Tài liệu Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường của công ty cổ phần truyền hình cáp nghệ an

  • Số trang: 96 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
tructuyentailieu

Tham gia: 25/05/2016

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp Đại học Vinh 1 Trường Đại học Vinh Khoa kinh tÕ ------***------ Phan thÞ chung kho¸ luËn tèt nghiÖp ®¹i häc gi¶i ph¸p marketing nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng cña c«ng ty cæ phÇn truyÒn h×nh c¸p NghÖ An Ngành: Quản trị kinh doanh ` SVTH: Phan Thị Chung QTKD Vinh - 2010 Lớp 47B4- Khóa luận tốt nghiệp Đại học Vinh 2 Trường Đại học Vinh Khoa kinh tÕ ------***------ Phan thÞ chung kho¸ luËn tèt nghiÖp ®¹i häc gi¶i ph¸p marketing nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng cña c«ng ty cæ phÇn truyÒn h×nh c¸p NghÖ An Ngành Quản trị kinh doanh Líp 47B4 – QTKD (2006 – 2010) Giáo viên hướng dẫn:: TrÇn thÞ lª na Vinh - 2010 MỤC LỤC Danh mục các từ viết tắt SVTH: Phan Thị Chung QTKD Lớp 47B4- Khóa luận tốt nghiệp 3 Đại học Vinh Danh mục bảng, biểu, sơ đồ MỞ ĐẦU..................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP..........................................................4 1.1 Khái niệm, chức năng vai trò của thị trường...................................4 1.1.1 Khái niệm thị trường.................................................................4 1.1.2 Chức năng của thị trường..................................................................5 1.1.3 Vai trò của thị trường........................................................................7 1.1.3.1 Đối với nền kinh tế quốc dân ....................................................7 1.1.3.2 Đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp......................8 1.2 Phát triển thị trường và sự cần thiết của việc phát triển thị trường.... 9 1.2.1. Khái niệm phát triển thị trường........................................................9 1.2.2. Sự cần thiết của việc phát triển thị trường.....................................10 1.3 Phương hướng phát triển thị trường......................................................11 1.3.1. Phát triển theo chiều rộng...............................................................11 1.3.2. Phát triển theo chiều sâu................................................................12 1.3.3. Phát triển theo hướng kết hợp cả chiều rộng lẫn chiều sâu...........13 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường của doanh nghiệp..13 1.4.1. Các yếu tố khách quan....................................................................14 1.4.1.1. Kinh tế.....................................................................................14 1.4.1.2. Chính trị - Luật pháp...............................................................14 1.4.1.3. Văn hóa - Xã hội.....................................................................15 1.4.1.4. Điều kiện tự nhiên và KHCN..................................................16 1.4.1.5. Khách hàng.............................................................................16 1.4.1.6. Đối thủ cạnh tranh...................................................................17 1.4.1.7. Nhà cung cấp...........................................................................17 1.4.1.8. Sản phẩm thay thế...................................................................18 1.4.2. Các yếu tố chủ quan........................................................................19 SVTH: Phan Thị Chung QTKD Lớp 47B4- Khóa luận tốt nghiệp 4 Đại học Vinh 1.4.2.1. Khả năng tài chính..................................................................19 1.4.2.2 Máy móc thiết bị......................................................................20 1.4.2.3. Nhân sự...................................................................................20 1.4.2.4. Hoạt động Marketing..............................................................21 1.5 Các hoạt động Marketing ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường của doanh nghiệp........................................................................................22 1.5.1. Nghiên cứu thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường..................................................................................................22 1.5.2. Các chiến lược Marketing hỗn hợp................................................24 1.5.2.1. Chiến lược