Tài liệu Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần giặt ủi y tế vt

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0
youtubehot

Tham gia: 22/05/2016

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẶT ỦI Y TẾ VT Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ Sinh viên thực hiện MSSV: 1054010196 : NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ Lớp: 10DQN04 TP. Hồ Chí Minh, 2014 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đây là phần nghiên cứu và thể hiện khoá luận tốt nghiệp của riêng em, không sao chép các bài khoá luận tốt nghiệp khác, nếu sai em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu mọi hình thức kỷ luật của khoa và nhà trường quy định. TP. HCM, ngày 14/07/2014. Sinh viên thể hiện Nguyễn Thị Bích Hà ii LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của giảng viên PGS.TS Nguyễn Phú Tụ và sự giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi của các anh chị tại Công ty Cổ phần giặt ủi y tế VT trong quá trình thực tập. Trong quá trình thực tập, do kiến thức và thời gian có hạn nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót trong khi thực hiện bài khoá luận này. Vì vậy, em rất mong được sự giúp đỡ của thầy hướng dẫn thực tập và các anh chị tại Công ty Cổ phần giặt ủi y tế VT để em có thể hoàn thành bài báo cáo một cách tốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn. iii CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : ………………………………………………………….. MSSV : ………………………………………………………….. Khoá : …………………………………………………… 1. Thời gian thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập ……………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 4. Kết quả thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 5. Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Đơn vị thực tập iv CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ TP.HCM, Ngày…. tháng…..năm…. Giáo viên hướng dẫn v MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ .......... 4 1.1 Khái niệm nhập khẩu và quy trình nhập khẩu: .............................................. 4 1.1.1 Nhập khẩu là gì? ..................................................................................... 4 1.1.2 Quy trình nhập khẩu là gì? ...................................................................... 4 1.2 Bản chất, mục tiêu và đặc điểm của nhập khẩu:............................................ 4 1.3 Vai trò của nhập khẩu: ................................................................................... 5 1.3.1 Đối với nền kinh tế: ................................................................................ 5 1.3.2 Đối với doanh nghiệp: ............................................................................ 6 1.4 Các hình thức kinh doanh nhập khẩu hàng hoá: ............................................ 6 1.4.1 Theo mức độ chuyên doanh: ................................................................... 7 1.4.1.1 Kinh doanh chuyên môn hoá: .............................................................. 7 1.4.1.2 Kinh doanh tổng hợp: .......................................................................... 7 1.4.1.3 Loại hình kinh doanh đa dạng hoá: ..................................................... 8 1.4.2 Theo chủng loại hàng hoá kinh doanh: ................................................... 8 1.4.2.1 Loại hình kinh doanh tư liệu sản xuất: ................................................ 8 1.4.2.2 Loại hình kinh doanh tư liệu tiêu dùng: .............................................. 9 1.4.3 Theo phương thức kinh doanh nhập khẩu: ............................................. 9 1.4.3.1 Nhập khẩu trực tiếp: ............................................................................ 9 1.4.3.2 Nhập khẩu uỷ thác: .............................................................................. 9 1.4.3.3 Nhập khẩu hàng đổi hàng: ................................................................. 10 1.4.3.4 Tạm nhập tái xuất: ............................................................................. 10 1.5 Quy trình nhập khẩu hàng hoá: ....................................................................... 10 1.5.1 Lên kế hoạch nhập khẩu: ...................................................................... 11 1.5.2 Liên hệ, đàm phán hợp đồng: ............................................................... 11 1.5.3 Soạn thảo, ký kết hợp đồng: ................................................................. 11 1.5.4 Thực hiện hợp đồng: ............................................................................. 12 1.5.5 Thanh lý hợp đồng: ............................................................................... 12 1.6 Bộ hồ sơ hàng hoá nhập khẩu: ..................................................................... 13 1.6.1 Hồ sơ cơ bản: ........................................................................................ 