Tài liệu Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng của công ty cổ phần xnk viglacera

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây, Việt Nam đang không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, tham gia phân công lao động quốc tế và hội nhập với thế giới. Tiến trình này có sự tác động rất lớn của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera là một doanh nghiệp đã sớm tham gia thị trường quốc tế một cách có hệ thống và chuyên môn hoá. Đến nay, công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Viglacera trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu vật liệu xây dựng. Kể từ năm 2002, công ty liên tục nhận được bằng khen của Bộ xây dựng về thành tích xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng trên 20%/năm. Từ năm 1995, công ty cổ phần XNK Viglacera bắt đầu xuất khẩu mặt hàng kính xây dựng. Kính xây dựng đã trở thành mặt hàng xuất khẩu đóng vai trò chủ đạo với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 8 triệu USD/năm. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa thật sự tương xứng với tiềm năng và khả năng của doanh nghiệp. Thị trường xuất khẩu kính xây dựng của công ty còn khá hạn hẹp, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường nước ngoài chưa được ổn định. Số lượng thị trường của công ty còn khá bất ổn. Để đáp ứng yêu cầu của sự phát triển thì việc mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng là rất quan trọng và cần thiết. Nhận thức được điều này, em quyết định chọn đề tài: "Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng của công ty cổ phần XNK Viglacera” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Phân tích và đánh giá hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng của công ty cổ phần XNK Viglacera, xác định nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu và đề xuất những giải pháp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm kính xây dựng của công ty. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt được mục đích trên, chuyên đề có nhiệm vụ: Phùng Vũ An Hải 1 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Hệ thống hóa lý luận về mở rộng thị trường xuất khẩu và làm rõ phương pháp đánh giá hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp. - Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng của công ty cổ phần XNK Viglacera. - Đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường thị trường xuất khẩu kính xây dựng của công ty cổ phần XNK Viglacera trong thời gian tới. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Viglacera. Phạm vi nghiên cứu: - Nhóm hàng: Mặt hàng kính xây dựng của tổng công ty Viglacera. - Không gian: Các thị trường xuất khẩu kính xây dựng chính của công ty. - Thời gian: Sử dụng các số liệu từ năm 2003 đến năm 2007 để phân tích. 4. Kết cấu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về mở rộng thị trường xuất khẩu và sự cần thiết phải mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera Chương 2: Thực trạng hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera Chương 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera Phùng Vũ An Hải 2 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU KÍNH XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA 1.1. Lý luận chung về mở rộng thị trƣờng xuất khẩu của doanh nghiệp 1.1.1 Thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp 1.1.1.1. Xuất khẩu Nghị định số 57/1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31-7-1998 quy định thuật ngữ xuất khẩu được hiểu như sau: Hoạt động xuất khẩu hàng hoá là hoạt động bán hàng hoá của thương nhân Việt Nam và thương nhân nước ngoài theo các Hợp đồng mua bán hàng hoá, bao gồm cả hợp đồng tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu hàng hoá. Theo luật Thương mại, điều 28, mục 1, chương II qui định về mua bán hàng hoá thì xuất khẩu hàng hoá được hiểu là: hàng hoá đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi la khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.  