sản phẩm...............................................................24 1.5.2.2. Chiến lược giá.........................................................................26 1.2.5.3. Chiến lược phân phối..............................................................28 1.5.2.4. Chiến lược XTTM...................................................................29 Tổng kết chương 1..............................................................................31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP NGHỆ AN...........................................................32 2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần Truyền hình Cáp Nghệ An.......................32 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần truyền hình Cáp Nghệ An.......................................................................................................32 2.1.1.1 Giới thiệu chung về Công ty....................................................32 2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.......................32 2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty và phân cấp quản lý...............34 2.1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức................................................................34 2.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban.............................36 2.1.3 Đặc điểm kinh doanh của Công ty..................................................37 2.1.3.1 Đặc điểm về thị trường.............................................................37 2.1.3.2 Đặc điểm về nhân sự................................................................38 2.1.3.3 Đặc điểm về tài chính..............................................................40 2.1.3.4 Đặc điểm về sản phẩm.............................................................41 SVTH: Phan Thị Chung QTKD Lớp 47B4- Khóa luận tốt nghiệp 5 Đại học Vinh 2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 20072009....45 2.2 Thực trạng các hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty cổ phần Truyền hình Cáp Nghệ An.....................................................48 2.2.1 Thực trạng công tác nghiên cứu thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường của Công ty........................................................48 2.2.1.1 Công tác nghiên cứu thị trường................................................48 2.2.1.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu ..................................................51 2.2.1.3 Thị phần của Công ty...............................................................52 2.2.1.4 Định vị thị trường.....................................................................54 2.2.2 Thực trạng các hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty ........................................................................................................56 2.2.2.1 Chính sách về sản phẩm...........................................................56 2.2.2.2 Chính sách về giá.....................................................................58 2.2.2.3 Cính sách về phân phối............................................................59 2.2.2.4 Chính sách XTTM...................................................................60 2.3 Đánh giá về các hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty......................................................................................................62 2.3.1 Những kết quả đạt được...................................................................62 2.3.2 Những tồn tại và yếu kém................................................................62 2.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại.......................................................63 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan............................................................63 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan..........................................................66 Tổng kết chương 2...................................................................................68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP NGHỆ AN............................................................................................... 68 3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty.........................................68 3.1.1 Mục tiêu phát triển của Công