Tài liệu Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế của công ty tnhh thương mại và công nghệ anh quân

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TÓM LƢỢC Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, dù doanh nghiệp thƣơng mại hay doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển phải có thị trƣờng để tiêu thụ sản phẩm của mình.Vì vậy hoạt động mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế của công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân là vô cùng quan trọng nhƣng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn: Chất lƣợng sản phẩm, giá cả, nguồn hàng nhập khẩu, tỷ giá hối đoái, các chính sách mở rộng thị trƣờng tiêu thụ của công ty…Hiện nay nhiều doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế và cơ quan quản lý nhà nƣớc về trang thiết bị y tế đã đi vào nghiên cứu các giải pháp nhằm mở rộng thị trƣờng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm. Đề tài đã tập trung nghiên cứu về các giải pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế của công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân trong thời gian tới. Đề tài sử dụng phƣơng pháp : Thu nhập dữ liệu, phƣơng pháp so sánh, phân tích, phƣơng pháp chỉ số, đồ thị , biểu vẽ…Đề tài khóa luận không những đêm lại bản thân ngƣời nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế mà còn đƣa ra đƣợc các giải pháp nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế của công ty. -1- LỜI CẢM ƠN Viết một khóa luận khoa học là một trong những việc khó nhất mà chúng em phải hoàn thành từ trƣớc đến nay. Trong quá trình thực hiện đề tài chúng em đã gặp rất nhiều khó khăn khăn và bở ngỡ. Em xin bày tỏ lòng kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS - Hà Văn Sự Trƣởng khoa Kinh Tế -Trƣờng Đại học Thƣơng Mại đã tận tình giúp đỡ và động viên em trong suốt quá trình làm khóa luận tốt nghiệp. Đồng thời em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trong khoa Kinh Tế - Trƣờng Đại học Thƣơng Mại đã tạo điều kiện cho em đƣợc hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, Ngày 18 Tháng 5 Năm 2012. Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc -2- MỤC LỤC Tính 1. cấp thiết nghiên cứu của đề liên quan. nghiên cứu. nghiên cứu. tài………………………………………………….1 2. Tổng quan các công trình nghiên tuyên bố vấn và phạm cứu ……………………………………2 3. Xác lập và đề ……………………………………………..3 4.Mục tiêu , đối tƣợng vi ………………………………………...4 Phƣơng 5. pháp nghiên cứu……………………………………………………………...5 6.Kết cấu khóa luận………………………………………………………………………6 Chƣơng 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ……………………………………………………….....7 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN……………………………………………………...7 1.1.1 Khái niệm thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm…………………………………………….7 1.1.2 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm ……………………………………………………….7 1.1.3 Khái niệm mở rộng phẩm.………………………………………7 -3- thị trƣờng tiêu thụ sản 1.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT CỦA VẤN ĐỀ MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRANG TBYT. …………….…………………………………………………….7 1.2.1 Đặc điểm sản phẩm trang thiết bị y tế và thị trƣờng trang thiết bị y tế Việt Nam….8 1.2.2 Vai trò của mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp………….......10 1.3 NỘI DUNG VÀ NGUYÊN LÝ GIẢI QUYẾT VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ……………………………………..11 1.3.1 Quan điểm về mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiêp…………..11 1.3.2 Các hình thức và chỉ tiêu đánh giá việc mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. …………………………………………………………………………….13 1.3.3 Các công cụ và chính sách mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp…………………………………………………………………………… ……….14 Chƣơng 2 : THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN.………………………………………………………………………………… ….17 2.1 KHÁT QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA NHÂN TỐ MÔI TRƢỜNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ……………………………………………………………………………………..17 2.1.1 Khát quát chung về công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân. ………..17 -4- 2.1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của công ty...………………………………………………………………………………….18 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRANG TBYT CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN............................................................................................................................... ..21 2.2.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian vừa qua…………………21 2.2.2 Thực trạng mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của công ty………………….....26 2.3 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN THÔNG QUA NGHIÊN CỨU……………..…29 2.3. 1 Những mặt đạt đƣợc……………………………………………………………….30 2.3.2 Những mặt tồn tại …………………………………...……………………………..29 2.3.3 Các phát hiện thông qua nghiên cứu. ………………………………………………29 Chƣơng 3 : MỘT SÔ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ VỚI NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ TRANG TBYT CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN TRONG THỜI GIAN TỚI…………………………......31 3.1 MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRANG TBYT CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN TRONG TỚI………………………………………………...31 -5- THỜI GIAN 3.1.1 Mục tiêu của mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang TBYT của công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân trong thời gian tới…………………………………31 3.1.2 Phƣơng hƣớng mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang TBYT của công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân trong thời gian tới........................................32 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRANG TBYT CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN TRONG THỜI GIAN TỚI……………………………………………………………….32 3.2.1 Giải pháp về sản phẩm……………………………………………………………...32 3.2.2 Giải pháp về giá…………………………………………………………………….33 3.2.3 Giải pháp về kênh phân phối……………………………………………………….33 3.2.4 Giải pháp marketing sản phẩm…………………………………………………….35 3.2.5 Một số giải pháp khác………………………………………………........................36 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ……………………………………………………………………38 3.3.1 Về phía nhà nƣớc…………………………………………………………………...38 3.3.2 Về phía ngành………………………………………………………………………39 3.4 Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu………………………………………..40 DANH MỤC TÀI KHẢO………………………………………………...41 -6- LIỆU THAM DANH MỤC BẢNG BIỂU Bản Công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân g 2.1 Bản g 2.2 Bản Bản Một số sản phẩm chính của Công ty Anh Quân thực có giá trị lớn trong năm 2009- năm 2011 Bản Tổng giá trị tiêu thụ các nhóm sản phẩm kinh doanh của công ty Thị phần tiêu thụ sản phẩm trang TBYT Công ty Anh Quân trên thị Bản Tra ng 27 Tra ng 28 Thị phần tiêu thụ sản phẩm trang TBYT Công ty Anh Quân trên thị trƣờng miền Bắc năm 2011 g 2.5 Tra ng 26 trƣờng nội địa g 2.4 Tra ng 24 TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân năm 2009 đến năm 2011 g 2.3 g 2.6 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tra ng 28 Tên khách hàng, giá trị thực hiện năm 2010 và năm 2011 của một số khách hàng chính Tra ng 31 -7- DANH MỤC SƠ ĐỒ, MÔ HÌNH , HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1 Kênh tiêu thụ trực tiếp Sơ đồ 1.2 Kênh tiêu thụ gián tiếp Sơ đồ 3.1 Sơ đồ 3.2 Mô hình ng 17 Tra ng 18 Kênh phân phối trực tiếp công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân Biểu đồ Tra ng 38 Kênh phân phối gián tiếp công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân Tra ng 38 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động mở rộng thị trƣờng tiêu thụ của công ty TNHH Thƣơng Mại và Anh Quân 2.1 2.1 Tra Thị phần tiêu thụ của công ty TNHH Thƣơng Mại và Công Nghệ Anh Quân trên thị trƣờng miền Bắc năm 2011 -8- Tra ng 20 Tra ng 29 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VNĐ Việt nam đồng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TBYT Thiết bị y tế TW Trung ƣơng BVTW Bệnh viện trung ƣơng HAPHACO Công ty dƣợc phẩm và thiết bị y tế Hà Nội BVHN CUBA VNBệnh viện Hà Nội Việt Nam- CUBA Quảng Bình Quảng Bình -9- LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài khóa luận Trƣớc sự thay đổi mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới, dƣới sự tác động của tự do hoá thƣơng mại, quá trình hội nhập, toàn cầu hoá kinh tế quốc tế. Sự thay đổi từng ngày của kỹ thuầt công nghệ thông tin, công nghệ tự động hoá, công nghệ sịnh học. Kinh tế Việt Nam không ngừng từng bƣớc thay đổi mình tích cực thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nƣớc. Đƣa máy móc công nghệ hiện đại thâm nhập vào từng ngành, từng nghề, từng lĩnh vực, công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn, hiện đại hoá trang thiết bị máy móc, cùng với sự khuyến khích của nhà nƣớc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhà nƣớc, liên doanh tƣ nhân, cổ phần tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Là một nƣớc nông nghiệp nghèo đang phát triển, đang tích cực thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nứơc. Chính phủ thƣờng xuyên đề ra những chính sách giúp doanh nghiệp thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá doanh nghiệp ƣu tiên vào hiện đại hoá máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất , phục vụ cho phúc lợi xã hội. Khi kinh tế càng phát triển thì xã hội càng có nhu cầu nâng cao điều kiện sống, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ không ngừng đƣợc gia tăng không chỉ ở những thành phố lớn mà nhu cầu đó, đòi hỏi đó càng một gia tăng cả ở những vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa.. Trong những năm qua thực hiện đƣờng lối của Đảng, đất nƣớc đã ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội. Cùng với bƣớc phát triển chung của đất nƣớc, lĩnh vực văn hoá xã hội ( trong đó có y tế ) đã đạt đƣợc những thành tựu đáng kể nhƣng vẫn còn những vấn đề bức súc cần phải tiếp tục giải quyết. Đảng ta đã quan tâm chỉ đạo công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân thể hiện qua các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và VII, đặc biệt hội nghị lần thứ IV ban chấp hành TW Đảng khoá VII đã ra nghị quyết về: " Những vấn đề cấp bách trong chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân ". Chiến lƣợc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001- 2010, Chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế giai đoạn 2010- 2015. -10- Quốc hội đã thông qua luật bảo vệ sức khoẻ nhân làm cơ sở pháp lý cho việc tiến hành các hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, chỉ thị, quyết định quan trọng để thể chế hoá các quan điểm chỉ đạo của Đảng. Chính vì thế, ƣu tiên vào việc nhập khẩu thiết bị y tế trong chính sách của đảng và nhà nƣớc đang là bƣớc chuyển hƣớng mới trong xu thế hội nhập. Các doanh nghịêp cũng nhận thấy đƣợc sƣ thuận lợi này và từ nhu cầu ngày càng một gia tăng và đa dạng. Bên cạnh đó nền kinh tế thị trƣờng phát triển sẽ tạo sự phân tầng xã hội và tạo ra mức thu nhập không đồng đều giữa các vùng trong đó có ngƣời nghèo, ngƣời sống ở các vùng khó khăn cần đƣợc quan tâm nhiều hơn. Đồng thời đến năm 2020, dân số tiếp tục tăng lên (khoảng 105 triệu ngƣời ) trong đó cơ cấu ngƣời già sẽ tăng cũng đặt ra. Thuận lợi từ phía chính phủ: Mở rộng hệ thống TTB trong các bệnh viện tạo điều kiện phát triển mạng lƣới trung tâm y tế nhà nƣớc, tƣ nhân