Tài liệu Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả i

  • Số trang: 98 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Chuyên đề cuối khóa GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI & KINH TẾ QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ ~~~~~~*~~~~~~ CHUYÊN ĐỀ CUỐI KHOÁ Đề tài : GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAU QUẢ I CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAU QUẢ I Sinh viên thực hiện : NGUYỄN THỊ VÂN Chuyên ngành : KINH TẾ QUỐC TẾ Lớp : KINH TẾ QUỐC TẾ 48B Khoá : 48 Hệ : CHÍNH QUY Giảng viên hướng dẫn : ThS. NGUYỄN THỊ THANH HÀ Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà HÀ NỘI – 2010 Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan chuyên đề thực tập này là do em tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của TH.S. Nguyễn Thị Thanh Hà, đồng thời với sự giúp đỡ của các anh chị phòng Kế hoạch thị trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu rau quả I. Chuyên đề thực tập này không sao chép từ bất kỳ chuyên đề thực tập hay luận văn nào khác. Các tài liệu này chỉ mang tính tham khảo. Nếu có bất kỳ điều gì trái với lời cam đoan, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khoa và Nhà trường. Hà Nội, ngày …tháng ….năm 2010 Sinh viên Nguyễn Thị Vân Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAU QUẢ I VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XK CỦA CÔNG TY ............................................................ 4 1.1.Tổng quan về Công ty cổ phần XNK rau quả I ................................. 4 1.1.1.Quá trình phát triển của công ty cổ phần XNK rau quả I ................ 4 1.1.2.Chức năng nhiệm vụ của công ty ..................................................... 6 1.1.2.1 Chức năng ............................................................................... 6 1.1.2.2. Nhiệm vụ ................................................................................. 7 1.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý chức năng nhiệm vụ của phòng ban ................................................................................................................... 8 1.1.3.1 Cơ cấu tổ chức......................................................................... 8 1.1.3.2 Chức năng , nhiệm vụ của cỏc phũng ban .............................. 9 1.1.4. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty ................................. 15 1.1.5. .Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.................................. 16 1.1.5.1 Tình hình tài chính ................................................................ 16 1.1.5.2 Kim ngạch xuất nhập khẩu .................................................... 17 1.2 Một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty. ........................................................................ 19 1.2.1.Yếu tố chủ quan ............................................................................. 19 1.2.1.1 Nguồn nhân lực của công ty .................................................. 19 1.2.1.2. Khả năng cạnh tranh của công ty ........................................ 20 1.2.1.3 Các nhân tố thuộc môi trường ngành ................................... 22 1.2.2 Các yếu tố bên ngoài công ty. ........................................................ 23 Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAU QUẢ I ......................................................................................................................... 25 2.1 Khái quát về hoạt động xuất khẩu của công ty ................................ 26 2.1.1 Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu ................................................... 26 2.1.2 Thị trường tiêu thụ và xuất khẩu chủ yếu ...................................... 29 2.2 Quy trình thực hiện mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty ... 30 2.2.2. Kết quả mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty ...................... 37 2.2.2.1. Kết quả đạt được .................................................................. 37 2.2.2.2.Thực trạng mở rộng ở một số thị trường xuất khẩu trọng điểm của công ty ......................................................................................... 39 2.2.3. Đánh giá chung về hoạt đông mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty trong thời gian qua ..................................................................... 46 2.2.3.1. Những kết quả đạt được: ...................................................... 