ty.......................................................68 3.1.2 Định hướng phát triển của Công ty.................................................69 SVTH: Phan Thị Chung QTKD Lớp 47B4- Khóa luận tốt nghiệp 6 Đại học Vinh 3.2 Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty cổ phần Truyền hình Cáp Nghệ An.................................................................................71 3.2.1 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức cho bộ phận Marketing........................71 3.2.2 Đẩy mạnh công tác điều tra, nghiên cứu thị trường nhằm phát triển thị trường....................................................................................................72 3.2.3 Hoàn thiện về chính sách sản phẩm................................................74 3.2.4 Hoàn thiện về chính sách giá...........................................................77 3.2.5 Hoàn thiện về chính sách phân phối................................................79 3.2.6 Hoàn thiện về chính sách XTTM......................................................80 3.3 Một số giải pháp hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty cổ phần Truyền hình Cáp Nghệ An....... .............................................................................................................................83 3.3.1 Xây dựng và phát triển thương hiệu................................................83 3.3.2 Đảm bảo hệ thống thông tin kịp thời...............................................84 3.3.3 Nâng cao năng lực tài chính............................................................86 3.3.4 Chính sách về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực......................86 3.4 Một số kiến nghị với các ngành chức năng................................................88 Tổng kết chương 3.............................................................................................89 KẾT LUẬN............................................................................................... 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Phan Thị Chung QTKD Lớp 47B4- Khóa luận tốt nghiệp Đại học Vinh 7 MỞ ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài Thông tin từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta thu thập những thông tin qua rất nhiều các kênh thông tin khác nhau như : sách, báo, đài, internet, …và đặc biệt là qua truyền hình. Truyền hình đã trở nên quen thuộc đối với mọi nhà, mọi lứa tuổi. Nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay cùng với sự phát triển của xã hội đời sống của người dân không ngừng được nâng cao thì nhu cầu được xem truyền hình với chất lượng cao, liên tục trở thành nhu cầu tất yếu của mọi người mọi nhà. Cung cấp dịch vụ Truyền hình Cáp là mảng kinh doanh chính của Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An. Với xu hướng phát triển của thị trường như hiện nay thì sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là rất quyết liệt, nhà cung cấp nào đi nhanh và sớm triển khai sẽ giành được ưu thế chiếm được thị phần cao hơn. Là sinh viên thực tập tại Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An em nhận thấy thuê bao mạng của Công ty đang cần có những giải pháp để phát triển, và do chính bản thân em cũng quan tâm muốn tìm hiểu về mảng dịch vụ đang có tốc độ phát triển nhanh nhất ở Nghệ An hiện nay nên vận dụng những kiến thức đã học, cũng như kinh nghiệm học hỏi trong quá trình thực tập tại Công ty em đã chọn đề tài: “Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An” làm đề tài luận văn của mình. 2. Mục đích nghiên cứu SVTH: Phan Thị Chung QTKD Lớp 47B4- Khóa luận tốt nghiệp Đại học Vinh 8 - Tìm hiểu hoạt động Marketing của Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An, đó là các hoạt động về sản phẩm, giá, phân phối và các hoạt động XTTM của Công ty. - Vận dụng tổng hợp lý luận kết hợp với phân tích điều kiện thực tại của Công ty trên cơ sở đánh giá những ưu điểm, nhược điểm, những tồn tại cơ bản, những nguyên nhân gây ra thực trạng này. Kết hợp với nghiên cứu thực tế trong thời gian thực tập đưa ra một số giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An, góp phần hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường ở Công ty. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về tình hình hoạt động kinh doanh và đi sâu nghiên cứu các hoạt động Marketing của Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An. - Phạm vi nghiên cứu: Sự thay đổi và sự biến động của thị trường là phức tạp, đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề nhằm phát triển thị trường, nhưng do điều kiện nghiên cứu, khuôn khổ thời gian thực tập và nhất là năng lực của một sinh viên là có hạn, không thể cho phép em giải quyết mọi vấn đề về các giải pháp Marketing mà chỉ nghiên cứu đưa ra những giải pháp phát triển thị trường cho Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An. 4. Phương pháp nghiên cứu - Dựa vào cơ sở lý luận và thực tiễn về nghiên cứu và phát triển hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường cho Công ty. Nghiên cứu các tài liệu về quản trị Marketing, quản trị chiến lược, những luận cứ khoa học của việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Sử dụng các phương pháp suy luận, phân tích và tổng hợp, đối chiếu và so sánh… Nghiên cứu các báo cáo, tài liệu phân tích, các số liệu thống kê SVTH: Phan Thị Chung QTKD Lớp 47B4- Khóa luận tốt nghiệp 9 Đại học Vinh và các kết quả hoạt động kinh doanh, về tổ chức bộ máy và nghiên cứu hoạt động Marketing để hoàn chỉnh nội dung đề tài. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn - Về khoa học: Đề tài nghiên cứu một số vấn đề chung về thị trường, phát triển thị trường và một số giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của doanh nghiệp để thấy được tầm quan trọng của họat động Marketing trong việc phát triển thị trường của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. - Về thực tiễn: Đề tài đi sâu vào nghiên cứu thực trạng thị trường và tình hình thực hiện các hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường tại Công ty cổ phần Truyền hình Cáp Nghệ An. Nhận thức được thực tiễn của họat động đó và từ đó đề ra một số giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty góp phần giúp cho Công ty có những quyết định phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của mình. 6. Kết cấu của đề tài Ngoài danh mục sơ đồ, bảng biểu, danh mục chữ viết tắt, phần mở đầu và phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển thị trường và các hoạt dộng Marketing nhằm phát triển thị trường của doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng các hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An Chương 3: Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường tại Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An SVTH: Phan Thị Chung QTKD Lớp 47B4- Khóa luận tốt nghiệp 10 Đại học Vinh CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.6 Khái niệm, chức năng vai trò của thị trường 1.1.1 Khái niệm thị trường Thị trường có thể được khái niệm theo nhiều cách khác nhau. Chúng được xem xét từ nhiều gốc độ và được đưa ra vào các giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển kinh tế hàng hoá. Hiểu theo nghĩa hẹp, thị trường chỉ địa điểm hay không gian của trao đổi hàng hoá, đó là nơi gặp gỡ giữa người bán, người mua, hàng và tiền và ở đó diễn ra các hoạt động mua bán. Như vậy, phạm vi của thị trường được giới hạn thông qua việc xem xét bản chất hành vi tham gia thị trường, ở đâu có sự trao đổi, buôn bán, có sự lưu thông hàng hoá thì ở đó có thị trường. Đây là cách hiểu thị trường gắn với yếu tố địa lý của hành vi tham gia thị trường, đòi hỏi phải có sự hiệp hữu của đối tượng được đem ra trao đổi. Nơi mua bán xảy ra đầu tiên là ở chợ, sau này mở rộng hơn về không gian thì khái niệm nơi mua bán cũng mở rộng hơn như ở cửa hàng, cửa hiệu cố định, siêu thị, Trung tâm thương mại… Hiểu theo nghĩa rộng, thị trường là các hiện tượng kinh tế được phản ánh thông qua trao đổi và lưu thông hàng hoá cùng với các quan hệ kinh tế giữa người và người trong quá trình trao đổi, mua bán hàng hoá và các dịch vụ. Thị trường là tổng thể những thoả thuận, cho phép những người bán và người mua trao đổi hàng hoá và dịch vụ. Như vậy, thị trường không nhất thiết phải là một địa điểm cụ thể như cách hiểu theo nghĩa hẹp trên. Người bán và người mua có thể không trực tiếp trao đổi, mà có thể qua các phương tiện SVTH: Phan Thị Chung QTKD Lớp 47B4- Khóa luận tốt nghiệp 11 Đại học Vinh khác để thiết lập nên thị trường. Theo David Begg, thị trường là tập hợp các sự thoả thuận thông qua đó người bán và người mua tiếp xúc với nhau để trao đổi hàng hoá và dịch vụ. Theo cách hiểu này thì người ta nhấn mạnh đến các quan hệ trao đổi cũng như thể chế và các điều kiện thực hiện việc mua bán. Trong nền kinh tế hiện đại, thị trường được coi là biểu hiện