Tài liệu Giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch thành phố hồ chí minh 2015

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

1 MÔÛ ÑAÀU Lyù do choïn ñeà taøi: du lòch laø moät ngaønh coâng nghieäp khoâng khoùi mang laïi nhieàu lôïi ích quan troïng cho neàn kinh teá nöôùc ta noùi chung vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh noùi rieâng. Söï phaùt trieån cuûa du lòch goùp phaàn caûi thieän tình hình kinh teá – xaõ hoäi, naâng cao thu nhaäp, goùp phaàn giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi daân Thaønh phoá. Du lòch coøn thuùc ñaåy caùc ngaønh khaùc phaùt trieån, ñaåy maïnh vieäc chuyeån dòch cô caáu kinh teá. Vieäc phaùt trieån maïnh ngaønh du lòch Thaønh phoá laø ñieàu khoâng theå thieáu ñöôïc ñeå xaây döïng moät neàn kinh teá caân ñoái, vöõng maïnh, moät ñôøi soáng vaên hoaù – xaõ hoäi haøi hoøa, phong phuù. Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø moät trung taâm du lòch lôùn nhaát caû nöôùc. Vôùi heä thoáng cô sôû haï taàng töông ñoái toát nhö saân bay, beán caûng, caàu ñöôøng, böu chính, vieãn thoâng… vaø taøi nguyeân thieân nhieân, vò trí ñòa lyù thuaän lôïi, Thaønh phoá coù nhieàu tieàm naêng du lòch lôùn. Trong thôøi gian qua hoaït ñoäng du lòch Thaønh phoá coù aûnh höôûng raát lôùn ñoái vôùi du lòch cuûa toaøn ngaønh. Toác ñoä phaùt trieån cuûa du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh tuy coù nhöõng böôùc tieán maïnh nhöng vaãn coøn thaáp so vôùi toác ñoä phaùt trieån cuûa caùc Thaønh phoá cuûa caùc nöôùc laân caän nhö Bangkok (Thaùi Lan), Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia),Hong Kong… Chaát löôïng saûn phaåm du lòch chöa ñaùp öùng yeâu caàu cuûa du khaùch, loaïi hình du lòch coøn ñôn giaûn, ñoäi nguõ nhaân vieân phuïc vuï coøn haïn cheá… Do ñoù hieäu quaû ñaït ñöôïc chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng phaùt trieån cuûa du lòch Thaønh phoá. Töø ñoù ñaët ra vaán ñeà laøm sao coù theå ñaàu tö, khai thaùc caùc saûn phaåm du lòch cho töông xöùng tieàm naêng vaø ñaùp öùng nhu caàu ña daïng cuûa khaùch haøng thuùc ñaåy phaùt trieån du lòch vaø kinh teá xaõ hoäi cuûa Thaønh phoá. Do ñoù, toâi choïn ñeà taøi : “GIAÛI PHAÙP MARKETING NHAÈM PHAÙT TRIEÅN DU LÒCH THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH ÑEÁN NAÊM 2015” Muïc ñích nghieân cöùu cuûa luaän vaên: ñi töø nghieân cöùu heä thoáng lyù luaän veà du lòch vaø öùng duïng Marketing trong du lòch. Treân cô sôû ñoù phaân tích thöïc traïng hoaït ñoäng marketing cuûa du lòch Thaønh phoá. Töø ñoù ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp Marketing nhaèm phaùt trieån du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2015 2 Phaïm vi nghieân cöùu: Phaïm vi khoâng gian ñöôïc giôùi haïn treân ñòa baøn Thaønh phoá, coù xem xeùt vôùi caùc quan heä veà söï phaùt trieån cuûa ngaønh du lòch trong phaïm vi caû nöôùc vaø khu vöïc. Luaän vaên söû duïng nhöõng soá lieäu thoáng keâ hoaït ñoäng cuûa ngaønh du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh töø naêm 2001 ñeán naêm 2006. Beân caïnh ñoù, ñeà taøi nghieân cöùu nhöõng ñaùnh giaù cuûa du khaùch nhaèm ñöa ra giaûi phaùp marketing nhaèm phaùt trieån du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2015 Phöông phaùp nghieân cöùu: caùc vaán ñeà trong luaän vaên ñöôïc phaân tích vaø ñaùnh giaù chuû yeáu döïa treân caùc phöông phaùp nghieân cöùu sau Phöông phaùp phaân tích, thoáng keâ, treân cô sôû nghieân cöùu caùc soá lieäu, döõ lieäu, caùc yeáu toá thuoäc moâi tröôøng vó moâ, vi moâ taùc ñoäng vaøo hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ngaønh du lòch Thaønh phoá. Phöông phaùp so saùnh hoaït ñoäng kinh doanh du lòch cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh vôùi caùc thaønh phoá cuûa caùc nöôùc baïn trong khu vöïc nhö Bangkok (Thaùi Lan), Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia),Hong Kong nhaèm hieåu roõ hôn vò theá cuûa mình treân thò tröôøng keát hôïp vôùi vieäc tham khaûo yù kieán, saùch, baùo, taïp chí, caùc website… Ñeå hieåu roõ hôn nhaän ñònh cuûa du khaùch veà ngaønh du lòch Thaønh phoá luaän vaên cuõng tieán haønh moät cuoäc khaûo saùt thöïc teá moät nhoùm du khaùch, töø ñoù ruùt ra nhöõng vaán ñeà caàn thieát vaø boå ích cho vieäc ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp cho ñeà taøi. Boá cuïc ñeà taøi goàm 3 chöông Chöông 1: Lyù luaän veà marketing du lòch Chöông 2: Thöïc traïng hoaït ñoäng marketing cuûa du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2006 Chöông 3: Giaûi phaùp marketing nhaèm phaùt trieån du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2015 3 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ MAKETING DU LỊCH 1.1 Khaùi nieäm veà du lòch vaø saûn phaåm du lòch 1.1.1 Khaùi nieäm veà du lòch Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, treân theá giôùi ñaõ chöùng kieán moät söï buøng noå cuûa hoaït ñoäng du lòch treân phaïm vi toaøn caàu. Du lòch trôû thaønh moät ngaønh kinh teá muõi nhoïn cuûa nhieàu quoác gia vaø ñaõ goùp moät phaàn khoâng nhoû vaøo söï phaùt trieån kinh teá theá giôùi Theo