Tài liệu Giải pháp hòan thiện nội dung kế tóan nghiệp vụ cho vay tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương hưng yên

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 Lý Trêng S¬n líp Lêi më ®Çu KÓ tõ sau ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®Õn nay, nÒn kinh tÕ níc ta ®· chuyÓn dÇn tõ kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lÝ cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. ChÝnh ®iÒu ®ã ®· t¹o ra ®éng lùc m¹nh mÏ, t¹o ®µ cho nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc bíc sang mét thêi k× míi: thêi k× ph¸t triÓn vµ héi nhËp víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi vµ khu vùc. NÒn kinh tÕ ViÖt nam ®· cã nh÷ng bíc t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn vît bËc, l¹m ph¸t bÞ ®Èy lïi, ®êi sèng nh©n d©n ®îc n©ng cao vµ c¶i thiÖn râ rÖt, t¹o ra sù c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong níc. Cïng víi chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t níc ngoµi vµ ®êng lèi “ViÖt nam muèn lµ b¹n víi tÊt c¶ c¸c níc trong céng ®ång thÕ giíi, phÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp vµ ph¸t triÓn” ®· gióp ViÖt nam trë thµnh mét ®ÞÓm hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi. ChÝnh ®iÒu ®ã ®· lµm cho nhu cÇu vÒ ®Çu t XDCB t¨ng lªn m¹nh mÏ, t¹o ra nhiÒu c¬ héi vµ th¸ch thøc míi cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng nãi riªng. Sù t¨ng lªn nhanh chãng vÒ sè lîng còng nh quy m« c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh x©y dùng ®· lµm cho møc ®é c¹nh tranh g¨y g¾t trong ngµnh nµy cµng t¨ng cao. V× vËy, mét vÊn ®Ò ®îc ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh lµ lµm thÕ nµo ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc. §©y lµ mét c©u hái khã. Do nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, t«i ®· chän ®Ò tµi: “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ x©y l¾p ®iÖn níc sè 3”. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 Lý Trêng S¬n líp Môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ: Trªn c¬ së ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña C«ng ty x©y l¾p sè 3 trong 5 n¨m gÇn ®©y ®Ó ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian tíi. Néi dung cña ®Ò tµi ngoµi Lêi më ®Çu vµ kÕt luËn bao gåm 2 ch¬ng:  Ch¬ng I: Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty x©y l¾p sè 3.  Ch¬ng II: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty x©y l¾p sè 3 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 Lý Trêng S¬n líp CH¦¥NG I ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty x©y l¾p ®IÖn níc sè 3. I. Tæng quan vÒ C«ng ty. 1. Qu¸ tr×nh thµnh lËp C«ng ty x©y l¾p sè 3. a) Tæng quan chung vÒ C«ng ty - Tªn ViÖt nam: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ l¾p m¸y ®iÖn níc sè 3 - Tªn giao dÞch: Contruction & erection of equipment for electrical and water system joit stock company No3 - Tªn viÕt t¾t: COMA3 - Thµnh lËp theo Q§ sè: 0103003082 ngµy 29/03/2004 - Trô së chÝnh: 813 §êng Gi¶i phãng – QuËn Hoµng Mai – Hµ néi - §iÖn tho¹i: (04) 6642678 Fax: (04) 8641596 - M· sè thuÕ: 0101018881 TiÒn th©n cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ l¾p m¸y ®iÖn níc sè 3 lµ C«ng ty x©y dùng vµ l¾p m¸y ®iÖn níc sè 3 thuéc Tæng C«ng ty c¬ khÝ vµ x©y dùng, C«ng ty ®îc thµnh lËp n¨m 