Tài liệu Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu hàng may mặc ở công ty arksun việt nam

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 306 |
  • Lượt tải: 1
tructuyentailieu

Tham gia: 25/05/2016

Mô tả:

Chuyên đề thực tập chuyên ngành 0 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA............................................................................................................................. 2 I.XUẤT KHẨU HÀNG HÓA.............................................................................................................2 1.Khái niệm xuất khẩu hàng hóa.....................................................................................2 2.Vai trò của hoạt động xuất khẩu hàng hóa....................................................................3 2.1 Đối với nền kinh tế thế giới..............................................................................3 2.2 Đối với nền kinh tế quốc gia............................................................................5 2.3 Đối với doanh nghiệp........................................................................................7 3.Các hình thức xuất khẩu hàng hóa.........................................................................7 3.1 Xuất khẩu tại chỗ.............................................................................................7 3.2 Gia công xuất khẩu...........................................................................................8 3.3 Ủy thác xuất khẩu.............................................................................................9 3.4 Xuất khẩu tự doanh..........................................................................................9 3.5 Tạm nhập tái xuất............................................................................................9 4.Nội dung hoạt động xuất khẩu hàng hóa.............................................................10 4.1 Nghiên cứu thị trường quốc tế.......................................................................10 4.2 Lập phương án kinh doanh............................................................................11 4.3 Đàm phán và ký kết hợp đồng.......................................................................11 4.4 Thực hiện hợp đồng........................................................................................12 II. MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU................................................................................12 1.Khái niệm...............................................................................................................12 2.Các biện pháp để mở rộng thị trường xuất khẩu................................................13 2.1 Giải pháp về công nghệ..................................................................................13 2.2. Chiến lược sản phẩm.....................................................................................13 2.3 Chính sách phân phối.....................................................................................15 2.4 Chính sách Marketing....................................................................................16 2.5 Biện pháp thúc đẩy từ phía nhà nước...........................................................17 3.Vai trò của hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu.................................................17 4.Các chỉ tiêu đánh giá mở rộng thị trường xuất khẩu..................................................19 4.1 Chỉ tiêu về thị phần........................................................................................19 4.2 Chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu...................................................................20 4.3 Chỉ tiêu về số thị trường mới tăng thêm :.....................................................21 III.SỰ CẦN THIẾT MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY ARKSUN VIỆT NAM.................................................................................................................22 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY TẠI CÔNG TY ARKSUN VIỆT NAM...........24 Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B Chuyên đề thực tập chuyên ngành I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ARKSUN VIỆT NAM....................................................24 1. Quá trình hình thành và phát triển công ty................................................................24 2.Cơ cấu tổ chức của công ty............................................................................................................25 2.1.Cơ cấu bộ máy quản lý...................................................................................25 2.2.Cơ cấu tổ chức hoạt động sản xuất................................................................27 2.3. Tổ chức công tác kế toán...............................................................................28 3.Quy trình hoạt động của công ty Arksun Việt Nam...................................................29 4.Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.........................................................32 4.1 Tình hình huy động và sử dung vốn..............................................................32 4.2 Tình hình nhân sự của công ty......................................................................34 4.3 Tình hình trang thiểt bị và cơ sở hạ tầng công ty.........................................34 II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY ARKSUN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY............................................................................36 1.Tình hình hoạt động xuất khẩu của công ty.........................................................36 1.1.Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của công ty.......................................................36 1.2.Cơ cấu thị trường xuất khẩu của công ty.....................................................37 2.Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của công ty...........................39 2.1.Các nhân tố thúc đẩy......................................................................................39 2.2.Các nhân tố cản trở........................................................................................40 3.Xu hướng và chiến lược xuất khẩu của công ty trong thời gian tới..........................42 III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY ARKSUN VIỆT NAM.................................................................................................................42 1.Tình hình chung trên các thị trường xuất khẩu chính................................................42 1.1 Thị trường EU.................................................................................................42 1.1.1 Tổng quan thị trường....................................................................................42 1.1.2 Tình hình cạnh tranh.....................................................................................46 Quốc gia.................................................................................................................47 1.1.3 Xu hướng biến động của thị trường.............................................................48 1.2 Thị trường Mỹ :..............................................................................................48 1.2.1 Tổng quan thị trường........................................................48 1.2.2 Tình hình cạnh tranh.........................................................49 1.2.3 Xu hướng biến động.........................................................51 1.3 Thị trường Nhật..............................................................................................51 1.3.1 Tổng quan thị trường........................................................51 1.3.2 Tình hình cạnh tranh.....................................................................................54 1.3.3 Xu hướng biến động thị trường....................................................................55 2. Các chính sách và hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu tại công ty Arksun Việt Nam......................................................................................................55 2.1 Các chính sách dã thực hiện..........................................................................55 Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B Chuyên đề thực tập chuyên ngành 1 2.1.1 Chính sách sản phẩm........................................................55 Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B Chuyên đề thực tập chuyên ngành 2.1.2 Chính sách về giá............................................................56 2.1.3 Chính sách khách hàng......................................................58 2.2.Các hoạt động thị trường...............................................................................59 2.3. Các chỉ tiêu về hoạt động mở rông thị trường xuất khẩu tại công ty Arksun Việt Nam......................................................................................................61 IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY ARKSUN VIỆT NAM.......................................................................................................................65 1.Những thành tựu đã đạt được.....................................................................................65 1.1. Những thành công trong hoạt động xuất khẩu............................................65 1.2.Những thành công trong hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu...........66 2.Những hạn chế............................................................................................................67 2.3 Nguyên nhân............................................................................................................68 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI CÔNG TY ARKSUN VIỆT NAM.........69 I.MỤC TIÊU- CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI ............................................................................................................................................................ 