46 2.2.3.2 Những vấn đề tồn tại. ............................................................ 49 2.2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại ........................................... 51 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU RAU QUẢ I ....................................................................................................................... 56 3.1 Dự báo thị trường rau quả thế giới và triển vọng xuất khẩu của công ty đến năm 2020................................................................................ 56 3.1.1 Dự báo thị trường rau quả thế giới đến năm 2020 ......................... 56 3.1.1.1 .Xu hướng tăng tỷ trọng giao dịch rau quả tươi trong tổng giao dịch rau quả toàn cầu................................................................ 56 3.1.1.2 Xu hướng tăng cường các biện pháp bảo hộ ........................ 57 3.1.1.3 Triển vọng thị trường rau quả thế giới ................................. 59 Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà 3.1.2 Khả năng phát triển của thị trường xuất khẩu rau quả Việt Nam trong thời gian tới .................................................................................... 61 3.1.2.1. Triển vọng, cơ hội ................................................................ 61 3.1.2.2 Thách thức ............................................................................. 63 3.2 Định hướng phát triển thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I đến năm 2015 ...................................... 65 3.2.1 Mục tiêu ......................................................................................... 65 3.2.2 Định hướng về sản phẩm và chiến lược sản phẩm ........................ 66 3.2.3 Chiến lược Marketing để mở rộng thị trường xuất khẩu ............... 69 3.3 Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần XNK rau quả I ................................................................................. 72 3.3.1. Giải pháp từ phía công ty .............................................................. 72 3.3.2. Một số kiến nghị với nhà nước ..................................................... 82 KẾT LUẬN .................................................................................................... 87 Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Bảng 1: Các chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2007 - 2009 ......................... 16 Bảng 2:Kim ngạch xuất nhập khẩu của công ty năm 2006 - 2009 ................. 17 Biểu đồ 1: Cơ cấu KNXNK của công ty năm 2007 - 2009 ........................... 18 Bảng 3: Kim ngạch xuất khẩu theo mặt hàng của Công ty giai đoạn 20072009 ................................................................................................................. 26 Bảng 4: : Kim ngạch XK theo thị trường của công ty qua các năm 2007-2009 ......................................................................................................................... 29 Bảng 5: Số lượng thị trường xuất khẩu rau quả của Công ty ......................... 37 Bảng 6 : Số liệu về kim ngạch xuất khẩu 2007 - 2009 ................................... 38 Bảng 7: Kim ngạch xuất khẩu rau quả vào thị trường Nga của công ty ......... 40 Bảng 8: Xuất khẩu rau quả vào thị trường EU............................................... 44 Bảng 9: Cơ cấu sản phẩm và tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 20102015 của Tổng Công ty . ................................................................................. 66 Bảng 10: Định hướng cơ cấu sản phẩm và thị trường của công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I ................................................................................. 68 Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa 1 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Sản xuất rau quả đóng vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp của nhiều quốc gia trên. Theo tổ chức Nông lương quốc tế diện tích trông cây ăn quả của thế giới hiện là 12 triệu ha với sản lượng là 400 đến 420 triệu tấn, bình quân đầu người là 85 - 90 kg/năm. Rau quả chiếm vị trí quan trọng trong thương mại hàng nông sản thế giới với giá trị trao đổi toàn cầu đạt 26,9 tỷ USD và cũng là ngành thu hút ngoại tệ lớn của nước đang phát triển. Việt Nam là nước khí hậu nhiệt đới gió mùa, thuận lợi cho sự phát triển phong phú đa dạng của nhiều loại thực vật, đặc biệt là những loại rau quả nhiệt đới. Ngay từ xưa ông cha ta đã khai thác thế mạnh này và sử dụng như là