Tài liệu Giải pháp mở rộng dịch vụ thẻ tại ngân hàng ngoại thương hải phòng

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G KHOA KINH TẾ NGOẠI T H Ư Ơ N G S0o§oca KHOA LUẬN TỐT NGHIÊP Đề tài: GIAI PHÁP MỚ RỘNG DỊCH vụ THẺ TẠI • • • M NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG Sinh viên thực hiện : ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HOA Lớp : TRUNG ÌK 40E Giáo viên hướng dẫn : LÊ THI THANH Hà Nội-11/2005 w TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG oaAso ỀL KHOA LUÂN TÓT NGHIỆP ĐÊ TÀI GIẢI PHÁP MỞ RỘNG DỊCH vụ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯ ƠNG HẢI PHÒNG Sinh viên thực hiện : Đ Ặ N G THỊ P H Ư Ơ N G HOA Lớp : TRUNG Ì K40E Giáo viên hướng dần : GV. LÊ THỊ THANH T H Ư VICN KG!JAI THƯỮNÍ; L\2ửQUf Ị WS£. Hà N i - 2005 HỂ Mục lục MỤC LỤC BẢNG KÍ HIỆU VIẾT TẮT 4 jeỜ3WÓ3 - Xem thêm -