Tài liệu Giải pháp hoàn thiện về tổ chức, lực lượng bán hàng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia 1 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí MỞ ĐẦU Công ty Giày vải Thƣợng Đình là một doanh nghiệp Nhà nƣớc, thuộc sự quản lý của Sở Công nghiệp Hà nội và là thành viên của ngành da giầy Việt Nam. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trƣởng thành, công ty đã có một bề dầy truyền thống trong sản xuất và kinh doanh giầy dép, một trong những mặt hàng chủ lực của công ty chính là giầy vải. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, công ty đã vƣợt qua biết bao thăng trầm của những khó khăn, vất vả cùng với công cuộc đấu tranh thống nhất đất nƣớc của dân tộc, cùng với sự chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế đất nƣớc từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trƣờng có sự quản lý của nhà nƣớc. Song trong tình hình hiện nay, sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trƣờng đã làm cho công ty gặp không ít khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Một trong những khó khăn đó là hoạt động bán hàng. Từ đó để bán đƣợc hàng các doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt để có thể chiếm lĩnh đƣợc thị trƣờng để tồn tại và phát triển. Sự chiếm lĩnh phần thị trƣờng thể hiện ở mức bán ra, mức chất lƣợng phục vụ khách hàng. Do vậy doanh nghiệp bằng mọi giá đƣa sản phẩm của mình tới tay ngƣời tiêu dùng. Để giải quyết vấn đề này doanh nghiệp tập trung mọi nỗ lực vào hoạt động bán hàng, từ việc nghiên cứu mặt hàng, xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng, tới việc xác định các điều kiện ƣu đãi của ngƣời cung ứng, các http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia 2 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí phƣơng tiện hỗ trợ để đảm bảo hàng của mình tới đƣợc tay ngƣời tiêu dùng với chất lƣợng tối ƣu, giá cả hợp lý. Có bán đƣợc hàng, doanh nghiệp mới có tiền để trang trải chi phí cho hoạt động của mình và có lãi. Thông qua hoạt động bán hàng và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng từ đó nâng cao vị thiế và uy tín cuả doanh nghiệp trên thƣơng trƣờng, tăng khả năng cạnh tranh để tồn tại và phát triển lâu dài. Nhƣ vậy hoạt động bán hàng có vai trò rất quan trọng, quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của bệnh nhân, cùng với sự tìm hiểu về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng nhƣ sự giúp đỡ của các cô chú trong công ty, cùng thầy giáo hƣớng dẫn, đã cho tôi ý tƣởng viết chuyên đề tốt nghiệp: “Giải pháp hoàn thiện về tổ chức và lực lƣợng bán hàng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trƣơng nội địa của công ty Giầy Thƣợng Đình". Đề tài đƣợc nghiên cứu dựa trên các biện pháp tiếp cận logic, hệ thông, phƣơng pháp phân tích thống kê. Kết cấu của chuyên đề bao gồm 3 chƣơng: Chƣơng I: Cơ sở lý luận về quản trị bán hàng trong hoạt động marketing của doanh nghiệp. Chƣơng II : Kết quả sản xuất kinh doanh thực trạng tổ chức và lực lƣợng bán hàng ở công ty Giầy vải Thƣợng Đình. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia 3 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Chƣơng III: Giải pháp hoàn thiện về mặt tổ chức và lực lƣợng bán hàng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh mở rộng tỉ phần thị trƣờng nội địa trong thời gian tới. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia 4 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP . I-/ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH: 1. Khái niệm về quản trị bán hàng. - Bán hàng nhờ sự hỗ trợ bằng các bài viết đăng trên các chuyên mục kinh tế xã hội, các ý kiến nhận xét của các chuyên gia, tìm hiểu các nhận xét, lời cảm ơn của khách hàng. - Bán hàng theo cách tự chọn: ở đây khách hàng tự chọn lấy sản phẩm mà họ ƣng ý. Ngƣời bán chỉ ngồi ở quầy để tính tiền và thu tiền. Phƣơng thức này gây tính tự chủ cho ngƣời mua. Họ tự lựa chọn lấy sản phẩm mà họ ƣa thích. Nhƣng nó có hạn chế là khách hàng không biết hết đƣợc công dụng của sản phẩm. - Bán hàng theo cách tự phục vụ: Theo phƣơng pháp này thì khách hàng đƣợc tận mắt nhìn, đƣợc tiếp xúc với hàng hoá, trên hàng hoá có ghi sẵn giá tiền. Khách hàng tự chọn và lấy hàng, có phƣơng tiện để khách hàng chuyển hàng. Nhân viên thu tiền với các trang thiết bị máy tính đảm bảo nhanh chóng và chính xác. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia 5 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí - Bán hàng theo đơn đặt hàng: khách hàng liên hệ với ngƣời bán hàng và đặt hàng với đầy đủ các nội dung về tên hàng, số lƣợng, chủng loại, khối lƣợng, thời gian và địa điểm giao hàng. - Bán hàng qua trung tâm thương mại: ở đây ngƣời bán đƣa hàng tới trung tâm thƣơng mại để bán và khách hàng có thể mua tại đó hay có thể ký kết hợp đồng mua hàng. e.Tổ chức lực lượng bán hàng: Ta hiểu lực lƣợng bán hàng là đội ngũ các nhân viên thực hiện nhiệm vụ bán hàng để thoả mãn nhu cầu cho khách hàng hoặc ngƣời tiêu dùng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ hay mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra. Hoạt động bán hàng là một trong những hoạt động vô cùng quan trọng, nó có ảnh hƣởng trực tiếp tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Mọi công việc bán hàng đều do nhà quản trị bán hàng và các nhân viên. Trƣớc hết để có đƣợc một lực lƣợng bán hàng có chất lƣợng ta phải xác định đƣợc yêu cầu cần thiết đối với đội ngũ đó. Một đội ngũ nhân viên bán hàng có trình độ thì họ cần phải có khả năng thu nhận thông tin về sản phẩm, hiểu biết về kỹ thuật của sản phẩm cũng nhƣ phải có một mức độ hiểu biết nhất định về đối thủ cạnh tranh của mình. Họ cần có một khả năng giao tiếp, hiểu biết tâm lý của khách hàng để từ đó có thể phát triển nhu cầu hiện tại và tƣơng lai của khách hàng. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia 6 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Để tuyển dụng đội ngũ nhân viên bán hàng nhà quản trị bán hàng nên thông báo tuyển dụng với nhiều hình thức khác nhau để từ đó thu hút đƣợc nhiều ứng cử viên tham gia thi tuyển. Từ đó để có cơ sở lựa chọn đƣợc các nhân viên có triển vọng. Sau đó làm tiếp các bƣớc tiếp theo nhƣ: nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sức khoẻ, đánh giá và ra quyết định tuyển dụng. Để tổ chức đƣợc một đội ngũ nhân viên bán hàng có hiệu quả, đảm bảo tốt các mục tiêu bán hàng của doanh nghiệp, nhà quản trị cần phải xác định đƣợc những yêu cầu gì ở họ để hoàn thành tốt công việc và từ những yêu cầu đó mà tuyển dụng những cá nhân phù hợp. Sau đó ta tiến hành đào tạo họ, gắn họ với các công việc cụ thể hàng ngày để họ nắm đƣợc