13 1.6.2 Các trường hợp cần bổ sung chứng từ: ................................................. 13 vi 1.7 Cách khai báo hàng hoá nhập khẩu: ............................................................ 13 1.7.1 Thời hạn khai báo: ................................................................................ 13 1.7.2 Địa điểm khai báo: ................................................................................ 14 1.7.3 Hồ sơ khai báo: ..................................................................................... 14 1.8 Quy trình làm thủ tục Hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu: .................... 14 1.9 Cách tính các khoản thuế và phụ thu nhập khẩu: ........................................ 16 1.9.1 Các khoản thuế, phụ thu: ...................................................................... 16 1.9.2 Thời hạn nộp thuế: ................................................................................ 16 1.10 Các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình nhập khẩu hàng hoá: ......................... 18 1.10.1 Yếu tố khách quan: ............................................................................... 18 1.10.2 Yếu tố chủ quan: ................................................................................... 20 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ............................................................................................ 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẶT ỦI Y TẾ VT ............................................................... 23 2.1 Giới thiệu chung về Công ty cổ phần giặt ủi y tế VT: ..................................... 23 2.1.1 Giới thiệu chung: ....................................................................................... 23 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty: ......................................... 23 2.1.2.1 Chức năng: .......................................................................................... 23 2.1.2.2 Nhiệm vụ: ............................................................................................ 24 2.1.2.3 Quyền hạn: .......................................................................................... 24 2.1.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban trong công ty: ..................... 24 2.2 Tình hình hoạt động của công ty trong những năm qua: ................................. 25 2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2012 đến quý I/2014: ................... 25 2.2.2 Tình hình nhập khẩu hàng hoá từ năm 2012 đến năm 2013: .................... 27 2.3 Thực trạng quy trình nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần giặt ủi y tế VT: ............................................................................................................................... 28 2.3.1 Lập kế hoạch nhập khẩu: ........................................................................... 29 2.3.2 Đàm phán và ký kết hợp đồng: ................................................................. 30 2.3.3 Thực hiện hợp đồng: ................................................................................. 32 2.3.4 Thực hiện thủ tục thanh toán: .................................................................... 34 2.3.5 Thanh lý hợp đồng: ................................................................................... 35 2.4 Nhận xét chung: ............................................................................................... 35 2.4.1 Ưu điểm: .................................................................................................... 36 vii 2.4.2 Nhược điểm: .............................................................................................. 36 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ............................................................................................ 38 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẶT ỦI Y TẾ VT .................... 39 3.1 Định hướng phát triển: ..................................................................................... 39 3.1.1 Định hướng phát triển nhập khẩu của Chính phủ Việt Nam: .................... 39 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động nhập khẩu của Công ty Cổ phần giặt ủi y tế VT: .................................................................................................................. 40 3.2 Các giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại Công ty cổ phần giặt ủi y tế VT: ......................................................................................................................... 40 3.2.1 Chú trọng đầu tư hoạt động chiến lược: .................................................... 40 3.2.2 Sử dụng thời gian đàm phán hợp đồng hiệu quả: ...................................... 