1997. b) Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty Tr¶i qua gÇn 10 n¨m x©y dùng ph¸t triÓn vµ trëng thµnh, th«ng qua ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng, C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ l¾p m¸y ®iÖn níc sè 3 lµ mét trong nh÷ng C«ng ty hµng ®Çu cña Tæng C«ng ty C¬ khÝ x©y dùng, hÖ thèng tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ®a d¹ng cña C«ng ty ®îc ph©n bæ trªn ph¹m vi toµn quèc vµ ho¹t ®éng trong nhiÒu lÜnh vùc. §ång thêi trong nhiÒu n¨m ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng C«ng ty ®· tÝch luü thªm vèn vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt. Quan hÖ cña C«ng ty víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®îc më réng, nhê vËy doanh thu cña C«ng ty qua c¸c n¨m kh«ng ngõng t¨ng §Ó ph¸t triÓn th× cÇn ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi ®ã lµ quy luËt chung cho c¸c doanh nghiÖp ®Ó tån t¹i vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ l¾p m¸y ®iÖn níc sè 3 còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã, tr¶i qua c¸c giai ®o¹n kiÖn toµn bé m¸y vµ thay ®æi tæ chøc víi tinh thÇn chñ ®éng vµ s¸ng t¹o, sù kiªn tr× vµ nç lùc trong c«ng t¸c ®æi míi, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 Lý Trêng S¬n líp 2. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña C«ng ty x©y l¾p sè 3 lµ x©y dùng, l¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ vµ mét sè lÜnh vùc s¶n xuÊt kh¸c nh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, s¶n xuÊt c¬ khÝ, dÞch vô vËn t¶i. . . S¶n phÈm cña C«ng ty bao gåm: - C¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông c«ng nghiÖp (nhµ cöa, xëng s¶n xuÊt . . .) - C¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt h¹ tÇng (®êng giao th«ng, s©n bay, bÕn c¶ng, c«ng tr×nh thuû lîi, thuû ®iÖn. . .). - Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn, ®iÖn l¹nh, hÖ thèng kü thuËt vÒ ®iÖn c«ng tr×nh, ®êng ray vµ tr¹m biÕn thÕ - Gia c«ng l¾p ®Æt khung nh«m kÝnh, thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn vµ kÕt cÊu thÐp - L¾p ®Æt m¸y mãc, thiÕt bÞ chuyÓn giao c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ - VËt t¶i ®êng , t vÊn x©y dùng - XuÊt nhËp khÈu vËt t, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ x©y dùng - S¶n xuÊt kinh doanh vËt t, thiÕt bÞ VLXD ..... Gi¸ trÞ s¶n lîng x©y l¾p cña C«ng ty hµng n¨m ®¹t kho¶ng 80 tØ ®ång. 3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty Qu¶n lÝ lµ yÕu tè quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh. §Ó qu¶n lÝ tèt vµ cã hiÖu qu¶ th× ph¶i cã mét tæ chøc vµ bé m¸y qu¶n lÝ phï hîp cïng víi mét ®éi ngò cÊn bé cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc. Do nhËn thøc ®óng tÇm quan träng ®ã, C«ng ty ®· tõng bíc cñng cè tæ chøc c¬ cÊu phßng ban, tuyÓn chän nh÷ng nh©n viªn míi cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc nghiÖp vô cao, ®ång thêi ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô cho CBCNV cña C«ng ty cho phï hîp víi c«ng viÖc vµ phôc vô cho kÕ ho¹ch l©u dµi cu¶ C«ng ty. VÒ mÆt tæ chøc, C«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, thùc hiÖn chÕ ®é mét thñ trëng qu¶n lÝ ®iÒu hµnh trong kinh doanh trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña tËp thÓ CBCNV cña C«ng ty.  