một nguồn thực phẩm và là những vị thuốc hữu dụng để chữa trị các chứng bệnh, nhiều loại còn trở thành những đặc sản độc đáo của đất Việt. Sau 30 năm đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành công đáng kể, từ một nước phải nhập khẩu lớn lương thực triền miên giờ đây nhiều loại nông sản của ta có vị thế nhất định trên thế giới, đứng thứ 2 xuất khẩu gạo sau Thái Lan..Từ khi Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ VIII, hướng dẫn thực hiện đa dạng hóa cây trồng hướng xuất khẩu, ngành rau quả của Việt Nam đó cú những bước phát triển và thích ứng kịp trước những biến động đột ngột của thị trường trong và ngoài nước. Tận dụng thế mạnh này cùng với thuận lợi khả năng đa dạng hóa sản phẩm, nguồn lao động dồi dào rau quả Việt Nam cũng vươn tới hơn 50 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên vẫn phải phụ thuộc vào một số thị trường xuất khẩu chính, vì vậy khi xuất khẩu sang thị trường này thường gặp rất nhiều khó khăn, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam chính thích trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) sự cạnh tranh trên trường quốc tế ngày càng Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa 2 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà quyết, việc xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu ngày càng trở nên quan trọng hơn cả. Để có thể tồn tại và phát triển bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh quốc tế nào cũng đều phải có những biện pháp nhằm duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu của mình đó là điều tất yếu của kinh doanh hiện đại song để có được chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình doanh nghiệp cần phải dựa vào tiềm lực của bản thân xua hướng vẫn động của xã hội mà đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhất nhằm phát triển thị trường xuất khẩu. Đõy chớnh là vấn đề mà công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I dành nhiều thời gian quan tâm nhất trong chiến lược phát triển của mình nhằm tìm ra thị trường mới xâm nhập, củng cố và duy trì thị trường truyền thống. Xuất phát từ thực tế này em đã chọn đề tài “ Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I” cho chuyên đề cuối khóa của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả phân tích, đánh giá thị trường hoạt động xuất khẩu đặc biệt là biện pháp mở rộng thị trường mà công ty đã thực hiện, những kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại, nguyên nhân, đề xuất biện pháp, kiến nghị để đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu : Hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty cổ phần xuất khẩu rau quả I - Phạm vi nghiên cứu : Các hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty từ năm 2007 đến 2009 Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa 3 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp duy vật biện chứng và lịch sử : Vận dụng các học thuyết của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử để xem xét, nghiên cứu, phân tích các vấn đề liờn quan tới mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam - Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh: Tổng hợp hệ thống số liệu điều tra theo từng giai đoạn để phân tích so sánh từ đó đưa ra những đánh giá cụ thể. - Phương pháp dự báo: Xem xét khả năng cạnh tranh, xu hướng tiêu dung của các loại rau quả, tình hình xuất khẩu 5. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, đề tài của em được kết cấu thành ba chương như sau: Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I và một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu của công ty Chương 2: Thực trạng hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần XNK rau quả I Chương 3: Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả của công ty cổ phần XNK rau quả I Với thời gian nghiên cứu thực tế cũn ớt, tài liệu tổng kết chưa đầy đủ, kinh nghiệm làm việc và sự hiểu biết của bản thân chưa nhiều, bài viết này không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong rằng sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô cũng như toàn thể bạn bè để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa 4 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAU QUẢ I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAU QUẢ I VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XK CỦA CÔNG TY 1.1.Tổng quan về Công ty cổ phần XNK rau quả I 1.1.1.Quá trình phát triển của công ty cổ phần XNK rau quả I Một số thông tin cơ bản về công ty: Tên công ty (hiện