Tài liệu Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm muối ăn trên thị trường hà nội của công ty tnhh duyến hải

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp Khoa : Marketing TÓM LƢỢC Ngày nay trong nền kinh tế thị trường quyền tự chủ được trao cho các doanh nghiệp, các doanh nghiệp có điều kiện để phát huy sức sáng tạo, năng lực của mình để thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, khi Việt Nam gia nhập WTO nền kinh tế mở cửa, môi trường kinh doanh ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt, mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp phải tìm hướng đi đúng phù hợp với yêu cầu thực tế và thích nghi với sự biến đổi của thị trường. Để doanh nghiệp có thể phát triển một cách bền vững thì doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh tốt mang lại hiệu quả cao, trong đó thì chiến lược marketing phát triển thị trường là một phần quan trọng giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình. Qua thực tế nghiên cứu và tìm hiểu tại công ty TNHH Duyến Hải, nhận thấy hoạt động marketing phát triển thị trường sản phẩm muối ăn của công ty còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Vì thế em đã chọn đề tài “Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm muối ăn trên thị trường Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải” nhằm đóng góp một số ý kiến tham khảo cho công ty có thể hoàn thiện hơn hoạt động marketing phát triển thị trường của mình. Đề tài nghiên cứu khá rộng, thời gian thực tập có hạn và sự hiểu biết của em còn hạn chế nên luận văn của em còn nhiều thiếu sót . Em rất mong nhận được sự góp ý và bổ sung của các thầy cô và các bạn sinh viên quan tâm để đề tài được hoàn chỉnh hơn. GVHD: ThS. Đinh Thủy Bích SVTH: Lê Thị Mùi- K45C2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa : Marketing LỜI CẢM ƠN Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập ở giảng đường đại học đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô ở Khoa Marketing Thương Mại– Trường Đại Học Thương Mại đã dạy dỗ và giúp đỡ chúng em trong suốt thời gian chúng em học tập tại trường. Đặc biệt trong kỳ này đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em hoàn thành bài khóa luận tốt nghệp. Em xin chân thành cảm ơn ThS. Đinh Thủy Bích đã tận tâm hướng dẫn chúng em qua từng buổi hướng dẫn trên trường. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo của cô thì em nghĩ bài khóa luận này của em rất khó có thể hoàn thiện được. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cô. Em xin chân thành cảm ơn các anh, chị ở phòng kế hoạch kinh doanh của công ty TNHH Duyến Hải đã tận tình giúp đỡ trong thời gian qua. Bài khóa luận được thực hiện trong khoảng thời gian 9 tuần. Bước đầu đi vào thực tế, kiến thức của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý Thầy Cô và các bạn học cùng lớp để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 02/05/2013 Sinh viên thực hiện Lê Thị Mùi GVHD: ThS. Đinh Thủy Bích SVTH: Lê Thị Mùi- K45C2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa : Marketing MỤC LỤC TÓM LƢỢC ................................................................................................................................ LỜI CẢM ƠN.............................................................................................................................. MỤC LỤC ................................................................................................................................... DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ....................................................................... Chƣơng 1: Tổng quan nghiên cứu giải pháp marketing nhằm phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm muối ăn trên thị trƣờng Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải ..................1 1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài ............................................................................1 1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề giải pháp marketing nhằm phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm muối ăn trên thị trƣờng Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải ..................2 1.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trƣớc ........2 1.4.Các mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................4 1.5. Phạm vi nghiên cứu .......................................................................................................4 1.6. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................................................................................4 1.6.1. Phương pháp luận ..........................................................................................................4 1.6.2.Phương pháp thu thập dữ liệu .........................................................................................5 1.7. Kết cấu khóa luận ..............................................................................................................6 Chƣơng 2: Một số lý luận cơ bản về giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trƣờng của công ty kinh doanh.............................................................................................................7 2.1. Khái niệm thị trƣờng và phát triển thị trƣờng ..............................................................7 2.1.1. Khái niệm thị trường ......................................................................................................7 2.1.2. Khái niệm phát triển thị trường ......................................................................................7 