69 1. Mục tiêu phát triển.....................................................................................................69 1.1 Phương hướng chung trong thời gian sắp tới...............................................69 1.2 Mục tiêu cụ thể cho năm 2008.......................................................................69 2. Chiến lược và nhiệm vụ trong thời gian tới........................................................70 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI CÔNG TY ARKSUN VIỆT NAM..................................................................................70 1.Những cơ hội và xu hướng trên thị trường quốc tế....................................................70 2.Một số giải pháp đề nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động mở rộng thị trường hàng xuất khẩu tại công ty Arksun Việt Nam............................................73 2.1 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý................................................................73 2.2 Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường..............................................74 2.3 Nâng cao chất lượng sản phẩm......................................................................75 2.4. Sử dụng chính sách giá linh hoạt.................................................................76 2.5. Tổ chức mạng lưới tiêu thụ có hiệu quả.......................................................76 2.6.Củng cố, nâng cao uy tín công ty trên thị trường_Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của công ty..........................................................................77 2.7.Một số biện pháp khác...................................................................................79 KẾT LUẬN................................................................................................................ 80 PHỤ LỤC..................................................................................................................82 TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................87 Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B Chuyên đề thực tập chuyên ngành DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU S¬ ®å 1: CÊu tróc thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm A..................18 Hình 1 : cơ cấu bộ máy quản lý công ty TNHH Arksun (Việt Nam)..............26 Biểu đồ 1 : Doanh thu và lợi nhuận của công ty qua các năm...33 Biểu đồ 2 : Cơ cấu doanh thu của công ty theo thị trường tiêu thụ...................................................................................................38 Bảng 1 : Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm tại các thị trường chính của công ty......................................................................36 Bảng 2: Chi tiêu của một số quốc gia EU về hàng may mặc......43 Bảng 3 : Xuất khẩu hàng may mặc vào thị trường EU(15) năm 2002...............................................................................................47 Bảng 4 : Doanh thu của công ty Arksun trên các thị trường chính qua các năm gần đây.....................................................61 Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B Chuyên đề thực tập chuyên ngành 1 LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm đầu thế kỷ XXI trở lại đây, Việt Nam đang nổi lên như một nền kinh tế có động lực phát triển mạnh mẽ và đang hội nhập một cách toàn diện, nhanh chóng với nền kinh tế khu vực và thế giới. Uy tín và mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và hầu hết các quốc gia , khu vực và vùng lãnh thổ trên thế giới đã được nâng lên một cách rõ rệt. Điều đó thể hiện rõ nét ở sự sôi động trong hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong giai đoạn vừa qua.Xu hướng hội nhập và phát triển này đã và đang đem đến cho các doanh nghiệp Việt Nam rất nhiều cơ hội kinh doanh, trong đó, một trong những điều đáng được chú tâm nhất chính là sự mở rộng của thị trường_yếu tố cơ bản của mọi hoạt động sản xuất-kinh doanh. Arksun Việt Nam là một trong những công ty sớm nhận ra tầm quan trọng của hoạt động kinh doanh quốc tế thông qua xuất nhập khẩu.Chính vì lẽ đó, ngay từ khi hình thành, công ty đã hướng mục tiêu của hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế,không ngừng tìm kiếm và khai thác thị trường rộng lớn này.Đứng trước sự chuyển biến của nền kinh tế trong nước, Arksun Việt Nam cũng đang nỗ lực để hòa nhập với xu thế và tận dụng thời cơ mới. Qua quá trình thực tập tại công ty Arksun Việt Nam, nắm bắt được tình hình hoạt động cũng như mục tiêu chiến lược của công ty kết hợp với những kiến thức đã tích lũy, em hi mọng đề tài “Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu hàng may mặc ở công ty Arksun Việt Nam” sẽ đóng góp cho sự phát triển sắp tới của công ty. Đề tài gồm 3 phần chính như sau: *Chương I : Cơ sở lý luận về thị trường xuất khẩu *Chương II : Thực trạng thị trường và hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu tại công ty Arksun Việt Nam *Chương II : Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu hàng may mặc của công ty Arksun Việt Nam. Em xin cám ơn các anh chị, cô chú, ban giám đốc công ty Arksun Việt Nam và thầy giáo hướng dẫn, tiến sĩ Tạ Lợi đã giúp em hoàn thành đề tài này. Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B Chuyên đề thực tập chuyên ngành 2 CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA I.XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 1.Khái niệm xuất khẩu hàng hóa Hàng hóa là một trong những khái niệm cơ bản của kinh tế học, tuy nhiên khái niệm về hàng hóa là có nhiều quan điểm khác nhau, và định nghĩa về hàng hóa cũng thay đổi theo các giai đoạn phát triển kinh tế của con người.Trong thời kỳ sơ khai của nền kinh tế, con người buôn bán bằng cách trao đổi với nhau những vật dụng, công cụ hay lương thực thực phẩm thông qua các công cụ trung gian như chính các vật phẩm đó hoặc cao hơn là vàng, tiền v.v...Do đó trong một thời gian dài, hàng hóa được hiểu là những thứ tồn tại dưới dạng vật chất, có hình dạng xác định trong không gian và có thể trao đổi được.Tuy nhiên khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu con người cao hơn thì những thứ vô hình, cũng có giá trị và có thể trao đổi được như : bằng phát minh sánh chế, các sáng tác nghệ thuật, vận tải, bảo hiểm, v.v...Do đó hàng hóa được hiểu rộng hơn là tất cả những gì có thể trao đổi được. Khái niệm hiểu hàng hóa theo nghĩa rộng hiện nay được sử dụng phổ biến hơn khái niệm hẹp, và thực tế cũng cho thấy sự đúng đắn của nó khi hàng hóa vô hình ngày càng chiếm vai trò quan trọng nhất và doanh thu từ hoạt động kinh doanh hàng hóa vô hình đang chiếm một phần tỷ trọng tăng lên trong mọi nền kinh tế. Xuất khẩu là hoạt động kinh doanh thu doanh lợi bằng cách bán sản phẩm hoặc dịch vụ ra thị trường nước ngoài và sản phẩm hay dịch vụ ấy phải di chuyển ra khỏi biên giới một quốc gia. Tuy nhiên hiện nay các hàng hóa mặc dù chưa ra khỏi biên giới quốc gia nhưng được đưa qua những khu công nghiệp,khu chế xuất, các khu kinh tế Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B Chuyên đề thực tập chuyên ngành 3 ...được gọi là khu hải quan riêng cũng được gọi là hàng hóa xuất khẩu. Do đó khái niệm xuất khẩu hàng hóa đã được mở rộng hơn, luật Thương Mại Việt Nam năm 2005 định nghĩa : ” Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật ”(điều 28). 2.Vai trò của hoạt động xuất khẩu hàng hóa 2.1 Đối với nền kinh tế thế giới Có thể nói, là một trong những hoạt động quan trọng nhất của ngoại thương, xuất khẩu có tầm ảnh hưởng và chi phối đến toàn bộ nền kinh tế thế giới.Đó là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia trong quan hệ kinh tế quốc tế.Ở những nước có nền kinh tế hàng đầu thế giới như Mỹ, Nhật, Trung Quốc v.v... hoạt động xuất khẩu của những nước này có thể là động lực phát triển cho rất nhiều quốc gia khác, đem lại lợi ích kinh tế - xã hội to lớn.Mỗi sự thay đổi trong chính sách xuất khẩu của các quốc gia này đều có ảnh hưởng đến cả nền kinh tế thế giới. Trước hết, hoạt động xuất khẩu tạo ra sự lưu thông hàng hóa trên phạm vi toàn thế giới.Nhu cầu của con người là vô cùng phong phú nhưng khả năng tự đáp ứng lại luôn có hạn. Chính vì thế hoạt động trao đổi đã diễn ra ngay từ thuở sơ khai. Trong những thế kỷ 15-16, hoạt động này đã diển ra mạnh mẽ khi người Châu Âu đi tìm kiếm các vùng đất mới và tiến hàng hoạt động giao thương với Trung quốc, Ấn độ, tạo ra những con đường trao đổi hàng hóa nổi tiếng như “con đường tơ lụa” , “ con đường gốm sứ” ,v.v...Ngày nay, hoạt động xuất khẩu diễn ra vô cùng mạnh mẽ và sôi động trên tất cả các lĩnh vực.Giá trị hàng hóa được xuất khẩu trên toàn thế giới tính trong một ngày sẽ là một con số khổng lồ.Với những nước có nền kinh tế phát triển như Mỹ chẳng hạn, kim ngạch xuất khẩu trong năm 2007 đã đạt tới 1.620 tỷ USD, lớn hơn nhiều lần GDP của nhiều nước phát triển cộng lại. Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B Chuyên đề thực tập chuyên ngành 4 Xuất khẩu là sợi dây liên kết quan trọng giữa các nền kinh tế trên thế giới.Nếu không có xuất khẩu, cũng sẽ không có nhập khẩu, mỗi quốc gia sẽ là một nền kinh tế cô lập chắc chắn sẽ không thể phát triển. Thực tế điều này hầu như không xảy ra và xu hướng hiện nay lại ngược lại hoàn toàn.Nhiều quan hệ quốc tế đã được cải thiện đáng kể khi các tiềm năng xuất- nhập khẩu được khai thác.Hiện nay, các quốc gia, khu vực cũng đang chủ động tiến hành liên kết với một trong các mục đích chính là để xóa bỏ các rào cản, giúp hàng hóa xuất khẩu có thể lưu thông dễ dàng hơn. Xuất khẩu là một trong những yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy quá trình phân công lao động quốc tế, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tài nguyên.Mỗi quốc gia có một lợi thế riêng.Hoạt động xuất khẩu giúp quốc gia đó đẩy mạnh hiệu quả khai thác lợi thế có được, có thể là về tài nguyên, về nhân lực hay công nghệ, v.v...nhờ đó quá trình chuyên môn hóa quốc tế được diễn ra.Bên cạnh những ý nghĩa và lợi ích đối với quốc gia xuất khẩu, việc xuất khẩu cũng có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế của quốc gia nhập khẩu, đặc biệt là các nước chậm và đang phát triển, gián tiếp giúp các quốc gia này phát triển nền kinh tế trong nước, tiếp cận được với những công nghệ, kinh nghiệm cao hơn.Do đó xuất khẩu cũng góp phần giảm dần khoảng cách giữa các nền kinh tế, tạo ra sự phát triển ở toàn bộ nền kinh tế thế giới. Đối với một số mặt hàng đặc biệt như năng lượng ( điện và đặc biệt là xăng dầu ) thì việc xuất khẩu những mặt hàng này có ảnh hưởng rất lớn đến cả nền kinh tế thế giới.Chỉ một thay đổi nhỏ của những nước xuất khẩu mặt hàng này ( ví dụ như hiệp hội xuất khẩu dầu lửa OPEC ) cũng có thể gây ra những tác động to lớn đến toàn bộ thị trường.Có thể nói đây là những mặt hàng xuất khẩu có vai trò cực kì quan trọng và vì thế luôn được quan tâm và kiểm soát rất chặt chẽ. Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B Chuyên đề thực tập chuyên ngành 5 2.2 Đối với nền kinh tế quốc gia Xuất khẩu là một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất của mỗi quốc gia.Đối với các nước đang phát triển như Việt nam, việc nhập khẩu các công nghệ, tiến bộ của nước ngoài để hiện đại hóa nền kinh tế trong nước là một điều tất yếu, nhất là khi khả năng tự nghiên cứu và ứng dụng còn hạn chế và chủ động “đi tắt đón đầu”. Tuy nhiên để thực hiện được điều đó thì phải cần một lượng lớn ngoại tệ.Trong các nguồn cung ngoại tệ chính gồm : kiều hối, đầu tư gián tiếp vào thị trường chứng khoán của các quỹ và nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư trực tiếp và gián tiếp, du lịch , các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng và xuất khẩu, thì xuất khẩu là công cụ giúp mang lại nhiều ngoại tệ nhất và đồng thời đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế và ít nhược điểm nhất so với các hình thức huy động ngoại tệ còn lại. Việc đẩy mạnh xuất khẩu giúp quốc gia tăng cường hiệu quả khai thác nguồn lực, phát huy tốt hơn các lợi thế qua đó tạo ra quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nước.Xuất khẩu là công cụ để các quốc gia thể hiện và khai thác lợi thế so sánh trong ngoại thương.Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với các nước kém và đang phát triển vì những nước này có lượng vốn hạn chế, nên càng cần phải sử dụng có hiều quả, tập trung và tránh lãng phí. Trong kinh doanh hàng hóa cũng như dịch vụ. điều quan trọng nhất chính là thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nếu chỉ bó gọn thị trường trong nước thì nền kinh tế quốc gia nói chung sẽ chỉ phát triển đến một mức nhất định mà thôi.Bên cạnh đó, nếu thị trường quá nhỏ, sẽ dẫn đến cạnh tranh quá gay gắt và lợi thế có thể sẽ thuộc về một hoặc một nhóm doanh nghiệp, dễ dẫn đến độc quyền, như vậy có thể gây hại cho nền kinh tế. Tuy nhiên, xuất khẩu giúp thị trường trong nước mở rộng ra quốc tế, đem lại vô vàn cơ hội kinh doanh mới cho mọi ngành nghề, lĩnh vực trong nước.Không những thế, nó còn có thể mở ra những ngành nghề mới như : vận tải quốc tế, tư vấn quốc tế , v.v.. Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B Chuyên đề thực tập chuyên ngành 6 Trong nền kinh tế thế giới, quốc gia nào có kim ngạch xuất khẩu lớn sẽ có một vị thế quan trọng không những trong kinh tế mà cả chính trị-xã hội.Những quốc gia lớn luôn lấy thế mạnh về xuất khẩu làm công cụ tạo ra vị thế của mình trên trường quốc tế. Đôi khi nó có thể được sử dụng để phục vụ cả những mục đích chính trị. Những quốc gia nhỏ , kém phát triển cũng qua xuất khẩu để có thêm hoặc thắt chặt hơn các mối quan hệ quốc tế, qua đó dần dần nâng cao vị thế quốc gia mình. Thông qua xuất khẩu, các quốc gia có thể học hỏi kinh nghiệm phát triển, tiếp thu khoa học kỹ thuật mới từ các nước nhập khẩu để áp dụng phát triển kinh tế trong nước.Thực tế đây là điều phổ biến ở rất nhiều quốc gia trên thế giới.Điển hình như Trung Quốc,trước đây vốn được xem là nước có trình độ kỹ thuật lạc hậu, chất lượng sản phẩm không cao, tuy nhiên với việc trong vài năm trở lại đây, nước này đã chú trọng đến gia công và xuất khẩu, với kim ngạch xuất khẩu năm 2007 lên đến 1.220 tỷ USD, đứng thứ 2 thế giới và được mệnh danh là “công xưởng của thế giới” , Trung Quốc đã tận dụng điều này để tiếp thu và nâng cao trình độ sản xuất trong nước.Giờ đây, rất nhiều mặt hàng công nghệ cao đã được sản xuất ở Trung Quốc mà vẫn hạ được giá thành, và hàng hóa Trung Quốc cũng không còn mang tiếng là hàng chất lượng kém nữa. Xuất khẩu cũng giúp tạo công ăn việc làm cho lao động trong nước, tạo động lực cho nhiều ngành kinh tế khác phát triển. Có thể lấy một ví dụ điển hình là : nếu một quốc gia có đường bờ biển và ngành vận tải biển, nếu trong hoạt động xuất khẩu, các hợp đồng xuất khẩu được ký kết theo phương thức CIF thì sẽ đồng thời tạo cơ hội kinh doanh cho chính các hãng tàu trong nước và thúc đẩy ngành vận tải biển phát triển, không những thế, hãng bảo hiểm cũng có thêm khách hàng quốc tế và các hợp đồng bảo hiểm vận tải.