Toå chöùc Du lòch Theá giôùi – WTO (World Tourism Organization): “ Du lòch laø taäp hôïp caùc moái quan heä, caùc hieän töôïng vaø caùc hoaït ñoäng kinh teá baét nguoàn töø söï hình thaønh vaø löu truù cuûa caùc caù theå ôû beân ngoaøi nôi ôû thöôøng xuyeân vôùi muïc ñích hoøa bình vaø nôi hoï ñeán khoâng phaûi laø nôi hoïc laøm vieäc” Theo Luaät du lòch cuûa Vieät Nam maø Quoác hoäi ban haønh vaøo thaùng 6/2005 coù hieäu löïc keå töø ngaøy 01/01/2006: “Du lòch laø moät trong nhöõng hoaït ñoäng coù lieân quan ñeán chuyeán ñi cuûa con ngöôøi ngoaøi nôi cö truù thöôøng xuyeân cuûa mình nhaèm ñaùp öùng nhu caàu tham quan, tìm hieåu, giaûi trí, nghæ döôõng trong khoaûng thôøi gian nhaát ñònh” 1.1.2 Khaùi nieäm veà saûn phaåm du lòch Saûn phaåm du lòch coù tính chaát voâ cuøng ñaëc bieät. Vì vaäy vieäc öùng duïng Marketing vaøo du lòch coù yù nghóa raát quan troïng ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa ngaønh du lòch. Vaäy saûn phaåm du lòch laø gì? Noù coù nhöõng ñaëc tính gì? Khaùi nieäm veà saûn phaåm du lòch Theo luaät du lòch Vieät Nam: “Saûn phaåm du lòch laø taäp hôïp caùc dòch vuï caàn thieát ñeå thoûa maõn nhu caàu cuûa khaùch du lòch trong chuyeán ñi du lòch” Nhöõng ñaëc tính ñòa lyù (baõi bieån, nuùi röøng, soâng suoái, khí haäu, khoâng gian thieân nhieân…) cuõng nhö haï taàng cô sôû (khaùch saïn, nhaø haøng, ñöôøng bay…) baûn thaân chuùng 4 khoâng phaûi laø moät saûn phaåm du lòch, nhöng chuùng laïi trôû thaønh saûn phaåm du lòch trong moät tình traïng naøo ñoù. Kotler vaø Turner ñaõ ñònh nghóa veà saûn phaåm nhö sau: “Moät saûn phaåm laø taát caû nhöõng gì coù theå cung caáp cho söï chieám höõu, söï söû duïng hoaëc söï tieâu thuï cuûa moät thò tröôøng: ñieàu ñoù bao goàm nhöõng vaät theå, nhöõng khoa hoïc, nhöõng nhaân vaät, nhöõng nôi choán, nhöõng toå chöùc vaø nhöõng yù töôûng” Ñaëc tính cuûa saûn phaåm du lòch Moät saûn phaåm du lòch thöôøng coù 4 ñaëc tính sau: - Tính voâ hình: khaùc vôùi saûn phaåm vaät chaát, caùc dòch vuï khoâng theå nhìn thaáy, neám, ngöûi, caûm giaùc hay nghe thaáy tröôùc khi mua. Do tính chaát voâ hình cuûa dòch vuï vaø saûn phaåm du lòch thöôøng ôû quaù xa khaùch haøng neân ngöôøi mua thöôøng phaûi maát moät khoaûng thôøi gian khaù daøi keå töø ngaøy mua saûn phaåm cho ñeán khi söû duïng. Do vaäy Marketing raát caàn thieát ñeå cung caáp thoâng tin cho khaùch haøng veà saûn phaåm du lòch. - Tính khoâng chia caét ñöôïc: nghóa raèng khaùch haøng laø moät phaàn cuûa saûn phaåm. Thaät vaäy, khoâng rieâng gì ngöôøi cung caáp dòch vuï maø caû khaùch haøng cuõng goùp phaàn taïo neân chaát löôïng saûn phaåm. Nhö vaäy, nhôø tính khoâng chia caét ñöôïc ñoøi hoûi ngöôøi quaûn lyù trong du lòch phaûi ñaûm baûo söï quaûn lyù chaët cheõ cuûa nhaân vieân laãn khaùch haøng - Tính khoâng oån ñònh: dòch vuï raát deã thay ñoåi, chaát löôïng cuûa saûn phaåm tuøy thuoäc vaøo phaàn lôùn nhöõng ngöôøi cung caáp vaø khi naøo, ôû ñaâu chuùng ñöôïc cung caáp - Tính khoâng löu giöõ ñöôïc: dòch vuï khoâng theå naøo toàn kho, nghóa laø saûn phaåm dòch vuï khoâng theå ñeå daønh cho ngaøy mai. Dòch vuï khoâng baùn ñöôïc ngaøy hoâm nay, khoâng theå baùn cho ngaøy hoâm sau Chính vì nhöõng ñaëc tính treân cuûa saûn phaåm du lòch, caàn thieát phaûi vaän duïng marketing vaøo du lòch môùi coù theå phuïc vuï toát nhaát du khaùch. 5 1.2 Marketing du lòch 1.2.1 Khaùi nieäm Theo Toå chöùc du lòch theá giôùi – WTO (World Tourism Organization): “Marketing du lòch laø taäp hôïp nhöõng phöông phaùp vaø kyõ thuaät hình thaønh bôûi moät traïng thaùi tinh thaàn ñaëc bieät vaø coù phöông phaùp trong khi nghieân cöùu vaø phaân tích ñeå toå chöùc quaûn lyù vaø ñeà ra caùc chính saùch nhaèm taïo ra caùc saûn phaåm du lòch thoûa maõn nhu caàu cuûa du khaùch ñeán möùc toái ña theo nhöõng ñieàu kieän veà taâm lyù xaõ hoäi cuûa hoï keå caû nhu caàu cuûa nhöõng ngöôøi daân tieáp ñoùn vaø ñaûm baûo nhöõng khaû naêng veà taøi chính cuûa caùc toå chöùc du lòch, hieäp hoäi du lòch” Moät khaùi nieäm khaùc cuõng ñöôïc nhaéc ñeán, ñoù laø: “ Marketing du lòch laø tieán trình nghieân cöùu, phaân tích nhöõng nhu caàu cuûa khaùch haøng, nhöõng saûn phaåm, dòch vuï du lòch vaø nhöõng phöông thöùc cung öùng, hoã trôï ñeå ñöa khaùch haøng ñeán vôùi saûn phaåm nhaèm thoûa maõn nhu caàu cuûa hoï, ñoàng thôøi ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu cuûa toå chöùc” 1.2.2 Söï caàn thieát cuûa marketing du lòch Du lòch laø moät ngaønh coâng nghieäp khoâng khoùi, neân ñaëc tính cuûa saûn phaåm du lòch khaùc vôùi saûn phaåm haøng hoùa, vaø ñaëc bieät saûn phaåm thöôøng ôû xa vaø khoâng theå coù söï löu chuyeån tröïc tieáp tôùi khaùch du lòch. Vaø baûn chaát cuûa marketing laø phaùt hieän ra caùc nhu caàu vaø tìm caùch thoûa maõn chuùng ñeå ñaït muïc tieâu kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Trong kinh doanh du lòch, öùng duïng marketing caàn thieát ñeå tìm hieåu nhöõng nhu caàu cuûa du khaùch vaø ngheä thuaät ñaùp öùng ñeå kinh doanh coù hieäu quaû. 1.3 Moâi tröôøng marketing Ñeå thaønh coâng trong kinh doanh, moät trong nhöõng ñieåu kieän tieân quyeát ñoái vôùi caùc nhaø quaûn lyù laø caàn hieåu ñieàu kieän vaø moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp mình 6 Moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa toå chöùc coù theå chia thaønh 3 möùc ñoä: moâi tröôøng vó moâ (hay moâi tröôøng toång quaùt), moâi tröôøng vi moâ (hay moâi tröôøng ñaëc thuø) vaø moâi tröôøng beân trong (moâi tröôøng noäi boä). 