Vai trò của xuất khẩu Xuất khẩu được khẳng định là một động lực quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế. Xuất khẩu có tác động lớn tới toàn bộ nền kinh tế. Việc tăng trưởng xuất khẩu sẽ thúc đẩy chuyển dịch, tạo việc làm cho xã hội. Đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhanh chóng áp dụng khoa học, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả của cả nền kinh tế. Xuất khẩu giúp tích luỹ ngoại tệ: Kinh nghiệm Trung Quốc cho thấy, sau 20 năm xuất siêu liên tục, nước này đã có dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế Phùng Vũ An Hải 3 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp giới. Vì vậy, Việt Nam cũng cần hướng tới xuất siêu để có nguồn lực để tăng nhanh dự trữ ngoại tệ quốc gia và đây chính là công cụ hiệu quả để đối phó với những biến động trên thế giới.  Các hình thức xuất khẩu Xuất khẩu hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức sau: - Xuất khẩu trực tiếp: Là hình thức xuất khẩu hàng hóa từ nước người bán (nước xuất khẩu) sang thẳng nước người mua (nước nhập khẩu) không qua nước thứ ba (nước trung gian). - Xuất khẩu ủy thác: Thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc đã đăng ký mã số doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu được uỷ thác xuất khẩu hàng hoá phù hợp với nội dung của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nghĩa vụ và trách nhiệm uỷ thác xuất khẩu và bên nhận uỷ thác xuất khẩu được qui định cụ thể trong hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, do các bên tham gia ký kết thoả thuận. - Tạm xuất, tái nhập hàng hóa: là việc hàng hoá được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam (được coi là khu vực hải quan riêng theo qui định của pháp luật) có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu lại chính hàng hoá đó vào Việt Nam. - Chuyển khẩu: là hình thức thương nhân mua hàng ở một nước rồi bán sang một nước khác. Hình thức này tương tự như hình thức tạm nhập tái xuất, nhưng thương nhân không phải làm thủ tục nhập khẩu hay xuất khẩu thông thường ở Việt Nam. 1.1.1.2. Thị trường Cùng với sự phát triển của thị trường, cho đến nay có rất nhiều những quan điểm khác nhau về thị trường. Theo quan điểm của Kark Marx: “Thị trường là tổng hòa những quan Phùng Vũ An Hải 4 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp hệ mua bán, do những điều kiện lịch sử kinh tế - xã hội quyết định. Thị trường còn được hiểu là lĩnh vực trao đổi mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế thường xuyên cạnh tranh với nhau để xác định giá cả hàng hóa, dịch vụ và sản lượng” Theo quan điểm kinh tế học: “Thị trường là tổng thể của cung và cầu đối với một loại hàng hóa nhất định trong một không gian và thơi gian cụ thể”. Định nghĩa này xuất phát từ giả thiết là: tổng cung và cầu về một loại hàng hóa trên thị trường vận động theo những quy luật riêng và điều tiết thị trường thông qua quan hệ cung – cầu. Định nghĩa này mang tính lý thuyết nên chủ yếu được dùng trong điều tiết thị trường ở tầm vĩ mô. Các nhà kinh tế học hiện đại ngày nay đã đưa ra một quan điểm khác về thị trường: “Thị trường là một cơ chế trong đó người mua và người bán tương tác với nhau để xác định giá cả và sản lượng hàng hóa hay dịch vụ”. Quan điểm này tiến bộ hơn quan điểm trước do đã đề cập đến giá cả và lượng hàng hóa được thống nhất trên thị trường. Các cách định nghĩa trên về thị trường chưa đề cập đến những vấn đề mà các nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm, do nó không giúp gì nhiều cho các nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra được các quyết định về sản xuất. Vì vậy, quan điểm của Marketing, dưới giác độ của người quản trị doanh nghiệp, cho rằng: “Thị trường của doanh nghiệp là tập hợp những khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp đó, tức la những khách hàng đang mua hoặc có thể sẽ mua sản phẩm của doanh nghiệp đó”. Tóm lại, tuy được xét ở nhiều góc độ khác nhau nhưng tất cả các quan điểm trên cùng có điểm thống nhất là thị trường phải bao gồm 3 yếu tố: người mua, người bán và sản phẩm. 1.1.1.3. Thị trường xuất khẩu Có nhiều khái niệm khác nhau từ các giác độ khác nhau về thị trường Phùng Vũ An Hải 5 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp xuất khẩu. Các khái niệm về thị trường xuất khẩu thường được phát triển từ khái niệm thị trường nói chung và được bổ sung thêm những đặc điểm riêng do phạm vi của nó quy định. Xét dưới góc độ của các nhà nghiên cứu kinh tế thì“ Thị trường quốc tế là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi mua bán giữa các quốc gia, là nơi các công ty đa quốc gia và xuyên quốc gia kinh doanh, là nơi giao lưu kinh tế quốc tế và là nơi quyết định giá cả quốc tế của hàng hóa”. Dưới góc độ của các nhà quản lý doanh nghiệp thì “Thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp là tập hợp các khách hàng hiện thực và tiềm năng có nhu cầu thị trường với sản phẩm hoặc lĩnh vực hoạt động thương mại mà doanh nghiệp có dự án kinh doanh trong mối quan hệ với các nhân tố của môi trường kinh doanh và điều kiện cạnh tranh quốc tế”.  