C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty bao gåm: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 Lý Trêng S¬n líp a. Gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ chung toµn C«ng ty, xÐt duyÖt vµ lËp kÕ ho¹ch kinh doanh cho C«ng ty; quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ quan t©m ch¨m lo ®Õn ®êi sèng cña CBCNV toµn C«ng ty. b. V¨n phßng (phßng hµnh chÝnh ). Lµ phßng chuyªn m«n nghiÖp vô tham mu cho Gi¸m ®èc ®¶m b¶o c¸c c«ng viÖc vÒ hµnh chÝnh qu¶n trÞ, b¶o vÖ vµ y tÕ c¬ quan. V¨n phßng còng lµ n¬i thùc hiÖn c«ng t¸c lÔ t©n tiÕp kh¸ch. c. Phßng ®Êu thÇu. Lµ phßng chuyªn m«n nghiÖp vô, cã chøc n¨ng tham mu gióp Gi¸m ®èc trong c¸c vÊn ®Ò vÒ ®Êu thÇu, tÝnh gi¸ bá thÇu c¸c c«ng tr×nh cho hîp lÝ. d. Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp. Lµ phßng chuyªn m«n nghiÖp vô, cã chøc n¨ng tham mu gióp Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc, triÓn khai, chØ ®¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch, vËt t, thiÕt bÞ . . . e. Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n. Lµ phßng chuyªn m«n nghiÖp vô thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh, c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lÝ tµi chÝnh, ®¶m nhiÖm träng tr¸ch vÒ h¹ch to¸n, ®¶m b¶o vèn cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Gi¸m vµ c¸c®èc ho¹t ®éng kh¸c, x©y dùng c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, kiÓm tra, gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty, gióp Gi¸m ®èc C«ng ty ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong t¬ng lai. p.g® kü S¬ ®å I:p.G® kinh tæ chøc cña C«ng p.G® hµnh bé m¸y ty thuËt doanh chÝnh P ®Êu thÇu P kÕ ho¹ch P.tµi chÝnh V¨n phßng Xn xd 55 Xn 141 Chi nh¸nh Xn 79 C¸c ®éi x©y l¾p 2,3,15,16 C¸c ®éi x©y l¾p 5,6,7 C¸c ®éi x©y l¾p 1,4,10,12 C¸c ®éi x©y l¾p 9,11,815 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 Lý Trêng S¬n líp Bé m¸y tæ chøc hµnh chÝnh cña C«ng ty x©y l¾p sè 3 rÊt gän nhÑ theo c¬ cÊu trùc tuyÕn - chøc n¨ng: C¸c chøc n¨ng trong qu¶n lÝ ®îc ph©n cho tõng phßng ban riªng biÖt, mçi phßng ban chøc n¨ng cã nghiÖp vô gi¶i quyÕt c«ng viÖc trong ph¹m vi quyÒn h¹n cña m×nh. Tuy nhiªn, quyÒn quyÕt ®Þnh cuèi cïng vÉn thuéc vÒ Gi¸m ®èc. VÒ thùc chÊt, ®©y chÝnh lµ sù ph©n cÊp, ph©n quyÒn theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. Viªc tæ chøc nh thÕ sÏ ®¶m b¶o t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cã hiÖu qu¶ h¬n. C«ng ty x©y l¾p sè 3 gåm 3 xÝ nghiÖp thµnh viªn, 1 chi nh¸nh vµ mét sè ®¬n vÞ trùc thuéc. a. XÝ nghiÖp x©y dùng 55. Gåm 4 ®éi x©y l¾p lµ: §éi x©y l¾p 2, 3, 15 vµ 16. b. XÝ nghiÖp x©y dùng vµ gia c«ng c¬ khÝ 141. Gåm 3 ®éi x©y l¾p lµ: §éi x©y l¾p 5, 6 vµ 7. c. XÝ nghiÖp 79. Gåm xëng s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng 815 cïng víi hai ®éi x©y l¾p lµ §éi x©y l¾p 9 vµ 11. d. Chi nh¸nh MiÒn Trung. Bao gåm 4 ®éi x©y l¾p lµ §éi x©y l¾p 1, 4, 10,12 cïng c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn. * C¸c xÝ nghiÖp, chi nh¸nh vµ ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng h¹ch to¸n ®éc lËp mµ ph¶i h¹ch to¸n phô thuéc, hµng tuÇn ph¶i b¸o sæ vÒ C«ng ty. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 Lý Trêng S¬n líp Ii. C¤NG T¸C KÕ HO¹CH HO¹T §éng cña C«ng ty 1. T×nh h×nh chiÕn lîc kinh doanh a. ChiÕn lîc dµi h¹n Duy tr× ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm theo híng hçn hîp tøc lµ võa n©ng cao chÊt lîng, c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm truyÒn thèng võa ®a ra ®îc nh÷ng s¶n phÈm míi ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ trêng TËn dông hiÖu qu¶ trang thiÕt bÞ hiÖn cã, kÕt hîp víi t¨ng cêng ®Çu t chiÒu s©u cho nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ vµ tõng bíc ®æi míi trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ Më réng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng cêng liªn kÕt kinh tÕ víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh trong níc nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm híng vÒ xuÊt khÈu. §ång thêi chó träng tíi nh÷ng dù ¸n ®Çu t cña nhµ níc cho c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n ®Ó tõ ®ã cã híng ®¸p øng yªu cÇu cña c¸c ngµnh ®ã gãp phÇn n©ng cao vÞ thÕ cña C«ng ty T¨ng nguån vèn vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c nguån huy ®éng vèn cho c¸c ho¹t ®éng ®æi míi. Sö dông cã hiÖu qña nguån vèn ®Çu t cho ®æi míi thiÕt bÞ m¸y mãc, c«ng nghÖ N©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt, h×nh thµnh héi ®ång ®¸nh gi¸ vµ thÈm ®Þnh chÊt lîng m¸y mãc thiÕt bÞ khi doanh nghiÖp cã nhu cÇu ®æi míi b. ChiÕn lîc ng¾n h¹n Bªn c¹nh ®ã C«ng ty còng ®Ò ra chiÕn lîc n¨m 2005 nh sau: N©ng cao chÊt lîng, kü thuËt c«ng nghiÖp ®èi víi c¸c s¶n phÈm ChÕ thö c¸c s¶n phÈm phôc vô cho ngµnh x©y dùng ChÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ, phô tïng ®Ó thay thÕ vµ gi¶m chi phÝ TiÕp cËn lÊy mÉu thiÕt kÕ chÕ t¹o c¸c lo¹i dÇu khoan ®Êt, ®¸ cã kÕt cÊu míi cho ngµnh x©y dùng cÇu ®êng ®ang ph¶i nhËp khÈu Më líp ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n viªn ng¾n h¹n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cho kh¸ch hµng 2. KÕ ho¹ch Marketing Tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh Marketing lín ®Ó ra m¾t, giíi thiÖu s¶n phÈm ra thÞ trêng X©y dùng h×nh ¶nh cña C«ng ty, qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu th«ng qua h×nh thøc qu¶ng c¸o ngoµi trêi 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 Lý Trêng S¬n líp Më show room giíi thiÖu s¶n phÈm ®ång thêi còng lµ trung t©m t vÊn – hç trî kh¸ch hµng Qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh: truyÒn h×nh, b¸o chÝ, trªn m¹ng, trªn c¸c n¬i c«ng céng.....nh»m g©y sù chó ý cña kh¸ch hµng, tõ ®ã ®a kh¸ch hµng tiÕp cËn víi s¶n phÈm cña C«ng ty 3. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh Ngoµi c¸c c«ng tr×nh do Tæng C«ng ty giao thÇu. C«ng ty còng ph¶i l¾p ®Æt mét sè d©y truyÒn s¶n xuÊt ®· ký hîp ®ång tõ cuèi n¨m 2004 nh: + C«ng tr×nh thiÕt kÕ chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÊy t¹i C«ng ty Hoµng Long – B¾c Ninh trÞ gi¸ 1 tû ®ång. + C«ng tr×nh thiÕt kÕ, chÕ t¹o 6 b¨ng t¶i, 5 vi t¶i cho nhµ m¸y ®êng NghÖ An trÞ gi¸ 1,138 tû ®ång +… Më réng s¶n xuÊt kinh doanh: Ngoµi c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ s½n cã nh: m¸y ñi, m¸y xóc, xe trén bª t«ng phôc vô cho ngµnh x©y dùng, C«ng ty cßn tiÕp tôc ®æi míi c«ng nghÖ nh»m gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. N¨m 2005 C«ng ty ®Çu t 1,5 tû ®ång ®Ó mua thªm m¸y sÊn t«n, m¸y Ðp thñy lùc, m¸y hµn tù ®éng vµ mét sè m¸y mãc hiÖn ®¹i kh¸c phôc vô cho ngµnh c¬ khÝ. VÒ nh©n sù: C«ng ty còng ®· ®µo t¹o mét sè c¸n bé, c«ng nh©n kÜ thuËt nh»m n©ng cao tr×nh ®é vÒ kh¶ n¨ng thiÕt kÕ, chÕ t¹o