1.3.1 Moâi tröôøng vó moâ Bao goàm caùc yeáu toá beân ngoaøi phaõm vi hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp nhöng coù theå gaây ra nhöõng aûnh höôûng lôùn ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp maø doanh nghieäp khoù coù theå kieåm soaùt ñöôïc. Doanh nghieäp chæ coù theå taän duïng neáu noù laø cô hoäi vaø neù traùnh neáu laø nhöõng nguy cô. Moâi tröôøng vó moâ bao goàm caùc yeáu toá sau: Kinh teá: phaûn aùnh söï phaùt trieån, thu nhaäp neàn kinh teá cuûa moät nöôùc vaø ñieàu kieän kinh teá ñöôïc xem laø moät trong nhöõng nhaân toá taùc ñoäng maïnh ñeán thò tröôøng. Caùc yeáu toá kinh teá chuû yeáu aûnh höôûng ñeán caùc doanh nghieäp bao goàm toång thu nhaäp quoác daân GDP vaø thu nhaäp quoác daân treân ñaàu ngöôøi, laïm phaùt, möùc ñoä tieâu duøng, laõi suaát, thay ñoåi tyû giaù, chính saùch taøi chính tieàn teä, möùc ñoä thaát nghieäp,… Vaên hoùa: moâi tröôøng vaên hoùa xaõ hoäi thöôøng aûnh höôûng ñeán nhaän thöùc, tính caùch vaø giaù trò cuûa caùc caù nhaân trong xaõ hoäi vaø ñieàu naøy taùc ñoäng ñeán haønh vi tieâu duøng cuûa caù nhaân. Do ñoù caùc doanh nghieäp caàn quan taâm ñeán caùc vaán ñeà: Söï pha troän cuûa caùc neàn vaên hoùa, söï thay ñoåi daân cö giöõa caùc vuøng, soá löôïng phuï nöõ coù vieäc laøm taêng leân, nhaän thöùc veà veä sinh söùc khoûe ñöôïc naâng cao, söï taêng leân cuûa caùc tieâu chuaån veà giaùo duïc, phong traøo baûo veä moâi tröôøng thieân nhieân. Chính trò – phaùp luaät: Caùc chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc trong töøng thôøi kyø treân caùc lónh vöïc chính trò, kinh teá vaø xaõ hoäi coù aûnh höôûng hoaëc giaùn tieáp hoaëc tröïc tieáp raát lôùn ñeán toaøn boä tieán trình kinh doanh vaø quaûn trò kinh doanh ôû moïi doanh nghieäp. Chính phuû vöøa coù theå thuùc ñaåy, vöøa coù theå haïn cheá vieäc kinh doanh thoâng qua vieäc ban haønh caùc chính saùch kinh teá nhö: trôï caáp cho caùc ngaønh ñöôïc löïa choïn, öu tieân veà thueá hay haïn cheá vaø ñieàu chænh kinh doanh baèng caùc boä luaät, nghò ñònh, thoâng 7 tö vaø caùc quyeát ñònh nhö Boä Luaät Lao Ñoäng, Luaät Thöông Maïi, Luaät Doanh Nghieäp, Luaät Ñaàu Tö… Trong nhöõng aûnh höôûng töø chính saùch cuûa nhaø nöôùc, thì caùc chính saùch veà thueá coù aûnh höôûng tröïc tieáp nhieàu nhaát ñeán vieäc caân ñoái thu chi, lôøi loã vaø chính saùch kinh doanh ôû moãi doanh nghieäp. Chaúng haïn nhö neáu caùc khoaûn thueá veà lôïi nhuaän quaù cao, thì söï khuyeán khích ñi vaøo kinh doanh hoaëc tieáp tuïc kinh doanh seõ coù xu theá giaûm xuoáng, vaø nhöõng nhaø ñaàu tö seõ ñi ñaàu tö ôû nôi khaùc. Khoa hoïc – kyõ thuaät vaø coâng ngheä Coâng ngheä thöôøng xuyeân bieán ñoåi, coâng ngheä tieân tieán lieân tuïc ra ñôøi, chuùng taïo ra caùc cô hoäi cuõng nhö nguy cô raát lôùn cho caùc doanh nghieäp. Do ñoù, doanh nghieäp phaûi tính ñeán söï aûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá naøy trong caùc maët hoaït ñoäng cuûa mình. Seõ laø moät sai laàm neáu caùc nhaø quaûn trò khoâng hoaïch ñònh ñöôïc moät chieán löôïc ñuùng ñaén veà kyõ thuaät vaø coâng ngheä trong töøng thôøi kyø ñeå saûn xuaát caùc loaïi saûn phaåm töông öùng vôùi thò tröôøng. Thöïc teá ñang chöùng toû raèng, nhaø doanh nghieäp naøo naém baét nhanh nhaïy vaø aùp duïng kòp thôøi nhöõng thaønh töïu tieán boä nhö vuõ baõo cuûa khoa hoïc kyõ thuaät thì ngöôøi ñoù seõ thaønh coâng. Töï nhieân Nhöõng yeáu toá veà töï nhieân taïo söï haáp daãn vaø thu huùt du khaùch. Nhöõng yeáu toá veà töï nhieân bao goàm phong caûnh, nuùi non, doác ñaù, heä ñoäng thöïc vaät, baõi bieån, thôøi tieát, khí haäu… Ngoaøi ra caùc doanh nghieäp cuõng neân chuù troïng ñeán vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng, phaù hoaïi moâi tröôøng töï nhieân trong quaù trình khai thaùc nhaèm ñaûm baûo cho vieäc phaùt trieån du lòch beàn vöõng. 1.3.2 Moâi tröôøng vi moâ Bao goàm nhöõng yeáu toá taùc ñoäng töông ñoái tröïc tieáp ñeán hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Moâi tröôøng naøy goàm caùc yeáu toá sau: khaùch haøng, nhöõng nhaø cung caáp, caùc ñoái thuû caïnh tranh, trung gian, coâng chuùng… 8 Khaùch haøng: goàm nhöõng ngöôøi tieâu thuï caùc saûn phaåm cuûa doanh nghieäp, quyeát ñònh ñaàu ra cuûa doanh nghieäp. Khoâng coù khaùch haøng caùc doanh nghieäp seõ gaëp khoù khaên trong tieâu thuï caùc saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa mình. Tìm hieåu kyõ löôõng vaø ñaùp öùng ñaày ñuû caùc nhu caàu cuøng sôû thích, thò hieáu cuûa khaùch haøng muïc tieâu seõ laø ñieàu kieän soáng coøn cho söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa moãi doanh nghieäp noùi chung vaø heä thoáng quaûn trò cuûa noù noùi rieâng. Caùc ñoái thuû caïnh tranh: quyeát ñònh tính chaát