2.1.3. Vai trò của phát triển thị trường .....................................................................................7 2.2.Các quan điểm về phát triển thị trƣờng ...........................................................................8 2.2.1. Mô hình phát triển thị trường theo quan điểm Igo Ansoff ...........................................8 2.2.1.1. Chiến lược thâm nhập thị trường ..................................................................................9 2.2.1.2 . Chiến lược phát triển thị trường ................................................................................9 2.2.1.3 Chiến lược phát triển sản phẩm......................................................................................9 2.2.1.4. Chiến lược đa dạng hóa ...............................................................................................10 2.2.2. Quan điểm phát triển thị trường theo chiều rộng và chiều sâu ..................................10 2.2.2.1. Phát triển thị trường theo chiều rộng ..........................................................................10 2.2.2.2. Phát triển thị trường theo chiều sâu ............................................................................10 2.3. Phân định nội dung cơ bản về giải pháp marketing nhằm phát triển thị trƣờng của công ty kinh doanh ..................................................................................................................11 2.3.1. Nghiên cứu marketing nhằm phát triển thị trường .....................................................11 2.3.2. Xác lập mục tiêu và hướng phát triển thị trường .........................................................12 2.3.3. Giải pháp Marketing- mix nhằm phát triển thị trường của công ty kinh doanh ........13 2.3.3.1. Giải pháp sản phẩm .....................................................................................................13 GVHD: ThS. Đinh Thủy Bích SVTH: Lê Thị Mùi- K45C2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa : Marketing 2.3.3.2. Giải pháp giá ...............................................................................................................15 2.3.3.3. Giải pháp kênh phân phối nhằm phát triển thị trường ................................................16 2.3.3.4. Giải pháp xúc tiến thương mại nhằm phát triển thị trường.........................................17 Chƣơng 3: Phân tích các kết quả nghiên cứu về thực trạng hoạt động Marketing phát triển thị trƣờng sản phẩm muối ăn trên thị trƣờng Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải ............................................................................................................................................20 3.1.Tổng quan về tình hình kinh doanh của công ty ............................................................20 3.1.1. Đánh giá tổng quan tình hình kinh doanh của công ty TNHH Duyến Hải ...............20 3.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ..................................................................................20 3.1.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty..........................................................................................21 3.1.1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Duyến Hải những năm gần đây ..........................................................................................................22 3.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trƣờng tiêu thụ muối ăn trên thị trƣờng Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải .................................23 3.2.1. Môi trường vĩ mô ...........................................................................................................23 3.2.2.Môi trường vi mô ............................................................................................................24 3.3. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp, sơ cấp giải pháp marketing nhằm phát triển thị trƣờng tiêu thụ muối ăn trên thị trƣờng Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải .............26 3.3.1. Thực trạng hoạt động nghiên cứu Marketing nhằm phát triển của công ty ..............26 3.3.2. Thực trạng hoạt động xác lập mục tiêu và hướng phát triển thị trường của công ty nhằm phát triển thị trường sản phẩm muối ăn của công ty ..................................................27 3.3.3. Thực trạng hoạt động Marketing mix sản phẩm muối ăn của công ty trên thị trường Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải ...................................................................................28 3.3.3.1. Thực trạng về sản phẩm...............................................................................................28 3.3.3.2. Thực trạng về giá .........................................................................................................29 3.3.3.3. Thực trạng về kênh phân phối .....................................................................................31 3.3.3.4. Thực trạng về xúc tiến thương mại ..............................................................................32 Chƣơng 4: Các kết luận và đề xuất vấn đề giải pháp marketing nhằm phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm muối ăn trên thị trƣờng Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải ..................................................................................................................................................35 4.1 4.1.