Phân loại thị trường xuất khẩu: - Căn cứ vào vị trí địa lý: Thị trường được chia theo khu vực hoặc theo nước như thị trường Đông Nam Á, thị trường EU, thị trường Trung Quốc… Việc phân chia thị trường theo căn cứ này thông thường phụ thuộc vào đặc tính của từng thị trường. Nếu các nước có thị hiếu hay tập quán tiêu dùng tương tự nhau hay có vị trị địa lý gần nhau hoặc cùng nằm trong một tổ chức thì thường được xếp vào một nhóm. Phân chia thị trường theo khu vực là hết sức quan trọng vì nó liên quan đến việc đề ra các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. - Căn cứ vào mối quan hệ thương mại: Có thể chia thành: o Thị trường xuất khẩu truyền thống o Thị trường xuất khẩu hiện tại o Thị trường xuất khẩu mới o Thị trường xuất khẩu tiềm năng Phùng Vũ An Hải 6 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Căn cứ vào mức độ quan tâm và tính ưu việt: Dựa vào chính sách phát triển thị trường của nước xuất khẩu đối với những thị trường xuất khẩu có thể chia thành: o Thị trường xuất khẩu trọng điểm (thị trường chính) o Thị trường xuất khẩu tương hỗ - Căn cứ vào loại hình cạnh tranh trên thị trường: Các thị trường được phân loại dựa trên sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu và được chia thành: o Thị trường xuất khẩu có ưu thế cạnh tranh o Thị trường xuất khẩu không có ưu thế cạnh tranh 1.1.2. Mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp 1.1.2.1. Khái niệm mở rộng thị trường xuất khẩu Khái niệm mở rộng thị trường xuất khẩu có thể tiếp cận trên hai góc độ, góc độ của những nhà quản trị doanh nghiệp và những nhà quản lý kinh tế vĩ mô. Dưới góc độ của nhà quản trị doanh nghiệp thì: “Mở rộng thị trường xuất khẩu là tổng thể các biện pháp, cách thức mà doanh nghiệp thực hiện để có thể đưa ngày càng nhiều sản phẩm ra thị trường nước ngoai để bán và thu về ngoại tệ mạnh cho công ty. Mở rộng thị trường xuất khẩu không chỉ là hoạt động phát triển thêm các thị trường xuất khẩu mở mà còn là việc tăng thêm doanh thu, thị phần ở những thị trường xuất khẩu truyền thống”. Như vậy, mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp là việc các doanh nghiệp áp dụng các biện pháp, cách thức để khai thác một cách tốt nhất các thị trường xuất khẩu hiện tại và thâm nhập được vào ác thị trường xuất khẩu tiềm năng khác. Dưới góc độ của người quản lý kinh tế vĩ mô thì mở rộng thị trường xuất khẩu là việc quốc gia thực hiện các cách thức, biện pháp để các sản phẩm của quốc gia mình thâm nhập thị trường quốc tế nhằm tăng kim ngạch xuất Phùng Vũ An Hải 7 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp khẩu cho đất nước. Có thể nói hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của quốc gia là tổng hợp của hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của tất cả các doanh nghiệp trong quốc gia đó và các hoạt động nhằm hỗ trợ các hoạt động xuất khẩu của Nhà nước. Nhà nước có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu bằng các hoạt động nghiên cứu, dự báo thị trường xuất khẩu để cung cấp thông tin cho doanh nghiệp. 1.1.2.2. Vai trò của mở rộng thị trường xuất khẩu với doanh nghiệp và nền kinh tế quốc dân (i) Đối với doanh nghiệp Ngày nay, khi quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ thì vai trò của hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp càng được thể hiện rõ. Mở rộng thị trường xuất khẩu có thể đem lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích. Mở rộng thị trường xuất khẩu giúp doanh nghiệp tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh quốc tế. Doanh thu của doanh nghiệp có thể thu về từ hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu theo chiều rộng hoặc nhờ kim ngạch xuất khẩu tăng lên. Giúp giảm bớt rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh quốc tế cho doanh nghiệp: Rõ ràng khi doanh nghiệp xuất khẩu tại nhiều thị trường thì rủi ro sẽ được san sẻ. Bên cạnh đó, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp cũng được nâng cao từ đó có thể thích ứng với những biến đổi của những thị trường khác nhau. Mở rộng thị trường xuất khẩu làm tăng uy tín của công ty: Uy tin của doanh