vaø möùc ñoä caïnh tranh giaønh lôïi theá trong ngaønh. Ñoái thuû caïnh tranh thöôøng coù ôû nhöõng daïng sau: + Doanh nghieäp hieän höõu trong ngaønh: chính laø soá löôïng doanh nghieäp tham gia caïnh tranh, möùc ñoä taêng tröôûng trong ngaønh, cô caáu chi phí coá ñònh, möùc ñoä ña daïng hoùa saûn phaåm. Doanh nghieäp caàn phaân tích ôû ñoái thuû caïnh tranh muïc tieâu töông lai, nhaän ñònh cuûa hoï ñoái vôùi baûn thaân vaø chuùng ta, chieán löôïc cuûa hoï ñang thöïc hieän, tieàm naêng maø hoï coù ñeå naém ñöôïc vaø hieåu ñöôïc caùc bieän phaùp phaûn öùng vaø hoaït ñoäng maø hoï coù theå. + Caùc ñoái thuû tieàm aån: thöôøng chuù yù khai thaùc caùc naêng löïc lao ñoäng môùi, giaønh thò phaàn vaø nguoàn löïc caàn thieát. Do ñoù, doanh nghieäp caàn löu yù daønh nguoàn löïc phaùt trieån vaø vaän duïng coâng ngheä môùi vaøo chieán löôïc cuûa mình. Doanh nghieäp caàn chuù yù vieäc mua laïi caùc cô sôû khaùc luoân laø bieåu hieän cuûa söï xuaát hieän ñoái thuû môùi xaâm nhaäp. Doanh nghieäp neân baûo veä vò theá caïnh tranh baèng caùch phaùt trieån lôïi theá caïnh tranh nhö ña daïng hoùa saûn phaåm, chuyeån ñoåi coâng ngheä… ñeå giaønh nhöõng öu theá veà giaù, thò phaàn, söï tín nhieäm cuûa khaùch haøng. Caùc nhaø moâi giôùi: Trong caùc hoaït ñoäng veà quaûn trò kinh doanh caùc nhaø doanh nghieäp khoâng theå khoâng coù caùc quan heä vôùi caùc baïn haøng, caùc ñaïi lyù vaø nhieàu toå chöùc moâi giôùi khaùc. Nhöõng nhaø moâi giôùi thöôøng laø nhöõng coâng ty hoã trôï cho doanh nghieäp trong vieäc 9 chuyeân chôû, vaän chuyeån, tuyeån choïn nhaân söï, giuùp ñôõ veà maët kyõ thuaät, taøi chính, tieâu thuï vaø phoå bieán haøng hoùa cuûa doanh nghieäp trong giôùi khaùch haøng. Vieäc löïa choïn nhöõng nhaø moâi giôùi caùc doanh nghieäp neân heát söùc thaän troïng vaø phaûi xaây döïng quan heä hôïp taùc toát ñeïp vôùi caùc nhaø moâi giôùi. Caùc nhoùm aùp löïc: caùc nhaø quaûn trò caàn phaûi xaây döïng keá hoaïch hoaït ñoäng phuø hôïp cho baûy giôùi coù quan heä tröïc tieáp cô baûn sau: giôùi taøi chính, giôùi coù quan heä tröïc tieáp thuoäc caùc phöông tieân thoâng tin, caùc giôùi coù quan heä tröïc tieáp thuoäc caùc cô quan Nhaø nöôùc, caùc nhoùm coâng daân haønh ñoäng, caùc giôùi coù quan heä tröïc tieáp ôû ñòa phöông, quaàn chuùng ñoâng ñaûo vaø coâng chuùng tröïc tieáp noäi boä. 1.3.3 Moâi tröôøng noäi boä cuûa doanh nghieäp Phaân tích moâi tröôøng noäi boä nhaèm xaùc ñònh nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa mình, treân cô sôû ñoù ñeå ñöa ra nhöõng bieän phaùp nhaèm giaûm bôùt nhöõng ñieåm yeáu vaø phaùt huy nhöõng ñieåm maïnh ñeå ñaït lôïi theá toái ña. Caùc nguoàn löïc chuû yeáu ñeå doanh nghieäp toàn taïi bao goàm: tieàn voán, con ngöôøi, cô sôû vaät chaát, marketing. Nguoàn nhaân löïc: laø moät trong nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán söï thaønh coâng hay thaát baïi cuûa moät doanh nghieäp. Nhöõng giaûi phaùp coù ñuùng ñaén nhö theá naøo cuõng khoâng mang laïi hieäu quaû khi khoâng coù nhöõng con ngöôøi laøm vieäc coù hieäu quaû. Nguoàn nhaân löïc bao goàm: nhöõng nhaø quaûn lyù du lòch, nhöõng ngöôøi hoaït ñoäng tröïc tieáp trong ngaønh du lòch. Cô sôû vaät chaát: taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå phuïc vuï du khaùch toát hôn, taïo taâm lyù an taâm vaø thoaûi maùi cho du khaùch. Cô sôû vaät chaát trong ngaønh du lòch bao goàm: phöông tieän vaän chuyeån du khaùch, cô sôû löu truù vaø aên uoáng 1.4 Nhöõng hoaït ñoäng cuûa marketing du lòch Coù nhieàu quan nieäm khaùc nhau veà marketing mix: 4P, 7P, 8P. Trong ngaønh du lòch, caùc nhaø quaûn trò marketing du lòch thöôøng söû duïng moâ hình marketing mix 8P ñeå taùc ñoäng hieäu quaû hôn vaøo thò tröôøng du lòch. Moâ hình naøy goàm boán thaønh phaàn chính 10 cuûa marketing truyeàn thoáng laø Product (saûn phaåm), Price (Giaù), Place (phaân phoái), Promotion (Chieâu thò – xuùc tieán du lòch). Ngoaøi ra do du lòch laø moät loaïi hình dòch vuï, coù nhöõng ñaëc ñieåm khaùc vôùi nhöõng saûn phaåm höõu hình khaùc neân caàn xem xeùt theâm nhöõng yeáu toá : People (Nhaân söï du lòch), Packaging (Phoái hôïp tour troïn goùi), Programming (Chöông trình, leã hoäi du lòch) vaø Partnership (Ñoái taùc – lieân keát). Trong baøi luaän vaên naøy toâi chæ nhaán maïnh ñeán 4 thaønh phaàn chính cuûa marketing truyeàn thoáng laø Product (saûn phaåm), Price (Giaù), Place (phaân phoái), Promotion (Chieâu thò – xuùc tieán du lòch). 