nội dung và yêu cầu của công việc, từ đó có thể tìm mọi cách làm tốt chúng. f.Tổ chức mạng lưới phân phối: Hoạt động bán hàng có thể đƣợc thực hiện bằng nhiều cách với nhiều hình thức khác nhau. Tuỳ thuộc mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng, khoảng cách từ nơi xuất hàng tới ngƣời tiêu dùng mà các nhà quản trị thƣờng chia làm các cách sau: ã Tiêu thụ trực tiếp: là kênh tiêu thụ ngắn, sản phẩm sản xuất ra đƣợc bán trực tiếp cho khách hàng, không qua trung gian: SƠ ĐỒ 1: MẠNG TIÊU THỤ TRỰC TIẾP http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia 7 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Nhà sản xuất Ngƣời môi giới Ngƣời tiêu dùng cuối cùng Tiêu thụ gián tiếp: Là kênh tiêu thụ dài, ã ngƣời sản xuất bán sản phẩm cho ngƣời tiêu dùng cuối cùng thông qua các trung gian, bán buôn, đại lý... SƠ ĐỒ 2: MẠNG TIÊU THỤ GIÁN TIẾP Nhà sản xuất Ngƣời bán buôn Ngƣời đại lý Ngƣời trung gian Ngƣời bán lẻ Ngƣời tiêu dùng cuối cùng http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia 8 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí ã Các loại trung gian trong mạng lƣới tiêu thụ sản phẩm: - Ngƣời bán buôn: Là ngƣời trực tiếp mua sản phẩm của doanh nghiệp, bán lại cho ngƣời bán lẻ, họ có vai trò quan trọng trong thị trƣờng, làm nhiệm vụ phân phối, cho nên họ có thể làm ảnh hƣởng tới các quan hệ trên thị trƣờng. Mặt khác những ngƣời bán buôn có vốn lớn, mạng lƣới bán đại lý, bán lẻ rộng, giúp cho doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nhanh chóng và thu đƣợc nhiều thông tin hữu ích. - Ngƣời đại lý: Là ngƣời có thể thực hiện bán buôn hoặc bán lẻ sản phẩm, họ có thể làm đại lý trực tiếp qua doanh nghiệp hoặc qua ngƣời bán buôn. Có nhiều loại đại lý nhƣ: + Đại lý uỷ thác. + Đại lý hoa hồng + Đại lý độc quyền. - Ngƣời môi giới: do tính đa dạng và phức tạp của nền kinh tế thị trƣờng, đặc biệt là những biến động nhanh chóng của cung-cầu-giá cả, cùng với sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp, bán buôn... Không nắm bắt kịp thời tình hình thị trƣờng một cách chính xác. Vì vậy xuất hiện ngƣời môi giới, có nhiệm vụ chắp nối các quan hệ kinh tế giữa các đối tƣợng tham gia trên thị trƣờng, nhƣ: + Giúp ngƣời mua tìm ngƣời bán. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia 9 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí + Thực hiện việc mua bán theo uỷ quyền, uỷ thác... - Ngƣời bán lẻ: Là ngƣời sẽ trực tiếp bán sản phẩm cho ngƣời tiêu dùng cuối cùng, nên họ có nhiều điều kiện tiếp xúc với ngƣời tiêu dùng thƣờng xuyên, do đó họ có những thông tin phản hồi giúp doanh nghiệp có định hƣớng tốt trong sản xuất-kinh doanh. h. Kiểm soát hoạt động bán hàng: Hoạt động kiểm soát của các nhà quản trị bán hàng cũng nhƣ là hoạt động của các nhà quản trị khác nhằm đảm bảo các hoạt động trong doanh nghiệp thuộc bộ phận mình quản lý phù hợp với các mục tiêu đã đề ra. Chính vì vậy nó rất cần thiết với các nhà quản trị bán hàng. Kiểm soát hoạt động bán hàng nói chung và với tất cả các nhà quản trị bán hàng đều phải kiểm soát nhân viên bán hàng của mình. Thứ nhất họ phải xây dựng lựa chọn đƣợc các tiêu chuẩn để kiểm soát, các tiêu chuẩn đó có thể nhƣ là năng suất làm việc, chất lƣợng công việc, đạo đức tác phong, mức doanh thu đạt đƣợc, mức bao phủ thị trƣờng. Việc lựa chọn các tiêu