nghiệp sẽ được tạo lập trên phạm vi rộng. Nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng trên nhiều quốc gia sẽ biết đến công ty khi công ty mở rộng xuất khẩu sang nhiều thị trường. Người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp đối tác sẽ tin tưởng vào sản phẩm và uy tín của công ty hơn. Phùng Vũ An Hải 8 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp (ii) Đối với nền kinh tế quốc dân Mở rộng thị trường xuất khẩu không những đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn quan trọng với nền kinh tế quốc dân: Tăng thu ngân sách: Khi các doanh nghiệp của một quốc gia thực hiện tốt hoạt động mở rộng thị trường thì lượng ngoại tệ chảy vào trong nước sẽ tăng cao. Ngoài ra, ngân sách từ thu thuế của các doanh nghiệp cũng tăng lên do các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Nâng cao vị thế đất nước: Hình ảnh về đất nước sẽ xuất hiện nhiều hơn trên thị trường quốc tế do những hàng hóa trong nước được xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế hơn. Tạo thêm việc làm cho lao động trong nước: Một quốc gia sẽ cần nhiều lao động hơn để sản xuất sản phẩm đủ để cung cấp cho nhiều thị trường mới được mở rộng hơn. Do đó, làm giảm tỉ lệ thất nghiệp. 1.1.2.3. Các phương thức mở rộng thị trường xuất khẩu Có 2 phương thức chính có thể áp dụng để mở rộng thị trường xuất khẩu. Đó là mở rộng thị trường xuất khẩu theo chiều rộng và mở rộng thị trường xuất khẩu theo chiều sâu. Trên thực tế, các doanh nghiệp áp dụng cả hai phương thức trong hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của mình. (i) Mở rộng thị trường xuất khẩu theo chiều rộng Phương thức mở rộng thị trường xuất khẩu theo chiều rộng được sử dụng khi doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi thị trương theo địa lí hoặc thu hút thêm các khách hàng mới hay đa dạng hóa các sản phẩm của doanh nghiệp. Phương thức này thường được sử dụng trong các trường hợp: - Thị trường sản phẩm hiện tại của doanh nghiệp bão hòa - Doanh nghiệp không có khả năng cạnh tranh trên thị trường hiện tại - Doanh nghiệp có đủ năng lực và điều kiện để mở rộng thêm thị trường mới Phùng Vũ An Hải 9 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Xuất hiện những rào cản có thể về chính trị, xã hội hay pháp luật tại các thị trường xuất khẩu truyền thống của doanh nghiệp. (ii) Mở rộng thị trường xuất khẩu theo chiều sâu Mở rộng thị trường xuất khẩu theo chiều sâu là phương thức mà doanh nghiệp cố găng tăng kim ngạch xuất khẩu từ các thị trường xuất khẩu hiện tại của mình. Phương thức này được sử dụng trong những trường hợp: - Thị trường hiện tại lớn và ổn định - Doanh nghiệp có khả năng và điều kiện để cạnh tranh tại thị trường hiện tại. - Vòng đời sản phẩm của doanh nghiệp vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển tại thị trường hiện tại. 1.1.2.4. Nội dung hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế (i) Nghiên cứu thị trường quốc tế Đây là hoạt động đầu tiên trong toàn bộ quá quá trình mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp. Nghiên cứu thị trường quốc tế sẽ đem lại những thông tin đầy đủ về thị trường cho doanh nghiệp. Đây là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp có thể xác định được những kế hoạch kinh doanh. Hoạt động nghiên cứu thị trường quốc tế thường gồm 4 bước, bao gồm: - Xác định vấn đề và mục tiêu cần nghiên cứu: Xác định rõ vấn đề và mục tiêu cần nghiên cứu sẽ đảm bảo được tính định hướng cho cả quá trình nghiên cứu thị trường. Ở cấp công ty, mục tiêu có thể đề ra một cách chung nhất và chỉ nêu phương hướng nhưng ở các bộ phận chức năng thì phải cụ thể hóa các mục tiêu. - Thu thập thông tin: Sau khi xác định rõ mục tieu cần nghiên cứu, doanh nghiệp tiến hành thu thập thông tin. Doanh nghiệp có thể sử dụng 2 nguồn Phùng Vũ An Hải 10 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thông tin là: nguồn thông tin thứ cấp và nguồn thông tin sơ cấp. Các nguồn thông tin thứ cấp là tất cả những tin tức đã được công bố như tin tức và tài liệu thương mại, tạp chí … Ưu điểm cơ bản của nguồn thông tin thứ cấp là chi phí thu thập rất rẻ, thông tin thu được đa dạng. Tuy nhiên tính cập nhật của chúng còn thấp, độ tin cậy không cao và không phản ánh được nhiều khía cạnh quan trọng của thị trường. Nguồn thông tin sơ cấp là thông tin do bản thân doanh nghiệp tự thu thập trên thị trường thông qua trao đổi trực tiếp với thương nhân và khách