1.4.1 Nghieân cöùu thò tröôøng, phaân khuùc thò tröôøng, löïa choïn thò tröôøng muïc tieâu Nghieân cöùu, thieát laäp quan heä vôùi thò tröôøng: Nghieân cöùu, thieát laäp quan heä vôùi thò tröôøng laø hoaït ñoäng thu thaäp caùc thoâng tin veà caùc yeáu toá caáu thaønh thò tröôøng, phaân loaïi, phaân tích, ñaùnh giaù vaø phoå bieán thoâng tin chính xaùc, ñeå ngöôøi quaûn trò caên cöù vaøo ñoù ra quyeát ñònh. Trong cô cheá thò tröôøng hieän nay, khoâng moät ñôn vò kinh doanh naøo coù khaû naêng ñaùp öùng toaøn boä saûn phaåm maø nhu caàu thò tröôøng ñoøi hoûi do thò tröôøng ngaøy caøng phöùc taïp, ña daïng veà quy moâ laãn keát caáu. Caùc ñôn vò kinh doanh muoán thaønh coâng ñeàu phaûi tìm caùch thaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng maø mình coù khaû naêng ñaùp öùng hieäu quaû nhaát. Thò tröôøng laø yeáu toá soáng coøn ñoái vôùi baát kyø moät hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naøo. Do ñoù, muoán xaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng moät caùch coù hieäu quaû thì nhaø quaûn trò phaûi tieán haønh phaân khuùc thò tröôøng, choïn löïa thò tröôøng muïc tieâu, töø ñoù ñònh vò saûn phaåm treân phaân khuùc thò tröôøng ñaõ choïn. Phaân khuùc thò tröôøng: Phaân khuùc thò tröôøng laø chia thò tröôøng thaønh nhöõng boä phaän nhoû khaùc bieät nhau (nhöng trong moãi ñoaïn laïi ñoàng nhaát. Vieäc phaân khuùc ñuùng ñaén seõ giuùp cho doanh nghieäp coù chieán löôïc, chieán thuaät phuø hôïp vôùi töøng loaïi khaùch haøng muïc tieâu, nhôø ñoù ñaït ñöôïc lôïi nhuaän toái ña vaø caùc muïc tieâu khaùc cuûa doanh nghieäp. Phöông 11 phaùp phaân khuùc thò tröôøng raát phong phuù, tuøy loaïi saûn phaåm vaø dòch vuï khaùc nhau maø phöông phaùp phaân khuùc seõ khaùc nhau. - Phaân khuùc theo khu vöïc ñòa lyù: Ñaây laø phöông phaùp phaân khuùc thöôøng thaáy nhaát, noù ñoøi hoûi chia thò tröôøng thaønh nhieàu ñôn vò ñòa dö khaùc nhau nhö: quoác gia, tieåu bang, vuøng, quaän, thaønh phoá, khu ngoaïi oâ. - Phaân khuùc theo daân soá: Phaân khuùc theo daân soá laø chia thò tröôøng thaønh caùc nhoùm döïa treân söï khaùc bieät daân soá nhö tuoåi taùc, giôùi tính, quy moâ gia ñình, möùc thu nhaäp, ngheà nghieäp, hoïc vaán, tín ngöôõng, chuûng toäc, toân giaùo… - Phaân khuùc theo taâm lyù: ÔÛ ñaây khaùch haøng ñöôïc chia thaønh caùc nhoùm khaùc nhau treân caên baûn taàng lôùp xaõ hoäi, kieåu soáng vaø ñaëc tính nhaân caùch. - Phaân khuùc thaùi ñoä: Khaùch haøng ñöôïc chia thaønh caùc nhoùm treân caên baûn söï hieåu bieát, thaùi ñoä söû duïng hoaëc phaûn öùng ñoái vôùi moät saûn phaåm. Löïa choïn thò tröôøng muïc tieâu: Sau khi tieán haønh phaân khuùc thò tröôøng, doanh nghieäp neân ñaùnh giaù caùc phaân khuùc tröôùc khi choïn löïa caùc phaân khuùc thò tröôøng ñoù ñeå coù nhöõng chieán löôïc phuø hôïp. Doanh nghieäp phaûi chuù yù ñeán söï phaùt trieån vaø taàm côõ phaân khuùc, tính thu huùt cô caáu phaân khuùc, muïc tieâu cuøng taøi nguyeân coâng ty. - Söï phaùt trieån vaø taàm côõ phaân khuùc: Vaán ñeà thöù nhaát maø doanh nghieäp phaûi hoûi laø phaân khuùc tieàm naêng coù ñuùng vôùi taàm côõ vaø caùc ñaëc tính phaùt trieån hay khoâng. - Muïc ñích vaø nguoàn taøi löïc cuûa doanh nghieäp: Doanh nghieäp caàn xem xeùt caùc muïc ñích rieâng cuûa mình vaø nguoàn taøi löïc trong moái quan heä vôùi phaân khuùc, sau khi ñaõ coù phaân khuùc taàm côõ vaø söï phaùt trieån tích cöïc. Ñònh vò saûn phaåm: 12 Ñònh vò saûn phaåm coù nghóa laø xaùc ñònh vò trí saûn phaåm cuûa doanh nghieäp mình so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh. Ñaàu tieân doanh nghieäp phaûi xaùc ñònh vò trí cuûa taát caû caùc ñoái thuû caïnh tranh hieän coù, sau ñoù môùi xaùc ñònh mình ñang ôû vò trí naøo. Coù 2 chieán löôïc ñònh vò saûn phaåm: - Chieán löôïc ñònh vò saûn phaåm caïnh tranh tröïc tieáp: Doanh nghieäp thuyeát phuïc khaùch haøng baèng moïi caùch nhaán maïnh lôïi theá saûn phaåm cuûa mình so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh. - Chieán löôïc chieám lónh thò tröôøng môùi: Doanh nghieäp taïo cho saûn phaåm mình coù moät vò trí hoaøn toaøn môùi treân thò tröôøng maø chöa saûn phaåm naøo coù. Coù nghóa laø doanh nghieäp tìm choã troáng cuûa thò tröôøng, nôi chöa coù ñoái thuû caïnh tranh. Ñeå thöïc hieän chieán löôïc thò tröôøng moät caùch coù hieäu quaû, ngoaøi vieäc phaân khuùc thò tröôøng, choïn löïa thò tröôøng muïc tieâu, ñònh vò saûn phaåm, doanh nghieäp coøn phaûi tìm caùch phaùt trieån thò tröôøng. Vieäc tìm ñöôïc thò tröôøng ñaõ khoù coøn vieäc giöõ ñöôïc thò tröôøng caøng khoù hôn. Chính vì vaäy doanh nghieäp phaûi môû roäng quy moâ, thieát keá saûn phaåm môùi neáu coù theå ñöôïc ñeå phaùt trieån thò tröôøng nhaèm taïo ñöôïc vò theá caïnh tranh, uy tín saûn phaåm treân thò tröôøng. 1.4.2 Chieán löôïc saûn phaåm Nhöõng yeáu toá cô baûn cuûa saûn phaåm du lòch bao goàm: - Taøi nguyeân thieân nhieân: phong caûnh, coâng vieân, hoà suoái, nuùi non, doác ñaù, ñeøo, heä thoáng ñoäng vaø thöïc vaät, baõi bieån, haûi caûng. - Nôi tieâu bieåu vaên hoùa vaø lòch söû: vuøng khaûo coå, kieán truùc truyeàn thoáng, ngheà thuû coâng baûn ñòa, thöïc phaåm ñaëc saûn, leã laït, nghi thöùc, phong tuïc, muùa haùt. - Nôi giaûi trí: coâng vieân, saân golf, nôi caém traïi, nôi picnic, nôi bôi loäi, nôi chôi ski. - Caùc tieän nghi du lòch: chieâu ñaõi, phuïc vuï nghæ ngôi, nhaø haøng, mua saém, trung taâm thoâng tin, heä thoáng ñaêng kyù giöõ choã. 13 -Khí haäu - Caùc taøi nguyeân thieân nhieân khaùc - Haáp daãn taâm lyù: myõ quan, thaùi ñoä haøi loøng Tour du lòch: laø chuyeán ñi ñöôïc chuaån bò tröôùc bao goàm tham quan moät hay nhieàu ñieåm du lòch vaø quay trôû veà nôi khôûi haønh. Chuyeán du lòch thoâng thöôøng coù caùc dòch vuï veà vaän chuyeån, löu truù, tham quan vaø caùc dòch vuï khaùc. Con