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu ................................................................35 Thành công................................................................................................................35 4.1.2. Hạn chế ..........................................................................................................................35 4.1.3. Nguyên nhân .................................................................................................................36 4.1.3.1. Nguyên nhân khách quan .............................................................................................36 4.1.3.2. Nguyên nhân chủ quan ................................................................................................37 4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề giải pháp marketing nhằm phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm muối ăn trên thị trƣờng Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải ................................................................................................................................37 4.2.1. Dự báo triển vọng phát triển thị trường sản phẩm muối ăn trong thời gian tới ........37 GVHD: ThS. Đinh Thủy Bích SVTH: Lê Thị Mùi- K45C2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa : Marketing 4.2.2. Mục tiêu, định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới ................................38 4.3. Đề xuất giải pháp marketing nhằm phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm muối ăn trên thị trƣờng Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải .......................................................39 4.3.1. Đề xuất về hoạt động nghiên cứu marketing nhằm phát triển thị trường ..................39 4.3.2. Đề xuất về hoạt động xác lập mục tiêu và hướng phát triển thị trường .....................40 4.3.3 Đề xuất về phát triển Marketing-mix .......................................................................40 4.3.3.1 . Giải pháp về sản phẩm .............................................................................................40 4.3.3.2. Giải pháp về giá ...........................................................................................................41 4.3.3.2 . Giải pháp về kênh phân phối ...................................................................................42 4.3.3.4. Giải pháp về xúc tiến thương mại ................................................................................42 4.4. Đề xuất liên quan ............................................................................................................44 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................................45 Phụ lục .....................................................................................................................................46 GVHD: ThS. Đinh Thủy Bích SVTH: Lê Thị Mùi- K45C2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa : Marketing DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Danh mục bảng Số trang Tên Bảng 2.1 Mô hình ma trận Ansoff Bảng 3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm vừa qua Bảng 3.2 Cơ cấu doanh thu mặt hàng kinh doanh của công ty Bảng 3.3 Giá một số sản phẩm muối của công ty TNHH Duyến Hải Bảng 3.4 Bảng phân bổ ngân sách xúc tiến thương mại Danh mục sơ đồ, hình vẽ Số trang Tên Hình 3.1 Mô hình sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty TNHH Duyến Hải Hình 3.2 Mô hình kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH Duyến Hải Danh mục từ viết tắt Stt Tên từ viết tắt Nghĩa đầy đủ 1 ThS Thạc sỹ 2 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 3 TGĐ Tổng giám đốc 4 NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn 5 WTO Tổ chức thương mại quốc tế GVHD: ThS. Đinh Thủy Bích SVTH: Lê Thị Mùi- K45C2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa : Marketing Chƣơng 1: Tổng quan nghiên cứu giải pháp marketing nhằm phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm muối ăn trên thị trƣờng Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải 1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài Trong nền kinh tế thị trường hiện nay bất cứ doanh nghiệp nào cũng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt và quyết liệt trên thị trường, để tồn tại và phát triển đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần phải huy động tốt các tiềm năng nội lực của mình, phải không ngừng phát triển và mở rộng thị trường. Thị trường luôn luôn biến động, do vậy để thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải thường xuyên nắm bắt, quan tâm đến thị trường và không ngừng phát triển thị trường. Hoạt động trong cơ chế thị trường mà không nắm bắt được cơ hội, sự vận động của nền kinh tế, không biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ bị tụt hậu và sớm bị loại bỏ khỏi thị trường. Doanh nghiệp muốn thành công thì không chỉ dành lấy một mảng thị trường mà phải vươn lên nắm vững thị trường, thường xuyên mở rộng và phát triển thị trường. Để có thể phát triển thị trường hiệu quả nhất thì giải pháp Marketing là một công cụ vô cùng hữu hiệu và là chìa khóa dẫn đến thành công. Một chiến lược marketing hợp lý không chỉ giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả mà còn giúp họ xây dựng được chiến lược cạnh tranh để phát triển thị trường của công ty. Hiện nay, các doanh nghiệp trong nước cũng đã có nhiều giải pháp marketing phát triển thị trường nhưng hiệu quả đạt được chưa cao. Công ty TNHH Duyến Hải là một công ty mới thành lập chưa bao lâu trong lĩnh vực sản xuất muối các loại, trong đó chủ yếu là sản xuất muối ăn.Nhưng trong tình hình kinh tế khó khăn đòi hỏi công ty phải có chiến lược kinh doanh thích hợp để phát triển thị trường trên khu vực phía bắc và sắp tới là vào khu vực bắc trung bộ và có thể đứng vững trên thị trường và phát triển thị trường ra xa hơn. Qua quá trình thực tập tại công ty, qua điều tra và tìm hiểu nhận thấy công ty gặp phải nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà có thể nói đó là hoạt động marketing phát triển thị trường, đặc biệt đó là đối với sản phẩm muối ăn của công ty. Những giải pháp marketing phát triển thị trường của công ty còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. 