hàng nước ngoài. Các nguồn thông tin sơ cấp có ưu điểm là cập nhật, có độ chính xác cao và bao quát được nhiều khía cạnh của thị trường không được phản ánh trong các nguồn thông tin thứ cấp song chi phí cho loại thông tin này rất cao. - Xử lý thông tin: Đây là một bước rất quan trọng trong hoạt động nghiên cứu thị trường. Sau khi thu thập thông tin, cần xử lý thông tin dựa theo những mục tiêu nghiên cứu đã được xác định từ bước đầu. Người nghiên cứu cần tổng hợp các số liệu thành các bảng biểu, phân tích các chỉ tiêu, thể hiện kết quả phân tích một cách logic, khoa học để tạo điều kiện cho các nhà quản trị cấp cao ra quyết định. - Ra quyết định mở rộng thị trường: Doanh nghiệp ra quyết định để giải quyết các vấn đề và mục tiêu nghiên cứu.  Các phương pháp nghiên cứu thị trường quốc tế - Phương pháp nghiên cứu tại bàn: Đây là phương pháp nghiên cứu dễ tiến hành và phổ biến nhất. Phương pháp này tìm hiểu thị trường thông qua việc nghiên cứu các thông tin từ tài liệu xuất bản hoặc không xuất bản (như tài liệu nội bộ của các cơ quan, tổ chức…) để chọn lọc những thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu. - Phương pháp nghiên cứu tại thị trường: Đây là phương pháp nghiên cứu phức tạp và tốn kém nhất, nhưng lại đem lại hiệu quả cao nhất. Phương Phùng Vũ An Hải 11 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp pháp này đem lại những thông tin nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với khách hàng, tìm hiểu được nhu cầu của thị trường, thích nghi cao được với những biến động của thị trường. Phương pháp này tìm hiểu thị trường thông qua các cuộc tiếp xúc, gặp mặt ở hội chợ, triển lãm, nơi bán đấu giá, đấu thầu, khi đàm phán hay khi đi làm việc tại thị trường nước ngoài. - Phương pháp bán thử: Phương pháp này cho phép người xuất khẩu có điều kiện nghiên cứu thị trường một cách toàn diện, thu nhập những thông tin từ những phản ứng của khách hàng tại thị trường một cách chính xác và nhanh chóng nhất. (ii) Dự báo thị trường quốc tế Sau khi nghiên cứu thị trường quốc tế, doanh nghiệp cần phải phân tích các số liệu và dự báo thị trường quốc tế. Đây là việc đưa ra cách nhìn nhận, đánh giá về khả năng của thị trường, quy mô của thị trường và các vấn đề khác trong khoảng thời gian nhất định để từ đó doanh nghiệp có thể đưa ra các chiến lược, kế hoạch, biện pháp cụ thể tiếp theo. Dự báo được cho là lí tưởng khi nó phản ảnh được đầy đủ các khía cạnh của thị trường. Tuy nhiên trên thực tế, việc dự báo được mọi động thái của thị trường là công việc rất khó khăn vì vậy các doanh nghiệp chỉ tập trung dự báo những đặc trưng quan trọng nhất đáp ứng lớn nhất những thông tin phục vụ mục tiêu kinh doanh của mình. Thời hạn dự báo cũng cần được quan tâm tùy thuộc vào từng thị trường. Doanh nghiệp cần quyết định lựa chọn những dự báo ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Các phương pháp dự báo mà doanh nghiệp có thể sử dụng là: phương pháp chuyên gia, phương pháp ngoại suy, toán kinh tế, phương pháp thống kê … Mỗi phương pháp đều có những ưu và nhược điểm nhất định do đó mỗi doanh nghiệp cần lựa chọn phương pháp thích hợp nhất với điều kiện của mình. Phùng Vũ An Hải 12 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp (iii) Lựa chọn thị trường quốc tế Từng doanh nghiệp tuy theo điều kiện và mục đích của mình mà lựa chọn cách tiếp cận trong việc lựa chọn thị trường quốc tế khác nhau. Có 2 cách tiếp cận trong việc lựa chọn thị trường quốc tế: - Cách tiếp cận thụ động: Doanh nghiệp phản ứng lại yêu cầu của thị trường nước ngoài một cách thụ động và không có kế hoạch cụ thể. Có thể do một nhà xuất khẩu trong nước hay một nhà nhập khẩu nước ngoài khởi xướng một đơn đặt hàng và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đơn đặt hàng đó; hoặc cũng có thể do sự thay đổi các đại lý xuất khẩu cũng dẫn đến việc lựa chọn thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp. Quá trình lựa chọn thị trường của doanh nghiệp không có hệ thống và định hướng. Cách tiếp cận này chủ yếu được áp dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm. Cách tiếp cận này đôi khi cũng xảy ra đối với các doanh nghiệp lớn, như khi có một đơn đặt hàng đột xuất từ một thị trường mới. - Cách tiếp cận chủ động: Với cách tiếp cận này, doanh nghiệp đặt ra những mục tiêu và chủ động nghiên cứu, lựa chọn thị trường và cách thức thâm nhập các thị trường đó. Các doanh nghiệp lớn thường lựa chọn cách tiếp cận này mặc dù chi phí bỏ ra sẽ lớn. Với cách tiếp cận này, doanh nghiệp có thể chủ động đối phó với những thay đổi trên thị trường, đồng thời có thể thâm nhập một cách chắc chắn và lâu dài vào những thị trường mới.  