ở các thành phố lớn, mở rộng ra cả khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo…. Thuận lợi từ phía nhu cầu ngày một tăng của dân cƣ, nhu cầu đƣợc chăm sóc sức khoẻ bằng máy móc thiết bị hiện đại, tiên tiến nhất đảm bảo chính xác, Không nằm ngoài xu hƣớng vận động này, Công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân. Luôn tích cực thực hiện chính sách của nhà nƣớc giao cho các doanh nghiệp, tích cực tìm kiếm thị trƣờng trong và ngoài nƣớc không ngừng mở rộng các lĩnh kinh doanh về trang thiết bị y tế trong từng giai đoạn phát triển của đất nƣớc, của công ty. Sự lớn mạnh của Anh Quân đánh dấu sự định hƣớng đúng đắn, phù hợp của công ty trong xu hƣớng phát triển của đất nƣớc.Nếu nhƣ trƣớc đây, trong giới kinh doanh chỉ biết đến máy móc thiết bị lớn là TECHNO, MACHINO, TOCONTAP Hanoi …thì ngày nay tên tuổi của đã đƣợc nhiều ngƣời biết đến Anh Quân trong lĩnh vực máy móc thiết bị, trang thiết bị y tế . Thị trƣờng trang thiết bị y tế đang là hƣớng đi mới của công ty trong thời gian gần đây, nhiều thuận lợi cùng muôn vạn khó khăn đặt ra trƣớc mắt mà Anh Quân phải đối mặt trong thời gian tới là điều thôi thúc em lựa chọn đề tài nghiên cứu của mình là: “Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế của công ty TNHH thương mại và công nghệ Anh Quân”. 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan. -11- Qua các tài liệu tham khảo: Báo, tạp chí, các bài viết nghiên cứu về mở rộng thị trƣờng đối với các mặt hàng nói chung và đối với mặt hàng trang TBYT nói riêng. Một số luận văn cũ có liên quan tới đề tài của tôi:  Giải pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang TBYT công ty cổ phần trang thiết bị kỹ thuật y tế TP. HCM trên khu vực miền Nam -Trần Phan Thu Trang (2009) -Lớp Anh2 – K44 – KDQT, Đại học Ngoại Thƣơng TPHCM Giai đoạn nhiên cứu: Năm 2007- Năm 2009 Qua luận văn trên, bài khóa luận đƣợc kế thừa những vấn đề mặt lý luận về thị trƣờng trang…về mặt thực tiễn- Chính sách sản phẩm nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ. Nhƣng luận văn trên có tính khác biệt về thời điểm nghiên cứu (Năm 2007-Năm 2009).Và không gian nghiên cứu (Khu vực miền Nam) có thị phần, thị yếu, điều kiện kinh tế-xã hội…khác nhau.  Giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm sản phẩm (Thiết bị chuẩn đoán hình ảnh) của công ty cổ phần thiệt bị công nghệ cao TM HI-TECHCO. Giai đoạn nghiên cứu : Năm 2007-2010 Qua chuyên đề trên, bài khóa luận đƣợc kế thừa những vấn đề về mặt lý luận tiêu thụ sản phẩm , Đặc điểm chung về sản phẩm trang thiết bị y tế ... Nhƣng chuyên đề chỉ tập trung vào các biện pháp thúc đẩy tiêu thụ một nhóm mặt hàng trong cụ thể trong nhóm ngành kinh doanh trang trang thiết bị y tế.  Giải pháp chiến lƣợc marketing nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm thuốc nhập khẩu của công ty dƣợc phẩm trung ƣơng I trên địa bàn miền Bắc-Bộ môn thƣơng mại quốc tế -Trƣờng Đại học Thƣơng Mại. Giai đoạn nghiên cứu: Năm 2006-2009 Qua luận văn, khóa luận đƣợc kế thừa về mặt thực tiễn chiến lƣợc marketing nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm .Nhƣng luận văn chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng marketing, chiến lƣợc marketing của doanh nghiệp nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của công ty trên một thị trƣờng nhất định  Giải pháp thị trƣờng nhằm phát triển thƣơng mại sản phẩm ô tô của công ty TNHH Thiên Ngọc An trên địa bàn Hà Nội- Bộ môn kinh tế thƣơng mại-Trƣờng Đại học Thƣơng Mại. -12- Giai đoạn nghiên cứu: Năm 2007- Năm 2010 Qua luận văn trên bài khóa luận đƣợc kế thừa về mặt lý luận và thực tiễn về thị trƣờng và vai trò của thị trƣờng đối với doanh nghiệp nhƣ thế nào.Nhƣng luận văn trên đƣợc xét trên phạm vi rộng hơn: Các hƣớng giải pháp nhằm phát triển thƣơng mại. 3. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu. Với tính cấp thiết trên của đề tài và quá trình thực tập tại Công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân. Em chọn đề tài :“ Giải pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế của công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận tập trung vào giải quyết các vấn đề chính sau: Thứ nhất: Về mặt lý thuyết đề tài làm r các khái niệm, cơ sở lý luận liên quan đến giải pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế. Các chỉ tiêu đánh giá việc mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm… Thứ hai: Về thực tiễn đề tài chủ yếu đi phân tích thực trạng kinh doanh của công ty Anh Quân từ năm 2009- năm 2011 bao gồm phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và thực trạng mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của công ty Anh Quân….Qua quá trình phân tích thực trạng mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế của công ty đề tài đƣa ra một số giải pháp nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế của Công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh trong thời gian tới Giá trị kế thừa: Đề tài kế thừa các cơ sở lý luận của các đề tài liên quan nhƣ khái niệm về thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm… Xác lập vấn đề cần nghiên cứu: Tính mới của đề tài nghiên cứu: Các đề tài trƣớc đây chƣa đi phân tích thực trạng mở rộng thị trƣờng theo tiêu thức mở rộng thị trƣờng theo chiều rộng và chiều sâu, chƣa nêu r đƣợc thị phần tiêu thụ của công ty và thị trƣờng tiêu thụ trong thời gian vừa qua mà chỉ chỉ r thực trạng tiêu thụ sản phẩm một cách nhỏ lẻ nhƣ: Hiện trạng khách hàng, đối thủ cạnh tranh, dung lƣợng thị trƣơng tiêu thụ..Không có một cách nhìn tổng quát về thực trạng mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm công ty nhƣ thế nảo. -13- Bên cạnh đó, các đề tài trên đều đƣa ra các giải pháp nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ ở góc độ marketing-mix, thiên về các chiến lƣợc marketing của doanh nghiệp nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm nhƣng trong đề tài này đã đƣa ra thêm các giải pháp khác nhƣ: Giải pháp về vốn, giải pháp về nguồn nhân lực… cũng rất quan trọng với mục tiêu mở rộng thị trƣờng tiêu thụ của doanh nghiệp. 4. Mục tiêu , đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. Mục tiêu Mục tiêu tổng quát:Giải pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế của công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân. Mục tiêu cụ thể : +Đánh giá thực trạng mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế của công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân năm vừa qua, từ đó rút ra những thành công và những tồn tại trong việc mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của công ty. + Đề xuất một số giải pháp về: Kênh phân phối, marketing sản phẩm….. và một số giải pháp khác nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế đối với công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân và phía cơ quan nhà nƣớc. Đối tƣợng nghiên cứu Là thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế và việc mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân. Phạm vi nghiên cứu + Nội dung : Vấn đề mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang TBYT có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau về mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm , trong đề tài này giới hạn phạm vi nghiên cứu mở rộng thị trƣờng theo hai nội dung:  Mở rộng thị trƣờng tiêu thụ theo chiều rộng  Mở rộng thị trƣờng tiêu thụ theo chiều sâu Do đặc tính của sản phẩm trang TBYT mà công ty đang kinh doanh và do thời gian nghiên cứu quá hạn hẹp, do kiễn thức của em có hạn . Nên trong các chính sách mở rộng thị trƣờng tiêu thụ thì giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài này tập trung chính : Chính sách kênh phân phối, chính sách Marketing + Không gian nghiên cứu : -14- Đơn vị nghiên cứu: Công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân.Ngoài ra khóa luận có tìm hiểu về một số công ty khác kinh doanh trong cùng ngành nghề: Kinh doanh trang TBYT. Khóa luận tập trung nghiên cứu thực trạng mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian vừa qua năm 2009 đến năm 20111 và định hƣớng mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của công ty trên địa bàn miền núi phía Bắc và một số tỉnh miền Trung trong thời gian tới. Nghiên cứu chủ yếu tập trung vào các sản phẩm TBYT nhập khẩu + Thời gian nghiên cứu : Nghiên cứu thực tiễn từ năm 2009 đến năm 2011 đồng thời đƣa ra giải pháp cho 3 năm tiếp theo 2012-2015 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài là phƣơng pháp duy vật biện chứng, bên cạnh đó bài khóa luận sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu sau:  Phƣơng pháp thu thập dữ liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp là các dữ liệu đã qua xử lý nhƣ các thông tin trên báo đài, internet, luận văn tốt nghiệp có liên quan đến đề tài, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân. Tất cả những nguồn dữ liệu đó tạo thành nguồn thông tin tổng hợp phục vụ cho việc hoàn thành đề tài này. Với nguồn dữ liệu khá phong phú đề tài đảm bảo đƣợc tính khoa học và đáng tin. Để có cái nhìn trực quan vấn đề nghiên cứu, để tìm hiểu xu thế , sự biến động của vấn đề nghiên cứu đề tài sử dụng các phƣơng pháp sau  Phƣơng pháp thống kê Thống kê là việc thu thập dữ liệu và thiết kế các nghiên cứu định lƣợng, tóm tắt thông tin nhằm hỗ trợ quá trình tìm hiểu về một vấn đề hoặc một đối tƣợng nào đó. Việc thống kê nhƣ vậy sẽ giúp đƣa ra những kết luận dựa trên số liệu , ƣớc lƣợng hiện tại và dự báo tƣơng lai. Các số liệu thu thập đƣợc trong quá trình tìm hiểu , quan sát, thu thập sẽ đƣợc biểu hiện dƣới bảng để dễ theo d i, so sánh. Thông qua nguồn dữ liệu thứ cấp nhƣ nhật ký mua hàng, nhật ký bán hàng, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh em đã tiến hành thống kê doanh thu, lợi nhuận, các khách hàng thân thiết với công ty…để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài. -15-  Phƣơng pháp so sánh: Phƣơng pháp sau khi thống kê thì các số liệu thuộc cùng một chỉ tiêu đƣợc so sánh với nhau , hoặc có thể so sánh các bộ phận với tổng thể từ đó phân tích và đƣa ra kết luận Với các số liệu đã thu thập đƣợc nhƣ doanh thu, lợi nhuận, cơ cấu mặt hàng tiêu thụ, tỷ suất lợi nhuận… của các năm em đã sử dụng phƣơng pháp so sánh để đối chiếu giữa các năm với nhau để thấy đƣợc sự biến động của các yếu tố đó. Và từ đó đƣa ra các giải pháp, đề ra phƣơng hƣớng phát triển một cách hợp lý nhất.  Phƣơng pháp tổng hợp: Các số liệu sau khi thực hiện thống kê, so sánh sẽ đƣợc tổng hợp dƣới các bảng biểu, biểu đồ để có cái nhìn trực quan về sự biến động và tình hình kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ. 6. Kết cấu khóa luận Bài khóa luận ngoài các phần: Lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ hình vẽ, danh mục từ viết tắt. Kết cấu bài khoán luận gồm 3 chƣơng : Chƣơng 1: Một số lý luận cơ bản về mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế. Chƣơng 2: Thực trạng mở rộng thị trƣờng tiêu thụ trang thiết bị y tế của công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân hiện nay. Chƣơng 3: Một số đề xuất và kiến nghị với nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ trang thiết bị y tế của công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Anh Quân trong thời gian tới. -16- Chƣơng 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Khái niệm thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm. Dựa vào văn cứ phân chia khác nhau có thể chia thành các loại thị trƣờng khác nhau. Đối với doanh nghiệp, căn cứ vào mục đích