42 3.2.3 Soạn hợp đồng thương mại chăt chẽ: ........................................................ 42 3.2.4 Đa dạng hình thức thanh toán: .................................................................. 43 3.2.5 Thông quan và nhận hàng hoá nhanh chóng: ............................................ 44 3.2.6 Điều chỉnh phương thức khiếu nại: ........................................................... 45 3.3 Kiến nghị: ........................................................................................................ 45 3.3.1 Đối với Nhà nước: ..................................................................................... 45 3.3.1.1 Cải cách chính sách và cơ chế quản lý xuất nhập khẩu: ..................... 45 3.3.1.2 Hỗ trợ về thông tin cho các doanh nghiệp: ......................................... 46 3.3.1.3 Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc huy động vốn: ............................ 47 3.3.1.4 Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng: ..................................................... 48 3.3.1.5 Kiểm soát biến động tỷ giá: ................................................................ 48 3.3.1.6 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia có năng lực: ......................... 48 3.3.2 Đối với Công ty cổ phần giặt ủi y tế VT: .................................................. 48 3.3.2.1 Về hoạt động nhập khẩu: .................................................................... 48 3.3.2.1.1 Lựa chọn đối tác: .......................................................................... 48 3.3.2.1.2 Đa dạng hoá mặt hàng nhập khẩu: ............................................... 49 3.3.2.1.3 Đa dạng hoá hình thức nhập khẩu: ............................................... 50 3.3.1.2.4 Tổ chức quản lý hoạt động nhập khẩu: ........................................ 50 3.3.2.2 Về hoạt động kinh doanh: ................................................................... 52 3.3.2.2.1 Nghiên cứu khách hàng và thị trường: ......................................... 52 3.3.2.2.2 Cải thiện nguồn vốn: .................................................................... 53 viii 3.3.2.2.3 Giảm chi phí lưu thông và phân bổ chi phí quản lý: .................... 54 3.3.2.2.4 Giải pháp về con người: ............................................................... 54 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ............................................................................................ 55 KẾT LUẬN ............................................................................................................... 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 57 PHỤ LỤC CHỨNG TỪ . .......................................................................................... 58 ix DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG STT TÊN BẢNG TRANG Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2012 1 đến quý I/2014 25 Bảng 2.2 Tốc độ phát triển doanh thu và lợi nhuận của công ty 2 26 2012 – 2013 Bảng 2.3 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của công ty 2012-Quý 3 27 I/2014 Bảng 2.4 Tình hình nhập khẩu theo cơ cấu nhóm sản phẩm 2012 4 28 – 2013 5 Bảng 2.5 Kế hoạch nhập khẩu theo nhóm sản phẩm 2013 – 2014 30 Bảng 2.6 Danh sách một số mặt hàng nhập khẩu của công ty năm 6 7 2013 Bảng 2.7 Một số đối tác của công ty giai đoạn 2012 – 2014 30 31 x DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH STT TÊN BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH TRANG Sơ đồ 1.1 Quy trình nhập khẩu hàng hoá 1 11 Sơ đồ 1.2 Quy trình làm thủ tục Hải quan nhập khẩu. 2 15 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần giặt ủi y tế 3 24 VT Biểu đồ 2.2 Doanh thu và lợi nhuận của công ty 2012 – Quý 4 26 I/2014 Sơ đồ 2.3 Quy trình nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần giặt 5 ủi y tế VT. 29 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Hoạt động ngoại thương đóng vai trò hết sức quan trọng trong thời đại toàn cầu hoá các nền kinh tế, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Tham gia hội nhập và mở rộng quan hệ thương mại quốc tế đã và đang là xu hướng tất yếu của các quốc gia. Trong đó, vấn đề đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu là một trong số những ưu tiên hàng đầu đối với nhiều quốc gia. Nhập khẩu cho phép bổ sung những sản phẩm mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất chưa hiệu quả. Xuất khẩu giúp đẩy mạnh sản xuất trong nước và tăng nguồn thu ngoại tệ. Thực hiện tốt hoạt động này, mỗi quốc gia có thể mởi rộng, chiếm lĩnh thị trường khu vực và vươn ra thị trường thế giới. Khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO thì cơ hội giao thương với các quốc gia khác trên thế giới ngày càng rộng rãi. Tuy nhiên, điều đó cũng mang lại nhiều thách thức cho Việt Nam, phải làm sao