thu gọn của quá trình mà thông qua đó các quyết định của các gia đình về tiêu dùng mặt hàng nào, các quyết định của các Công ty về sản xuất cái gì?, sản xuất cho ai? Sản xuất như thế nào? Xét theo mức độ khái quát thì thị trường còn được quan niệm là sự kết hợp giữa cung và cầu trong đó người mua, người bán bình đẳng cạnh tranh, số lượng người bán nhiều hay ít phụ thuộc vào quy mô của thị trường lớn hay nhỏ. Sự cạnh tranh trên thị trường có thể do xảy ra giữa người bán, người mua hay giữa người bán và người mua. Việc xác định giá cả trên thị trường là do cung và cầu quyết định. 1.1.2 Chức năng của thị trường Trong nền kinh tế thị trường, thị trường được hình thành bởi hoạt động kinh tế của người mua và người bán và chính thị trường cũng là môi trường cho các hoạt động của các chủ thể đó. Nói cách khác thị trường là môi trường hoạt động của các chủ thể. Nghiên cứu xem xét chức năng của thị trường là để xác định thị trường tồn tại để làm cái gì. Các chức năng của thị trường bao gồm: * Chức năng thừa nhận Một sản phẩm khi được đưa ra thị trường, được thị trường cho thừa nhận tức sản phẩm đó là có thị trường. Sản phẩm bắt buộc phải bán được trên thị trường mới được xã hội thừa nhận. Nếu cung của một sản phẩm lớn hơn cầu của sản phẩm đó thì lượng dư thừa sẽ được thị trường thừa nhận. Vậy thị trường chỉ thừa nhận những hàng hoá, dịch vụ nếu nó phù hợp với những đòi SVTH: Phan Thị Chung QTKD Lớp 47B4- Khóa luận tốt nghiệp 12 Đại học Vinh hỏi của người tiêu dùng. Những hàng hoá vô dụng, kém chất lượng, cung vượt quá cầu, không cung ứng đúng thời gian và địa điểm mà khách hàng đòi hỏi thì sẽ không bán được, nghĩa là chúng không được thị trường chấp nhận. Trong nền kinh tế thị trường, người tiêu dùng mua sản phẩm tức là sản phẩm đó đã được thị trường thừa nhận, hay thị trường đã “bỏ phiếu bằng tiền” cho sự tồn tại của sản phẩm. Ngược lại, nếu không được thị trường thừa nhận thì doanh nghiệp sẽ bị phá sản, không thể duy trì hoạt động của mình được. Muốn được thị trường thừa nhận thì doanh nghiệp phải “cung cái thị trường cần chứ không phải cung cái mình có hay có khả năng cung ứng” * Chức năng thực hiện: Thị trường là nơi thực hiện giá trị của hàng hoá thông qua các hoạt động mua bán giữa người bán và người mua. Giá trị của hàng hoá và dịch vụ được thực hiện thông qua giá cả thị trường trên cơ sở giá trị sử dụng của chúng được thị trường thừa nhận, giá trị của hàng hoá được thực hiện, người bán thu được tiền về từ người mua thì quyền sở hữu hàng hoá được chuyền từ người bán sang người mua, hàng hoá đi sang lĩnh vực tiêu dùng cá nhân ở đó giá trị sử dụng nó sẽ được thực hiện, đó là mục đích cuối cùng của sản xuất. * Chức năng thông tin Thông tin thị trường có vai trò quan trọng đối với quản lý kinh tế. Trong nền kinh tế, một trong những nội dung quan trọng nhất là về quyết định và để quyết định thì phải có thông tin. Thị trường thông tin về tổng số cung, tổng số cầu, cơ cấu cung – cầu, quan hệ cung cầu đối với từng loại hàng hoá, giá cả thị trường, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường, cá yêu cầu về chất lượng sản phẩm… Những thông tin này không chỉ cần thiết cho người sản xuất, người tiêu dùng mà còn cho cả Nhà nước và các tổ chức kinh tế thị trường chỉ cho người sản xuất biết nên cung sản phẩm hàng hoá nào? khối lượng bao nhiêu? khi nào? cho ai? ở đâu? SVTH: Phan Thị Chung QTKD Lớp 47B4- Khóa luận tốt nghiệp 13 Đại học Vinh Thị trường chỉ cho người tiêu dùng biết nên tìm kiếm mặt hàng mình cần ở đâu, nên chọn mặt hàng nào cho phù hợp với khả năng của mình. Chính phủ thông qua các thông tin thị trường để hoạch định các chính sách điều chỉnh kinh tế. * Chức năng điều tiết và cân đối Sự vận động của các quy luật kinh tế của thị trường thông qua hệ cung cầu và tín hiệu giá cả của thị trường sẽ phát hiện chức năng điều tiết của thị trường với sản xuất, lưu thông và tiêu dùng của xã hội. Thông qua các hoạt động và quy luật kinh tế thị trường, người sản xuất có lợi thế và cạnh tranh sẽ tận dụng khả năng của mình để phát triển sản xuất. Còn đối với những người chưa có được lợi thế trên thị trường thì sẽ phải vươn lên để tránh khỏi nguy cơ phá sản. Thông qua nhu cầu của thị trường, người sản xuất chủ động di chuyển các nguồn lực để từ ngành này sang ngành khác, từ sản phẩm này sang sản phẩm khác. Trong nền kinh tế thị trường, chính thị trường thông qua cơ chế lợi ích và dựa vào sự hướng dẫn của các tín hiệu