ngöôøi laø moät trong nhöõng nhaân toá quyeát ñònh söï thaønh coâng cuûa saûn phaåm du lòch. Con ngöôøi trong du lòch coù theå laø nhöõng nhaø quaûn lyù du lòch, nhöõng ngöôøi phuïc vuï tröïc tieáp trong ngaønh du lòch nhö höôùng daãn vieân du lòch, nhaân vieân tieáp taân, aên uoáng…. Cuõng coù theå laø daân cö nôi du lòch theå hieän qua loøng meán khaùch,… 1.4.3 Xaùc ñònh giaù Caùc phöông phaùp ñònh giaù - Ñònh giaù döïa vaøo chi phí: phöông phaùp naøy höôùng vaøo muïc tieâu chi phí vaø lôïi nhuaän cuûa toå chöùc. Theo ñoù ngöôøi ta coäng möùc lôøi tieâu chuaån vaøo phí toån cuûa moät saûn phaåm. - Ñònh giaù theo thò tröôøng: theo caùch naøy thì ngay töø ban ñaàu toå chöùc ñaõ ñònh giaù saûn phaåm môùi cuûa mình töông ñoái thaáp nhaèm thu huùt ñöôïc moät löôïng khaùch mua lôùn vaø chieám ñöôïc moät thò phaàn lôùn. - Ñònh giaù nhaèm chaét loïc thò tröôøng: chính saùch naøy chuû tröông xaùc ñònh moät möùc giaù cao nhaát cho caùc saûn phaåm môùi nhaèm ñaït lôïi nhuaän cao ñeå buø ñaép cho thò phaàn haïn cheá. - Ñònh giaù theo thôøi giaù: ñònh giaù chuû yeáu döïa vaøo giaù cuûa ñoái thuû caïnh tranh maø ít chuù troïng vaøo phí toån hoaëc soá caàu rieâng cuûa mình. - Ñònh giaù döïa treân ngöôøi mua: laø caùch ñònh giaù döïa treân söï caûm nhaän veà giaù trò cuûa ngöôøi mua. Giaù ñöôïc ñeà ra laø ñaït ñöôïc caùi giaù trò caûm nhaän cuûa khaùch haøng 14 - Ñònh giaù taâm lyù: + Giaù chæ baûo chaát löôïng: giaù cao laøm cho ngöôøi mua caûm nhaän saûn phaåm coù chaát löôïng cao + Giaù coù soá leû: thay vì laøm troøn, caùc doanh nghieäp thöôøng ñöa ra giaù coù soá leû ôû sau hoaëc ôû döôùi con soá laøm troøn laøm cho ngöôøi mua coù taâm lyù laø giaù reû. - Ñònh giaù theo thôøi vuï: ÖÙng vôùi moãi thôøi vuï coù moät möùc giaù khaùc nhau öùng vôùi nhu caàu theo töøng thôøi ñieåm trong naêm Phöông phaùp aán ñònh giaù tour Khoâng coù moät nguyeân taéc naøo goïi laø nguyeân taéc chuaån ñeå tính giaù thaønh khi aán ñònh giaù tour. Tuy nhieân khi ñònh giaù tour, ngöôøi ta thöôøng döïa vaøo caùc yeáu toá sau: - Döïa vaøo nhöõng con soá roøng, khoâng phaûi con soá goäp ñeå traùnh tính laõi roøng hai laàn, traùnh ñoäi giaù leân cao laøm khoù baùn saûn phaåm. Giaù roøng khaùc giaù thaønh, giaù goäp. Giaù roøng = giaù goäp - %hoa hoàng cho caùc ñaïi lyù - Döïa vaøo con soá khaùch ñaêng kyù ít nhaát chöù khoâng phaûi nhieàu nhaát. - Phaàn lôùn thu nhaäp töø khoaûn boå sung chöù khoâng phaûi töø tieàn hoa hoàng Giaù baùn tour = giaù thaønh + khoaûn boå sung Khoaûn boå sung töø 10 ñeán 40%. Neáu tour ñoäc ñaùo, khoâng coù ñoái thuû caïnh tranh thì giaù boå sung seõ cao. - Khi tính giaù tour, ngöôøi ta thöôøng döïa vaøo phöông phaùp phaân tích ñieåm hoaø voán baèng caùch tính ñònh phí vaø bieán phí + Bieán phí taêng theo soá löôïng khaùch trong ñoaøn. Bieán phí tour goàm coù: khaùch saïn, thueá vaø dòch vuï phí, aên uoáng, tieàn tip, dòch vuï tham gia, chi phí vaän chuyeån. + Ñònh phí khoâng taêng theo soá löôïng khaùch, bao goàm: löông traû cho coâng nhaân vieân, phí thieát keá tour, chi phí quaûng caùo,… 15 Sau khi tính ñöôïc ñònh phí vaø bieán phí, coäng taát caû ñeå coù giaù thaønh, töø ñoù, tuøy töøng tröôøng hôïp muoán coù moät khoaûn lôøi bao nhieâu ñoù seõ coäng theâm giaù thaønh vôùi moät khoaûn boå sung töø 10-40% ñeå coù giaù tour cho moãi khaùch. 1.4.4 Toå chöùc phaân phoái Muïc ñích cuûa phaân phoái trong du lòch laø thieát laäp moái lieân heä giöõa cung vaø caàu, giöõa caùc toå chöùc du lòch vaø khaùch du lòch, ñöa saûn phaåm vaø dòch vuï ñeán khaùch haøng vaø ñöa khaùch haøng ñeán vôùi saûn phaåm. Heä thoáng keânh phaân phoái trong du lòch laø moät taäp hôïp caùc ñôïi vò cung öùng hay caùc caù nhaân ñeå hoaït ñoäng nhöõng vieäc thuoäc lónh vöïc cuûa mình hoaëc cuûa nhöõng ñôn vò khaùc nhaèm ñöa khaùch haøng ñeán vôùi saûn phaåm hoaëc cung caáp thoâng tin veà saûn phaåm cho khaùch haøng. Giöõa nhaø cung öùng vaø khaùch du lòch khi giao dòch vôùi nhau coù theå thoâng qua keânh phaân phoái tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp. 1.4.5 Hoaït ñoäng chieâu thò Theo luaät du lòch Vieät Nam: “Xuùc tieán du lòch laø hoaït ñoäng tuyeân truyeàn, quaûng baù, vaän ñoäng nhaèm tìm kieám, thuùc ñaåy cô hoäi phaùt trieån du lòch” Caùc hình thöùc chieâu thò: - Quaûng caùo trong du lòch nhaèm muïc ñích: môû roäng vuøng aûnh höôûng, thu huùt du khaùch, thu huùt khaùch haøng môùi taïi ñòa phöông, giôùi thieäu ñaëc saûn môùi, saûn phaåm môùi, loâi cuoán khaùch haøng quen trôû laïi, taïo danh tieáng cho nhaø haøng, khaùch saïn, ñòa ñieåm du lòch, loâi cuoán söï chuù yù, löu giöõ söï chuù yù moät luùc ñeå kích ñoäng nhu caàu, ham muoán, thoâng baùo veà ñaëc tính cuûa nhaø haøng, khaùch saïn, ñieåm du lòch. - Trong xu höôùng buøng noå thoâng tin nhö hieän nay, Internet trôû thaønh phöông tieän quaûng caùo höõu hieäu trong vieäc truyeàn baù caùc saûn phaåm du lòch ñeán vôùi khaùch haøng. 