để phát huy hết tất cả các lợi ích của quốc gia, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Chính điều này đã góp phần đưa hoạt động ngoại thương phát triển hơn rất nhiều. Hoạt động ngoại thương diễn ra ngày càng mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống cho dân. Chính vì vậy, đòi hỏi chính phủ cần phải đưa ra chính sách ngoại thương phù hợp, góp phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển. Trong quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước thì chính sách ngoại thương nước ta hướng vào các mục tiêu chủ yếu là đẩy mạnh xuất nhập khẩu đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá, kiềm chế lạm phát, tăng tích luỹ ngân sách nhà nước và cải thiện nâng cao đời sống nhân dân. Hoạt động ngoại thương từng bước trở thành hoạt động kinh doanh hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có khả năng hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới. Muốn vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải xây dựng cho mình một thương hiệu có uy tín, chiếm được một vị trí vững chắc đối với niềm tin của các đối tác nước ngoài. Trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay, mỗi năm có hàng nghìn doanh nghiệp đóng cửa hoặc tạm ngưng hoạt động thì vấn đề nâng cao hiệu quả nhập khẩu trở nên cấp thiết hơn. Đây là chìa khoá giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ 2 Trong đó, hoàn thiện quy trình nhập khẩu là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả của hoạt động nhập khẩu. Trong quá trình thực tập tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẶT ỦI Y TẾ VT, được tiếp cận với quy trình nhập khẩu hàng hoá, em cảm nhận được mức độ ảnh hưởng rất lớn của quy trình này đến quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế, em chọn “ Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần giặt ủi y tế VT” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp, với mong muốn được góp một phần trí lực cho các doanh nghiệp nhập khẩu nói chung và Công ty cổ phần giặt ủi y tế VT nói riêng. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu của bài khoá luận này là góp thêm ý kiến giúp Công ty cổ phần giặt ủi y tế VT có thêm các giải pháp để khắc phục những mặt hạn chế của quy trình nhập khẩu hàng hoá. Bên cạnh đó, em mong các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu có thể nhận ra tính cấp thiết của việc hoàn thiện quy trình nhập khẩu, tăng hiệu quả kinh doanh. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về quy trình nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu trong phạm vi nhập khẩu hàng hoá của Công ty cổ phần giặt ủi y tế VT. 4. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu được thực hiện dựa trên việc vận dụng lý thuyết, kết hợp quan sát thực tế và sử dụng cơ sở dữ liệu của công ty. Đồng thời phối hợp các phương pháp: phân tích định tính, thống kê, so sánh, tổng hợp, suy luận logic. 5. Kết cấu của đề tài: Đề tài nghiên cứu được trình bày thành ba chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận quy trình nhập khẩu hàng hoá KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ 3 Chương 2: Thực trạng quy trình nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần giặt ủi y tế VT Chương 3: Giải pháp và kiến nghị hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần giặt ủi y tế VT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ 1.1 Khái niệm nhập khẩu và quy trình nhập khẩu: 1.1.1 Nhập khẩu là gì? Nhập khẩu của doanh nghiệp là hoạt động mua hàng hoá và dịch vụ từ nước ngoài phục vụ cho nhu cầu trong nước hoặc tái xuất khẩu nhằm phục vụ mục đích thu lợi nhuận. Theo khoản 2, điều 28, chương 2 Luật Thương mại Việt Nam năm 2005: “Nhập khẩu hàng hoá là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật”. 1.1.2 Quy trình nhập khẩu là gì? Quy trình nhập khẩu là một quá trình bao gồm các bước phải thực hiện để mua hàng hoá từ nước ngoài vào trong nước. Mỗi bước là một mắc xích quan trọng trong quy trình. Điều đó đòi hỏi mỗi mắc xích phải thực hiện đúng công việc và đạt được hiệu quả. 1.2 Bản chất, mục tiêu và đặc điểm của nhập khẩu: - Bản chất: Hay nhập khẩu là việc mua hàng hoá từ các tổ chức kinh tế, các công ty nước ngoài và tiến hành tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại thị trường nội địa hoặc tái xuất khẩu với mục đích thu lợi nhuận và nối liền sản xuất với tiêu dùng. - Mục tiêu: Nhập khẩu đảm bảo sự phát triển ổn định kinh tế, phục vụ sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, nhập khẩu phải đảm bảo phát triển liên tục, nâng cao năng suất lao động, bảo về các ngành sản xuất trong nước và giải quyết sự khan hiếm ở thị trường nội địa. - Đặc điểm: Hoạt động nhập khẩu là hoạt động phức tạp so với hoạt động kinh doanh trong nước và có những đặc điểm sau: KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ 5 • Hoạt động nhập khẩu chịu sự điều