Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại vpbank – chi nhánh thăng long

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Æt vÊn ®Ò Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th× lîi nhuËn lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu. Lîi nhuËn võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc thóc ®Èy kinh doanh ph¸t triÓn. Lîi nhuËn lµ chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp,v× vËy mµ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo viÖc doanh nghiÖp cã t¹o ra ®îc lîi nhuËn hay kh«ng. C«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh nh»m thu ®îc lîi nhuËn . Ngîc l¹i thu ®îc lîi nhuËn l¹i lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o t×nh h×nh tµi chÝnh,®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc l©u dµi vµ æn ®Þnh. Tuy nhiªn trong thùc tÕ kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ,ph¸ s¶n do cha thÝch øng víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng ,tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cha hép lý,kh«ng khai th¸c tèt c¸c tiÒm lùc vèn cã cña doanh nghiÖp,vµ kÕt qu¶ lµ doanh nghiÖp bÞ thua lç triÒn miªn. Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp ë XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Hµm Rång - Thanh Ho¸ ,®îc sù ®ång ý cña khoa qu¶n trÞ kinh doanh ,díi sù híng dÉn cña thÇy gi¸o Ph¹m Kh¾c Hång,t«i tiÕn hµnh thùc tËp vµ nghiªn cøu ®Ò tµi : “ Nghiªn cøu t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng t¨ng lîi nhuËn t¹i XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Hµm Rång - Thanh Ho¸". T«i hy väng nghiªn cøu ®Ò tµi trªn t«i sÏ cã ®iÒu kiÖn còng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc ®· häc ë trêng ,®ång thêi häc hái thªm kiÕn thøc thùc tÕ,vµ chuÈn bÞ sau khi nra trêng lµm viÖc ngoµi thùc tiÔn ®îc tèt h¬n. Néi dung cña ®Ò tµi gåm c¸c phÇn sau ®©y: PhÇn ®Æt vÊn ®Ò PhÇn I : C¬ së lý luËn vÒ doanh nghiÖp - S¶n xuÊt kinh doanh vµ lîi nhuËn . PhÇn II : §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña XÝ nghiÖp. PhÇn III: Ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù biÕn ®éng lîi nhuËn cña XÝ nghiÖp trong 3 n¨m (1999 - 2000 - 2001). PhÇn IV: Mét sè biÖn ph¸p ®Ò suÊt nh»m t¨ng lîi nhuËn cho XÝ nghiÖp. PhÇn kÕt luËn. PhÇn I C¬ së lý luËn vÒ doanh nghiÖp - s¶n xuÊt kinh doanh vµ lîi nhuËn I. Doanh nghiÖp vµ nhiÖm vô cña doanh nghiÖp: 1. Kh¸i niÖm kinh doanh . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét,mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t, tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn mét dÞch vô nµo ®ã trªn thÞ trêng nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn . 2. Doanh nghiÖp . 2.1. Kh¸i niÖm doanh nghiÖp vµ vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2.1.1. Kh¸i niÖm doanh nghiÖp . Doanh nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ ®îc ®¨ng ký thµnh lËp ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m môc tiªu thu lîi nhuËn . Doanh nghiÖp cã thÓ lµ mét tæ chøc ph¸p nh©n hoÆc c¸ nh©n cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ vèn, lao ®éng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt . . . theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®øng ra kinh doanh , ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c, môc tiªu vµ thèng nhÊt thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh hoµn chØnh, cã nghÜa vô vµ ®îc ph¸p luËt thõa nhËn còng nh b¶o vÖ. 2.1.2. VÞ trÝ cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n: Nh chóng ta ®· biÕt nÒn kinh tÕ cña níc ta ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tù cÊp, tù tóc sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng díi sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Do ®ã doanh nghiÖp cã vÞ trÝ rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nã lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. ngoµi lîi Ých vÒ mÆt kinh tÕ ra doanh nghiÖp cßn mang l¹i lîi Ých vÒ mÆt x· héi, . . . Gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc, x· héi æn ®Þnh. . . - Doanh nghiÖp lµ mét chñ thÓ s¶n xuÊt hµng ho¸: Kh¸c víi nÒn kinh tÕ tËp trung, trong thêi kú nÒn kinh tÕ thÞ trêng doanh nghiÖp ®ãng vai trß lµ chñ thÓ s¶n xuÊt chø kh«ng ph¶i ®ãng vai trß lµ mét cÊp qu¶n lý thõa hµnh mÖnh lÖnh cña cÊp trªn. Doanh nghiÖp cã quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh trong khu«n khæ ph¸p luËt cho phÐp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. - Doanh nghiÖp lµ mét ph¸p nh©n kinh tÕ b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt: Tríc ph¸p luËt doanh nghiÖp ®îc xem lµ mét chñ thÓ cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n nh c¸c tæ chøc kh¸c trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng . - Doanh nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ, lµ tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ quèc d©n: NÒn kinh tÕ cña níc ta hiÖn nay lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng. V× vËy doanh nghiÖp còng lµ mét trong nh÷ng thµnh phÇn kinh tÕ ®ã. NÒn kinh tÕ quèc d©n lµ mét tæng thÓ thèng nhÊt, mçi thµnh phÇn kinh tÕ trong ®ã lµ mét tÕ bµo, lµ mét m¾t xÝch cña tæng thÓ ®ã. Nhµ níc t¹o m«i trêng thuËn lîi ®Ó c¸c tÕ bµo nµy tù do kinh doanh trong hµnh lang ph¸p luËt cho phÐp. M«i trêng mµ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhµ níc t¹o ra ®¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷a lîi Ých cña mçi thµnh phÇn kinh tÕ víi lîi Ých cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. - Doanh nghiÖp lµ mét tæ chøc x· héi : Doanh nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ do vËy mµ nã bao gåm mét tËp hîp ngêi g¾n bã víi nhau, cïng tiÕn hµnh ho¹t ®«ng kinh doanh theo môc tiªu ®· ®Æt ra. Ngoµi viÖc ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn doanh nghiÖp cßn båi dìng, n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, khoa häc kû thuËt vµ chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. Ngoµi viÖc kinh doanh , doanh nghiÖp cßn lµm tèt tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c vÊn ®Ò x· héi nh : B¶o vÖ m«i trêng, gi÷ g×n sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, trËt tù an ninh, an toµn x· héi . . . 2.2. C¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp : Trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn hiÖn nay cã rÊt nhiÒu c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp , c¸c ®¬n vÞ kinh doanh , cã nhiÒu lo¹i doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau. nhng dï lµ lo¹i h×nh nµo hay ë lÜnh vùc nµo ? Th× c¸c doanh nghiÖp ®Òu cã hÖ thèng c¸c môc tiªu chung gåm cã : Môc tiªu lîi nhuËn , môc tiªu cung øng, môc tiªu ph¸t triÓn vµ môc tiªu tr¸ch nhiÖm x· héi. Trong ®ã môc tiªu lîi nhuËn lµ môc tiªu c¬ b¶n, hµng ®Çu mµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu mong muèn ®¹t ®îc môc tiªu nµy vµ nã ®îc xem lµ môc tiªu trung taam cña hÖ thèng c¸c môc tiªu. 2.2.1.Môc tiªu thu lîi nhuËn : Lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Lîi nhuËn cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®Ó mét doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i thu ®îc lîi nhuËn sau khi ®· bï ®¾p ®ñ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh , lµm nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc vµ trang tr¶i nh÷ng thiÖt h¹i bÊt thêng mµ doanh nghiÖp ph¶i chÊp nhËn ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t triÓn. Kh«ng cã lîi nhuËn doanh nghiÖp chØ cã thÓ ho¹t ®éng cÇm chõng vµ kh«ng thÓ t¸i s¶n xuÊt më réng. NÕu thua lç th× doanh nghiÖp kh«ng thÓ b¶o toµn ®îc vèn vµ nhÊt ®Þnh sÏ bÞ ph¸ s¶n. Lîi nhuËn lµ ®éng lùc thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp . 2.2.2.Môc tiªu cung øng: TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ®Òu ph¶i cã nhiÖm vô s¶n xuÊt , cung øng nh÷ng s¶n phÈm, hµng ho¸ cña m×nh ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ trêng . §ã lµ lý do ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong kinh doanh vµ thu ®îc lîi nhuËn . ChÊt lîng c¸c lo¹i s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ dÞch vô mµ doanh nghiÖp cung cÊp ra thÞ trêng cµng cao th× cµng ®îc nhiÒu ngêi tiªu dïng a chuéng, viÖc kinh doanh cµng ph¸t triÓn vµ lîi nhuËn thu ®îc cµng lín. V× vËy doanh nghiÖp ph¶i biÕt dù ®o¸n nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng, n¾m b¾t c¬ héi, cã kÕ ho¹ch, chiÕn lîc hîp lý Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vµ l©u dµi, ®a ra nh÷ng mÆt hµng míi víi mÉu m· vµ chÊt lîng cao t¹o ®iÒu kiÖn c¹nh tranh vµ ®øng v÷ng trong thÞ trêng. 2.2.3.Môc tiªu ph¸t triÓn: Më mang s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn kh«ng nh÷ng lµ yªu cÇu b×nh thêng cña mét doanh nghiÖp mµ cßn lµ dÊu hiÖu lµnh m¹nh cña mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Do ®ã phÊn ®Êu cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn còng cã nghÜa lµ gãp phÇn vµo cñng cè vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc gia. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nayfnhaf kinh doanh cÇn bá thªm vèn hoÆc dµnh mét phÇn lîi nhuËn ®Ó më réng ®µu t, t¨ng thªm c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cho doanh nghiÖp . 2.2.4.Môc tiªu tr¸ch nhiÖm x· héi: Doanh nghiÖp võa lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh thu lîi nhuËn, võa lµ mét tæ chøc x· héi. Do vËy môc tiªu tr¸ch nhiÖm x· héi lµ kh«ng thÓ thiÕu, doanh nghiÖp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ quyÒn lîi cña kh¸ch hµng, cña nh÷ng ngêi cung øng cho m×nh vµ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong doanh nghiÖp. QuyÒn quan träng nhÊt cña ngêi tiªu dïng lµ ®îc tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng vÒ sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm m×nh cÇn. Doanh nghiÖp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, ®¶m b¶o ®êi cèng vËt chÊt, tinh thÇn cña ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp cña m×nh ngµy cµng cao §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy doanh nghiÖp ph¶i t¹o ®îc uy tÝn víi kh¸ch hµng, tõ ®ã sÏ tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm, doanh thu lín, lîi nhuËn cao. 2.3. NhiÖm vô cña doanh nghiÖp. - Tæ chøc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn hiÖn cã trong doanh nghiÖp. - §æi míi hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ vµ c¸c ph¬ng thøc qu¶n lý doanh nghiÖp. - Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng, ®¶m b¶o cho ngêi lao ®éng tham gia qu¶n lý doanh nghiÖp. - Thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª thèng nhÊt vµ chÕ ®é b¸o c¸o cho c¸c c¬ quan nhµ níc theo ®óng ph¸p luËt quy ®Þnh. - ChÞu sù kiÓm tra, thanh tra cña nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.4.C¸c vÊn ®Ò cÇn quan t©m ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lu«n lu«n ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ thÝch nghi víi nÒn kinh tÕ míi, th× doanh nghiÖp víi cã thÓ tån t¹i ®îc. ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t triÓn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ngµnh nghÒ, t¨ng sè lîng s¶n phÈm b¸n ra. Lµm ®îc nh÷ng ®iÒu trªn doanh nghiÖp sÏ cã kh¶ n¨ng t¨ng thªm lîi nhuËn ®Ó tiÕp tôc t¸i s¶n xuÊt. Chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, t×m ra nh÷ng nhu cÇu, thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng vµ s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ ®ang khan hiÕm trªn thÞ trêng mµ ngêi tiªu dïng ®ang cã nhu cÇu cao. S¶n phÈm hµng ho¸ b¸n ra trªn thÞ trêng ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng, mÉu m· míi vµ ®Ñp, hîp thÞ hiÕu vµ hîp tói tiÒn cña ngêi tiªu dïng, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Do vËy mµ tríc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt c¸c doanh nghiÖp ph¶i tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái sau: S¶n xuÊt c¸i g× ? Sè lîng bao nhiªu ? S¶n xuÊt nh thÕ nµo ? S¶n xuÊt cho ai? Trªn c¬ së ®îc thÞ trêng chÊp nhËn c¸c s¶n phÈm hµng ho¸, víi c¸c ®iÒu kiÖn cña m×nh c¸c doanh nghiÖp cã thÓ t¨ng s¶n phÈm b¸n ra, sau ®ã ph¸t triÓn ngµnh nghÒ. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, qu¶n lý sö dông hiÖu qu¶ tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ mét ®iÒu hÕt søc quan träng lµ ph¶i lu«n lu«n b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn s¶n xuÊt. Trong su thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êt níc ®· cã nhiÒu thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp tiÕp thu, ¸p dông khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt. Tõ ®ã sÏ n©ng cao ®îc chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ ®Ó ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ truêng. Nguån tµi nguyªn cña ®Êt níc cã h¹n vµ ngµy cµng bÞ c¹n kiÖt dÇn, ®Ó cã thÓ tiÕp tôc s¶n xuÊt liªn tôc, æn ®Þnh vµ l©u dµi th× vÊn ®Ò qu¶n lý, sö dông hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn hÕt søc cÊp b¸ch vµ thiÕt thùc. V× vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i biÕt tiÕt kiÖm, chèng sö dông l·ng phÝ tµi nguyªn vµ c¸c biÖn ph¸p t×m kiÕm nguån tµi nguyªn kh¸c rÎ h¬n. Vèn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh quan träng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu kh«ng cã vèn doanh nghiÖp sÏ kh«ng thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc. Vèn cµng nhiÒu th× cµng thuËn lîi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nªn ®iÒu mµ doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn lµ lµm thÕ nµo b¶o toµn ®îc vèn cña doanh nghiÖp vµ ph¸t triÓn vèn c¶ vÒ mÆt sè lîng vµ chÊt lîng. Cã nh vËy doanh nghiÖp víi thùc hiÖn ®îc c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ níc vµ x· héi, kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. 3. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp : BÊt kú mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo còng gåm cã 4 bé phËn chÝnh trong c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt : - Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh - Bé phËn phôc vô s¶n xuÊt . - Bé phËn ph©n phèi vµ tiªu thô s¶n phÈm . - Bé phËn phôc vô ®êi sèng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.1. Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh: Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh lµ bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kÕt hîp c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®Ó t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸. Bé phËn nµy cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ra s¶n phÈm hµng ho¸ theo kÕ ho¹ch, quy ®Þnh cña doanh nghiÖp. §©y lµ bé ph©n quan träng nhÊt cña doanh nghiÖp. Cã vai trß rÊt quan träng, t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm. Ngoµi ra cßn tæ chøc lao ®éng, s¶n xuÊt, qu¶n lý lao ®éng, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. Gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vµ x· héi. 3.2. Bé phËn phôc vô s¶n xuÊt : Lµ mét bé phËn cña doanh nghiÖp cã vai trß phôc vô cho bé phËn s¶n xuÊt chÝnh n©ng cao n¨ng suÊt. Ngêi s¶n xuÊt cø s¶n xuÊt cßn ngêi phôc vô cø phôc vô. Bé phËn phôc vô s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp gåm cã c¸c c«ng viÖc sau: - Söa ch÷a c¬ khÝ: Lµm nhiÖm vô b¶o dìng vµ söa ch÷a nhá hoÆc lín c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, söa ch÷a ho¹c s¶n xuÊt c¸c c«ng cô s¶n xuÊt thñ c«ng. Nh÷ng c«ng viÖc nµy kh«ng ®ßi hái kü thuËt phøc t¹p nhng l¹i thêng xuyªn x¶y ra vµ cÇn phµi phôc vô kÞp thêi cho s¶n xuÊt. Riªng ®èi víi c«ng viÖc söa ch÷a lín nÕu cÇn thiÕt th× thuª ngoµi lµ tèt h¬n. - ViÖc cung cÊp n¨ng lîng – vËt t cho s¶n xuÊt : N¨ng lîng – VËt t cÇn ph¶i ®îc cung cÊp ®ñ, liªn tôc, æn ®Þnh vµ l©u dµi.NÕu thiÕu th× doanh nghiÖp ph¶i ngõng ho¹t ®éng. ®èi víi ®iÖn th× nªn t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó sö dông ®iÖn cña m¹ng líi ®iÖn quèc gia v× nã æn ®Þnh vµ rÎ h¬n. NÕu doanh nghiÖp cã quy m« lín cÇn cã m¸y ph¸t ®iÖn phôc vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. VÒ vËt t cÇn t×m ®èi t¸c tin cËy cã thÓ cung cÊp vËt t cho doanh nghiÖp ®îc ®¶m b¶o c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, ph¶i cã nhiÒu nguån cung cÊp vËt t ®Ó phôc vô s¶n xuÊt ®¶m b¶o. 3.3. Bé phËn phôc vô ®êi sèng: §êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp còng lµ mét yÕu tè quan träng gãp phÇn vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . V× vËy mµ doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc bé phËn phôc vô ®êi sèng ®Ó ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp ®îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®Ó hä yªn t©m s¶n xuÊt th× cÇn ph¶i cã nhµ ¨n tËp thÓ, c¨ng tin, bÖnh x¸, c¸c nhµ trÎ vµ trêng häc cho con em c«ng nh©n viªn, c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ vui ch¬i gi¶i trÝ . . . 