1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa : Marketing Từ thực trạng của công ty, nhận thấy tính cấp thiết của đề tài em lựa chọn đề tài: “Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm muối ăn trên thị trường Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải”. 1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề giải pháp marketing nhằm phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm muối ăn trên thị trƣờng Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải Từ thực tế và tính cấp thiết của đề tài, có thể nhận thấy những vấn đề cần nghiên cứu đó là: - Thực trạng hoạt động Marketing phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm muối ăn trên thị trường Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải. - Giải pháp marketing để hoàn thiện hơn về hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm muối ăn trên thị trường Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải. Mà để có thể nghiên cứu được những vấn đề trên hệ thống hóa được những lý thuyết cơ bản liên quan tới phát triển thị trường: khái niệm về thị trường, phát triển thị trường, mô hình phát triển thị trường theo quan điểm Igo Ansoft, hướng phát triển thị trường sản phẩm muối ăn của công ty, tập khách hàng của công ty, giải pháp marketing-mix nhằm phát triển thị trường của công ty… Từ thực trạng của công ty và phù hợp với chuyên ngành đào tạo của nên em chọn đề tài:“Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm muối ăn trên thị trường Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải”. 1.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trƣớc Qua quá trình tìm hiểu và tham khảo những công trình nghiên cứu trên thư viện trường để thực hiện đề tài này em đã đọc và nghiên cứu một số công trình nghiên cứu những năm trước. Tại trường đại học Thương Mại, em được biết rất nhiều đề tài về giải pháp marketing phát triển thị trường như: Luận văn của bạn Nguyễn Thị Kim Thu lớp K43C3: „„Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm may mặc của công ty cổ phần nhuộm Hà Nội trên địa bàn Hà Nội”. Luận văn của bạn Lê Thị Phương Thảo lớp K42C4: “Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm cho công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà”. 2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa : Marketing Luận văn của bạn Đồng Thị Phương Xoa lớp K43C4: “Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm bình minh windown của công ty cổ phần An Đạt trên thị trường Hà Nội”. Luận văn của bạn Phạm Minh Hường lớp K43C1: “Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm may mặc của công ty cổ phần Mây Hải trên địa bàn Hải Phòng”. Nhận xét: Ưu điểm của các luận văn: Qua đọc và nghiên cứu những luận văn trên thì có thể thấy được cả 4 luận văn đó là các luận văn đều phân tích được những vấn đề cơ bản nhất về phát triển thị trường: - Hệ thống hóa được lý thuyết về thị trường, phát triển thị trường, chiến lược phát triển thị trường, giải pháp marketing – mix nhằm phát triển thị trường,.. - Thực trạng hoạt động marketing nhằm phát triển thị trường - Đề xuất một số giải pháp cho chiến lược phát triển thị trường của công ty. Hạn chế của các luận văn:Mỗi đề tài có một cách tiếp cận khác nhau, tìm hiểu và phân tích khác nhau, sản phẩm cũng như tập khách hàng là khác nhau, dựa vào thực trạng của công ty mà đưa ra những giải pháp cụ thể cho công ty đó. Tuy nhiên có thể thấy được những hạn chế chủ yếu của các đề tài trên đó là việc thu thập dữ liệu độ chính xác chưa cao, giải pháp đưa ra có những giải pháo chưa có tính khả thi cao. Cho tới thời điểm này thì ở công ty TNHH Duyến Hải có công trình nghiên cứu nào về phát triển thị trường. Qua việc tìm hiểu nghiên cứu những đề tài năm trước em tiến hành nghiên cứu về giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm muối ăn của công ty TNHH Duyến Hải trên thị trường Hà Nội. Hoạt động nay đang rất cần thiết đối với công ty góp phần gia tăng thị phần của công ty, khai thác khách hàng tiềm năng của công ty để tăng doanh số và lợi nhuận cho công ty. Đề tài “Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm muối ăn trên thị trường Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải” là duy nhất không sao chép, trùng lặp, phù hợp với chuyên ngành Marketing thương mại và thực tiễn tại công ty TNHH Duyến Hải. 3 Khóa luận tốt nghiệp Khoa : Marketing 1.4.Các mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung: Đề xuất giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm muối ăn trên thị trường Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải. - Mục tiêu cụ thể: + Hệ thống hóa lý thuyết cơ bản về thị trường, phát triển thị trường, hướng phát triển thị trường và giải pháp marketing-mix nhằm phát triển thị trường của công ty kinh doanh. + Nghiên cứu về thực trạng hoạt động Marketing phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm muối ăn trên thị trường Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải. + Đề xuất giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm muối ăn