nay): : Công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I Tên giao dịch điện tín: VEGETEXCO No.I : VEGETEXCO No.I Tên tiếng Anh: : Vegetable and fruit export-import joint stock company no.I Địa chỉ: 389 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà nội : 389 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà nội Điện thoại: : (84 4) 3.662441/3.6622248/ (04) 36622200 Website: : http://www.vgcgroup.com.vn. Fax: (84 4) 3.6621398 : (84 4) 3.6621398 Email: : vgc@vegetexco.com.vn Vegetexco.1@hn.vnn.vn Vốn điều lệ: : 24.500.000.000 đ Mệnh giá 1 cổ phần : 10.000 đồng. Loại cổ phần: : Cổ phần phổ thông. Tổng số cổ phần: : 2.450.000.000đ Mã số thuế: 01.0011.3920 : 01.0011.3920 Tài khoản USD: 001.1.37.0076885 : 001.1.37.0076885 Tài khoản VND: 001.1.00.001.3340 : 001.1.00.001.3340 Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa 5 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà Trước đây, công ty là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty rau quả Việt nam, được chính thức thành lập vào ngày 12/06/1985 theo quyết định số 49/CNTP-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (cũ) nay trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn với tên là Công ty xuất khẩu rau quả I. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1986. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp Việt Nam thì Công ty xuất khẩu rau quả I là một đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản tiền tệ Việt Nam, ngoại tệ tại Ngân hàng Ngoại Thương Trung Ương và có con dấu riêng để giao dịch theo chế độ Nhà nước quy định. Ngày 31/05/1988, theo quyết định 262-NN-TCCB-QĐ của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Công ty cùng với công ty giao nhận hàng hải, nhà máy lạnh hữu nghị Việt Xô- Hải Phòng và đội xe vận chuyển của công ty đã sát nhập thành Công ty Xuất nhập khẩu rau quả. Đến ngày 12/07/1997, với quyết định số 3223/NN-TCCB/QĐ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà Nước với Công ty Thực phẩm xuất khẩu Hà Nội và Công ty xuất khẩu rau quả I, Công ty đã tiến hành sát nhập với nhà máy đồ hộp xuất khẩu Hà Nội. Theo tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, ngày 01/01/2005 Công ty xuất khẩu rau quả I đã chuyển đổi thành Công ty cổ phần xuất khẩu rau quả I với tên giao dịch là VEGETEXCO I HANOI.Là một tổ chức kinh doanh chuyên ngành công nghiệp xuất nhập khẩu rau quả và nghiên cứu khoa học kĩ thuật. Bước vào hoạt động từ những năm đất nước khó khăn với cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, số vốn còn khiêm tốn khoảng 47,190 triệu đồng, nhưng do sự chuyển đổi của nền kinh tế cùng với sự cố gắng phấn đấu của Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa 6 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà toàn thể cán bộ, nhân viên chức trong công ty mà hiện nay công ty không ngừng lớn mạnh, phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường, và đã có quan hệ làm ăn với tổ chức kinh tế của hơn 20 quốc gia Trong giai đoạn này nền kinh tế của thế giới có nhiều biến động nhất là khu vực Đông Nam Á và Việt Nam cũng không tránh khỏi tầm ảnh hưởng này. Tuy có khó khăn như trên nhưng những năm qua công ty vẫn tiếp tục hoạt động, phát triển không ngừng để ngày một đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài đối với sản phẩm rau quả chế biến đóng hộp. Một trong những mục tiêu chính mà công ty trong những năm gần đây là nâng cao uy tín về chất lượng sản phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được người tiêu dùng rất quan tâm. Để có được mục tiêu này, thời gian qua công ty không ngừng đổi mới dây chuyền và trang thiờt bị sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, đáp ứng đòi hỏi khắt khe về chất lượng của khách hàng. Bên cạnh đó, công ty có đội ngũ cán bộ kỹ thuật lành nghề, ham học hỏi, luôn tạo ra được sản phẩm mới cho khách hàng. Người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm với sản phẩm của công ty bởi công ty áp dụng những quy trình sản xuất không sử dụng các chất phụ gia và chất bảo quản, mỗi sản phẩm khi ra đời đều được đăng ký chất lượng với Sở y tế Hà Nội Với những nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, trong những năm 2004-2005, công ty đã được nhận BVQI cấp chứng chỉ Hệ thống quản lí chất lượng ISO 9001: 2000 và chứng chỉ Hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP. 1.1.2.Chức năng nhiệm vụ của công ty 1.1.2.1 Chức năng Công ty là một doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, hoạt động kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu các mặt hàng Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa 7 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà rau quả, gia vị…Một mặt, xuất phát từ thực tế đòi hỏi của thị trường nội địa, thông qua những chính sách của Nhà Nước, công ty đã rất quan tâm tới nhu cầu của người tiêu dùng trong nước. Ngày nay, công ty không chỉ kinh doanh xuất nhập khẩu đơn thuần mà cũn cú những hoạt động kinh doanh vận tải, cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến các mặt hàng nông sản xuất khẩu, tìm kiếm nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Quản lý giám sát hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc ( Nhà máy đông lạnh Hữu nghị Việt Xô- Hải Phòng, công ty giao nhận Hải phũng….) đồng thời nghiên cứu thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của mình cũng như các đơn vị thành viên ,hay các sản phẩm có lợi thế của Việt Nam. 1.1.2.2. Nhiệm vụ Những nhiệm vụ cơ bản của công ty là :  Nghiên cứu, tìm kiếm, điều tra thị trường trong và ngoài nước để lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh XNK hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường  Phải thực hiện đúng pháp lệnh kế toán thống kê  Tuân theo các chế độ chính sách quản lý kinh tế tài chính xuất nhập khẩu và giao dịch đối ngoại  Có trách nhiệm không ngừng nâng cao vốn, hoạt động sản xuỏt kinh doanh của mình  Thực hiện các nghĩa vụ với chính sách của Đảng và Nhà nước  Làm tốt công tác bảo hộ an toàn lao động, bảo vệ môi trường sinh thái, tài sản xã hội chủ nghĩa đi đôi với bảo vệ công tác an ninh quốc phòng Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa 8 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà 1.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý chức năng nhiệm vụ của phòng ban 1.1.3.1 Cơ cấu tổ chức Công ty trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhưng hoạt động XNK lại do Bộ Công thương quản lý. Để tiện trong quá trình điều hành quản lý, công ty đã thiết lập mô hình quản lý theo kiểu trực tuyến.Tức là mỗi phòng ban với các chức năng hoạt động riêng biệt dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc. Mỗi phũng cú một trưởng phòng và trợ lý giúp việc. Thông qua cơ chế này mà giúp cho các bộ phận có mối quan hệ chặt chẽ, thông tin được truyền từ giám đốc tới cỏc phũng ban nhanh chóng và ngược lại. Tuy nhiên, trong mô hình này có một điểm ưu việt khác đó là : mặc dù, cỏc phũng ban phối hợp nhịp nhàng để hoàn thành mục tiêu chung của công ty đề ra, nhưng nếu một phòng ban nào đó hoạt động không tốt thì cũng không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của cỏc phũng ban khác. Hơn nữa, trong quá trình vận hành có thể giúp cho ban giám đốc dễ dàng nhận ra và khắc phục những sai sót kịp thời Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa 9 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà 1.1.3.2 Chức năng , nhiệm vụ của cỏc phũng ban Hội đồng quản trị Phòng kiểm soát Giám đốc Phó giám đốc 1 Phân xưởng gia công Phân xưởng sơ chế nông phẩm Phó giám đốc 2 Phân xưởng đóng hộp Phòng kế hoạch thị trường Phòng kinh doanh số 1 Phòng kinh doanh Phòng kinh doanh số 2 Phòng tài chính Phòng kinh doanh số 3 Phòng kế toán Phòng kinh doanh số 4 Nguồn: Phòng kế hoạch thị trường công ty cổ phần XNK rau quả I Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa A. 10 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị gồm có 5 thành viên, căn cứ vào số cổ phần mà các cổ đông nắm giữ, thực hiện chức năng quản lý, giám sát mọi hoạt động của Công ty, chịu trách nhiệm về sự phát triển của công ty cụ thể như: - Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty, Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; - Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác - Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty - Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật này; - Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật này hoặc Điều lệ công ty - Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 120 của Luật này; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó; - Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa 11 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà Hiện nay người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Ánh với nhiệm vụ là : - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị - Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trỡnh,nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị - Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị; - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; B. Ban