3.4. Bé phËn ph©n phèi vµ tiªu thô s¶n phÈm: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. Lîi nhuËn vµ c¸c ph¬ng híng n©ng cao lîi nhuËn doanh nghiÖp. 1. Kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña lîi nhuËn. 1.1. Kh¸i niÖm lîi nhuËn. Lîi nhuËn lµ mét bé phËn cña tÝch luü tiÒn tÖ nã lµ sè thu nhËp cßn l¹i sau khi ®· bï ®¾p chi phÝ bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ nép thuÕ cho Nhµ níc. Lîi nhuËn lµ môc tiªu rÊt quan trong, lµ môc tiªu hµng ®Çu ®èi víi mçi doanh nghiÖp tån t¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. Môc tiªu cuèi cïng cña mçi doanh nghiÖp lµ thu ®îc lîi nhuËn. ®Ó thu ®îc lîi nhuËn cao c¸c nhµ s¶n xuÊt ph¶i ®a ra c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt, c¶i tiÕn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ, kü thuËt…sao cho hîp lý vµ hiÖu qu¶ nhÊt. 1.2. ý nghÜa cña lîi nhuËn. - lîi nhuËn kh«ng chØ lµ ®éng lùc cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ t b¶n mµ cßn lµ ®éng lùc cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸, nÒn kinh tÕ thÞ trêng nãi chung. Lîi nhuËn kÝch thÝch c¸c chñ thÓ s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ c¹nh tranh, ra søc ®æi míi kü thuËt, c«ng nghÖ, ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý, sö dông tiÕt kiÖm lao ®éng, vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ, nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. - Lîi nhuËn lµ chi tiªu ph¶n ¶nh chÊt lîng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Th«ng qua lîi nhuËn mµ cã thÓ thÊy ®îc sù ph¸t triÓn hay suy sôp cña doanh nghiÖp. - Lîi nhuËn lµ nguån thu chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt cñ toµn bé nÒn kinh tÕ vµ doanh nghiÖp. V× lîi nhuËn lµ nguån h×nh thµnh nªn thu nhËp cña ng©n s¸ch Nhµ níc th«ng qua viÖc thu thuÕ lîi tøc, trªn c¬ së ®ã gióp Nhµ níc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi. Mét bé phËn lîi nhuËn kh¸c ®îc ®Ó l¹i h×nh thµnh c¸c quü cña doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn më réng quy m« s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Lîi nhuËn cßn lµ mét ®ßn b¶y hÕt søc quan träng thóc ®Èy khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Qua ®ã ta thÊy lîi nhuËn cña doanh nghiÖp cã ý nghÜa rÊt quan träng, chØ cã qua ph©n tÝch míi ®Ò ra ®îc c¸c biÖn ph¸p nh»m kh«ng ngõng n©ng cao lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. 2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ lîi nhuËn doanh nghiÖp. 2.1. Møc lîi nhuËn tuyÖt ®èi. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lµ tæng sè lîi nhuËn ®· thùc hiÖn ®îc hoÆc sÏ thùc hiÖn ®îc trong mét thêi kú nµo ( thêng lµ 1 n¨m). Nã chÝnh lµ phÇn thu nhËp thuÇn tuý cßn l¹i sau khi ®· nép thuÕ cho Nhµ níc. Lîi nhuËn tuyÖt ®èi phô thuéc vµo tæng doanh thu, gi¸ thµnh vµ thuÕ ph¶i nép. Tæng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Lîi nhuËn = Trong ®ã: LN: Lµ tæng sè lîi nhuËn DTi: Doanh thu cña s¶n phÈm Ztbi: Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm i Thi: ThuÕ doanh thu cña s¶n phÈm i I : Sè lo¹i s¶n phÈm ChØ tiªu nµy cho ta biÕt tæng lîi nhuËn ®¹t ®îc hoÆc cã kh¶ n¨ng ®¹t ®îc trong mét thêi kú nµo ®ã cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn tuyÖt ®èi ph¶n ¸nh tæng hîp mäi mÆt s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt, tiªu thô mÆt hµng cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn chØ tiªu nµy chØ ph¶n ¸nh ®îc vÒ quy m« to hay nhá cña lîi nhuËn ®¹t ®îc trong kú mµ kh«ng thÓ dïng ®Ó so s¸nh chÊt lîng s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Bëi chØ tiªu nµy kh«ng chØ chÞu sù t¸c ®éng cña b¶n th©n chÊt lîng c«ng t¸c cña doanh nghiÖp mµ cßn chÞu sù ¶nh hëng bëi quy m« s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Tøc lµ cha nãi râ ®îc mèi quan hÖ gi÷a lîi nhuËn vµ c¸c chi phÝ bá ra. V× vËy ®Ó ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ta ph¶i ®i vµo ph©n tÝch c¸c chØ tiªu lîi nhuËn t¬ng ®èi. 2.2. Tû suÊt lîi nhuËn t¬ng ®èi. Lµ tû lÖ phÇn tr¨m so s¸nh gi÷a tæng lîi nhuËn ®· thùc hiÖn ®îc hoÆc sÏ thùc hiÖn ®îc víi tæng vèn kinh doanh, tæng doanh thu tiªu thô vµ tæng gi¸ thµnh toµn bé. 2.2.1. Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu. Lµ tû lÖ gi÷a tæng lîi nhuËn thu ®îc vµ toµn bé doanh thu mµ doanh nghiÖp thu ®îc. Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu= ChØ tiªu nµy cho biÕt kÕt cÊu cña lîi nhuËn trong doanh thu b¸n hµng hay møc l·i trong gi¸ b¸n ®¬n vÞ s¶n phÈm. Qua ®ã biÕt ®îc hµm lîng lîi nhuËn trong mçi s¶n phÈm cao hay thÊp. 2.2.2. Tû suÊt lîi nhuËn trªn gi¸ thµnh toµn bé: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lµ tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a tæng lîi nhuËn thu ®îc vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô trong n¨m. Tû suÊt lîi nhuËn/ gi¸ thµnh toµn bé = ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång chi phÝ bá ra thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Trong trêng hîp kh«ng cã sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ vµ c¬ cÊu mÆt hµng s¶n phÈm tiªu thô th× chØ tiªu nµy phô thuéc hoµn toµn vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸. Nã cho biÕt t×nh h×nh thøc hiÖn kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh vµ møc ®é tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt. 2.2.3. Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn. Lµ tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a tæng lîi nhuËn thu ®îc vµ toµn bé sè vèn doanh nghiÖp bá ra. Tû suÊt lîi nhuËn/ vèn= ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång vèn bá ra sau mét thêi kú nhÊt ®Þnh thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Nã cho biÕt ®îc hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh, vèn lu ®éng ®a vµo s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã nã cho phÐp ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau vÒ quy m« s¶n xuÊt. C¸c chØ tiªu biÓu hiÖn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp cµng lín chøng tá hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp cµng lín. V× vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó kh«ng ngõng tiÕt kiÖm hoa phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng qu¸ khø, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ång thêi ®Èy m¹nh viÖc hoµn thµnh vµ hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®Ò ra, ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm, më réng kinh doanh c¸c lo¹i h×nh kh¸c ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Môc ®Ých ta x©y dùng lîi nhuËn tuyÖt ®èi lµ ®Ó so s¸nh, ®¸nh gi¸ c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. tõ ®ã lµm c¬ së lùa chän lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt tèi u. 3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn vµ ph¬ng híng n©ng cao lîi nhuËn doanh nghiÖp. N©ng cao lîi nhuËn lµ nhiÖm vô quan träng nhÊt cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. ®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn th× ta ph¶i ®i s©u ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn. Tõ ®ã gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ khai th¸c triÖt ®Ó kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña doanh nghiÖp, gãp phÇn n©ng cao lîi nhuËn. Tõ c«ng thøc x¸c ®Þnh tæng lîi nhuËn: LN= Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ta thÊy lîi nhuËn cã mèi quan hÖ tû lÖ thuËn víi doanh thu tiªu thô vµ tû lÖ nghÝch víi chØ tiªu gi¸ thµnh toµn bé vµ thuÕ. MÆt kh¸c lîi nhuËn lµ chØ tiªu tæng hîp, nãi lªn kÕt qu¶ cuèi cïng cña s¶n xuÊt kinh doanh, mäi ho¹t ®éng diÔn ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn, cã nh÷ng nh©n tè thuéc vÒ chñ quan, cã nh©n tè thuéc kh¸ch quan: 3.1. Nhãm nh©n tè chñ quan: §©y lµ nh÷ng nh©n tè thuéc ph¹m vi cña doanh nghiÖp. Nhãm nh©n tè nµy cã t¸c dông tÝch cùc hay tiªu cùc ®Õn lîi nhuËn ®Òu do c¸c ho¹t ®éng chñ quan cña doanh nghiÖp. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m, nghiªn cøu vµ ph©n tÝch chÝnh x¸c ¶nh hëng cña tõng nh©n tè ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh, ®ång thêi lµm c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch cho n¨m sau. ®©y còng lµ híng chÝnh ®Ó cã thÓ t×m biÖn ph¸p ph¸t huy nh÷ng nh©n tè lµm t¨ng lîi nhuËn vµ h¹n chÕ c¸c nh©n tè lµm gi¶m lîi nhuËn. Th«ng qua nhãm nh©n tè nµy ta cã thÓ biÕt ®îc ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp gi÷a c¸c n¨m, biÕt ®îc møc ®é cè g¾ng cña doanh nghiÖp trong viÖc phÊn ®Êu hoµn thµnh kÕ ho¹ch. 3.1.1. ¶nh hëng cña nh©n tè khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tiªu thô: ®©y lµ nh©n tè cã quan hÖ tû lÖ thuËn víi lîi nhuËn, trong ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi th× viÖc t¨ng khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô sÏ lµm t¨ng lîi nhuËn. ¶nh hëng cña nh©n tè nµy ®Õn lîi nhuËn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: trong ®ã: Q1: khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô kú ph©n tÝch Qo: Khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô kú gèc go: Gi¸ b¸n s¶n phÈm tiªu thô n¨m tríc Tpo = §©y lµ nh©n tè quan träng nhÊt, ph¶n ¶nh chÊt lîng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc phËn tÝch mét c¸ch chÝnh x¸c ¶nh hëng cña nh©n tè nµy ®Ó t×m biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn lµ híng c¬ b¶n vµ ®óng ®¾n, mang tÝnh chÊt tÝch cùc nhÊt. Trong kú ®Ó khèi lîng s¶n phÈm t¨ng lªn th× ®ßi hái khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú còng ph¶i t¨ng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó t¨ng khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong kú th× doanh nghiÖp ph¶i khai th¸c vµ tËn dông triÖt ®Ó c¸c n¨ng lùc, tiÒm n¨ng cña m×nh. C¶i tiÕn kü thuËt, m¸y mãc thiÕt bÞ ®a vµo s¶n xuÊt, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn phï hîp víi m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ kü thuËt tiªn tiÕn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng s¶n phÈm hµng ho¸ s¶n xuÊt ra lµ ®Ó b¸n. chÝnh v× vËy doanh nghiÖp muèn b¸n ®îc nhiÕu s¶n phÈm ®Ó t¨ng lîi nhuËn th× tríc hÕt s¶n phÈm ®em b¸n ph¶i ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng, mÉu m· ®¸p øng nhu cÇu ngêi tiªu dïng. Ph¶i bè trÝ m¹ng líi tiªu thô hîp lý, cã c¸c chÝnh s¸ch vµ chiÕn lîc b¸n hµng nh: qu¶ng c¸o vµ yÓm trî b¸n hµng… Mét yÕu tè quyÕt ®Þnh viÖc tiªu thô s¶n phÈm ®ã lµ thÞ trêng. Doanh nghiÖp ph¶i t¹o cho m×nh cã ®îc mét thÞ trêng tiªu thô réng lín, æn ®Þnh, l©u dµi. Doanh nghiÖp ph¶i lu«n t×m kiÕm thÞ trêng tiªu thô míi cho m×nh. 3.1.2. ¶nh hëng cña nh©n tè kÕt cÊu s¶n phÈm. Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®îc h×nh thµnh tõ nhiÒu lo¹i h×nh kinh doanh mÆt hµng kh¸c nhau. viÖc thay ®æi lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt cÊu s¶n phÈm theo ph¬ng híng t¨ng s¶n lîng s¶n phÈm cã tû lÖ lîi nhuËn ®ang ®îc a chuéng trªn thÞ trêng sÏ lµm cho lîi nhuËn cña doanh nghiÖp t¨ng lªn. ¶nh hëng cña nh©n tè nµy ®Õn lîi nhuËn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: trong ®ã: tp1- tpo: Lµ chªnh lÖch tû lÖ lîi nhuËn kú ph©n tÝch so víi kú b¸o c¸o tp1= tû lÖ lîi nhuËn n¨m tríc = 3.1.3. ¶nh hëng cña gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®Õn lîi nhuËn. Gi¸ thµnh mét ®¬n vÞ s¶n phÈm nhÊt ®Þnh phô thuéc vµo n¨ng suÊt lao ®éng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, võa phô thuéc vµo “®Çu vµo” cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ. Do ®ã, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ yªu cÇu thiÕt thùc cña mäi chñ thÓ s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i quan t©m. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu tæng hîp ph¶n ¸nh chÊt lîng c«ng t¸c cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nã ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong ®ã: Qtt: Lµ khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô trong kú Q®: Lµ khèi lîng s¶n phÈm tån ®Çu kú Zo: Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm n¨m tríc Hz: Tû lÖ h¹ gi¸ thµnh Hz = H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc coi lµ con ®êng ng¾n nhÊt ®Ó t¨ng lîi nhuËn. Muèn h¹ ®îc gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i thùc hiÖn ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt cô thÓ lµ: TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, tiÕt kiÖm chi phÝ tiÕn l¬ng, chi phÝ cè ®Þnh trong gi¸ thµnh… H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét nhiÖm vô quan träng cña qu¶n lý kinh tÕ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¬ së ®Ó t¨ng lîi nhuËn, lµ nguån gèc ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng vµ n©ng cao c¬ së vËt chÊt cña doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. 3.2. Nhãm nh©n tè kh¸ch quan: §©y lµ nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp kh«ng phô thuéc vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . nhng viÖc x¸c ®Þnh ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè nµy ®Õn lîi nhuËn sÏ cã ¶nh hëng tÝch cùc cho c¸c doanh nghiÖp. Do ®ã viÖc x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu gi¸ c¶, c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ph¶i ®¶m b¶o mèi quan hÖ gi÷a tÝch luü vµ tiªu dïng trong néi bé doanh nghiÖp, trong toµn ngµnh vµ trong toµn x· héi. 3.2.1. ¶nh hëng cña gi¸ b¸n s¶n phÈm. Gi¸ b¸n ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ nh©n tè kh¸ch quan quan träng cã ¶nh hëng lín ®Õn lîi nhuËn. Trong ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng thay ®æi, th× gi¸ c¶ thay ®æi sÏ lµm cho lîi nhuËn thay ®æi theo tû lÖ thuËn. ¶nh hëng cña nh©n tè nµy ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: Qtt1: Khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô n¨m kÕ ho¹ch Go: Gi¸ b¸n n¨m tríc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hg: Tû lÖ t¨ng (gi¶m) gi¸ b¸n kú ph©n tÝch so víi kú tríc Tho: Tû suÊt thuÕ n¨m tríc Trong c¬ chÕ thÞ trêng th× gi¸ b¸n phô thuéc vµo chÊt lîng s¶n phÈm b¸n ra vµ quan hÖ cung – cÇu. Lµ nhµ s¶n xuÊt ai còng muèn b¸n gi¸ cao vµ ngêi tiªu dïng ai còng muèn mua gi¸ rÎ. Do ®ã gi¸ b¸n ®îc h×nh thµnh do sù mÆc c¶, tho¶ thuËn gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n ®Ó 2 bªn cïng cã lîi. 3.2.2. ¶nh hëng cña c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ níc: a) ¶nh hëng cña tû suÊt thuÕ: ThuÕ lµ mét kho¶n tÝch luü cña Nhµ níc cã tÝnh chÊt b¾t buéc ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c c¸ nh©n. th«ng qua thuÕ ®Ó h×nh thµnh quò tµi chÝnh tËp chung ®¸p øng môc tiªu chi tiªu chung cña x· héi vµ thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt trong ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ. Mäi doanh nghiÖp ®Òu b×nh ®¼ng vÒ thuÕ tríc ph¸p luËt. ChØ cã ¸p dông thèng nhÊt chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi doanh nghiÖp míi t¹o ®iÒu kiÖn vµ m«i trêng thuËn lîi thóc ®Çy h¹ch to¸n kinh doanh, tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, n©ng cao lîi nhuËn, c¹nh tranh lµnh m¹nh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. ¶nh hëng cña tû suÊt thuÕ ®Õn lîi nhuËn ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: Trong ®ã: Qtt1: Khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô kú ph©n tÝch g1: Gi¸ b¸n kú ph©n tÝch Th1: Tû suÊt thuÕ kú ph©n tÝch Tho: Tû suÊt thuÕ kú gèc ThuÕ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së møc thuÕ suÊt do Nhµ níc quy ®Þnh ë tõng thêi kú cho tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng mÆt hµng. Tuy møc thuÕ suÊt cña mçi lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau nhng thuÕ suÊt thay ®æi sÏ ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. b) Héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ ( nhËp khÈu). Tõ khi nÒn kinh tÕ cña níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× Nhµ níc lu«n cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cña m×nh vµ nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn nhiªn vËt liÖu trong níc kh«ng cã hoÆc hiÕm. Tõ ®ã khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc, héi nhËp víi nÒn kinh tÕ trong khu vùc vµ Quèc tÕ. HiÖn nay,viÖc nhËp khÈu ®îc h¹n chÕ ®Ó khai th¸c, sö dông triÖt ®Ó tµi nguyªn thiªn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhiªn, n¨ng lùc néi bé, ph¸t huy kh¶ n¨ng ph¸t minh, s¸ng t¹o cña nguån nh©n lùc trong níc ®Ó tõ ®ã t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. PhÇn II §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña xÝ nghiÖp XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Hµm Rång - Thanh Ho¸ lµ xÝ nghiÖp trùc thuéc C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh kü thuËt ®« thÞ Thanh Ho¸, c¬ së cña xÝ nghiÖp ®Æt t¹i: Sè 4 - §êng TrÇn Hng §¹o - Phêng Hµm Rång - thµnh phè Thanh Ho¸. 1. LÞch sö h×nh thµnh cña xÝ nghiÖp. C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh kü thuËt ®« thÞ Thanh Ho¸ lµ doanh nghiÖp Nhµ níc thuéc Së X©y dùng Thanh Ho¸ ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1433TC/UBTB ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 1992 cña UBND tØnh Thanh Ho¸, C«ng ty cã nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ sau: - X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ. - X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng. - X©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi. - X©y dùng ®êng d©y vµ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn ®Õn 35KW. Thùc hiÖn chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ viÖc s¾p xÕp vµ ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ níc, ngµy 26 th¸ng 7 n¨m 2000 UBND tØnh ra quyÕt ®Þnh sè 1831/Q§ - UB s¸t nhËp C«ng ty vËt liÖu x©y dùng Thanh Ho¸ vµo C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh kü thuËt ®« thÞ Thanh Ho¸. Sau ®ã, ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2000 Gi¸m ®èc Së x©y dùng Thanh Ho¸ ®· ra quyÕt ®Þnh sã 348/TC - XD thµnh lËp "xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Hµm Rång - Thanh Ho¸" trùc thuéc C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh kü thuËt ®« thÞ Thanh Ho¸, trªn c¬ së sè lao ®éng, MMTB, nhµ xëng s¶n xuÊt, vËt liÖu tiÒn vèn vµ c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vËt liÖu x©y dùng Thanh Ho¸ tríc ®©y. Theo ph©n cÊp cña C«ng ty, xÝ nghiÖp ®îc chñ ®éng ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh doanh, ®îc h¹ch to¸n ®Õn l·i, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, xÝ nghiÖp ph¶i b¶o tån vµ ph¸t triÓn nguån vèn ®îc giao, ®¶m b¶o c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng, trÝch nép c¸c kho¶n cho Nhµ níc vµ C«ng ty theo quy ®Þnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 XÝ nghiÖp lµ ®¬n vÞ cã t c¸ch ph¸p nh©n vµ cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch. 2. NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Hµm Rång - Thanh Ho¸ chi phÝ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ theo môc tiªu, nhiÖm vô cña C«ng ty giao cô thÓ lµ: - Tæ chøc s¶n xuÊt g¹ch Bock (g¹ch l¸t). - Tæ chøc khai th¸c kinh doanh c¸t - Kinh doanh than - Bèc xÕp hµng ho¸ qua c¶ng Hµm Rång. Ngoµi ra xÝ nghiÖp cßn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo nhiÖm vô cña C«ng ty giao. 3. C¬ cÊu tæ chøc vµ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. a. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô, xÝ nghiÖp ®· thµnh lËp ra 4 ®éi s¶n xuÊt kinh doanh. - §éi s¶n xuÊt g¹ch B«ck: 13 ngêi - §éi khai th¸c c¸t vµ vËn t¶i: 22 ngêi - §éi trëng: 1ngêi - Nh©n viªn thèng kª vµ b¸n c¸t: 1ngêi + Tæ söa ch÷a c¬ khÝ: 3 ngêi + Tæ vËn t¶i thuû bé: 5ngêi. + Tæ khai th¸c: 12 ngêi lµm nhiÖm vô: tæ chøc khai th¸c c¸t, mét phÇn dïng ®Ó s¶n xuÊt g¹ch Bl«ck, cßn l¹i lµ bµn, söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ, dông cô vµ vËn t¶i hµng ho¸ cho xÝ nghiÖp vµ cho kh¸ch hµng khi cã nhu cÇu. - Tr¹m kinh doanh dÞch vô: 10 ngêi Lµm nhiÖm vô: kinh doanh than, bµn c¸t, bµn g¹ch Bl«ck. - §éi xÕp dë hµng ho¸: 43 ngêi. Lµm nhiÖm vô: tæ chøc bèc xÕp hµng ho¸ qua c¶ng Hµm Rång, vµ n¹o vÐt bÕn b·i, bÕn than, bÕn c¸t. b. Quy m« s¶n xuÊt: - HiÖn nay s¶n phÈm chÝnh cña xÝ nghiÖp lµ g¹ch Bl«ck: G¹ch Bl«ck ®îc s¶n xuÊt b»ng nwax c¬ giíi, nöa thñ c«ng, c«ng suÊt d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®¹t 90.000 viªn/n¨m. Quy tr×nh s¶n xuÊt g¹ch Bl«ck gåm cã c¸c c«ng ®o¹n sau: Nguyªn liÖu: - Níc - §¸ OS - C¸t vµng - Xi m¨ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 M¸y trén M¸y t¹o h×nh M¸y nÌn S¶n phÈm - Bè trÝ lao ®éng vµo d©y truyÒn s¶n xuÊt. - Bét ®¸ vµ bét ®¸ ®îc trén qua m¸y trén riªng, dïng ®Ó phñ lªn bÒ mÆt cña g¹ch tríc khi nÐn. - T¸c dông cña g¹ch Bl«ck: g¹ch bl«ck lµ lo¹i g¹ch l¸t dïng ®Ó l¸t vØa hÌ, s©n c«ng së, khu vui ch¬i, gi¶i trÝ... RÊt ®Ñp vµ bÒn, kh«ng tr¬n v× nã chèng ®îc rªu mäc, s¶n phÈm g¹ch bl«ck cña xÝ nghiÖp gåm cã hai lo¹i mÉu m·. Lo¹i 1: cã chiÒu dµi 25cm, chiÒu réng 10cm vµ chiÒu cao 5cm Lo¹i 2: bµn kÝnh 12,5 cm, chiÒu cao 5cm. Bè