chỉnh của nhiều nguồn lực như điều ước quốc tế và Ngoại thương, luật quốc gia của các nước hữu quan, tập quán Thương mại quốc tế. • Các phương thức giao dịch mua bán trên thị trường quốc tế rất phong phú: giao dịch thông thường, giao dịch qua trung gian, giao dịch tại hội chợ triển lãm. • Các phương thức thanh toán rất đa dạng: nhờ thu, hàng dổi hàng, L/C… • Tiền tệ dùng trong thanh toán thường là ngoại tệ mạnh có sức chuyển đổi cao như: USD, GBP… • Điều kiện cơ sở giao hàng: có nhiều hình thức nhưng phổ biến là nhập khẩu theo điều kiện CIF, FOB… • Kinh doanh nhập khẩu là kinh doanh trên phạm vi quốc tế nên địa bàn rộng, thủ tục phức tạp, thời gian thực hiện lâu. • Kinh doanh nhập khẩu phụ thuộc vào kiến thức kinh doanh, trình độ quản lý, trình độ nghiệp vụ ngoại thương và sự nhanh nhạy nắm bắt thông tin. • Hoạt động nhập khẩu là cơ hội để các doanh nghiệp có quốc tịch khác nhau hợp tác lâu dài. Thương mại quốc tế có ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ kinh tế chính trị của các nước xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế đối ngoại. 1.3 Vai trò của nhập khẩu: 1.3.1 Đối với nền kinh tế: Nhập khẩu là một hoạt động quan trọng của hoạt động thương mại quốc tế, có tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất và đời sống của một quốc gia. Đối với một nền kinh tế, hoạt động nhập khẩu thường nhằm mục đích: - Bổ sung các hàng hoá mà trong nước không sản xuất được hoặc sản xuất trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu. - Thay thế những hàng hoá mà sản xuất trong nước không có lợi bằng nhập khẩu. Hoạt động nhập khẩu nếu được tổ chức tốt, hợp lý với nhu cầu và khả năng sản xuất trong nước sẽ tác động tích cực đến sự phát triển cân đối của nền kinh tế. Trong đó, cân đối trực tiếp ba yếu tố của sản xuất: công cụ lao động, đối tượng lao động và lao động. KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ 6 Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, hoạt động nhập khẩu đang ngày càng phát triển và thể hiện vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế quốc gia. Thể hiện ở các khía cạnh: - Nhập khẩu tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá đất nước. - Nhập khẩu góp phần cải thiện và nâng cao mức sống của nhân dân. Đối với người tiêu dùng, nhập khẩu mang lại cơ hội tiếp cận với hàng hoá đa dạng, hiện đại và giá thành thấp hơn so với hàng sản xuất trong nước. Đối với sản xuất, nhập khẩu là nguồn đảm bảo đầu vào cho hoạt động sản xuất, đảm bảo về công nghệ và thiết bị cho quá trình hiện đại hoá sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động. - Nhập khẩu có vai trò tích cực thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Với những tư liệu sản xuất mà nhập khẩu mang về sẽ làm tăng chất lượng hàng hoá, làm cho hàng xuất khẩu của nước ta đến gần hơn với nhu cầu của thế giới, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hoá Việt Nam có thể xuất khẩu ra thị trường thế giới mạnh mẽ hơn. 1.3.2 Đối với doanh nghiệp: Hoạt động nhập khẩu là một trong những khâu quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần cung cấp yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất. Đồng thời, nếu hoạt động nhập khẩu được thực hiện tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất, từ đó hạ giá thành sản phẩm, làm tăng lợi nhuận và tăng sức cạnh tranh trên thị trường cho doanh nghiệp. Từ hoạt động nhập khẩu, các doanh nghiệp có thể nâng cao, đổi mới công nghệ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất. Hoạt động nhập khẩu rất phức tạp do có sự tham gia của nhiều nền kinh tế khác nhau, đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị. Mỗi cá nhân trong doanh nghiệp cần tự giác học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn… Hoạt động nhập khẩu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp liên kết với nhau, liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài. 1.4 Các hình thức kinh doanh nhập khẩu hàng hoá: KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ 7 Hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá có thể được phân chia thành nhiều hình thức khác nhau tuỳ theo tiêu thức dùng để phân loại. Việc phân loại các loại hình kinh doanh nhập khẩu sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể xác định được những thế mạnh và điểm yếu của loại hình kinh doanh đang được áp dụng, từ đó có thể phát huy thế mạnh, khắc phục và hạn chế những nhược điểm để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. 