16 - Baùn haøng caù nhaân: laø hình thöùc söû duïng nhaân vieân baùn haøng ñeå thoâng tin, thuyeát phuïc khaùch haøng tieàm naêng mua saûn phaåm nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp - Khuyeán maõi: laø nhöõng hoaït ñoäng xuùc tieán cuûa doanh nghieäp nhaèm kích thích khaùch haøng mua haøng vaø laøm taêng doanh soá baùn haøng trong ngaén haïn baèng caùch giaønh nhöõng lôïi ích nhaát ñònh cho khaùch haøng - Quan heä coâng chuùng: laø nhöõng hoaït ñoäng nhaèm taïo aán töôïng toát ñeïp cuûa saûn phaåm trong loøng coâng chuùng. Keát luaän chöông 1 Du lòch trong nhöõng naêm gaàn ñaây trôû thaønh moät ngaønh kinh teá muõi nhoïn cuûa nhieàu quoác gia vaø ñaõ ñoùng goùp moät phaàn khoâng nhoû vaøo söï phaùt trieån kinh teá theá giôùi. Saûn phaåm du lòch coù nhöõng ñaëc tính voâ cuøng ñaëc bieät neân Marketing raát caàn thieát trong lónh vöïc naøy. Trong chöông 1, luaän vaên ñaõ trình baøy nhöõng vaán ñeà veà saûn phaåm du lòch, nhöõng ñaëc tính cuûa saûn phaåm du lòch, Marketing du lòch vaø söï caàn thieát cuûa Marketing du lòch, caùc taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng ñeán du lòch, caùc hoaït ñoäng nghieân cöùu thò tröôøng, choïn thò tröôøng muïc tieâu, vaø 4 P trong cô baûn trong hoaït ñoäng Marketing. Treân cô sôû ñoù, luaän vaên taäp trung nghieân cöùu veà thöïc traïng hoaït ñoäng Marketing cuûa ngaønh du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh ôû chöông 2 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2006 2.1 Khaùi quaùt du lòch Vieät Nam Nhöõng naêm qua, toác ñoä taêng tröôûng cuûa nguoàn khaùch quoác teá ñeán Vieät Nam raát khaû quan vôùi lôïi theá cuûa caûnh quan thieân nhieân nguyeân sô, ít oâ nhieãm, giaù trò nhaân vaên giaøu baûn saéc daân toäc vaø nguoàn nhaân löïc doài daøo, thoâng minh, hieáu khaùch. Caùc saûn phaåm du lòch töøng böôùc ñöôïc caùc coâng ty du lòch ñaàu tö, cuøng söï phoái hôïp cuûa caùc caáp chính quyeàn ñòa phöông taïo ñieàu kieän cho vieäc phaùt trieån, thu huùt ngaøy caøng nhieàu caùc döï aùn ñaàu tö phaùt trieån du lòch trong vaø ngoaøi nöôùc… Ngoaøi ra, cuõng coù nhöõng thaønh coâng trong vieäc hôïp taùc phaùt trieån du lòch vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Baûng 2.1: Soá löôïng khaùch du lòch quoác teá ñeán Vieät Nam (trieäu ngöôøi) Chæ tieâu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Khaùch du lòch QT ñeán Vieät Nam 2,33 2,63 2,43 2,93 3,47 3,60 Nguoàn: Toång cuïc Du lòch Vieät Nam Trong naêm 2003 vaø 2004, du lòch Vieät Nam gaëp khoâng ít khoù khaên, thaùch thöùc, ngaønh du lòch Vieät Nam ñaõ rôi vaøo tình traïng ngöng treä do taùc ñoäng cuûa nhöõng yeáu toá khaùch quan nhö: chieán tranh Iraq, söï trì treä cuûa neàn kinh teá toaøn caàu (vaãn chöa hoài phuïc keå töø khi nöôùc Myõ bò taán coâng), ñaëc bieät laø dòch SARS vaø gaàn ñaây laø dòch cuùm gaø,… Nhöõng yeáu toá treân ñaõ khieán cho ngaønh du lòch bò thieät haïi ñaùng keå. Cuï theå, theo Toång cuïc du lòch Vieät Nam, naêm 2003 löôïng khaùch quoác teá ñeán Vieät Nam ñaït 2,4 trieäu löôït, giaûm 200 löôït vaø baèng 84,6% so vôùi naêm 2002, khaùch noäi ñòa baèng naêm 2002 (1,3 trieäu löôït khaùch), thu nhaäp du lòch ñaït 23.000 tyû ñoàng. Döï ñoaùn, du lòch Vieät Nam naêm 2007 seõ ñoùn khoaûng 4 trieäu du khaùch. Vieät Nam ñöôïc bình choïn laø 1 trong 10 nöôùc haáp daãn nhaát veà du lòch. Nhöng nhieàu nhaø quan saùt thaáy trieån voïng cho du lòch Vieät Nam laø raát lôùn neáu Vieät Nam bieát khai thaùc toát theá maïnh cuûa mình laø loøng meán khaùch vaø söï oån ñònh chính trò xaõ hoäi, ñoàng thôøi taïo ra cho du khaùch 18 caûm giaùc thoaûi maùi khi mua saém, giao tieáp treân ñöôøng phoá cuõng nhö caùc troïng ñieåm du lòch. Theo keát quaû ñieàu tra naêm 2005 tyû leä du khaùch ñeán Vieät Nam laàn thöù 2, thöù 3 taêng hôn nhieàu so vôùi naêm 2003. Löôïng khaùch ñeán laàn thöù 2 taêng 6,4% vaø ñeán laàn thöù 3 taêng 0,3%, chuû yeáu töø caùc nöôùc chaâu AÙ vaø trong khu vöïc ASEAN nhö Campuchia, HongKong, Ñaøi Loan, Malaysia, Trung Quoác… Ñieàu naøy chöùng toû moâi tröôøng du lòch Vieät Nam ngaøy caøng haáp daãn hôn trong maét du khaùch nöôùc ngoaøi. Tuy nhieân caùc yeáu toá baát lôïi cho söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng vaãn coøn nhieàu vaø khoù coù theå khaéc phuïc trong thôøi gian ngaén: Cô sôû haï taàng vaø cô sôû vaät chaát kyõ thuaät coøn nhieàu haïn cheá, chaát löôïng dòch vuï vaø moâi tröôøng du lòch chung chöa cao, thuû tuïc lieân quan ñeán khaùch du lòch chöa hoaøn toaøn thuaän lôïi, caùc hoaït ñoäng quaûng baù, thoâng tin du lòch coøn haïn cheá, hieäu quaû thaáp… 2.2 Tieàm naêng du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh Du khaùch ñi du lòch Vieät Nam ai cuõng muoán tôùi Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeå chieâm ngöôõng moät vuøng kinh teá naêng ñoäng, ña daïng veà lòch söû vaên hoùa truyeàn thoáng vaø hoøa mình vaøo thieân nhieân töôi ñeïp cuûa nôi naøy. Caùi aán töôïng ñaàu tieân ñeå laïi cho du khaùch khi ñeán vôùi thaønh phoá 300 tuoåi naøy laø söï naùo nhieät, treû trung, naêng ñoäng. Nhöõng toøa nhaø cao oác san saùt trong trung taâm thaønh phoá, nhöõng khu chôï saàm uaát, phoá xaù vôùi haøng daõy caùc cöûa hieäu, quaùn aên, nhaø haøng, khu vui chôi giaûi trí môû cöûa phuïc vuï ñeán khuya. Thaønh phoá ñöôïc