thị trường, tình hình cung cầu, biến động gia cả… làm cho các chủ thể kinh tế thay đổi phương thức hoạt động của mình để từ đó đưa đến sự vận động các nguồn lực. Sự vận động của quan hệ cung cầu và giá cả thị trường thực hiện sự cân đối về tổng số cũng như cơ cấu cung và cầu thông qua đó sẽ thực hiện sự cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng. 1.1.3 Vai trò của thị trường 1.1.3.1 Đối với nền kinh tế quốc dân Trong nền kinh tế thị trường, thị trường có vị trí trung tâm. Thị trường vừa là mục tiêu của người sản xuất kinh daonh vừa là môi trường của hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng hóa. Thị trường cũng là nơi chuyển tải các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên thị trường, người mua, người bán, người trung gian gặp nhau trao đổi hàng hóa,dịch vụ. SVTH: Phan Thị Chung QTKD Lớp 47B4- Khóa luận tốt nghiệp Đại học Vinh 14 Quá trình sản xuất xã hội gồm bốn khâu: sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng thì thị trường là khâu trao đổi (lưu thông). Đó là khâu trung gian cần thiết, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Vì vậy, nó có tác động đến nhiều mặt của sản xuất, đến tiêu dùng xã hội. - Một là, đảm bảo điều kiện cho sản xuất phát triển liên tục với quy mô ngày càng mở rộng và bảo đảm hàng hóa cho người tiêu dùng phù hợp với thị hiếu (sở thích) và sự tự do lựa chọn một cách đầy đủ, kịp thời, thuận lợi với dịch vụ văn minh. - Hai là, nó thúc đẩy nhu cầu, gợi mở nhu cầu, đưa đến cho người tiêu dùng sản xuất và tiêu dùng cá nhân những sản phẩm mới. Nó kích thích sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao và gợi mở nhu cầu hường tới các hàng hóa chất lượng cao, văn minh và hiện đại. - Ba là, dự trữ các hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng xã hội, giảm bớt dự trữ ở các khâu tiêu dùng, bảo đảm việc điều hòa cung cầu. - Bốn là, phát triển các hoạt động dịch vụ phục vụ tiêu dùng sản xuất và tiêu dùng cá nhân ngày càng phong phú, đa dạng, văn minh. Giải phóng con người khỏi các công việc không tên trong gia đình, vừa nặng nề vừa mất nhiều thời gian. Con người được nhiều thời gian tự do hơn. - Năm là, thị trường hàng hóa dịch vụ ổn định có tác dụng to lớn để ổn định sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. 1.1.3.2 Đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - Thị trường là trung tâm của các HĐKD, vừa là mục tiêu vừa là đối tượng phục vụ của doanh nghiệp. Tất cả các HĐKD của doanh nghiệp đều hướng vào thị trường. Bắt đầu từ tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ đến các hoạt động Marketing đều nhằm mục đích đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thị trường. SVTH: Phan Thị Chung QTKD Lớp 47B4- Khóa luận tốt nghiệp 15 Đại học Vinh - Thị trường hướng dẫn SXKD của doanh nghiệp. Căn cứ vào kết quả điều tra, thu thập thông tin thị trường để quyết định kinh doanh mặt hàng gì? Cho ai? Bằng phương thức kinh doanh nào? - Doanh nghiệp chỉ tồn tại khi sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp được thị trường thừa nhận, được thực hiện về giá trị, khi đó thị trường giúp doanh nghiệp thu hồi vốn, bù đắp chi phí và có lãi để tái mở rộng kinh doanh. - Thị trường là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng, giữa khách hàng với doanh nghiệp, là nơi quan trọng để đánh giá, kiểm nghiệm các chủ trương chính sách của mình. Thông qua doanh thu bán hàng, tốc độ phát triển thị trường, phản ứng của khách hàng… doanh nghiệp sẽ có quyết sách phù hợp. Trong cơ chế thị trường, cạnh tranh là tất yếu, thị trường được chia sẽ cho nhiều doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào giữ vững và phát triển được thị trường thì doanh nghiệp đó sẽ tồn tại và phát triển, ngược lại sẽ dẫn đến đình trệ và phá sản. Bởi vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng tìm kiếm cơ hội mở rộng và phát triển thị trường. 