1.4.1 Theo mức độ chuyên doanh: 1.4.1.1 Kinh doanh chuyên môn hoá: Hình thức doanh nghiệp chỉ chuyên doanh một hoặc một nhóm hàng có cùng công dụng, trạng thái hoặc tính chất nhất định. - Ưu điểm: • Có điều kiện nắm chắc thông tin khách hàng, nhà cung cấp, giá cả thị trường, tình hình hàng hoá và dịch vụ do chuyên sâu theo ngành hàng nên có khả năng cạnh tranh trên thị trường. • Trình độ chuyên môn hoá ngày càng được nâng cao, có điều kiện để tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh, hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo ra lợi thế trong cạnh tranh. • Có khả năng đào tạo được những cán bộ quản lý giỏi, các chuyên gia và nhân viên kinh doanh giỏi, có những kiến thức vững chắc đối với ngành hàng mà công ty kinh doanh. - Nhược điểm: • Trong điều kiện cạnh tranh – xu thế tất yếu của kinh tế thị trường thì tính rủi ro cao. • Khi mặt hàng kinh doanh bị bất lợi thì chuyển hướng kinh doanh chậm và khó đảm bảo cung ứng đồng bộ hàng hoá cho các nhu cầu. 1.4.1.2 Kinh doanh tổng hợp: Doanh nghiệp kinh doanh nhiều hàng hoá có công dụng, trạng thái, tính chất khác nhau, kinh doanh không lệ thuộc vào hàng hoá hay thị trường truyền thống, kinh doanh bất cứ hàng hoá nào có lợi thế. - Ưu điểm: KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ 8 • Hạn chế được một số rủi ro kinh doanh do dễ chuyển hướng kinh doanh. • Vốn ít bị ứ đọng, có khả năng quay vòng nhanh, đăm bảo cung ứng đồng bộ hàng hoá cho các nhu cầu. • Có thị trường rộng, luôn có thị trường mới, việc đối đầu với cạnh tranh kích thích tính năng động, sáng tạo, sự tìm tòi hiểu biết của người kinh doanh. - Nhược điểm: • Khó trở thành độc quyền trên thị trường và ít có điều kiện tham gia liên minh độc quyền. • Khó đào tạo, bồi dưỡng được các chuyên gia ngành hàng. 1.4.1.3 Loại hình kinh doanh đa dạng hoá: Doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau nhưng có nhóm mặt hàng kinh daonh chủ yếu có cùng công dụng, trạng thái và tính chất. Đây là loại hình kinh doanh được nhiều doanh nghiệp ứng dụng, nó phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm của loại hình kinh doanh tổng hợp. 1.4.2 Theo chủng loại hàng hoá kinh doanh: 1.4.2.1 Loại hình kinh doanh tư liệu sản xuất: Đối tượng kinh doanh là các sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất như máy móc trang thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất. Loại hình kinh doanh này có đặc điểm: - Tại Việt Nam, tư liệu sản xuất đang là mặt hàng được khuyến khích nhập khẩu nhằm phát triển sản xuất trong nước, phục vụ xuất khẩu, thể hiện ở mức thuế thấp hơn hoặc miễn thuế đối với loại hàng hoá này, việc nhập khẩu không hạn chế về số lượng, các ưu đãi trong vay vốn kinh doanh… - Thị trường tiêu thụ dựa vào sản xuất và phục vụ sản xuất. Quy mô thị trường phụ thuộc vào quy mô và trình độ tổ chức sản xuất của khu vực thị trường đó. Do đó, quy mô và cơ cấu thị trường phụ thuộc vào trình độ phát triển sản xuất của quốc gia. - Khách hàng chủ yếu là các đơn vị sản xuất, khối lượng hàng hoá mỗi lần giao dịch thường lớn và có thể cung cấp lâu dài thành từng chuyến. - Khách hàng biết nhiều về tính năng và giá trị sử dụng của các sản phẩm khác nhau, có yêu cầu khá cao đối với quy cách và xuất xứ hàng hoá. KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ 9 - Kinh doanh tư liệu sản xuất cần đồng bộ, ngoài việc cung cấp thiết bị chính còn phải cung cấp phụ tùng, linh kiện, đối với một số sản phẩm có tính chất chuyển giao công nghệ phải cung cấp chuyên gia hướng dẫn lắp đặt, sử dụng và đào tạo người sử dụng cho khách hàng. 1.4.2.2 Loại hình kinh doanh tư liệu tiêu dùng: Hàng tiêu dùng là các sản phẩm phục vụ mọi nhu cầu cho cuộc sống con người. Mỗi loại hàng hoá rất đa dạng và phong phú về chủng loại, mẫu mã, chất lượng…Thị trường hàng tiêu dùng thường có những biến động lớn và mang đặc điểm: - Hàng tiêu dùng không phải là mặt hàng được khuyến khích nhập khẩu nhằm phát triển sản xuất trong nước. Các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng gặp một số khó khăn như: danh mục hàng nhập khẩu chịu sự quản lý của Bộ Thương mại, các cơ quan chuyên ngành, mức thuế cao, quản lý ngoại tệ, hạn chế trong tín dụng ngân hàng ( buộc doanh nghiệp phải ký quỹ 100% khi mở L/C)… - Đối tượng khách hàng phong phú dẫn đến sự đa dạng trong nhu cầu hàng hoá. - Khách hàng thường mua với khối lượng không lớn, phạm vi tiêu thụ rộng khắp, phân tán trên mọi khu vực địa lý gây khó khăn và tốn kém trong việc vận chuyển, phân phối và bảo quản. - Sức mua thường có những biến đổi lớn: những thay đổi trong đời sống người dân ( mức lương, giá một số sản phẩm thiết yếu, môi trường chính trị…) thường dẫn đến những biến đổi lớn trong quy mô và cơ cấu tiêu thụ. 1.4.3 Theo phương thức kinh doanh nhập khẩu: 1.4.3.1 Nhập khẩu trực tiếp: Nhập khẩu trực tiếp là hoạt động nhập khẩu độc lập của một doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu mà họ phải trực tiếp làm mọi khâu của quá trình nhập khẩu. Khi sử dụng hình thức này, các doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của mình. Độ rủi ro của nhập khẩu trực tiếp cao hơn nhưng cũng mang lại lợi nhuận cao hơn so với các hình thức khác. 1.4.3.2 Nhập khẩu uỷ thác: KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ
- Xem thêm -