Các bước lựa chọn thị trường quốc tế: - Đánh giá tổng quát về thị trường: Những thị trường được so sánh và đánh giá theo các chỉ tiêu về kinh tế, chính trị, văn hóa, - Phân tích khả năng của doanh nghiệp: Trong bước này, doanh nghiệp tiến hành nghiên cứu mọi yếu tố thuộc doanh nghiệp liên quan đến việc lựa chọn thị trường quốc tế như: năng lực sản xuất, khả năng phân phối, khả năng sản xuất … trong mối quan hệ với các đối thủ cạnh tranh. Từ đó phát hiện ra Phùng Vũ An Hải 13 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp những điểm mạnh, điểm yếu của mình. - Lựa chọn thị trường quốc tế: Sau khi phân tích những nhân tố thị trường và khả năng của doanh nghiệp, doanh nghiệp đã có cơ sở để tiến hành lựa chọn thị trường có sức hấp dẫn và phù hợp nhất đối với doanh nghiệp. - Phân đoạn thị trường: Sau khi lựa chọn được thị trường quốc tế phù hợp nhất, doanh nghiệp cần tiến hành phân đoạn thị trường dựa trên các phân tích về cơ cấu và nhu cầu thị trường. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp xác định được những đoạn thị trường mục tiêu có quy mô phù hợp. Có 2 cách phân đoạn thị trường là phương pháp phân chia thị trường theo từng tiêu thức và phương pháp tập hợp (tập hợp các nhóm khách hàng trên thị trường dựa theo sự tương đồng về đặc điểm và thị hiếu tiêu dùng) - Lựa chọn thị trường mục tiêu: Thị trường mục tiêu là một hoặc một số phân đoạn thị trường mà doanh nghiệp lựa chọn và quyết định các nguồn lực đầu tư vào phân đoạn thị trường đó. Dựa vào những phân tích về điều kiện của thị trường cũng như khả năng của mình, doanh nghiệp sẽ lựa chọn phân đoạn thị trường tiềm năng và có khả năng thâm nhập nhất để thực hiện công tác thâm nhập thị trường quốc tế. (iv) Xác định chiến lược và phương thức mở rộng thị trường quốc tế Với mỗi thị trường khác nhau, doanh nghiệp cần xác định được chiến lược và phương thức để mở rộng thị trường xuất khẩu sao cho phù hợp.  Các chiến lược mở rộng thị trường quốc tế Việc lựa chọn chiến lược nào phụ thuộc vào những yếu tố bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp và tùy từng giai đoạn cụ thể. Có hai chiến lược mở rộng thị trường quốc tế mà các doanh nghiệp thường sử dụng.: - Chiến lược tập trung: Đây là chiến lược mở rộng thị trường mà doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực để mở rộng một số ít thị trường trọng điểm. Chiến lược này giúp doanh nghiệp có thể quản lý và sử dụng những nguồn lực Phùng Vũ An Hải 14 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình một cách tập trung hơn, ưu thế cạnh tranh sẽ cao hơn nhưng tính linh hoạt sẽ bị hạn chế, mức độ rủi ro cũng cao hơn. - Chiến lược phân tán: Với chiến lược này, doanh nghiệp sẽ mở rộng đồng thời nhiều thị trường xuất khẩu. Trái với chiến lược tập trung, chiến lược này có ưu điểm chính là tính linh hoạt cao hơn, hạn chế được rủi ro trong kinh doanh. Tuy nhiên hoạt động quản lý sẽ trở nên khó khăn hơn, chi phí mở rộng sang một số thị trường rộng hơn cũng lớn hơn.  Lựa chọn phương thức mở rộng thị trường xuất khẩu Các doanh nghiệp thường xuất khẩu sang thị trường mới bằng hai hình thức : - Xuất khẩu gián tiếp: Là hình thức bán hàng hóa và dịch vụ của công ty ra nước ngoài thông qua trung gian (thông qua người thứ ba). Các doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường quốc tế thường sử dụng phương thức này do hạn chế được rủi ro. Tuy nhiên các doanh nghiệp khi sử dụng phương thức này sẽ phải chia sẻ lợi nhuận với trung gian và khó nắm bắt được thông tin của thị trường nước ngoài. Do đó, các doanh nghiệp thường sẽ áp dụng phương thức này trong giai đoạn đầu khi tham gia vào thị trường quốc tế. Sau khi đã có kinh nghiệm hoặc phát triển lớn mạnh, các doanh nghiệp sẽ sử dụng một phương thức khác là xuất khẩu trực tiếp. - Xuất khẩu trực tiếp: Là hoạt động bán hàng trực tiếp của một công ty cho các khách hàng của mình ở thị trường nước ngoài. Khác với xuất khẩu gián tiếp, do không thông qua trung gian nên các doanh nghiệp sẽ không phải chia sẻ lợi nhuận. Đồng thời, các doanh nghiệp sẽ nắm bắt trực tiếp được những thông tin của thị trường quốc tế. Mặc dù vậy, khi áp dụng phương thức này, các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn hơn. (v) Lựa chọn đối tác xuất khẩu Lựa chọn đối tác xuất khẩu là một bước rất quan trọng trong quá trình mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp. Việc lựa chọn được một đối Phùng Vũ An Hải 15 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp tác xuất khẩu tốt đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như: giảm rủi ro, nâng cap uy tín của chính bản thân doanh nghiệp. Để chọn đối tác xuất khẩu thích hợp cần tìm hiểu kĩ những thông tin về đối tác như: thông tin cơ bản về doanh nghiệp, uy tín, cở sở vật chất, trình độ quản lý, khả năng thanh toán… (vi) Đàm phán và kí kết hợp đồng xuất khẩu Đàm phán là quá trình các bên tiến hành thương lượng các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Hoạt động đàm phán trong kinh doanh quốc tế vô cùng phức tạp vì nó liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều khía cạnh khác nhau như: ngôn ngữ, lối sống, văn hóa…. Việc đàm phán sẽ tạo ra các mối quan hệ làm ăn sau này cho doanh nghiệp bởi vậy nó cần phải được chuẩn bị để có thể tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi. Đồng thời, doanh nghiệp cố gắng đàm phán đê có lợi nhất cho phía mình trong mọi tình huống. Ký kết hợp đồng xuất khẩu sẽ là bước tiếp theo khi cuộc đàm phán đã thực hiện thành công. Hợp đồng được thể hiện dưới dạng văn bản và là sự bắt buộc thực hiện đối với các bên. Hợp đồng được xác lập sẽ là cơ sở để các bên ràng buộc về trách nhiệm và nghĩa vụ. Bởi vậy, hợp đồng phải được cân nhắc, xem xét kỹ về nội dung trước khi ký kết để tránh những hiểu nhầm, những tranh chấp không đáng có về sau. Đàm phán là quá trình mà hai hay nhiều bên tiến hành thương lượng các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Việc đàm phán thành công không những tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mà còn có thể tạo ra các mối quan hệ làm ăn cho doanh nghiệp. Đàm phán thành công đòi hỏi doanh nghiệp phải nghiên cứu và chuẩn bị kĩ lưỡng cho quá trình đàm phán. Sau khi đã đàm phán thành công, hai bên sẽ ký kết hợp đồng xuất khẩu. Hợp đồng được thể hiện dưới dạng văn bản, là cơ sở để ràng buộc các bên về trách nhiệm và nghĩa vụ. Doanh nghiệp cần xem xét kĩ những điều khoản trong nội dung của hợp đồng nhằm tránh hiểu nhầm và những tranh chấp có Phùng Vũ An Hải 16 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thể xảy ra trong tương lai. (vii) Xây dựng chiến lược Marketing trên thị trường xuất khẩu Sau khi đã nghiên cứu thị trường, lựa chọn được thị trường và phân đoạn thị trường, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược Marketing của mình trên thị trường mới. Đây được coi là bước cuối cùng trong hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp. Chiến lược Marketing quốc tế chủ yếu gồm các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến. Xây dựng chiến lược marketing sẽ là cơ sở cho sự phát triển lâu dài và bền vững của doanh nghiệp. 1.1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp 1.1.2.5.1. Các nhân tố chủ quan Các nhân tố chủ quan là những nhân tố mà doanh nghiệp có thể kiểm soát được: - Chiến lược kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp: Khi tham gia thị trường quốc tế, các doanh nghiệp phải hoạch đinh chiến lược kinh doanh quốc tế phù hợp với điều kiện của bản thân và mục tiêu của doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh quốc tế sẽ là định hướng cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh quốc tế có thể ảnh hưởng tới hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu. Nếu mở rộng thị trường là một trong những mục tiêu ưu tiên trong chiến lược kinh doanh quốc tế thì doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực của mình tới hoạt động mở rộng thị trường hơn. - Chiến lược Marketing quốc tế của doanh nghiệp: Marketing ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tham gia kinh doanh quốc tế càng cần có một chiến lược Marketing quốc tế rõ ràng. Chiến lược Marketing quốc tế là cơ sở cho Phùng Vũ An Hải 17 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp sự bền vững của hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu. - Khả năng cạnh tranh của doanh ngiệp: Khả năng cạnh tranh cũng ảnh hưởng tới khả năng mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh cao sẽ dễ dàng mở rộng thị trường hơn so với những doanh nghiệp có khả năng kém hơn. - Tiềm lực của doanh nghiệp: Tiềm lực của doanh nghiệp