kiểm soát Có nhiệm vụ giỳp cỏc cổ đông kiểm soát hoạt động quản trị và quản lý điều hành công ty C. Bộ máy điều hành Gồm có: - Giám đốc - Hai phó giám đốc - Khối văn phòng của công ty C.1 Giám đốc Là người nắm quyền lãnh đạo công ty, chỉ đạo tình hình sản xuất kinh doanh và các vấn đề hành chính có liên quan tới hoạt động nhân sự, phương tiện, tài sản và điều hành các hoạt động của công ty… Mặt khác, giám đốc là người đại diện phỏp nhõn,chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc điều hành hoạt động quản lý, là người đại diện cao nhất cho quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công nhân viên trong tổng công ty, quyền quyết định và tuyển dụng lao động, xử lý luật sa thải lao động trong công ty khi vi phạm kỷ luật. Ở công ty, Chủ tịch hội đồng quản trị kiờm luụn chức Giám đốc C.2. Phó giám đốc: Là người giúp Giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm trước Giám dốc và pháp luật về nhiệm vụ Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa 12 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà được phân công thực hiện. Mô hình trên ta có thể nhận thấy, công ty gồm 2 phó giám đốc, mỗi người đảm nhận về các lĩnh vực riêng: - Phó giám đốc 1 : Trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất của công ty, quản lý các phân xưởng sản xuất để tạo ra các sản phẩm và báo cáo tình hình kết quả sản xuất cho giám đốc - Phó giám đốc 2 : Điều hành hoạt động của cỏc phũng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận để phân bố nguồn hàng tiêu thụ, kiểm tra và báo cáo kết quả hoạt động với giám đốc và Hội đồng quản trị của công ty. C.3. Phòng kế hoạch thị trường Đây là phòng ban chiếm vị quan trọng có ảnh hướng trực tiếp tới tất cả hoạt động của công ty. Phũng có nhiệm vụ chuyên tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và ban giám đốc trong các lĩnh vực - Định hướng chiến lược kinh tế, quy hoạch phát triển kinh tế của Tổng công ty, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và ngăn hạn - Tham mưu về công tác đầu tư của Tổng công ty (đầu tư ngắn hạn, đầu tư chiều sâu bằng các nguồn tín dụng, vốn tự có) để nâng cao năng lực sản xuất, tiết kiệm và hiệu quả trong đầu tư và kinh doanh, - Tổ chức thực hiện công tác thống kê, phân tích và tổng hợp tình hình hoạt động kinh tế trong Tổng công ty, Nghiên cứu thị trường và dự đoán về tình hình biến động của thị trường. Tham mưu, định hướng chiến lược tiêu thị sản phẩm C.4. Các phòng kinh doanh: Gồm 4 phòng đều có chức năng chung là hoạt đông kinh doanh theo khi vuejc của mình + Phòng kinh doanh số 1 : Trách nhiệm nghiên cứu thị trường, tìm kiếm bạn hàng và thực hiện hoạt động xuất khẩu ở khi vực Châu Á Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B Chuyên đề cuối khóa 13 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà + Phòng kinh doanh số 2 : Chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, tìm kiếm bạn hàng và thực hiện hoạt động xuất khẩu ở khi vực Đông Âu + Phòng kinh doanh số 3 : Trách nhiệm nghiên cứu thị trường, tìm kiếm bạn hàng và thực hiện hoạt động xuất khẩu ở khi vực Châu Âu, và một số nước khác + Phòng kinh doanh số 4 : Có trách nhiệm nghiên cứu thị trường và tìm kiếm nhà nhập khẩu, tiến hành ký kết các hợp đồng nhập khẩu và nhập khẩu ủy thỏc…phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước C.5. Các phân xưởng sản xuất Nhiệm vụ sản xuất, chế biến nông sản và đóng đồ hộp phục vụ cho tiêu dùng trong nước đặc biệt là xuất khẩu, gia công các sản phẩm bao bì,.Mỗi phân xưởng đứng đầu là các quản đóc chịu trách nhiệm và báo cáo trực tiếp với Phó giám đốc 1 về tình hình hoạt động sản xuất của mình C.6. Cỏc phũng ban khác Phòng hành chính, phòng kế toán.. có nghĩa vụ hoạt động góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chung mà ban giám đốc đã đề ra - Phòng kế toán: Chức năng tham mưu, cung cấp kịp thời chính xác tình hình về tình hình sản xuất giúp cho ban lãnh đạo của công ty trong lĩnh vực quản lý tại chính - kế toán, đánh giá sử dụng tài sản, tiền vốn theo quy chế quản lý tài chính của Nhà nước đưa ra quyết định đúng và thích hợp nhất. - Phòng tổ chức hành chính: Bao gồm nhiều bộ phận tổng hợp như: hành chính, tổ chức, bảo vệ,… có nhiệm vụ tổ chức con dấu của công ty, quản lý toàn bộ hồ sơ nhân sự, bố trí sắp xếp tuyển chọn công nhân viên, tham mưu cho lãnh đạo về công tác quản lý đào tạo cán bộ, xem xét khen thưởng, kỷ luật với các cá nhân tập thể trong công ty. Nguyễn Thị Vân Lớp : Kinh tế quốc tế 48B
- Xem thêm -