÒ kh¸ch hµng mµ ng©n hµng cÊp tÝn dông.
- Xem thêm -