sử dụng, thị trƣờng của doanh nghiệp bao gồm: thị trƣờng đầu vào, thị trƣờng đầu ra. Thị trƣờng đầu vào liên quan tới các khả năng và các yếu tố ảnh hƣởng tới nguồn cung cấp đầu vào của doanh nghiệp. Thị trƣờng đầu ra của doanh nghiệp chính là thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp là nơi có sự tham gia của các khách hàng và doanh nghiệp, thông qua đó phản ánh tình hình cung cầu của những loại hàng hóa mà doanh nghiệp sản xuất ra. 2, 7 1.1.2 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm. Tiêu thụ sản phẩm là việc thực hiện việc thay đổi quyền sở hữu tài sản sau khi đạt đƣợc sự thống nhất ngƣời bán (giao hàng) và ngƣời mua (nhận hàng). Qua tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đƣợc chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và vòng chu chuyển vốn của doanh nghiệp đƣợc hoàn thành. Quá trình đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm sẽ góp phần làm tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn nói riêng và hiệu quả sử dụng vốn nói chung, đồng thời thoả mãn nhu cầu của toàn xã hội. Tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là hành động của nhà sản xuất chuyển giao quyền sở hữu và sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của mình cho người tiêu dùng để thu về tiền tệ. 4,7 1.1.3 Khái niệm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm. Mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm là việc công ty tìm cách tăng mức tiêu thụ sản phẩm bằng cách đa dạng hóa những sản phẩm hiện có của mình vào những thị trƣờng mới và tìm cách thu hút khách hàng của đối thủ cạnh tranh.  3, 11 -17- 1.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT CỦA VẤN ĐỀ MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRANG TBYT. 1.2.1 Đặc điểm sản phẩm trang thiết bị y tế và thị trƣờng trang thiết bị y tế Việt Nam. a- Đặc điểm sản phẩm trang thiết bị y tế. Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật tƣ, hoá chất, kể cả phần mềm cần thiết, đƣợc sử dụng riêng lẻ hay phối hợp với nhau phục vụ cho con ngƣời nhằm mục đích  Ngăn ngừa, kiểm tra, chẩn đoán, điều trị, làm giảm nhẹ bệnh tật hoặc bù đắp tổn thƣơng.  Kiểm tra, thay thế, sửa đổi, hỗ trợ phẫu thuật trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.  Hỗ trợ hoặc duy trì sự sống.  Kiểm soát sự thụ thai.  Khử trùng trong y tế (không bao gồm hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế).  Vận chuyển chuyên dụng phục vụ cho hoạt động y tế. Một số đặc điểm của sản phẩm trang thiết bị y tế Việt Nam:  Trang TBYT là nòng cốt trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ngành y tế trang thiết bị y tế đã và đang hỗ trợ tích cực cho các nhà y dƣợc học không ngừng thu đựơc nhừng kỳ tích lớn lao trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân  Trang thiết bị y tế nói chung đƣợc dùng trong công tác chuẩn đoán và điều trị bệnh rất phức tạp và đa dạng, là tổ hợp của nhiều ngành kỹ thuật và công nghệ nhƣ điện, điện tử, cơ khí, quang học, hạt nhân, tin học và điều khiển học.  Việt Nam hiện có khoảng trên 1.000 bệnh viện lớn nhỏ cho nên nhu cầu về trang thiết bị y tế rất lớn, đa dạng về chủng loại, đòi hỏi độ an toàn, chính xác cao. Tuy nhiên đến nay, nƣớc ta chỉ có hơn 50 đơn vị, công ty sản xuất, kinh doanh trang TBYT và mới chỉ dừng lại ở việc sản xuất các mặt hàng đơn giản, thông dụng và 80% trang TBYT sử dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh còn phải nhập khẩu. Hoặc có một số chủng loại đƣợc Bộ Y Tế thẩm định, cấp phép lƣu hành, nhƣng chủ yếu vẫn là các -18- dụng cụ cầm tay, giƣờng bệnh nhân, bơm kim tiêm, dây truyền dịch, găng tay cao su, nồi hấp tiệt trùng... Đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực trang thiết bị y tế nhập khẩu thâm nhập vào thị trƣờng nội địa.  