Đó là điều thường gặp ở các quốc gia đang phát triển vì các ngành, lĩnh vực của họ có mối liên hệ khá chặt chẽ với nhau, điều mà nhiều quốc gia đang phát triển Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B Chuyên đề thực tập chuyên ngành 7 chưa làm được. Xuất khẩu có thể mở lối ra cho nhiều ngành nghề, sản phẩm mà việc tiêu thụ trong nước có thể gặp nhiều khó khăn hoặc ít có cơ hội phát triển hơn, ví dụ như ngành thủ công nghiệp, văn hóa-du lịch , v.v... 2.3 Đối với doanh nghiệp Trên thực tế, các doanh nghiệp chính là những người nhạy bén nắm bắt được tầm quan trọng của xuất khẩu vì nó đem lại cho họ rất nhiều cơ hội tiếp cận những thị trường mới, những cơ hội kinh doanh mới và các quan hệ hợp tác làm ăn mới đầy tiềm năng.Việc thị trường được mở rộng đồng nghĩa với việc khách hàng thực tế cũng như khách hàng tiềm năng tăng lên, không những làm tăng doanh thu , đặc biệt là doanh thu theo ngoại tệ của doanh nghiệp, tăng uy tín, thương hiệu mà còn đảm bảo tương lai cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giảm thiểu các rủi ro từ thị trường. Xuất khẩu đặt ra cho doanh nghiệp nhiều nhu cầu, đòi hỏi mới như : mở rộng quy mô để đáp ứng được nhu cầu thị trường, tăng cường hiệu quả sản xuất và nâng cao chất lượng để thỏa mãn nhu cầu mới, nghiên cứu sản phẩm mới phù hợp với thị trường, có thể phải thay đổi cả quy trình sản xuất, cải tiến kỹ thuật để vượt qua được những rào cản phi thuế quan,v.v...Tính cạnh tranh trên thị trường mới cũng luôn rất gay gắt, đặc biệt là những thị trường khó tính hoặc có lợi thế về quy mô, do đó cũng đặt ra cho doanh nghiệp yêu cầu tự hoàn thiện để thích nghi và tồn tại được.Như vậy xuất khẩu không những là cơ hội mà cũng là thử thách để các doanh nghiệp vươn lên phát triển và tự hoàn thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình. 3.Các hình thức xuất khẩu hàng hóa 3.1 Xuất khẩu tại chỗ -Khái niệm : Xuất khẩu tại chỗ là hình thức mà hàng hóa sản xuất tại Việt Nam bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho một doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B Chuyên đề thực tập chuyên ngành 8 Xuất khẩu tại chỗ có đặc điểm : +Hợp đồng kí kết là hợp đồng ngoại thương +Hàng hóa không xuất ra khỏi Việt Nam +Thương nhân nước ngoài phải tiến hành thanh toán ngay tại quốc gia xuất khẩu +Vẫn phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật Xuất khẩu tại chỗ có nhiều ưu điểm về chi phí và rủi ro thấp cũng như các ưu đãi về thuế, tuy nhiên thủ tục lại phức tạp và sức cạnh tranh của hàng hóa bị ảnh hưởng nhiều bởi nền kinh tế trong nước, do đó thích hợp với các doanh nghiệp có vốn FDI hoặc các doanh nghiệp Việt Nam đang tìm cách tiếp cận thị trường mới. 3.2 Gia công xuất khẩu -Khái niệm :Gia công xuất khẩu là phương thức xuất khẩu trong đó người đặt gia công ở nước ngoài cung cấp máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu thành phẩm hoặc bán thành phẩm, v.v.. và định mức cho trước; người nhận gia công trong nước tổ chức quá trình sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng; toàn bộ sản phẩm được giao lại cho bên đặt gia công để thu tiền công. Hình thức xuất khẩu này có đặc điểm : +Sản phẩm thường được sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công. +Toàn bộ sản phẩm sau khi hoàn thành được giao lại cho bên đặt gia công +Bên đặt gia công có thể giúp đỡ kỹ thuật cho bên nhận gia công +Doanh nghiệp gia công sau khi hoàn thành hợp đồng phải thanh khoản với cơ quan hải quan. Gia công xuất khẩu có ưu thế về chi phí và rủi ro rất thấp nhưng hiệu quả thấp, lợi nhuận không cao, không phải hình thức kinh doanh lâu dài, do đó chỉ phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mới bắt đầu thâm nhập thị trường quốc tế hoặc các doanh nghiệp muốn nâng cao năng lực và kỹ thuật sản xuất thì tiến hành song song gia công và xuất khẩu tự doanh. Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B Chuyên đề thực tập chuyên ngành 9 3.3 Ủy thác xuất khẩu -Khái niệm : Ủy thác xuất khẩu là hình thức kinh doanh dịch vụ thương mại thông qua xuất khẩu hàng hóa cho một doanh nghiệp và hưởng phí. Ủy thác xuất khẩu có đặc điểm : +Bên nhận ủy thác thực hiện hợp đồng ủy thác chứ không phải hợp đồng ngoại thương. +Bên nhận ủy thác không được nhận lợi nhuận từ hàng hóa xuất khẩu. Hình thức xuất khẩu này có ưu điểm là chi phí thấp, đòi hỏi ít vốn nhưng lại kém chủ động và dễ phát sinh tranh chấp thương mại giữa các bên.Do đó nó chủ yếu phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ, mới tham gia vào thị trường. 3.4 Xuất khẩu tự doanh -Khái niệm : Xuất khẩu tự doanh là việc doanh nghiệp tự tổ chức sản xuất hoặc thu mua và tự tìm kiếm khách hàng để xuất khẩu. Với hình thức này, doanh nghiệp hoàn toàn chủ động từ khâu tìm kiếm, sản xuất đến tìm khách hàng và tiêu thụ sản phẩm.Hình thức này giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, quy mô và năng lực cạnh tranh rất tốt, tích lũy được kinh nghiệm kinh doanh quốc tế không qua trung gian và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên nó cũng đòi hỏi chi phí rất cao, đặc biệt là công tác tìm hiểu thị trường và thị hiếu khách hàng, đòi hỏi doanh nghiệp có vốn lớn và thường sản phẩm đã có thương hiệu nhất định.Rủi ro cũng cao hơn các phương thức xuất khẩu khác. Do đó thường những doanh nghiệp lớn và muốn mở rộng thị trường hoặc các doanh nghiệp đã có kinh nghiệm trong hoạt động xuất khẩu mới sử dụng hình thức xuất khẩu tự doanh. 3.5 Tạm nhập tái xuất -Khái niệm : Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam ( theo Luật thương mại năm 2005). Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B Chuyên đề thực tập chuyên ngành 10 Hình thức tạm nhập tái xuất có đặc điểm : +Quá trình thực hiện gồm việc tiến hành 2 hợp đồng riêng biệt : hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng xuất khẩu trên cùng một hàng hóa. +Hàng hóa tạm nhập được hoàn thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam. +Việc thanh toán được thực hiện theo các quy định về quản lý ngoại hối của nhà nước. Hình thức xuất khẩu này có nhiều ưu điểm như : không phải chịu thuế nhập khẩu, đem lại nguồn thu ngoại tệ khá lớn và nhiều kinh nghiệm kinh doanh quốc tế; tuy nhiên hợp đồng thường có thời gian thực hiện dài, rủi ro khá cao, thủ tục hai quan phức tạp. *Ngoài những hình thức xuất khẩu chủ yếu trên, còn có một số hình thức xuất khẩu khác như : chuyển khẩu, mậu dịch biên giới, tổ chức phân phối tại nước nhập khẩu. 4.Nội dung hoạt động xuất khẩu hàng hóa Hoạt động xuất khẩu hàng hóa thực chất về mục đích cũng là một hoạt động tiêu thụ hàng hóa nhưng là ở thị trường nước ngoài.Do đó về đặc điểm và nội dung cơ bản nó cũng giống với hoạt động tiêu thụ hàng hóa trong nước.Tuy nhiên nội dung hoạt động xuất khẩu hàng hóa lại phức tạp hơn nhiều do nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố hơn đặc biệt là các yếu tố quốc tế và cách thức tiến hành, thủ tục cũng phức tạp hơn. Nhìn chung, hoạt động xuất khẩu hàng hóa được tiến hành qua các bước chính như sau : 4.1 Nghiên cứu thị trường quốc tế Bước đầu tiên không thể thiếu đối với bất kì một mặt hàng nào muốn có thể tiêu thụ tại một thị trường nhất định là phải phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của thị trường đó. Muốn biết được điều đó, doanh nghiệp xuất khẩu phải tiến hành nghiên cứu kỹ thị trường.Việc nghiên cứu thị trường quốc tế bao gồm : Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B Chuyên đề thực tập chuyên ngành 11 +Nghiên cứu thị trường hàng hóa quốc tế : nghiên cứu các sản phẩm cùng loại ( cạnh tranh ) , các sản phẩm thay thế , các sản phẩm hỗ trợ , v.v... hiện có trên thị trường; đặc trưng các sản phẩm này và thị hiếu, đánh giá người tiêu dùng về các sản phẩm đã có...từ các thông tin đó có thể giúp doanh nghiệp hình dung trước vị trí sản phẩm khi đưa vào thị trường. +Nghiên cứu dung lượng thị trường : Xem xét thị phần hiện tại của thị trường, số lượng người tiêu dùng hiện có, số lượng khách hàng tiềm năng, các xu hướng về thị hiếu người tiêu dùng v.v...từ đó có thể bước đầu xác định thị phần dự kiến của sản phẩm... +Lực chọn đối tác : lựa chọn đối tác thích hợp để quảng bá, phân phối và tiêu thụ sản phẩm. +Nghiên cứu giá cả : nghiên cứu mức giá các sản phẩm hiện có trên thị trường, thu nhập người tiêu dùng, đánh giá của họ về giá hiện hành, từ đó có các điều chỉnh và dự kiến giá bán. 4.2 Lập phương án kinh doanh Trong bước này, thông thường doanh nghiệp tiến hàng 3 hoạt động : +Đánh giá thị trường : thông qua các thông tin đã thu thập được từ bước thứ nhất, doanh nghiệp xác định các thông số cần thiết của thị trường như: quy mô, thị phần, dung lượng...; đánh giá xu hướng phát triển của thị trường và những cơ hội và thách thức trên thị trường đó. +Đánh giá doanh nghiệp : trên cơ sở các số liệu và quá trình nghiên cứu sản phẩm, tình hình hoạt động kinh doanh...doanh nghiệp tiến hành đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu. +Lập kế hoạch sản xuất : doanh nghiệp xác định các chỉ tiêu cho sản xuất sản phẩm như : số lượng, năng xuất, giá bán,v.v.. 4.3 Đàm phán và ký kết hợp đồng Đàm phán là việc các doanh nghiệp xuất khẩu trao đổi, thương lượng để đi đến nhất trí với nhau về các vấn đề liên quan đến hợp đồng.Đàm phán Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B Chuyên đề thực tập chuyên ngành 12 thường được thực hiện theo một số phương thức như : +Đàm phán trực tiếp. +Đàm phán qua thư tín. +Đàm phán qua điện thoại. 4.4 Thực hiện hợp đồng Sau khi kí kết hợp đồng, doanh nghiệp xuất khẩu tiến hành thực hiện hợp đồng theo quy trình sau : +Mở và kiểm tra L/C (nếu có) +Xin giấy phép xuất khập khẩu (nếu có ) +Chuẩn bị hàng xuất +Thuê tàu +Kiểm định hàng hóa +Mua bảo hiểm hàng hóa (nếu có) +Làm thủ tục hải quan +Giao hàng lên tàu +Thanh toán +Giải quyết tranh chấp (nếu có) II. MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 1. Khái niệm Thị trường xuất khẩu là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ quốc tế trong đó doanh nghiệp đóng vai trò là bên bán sản phẩm của mình. Như vậy, hiểu một các đơn giản thì mở rộng thị trường chính là việc mở rộng không gian trao đổi buôn bán hàng hóa.Thực tế đó là việc mở rộng về địa lý và khách hàng của chính sản phẩm ban đầu.Trong thời kỳ phát triển hưng thịnh của ngoại thương, các quốc gia phương tây đã ồ ạt đi khai phá các vùng đất mới, chiếm cứ là thuộc địa đồng thời biến những nơi mới tìm được trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của chính quốc. Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B Chuyên đề thực tập chuyên ngành 13 Tuy nhiên, khi sản xuất đạt năng xuất cao, việc mở rộng quy mô về địa lý dần khó khăn hơn, khái niệm mở rộng thị trường cũng được mở rộng ra và hiểu với ý nghĩa gồm cả các hoạt động nhằm : đa dạng hóa sản phẩm, tìm tòi đáp ứng những nhu cầu mới của chính những khách hàng cũ,v.v... Việc mở rộng thị trường nhằm tìm ra những cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp, tăng doanh thu và lợi nhuận cho chủ sở hữu.