ảnh hưởng tới khả năng mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có tiềm lực mạnh sẽ có khả năng mở rộng thị trường cao hơn. 1.1.2.5.2.Các nhân tố khách quan Các nhân tố khách quan là những nhân tố nằm bên ngoài doanh nghiệp mà doanh nghiệp không thể kiểm soát chúng. Khi quyết định mở rộng thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp sẽ chịu sự ảnh hưởng của những yếu tố thuộc quốc gia xuất khẩu và quốc gia nhập khẩu:  Các nhân tố thuộc quốc gia nhập khẩu - Kinh tế: bao gồm những nhân tố có tác động trực tiếp tới các yếu tố cấu thành thị trường như giá cả, cung, cầu … Mọi sự thay đổi trong những yếu tố này đều ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường cũng như hoạt động mở rộng thị trường của doanh nghiệp. - Văn hóa: Các quốc gia có những nền văn hóa khác nhau. Sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, tôn giáo, lối sống, thói quen tiêu dùng … đôi khi trở thành rào cản đối với hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế thường phải nghiên cứu kĩ văn hóa của nước nhập khẩu. - Chính trị - luật pháp: Môi trường chính trị ổn định, hệ thống luật pháp hoàn thiện là một trong những điều kiện tốt để doanh nghiệp mở rộng được thị trường xuất khẩu. Ngược lại, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn hơn khi mở rộng xuất khẩu sang thị trường một quốc gia có hệ thống Phùng Vũ An Hải 18 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp luật pháp yếu kém, chính trị bất ổn. - Môi trường cạnh tranh: Đây là một yếu tố có ảnh hượng trực tiếp đến hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp. Môi trường cạnh tranh gay gắt sẽ trở thành một rào cản rất lớn đối với doanh nghiệp khi mở rộng thị trường xuất khẩu; đặc biệt với những doanh nghiệp vừa và nhỏ - khả năng cạnh tranh còn hạn chế.  Các nhân tố thuộc quốc gia xuất khẩu - Cơ sở hạ tầng: Một quốc gia có hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển sẽ là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước phát triển. Điều kiện thuận lợi này sẽ giúp những doanh nghiệp trong nước có được lợi thế trong sản xuất kinh doanh. Do đó gián tiếp thúc đẩy hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu. - Các chính sách về xuất khẩu của chính phủ: mỗi quốc gia có chính sách riêng về xuất khẩu của mình. Những chính sách và quy định này có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp, qua đó ảnh hưởng tới hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu. Một quốc gia có chính sách thông thoáng hay khuyến khích xuất khẩu sẽ tạo điều kiện cho hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước, và ngược lại. - Quan hệ thương mại với các quốc gia khác: Quan hệ tốt đẹp của một quốc gia với quốc gia khác sẽ trở thành điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường xuất khẩu. 1.1.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp Đánh giá hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp là một việc làm cực kì quan trọng. Hoạt động này giúp doanh nghiệp đánh giá được thành công cũng như thất bại của mình trong việc mở rộng thị trường. Để Phùng Vũ An Hải 19 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp đánh giá hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp ta có thể sử dụng một số chỉ tiêu: (i) Số lượng thị trường xuất khẩu thực Sau khi liệt kê số lượng thị trường hiện tại (T1), số lượng thị trường mới mở (T2), số lượng thị trường bị đánh mất (T3) và số lượng thị trường mới khôi phục (T4) được, ta có thể tính toán số lượng thị trường xuất khẩu thực hàng năm bằng công thức: T = T1 + T2 – T3 + T4 Nếu số lượng thị trường xuất khẩu thực tăng qua các năm chứng tỏ hoạt động mở rộng thị trường của doanh nghiệp đã có hiệu quả. Ngược lại, nếu số thị trường xuất khẩu thực hàng năm giảm hoặc biến động thất thường qua các năm cho thấy hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu chưa đạt được hiệu quả. (ii) Chỉ tiêu đánh giá tốc độ tăng số lượng thị trường xuất khẩu bình quân Chỉ tiêu này được dùng để đánh giá hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp theo chiều rộng. Chỉ tiêu này được tính bằng công thức : t1 + t2 + t3…+tn T= n Trong đó: T: Tốc độ tăng số lượng thị trường xuất khẩu bình quân T1,t2, t3…tn : Số lượng thị trường xuất khẩu mới thực tế hàng năm của doanh nghiệp n: Số năm Sau khi tính được T, có thể đánh giá như sau : Phùng Vũ An Hải 20 Lớp: Kinh doanh Quốc tế 46B
- Xem thêm -