m¸y. VÒ nguyªn vËt liÖu: C«ng ty dù kiÕn mua cña nhiÒu nhµ cung cÊp do vËy C«ng ty cã nhiÒu lîi thÕ vÒ gi¸ thµnh vµ chÊt lîng nguyªn vËt liÖu do sù c¹nh tranh cña c¸c nhµ cung cÊp. C«ng ty còng tËn dông tèi ®a nguån nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt trong níc, ®¸p øng ®îc nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn gi¶m chi phÝ tõ ®ã gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó huy ®éng vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi vèn tù cã, vèn vay, C«ng ty dù tÝnh cho thuª nhµ xëng, ®Êt ®ai. Sè tiÒn thu ®îc kho¶ng 800 triÖu ®Õn 1 tû ®ång. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 Lý Trêng S¬n líp III. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian võa qua. 1. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chung cña toµn C«ng ty (c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tæng hîp). B¶ng I: t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong 5 n¨m §VT: triÖu ®ång. 2000 2001 2002 2003 2004 ChØ tiªu G.trÞ G.trÞ % t¨ng G.trÞ % t¨ng G.trÞ % t¨ng G.trÞ % t¨ng 1.GTTSL 42.500 62.000 46 76.000 23 82.000 8 90.400 10 2.LN 753 867 15,14 967 11,53 1.068 10,44 1.171 9,6 Nguån: Phßng Tµi chÝnh a. ChØ tiªu gi¸ trÞ tæng s¶n lîng. ChØ tiªu gi¸ trÞ tæng s¶n lîng lµ chØ tiªu biÓu hiÖn b»ng tiÒn ph¶n ¸nh toµn bé kÕt qu¶ trùc tiÕp, h÷u Ých cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét thêi k× nhÊt ®Þnh. BiÓu ®å I: gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña C«ng ty Sè liÖu trªn cho thÊy kÕt qu¶ trùc tiÕp, h÷u Ých cña ho¹t ®éng s¶n Đơn vị tính: Triệu đồng 100000 80000 60000 GTTSL 40000 20000 0 2000 2001 2002 2003 2004 §Æc biÖt n¨m 2001 lµ tæng s¶n lîng cña C«ng ty t¨ng lªn 46% so víi n¨m 2000. §iÒu nµy ®îc gi¶i thÝch lµ do sau qu¸ tr×nh thµnh lËp, C«ng ty ®· dÇn dÇn ®i vµo æn ®Þnh, thÕ vµ lùc cña C«ng ty ®îc cñng cè h¬n, kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng cao h¬n. V× vËy, lîng c«ng tr×nh mµ C«ng ty 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 Lý Trêng S¬n líp thi c«ng trong thêi gian nµy còng t¨ng lªn vµ kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ tæng s¶n lîng còng t¨ng lªn. C¸c n¨m sau ®ã, C«ng ty vÉn gi÷ ®îc møc ®é t¨ng trëng vÒ gi¸ trÞ tæng s¶n lîng mét c¸ch æn ®Þnh. §ã lµ do C«ng ty x¸c ®Þnh dóng nhiÖm vô kinh doanh, n¨ng ®éng trong viÖc t×m kiÕm thÞ trêng, t×m kiÕm c«ng tr×nh míi ®Ó thi c«ng lµm cho gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña C«ng ty thêng xuyªn ®îc t¨ng cao. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 Lý Trêng S¬n líp b. Tæng møc lîi nhuËn. BiÓu II: tæng møc lîi nhuËn cña doanh nghiÖp Đơn vị tính: Triệu đồng 1200 1000 800 600 Loi nhuan 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 Lý Trêng S¬n líp c. C¸c lo¹i tØ suÊt lîi nhuËn. B¶ng II: c¸c lo¹i tØ suÊt lîi nhuËn. ChØ tiªu 2000 2001 2002 2003 2004 1.Doanh thu(tr.®) 34.600 47.300 69.700 74.800 80.800 2.Chi phÝ s¶n xuÊt)(tr.®) 29.800 42.000 60.000 70.000 76.100 3.Tæng vèn(tr.®) 41.942 50.039 54.414 56.218 56.928 4.Lîi nhuËn(tr.