trên thị trường Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải. 1.5. Phạm vi nghiên cứu Do năng lực có hạn và cũng để cho việc nghiên cứu có hiệu quả cao hơn nên em xin thực hiện đề tài nghiên cứu trong phạm vi sau: - Về phạm vi thời gian: Để đánh giá xác thực hơn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như hoạt động phát triển thị trường của công ty, thuận tiện cho việc thu thập dữ liệu, đề tài sẽ nghiên cứu khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2012. Và đưa ra giải pháp cho 3 năm tới. - Về phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phát triển thị trường tại công ty TNHH Duyến Hải trên thị trường Hà Nội. - Về sản phẩm: Đề tài tập trung nghiên cứu sản phẩm muối ăn của công ty với các loại sản phẩm muối ăn cao cấp và muối ăn sạch. - Tập khách hàng: Tập khách hàng mà công ty hướng tới đó là khách hàng tổ chức. Đây là những siêu thị và cửa hàng bán lẻ trên địa bàn Hà Nội. 1.6. Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6.1. Phương pháp luận Phương pháp luận là hệ thống lý luận về phương pháp nghiên cứu, phương pháp nhận thức và cải tạo hiện thực. Tất cả những lý luận và nguyên lý nào có tác dụng hướng dẫn, gợi mở, chỉ đạo đều là những lý luận và nguyên lý có ý nghĩa phương pháp luận. 4 Khóa luận tốt nghiệp Khoa : Marketing Trong đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp: - Phương pháp duy vật biện chứng - Phương pháp logic – lịch sử - Phương pháp tiếp cận trực tiếp các vấn đề lý luận - Phương pháp thực nghiệm 1.6.2.Phương pháp thu thập dữ liệu - Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp là toàn bộ dữ liệu đã từng được xử lý, dữ liệu của người khác thu thập, bao gồm cả dữ liệu bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, nhằm để phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu hiện tại. Dữ liệu thứ cấp thu thập bởi hai nguồn chính:dữ liệu bên trong công ty như tài liệu về khách hàng, thị trường, về doanh số bán hàng, bảng kết quả kinh doanh, ngân sách dành cho hoạt động xúc tiến, website của công ty…; và nguồn dữ liệu bên ngoài công ty như: ấn phẩm, tài liệu giáo trình, các xuất bản liên quan tới vấn đề nghiên cứu, báo kinh tế Việt Nam, các báo cáo hay luận văn của sinh viên trước cùng trường hoặc khác trường… Phương pháp này sử dụng để xem xét, hệ thống hóa lại những gì liên quan đến đề tài nghiên cứu để từ đó có thể sử dụng những dữ liệu này cho đề tài nghiên cứu một cách chính xác, hiệu quả - Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp Dữ liệu sơ cấp là dữ liệu mà chúng ta phải tự thu thập, sau đó xử lý để có thể sử dụng được. Có nhiều cách để thu thập dữ liệu thứ cấp nhưng trong đề tài nghiên cứu này sử dụng chủ yếu phương pháp điều tra thông qua bảng câu hỏi hay là thông qua phiếu điều tra và phỏng vấn chuyên sâu.  Phỏng vấn chuyên sâu Đối tượng phỏng vấn: Giám đốc công ty, Phó giám đốc kinh doanh và nhân viên trong công ty TNHH Duyến Hải. Quy mô phỏng vấn: phỏng vấn với quy mô không lớn, mẫu nghiên cứu n= 15 Cách thức tiến hành phỏng vấn: tiến hành phỏng vấn những đối tượng đã lựa chọn ở trên thông qua những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Thời gian thu thập khoảng 2 tuần. 5 Khóa luận tốt nghiệp Khoa : Marketing  Điều tra khách hàng Đối tượng khách hàng: khách hàng tổ chức: nhà bán buôn, siêu thị và các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn Hà Nội. Quy mô khách hàng: thu thập dữ liệu sơ cấp với mẫu nghiên cứu n= 15, chọn ngẫu nhiên trong những khách hàng của công ty trên địa bàn Hà Nội. Cách thức tiến hàng: đến các nhà bán buôn, siêu thị và các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn Hà Nội để tiến hành điều tra thông qua bảng câu hỏi đã chuẩn bị sẵn, sau đó tập hợp các kết quả lại để sau xử lý. Phương pháp này được sử dụng sau khi thu thập dữ liệu thứ cấp và sơ cấp, tiên hành phân tích xử lý các kết quả thu được có lien quan tới vân đề nghiên cứu. Phương pháp thống kê: dữ liệu thu thập xong sẽ được thong kê lại để sắp xếp và xử lý. Phương pháp so sánh: các dữ liệu thu thập được từ công ty về kết quả hoạt động kinh doanh , kết quả bán hàng,… sẽ được so sánh qua các năm để thấy được những biến động, kết quả hiệu quả hay không, có đạt kế hoạch không. Phương pháp phân tích tổng hợp: tổng hợp tất cả các dữ liệu thu thập được đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động marketing phát triển thị trường để có thể đưa ra được dự báo về sự phát triển tương lai, hướng phát triển thị trường, đưa ra những giải pháp marketing phát triển thị trường. 1.7. Kết cấu khóa luận Ngoài các phần tóm lược, lời cảm ơn,mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ, hình vẽ, danh mục từ viết tắt, tài liệu tham khảo, phụ lục thì đề tài nghiên cứu có 4 chương. Nội dung của 4 chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm muối ăn trên thị trường Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải Chương 2: Một số lý luận cơ bản về giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của công ty kinh doanh Chương 3: Phân tích các kết quả nghiên cứu về thực trạng hoạt động Marketing phát triển thị trường sản phẩm muối ăn trên thị trường Hà Nội của công ty TNHH Duyến Chương 4: Các kết luận và đề xuất vấn đề giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm muối ăn trên thị trường Hà Nội của công ty TNHH Duyến Hải 6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa : Marketing Chƣơng 2: Một số lý luận cơ bản về giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trƣờng của công ty kinh doanh 2.1. Khái niệm thị trƣờng và phát triển thị trƣờng 2.1.1. Khái niệm thị trường Khái niệm thị trường