Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực chương dương

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 133 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Chương Dương
Kho¸ luËn tèt nghiÖp lêi më ®Çu ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n−íc theo ®Þnh h−íng XHCN, víi môc tiªu d©n giµu, n−íc m¹nh, x1 héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. Ng©n hµng th−¬ng m¹i lµ mét tæ chøc g¾n chÆt víi nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, ®ãng vai trß quan träng trong viÖc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn. G¾n víi kinh tÕ thÞ tr−êng, ®Ó tån t¹i vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn, hÖ thèng NHTM nãi chung còng nh− Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th−¬ng khu vùc Ch−¬ng D−¬ng, tÊt yÕu ®ßi hái c«ng t¸c tÝn dông trung vµ dµi h¹n ph¶i ®−îc n©ng cao chÊt l−îng ®©u t−, ph¸t huy tèi ®a vai trß ®ßn bÈy cña nã. NhËn thøc ®−îc tÝnh cÊp thiÕt Êy, sau mét thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c¬ së, em chän ®Ò tµi: ”Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th−¬ng khu vùc Ch−¬ng D−¬ng” lµm néi dung nghiªn cøu trong chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh . Kho¸ luËn tËp trung nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan tíi c«ng t¸c tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Ph¹m vi nghiªn cøu lµ c«ng t¸c cho vay vèn trung vµ dµi h¹n t¹i NH C«ng Th−¬ng Ch−¬ng D−¬ng. Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn: Ch−¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i c¸c Ng©n hµng Th−¬ng m¹i. Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th−¬ng khu vùc Ch−¬ng D−¬ng. Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th−¬ng khu vùc Ch−¬ng D−¬ng . §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Ch−¬ng 1 Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i 1.1. Ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n cña c¸c Ng©n hµng Th−¬ng M¹i 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ tÝn dông ng©n hµng: TÝn dông lµ mét kh¸i niÖm ®1 tån t¹i l©u trong ®êi sèng x1 héi loµi ng−êi. Theo tiÕng La Tinh tÝn dông lµ sù tin t−ëng, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ trong mèi quan hÖ tÝn dông ng−êi cho vay tin t−ëng ng−êi ®i vay sÏ hoµn tr¶ c¶ vèn vµ l1i ®óng thêi gian nh− hai bªn ®1 tho¶ thuËn. Nh− vËy, tÝn dông hiÓu theo c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt lµ mét quan hÖ vay m−în lÉn nhau dùa trªn nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ . Ngay tõ thêi kú chÕ ®é c«ng x1 nguyªn thuû tan r1, lùc l−îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ph©n c«ng lao ®éng x1 héi më réng, xuÊt hiÖn h×nh thøc chiÕm h÷u t− nh©n vÒ t− liÖu s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm lao ®éng, ®iÒu nµy dÉn tíi sù ph©n ho¸ giai cÊp giÇu nghÌo trong x1 héi. Lóc nµy trong x1 héi xuÊt hiÖn s¶n phÈm d− thõa, cã kh¶ n¨ng cho vay, cã ng−êi thiÕu vèn cã nhu cÇu vay vµ quan hÖ tÝn dông b¾t ®Çu h×nh thµnh ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn. H×nh thøc ®Çu tiªn cña tÝn dông lµ quan hÖ vay m−în nÆng l1i. Cho vay nÆng l1i nh»m môc ®Ýnh tho¶ m1n nhu cÇu tiªu dïng cña ng−êi ®i vay, ch−a cã t¸c dông phôc vô cho s¶n xuÊt. §Æc ®iÓm næi bËt cña cho vay nÆng l1i lµ l1i xuÊt vay rÊt cao vµ ch−a cã sù quy ®Þnh chung, thËm chÝ lµ kh«ng cã giíi h¹n. Víi ®Æc ®iÓm nµy tÝn dông nÆng l1i ®1 ph¸ huû,k×m h1m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ mµ nã tån t¹i trong suèt thêi kú chiÕm h÷u n« lÖ vµ chÕ ®é phong kiÕn. Nh−ng c«ng b»ng mµ nãi tÝn dông nÆng l1i gãp phÇn xo¸ bá ®−îc nÒn kinh tÕ tù nhiªn, ph¸t triÓn quan hÖ trao ®æi hµng ho¸ tiÒn tÖ, tËp trung ®−îc sè lín tiÒn tÖ vµo mét sè ng−êi vµ bÇn cïng ho¸ trong ph¹m vi lín nh÷ng ng−êi s¶n suÊt nhá, gãp phÇn lµm xuÊt hiÖn ph−¬ng thøc s¶n xuÊt T− B¶n Chñ NghÜa. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ T− B¶n Chñ NghÜa, qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n ®−îc thay thÕ dÇn b»ng qu¸ tr×nh t¸i s¶n suÊt më réng víi quy m« ngµy cµng lín m¹nh c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. C¸c nhµ t− b¶n rÊt cÇn bæ sung vèn ®Çu t− vµo kinh doanh nh−ng hä kh«ng thÓ sö dông ®−îc tÝn dông nÆng l1i. Lóc nµy, tÝn dông nÆng l1i kh«ng cßn phï hîp n÷a vµ trë thµnh ch−íng ng¹i cña sù ph¸t triÓn. Giai cÊp T− S¶n ®1 t¹o lËp cho m×nh mét quan hÖ tÝn dông míi, TÝn dông T− B¶n Chñ NghÜa. Tuy nhiªn, tÝn dông nÆng l1i kh«ng bÞ thñ tiªu hoµn toµn mµ nã cßn tån t¹i ë nh÷ng n−íc s¶n xuÊt nhá vµ trong lÜnh vùc ®i vay kh«ng v× môc ®Ých s¶n xuÊt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, mäi quan hÖ trao ®æi mua b¸n ®Òu ®−îc tiÒn tÖ ho¸. Mçi chñ thÓ cña nÒn kinh tÕ ®Òu ph¶i tù t×m nguån vèn trªn thÞ tr−êng nh»m tho¶ m1n nhu cÇu vèn cña m×nh vµ tù chñ trong viÖc sö dông c¸c nguån vèn ®ã. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i lóc nµo nhu cÇu vÒ vèn tiÒn tÖ còng ®−îc ®¸p øng ®Çy ®ñ. HiÖn t−îng thõa vèn chç nµy thiÕu vèn chç kia lµ tÊt yÕu xÈy ra. Sù thõa thiÕu nµy cã khi t¹m thêi, cã khi l©u dµi. ChÝnh ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã tÝn dông lµm cÇu nèi gi÷a n¬i thõa vµ thiÕu víi sè l−îng vèn lín nhÊt vµ chi phÝ Ýt nhÊt. Tõ ®ã tÝn dông th−¬ng m¹i vµ tÝn dông ng©n hµng ra ®êi nh»m ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch quan. TÝn dông Th−¬ng M¹i lµ quan hÖ tÝn dông gi÷a c¸c doanh nghiÖp, ®−îc biÓu hiÖn d−íi h×nh thøc mua b¸n chÞu hµng ho¸. Quan hÖ tÝn dông th−¬ng m¹i (vay trùc tiÕp) chñ yÕu lµ hµng ho¸ gi÷a c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trùc tiÕp trong lÜnh vùc s¶n suÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸. VÒ thùc tr¹ng tÝn dông th−¬ng m¹i lµ kÐo dµi thêi gian thanh to¸n cña ng−êi mua, vËy trong quan hÖ tÝn dông th−¬ng m¹i ng−êi cho vay chÝnh lµ ng−êi b¸n chÞu hµng ho¸, ng−êi ®i vay lµ ng−êi ®i mua chÞu. Nh− vËy, tÝn dông th−¬ng m¹i ®ãng vai trß tÝch cùc trong nÒn kinh tÕ gãp phÇn gi¶i quyÕt m©u thuÉn cña hiÖn t−îng thõa thiÕu vèn ®ã. Nã cã −u ®iÓm chi phÝ thÊp, nh−ng vÉn cßn nh÷ng nh−îc ®iÓm : - H¹n chÕ kh«ng gian ®Þa lý. - Gi÷a nh÷ng ng−êi ®i vay vµ ng−êi cho vay khã ®¹t ®iÓm chung vÒ qui m« vµ thêi h¹n cña kho¶n vèn vay. - Mang rñi ro cao do kh«ng cã sù ph©n t¸n rñi ro. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp ChÝnh v× vËy cho vay th«ng qua c¸c trung t©m tµi chÝnh ®Æc biÖt ho¹t ®éng cho vay cña c¸c Ng©n hµng Th−¬ng M¹i lµ rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ. Ho¹t ®éng cho vay cña c¸c ng©n hµng lµ rÊt quan träng nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Ho¹t ®éng cho vay cña c¸c ng©n hµng mang b¶n chÊt chung cña quan hÖ vay m−în, ®ã lµ cã sù hoµn tr¶ gèc vµ l1i sau thêi gian nhÊt ®Þnh. §iÓm kh¸c gi÷a ho¹t ®éng cho vay cña c¸c ng©n hµng vµ cho vay trùc tiÕp lµ ho¹t ®éng cho vay cña c¸c ng©n hµng kh«ng cã sù di chuyÓn vèn trùc tiÕp tõ n¬i cã vèn ®Õn n¬i thiÕu vèn mµ cã sù tham gia cña ng©n hµng. Ho¹t ®éng cho vay nµy ®1 kh¾c phôc ®−îc h¹n chÕ vay trùc tiÕp, cung cÊp l−îng vèn lín cho nÒn kinh tÕ ®¸p øng mäi nhu vÇu cña c¸c ®¬n vÞ xin vay vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm, qui m« vµ thêi h¹n kho¶n vay. Cho vay lµ ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña Ng©n hµng Th−¬ng M¹i. §Ó qu¶n lý c¸c kho¶n cho vay c¸c ng©n hµng ph©n lo¹i c¸c kho¶n vay theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau vµ cho vay trung vµ h¹n lµ mét bé phËn cña ho¹t ®éng cho vay, ®−îc ph©n theo thêi gian. Cho vay trung vµ dµi h¹n lµ c¸c kho¶n cho vay cã thêi han mét n¨m. Tuú theo quèc gia mµ thêi h¹n c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n sÏ cã qui ®Þnh kh¸c nhau.ë ViÖt Nam hiÖn nay, c¸c kho¶n cho vay trªn 1 n¨m ®Õn 5 n¨m gäi lµ cho vay trung h¹n, trªn 5 n¨m gäi lµ cho vay dµi h¹n. 1.1.2. Ph©n lo¹i c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó ph©n lo¹i c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n taÞ c¸c ng©n hµng, chóng ta cã thÓ xem xÐt c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n cña c¸c Ng©n hµng Th−¬ng M¹i qua c¸c kho¶n sau: * Cho vay theo dù ¸n ®Çu t−: HiÖn nay cã nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ dù ¸n ®Çu t− nh−: quan niÖm vÒ Ng©n hµng ThÕ Giíi, ISO 8402 ... Nh×n chung c¸c quan niÖm vay ®Òu cã nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau khi tÕp cËn dù ¸n ®Çu t−. Nh−ng khi xem xÐt mét dù ¸n ®Çu t− hä ®Òu chó ý ®Æc tr−ng sau : - Dù ¸n ®Çu t− cã môc tiªu râ rµng cÇn ®¹t tíi khi thùc hiÖn. - Dù ¸n ®Çu t− kh«ng ph¶i lµ mét nghiªn cøu hay dù b¸o mµ lµ mét qu¸ tr×nh t¸c ®éng ®Ó ®¹t ®Õn môc tiªu mong ®îi. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp - Dù ¸n ®Çu t− lµ mét ho¹ch ®Þnh cho t−¬ng lai nªn bao giê còng cã bÊt æn ®Þnh vµ rñi ro nhÊt ®Þnh. - C¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n ®Çu t− theo mét kÕ ho¹ch (trong mét kho¶ng thêi gian ) vµ cã giíi h¹n nhÊt ®Þnh vÒ nguån lùc. XÐt vÒ mÆt h×nh thøc th× dù ¸n ®Çu t− lµ tËp hå s¬, tµi liÖu tr×nh bÇy mét c¸ch chi tiÕt vµ co hÖ thèng mét ch−¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ c¸c chi phÝ t−¬ng øng ®Ó ®¹t môc tiªu nhÊt ®Þnh trong t−¬ng lai. C¸c kho¶n cho vay dù ¸n cã thÓ ®−îc thÕ chÊp trªn c¬ së b¶o l1nh theo ®ã ng−êi cho vay cã thÓ kh«i phôc vèn tõ nh÷ng tæ chøc thùc hiÖn b¶o l1nh nÕu nh− dù ¸n kh«ng tr¶ nî ®óng kÕ ho¹ch ®1 ®Þnh. Tuy nhiªn, kho¶n vay còng cã thÓ cung cÊp kh«ng dùa trªn c¬ s¬ b¶o l1nh, kh«ng cã ng−êi ®øng ra b¶o l1nh, dù ¸n tån t¹i hay sôp ®æ d−a trªn chÝnh gi¸ trÞ cña nã. Trong tr−êng hîp nµy ng−êi cho vay ®èi mÆt víi rñi ro rÊt lín vµ hä yªu cÇu mét møc l1i suÊt cao h¬n nh÷ng kho¶n cho vay cã ®¶m b¶o. C¸c kho¶n vay nh− vËy ng©n hµng th−êng ®ßi hái c¸c tæ chøc tµi trî dù ¸n ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n cho ®Ðn khi dù ¸n hoµn tÊt . * Cho vay lu©n chuyÓn: Mét kho¶n tÝn dông lu©n chuyÓn cho phÐp kh¸ch hµng kinh doanh cã thÓ vay tíi mét møc tèi ®a x¸c ®Þnh tr−íc, hoµn tr¶ toµn bé hoÆc mét phÇn kho¶n vay, vµ tiÕp tôc vay khi cã nhu cÇu cho ®Õn khi hîp ®ång tÝn dông hÕt h¹n. Lµ mét trong nh÷ng kho¶n cho vay kinh doanh linh ho¹t nhÊt, yªu cÇu tÝn dông lu©n chuyÓn th−êng ®−îc ng©n hµng chÊp nhËn mµ kh«ng ®ßi hái b¶o ®¶m b»ng bÊt cø tµi s¶n nµo. C¸c kho¶n cho vay nh− vËy cã thÓ lµ ng¾n h¹n hoÆc cã thÓ kÐo dµi 3 , 4 thËm chÝ 5 n¨m. Lo¹i h×nh tÝn dông nµy ®−îc ¸p dông nhiÒu nhÊt khi kh¸ch hµng kh«ng ch¾c ch¾n vÒ thêi gian cña c¸c luång tiÒn mÆt hoÆc vÒ quy m« chÝnh x¸c cña nhu cÇu vay vèn trong t−¬ng lai. TÝn dông lu©n chuyÓn gióp h1ng cã thÓ gi¶m møc ®é biÕn ®éng trong chu k× kinh doanh, cho phÐp h1ng vay thªm tiÒn mÆt trong lóc khã kh¨n khi mµ doanh sè b¸n hµng gi¶m vµ cho phÐp hoµn tr¶ khi nguån thu b»ng tiÒn cña h1ng t¨ng lªn. ë nh÷ng n¬i mµ ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ viÖc ng©n hµng ph¶i chÊp nhËn mäi yªu cÇu vay vèn trong thêi h¹n cña §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp h¹n møc tÝn dông th× ng©n hµng th−êng sÏ tÝnh phÝ cam kÕt vay vèn trªn phÇn tÝn dông kh«ng sö dông hoÆc trªn toµn bé gi¸ trÞ hîp ®ång cho vay lu©n chuyÓn. Cam kÕt vay vèn th−êng cã 2 lo¹i: - Lo¹i phæ biÕn nhÊt lµ cam kÕt vay vèn chÝnh thøc, lµ cam kÕt cã tÝnh chÊt hîp ®ång trong ®ã ng©n hµng ®¶m b¶o sÏ cho kh¸ch hµng vay tíi l−îng vèn tèi ®a x¸c ®Þnh tr−íc víi l1i suÊt ®1 Ên ®Þnh hoÆc víi l1i xuÊt thay ®æi trªn c¬ së nh÷ng l1i xuÊt c¬ b¶n nh− LIBOR. §èi víi lo¹i cam kÕt nµy, ng©n hµng cã thÓ kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô cho vay nÕu nh− t×nh h×nh tµi chÝnh cña ng−êi vay cã nh÷ng thay ®æi bÊt lîi nghiªm träng hoÆc khi ng−îi vay kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång víi ng©n hµng. - Lo¹i thø hai Ýt chÆt chÏ h¬n lµ h¹n møc tÝn dông b¶o ®¶m, theo ®ã ng©n hµng ®ång ý cho kh¸ch hµng vay trong tr−êng hîp khÈn cÊp. MÆc dï l1i suÊt kh«ng ®−îc Ên ®Þnh tr−íc vµ kh¸ch hµng Ýt khi cã ý ®Þnh vay tiÒn theo h×nh thøc nµy nh−ng hä vÉn kÝ hîp ®ång víi môc ®Ých dïng nã nh− mét vËt b¶o ®¶m ®Ó cã thÓ vay vèn tõ nh÷ng nguån kh¸c. Ng©n hµng chØ dïng nh÷ng cam kÕt níi láng cho c¸c h1ng cã chÊt l−îng tÝn dông cao nhÊt vµ th−êng ®Þnh gi¸ thÊp h¬n nhiÒu so víi l¹i cam kÕt cho vay chÝnh thøc. Cam kÕt tÝn dông lo¹i nµy cho phÐp kh¸ch hµng nhanh chãng nhËn ®−îc tiÒn vay vµ ®©y lµ mét −u ®iÓm quan träng nÕu nh− kh¸ch hµng muèn vay vèn tõ mét tæ chøc kh¸c. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y mét lo¹i h×nh tÝn dông lu©n chuyÓn míi ®1 xuÊt hiÖn th«ng qua viÖc sö dông thÎ tÝn dông. HiÖn nay, h¬n 1/3 c¸c doanh nghiÖp sö dông thÎ tÝn dông nh− mét nguån vèn ho¹t ®éng hiÖu qu¶ vµ nhê ®ã tr¸nh viÖc ph¶i th−êng xuyªn lËp c¸c ®¬n xin vay cho ng©n hµng. Tuy nhiªn mét vÊn ®Ò h¹n chÕ ®èi víi viÖc sö dông lo¹i vèn nµy lµ chi phÝ vay vèn th−êng rÊt cao. * Cho thuª tµi chÝnh: Cho thuª tµi chÝnh lµ mét ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n th«ng qua viÖc cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ, ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ c¸c ®éng s¶n kh¸c trªn c¬ së hîp ®ång cho thuª víi bªn thuª. Bªn cho thuª cam kÕt mua m¸y mãc thiÕt bÞ, ph−¬ng tiªn vËn chuyÓn vµ c¸c ®éng s¶n kh¸c theo yªu cÇu cña bªn thuª §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp vµ n¾m quyÒn së h÷u ®èi víi tµi s¶n cho thuª. Bªn thuª sö dông tµi s¶n thuª vµ thanh to¸n tiÒn thuª trong suèt thêi h¹n thuª ®−îc hai bªn tho¶ thuËn. Cho thuª tµi chÝnh vÒ b¶n chÊt lµ mét ho¹t ®éng tÝn dông trong ®ã môc ®Ých cña ng−êi cho thuª còng gièng nh− môc ®Ých cña ng−êi cho vay lµ thu l1i tiÒn vèn ®Çu t−, cßn môc ®Ých cña ng−êi ®i vay còng nh− ng−ßi ®i thuª lµ sö dông vèn. Nh−ng cho thuª tµi chÝnh vÉn cã ®¨c tr−ng riªng biÖt cô thÓ: - H×nh thøc cÊp tÝn dông cña cho thuª tµi chÝnh lµ b»ng tµi s¶n, ng−êi ®i thuª chØ cã quyÒn sö dông tµi s¶n, ®Þnh kú thanh to¸n tiÒn thuª theo tho¶ thuËn. - Thêi gian cho thuª th−êng chiÕm ph©n lín thêi gian ho¹t ®éng cña tµi s¶n, trong thêi gian nµyng−êi ®i thuª kh«ng ®−îc huû hîp ®ång ngang. HÕt thêi h¹n cña hîp ®ång thuª cã thÓ ®−îc chuyÓn nh−îng quyÒn së h÷u tµi s¶n hay tiÕp tôc thuª theo tho¶ thuËn hai bªn - Bªn cho thuª dÔ dµng kiÓm tra viÖc sö dông tµi s¶n ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n thuª, ph¸t hiÖn sím nh÷ng rñi ro tiÒm Èn ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p sö lý kÞp thêi. TÊt c¶ tµi s¶n cho thuª ph¶i ®−îc b¶o hiÓm trong suèt thêi gian cho thuª, viÖc mua b¶o hiÓm ph¶i ®−îc th−c hiÖn trªn c¬ së hîp ®ång b¶o hiÓm t¹i mét c«ng ti b¶o hiÓm ®−îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam do bªn cho thuª chØ ®Þnh. Qui tr×nh qu¶n lý vµ theo dâi hå s¬ b¶o hiÓm tµi s¶n cho thuª do gi¸m ®èc bªn cho thuª quyÕt ®Þnh. * Cho vay tiªu dïng. Nh»m gióp ng−êi tiªu dïng cã nguån vèn tµi chÝnh ®Ó trang tr¶i nhu cÇu vÒ nhµ ë, ®å dïng gia ®×nh ... Ng©n hµng Th−¬ng M¹i thùc hiÖn cho vay tiªu dïng, c¨n cø vµo c¸ch thøc hoµn tr¶, cho vay tiªu dïng cã thÓ chia lµm 3 lo¹i sau: - Cho vay tiªu dïng tr¶ mét lÇn: Theo c¸ch cho vay nµy, kh¸ch hµng thanh to¸n cho ng©n hµng mét lÇn cho ®Õn khi ®Õn h¹n. Lo¹i cho vay nµy th−êng ¸p dông ®èi víi kho¶n vay vã gi¸ trÞ nhá, thêi gian cho vay kh«ng dµi. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp - Cho vay tiªu dïng tr¶ gãp: Lo¹i cho vay th−êng ¸p dông ®èi víi c¸c kho¶n vay cã gi¸ trÞ lín hay thu nhËp ®inh kú cña ng−êi vay kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n hÕt mét lÇn sè nî vay. - Cho vay tiªu dïng tuÇn hoµn: Cho vay tiªu dïng tuÇn hoµn lµ kho¶n cho vay trong ®ã ng©n hµng cho phÐp kh¸ch hµng sö dông thÎ tÝn dông. Trong thêi gian tho¶ thuËn, c¨n cø vµo nhu cÇu chi tiªu vµ thu nhËp tõng thêi kú, kh¸ch hµng thùc hiÖn vay vµ tr¶ nî mét c¸ch tuÇn hoµn theo mét h¹n møc tÝn dông. H×nh thøc cho vay nµy cã rñi ro t−¬ng ®èi thÊp nh−ng cã l1i suÊt cao, tuy nhiªn ng©n hµng chÞu nh÷ng chi phÝ cao vÒ dÞch vô vµ qu¶n lý. * Cho vay hîp vèn. Cho vay hîp vèn lµ h×nh thøc cho vay trong ®ã cã tõ 2 hay nhiÒu tæ chøc tÝn dông tham gia vµo mét dù ¸n ®Çu t− hay ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña mét kh¸ch hµng vay vèn. Bªn cho vay hîp vèn lµ hai hay nhiÒu tæ chøc tÝn dông cam kÕt víi nhau ®Ó thùc hiÖn ®ång tµi trî cho mét dù ¸n. Bªn nhËn tµi trî lµ ph¸p nh©n hay tæ tæ chøc cã nhu cÇu vµ ®−îc bªn ®ång tµi trî cÊp tÝn dông ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. §iÒu kiÖn ¸p dông cho vay hîp vèn: - Nhu cÇu xin cÊp tÝn dông ®Ó thùc hiÖn dù ¸n cña bªn nhËn tµi trî v−ît qu¸ giíi h¹n cho vay cña mét ng©n hµng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - Kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ nguån vèn cña mét ng©n hµng kh«ng ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cÊp tÝn dông cña dù ¸n ®Çu t−. - Nhu cÇu ph©n t¸n rñi ro cña ng©n hµng. - Bªn nhËn tµi trî cã nhu cÇu huy ®éng vèn tõ nhiÒu ng©n hµng. Nguyªn t¾c tæ chøc viÖc cho vay hîp vèn: - C¸c thµnh viªn tù nguyÖn tham gia vµ phèi hîp víi nhau ®Ó thùc hiÖn. - C¸c thµnh viªn thèng nhÊt lùa chän mét ng©n hµng lµm ®Çu mèi. - H×nh thøc cÊp tÝn dông vµ ph−¬ng thøc giao dÞch gi÷a c¸c bªn tham gia cho vay hîp vèn víi bªn nhËn tµi trî ph¶i ®−îc c¸c bªn tho¶ thuËn ghi trong hîp ®ång cho vay hîp vèn. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Tr−êng hîp cã vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh hîp vèn, c¸c bªn tham gia cho vay hîp vèn cïng tho¶ thuËn vµ thèng nhÊt víi bªn nhËn tµi trî ®Ó xö lý theo hîp ®ång. Mäi tranh chÊp do vi ph¹m hîp ®ång cho vay hîp vèn vµ hîp ®ång tÝn dông ®−îc c¸c bªn gi¶i quyÕt trªn c¬ së ®µm ph¸n tho¶ thuËn. Tr−êng hîp kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc c¸c bªn cã quyÒn khëi kiÖn theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.1.3. §Æc ®iÓm cho vay trung vµ dµi h¹n: * Mét lµ: Vèn chñ së h÷u tham gia vµo dù ¸n, ph−¬ng ¸n. Cho vay trung vµ dµi h¹n víi thêi gian dµi, ®é rñi ro cao h¬n víi cho vay ng¾n h¹n, ®Ó gi¶m bít rñi ro ngoµi viÖc qui ®Þnh vay ph¶i cã tµi s¶n ®¶m b¶o, ng©n hµng cho vay cßn qui ®Þnh kh¸ch hµng ph¶i cã vèn chñ së h÷u tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ®êi sèng. Tû lÖ vèn chñ së h÷u tham gia vµo dù ¸n cao hay thÊp tuú thuéc vµo møc ®é rñi ro vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n. ë ViÖt Nam hiÖn nay, ng©n hµng c«ng th−¬ng qui ®Þnh møc vèn cña chñ së h÷u tham gia vµo dù ¸n nh− sau: - Tèi thiÓu 10% tæng møc vèn ®Çu t− ®èi víi ph−¬ng ¸n, dù ¸n c¶i tiÕn kü thuËt, më rréng s¶n xuÊt, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt. - Tèi thiÓu 30% tæng møc vèn ®Çu t− (sau khi trõ phÇn vèn l−u ®éng dù kiÕn) ®èi víi dù ¸n x©y dùng míi. - Tèi thiÓu 30% tæng møc vèn ®Çu t− (sau khi trõ phÇn vèn l−u ®éng dù kiÕn trong tæng møc vèn ®Çu t−) ®èi víi dù ¸n phôc vô ®êi sèng. * Hai lµ: Thêi h¹n tr¶ nî vµ nguån tr¶ nî. Thêi h¹n tr¶ nî vèn phô thuéc vµo tÝnh chÊt, ®Þa ®iÓm cña dù ¸n ®Çu t−. Nh−ng thêi h¹n tr¶ nî còng cã thÓ rót ng¾n trong tr−êng hîp hiÖu qu¶ cña dù ¸n mang l¹i cao. ViÖc tr¶ nî tr−íc h¹n sÏ gióp ng©n hµng thu ®−îc nî ch¾c ch¾n nh−ng ®«i khi ¶nh h−ëng ®Õn kÕ ho¹ch sö dông vèn cña ng©n hµng. Nguån tr¶ nî ®èi víi kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n nh×n chung kh¸c víi cho vay ng¾n h¹n. C¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n ®−îc dïng chñ yÕu cho nhu cÇu mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l−u ®éng, cho nªn nguån tr¶ nî chÝnh cña kho¶n vay nµy lµ tõ nguån khÊu hao vµ mét phÇn lîi nhuËn do dù ¸n ®Çu t− mang l¹i. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp * Ba lµ: Gi¶i ng©n trong cho vay trung vµ dµi h¹n. §èi víi kho¶n vay trung vµ dµi h¹n cã thÓ gi¶i ng©n mét lÇn, ho¨c nhiÒu lÇn nh»m ®¶m b¶o cho kh¸ch hµng sö dông tiÒn vay ®óng môc ®Ých. Ng©n hµng kh«ng cho rót vèn khi c¸c nhu cÇu chi tiªu liªn quan ®Õn dù ¸n ch−a ph¸t sinh. Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn rót hÕt toµn bé tiÒn vay mét lÇn trong tr−êng hîp vay ®Ó mua s¾m m¸y mãc, thiÕt bÞ. §èi víi c¸c tµi s¶n h×nh thµnh trong mét thêi gian dµi th× viÖc gi¶i ng©n ®−îc thùc hiÖn theo tiÕn ®é c«ng viÖc hoan thµnh. * Bèn lµ: L1i suÊt cho vay. L1i suÊt cho vay trung vµ dµi h¹n th−êng cao h¬n l1i suÊt cho vay ng¾n h¹n, nã cã thÓ lµ l1i suÊt cè ®inh trong suèt thêi kú vay vèn, còng cã thÓ lµ l1i suÊt biÕn ®æi tuú thuéc vµo sù biÕn ®éng cña thÞ tr−êng. Sù biÕn ®æi ña l1i suÊt cã thÓ dùa trªn l1i suÊt c¬ b¶n cña ng©n hµng, hay l1i suÊt liªn ng©n hµng cña mét sè thÞ tr−êng nh−: LIBOR, SIBOR ... ViÖc thu tiÒn l1i cã thÓ theo kú h¹n th¸ng, quÝ, n¨m dùa vµo sè d− ë mçi kú h¹n tr¶ nî vµ l1i suÊt cho vay. Kh¸ch hµng cã thÓ tr¶ tiÒn l1i cïng nî gèc t¹i mçi kú h¹n tr¶ nî hay tr¶ tiÒn l1i vµo mét ngµy nµo ®ã trong kú theo tho¶ thuËn. 1. 2. ChÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n- C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng 1.2.1. Quan niÖm vÒ chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn,tÊt yÕu ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng .Trong c¸c yÕu tè nh−: chÊt l−îng, gi¸ c¶...mµ doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng, th× chÊt l−îng lµ yÕu tè quan träng nhÊt. ChÊt l−îng ®−îc n©ng cao ®¶m b¶o tho¶ m1n nhu cÇu cña kh¸ch hµng c¶ vÒ chÊt l−îng vµ gi¸ c¶, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr−êng cña doah nghiÖp. ChÊt l−îng ®−îc c¸c nhµ kinh tÕ ®Þnh nghÜa b»ng nhiÒu c¸ch. ChÊt l−îng lµ “sù phï hîp víi môc ®Ých sö dông”, lµ “mét tr×nh ®é ®−îc dù kiÕn tr−íc vÒ ®é ®ång ®Òu vµ sù tin cËy víi chi phÝ thÊp nhÊt vµ phï hîp víi thÞ tr−êng” hoÆc “chÊt l−îng lµ n¨ng lùc cña mét s¶n phÈm hoÆc mét dÞch vô nh»m tho¶ m1n nhu cÇu cña ng−êi sö dông”. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp ChÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n ®−îc hiÓu theo ®óng nghÜa lµ vèn cho vay trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng ®−îc kh¸ch hµng ®−a vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô… ®Ó t¹o ra mét sè tiÒn lín h¬n võa ®Ó hoµn tr¶ ng©n hµng gèc vµ l1i võa trang tr¶i chi phÝ kh¸c vµ cã lîi nhuËn. ChÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n lµ mét kh¸i niÖm t−¬ng ®èi, nã võa mang tÝnh cô thÓ, võa manh tÝnh trõu t−îng . ChÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n lµ mét chØ tiªu tæng hîp , nã ph¶n ¸nh møc ®é thÝch nghi cña ng©n hµng víi sù thay ®æi cña m«i tr−êng bªn ngoµi, nã thÓ hiÖn søc m¹nh cña ng©n hµng trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®Ó tån t¹i. ChÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n kh«ng tù nhiªn sinh ra, nã lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh kÕt hîp c¸c ho¹t ®éng gi÷a nh÷ng ng−êi trong cïng mét tæ chøc, gi−1 c¸c tæ chøc víi nhau v× mét môc ®Ých chung. Do ®ã ®Ó n©ng cao chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n cÇn ph¶i cã sù quan t©m ®Æc biÖt ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý ®ång bé. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ®óng chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n, x¸c ®Þnh ®ùoc nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i trong lÜnh vùc nµy sÏ gióp ng©n hµng t×m ®−îc nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp . 1.2.2. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n: * N©ng cao chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n lµ cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸ ho¹t ®éng cho vay còng ngµy cµng ph¸t triÓn nh»m cung cÊp c¸c ph−¬ng tiÖn giao dÞch ®Ó ®¸p øng mäi nhu cÇu s¶n suÊt kinh doanh cña x1 héi. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, chÊt l−îng cho vay ngµy cµng ®−îc quan t©m. §¶m b¶o chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ng©n hµng lµm tèt vai trß trung t©m thanh to¸n. Khi chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n ®−îc ®¶m b¶o sÏ t¨ng vßng quay vèn cho vay, víi mét l−îng tiÒn nh− cò cã thÓ thùc hiÖn sè lÇn giao dÞch lín h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn tiÕt kiÖm tiÒn trong l−u th«ng, cñng cè søc mua cña ®ång tiÒn. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp ChÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n gãp phÇn kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh tiÒn tÖ, t¨ng tr−ëng kinh tÕ, t¨ng uy tÝn quèc gia. Th«ng qua cho vay chuyÓn kho¶n, thùc hiÖn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, nghiÖp vô cho vay trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng th−¬ng m¹i ®1 trùc tiÕp lµm gi¶m khèi l−îng tiÒn trong l−u th«ng, lµ nguyªn nh©n tiÒm Èn cña l¹m ph¸t. Bëi vËy ®¶m b¶o chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n sÏ t¹o kh¶ n¨ng gi¶m bít tiÒn thõa trong l−u th«ng, gãp phÇn h¹n chÕ l¹m ph¸t æn ®Þnh tiÒn tÖ, t¨ng uy tÝn quèc gia. Cho vay trung vµ dµi h¹n lµ c«ng cô thùc hiÖn chñ tr−¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n−íc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x1 héi theo tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc. Th«ng qua sù ®¸nh gi¸, ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña c¸c dù ¸n ®Çu t− ®1 gãp phÇn khai th¸c mäi tiÒm n¨ng vÒ tµi nguyªn, lao ®éng vµ tiÒn vèn ®Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, cung cÊp ngµy cµng nhiÒu s¶n phÈm cho x1 héi, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho ng−êi lao ®éng … Do ®ã chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n ®−îc n©ng cao sÏ gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt x1 héi, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn c©n ®èi gi÷a c¸c vïng, c¸c ngµnh trong c¶ n−íc, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. * N©ng cao chÊt l−îng cho vay quyÕt ®Þnh s− tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i. ChÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n ®−îc n©ng cao lµm t¨ng vßng quay vèn cho vay, (t¹o thªm nguån vèn) t¨ng kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô cña ng©n hµng cã ®iÒu kiÖn thu hót ®−îc nhiÒu kh¸ch hµng.T¹o ra mét h×nh ¶nh ®Ñp vÒ uy tÝn cña ng©n hµng vµ sù g¾n bã trung thµnh cña kh¸ch hµng víi ng©n hµng. ChÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi cña c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng th«ng qua viÖc gi¶m chi phÝ nghiÖp vô, qu¶n lý vµ c¸c chi phÝ thiÖt h¹i kh¸c. ChÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ lîi nhuËn cña ng©n hµng, t¹o thÕ m¹nh cho ng©n hµng trong c¹nh tranh. ChÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n tao thuËn l¬Þ cho s− ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ng©n hµng. ChÝnh nhê chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n ng©n hµng cã nhiÒu kh¸ch hµng trung thµnh, uy tÝn vµ s¶n suÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®ã lµ §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp c¬ së ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho ng©n hµng. Nh− vËy chÊt l−îng cho vay sÏ cñng cè thªm mèi quan hÖ x1 héi cña ng©n hµng . Tõ nh÷ng −u thÕ trªn, viÖc cñng cè vµ n©ng cao chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n lµ ®iÒu cÇn thiÕt cho tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña Ng©n hµng Th−¬ng M¹i. 1.2.3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n. ChÊt l−îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®−îc coi lµ ®¶m b¶o khi môc tiªu tÝn dông ®−îc thùc hiÖn, kh¸ch hµng sö dông vèn ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ vµ hoµn tr¶ c¶ vèn lÉn l1i cho ng©n hµng ®óng thêi h¹n cam kÕt. Cã nhiÒu c¸ch ®¸nh gi¸, d−íi gãc ®é ng©n hµng th× chÊt l−îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cã thÓ ®¸nh gi¸ qua c¸c chØ tiªu sau: * Tæng doanh sè cho vay: Khi doanh sè cho vay lín cho thÊy ng©n hµng cã uy tÝn vµ cung cÊp dÞch vô ®a d¹ng, phong phó cho kh¸ch hµng. ChÊt l−îng cho vay tèt lµ c¬ së ®Ó t¨ng doanh sè cho vay, v× vËy chØ tiªu doanh sè cho biÕt mét phÇn vÒ chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n. D− nî trung vµ dµi h¹n * ChØ tiªu d− nî: -------------------------------- x 100% Tæng d− nî Ph¶n ¸nh d− nî trung vµ dµi h¹n chiÕm bao nhiªu % so víi tæng d− nî ng©n hµng trong thêi kú. TØ lÖ nµy cµng cao thÓ hiÖn sù chó ý ph¸t triÓn tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng, kh¶ n¨ng cho vay ph¸t triÓn dù ¸n ®Çu t− cña ng©n hµng ®èi víi nÒn kinh tÕ. Thu nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n * ChØ tiªu quay vßng vèn: ----------------------------------------Tæng d− nî trung vµ dµi h¹n Ph¶n ¸nh sù quay vßng vèn nhanh hay chËm cña lo¹i tÝn dông nµy. Th«ng th−êng vßng quay cµng lín thÓ hiÖn viÖc thu håi nî cµng tèt vµ ng−îc l¹i .Do ®ã cÇn xem xet trong mèi quan hÖ víi c¸c chØ tiªu kh¸c: §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Nî qu¸ h¹n cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n * ChØ tiªu nî qu¸ h¹n: ---------------------------------------------Tæng d− nî trung vµ dµi h¹n ChØ tiªu nµy cho biÕt tØ lÖ nî qu¸ h¹n trung vµ dµi h¹n trong tæng d− nî cho vay trung vµ dµi h¹n. TØ lÖ nµy cµng thÊp chøng tá sö dông nguån vèn cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c cÇn xem xÐt c¸c nguyªn nh©n cña nã. * ChØ tiªu nî qu¸ h¹n khã ®ßi: Nî qu¸ h¹n khã ®ßi cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n (1) ---------------------------------------------------------x 100% Tæng d− nî trung vµ dµi h¹n Ph¶n ¸nh tØ lÖ % nî qu¸ h¹n khã ®ßi cña toµn bé ho¹t ®éng vÒ tÝn dông trung vµ dµi h¹n. TØ lÖ nµy cµng thÊp cµng tèt. Cã thÓ xem thªm chØ tiªu: Nî qu¸ h¹n khã ®ßi cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n (2)------------------------------------------------------------Tæng d− nî qu¸ h¹n khã ®ßi Ph¶n ¸nh chÊt l−îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n trong toµn bé ho¹t ®éng tÝn dông. Lîi nhuËn do tÝn dông trung v¸ dµi h¹n mang l¹i * ChØ tiªu lîi nhuËn:(1) ------------------------------------------------------x100% Tæng d− nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n Ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n. TØ lÖ nµy cµng lín chøng tá hiÖu qu¶ cao. Ngoµi ra còng cã thÓ xem xet thªm chØ tiªu: Lîi nhuËn do tÝn dông trung vµ dµi h¹n mang l¹i (2)-------------------------------------------------------x100% Tæng d− nî tÝn dông Ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n vµ vai trß cña chóng trong toµn bé ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng . Ngoµi ra, ë gãc ®é kinh tÕ x1 héi, chóng ta cã thÓ xem xÐt mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh c¸c gi¸ trÞ gia t¨ng ®−îc t¹o ra tõ kho¶n cho vay cña ng©n hµng, ®ã lµ: - Tæng sè viÖc lµm t¹o ra tõ c¸c dù ¸n cã sö dông cho vay trung vµ dµi h¹n. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp - Tæng gi¸ trÞ gia t¨ng ®−îc t¹o ra tõ doanh sè cho vay cña ng©n hµng. PhÇn gi¸ trÞ gia t¨ng cña mét dù ¸n cã thÓ do nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau cña dù ¸n t¹o ra. Do ®ã, rÊt khã ®Ó x¸c ®Þnh phÇn gi¸ trÞ gia t¨ng do kho¶n cho vay tao ra. Tuy nhiªn, cã thÓ −íc l−îng mét c¸ch t−¬ng ®èi theo % vèn gãp vµo dù ¸n tõ kho¶n cho vay cña ng©n hµng. - NhiÒu t¸c ®éng kh¸c khã cã thÓ ®¸nh gi¸ qua c¸c chØ tiªu ®Þnh l−îng mµ chØ cã thÓ ®¸nh gi¸ qua c¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh nh− t¸c dông cña cho vay trung vµ dµi h¹n víi viÖc: ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ x1 héi, n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x1 héi … 1.2.4. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng Th−¬ng M¹i: Muèn cã biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n ta ph¶i xem xÐt c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn nã. Chóng ta cã thÓ xem xÐt nh÷ng nh©n tè sau: 1.2.4.1. C¸c nh©n tè thuéc vÒ ng©n hµng: * ChÝnh s¸ch cho vay cña ng©n hµng: Mçi ng©n hµng th−¬ng m¹i ®Òu x©y dùng cho m×nh mét chÝnh s¸ch cho vay d−íi nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau. Th«ng th−êng chÝnh s¸ch cho vay cã thÓ lµ chØ thÞ b»ng lêi cña ban l1nh ®¹o ng©n hµng hoÆc lµ mét tËp hîp c¸c hµnh vi, c¸c th«ng lÖ vµ nh÷ng tËp qu¸n … §èi víi c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ë ViÖt nam th× chÝnh s¸ch cho vay th−êng ®−îc thÓ hiÖn d−íi h×nh thøc v¨n b¶n. V¨n b¶n nµy bao gåm c¸c tiªu chuÈn, c¸c h−íng dÉn vµ c¸c giíi h¹n ®Ó chØ ®¹o quy tr×nh ra quyÕt ®Þnh cho vay. Khi x©y dùng chÝnh s¸ch cho vay, c¸c nhµ qu¶n lý ®1 chó ý sù phï hîp gi÷a néi dung cña chÝnh s¸ch víi ®−êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ x1 héi cña chÝnh phñ, sù hµi hoµ quyÒn lîi cña ng−êi göi tiÒn, ng−êi ®i vay vµ chÝnh b¶n th©n cña ng©n hµng. Mét chÝnh s¸ch cho vay tèt sÏ gióp c¸n bé tÝn dông cã c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó ®¶m b¶o nh÷ng kho¶n cho vay an toµn, hiÖu qu¶. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp * Kh¶ n¨ng nguån vèn: Trong viÖc n©ng cao chÊt l−îng cho vay, nguån vèn huy ®éng ®ãng vai trß quan träng. Ng©n hµng cã nguån vèn dåi dµo sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc t¨ng cho vay. MÆt kh¸c k× h¹n cña c¸c kho¶n huy ®éng vèn còng ¶nh h−ëng rÊt lín tíi k× h¹n, doanh sè vµ lîi nhuËn tõ c¸c kho¶n cho vay. Nguån vèn huy ®éng bao gåm: -TiÒn göi giao dÞch. -TiÒn göi phi giao dÞch. -TiÒn ®i vay. -Vèn tù cã cña ng©n hµng. Víi cho vay trung vµ dµi h¹n nguån vèn ®¸p øng ph¶i t−¬ng ®èi æn ®Þnh, l1i xuÊt ph¶i hîp lý ®Ó mét m¨t c¹nh tranh ®−îc víi c¸c ng©n hµng kh¸c, mÆt kh¸c ®¶m b¶o c¸c chi phÝ vµ cã l1i. * Quy tr×nh cho vay: Quy tr×nh cho vay bao gåm nh÷ng quy ®Þnh cÇn ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh cÊp vèn, thu nî. Nã ®−îc b¾t ®Çu tõ khi ®iÒu tra, thÈm ®Þnh, thiÕt lËp hå s¬, xÐt duyÖt cho vay, gi¶i ng©n, kiÓm tra qu¸ tr×nh sö dông vèn vay, thu l1i cho ®Õn khi thu håi ®−îc nî. ChÊt l−îng cho vay tuú thuéc vµo viÖc thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh ë tõng b−êc vµ sù phèi hîp chÆt chÏ, nhip nhµng gi÷a c¸c b−íc trong quy tr×nh cho vay. Trong quy tr×nh cho vay b−íc ®iÒu tra thÈm ®Þnh cho vay, thiÕt lËp hå s¬ vµ xÐt duyÖt cho vay rÊt quan träng, lµ c¬ së ®Ó ®Þnh l−îng rñi ro trong qu¸ tr×nh cho vay. Cho vay trung vµ dµi h¹n ®−îc sö dông ®Ó tµi trî cho viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t− lín nªn thùc chÊt c«ng t¸c thÈm ®Þnh lµ xem xÐt, kÕt luËn chÝnh x¸c vÒ tÝnh kh¶ thi, hiÖu qu¶ kinh tÕ, kh¶ n¨ng tr¶ nî, nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra gióp cho ng©n hµng lùa chän ®−îc ph−¬ng ¸n tãt nhÊt. B−íc kiÓm tra qu¸ tr×nh cho vay gióp ng©n hµng n¾m ®−îc nguyªn nh©n diÔn biÕn cña kho¶n tÝn dông ®1 cung cÊp ®Ó cã nh÷ng hµnh ®éng ®iÒu chØnh hoÆc can thiÖp khi cÇn thiÕt nh»m ng¨n ngõa rñi ro cã thÓ x¶y ra. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Thu nî, thu l1i vµ thanh lý nî lµ kh©u cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i cña ng©n hµng. Sù nh¹y bÐn cña ng©n hµng th«ng qua viÖc thu l1i, thu nî ®Ó ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng hiÖn t−îng bÊt th−êng ®èi víi mçi mãn vay cïng víi biªn ph¸p xö lý chÝnh x¸c, ®óng lóc sÏ gi¶m thiÓu c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n vµ ®iÒu ®ã sÏ cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi chÊt l−îng cho vay. * ChÊt l−îng nh©n sù vµ c«ng t¸c tæ chøc cña ng©n hµng: ChÊt l−îng nh©n sù vµ c«ng t¸c tæ chøc cã liªn quan tíi mäi mÆt ho¹t ®éng cña Ng©n hµng, trong ®ã cã sù t¸c ®éng m¹nh tíi ho¹t ®éng cho vay. Nãi c¸ch kh¸c nhiÖm vô cña mét c¸n bé tÝn dông phô thuéc vµo quy m« vµ tæ chøc nh©n sù cña ng©n hµng. C¸n bé tÝn dông cã thÓ lµ chuyªn gia gi¶i quyÕt mét sè mãn vay lín cã liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh, còng cã thÓ lµ c¸n bé gi¶i quyÕt mäi kho¶n vay cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña mét ®¬n vÞ tõ c¸c dÞch vô b¸n lÎ, quy m« nhá ®Õn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt quy m« lín. Tuy nhiªn t¹i c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i nhá c¸n bé tÝn dông cã thÓ thùc hiÖn bÊt cø nghiÖp vô g×, bao gåm c¶ cho vay t− nh©n, thu nî vµ marketing, ®Õn kiÓm tra c¸c mãn vay, b¸o c¸o tiÕn ®é gi¶i ng©n, thu nî ®Þnh k×. Cã thÓ nãi, c¸n bé tÝn dông gi÷ mét vai trß quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, mét c¸n bé tÝn dông hµng ngµy ph¶i xö lý nhiÒu nghiÖp vô, liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc, ngµnh nghÒ, gÆp gì nhiÒu lo¹i kh¸ch hµng th× sù thµnh c«ng cña mçi kho¶n cho vay trùc tiÕp phô thuéc vµo chÊt l−îng. C«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o tay nghÒ; gi¸o dôc vµ båi d−ìng t− c¸ch ®¹o ®øc; s¾p xÕp bé m¸y hîp lý vµ khoa häc. * Th«ng tin tÝn dông: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, ai n¾m b¾t ®−îc nhiÒu th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi h¬n, ng−êi ®ã sÏ th¾ng trong c¹nh tranh. Trong ho¹t ®éng cho vay, ng©n hµng bá tiÒn ra trªn c¬ së lßng tin. Lßng tin cã chÝnh x¸c hay kh«ng phô thuéc vµo chÊt l−îng th«ng tin cã ®−îc. §Ó viÖc cho vay cã chÊt l−îng hiªu qu¶, gi¶m thiÓu rñi ro, ng©n hµng ph¶i cã ®−îc vµ ph©n tÝch, xö lý chÝnh x¸c nhiÒu th«ng tin cã liªn quan. Th«ng th−êng cã 2 nhãm th«ng tin sau: §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp • Th«ng tin phi tµi chÝnh: lµ nh÷ng th«ng tin kh«ng ph¶i tõ nh÷ng sæ s¸ch, sè liÖu tµi chinh. Chóng cã rÊt nhiÒu lo¹i phong phó bao gåm th«ng tin trùc tiÕp vµ th«ng tin gi¸n tiÕp. Th«ng tin trùc tiÕp nh− tÝnh c¸ch, uy tÝn, n¨ng lùc qu¶n lý, n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh … cña ng−êi vay. Lo¹i th«ng tin gi¸n tiÕp nh− t×nh h×nh kinh tÕ x1 héi, xu h−íng ph¸t triÓn, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm ngµnh nghÒ. Nh÷ng yÕu tè nµy cã thÓ lµm thay ®æi hay ¶nh h−ëng tíi khu vùc, dù ¸n… trong t−¬ng lai. • Th«ng tin tµi chÝnh: bao gåm c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh nh−: kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ph−¬ng ¸n … Tãm l¹i, n¾m ch¾c ®−îc 2 nhãm th«ng tin trªn sÏ gióp ng©n hµng cã sù ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c, toµn