1.7 Phát triển thị trường và sự cần thiết của việc phát triển thị trường 1.7.1 Khái niệm phát triển thị trường Trong cơ chế thị trường, dưới sự chi phối của quy luật kinh tế khách quan kết quả và hiệu quả kinh tế được xác định sau khi thực bán được sản phẩm đó nghĩa là có sự chấp nhận của người tiêu dùng. Để duy trì và phát triển thị trường mục tiêu của mình mọi doanh nghiệp đều cần phải nhìn về phía trước với những mục tiêu cần đạt tới và những cách thức để đạt được mục tiêu đó. Các mục tiêu này phải được thiết lập phù hợp với những điều kiện khách quan của môi trường, thị trường và những yếu tố bên trong doanh nghiệp. SVTH: Phan Thị Chung QTKD Lớp 47B4- Khóa luận tốt nghiệp 16 Đại học Vinh Phát triển thị trường là tổng hợp cách thức biện pháp của doanh nghiệp nhằm đưa khối lượng sản phẩm kinh doanh đạt mức tối đa, mở rộng quy mô kinh doanh, tăng thêm lợi nhuận và nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, HĐKD trên bất kỳ lĩnh vực nào đều đòi hỏi phải có lãi thì mới có thể tồn tại và phát triển được. Để đạt được mục tiêu này nếu doanh nghiệp chỉ chú trọng để SX ra sản phẩm như thế thì chưa đủ mà vấn đề quan trọng nhất là phải biết nhu cầu thị trường của mình trên thị trường là bao nhiêu, từ đó có những biện pháp, những kế hoạch để tiêu thụ sản phẩm, tìm những biện pháp để mở rộng thị trường, tăng thị phần. Để phát triển thị trường đạt hiệu quả, doanh nghiệp cần lập chiến luợc kinh doanh sao cho đảm bảo việc phát triển và duy trì sự thích nghi chiến lược một bên là các mục tiêu và khả năng của các công ty còn bên kia là thị trường đầy biến động. 1.7.2 Sự cần thiết của việc phát triển thị trường * Phát triển thị trường là điều kiện tồn tại của doanh nghiệp: Muốn thành công trong kinh doanh thì một doanh nghiệp không chỉ dành được một thị phần thị trường mà hơn thế nữa nó phải vươn lên đứng trong nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực mà mình tham gia. Để làm được điều này thì bắt buộc doanh nghiệp phải không ngừng phát triển thị trường của mình và có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Việc phát triển thị trường nhằm giúp cho doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, khai thác mọi tiềm năng của thị trường một cách triệt để, hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh được nâng cao, tăng lợi nhuận và khẳng định được vai trò, vị trí của doanh nghiệp trên thị trường. Do vậy việc phát triển thị trường là một hoạt động có tầm quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, nó góp phần không nhỏ vào việc thành SVTH: Phan Thị Chung QTKD Lớp 47B4- Khóa luận tốt nghiệp 17 Đại học Vinh công hay thất bại trong HĐKD của doanh nghiệp. * Phát triển thị trường là điều kiện để doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận: Có nhiều cách để gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp như nâng giá trong diều kiện bán ra không đổi... nhưng những cách đó rất khó thực hiện khi nhiều sản phẩm cạnh tranh nhau trên thị trường. Do đó muốn gia tăng lợi nhuận thì cách tốt nhất là doanh nghiệp phải tiêu thụ được thêm nhiều hàng hoá, nghĩa là phải mở rộng và phát triển được thị trường, thu hút được thêm nhiều khách hàng mua và tiêu dùng sản phẩm của doanh nghiệp. * Phát triển thị trường giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, tăng thị phần, nâng cao vị thế của mình trên thị trường trong nước và thế giới: Trong điều kiện nền kinh tế trong nước, khu vực và trên thế giới có nhiều biến động như hiện nay, tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp luôn phải đương đầu với các đối thủ cạnh tranh tầm cỡ trong nước cũng như trên thế giới. Do vậy, muốn tồn tại và phát triển ổn định thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng củng cố, mở rộng và phát triển thị trường của mình. Khi sản phẩm của doanh nghiệp được nhiều người tiêu dùng lựa chọn thì uy tín của sản phẩm cũng như của doanh nghiệp sẽ ngày càng tăng và điều này lại tạo thuận lơi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Như vậy, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển ổn định thì phải tìm mọi cách, mọi giải pháp nhằm tìm kiếm, tận dụng tối đa các cơ hội và tiềm năng sẵn có để không ngừng củng cố, mở rộng và phát triển thị trường cho sản phẩm của mình. 1.8 Phương hướng phát triển thị trường 1.8.1 Phát triển theo chiều rộng Phát triển thị trường theo chiều rộng là doanh nghiệp cố gắng mở rộng thị trường, tăng thị phần sản phẩm bằng các khách hàng mới. SVTH: Phan Thị Chung QTKD Lớp 47B4- Khóa luận tốt nghiệp 18 Đại học Vinh * Phương thức này được doanh nghiệp sử dụng trong các truờng hợp: - Thị trường của hiện tại của doanh nghiệp đang có xu hướng bão hòa. - Sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thỉtường hiện tại còn thấp. - Rào cản về chính trị, luật pháp quá lớn đối với doanh nghiệp trên thị trường hiện tại. - Doanh nghiệp có đủ tiềm lực để mở rộng thêm thị trường mới, tăng doanh thu, lợi nhuận. * Phát triển thị trường theo chiều rộng có 3 