Chịu sự kiểm tra, đánh giá, kiểm soát chất lƣợng của các tổ chức quốc tế: Tiêu chuẩn ISO 9002, ISO13488…nên hàng hoá này có tính kỹ thuật cao, hàm lƣợng chất xám lớn đảm bảo không xảy ra sai sót, những lỗi kỹ thuật đáng tiếc xảy ra trong thời gian hoạt động, vận hành, ảnh hƣởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của con ngƣời. Chẳng hạn yêu cầu tính chính xác của máy siêu âm nội soi để có thể có những chuẩn đoán tên bệnh ,tuổi thọ của bệnh, thời gian tồn tại của bệnh, kích thƣớc, trọng lƣợng…của những bộ phận mắc bệnh trong cơ thể con ngƣời. Hay độ an toàn của các thiết bị nội soi bên trong cơ thể khi các thiết bị này đựơc đƣa vào các cơ quan nội tạng. Do vậy mà cũng phải đòi hỏi đội ngũ y bác sỹ phải đƣợc đào tạo chuyên sâu, tính kỷ luật cao. b- Đặc điểm về thị trường trang thiết bị y tế Việt Nam.  Yếu tố giá cả hàng hoá: Sản phẩm trang TBYT là một sản phẩm đặc biệt. Giá cả sản phẩm này cũng có tính chất đặc biệt : Các yếu tố vật lý học, quang học, lý học, hoá học, công nghệ điện tử, bản quyền sản phẩm làm cho giá sản phẩm này cao hơn rất nhiều so với các hàng hoá thông thƣờng khác. Sản phẩm càng tiên tiến hiện đại, sản phẩm mang tính độc quyền thì đƣợc định giá càng cao Mặt khác, là thị trƣờng hàng hoá có đến 80% phải nhập khẩu từ nƣớc ngoài, cho nên có sự chênh lệch giá giữa hàng sản xuất trong nƣớc và hàng nhập khẩu. Hàng nội địa giá rẻ nhƣng không đủ cung cấp cho nhu cầu thị trƣờng hoặc do trong nƣớc chƣa thể sản xuất đƣợc những máy móc hiện đại mang tính kỹ thuật cao. Hoặc do tâm lý ngƣời Việt vẫn chƣa tin tƣởng rằng Việt Nam có thể chế tạo đƣợc các sản phẩm này vậy tiêu thụ hàng nhập khẩu là rất hiển nhiên. -19-  Các chủ thể của thị trường: Thị trƣờng trang thiết bị y tế mang những đặc điểm rất riêng biệt của chuyên ngành, không phải là hàng hoá thông thƣờng thị trƣờng hàng hoá bị giới hạn bởi nhân tố chủ thể thị trƣờng là ai ? Từ đặc thù sản phẩm, phục vụ cho sự nghiệp y tế của toàn nhân loại chủ thể tham gia chi phối thị trƣờng là các bệnh viện công lập, tƣ nhân, các phòng khám đa khoa, các trung tâm y tế dự phòng tỉnh, huyện với quy mô lớn nhỏ khác nhau ….  Nhà cung cấp( Cung hàng hóa) Công ty Anh Quân chủ yếu là kinh doanh các máy móc thiết bị y tế nhập khẩu. Do số nhà cung cấp chính của công ty là các hãng trang TBYT và các tổ chức viện trợ quốc tế nhƣ UNICEF, JICA…Bên cạnh đố để có nguồn hàng đáp ứng thêm nhu cầu về các mặt hàng trang TBYT trong nƣớc công ty không ngừng nghiên cứu mở rộng thị trƣờng cung cấp của mình. Đồng thời công ty duy trì các mối quan hệ làm ăn lâu dài với các hãng nổi tiếng trên khắp thế giới về trang TBYT nhƣ: Hãng AFGA ( Hãng cung cấp sản phẩm phim X quang và máy X quang), Hãng TOYOTA (cung cấp các loại ô tô cứu thƣơng)…  Đối tượng khách hàng là hệ thống các bênh viện,trung tâm y tế, cơ sở y tế ( cầu hàng hoá). +++ Hệ thống bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trong nƣớc Hệ thống khám chữa bệnh nói chung của nƣớc ta đƣợc tổ chức theo hệ thống hành chính với 4 cấp độ khác nhau. Tuyến cơ sở có trạm y tế xã phƣờng, trạm y tế các công nông trƣờng, nhà máy, làm nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu; tuyến quận huyện có các phòng khám đa khoa khu vực liên xã và trung tâm y tế bệnh viện huyện, bệnh viện thuộc các bộ, ngành. Đây là tuyến tiếp nhận điều trị nội trú với các kỹ thuật cơ bản, tuyến tỉnh thành phố có các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân vuợt khả năng của các bệnh viện tuyến huyện, có khả năng đáp ứng hầu hết các nhu cầu bệnh tật ở mức độ chuyên khoa. Tuyến cuối là các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thuộc bộ y tế và một số bệnh viện thuộc các thành phố lớn nhƣ Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng… là tuyến cuối cùng trong nấc thang điều trị với các can thiệp mang tính chuyên khoa sâu, với những kỹ thuật phức tạp hiện đại. -20-
- Xem thêm -