diÖn vÒ ®èi t−îng cho vay, h¹n chÕ mäi rñi ro cã thÓ x¶y ra. * KiÓm so¸t néi bé: Trong lÜnh vùc cho vay trung vµ dµi h¹n ho¹t ®éng kiÓm so¸t bao gåm: - KiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch cho vay, quy tr×nh cho vay vµ c¸c thñ tôc cã liªn quan ®Õn c¸c kho¶n vay. - KiÓm tra ®Þnh k× do kiÓm soat viªn néi bé thùc hiÖn vµ b¸o c¸o c¸c tr−êng hîp vi ph¹m . ChÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n tuú thuéc vµo møc ®é ph¸t hiÖn c¸c sai sãt ph¸t sinh vµ hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc . * Trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n: §©y lµ nh©n tè t¸c ®éng gi¸n tiÕp tíi chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n. C¸c ng©n hµng cã trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i sÏ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c tËp hîp th«ng tin, thu hót kh¸ch hµng, phôc vô kÞp thêi nhanh chãng mäi nhu cÇu cña ng−êi vay vµ ho¹t ®éng ng©n hµng. 1.2.4.2. C¸c nh©n tè thuéc vÒ phÝa kh¸ch hµng. Mét bé phËn lîi nhuËn cña ng©n hµng lµ mét phÇn lîi nhuËn cña c¸c nhµ s¶n suÊt kinh doanh tr¶ cho ng©n hµng d−íi h×nh thøc lîi tøc tiÒn vay. Bëi vËy §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp hiÖu qu¶ s¶n suÊt, kinh doanh cña kh¸ch hµng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n. XuÊt ph¸t tõ vai trß quan träng cña kh¸ch hµng trong viÖc qu¶n lý tiÒn vay nªn tr−íc khi cho vay ng©n hµng cÇn ®¸nh gi¸ ®óng n¨ng lùc cña kh¸ch hµng trªn c¸c khÝa c¹nh sau: * N¨ng lùc thÞ tr−êng cña kh¸ch hµng: N¨ng lùc thÞ tr−êng thÓ hiªn qua chÊt l−îng s¶n phÈm vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm, chu k× sèng cña s¶n phÈm vµ vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng. T×m hiÓu n¨ng lùc thÞ tr−êng cña kh¸ch hµng sÏ gióp ng©n hµng ®¸nh gi¸ ®−îc mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña nh÷ng s¶n phÈm ®ã trªn thÞ tr−êng, biÕt ®−îc sù phï hîp cña dù ¸n víi nhu cÇu cña x1 héi vµ xu h−íng ph¸t triÓn cña nÒn king tÕ. * N¨ng lùc tµi chÝnh: N¨ng lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®−îc thÓ hiªn ë kh¶ n¨ng ®éc lËp tù chñ tµi chÝnh trong kinh doanh, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ tr¶ nî cña kh¸ch hµng. Doanh nghiÖp cã n¨ng lùc tµi chÝnh tèt ph¶n ¸nh viÖc kinh doanh cã hiÖu qu¶, kh¸ch hµng cã thÓ qu¶n lý vèn vay mét c¸ch tèi −u. * N¨ng lùc s¶n xuÊt: N¨ng lùc cña s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë gi¸ trÞ cña c«ng cô lao ®éng mµ chñ yÕu lµ tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng nghÖ s¶n xuÊt… * N¨ng lùc qu¶n lý: N¨ng lùc qu¶n lý cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng qu¶ lý ®iÒu hµnh cña bé m¸y vµ tr×nh ®é cña c¸n bé qu¶n lý. Mét doanh nghiÖp cã bé m¸y qu¶n lý tèt, lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp lµm ¨n cã l1i vµ tr¶ ®−îc nî ng©n hµng. * Uy tÝn cña kh¸ch hµng: Ng©n hµng cã thÓ xem xÐt qua nhiÒu n¨m vÒ quan hÖ kinh doanh cña kh¸ch hµng víi c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c ®Ó cã c¬ së ®¸nh gi¸ uy tÝn cña kh¸ch hµng. * QuyÒn së h÷u tµi s¶n: Ngay tõ ®Çu, tÊt c¶ c¸c kho¶n cho vay ph¶i cã 2 ph−¬ng ¸n tr¶ nî t¸ch biÖt. NÕu ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, cã nguån thu lín th× kh¸ch hµng sö §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp dông nguån thu ®ã ®Ó tr¶ nî ng©n hµng. NÕu dù ¸n ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶ th× kh¸ch hµng ph¶i lÊy tµi s¶n thÕ chÊp vay vèn cña hä ®Ó tr¶ nî hay ®i vay ®Ó tr¶ nî. ViÖc xem xÐt quyÒn së h÷u hîp ph¸p cña tµi s¶n ®¶m b¶o lµ mèi rµng buéc ®èi víi kh¸ch hµng trong viÖc sö dông hîp lý, hiÖu qu¶ vèn vay v× nÕu thua lç hä sÏ mÊt tµi s¶n thÕ chÊp. 1.2.4.3. C¸c nh©n tè kh¸ch quan kh¸c. Bªn c¹nh nh÷ng nh©n tè thuéc vÒ phÝa ng©n hµng vµ kh¸ch hµng th× cßn mét sè nh©n tè kh¸c còng ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n. * §−êng lèi chñ tr−¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng, Nhµ n−íc va chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng: §Æc tr−ng c¬ b¶n cña hÖ thèng cho vay lµ do tÝnh chÊt vµ c¬ cÊu qu¶n lý kinh tÕ quyÕt ®Þnh. Møc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph−¬ng quy ®Þnh quy m« vµ khèi l−îng ®Çu t− tÝn dông. Do ®ã ph¹m vi vµ møc ®é cho vay trung vµ dµi h¹n ph¶i phï hîp víi chñ tr−¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng, nhµ n−íc vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng. * M«i tr−êng kinh tÕ: NÒn kinh tÕ h−ng thÞnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp s¶n suÊt, kinh doanh ®¹t lîi nhuËn cao. Ng−îc l¹i nÒn kinh tÕ suy tho¸i, s¶n xuÊt kinh doanh ng−ng trÖ, c¸c doanh nghiÖp thua lç, sÏ kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ng©n hµng. Do ®ã m«i tr−êng kinh tÕ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi chÊt l−îng cho vay cña ng©n hµng. Còng nh− thÕ, m«i tr−êng kinh tÕ thÕ giíi thay ®æi còng t¸c ®éng tíi chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n. * M«i tr−êng ph¸p lý: Mäi chÕ ®é thÓ lÖ cho vay cña ng©n hµng g¾n chÆt víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt nhµ n−íc. Mäi c¸ nh©n vµ tæ chøc kinh tÕ c¨n cø vµo qui ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó ho¹t ®éng. Do ®ã m«i trõ¬ng ph¸p lý trong n−íc lµ yÕu tè ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng Th−¬ng M¹i. . . .. §µo TuÊn Hoµng
- Xem thêm -