®) 753 867 967 1.068 1.171 5.TØ suÊt LN/DT (=4/1)x100 2,176% 1,833% 1,387% 1,428% 1,449% 6.TØ suÊt LN/Z(=4/2)x100 2,527% 2,064% 1,612% 1,526% 1,539% 7.TØ suÊt LN/Tæng vèn 1,795% 1,733% 1,777% 1,900% 2,057% (=4/3)x100 8.TØ suÊt DT/Vèn KD 82,495% 94,526% 128,092% 133,0535 141,934% (=1/3)x100 Nguån: Phßng Tµi chÝnh TØ suÊt lîi nhuËn cã thÓ tÝnh theo doanh thu, gi¸ thµnh, tæng vèn. Mçi c¸ch tÝnh sÏ cho ta mét chØ tiªu ph¶n ¸nh møc lîi nhuËn thu ®îc tõ mét ®¬n vÞ doanh thu, chi phÝ hay vèn bá ra. Khi ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ, cÇn tr¸nh quan niÖm gi¶n ®¬n cho r»ng tØ suÊt lîi nhuËn cµng cao th× hiÖu qu¶ kinh tÕ sÏ cµng lín. §iÒu quan träng lµ kinh doanh ph¶i cã l·i. TØ suÊt lîi nhuËn chØ lµ mét trong nh÷ng c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ chø kh«ng ph¶i lµ c¨n cø duy nhÊt ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh kinh doanh. 2. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh theo c¸c yÕu tè. a. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 Lý Trêng S¬n líp B¶ng III: hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ChØ tiªu 1.GTTSL(tr.®) 2.Doanh thu (tr.®) 3.Lîi nhuËn(tr.®) 4. Lao ®éng b×nh qu©n (ngêi) 5.Tæng L§ ®îc sö dông(ngêi) 6. NSL§ b×nh qu©n(=1/4) 7.Doanh thu b×nh qu©n (nguêi) (=2/4) 8.Lîi nhuËn b×nh qu©n (nguêi) (=3/4) 9.HÖ sè sö dông L§(=5/4) 2000 42.500 34.600 753 759 729 55,995 45,586 2001 62.000 47.300 867 797 761 77,792 59,348 2002 76.000 69.700 967 887 869 85,682 78,579 2003 82.000 74.800 1.068 940 914 87,234 79,574 2004 90.400 80.800 1.171 1006 995 89,861 80,318 0,992 1,088 1,09 1,136 1,164 0,96 0,955 0,98 0,972 0,99 §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång Nguån: Phßng Tµi chÝnh b. ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n. biÓu III: n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 NSLD 2000 2001 2002 2003 Đơn vị tính: Triệu đồng 2004 NhËn xÐt:NSL§ b×nh qu©n cña C«ng ty t¨ng dÇn qua c¸c n¨m (tõ 55,995 tr.®/ngêi n¨m 2000 lªn 89,861 tr.®/ngêi n¨m 2004). Mét lao ®éng t¹o ra ngµy cµng nhiÒu gi¸ trÞ s¶n lîng cho C«ng ty. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 Lý Trêng S¬n líp B¶ng IV: t×nh h×nh sö dông chi phÝ tiÒn l¬ng ë C«ng ty x©y l¾p sè 3 ChØ tiªu 1.Doanh thu(tr.®) 2.Quü l¬ng(tr.®) 3.L§ bq(ngêi) 4.L¬ng bq(ng th¸ng) 5.NSL§bq(tr.®) 6.TØ sè tiÒn l¬ng/D T(%) 2000 34.600 5.012 759 550,3 44,3 11,5 2001 47.300 6.200 797 648,3 59,3 13,1 2002 69.700 8.180 887 768,5 78,6 11,8 2003 74.800 8.750 940 775,7 79,6 11,7 2004 80.800 9.370 1006 776,2 8-,3 11,6 Nguån: Phßng Tµi chÝnh NhËn xÐt chung: Liªn tôc trong 5 n¨m liÒn (2000 - 2004), C«ng ty x©y l¾p sè 3 ®· sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ tiÒn l¬ng b×nh qu©n n¨m sau cao h¬n n¨m tríc ®· æn ®Þnh t tëng cho CBCNV h¨ng say lµm viÖc. KÕt qu¶ lµ n¨ng suÊt lao ®éng vµ doanh thu t¨ng nhanh qua c¸c n¨m. Ngîc l¹i, n¨ng suÊt lao ®éng vµ doanh thu t¨ng nhanh sÏ lµm cho thu nhËp cña ngêi lao ®éng còng t¨ng lªn. Doanh nghiÖp nªn cè g¾ng ph¸t huy kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc nµy. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. B¶ng V: hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ChØ tiªu 1.VC§(tr.®) 2.TSC§ hiÖn cã(tr.®) 3.TSC§ ®îc huy ®éng(tr.®) 4.TSC§ ®îc ®æi míi(tr.®) 5.Tgian lµm viÖc cña TSC§(h) 6.GTTSL(tr.®) 7.Lîi nhuËn(tr.