có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo cách tiếp cận về không gian, thời gian, thông tin… nhưng đều phản ánh được bản chất kinh tế dưới những góc độ khác nhau. Lúc đầu thuật ngữ được hiểu là nơi mà người mua và người gặp nhau để trao đổi hàng hóa, chẳng hạn như là một cái chợ làng. Theo các nhà kinh tế sử dụng thuật ngữ thị trường để chỉ một tập thể những người mua và bán giao dịch với nhau về một sản phẩm hay một lớp sản phẩm cụ thể như thị trường nhà đất, thị trường thực phẩm,… Theo Philip Kotler: Thị trường bao gồm tất cả những khách hàng tiềm ẩn có cùng một nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng và có khả năng tham gia troa đổi để thỏa mãn nhu cầu và nong muốn đó. Theo góc độ kinh doanh của công ty thương mại , thị trường được hiểu là “ tập các khách hàng, người cung ứng hiện thực và tiềm năng, có nhu cầu thị trường về những mặt hàng của hang hóa mà công ty có dự án kinh doanh trong mối quan hệ với các nhân tố môi trường kinh doanh và tập người bán – đối thủ cạnh tranh của nó”. 2.1.2. Khái niệm phát triển thị trường Phát triển thị trường là một cách thức, biện pháp nhằm gia tăng khối lượng sản phẩm của doanh nghiệp vào thị trường. Việc phát triển thị trường giúp doanh nghiệp đẩy mạnh được tốc độ tiêu dùng sản phẩm và gia tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ. 2.1.3. Vai trò của phát triển thị trường -Chức năng của thị trường: Chức năng thừa nhận: thông qua chức năng này của thị trường có thể thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thể hiện sự chấp nhận của thị trường đối với các hàng hóa của công ty. Chức năng thực hiện: mọi hoạt động trao đổi và mua bán đều được thực hiện thông qua thị trường. Thị trường thực hiện mối quan hệ giữa người bán và người mua thông qua giá cả thị trường. 7 Khóa luận tốt nghiệp Khoa : Marketing Chức năng điều tiết kinh doanh: chức năng này được bộc lộ một cách đầy đủ thông qua sự hình thành và điều tiết giá cả dưới sự tác động của quy luật giá cả và quy luật cung cầu trong mối quan hệ kinh tế giữa sản xuất và tiêu dùng. Chức năng thông tin: cung cấp các thông tin về thị trường, cho họ thấy được cơ hội hoặc nguy cơ có thể xảy ra đối với hoạt động của công ty họ. -Vai trò của phát triển thị trường: Phát triển thị trường có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp cũng như đối với khách hàng của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp, phát triển thị trường là một việc làm rất cần thiết và quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển, giữ vững được thị trường hiện tại, mở rộng thị trường mới, tìm kiếm thêm khách hàng mới cho doanh nghiệp.Không những thế phát triển thị trường còn giúp cho doanh nghiệp gia tăng thị phần cũng như doanh số bán, khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, gia tăng sự nhận biết của khách hàng với doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp. Đối với khách hàng, phát triển thị trường giúp cho họ có cơ hội tiếp cận với doanh nghiệp cũng như sản phẩm của doanh nghiệp.Qua đó, khách hàng có thêm sự hiểu biết đối với doanh nghiệp cũng như sản phẩm của daonh nghiệp, tạo được niềm tin và sự trung thành của khách hàng đối với doanh nghiệp. 2.2.Các quan điểm về phát triển thị trƣờng 2.2.1. Mô hình phát triển thị trường theo quan điểm Igo Ansoff Bảng 2.1. Mô hình ma trận Ansoff Sản phẩm Thị trường Sản phẩm hiện tại Sản phẩm mới Thị trường hiện tại Thâm nhập thị trường Phát triển sản phẩm Thị trường mới Phát triển thị trường Đa dạng hóa (Nguồn Quản trị marketing- Philip Kotler) Theo quan điểm này thì mô hình phát triển thị trường của dooanh nghiệp gồm 3 chiến lược: Chiến lược thâm nhập thị trường Chiến lược phát triển thị trường Chiến lược phát triển sản phẩm Chiến lược đa dạng hóa 8 Khóa luận tốt nghiệp Khoa : Marketing 2.2.1.1. Chiến lược thâm nhập thị trường Chiến lược thâm nhập thị trường là tìm cách tăng thị phần của những sản phẩm hiện có trên những thị phần hiện tại của mình. Để thu hút được khách hàng nhờ vào những biện pháp như giảm giá bán, gia tăng ngân sách quảng cáo, chào hàng rộng rãi, tăng cường hoạt động PR, … Trường hợp áp dụng: - Khi thị trường của doanh nghiệp chưa bước vào giai đoạn bão hòa, sản phẩm của doanh nghiệp đang ở những giai đoạn đầu của chu kỳ sống. - Khi thị trường của đối thủ cạnh tranh đang giảm trong khi doanh số toàn ngành tăng. - Khi có một mối tương quan tuyến tính giữa doanh thu và chi phí marketing. - Việc tăng trưởng kinh tế theo quy mô đem lại lợi thế cạnh tranh chủ yếu cho doanh nghiệp. 2.2.1.2. Chiến lược phát triển thị trường Chiến lược phát triển thị trường tức là khai phá những thị trường mới nhưng cũng chỉ với những sản phẩm hiện tại của công ty. Các doanh nghiệp mong muốn gia tăng khối lượng bán của công ty, khả năng tiêu thụ của khách hàng trong những thị trường mà doanh nghiệp chưa chiếm lĩnh được.Có ba phương pháp phát triển thị trường: Tìm thị trường trên các địa bàn mới; Tìm các thị trường mục tiêu mới; Tìm ra các giá trị mới của sản phẩm. Trường hợp áp dụng: - Doanh nghiệp có sẵn kênh phân phối mới đáng tin cậy, chất lượng và chi phí hợp lý. - Doanh nghiệp đạt được thành công trên thị trường hiện có. - Các thị trường chưa khai thác hết hoặc chưa bão hòa. - Khi doanh nghiệp đủ nguồn lực quản lý. 2.2.1.3 Chiến lược phát triển sản phẩm Chiến lược phát triển sản phẩm tức là phát triển sản phẩm mới vào thị trường hiện hữu. Có nghĩa là tăng thêm số lượng sản phẩm thêm vào số lượng sản phẩm hiện có để phục vụ cho thị trường hiện đang có. Chiến lược này cố thể nhằm vào sản phẩm riêng biệt hay tất cả các sản phẩm của công ty. Phát triển sản phẩm riêng