cách: + Theo tiêu thức địa lý: Quy mô thị trường của doanh nghiệp của thị trường được mở rộng. + Theo tiêu thức sản phẩm: Doanh nghiệp thường đưa ra những sản phẩm mới có tính năng phù hợp với khách hàng ở thị thị trường mới thỏa mãn được tốt nhất nhu cầu của họ. Các doanh nghiệp khi mở rộng thị trường thường áp dụng chính sách đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng + Theo tiêu thức khách hàng: Doanh nghiệp kích thích, khuyến khích các nhóm khách hàng mới tiêu thụ sản phẩm của mình, đó có thể là khách hàng của đối thủ cạnh tranh, có thể là khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp. Muốn thực hiện được điều đó, doanh nghiệp cần phải nhanh nhạy trong việc nắm bắt nhu cầu của khách hàng và hành vi mua hàng của họ, điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh tranh để có chiến lược kinh doanh hiệu quả nhất. 1.8.2 Phát triển theo chiều sâu Phát triển thị trường theo chiều sâu là doanh nghiệp cố gắng tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường hiện tại. SVTH: Phan Thị Chung QTKD Lớp 47B4- Khóa luận tốt nghiệp Đại học Vinh 19 * Phát triển thị trường theo chiều sâu được doanh nghiệp sử dụng khi: - Thị trường hiện tại có nhiều tiềm năng để phát triển mà doanh nghiệp chưa khai thác hết. - Sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường hiện tại là khá lớn. - Sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín trên thị trường. * Phát triển thị trường theo chiều sâu có 3 cách: + Theo tiêu thức địa lý: Doanh nghiệp cố gắmg bán thêm hàng hóa vào thị trường hiện tại bằng việc sử dụng hữu hiệu Marketing để kích thích khách hàng, đánh bại đối thủ cạnh tranh, tiến tới độc chiếm thị trường. + Theo tiêu thức khách hàng: Là việc doanh nghiệp nỗ lực bán thêm sản phẩm của mình vào nhóm khách hàng của doanh nghiệp, biến họ trở thành khách hàng thường xuyên và trung thành của mình. + Theo tiêu thức sản phẩm: Là việc doanh nghiệp cải tiến mẫu mã sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc đa dạng hóa sản phẩm hoặc tăng cường các dịch vụ kèm theo. 1.8.3 Phát triển theo hướng kết hợp cả chiều rộng lẫn chiều sâu Khi doanh nghiệp đã có vị trí vững chắc trên thị trường và có điều kiện tiềm năng về vốn, cơ sở vật chất và năng lực về quản lý có thể phát triển theo hướng kết hợp phát triển thị trường theo chiều rộng và chiều sâu để mở rộng quy mô kinh doanh với hiệu quả cao. 1.9 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường của doanh nghiệp Các doanh nghiệp khi HĐKD trên thị trường thường chịu tác động của nhiều yếu tố. Thông thường các yếu tố này thường được chia làm hai nhóm: SVTH: Phan Thị Chung QTKD Lớp 47B4- Khóa luận tốt nghiệp Đại học Vinh 20 - Nhóm các yếu tố khách quan - Nhóm các yếu tố chủ quan 1.9.1 Các yếu tố khách quan Các yếu tố khách quan là các yếu tố thuộc bên ngoài mà doanh nghiệp không thể điều khiển chúng theo ý muốn của mình mà chỉ có thể cố gắng thích ứng một cách tốt nhất với xu hướng vận đông của chúng, nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thương trường 1.4.1.1 Kinh tế Các nhân tố kinh tế có ảnh hưởng mạnh mẽ đến HĐKD của doanh nghiệp như: thu nhập bình quân trên đầu người, lãi suất ngân hàng, cán cân thanh toán, chính sách tài chính, tỷ lệ lạm phát, tỷ giá hối đoái… Các vấn đề kinh tế trên không những có tác động đến một doanh nghiệp cụ thể mà còn có tác động đến toàn bộ hệ thống kinh tế-xã hội của một đất nước. Mức độ thu nhập bình quân trong từng thời kỳ của các tầng lớp dân cư trong toàn quốc cũng làm ảnh hưởng tới thị trường vì thu nhập tăng hay giảm làm ảnh hưởng tới sức mua của người tiêu dùng. Khi thu nhập tăng, khả năng thanh toán của người tiêu dùng được đảm bảo, sản phẩm sẽ được tiêu thụ và thị trường của doanh nghiệp sẽ có cơ hội được mở rộng và phát triển. Lãi suất ngân hàng cũng ảnh hưởng đến khả năng phát triển thị trường của doanh nghiệp. Nếu mức lãi suất cao, người dân sẽ thu hẹp tiêu dùng, làm cho thị trường tiêu dùng co lại. Nhưng nếu mức lãi suất thấp sẽ khuyến khích người dân tiêu dùng sản phẩm. Các doanh nghiệp cần phải dựa vào các tình hình biến động trên nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu để tăng tiêu dùng sản phẩm nhằm phát triển thị trường. 1.4.1.2 Chính trị-Luật pháp Các hoạt động kinh doanh đều chịu sự chế tác của pháp luật. Để phát triển thị trường, các doanh nghiệp cần phải tuân theo các nguyên tắc quy định. SVTH: Phan Thị Chung QTKD Lớp 47B4-
- Xem thêm -