Đó là quan niệm phổ biến nhất,tuy nhiên theo quan niệm người Nhật thì thứ quyết định hiệu quả hoạt động kinh doanh không phải là doanh thu mà là thị phần vì “doanh thu mất có thể lấy lại được nhưng thị phần mất thì rất khó có thể lấy lại được”, do đó người Nhật coi mục đích quan trọng nhất của việc mở rộng thị trường là phải tăng thị phần. Như vậy, dù quan điểm nào thì mục đích của hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu xét đến cùng vẫn là nhằm tăng quy mô hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên trường quốc tế. 2.Các biện pháp để mở rộng thị trường xuất khẩu 2.1 Giải pháp về công nghệ Các thị trường xuất khẩu mà doanh nghiệp hướng tới thường luôn đòi hỏi rất cao về chất lượng hàng hóa; bên cạnh đó là những quy định đã được tiêu chuẩn hóa về các mặt khác như : an toàn, vệ sinh, thân thiện với môi trường , v.v...Do đó để đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu từ phía thị trường và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, doanh nghiệp phải đặc biệt chú trọng tới yếu tố công nghệ và không ngừng hoàn thiện quy trình sản xuất, liên tục đổi mới, hiện đại hóa công nghệ sử dụng.Sự lạc hậu về công nghệ luôn khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều bất lợi khi xuất khẩu. 2.2. Chiến lược sản phẩm Trong chiến lược về sản phẩm, có 2 chiến lược thường được sử dụng nhiều nhất là : chiến lược về giá và chiến lược về chất lượng. Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B Chuyên đề thực tập chuyên ngành 14 *Chiến lược hạ giá thành sản phẩm Đối với bất kỳ sản phẩm nào, giá thành luôn là một công cụ cạnh tranh mạnh và thường được ưu tiên hàng đầu.Do đó trong chiến lược về giá, để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, điều đầu tiên người ta thường nghĩ tới chính là hạ giá. Hạ giá thành của sản phẩm là những nỗ lực của doanh nghiệp nhằm đưa giá sản phẩm xuống mức thấp nhất có thể thông qua giảm các loại chi phí.Hạ giá hợp lý đồng nghĩa với sức cạnh tranh của sản phẩm so với hàng hóa cùng loại sẽ tăng lên rõ rệt. Có nhiều phương pháp để hạ giá thành như : giảm thiểu chi phí nguyên liệu đầu vào; đổi mới công nghệ, sử dụng các công nghệ có hiệu quả tương đương hoặc cao hơn nhưng lại tốn ít chi phí hơn; mở rộng quy mô sản xuất để khai thác lợi thế về quy mô; khai thác đường cong kinh nghiệm; nâng cao hiệu quả công tác quản trị chi phí; áp dụng các phương thức sản xuất tiết kiệm chi phí, chẳng hạn phương pháp lưu kho “just in time” của Toyota; v.v...Tuy nhiên, một mặt doanh nghiệp áp dụng các cách thức để gảm chi phí , hạ giá thành sản phẩm, nhưng mặt khác vẫn phải chú trọng đến chất lượng sản phẩm.Đây là hai vấn đề tưởng chừng trái ngược nhau nhưng thực tế lại luôn gắn bó không thể tách rời hoặc xem nhẹ bên nào. Hạ giá trong thời đại hiện nay vẫn là chính sách được ưu tiên, tuy nhiên trong kinh doanh, muốn thực sự thành công thì doanh nghiệp không phải chỉ sử dụng chính sách giảm giá mà phải sử dụng chính sách giá một cách linh hoạt, phải dựa trên cả những đặc trưng của sản phẩm và thị trường nữa.Nếu không khéo léo thì có thể chính việc giảm giá lại đem lại thất bại chứ không phải thành công. *Chính sách về chất lượng. Trong nhiều trường hợp, chính sách sản phẩm về chất lượng lại có Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B Chuyên đề thực tập chuyên ngành 15 hướng đi ngược với chính sách về giá, khi ưu tiên phát triển chất lượng sản phẩm cho dù giá có thể tăng. “Chất lượng của một sản phẩm nào đó là tổng hợp tất cả các tính chất biểu thị giá trị sử dụng, phù hợp với nhu cầu của xã hội nhất định,đảm bảo yêu cầu của người sử dụng nhưng cũng phải đảm bảo các tiêu chuẩn thiết kế và khả năng của từng nước” Trên thực tế chất lượng mới là vũ khí cạnh tranh số một ( nhưng có thể không biểu hiện rõ rệt như giá) vì chất lượng có ảnh hưởng quyết định tới thái độ và niềm tin của người tiêu dùng đến sản phẩm.Xét cho cùng chất lượng mới là tiêu chí cuối cùng mà người sản xuất và khách hàng hướng tới. Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng cũng phải quan tâm tới việc giảm chi phí, đặc biệt là tránh lãng phí , phải xét đến tính hiệu quả kinh tế về lâu dài.Đồng thời, dù chất lượng tốt đến mấy cũng phải có giá phù hợp, nếu không cũng sẽ dẫn đến thất bại. Như vậy có thể thấy, muốn đạt được thành công thì doanh nghiệp phải khéo léo sử dụng kết hợp cả hai chính sách này trong chiến lược sản phẩm của mình. 2.3 Chính sách phân phối Trên thực tế, các doanh nghiệp xuất khẩu nước ta thường gặp rất ngiều khó khăn trong hoạt động thị trường do thiếu kinh nghiệm.Do đó trong hoạt động trao đổi, xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm trong nước thường nhận phần thiệt hoặc thậm chí xảy ra tranh chấp thương mại.Do đó việc nâng cao năng lực họat động thị trường là điều vô cùng cần thiết hiện nay.Trọng tâm là phải xác định được chính sách thương mại của doang nghiệp để qua đó xác định cách thức ứng xử trên thị trường. Chính sách phân phối sản phẩm gồm toàn bộ các hoạt động, giải pháp, cách thức thực hiện cũng như chiến lược, chiến thuật phân phối nhằm đảm bảo quá trình đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng đạt hiệu quả cao. Đỗ Cường Kinh doanh Quốc tế 46B
- Xem thêm -