biệt qua các cách: phát triển những tính chất mới của sản phẩm, cải tiến kiểu cách của sản phẩm, thêm mẫu 9 Khóa luận tốt nghiệp Khoa : Marketing mã mới. Công ty có thể phát triển sản phẩm bằng cách phát triển cơ cấu ngành hàng: bổ sung thêm các mặt hàng mới hoặc cải tiến những sản phẩm hiện đang sản xuất. Trường hợp áp dụng: - Sản phẩm dịch vụ của công ty đang trong giai đoạn chín muồi. - Ngành kinh doanh có đặc trưng kỹ thuật thay đổi nhanh chóng. - Doanh nghiệp phải cạnh tranh trong ngành có tốc độ phát triển cao. - Doanh nghiệp có khả năng nghiên cứu và phát triển vững mạnh. 2.2.1.4. Chiến lược đa dạng hóa Là cách thức để doanh nghiệp mở rộng hoặc phát triển hoạt động kinh doanh trên cơ sở đưa ra các sản phẩm mới bán trên thị trường mới, kể cả hoạt động trong lĩnh vực Trương hợp áp dụng: - Khi ngành kinh doanh có sự cạnh tranh quá cao hoặc không tăng trưởng. - Ngành kinh doanh mới đang đầy tiềm năng phát triển. - Doanh nghiệp dư thừa các nguồn lực. 2.2.2. Quan điểm phát triển thị trường theo chiều rộng và chiều sâu 2.2.2.1. Phát triển thị trường theo chiều rộng Mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều có sẵn những sản phẩm của mình và luôn mong muốn tìm những thị trường mới để tiêu thụ những sản phẩm hiện tại đó sao cho số lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường ngày càng tăng lên từ đó dẫn đến doanh số bán cũng tăng lên. Phương thức này thường được doanh nghiệp sử dụng khi thị trường hiện tại có xu hướng bão hòa. Theo vùng địa lý: mở rộng ranh giới thị trường theo khu vực địa lý hành chính. Tùy theo khả năng của doanh nghiệp mà có thể mở rộng ở vùng lân cận hoặc xa hơn nữa hoặc vượt khỏi biên giới quốc gia thì khối lượng hàng hóa tiêu thụ sẽ tăng theo. Theo khách hàng: khuyến khích, kích thích nhóm khách hàng của đối thủ chuyển sang tiêu dùng sản phẩm của doanh nghiệp mình. Thu hút được thêm đối tượng khách hàng mới điều này sẽ gia tăng sự tiêu thụ sản phẩm, doanh số bán tăng lên. Theo sản phẩm: doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm mới trên thị trường hiện tại. 2.2.2.2. Phát triển thị trường theo chiều sâu Doanh nghiệp vẫn tiếp tục kinh doanh những sản phẩm quen thuộc trên thị trường hiện tại, nhưng tìm cách đẩy mạnh khối lượng hàng tiêu thụ lên. Trong trường hợp này 10 Khóa luận tốt nghiệp Khoa : Marketing doanh nghiệp có thể vận dụng bằng cách hạ thấp giá sản phẩm để thu hút nhiều người mua mua nhiều hơn trước hoặc quảng cáo các sản phẩm mạnh mẽ hơn nữa để đạt được mục đích cuối cùng không để mất đi một người khách nào hiện có và tập trung sự tiêu dùng của nhóm khách hàng sử dụng đồng thời nhều sản phẩm tương tự sang sử dụng duy nhất sản phẩm của doanh nghiệp mình. Phương thức này đa phần được sử dụng khi doanh nghiệp có tỷ phần thị trường tương đối nhỏ hay thị trường tiềm năng còn rất rộng lớn. Theo vùng địa lý: phát triển theo chiều sâu nghĩa là doanh nghiệp cố gắng tiêu thụ thêm sản phẩm trên thị trường hiện tại. Theo khách hàng: phát triển theo chiều sâu đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đang tập trung nỗ lực để bán thêm sản phẩm của mình cho một nhóm khách hàng. Theo sản phẩm: phát triển theo chiều sâu nghĩa là doanh nghiệp tăng cường tối đa việc tiêu thụ một sản phẩm nhất định nào đó. 2.3. Phân định nội dung cơ bản về giải pháp marketing nhằm phát triển thị trƣờng của công ty kinh doanh 2.3.1. Nghiên cứu marketing nhằm phát triển thị trường Hoạt động nghiên cứu marketing là hoạt động rất cần thiết đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi công ty. Nếu công tác nghiên cứu thị trường được làm tốt sẽ giúp những nhà làm marketing đưa ra được một chiến lược phù hợp, hiệu quả cao. - Nghiên cứu khái quát thị trường Mục đích của việc nghiên cứu khái quát đó là: Chỉ ra được đâu là thị trường trọng điểm của công ty hay nói cách khác đó là phân đoạn thị trường để lựa chọn thị trường mục tiêu; Dự báo thị trường là dự báo doanh thu, sản lượng của các sản phẩm dịch vụ của công ty trên thị trường đó. Nội dung nghiên cứu: nghiên cứu khái quát thị trường thực chất là nghiên cứu vĩ mô. Đó là nghiên cứu tổng cung hàng hoá, tổng cầu hàng hoá, giá cả thị trường của hàng hoá, chính sách của Chính phủ về hàng hoá đó (kinh doanh tự do, kinh doanh có điều kiện, khuyến khích kinh doanh hay cấm kinh doanh).Việc nghiên cứu khái quát thị trường giúp doanh nghiệp nhận biết và đánh giá được khái quát khả năng thâm nhập thị trường, tiềm năng của thị trường để định hướng quyết định lựa chọn thị trường mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.Nghiên cứu khái quát thị trường là 11 Khóa luận tốt nghiệp Khoa : Marketing nghiên cứu về các nhân tố môi trường, quy mô môi trường, cơ cấu thị trường, xu thế vận động của thị trường. Từ đó phân tích những nội dung này doanh nghiệp sẽ có cách nhìn tổng quan về định hướng cặp sản phẩm – thị trường triển vọng nhất, đánh giá tiềm năng thị trường tổng thể, đo lường thị phần hiện hữu và tập khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp. - Nghiên cứu chi tiết thị trường Mục đích nghiên cứu: Đưa ra những sản phẩm có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Từ đó thu hút khách hàng mua hàng của doanh nghiệp. Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu chi tiết thị trường thực chất là nghiên cứu đối tượng mua bán hàng hoá mà doanh nghiệp kinh doanh, cơ cấu thị trường hàng hoá và chính sách mua bán của các doanh nghiệp có nguồn hàng lớn. Nghiên cứu chi tiết thị trường phải trả lời được câu hỏi: Ai mua hàng? Mua bao nhiêu? Cơ cấu của loại hàng? Mua ở đâu? Mua hàng dùng làm gì? Đối thủ cạnh tranh? Nghiên cứu chi tiết thị trường phải nghiên cứu nhu cầu và yêu cầu của khách hàng về loại hàng mà doanh nghiệp kinh doanh và phải xác định tỷ trọng thị trường doanh nghiệp đạt được (thị phần của doanh nghiệp) và thị phần của các doanh nghiệp khác cùng ngành, so sánh về chất lượng sản phẩm, giá cả sản phẩm, mẫu mã, mấu sắc và các dịch vụ phục vụ khách hàng của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác…để đổi mới thu hút khách hàng mua hàng của doanh nghiệp mình. 2.3.2. Xác lập mục tiêu và hướng phát triển thị trường - Xác lập mục tiêu phát triển thị trường Có thể nói mục tiêu phát triển thị trường của các doanh nghiệp là đưa sản phẩm hiện tại vào bán trong thị trường mới, không những thế còn bao gồm việc khai thác tốt thị trường hiện tại, nghiên cứu dự báo thị trường đưa ra những sản phẩm mới đáp ứng được yêu cầu của thị trường hiện tại và thị trường mới. Mục tiêu cuối cùng của việc phát triển thị trường cũng là mục tiêu về tăng doanh số bán và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp đó. Có hai loại mục tiêu đó là mục tiêu định tính và mục tiêu định lượng Mục tiêu định tính: mục tiêu định tính thì thường không đo lường được hoặc rất khó để đo lường. Mục tiêu này là mục tiêu cho một chiến lược dài hạn của doanh nghiệp. 12 Khóa luận tốt nghiệp Khoa : Marketing Mục tiêu định lượng: mục tiêu định lượng chỉ ra rõ ràng kết quả có thể đo lường được . Cần phải lượng hóa thành giá trị cụ thể. - Các hướng phát triển thị trường của doanh nghiệp + Phát triển thị trường theo chiều rộng: Mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều có sẵn những sản phẩm của mình và luôn mong muốn tìm những thị trường mới để tiêu thụ những sản phẩm hiện tại đó sao cho số lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường ngày càng tăng lên từ đó dẫn đến doanh số bán cũng tăng lên. Phương thức này thường được doanh nghiệp sử dụng khi thị trường hiện tại có xu hướng bảo hòa. + Phát triển thị trường theo chiều sâu Doanh nghiệp vẫn tiếp tục kinh doanh những sản phẩm quen thuộc trên thị trường hiện tại, nhưng tìm cách đẩy mạnh khối lượng hàng tiêu thụ lên. Trong trường hợp này doanh nghiệp có thể vận dụng bằng cách hạ thấp giá sản phẩm để thu hút nhiều người mua mua nhiều hơn trước hoặc quảng cáo các sản phẩm mạnh mẽ hơn nữa để đạt được mục đích cuối cùng không để mất đi một người khách nào hiện có và tập trung sự tiêu dùng của nhóm khách hàng sử dụng đồng thời nhều sản phẩm tương tự sang sử dụng duy nhất sản phẩm của doanh nghiệp mình. Phương thức này đa phần được sử dụng khi doanh nghiệp có tỷ phần thị trường tương đối nhỏ hay thị trường tiềm năng còn rất rộng lớn. + Phát triển thị trường theo cả chiều rộng và chiều sâu Doanh nghiệp vẫn tiếp tục bán sản phẩm hiện tại của mình trên thị trường hiện tại, đông thời tăng tần suất xuất hiện sản phẩm của mình lên để khách hàng biết đến công ty nhiều hơn, gia tăng lượng hàng hóa bán ra. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vẫn mở rộng thêm thị trường mới để tăng lượng khách hàng tiềm năng, tăng khối lượng hàng háo bán ra , phát triển các sản phẩm mới thỏa mãn nhiều hơn nhu cầu của khách hàng. 2.3.3. Giải pháp Marketing- mix nhằm phát triển thị trường của công ty kinh doanh 2.3.3.1. Giải pháp sản phẩm Giải pháp về sản phẩm nhằm phát triển thị trường là hệ thống các mục tiêu và biện pháp phát triển sản phẩm, làm cho sản phẩm luôn thích ứng với thị trường. 13 Khóa luận tốt nghiệp - Khoa : Marketing Đa dạng hóa chủng loại sản phẩm: là quá trình phát triển cải biến, sáng tạo ra nhiều loại sản phẩm từ những sản phẩm truyền thống sẵn có, đồng thời cải biến và nhập ngoại nhiều loại sản phẩm cùng loại, phong phú về chủng loại và mẫu mã từ những sản phẩm thô đến sản phẩm qua chế biến.Đây là một trong những phương thức căn bản để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Đa dạng hóa chủng loại sản phẩm theo các hướng: + Biến đổi chủng loại sản phẩm: hoàn thiện và cải tiến các sản phẩm đang sản xuất để giữ vững thị trường hiện tại và thâm nhập thị trường mới: hoàn thiện về hình thức sản phẩm( kiểu dáng, mẫu mã ) hoặc về nội dung sản phẩm( chất lượng, cấp độ hoàn mỹ về kỹ thuật ) hoặc cả về hình thức và nội dung của sản phẩm. + Đổi mới chủng loại sản phẩm: Loại bỏ những sản phẩm lỗi thời, những sản phẩm khó tiêu thụ và bổ sung sản phẩm mới vào danh mục sản phẩm của doanh nghiệp. Những sản phẩm được bổ sung này có thể là sản phẩm tuyệt đối tức là mới với doanh nghiệp và với thị trường, hoặc sản phẩm mới tương đối mới đối với doanh nghiệp nhưng không mới với thị trường. Việc thực hiện hình thức đa dạng hóa sản phẩm này gắn liền với việc doanh nghiệp rời bỏ thị trường cũ và gia nhập những thị trường mới. + Hình thức hỗn hợp: Kết hợp một số nội dung của hình thức thứ nhất và hình thức thứ hai ở trên. Doanh nghiệp vừa cải tiến, haonf thiện một số sản phẩm đang sản xuất, vừa loại bỏ những sản phẩm không sinh lời, vừa bổ sung sản phẩm mới vào danh mục sản phẩm. - Phát triển sản phẩm mới Sản phẩm mới là những sản phẩm đạt được sự tiến bộ về mặt kỹ thuật kinh tế, được người tiêu dùng cho là mới và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Sản phẩm mới có thể mới về nguyên tắc, sản phẩm mới cải tiến từ các sản phẩm hiện có hoặc những nhãn hiệu mới do kết quả nghiên cứu, thử nghiệm của công ty. - Chất lượng sản phẩm Chất lượng sản phẩm là là sự tổng hợp tất cả các năng lực nhiều mặt vốn có của sản phẩm, tạo nên một năng lực chung tổng quát, thỏa mãn nhu cầu nhiều mặt của người tiêu dùng. Chất lượng sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn, đòi hỏi doanh nghiệp ngày càng phải nâng cao chất lượng sản phẩm. Thông 14
- Xem thêm -