meänh danh laø “Hoøn ngoïc Vieãn Ñoâng”, hieän nay laø moät trung taâm du lòch lôùn nhaát nöôùc ta. 2.2.1 Vò trí, khí haäu, daân soá Vò trí ñòa lyù Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù tieàm naêng ña daïng vaø phong phuù ñeå phaùt trieån du lòch. Tröôùc heát vò trí ñòa lyù cuûa Thaønh phoá thuaän lôïi ñeå keát noái veà du lòch vôùi caùc ñòa phöông trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø cöûa ngoõ ñeå ñeán vuøng Ñoâng, Taây Nam boä, Nam Trung boä vaø caùc vuøng khaùc cuûa Vieät Nam. Ngoaøi ra Thaønh phoá cuõng naèm gaàn caùc trung taâm du lòch lôùn cuûa Ñoâng Nam AÙ (Malaysia, Thaùi Lan, Singapore,… ) coù khaû naêng noái tour vôùi caùc laùng gieàng ñeå hình thaønh nhöõng 19 chöông trình du lòch haáp daãn. Töø caùc thò tröôøng troïng ñieåm (Nhaät, Ñaøi Loan)… ñeán Thaønh phoá Hoà Chí Minh baèng ñöôøng haøng khoâng thuaän tieän vaø maát ít thôøi gian. Ngoaøi ra Thaønh phoá coøn coù caûng bieån ñeå ñoùn taøu du lòch lôùn, heä thoáng ñöôøng soâng noái lieàn caùc tænh ñoàng baèng soâng Cöûu Long vaø sang taän Campuchia, ñöôøng saét daãn ñeán caùc tænh mieàn Trung, mieàn Baéc vaø Trung Quoác, maïng löôùi ñöôøng boä noäi thaønh vaø lieân tænh ngaøy caøng ñöôïc môû roäng vaø naâng caáp. Khí haäu Thaønh phoá naèm trong vuøng nhieät ñôùi gioù muøa, mang tính chaát caän xích ñaïo. Löôïng böùc xaï doài daøo, trung bình khoaûng 140 kcal/cm2/ naêm, naéng trung bình 6,8 giôø/ ngaøy. Nhieät ñoä trung bình naêm khoaûng 27,5o C. Bieân ñoä trung bình giöõa caùc thaùng trong naêm thaáp laø ñieàu kieän thuaän lôïi cho söï taêng tröôûng vaø phaùt trieån quanh naêm cuûa ñoäng thöïc vaät. Ngoaøi ra, thaønh phoá coù thuaän lôïi laø khoâng tröïc tieáp chòu taùc ñoäng cuûa baõo luït. Quanh naêm hai muøa möa naéng, möa thì chôït ñeán, chôït ñi, naéng thì khoâng quaù noùng gaét, neân thôøi ñieåm naøo ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh cuõng coù theå laø muøa du lòch. Daân soá Thaønh phoá Hoà Chí Minh naèm ôû mieàn ñoâng Nam Boä, coù dieän tích 2.090 km2 , daân soá öôùc tính naêm 2004 laø 6,06 trieäu ngöôøi . Sang naêm 2005 ñaõ coù khoaûng 7 trieäu daân ñaêng kyù hoä khaåu taïi thaønh phoá lôùn nhaát Vieät Nam naøy. Tuy nhieân soá daân coù maët trong thaønh phoá thöôøng cao hôn vôùi khoaûng 2 trieäu daân ngoaïi tænh vaøo thaønh phoá laøm aên theo muøa vuï. Beân caïnh ngöôøi Vieät, coäng ñoàng ngöôøi Hoa goàm hôn 400.000 ngöôøi ñoùng goùp khoâng nhoû cho söï phaùt trieån cuûa Thaønh phoá. 2.2.2 Taøi nguyeân du lòch Taøi nguyeân du lòch töï nhieân Taøi nguyeân du lòch töï nhieân cuûa Thaønh phoá coù phaàn haïn cheá so vôùi caùc ñòa phöông trong vuøng, coù giaù trò nhaát veà taøi nguyeân thieân nhieân cuûa Thaønh phoá laø heä thoáng soâng Ñoàng Nai – Saøi Goøn vaø khu röøng ngaäp maën Caàn Giôø ñaõ ñöôïc Unesco 20 coâng nhaän laø khu döï tröõ sinh quyeån cuûa theá giôùi. Thaûm caây xanh ôû ñaây voâ cuøng quyù giaù vôùi khí haäu vaø phong caûnh hoaøn toaøn töông phaûn vôùi khu vöïc trung taâm ñang ñoâ thò hoùa nhanh choùng. Ñieàu ñaëc bieät laø vuøng naøy laïi naèm ngay saùt Thaønh phoá, töông lai coù theå khai thaùc veà du lòch sinh thaùi, daõ ngoaïi, nghæ döôõng, nghieân cöùu khoa hoïc vaø tham quan di tích lòch söû vaên hoùa, hieän moät soá coâng ty du lòch ñaõ coù cô sôû kinh doanh treân ñòa baøn (Toång Coâng ty Du lòch Saøi Goøn, Coâng ty Du lòch Phuù Thoï, Löïc löôïng Thanh nieân Xung phong,…. ). Ngaønh du lòch ñang xuùc tieán phoái hôïp vôùi huyeän ñeå xaây döïng ñeà aùn phaùt trieån du lòch vuøng naøy. Heä thoáng soâng, raïch cuûa Thaønh phoá cuõng laø moät taøi nguyeân quyù giaù, song hieän nay chöa khai thaùc heát. Trong töông lai coù theå hình thaønh nhöõng tour treân soâng trong noäi thaønh cuõng nhö ra taän caùc huyeân ngoaïi thaønh vaø caùc tænh laân caän, tröôùc maét caàn ñaàu tö naâng caáp taøu, beán baõi, dòch vuï keøm theo. Nhöõng vuøng ngoaïi thaønh cuûa Thaønh phoá coù phong caûnh vaø sinh hoaït ruoäng vöôøn ñaëc thuø Nam boä, Thaønh phoá coù theå khai thaùc tieàm naêng naøy cho caùc loaïi hình du lòch noâng thoân, vöôøn, du lòch daõ ngoaïi. Chuûng loaïi vaø soá löôïng thuù taïi Thaønh phoá raát haïn cheá. Veà thuù töï nhieân chæ coù vöôøn coø ôû Thuû Ñöùc, coù theå keát hôïp vôùi moät soá ñieåm vaø dòch vuï khaùc ñeå xaây döïng chöông trình tham quan nöûa ngaøy. Beân caïnh ñoù gaàn ñaây moät soá hoä daân coù nuoâi caù trong ao nhaø ñeå toå chöùc du lòch caâu caù, nghæ ngôi chuû yeáu vaøo cuoái tuaàn. Ngoaøi ra coøn coù moät soá ít thuù ñöôïc nuoâi trong Thaûo caàm vieân vaø coâng vieân. Nhìn chung söùc haáp daãn coøn chöa cao. Taøi nguyeân du lòch nhaân vaên Taøi nguyeân du lòch nhaân vaên cuûa Thaønh phoá töông ñoái phong phuù hôn so vôùi taøi nguyeân du lòch thieân nhieân, coù theå neâu moät soá giaù trò tieâu bieåu cuûa taøi nguyeân naøy nhö sau: - Caùc di tích lòch söû – vaên hoùa: Ñòa ñaïo Beán Döôïc – Cuû Chi, Hoäi tröôøng Thoáng nhaát, Toaø nhaø UÛy ban nhaân daân Thaønh phoá, Böu ñieän Thaønh phoá, Laêng Leâ Vaên Duyeät, Möôøi taùm thoân vöôøn traàu, Ñình Minh Höông Gia Thaïnh, Ñình Thoâng Taây Hoäi,….
- Xem thêm -