chuẩn kiểm soát này phải hợp lý, có cơ sở khoa học và thực tiễn, có nhƣ vậy các nhân viên mới đảm bảo hoàn thành tốt yêu cầu công việc đặt ra. Thứ hai bằng cách đo lƣờng khác nhau, nhà quản trị bán hàng phải xác định đƣợc mức độ hoàn thành công việc của nhân viên, phân tích rõ nguyên nhân của việc hoàn thành hay không hoàn thành công việc. Thứ ba là khâu http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia10 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí khi phân tích nguyên nhân, nếu thấy có sự sai lệch hay không đạt yêu cầu mong muốn thì cần phải tìm ra đƣợc các lý do, các ảnh hƣởng để điều chỉnh để kết quả công việc đƣợc hoàn thành đảm bảo đạt đƣợc các mục tiêu mà công tác bán hàng đề ra. Nhà quản trị có thể sử dụng biện pháp kiểm soát trƣớc, kiểm soát sau hoặc kiểm soát tất cả để đảm bảo kết quả cuối cùng phù hợp với mục tiêu mong muốn. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia11 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí CHƢƠNG II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG VÀ QUẢN LÝ LỰC LƢỢNG BÁN HÀNG Ở CÔNG TY GIẦY VẢI THƢỢNG ĐÌNH. I. Thị trƣờng da giầy việt nam trong thời gian qua. 1. Đặc điểm chung của sản phẩm da giầy. - Trong những năm đây thi trƣờng ngành da giầy việt nam có nhiều thay đổi, ngành da giầy cho phép nhiều công ty, doanh ngiệp địa ra đời, nhiều công ty liên doanh sản phẩm giầy đƣợc phép hoạt động kinh doanh trên thị trƣờng do vậy gây ra nhiều cạnh tranh không lành mạnh ảnh hƣởng đến phát triển ngành giầy việt nam, tuy nhiên nhiều công ty ra đời nhƣ vậy sẽ tạo điều kiện cho các công ty chủ động , tích cực trong quản lý, thay đổi mẫu mã sản phẩm,ciar tiến chất lƣợng nếu công ty muốn giành đƣợc tỉ phần thị trƣờng cao. - Nhƣ chúng ta đã biết ngành da giầy việt nam là một trong những ngành mũi nhọn của quốc gia. Ngành da giầy xuất khẩu đã đem lại một nguồn ngoại tệ lớn cho quốc gia, giả quyết đƣợc rất nhiều việc làm cùng góp phần với các thành phần kinh tế khác cho sự phát triển đất nƣớc. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia12 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí - Vì là ngành đƣợc nhà nƣớc khuyến khích nên ngành da giầy không ngừng đƣợc nâng cao,mở rộng và phát triển. Các công ty không ngừng mở rộng sản xuất đổi mới quản lý, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, đa dạng mẫu mã. các trợ giúp từ chính phủ cho các công ty nhà nƣớc nhƣ cấp vốn để đổi mới trang thiết bị, ƣu tiên thếu xuất khẩu để cạnh tranh với các hãng Trung Quốc. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia13 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 2. Thị trƣờng da giầy Việt Nam và các yếu tố tác động. - Tác động của hiệp định thƣơng mại Việt – Mỹ: các công ty của Việt Nam đã tìm đƣợc thêm một thị trƣờng đầy tiềm năng từ khi hiệp định có hiệu lực. Thị trƣờng Mỹ là thị trƣờng có sức mua cao, nhu cầu cao đây là yếu tố giúp doanh ngiệp việt nam nâng cao số lƣợng xuất khẩu. - Khó khăn cho các doanh ngiệp việt nam là, các nƣớc Đông Âu họ đang xây dựng hàng dào ngăn cản hàng da giầy nhập khẩu bảo hộ cho hàng da giầy trong nƣớc, đây là nhân tố kìm hãm hàng da giầy xuất khẩu của các doanh ngiệp việt nam. - Khó khăn và lợi thế cho các doanh nghiệp trong nƣớc khi AFTA có hiệu lực khi đó hàng dào thếu quan bị bĩa bỏ. - Khó khăn nữa cho các doanh ngiệp việt nam là, Trung Quốc đã gia nhập WTO họ có nhiều thận lợi trong xuất khẩu, tìm đối tác, mở rộng thị trƣờng, qoảng bá thƣơng hiệu thuận lợi hơn các doanh ngiệp việt nam. II. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINHN DOANH CỦA CÔNG TY GIẦY THƢỢNG ĐÌNH TRONG THỜI GIAN QUA: 1- Khái quát chung về công ty giầy vải Thƣợng Đình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua. 1.1. Cương lĩnh hoạt động của công ty: http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia14 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Cũng nhƣ hầu hết các đơn vị sản xuất kinh doanh, khi xoá bỏ cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, sang nền kinh tế thị trƣờng, thì mục đích hoạt động đều nhằm vào lợi ích kinh tế là tối đa lợi nhuận. Mặc dù vậy tất cả các doanh nghiệp đều phải đặt ra và giải quyết các nhiệm vụ chủ yếu sau: - Dựa vào năng lực thực tế của công ty, nghiên cứu thị trƣờng trong và ngoài nƣớc, thực hiện kế hoạch nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh công tác tiêu thụ sản phẩm, nhằm tái tạo sản xuất mở rộng doanh nghiệp. - Ứng dụng công nghệ kỹ thuật, nghiên cứu luật pháp, các thông lệ quốc tế, nắm vững cung-cầu thị trƣờng, đặt biệt là giầy vải, giầy thể thao, nghiên cứu kỹ đối thủ cạnh tranh, đƣa ra phƣơng pháp sản xuất đạt hiệu quả cao nhất. - Mở rộng sản xuất -kinh doanh liên kết với các thành phần kinh tế khác, tăng cƣờng hợp tác ký kết hợp đồng, chuyển giao công nghệ và đặt hàng sản xuất, nhằm mở rộng thị trƣờng, nâng cao hiệu quả kinh tế trong công tác tiêu thụ sản phẩm. - Thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu kinh tế xã hội, nhà nƣớc đề ra. - Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2003 của công ty là đạt 5.1 triệu sản phẩm, trong đó xuất khẩu 2.1 triệu sang thị trƣờng các nƣớc Pháp, Đức, Hồng kông, Đài loan... http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia15 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 1.2.Đặc điểm về quy trình công nghệ kỹ thuật sản xuất giầy http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia16 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí SƠ ĐỒ 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIẦY VẢI Cao su tự nhiên Nguyên liệu vải Đúc Bồi vải Kết khối Vải đã bồi Cắt dập Càn Cao su đế Chi tiết mũi giầy Mài đế May Đế mài Gò giầy Giầy đơn chiếc Gia công hoàn thiện Giầy hoàn chỉnh Đóng gói 1.3. Đặc điểm về máy móc thiết bị công nghệ: http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia17 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng, có sự quản lý của nhà nƣớc, công ty thực hiện chế độ tự chủ trong sản xuất-kinh doanh, đƣợc phép tự mua bán nguyên vật liệu, thiết bị công nghệ và bán sản phẩm theo cung-cầu-giá cả trên thị trƣờng. Song thiết bị máy móc của công ty, đã đƣợc trang bị từ những năm 1975 đã trở lên cũ kỹ, lạc hậu. Chính vì thế công ty nhận thấy việc đổi mới máy móc thiết bị là hết sức cần thiết cho việc nâng cao năng lực sản xuất, sản phẩm làm ra đƣợc thị trƣờng chấp nhận, công ty đã mạnh dạn vay vốn, đầu tƣ trang thiết bị, đảm bảo sản phẩm làm ra ít sai hỏng, giảm 98% so với trƣớc, điều này đƣợc thông qua hệ thống máy móc tại phân xƣởng cắt-may-gò-càn, điển hình là phân xƣởng gò: BIỂU SỐ 1: HỆ THỐNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHÂN XƢỞNG CÀN NĂM 2002 Stt Tên và ký hiệu thiết bị Số Năm Giá trị Giá trị lƣợng sử dụng nguyên giá còn lại 1 Băng chuyền gò Đài loan 3 1992 529.114.000 345.011.000 2 Máy chiết mũi Đài loan 6 1992 262.528.584 226.507.000 3 Máy chiết gót Đài loan 6 1992 1.247.780.760 1.023.180.576 4 Máy ép đế Đài loan 6 1992 222.567.886 182.143.000 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia18 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 5 Máy bôi keo chân vải Đài 6 1992 835.012.670 683.852.670 Loan 6 Máy bóp phân Đài Loan 3 1992 81.900.000 67.245.000 7 Máy làm sạch giầy Đài loan 5 1992 4.285.000 3.524.000 8 Nồi hấp Nhật 4 1975 5.018.000 1.589.000 9 Băng chuyền sấy Đài loan 1 1992 93.340.000 76.380.000 3 1992 139.430.000 114.100.000 10 Băng thu hoà Đài Loan 1.4. Đặc điểm về nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất, đây là yếu tố cơ bản cấu thành nên thực thể sản phẩm, chất lƣợng của nguyên vật liệu có ảnh hƣởng trực tiếp tới chất lƣợng sản phẩm, dẫn tới ảnh hƣởng của công tác tiêu thụ sản phẩm và uy tín của công ty. Chính vì vậy công ty rất quan tâm tới công tác cung ứng nguyên vật liệu cho sản xuất, đó là phải đảm bảo đủ về số lƣợng, chất lƣợng, kịp thời. Mặt khác nguồn nguyên vật liệu cung cấp cho quá trình sản xuất của công ty thực hiện từ hai nguồn chính là: - Nhập khẩu từ nƣớc ngoài. - Thu mua trong nƣớc. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia19 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Song công ty đã thực hiện khai thác triệt để nguồn vật liệu trong nƣớc, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trƣờng. BIỂU SỐ 2: TÌNH HÌNH CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU NĂM 2002 TT Tên nguyên vật liệu Đơn vị Nhu cầu Thực hiện Tỷ lệ % 1. Vạt bạt mộc m2 2.315.650 2.500.000 108.0 2. Vải phù mộc m2 3.127.845 3.400.000 108.7 3. Chỉ khâu các mầu m 272.640.000 280.000.000 102.7 4. Oze kg 235.546.000 250.000.000 106.1 5. Cao su kg 565.700 580.000 102.5 6. Oxít kẽm kg 44.000 45.500 103.4 7. Bột nhẹ kg 215.000 240.000 111.6 8. Xúc tiến M kg 1.800 1.800 100.0 9. Keo Newtex kg 2.350 2.500 106.4 10. Bột nổ BN kg 1.125 1.200 106.6 11. Paraphine kg 1.312 1.400 106.7 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia20 sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 1.5. Đặc điểm về trình độ lao động của công ty Trong quá trình hình thành và phát triển, công ty đã có hơn 40 năm hoạt động, việc coi trọng đào tạo và tuyển dụng lao động, góp phần tăng việc làm cho xã hội đƣợc công ty hết sức coi trọng. Song thực tế để phù hợp với tình hình mới hiện nay, đội ngũ cán bộ công ty đã có trình độ cao hơn và sự trẻ hoá cán bộ công nhân viên đƣợc thể hiện rõ ràng, độ tuổi bình quân là 33. Mặt khác lao động là yếu tố quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nó ảnh hƣởng tới công tác nghiên cứu mở rộng thị trƣờng và tiêu thụ sản phẩm. Công ty đã từng bƣớc sắp xếp lao động phù hợp với trình độ và vị trí công tác, điều này tạo đà phát triển cho công ty và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc. BIỂU SỐ 3: TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2002 Chỉ tiêu (trình độ) Số lƣợng lao động Tỷ lệ % 1.598 100 Đại học 75 4.6 Trung học chuyên nghiệp 46 2.8 1.303 81.5 Tổng số lao động Công nhân http://tailieutonghop.com
- Xem thêm -