trÝ lao ®éng: + M¸y trén : 3 ngêi + M¸y t¹o h×nh: 2 ngêi + M¸y Ðp : 2 ngêi + Ra g¹ch, xÕp: 3ngêi + Trén bét ®æ : 2 ngêi 4. Trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp. T×nh h×nh tµi s¶n cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp ®Õn hÕt n¨m 2001 nh sau: BiÓu 01: t×nh h×nh tµi s¶n cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp TT 1 2 3 4 Tæng Lo¹i tµi s¶n M¸y mãc thiÕt bÞ ThiÕt bÞ s¶n xuÊt g¹ch bl«ck M¸y hót c¸t M¸y xóc 635 M¸y xóc 602A M¸y xóc 5K04 HÖ thèng ®iÖn s¶n xuÊt Ph¬ng tiÖn vÈn t¶i Xµ lan 100T Xe IFA Wso Ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ qu¶n lý Xe con Vi tÝnh §iÖn tho¹i bµn Nhµ cöa Nhµ lµm viÖc Nhµ ph©n xëng Nhµ kho Sè lîng ChiÕc 1 1 1 1 1 1 ChiÕc 1 4 ChiÕc 1 1 4 m2 450 450 300 §VT ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång Nguyªn gi¸ 1.145000.000 240.000.000 40.000.000 2.55.000.000 2.60.000.000 270.000.000 80.000.000 800.000.000 200.000.000 600.000.000 321.000.000 300.000.000 15.000.000 6.000.000 1.000.000.000 441.000.000 267.000.000 292.000.000 3.266.000.000 Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau: Gi¸ trÞ cßn l¹i 672.545.000 188.640.000 24.880.000 130.815.000 127.140.000 144.990.000 56.080.000 456.140.000 121.040.000 335.100.000 259.099.200 240.810.000 14.370.000 3.919.200 587.406.900 224.028.000 201.932.100 161.446.800 1.975.191.100 % gi¸ trÞ cßn l¹i 58,74 78,6 62,2 51,3 48,9 53,7 70,1 57,02 60,52 55,85 80,72 80,27 95,8 65,32 58,74 50,8 75,63 55,29 60,48 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu 02: Nguån vèn h×nh thµnh vèn cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp TT Nguån vèn 1 Vèn ng©n s¸ch 2 Vèn cÊp trªn cÊp 3 Vèn vay ng©n hµng 4 Vèn khÊu hao 5 Vèn vay C«ng ty 6 Vèn tù cã Tæng §¬n vÞ tÝnh §ång §ång §ång §ång §ång §ång §ång Sè lîng 870.000.000 460.000.000 375.000.000 206.000.000 200.000.000 1.155.000.000 3.266.000.000 Tû träng (%) 26,64 14,08 11,48 6,31 6,12 35,37 Qua biÓu 01 ta thÊy tæng gi¸ trÞ cßn l¹i cña l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh trung b×nh 60,48%. Mét sã m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®· cò, l¹c hËu, cã ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm. ChØ cã ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ qu¶n lý vµ d©y chuyªn s¶n xuÊt g¹ch bl«ck lµ con gi¸ trÞ t¬ng ®èi cao. 5. Nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt g¹ch bl«ck. Nguån nguyªn liÖu s¶n xuÊt g¹ch ®Òu ®îc lÊy tõ trong níc. Bao gåm: - C¸t vµng : lÊy tõ kho cña xÝ nghiÖp - §¸ OS : mua cña C«ng ty ®¸ §«ng C¬ng - Xi m¨ng : mua cña nhµ m¸y xi m¨ng Nghi S¬n - Bét ®¸ : mua cña C«ng ty ®¸ §«ng C¬ng - Bét ®á : mua cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c. Nh vËy, nguån nguyªn liÖu dïng s¶n xuÊt g¹ch bl«ck rÊt phong phó, ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp ®îc æn ®Þnh, l©u dµi. Trong ®ã, nguyªn liÖu chÝnh lµ c¸t do xÝ nghiÖp tù khai th¸c, sè nguyªn liÖu kh¸c cßn l¹i ®Òu mua cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c gåm xÝ nghiÖp. 6. C¬ cÊu tæ chøc lao ®éng cña xÝ nghiÖp. BiÓu 03: C¬ cÊu tæ chøc lao ®éng cña xÝ nghiÖp chia lao ®éng Tæng sè lao Ph©n Lao ®éng Lao ®éng TT §¬n vÞ ®éng gi¸n tiÕp trùc tiÕp 1 Ban gi¸m ®èc 2 2 0 2 Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 4 4 0 3 Phßng kÕ ho¹ch - vËt t 3 3 0 4 Phßng tµi vô - kÕ to¸n 3 3 0 5 Tæ hµnh chÝnh 3 3 0 6 Tæ b¶o vÖ 5 5 0 7 §éi s¶n xuÊt g¹ch bl«ck 13 1 12 8 §éi khai th¸c c¸t vµ vËn t¶i 22 2 20 9 §éi bèc xÕp hµng ho¸ 43 1 42 10 Tr¹m kinh doanh dÞch vô 10 1 9 108 25 83 Tæng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖn nay tæng sè lao ®éng cña xÝ nghiÖp lµ 108 ngêi trong ®ã: - Lao ®éng trùc tiÕp 83 ngêi chiÕm 76,85% - Lao ®éng gi¸n tiÕp 25 ngêi chiÕm 23,15% - Lao ®éng n÷ cã 65 ngêi chiÕm 60,5% -Lao ®éng nam cã 43 ngêi chiÕm 39,5% - Sè lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ trung cÊp 16 ngêi chiÕm 14,81%. - Kh«ng cã ®¹i häc. - Sè c«ng nh©n cßn l¹i ®Òu lµ lao ®éng phæ th«ng: 92 ngêi chiÕm 85,19%. Do tÝnh chÊt vµ yªu cÇu cña c«ng viÖc kh«ng phøc t¹p, kh«ng ®ßi hái c«ng nh©n ph¶i cã tr×nh ®é cao, nªn c«ng nh©n cña xÝ nghiÖp chñ yÕu lµ lao ®éng phæ th«ng. Sè lao ®éng n÷ cña xÝ nghiÖp chiÕm phÇn ®«ng, nªn phÇn nµo ®· lµm ¶nh hëng ®Õn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. V× chÞ em kh«ng lµm ®îc mét sè c«ng viÖc nÆng nhäc trong s¶n xuÊt. 7. Bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp. S¬ ®å 02: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp PTCHC §éi s¶n xuÊt g¹ch bl«ck PKH - VT §éi khai th¸c c¸t vµ vËn t¶i PTV - KT §éi bèc xÕp, dì hµng ho¸ Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Tæ HC Tæ BV Tr¹m kinh doanh tiªu thô Quan hÖ chØ huy trùc tiÕp. Quan hÖ tham mu, chøc n¨ng. Quan hÖ kiÓm tra, gi¸m s¸t. Tæ hµnh chÝnh cã nhiÖm vô s¾m ®å dïng, trang thiÕt bÞ hµnh chÝnh. 8. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qua sè liÖu ë biÓu 04 ta thÊy: kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp trong ba n¨m qua ®Òu cã xu híng t¨ng. Thu nhËp b×nh qu©n mét ngêi mét n¨m ngµy cµng t¨ng n¨m 1999 chØ tiªu nµy lµ 6.000.000 ®ång, n¨m 2000 t¨ng 30% so víi 1999, n¨m 2001 t¨ng 7,7% so víi n¨m 2000. Tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n lµ 113,45%. Tõ ®ã ta thÊy xÝ nghiÖp lµm ¨n cµng ngµy cµng cã l·i, xÝ nghiÖp ®ang ngµy mét ph¸t triÓn, gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n.
- Xem thêm -