®) 8.HÖ sè sö dông TSC§(=3/2) 2000 15.060 12.000 11.200 6.000 2400 42.500 753 0,933 2001 15.764 12.200 11.400 6.500 2400 62.000 867 0,934 2002 16.117 13.000 12.000 7.000 2400 76.000 967 0,923 2003 16.431 13.200 12.200 7.500 2400 82.000 1.068 0,924 2004 16.729 13.400 12.600 8.000 2400 90.400 1.171 0,94 9.HÖ sè ®æi míi TSC§(=4/2) 10.Søc sinh lêi cña VC§(=7/1) 11.HiÖu qu¶ sö dông VC§(=6/1) 0,500 0.050 2,822 0,533 0,055 3,933 0,538 0.060 4,716 0,568 0,065 4,991 0,597 0,07 5,404 Nguån: Phßng Tµi chÝnh HÖ sè sö dông TSC§ cña C«ng ty ngµy cµng ®îc n©ng cao qua c¸c n¨m. §iÒu ®ã chøng tá C«ng ty ®· sö dông ngµy cµng cã hiÖu qu¶ TSC§, cè g¾ng huy ®éng TSC§ ®a vµo s¶n xuÊt, kh«ng ®Ó m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i trong t×nh tr¹ng chê viÖc. Cø 1 ®ång VC§ mµ doanh nghiÖp bá ra, doanh nghiÖp sÏ thu ®îc tõ 0,05 ®Õn 0,07 ®ång lîi nhuËn. Gi¸ trÞ nµy t¨ng dÇn qua c¸c n¨m chøng tá C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶. NhËn xÐt chung: Qua c¸c chØ tiªu trªn ta thÊy, C«ng ty ngµy cµng cã hiÖu qu¶ nguån vèn cè ®Þnh vµ TSC§ cña m×nh. Mét ®ång vèn bá ra mang l¹i sè lîi nhuËn vµ gi¸ trÞ s¶n lîng ngµy cµng cao. C«ng ty kh«ng ®Ó m¸y 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 Lý Trêng S¬n líp mãc thiÕt bÞ ph¶i n»m chê viÖc, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty nªn ph¸t huy kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc nµy. c. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng b¶ng VI: hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng ChØ tiªu 1. Doanh thu ( Tr®) 2. Lîi nhuËn (Tr®) 3. VL§ b×nh qu©n (Tr®) 4. ThuÕ (Tr®) 5. Søc sinh lîi cña VL§ (2/3) 6. HÖ sè ®¶m nhËn cña VL§ (3/1-4) 2000 34.600 753 26.882 1.301 0,03 0,807 2001 47.300 867 34.275 1.313 0,03 0,745 2002 69.700 967 38.297 1.943 0,03 0,565 2003 74.800 1.068 39.787 2.223 0,03 0,548 2004 80.800 1.171 40.199 3.682 0,03 0,521 7. Sè vßng quay cña VL§ (1/3) 8. Thêi gian 1 vßng quay (1n¨m/ 7) 1,29 0,775 1,38 0,725 1,83 0,546 1,88 0,532 2,01 0,498 Nguån: Phßng Tµi chÝnh NhËn xÐt chung: C«ng ty ®· sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn lu ®éng cña m×nh. Tuy nhiªn ta thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng kh«ng cao b»ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. Mét ®ång vèn cè ®Þnh bá ra sÏ ®em l¹i nhiÒu lîi Ých cho C«ng ty h¬n. Do vËy, C«ng ty nªn ®Çu t vèn ®Ó mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ thi c«ng c«ng tr×nh sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. 3. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi ®¹t ®îc cña C«ng ty trong thêi gian võa qua. a. Thu ng©n s¸ch Nhµ níc. Mäi doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i cã nghÜa vô nép cho ng©n s¸ch Nhµ níc. C«ng ty cã quyÒn qu¶n lÝ vµ sö dông vèn, ®Êt ®ai, tµi nguyªnghiÖp vôµ c¸c nguån lùc kh¸c cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Do ®ã, C«ng ty ph¶i cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô nép ng©n s¸ch theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. Nép ng©n s¸ch bao gåm c¸c kho¶n môc sau: + ThuÕ + C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c: khÊu hao c¬ b¶n, lÖ phÝ. . . B¶ng VII:t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ níc ë C«ng ty x©y l¾p sè 3 §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång ChØ tiªu 2000 Tæng céng 2.331.000 A.Chia theo ®Þa chØ nép 1.Nép Nhµ níc 2.331.000 B.Chia theo kho¶n nép 2001 2.598.789 2002 2.781.233 2003 3.263.297 2004 4.762.000 2.598.789 2.781.233 3.263.297 4.762.000 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 1.ThuÕ 2.B¶o hiÓm 3.Nép kh¸c 1.301.075 362.554 667.371 Lý Trêng S¬n líp 1.312.550 499.319 786.920 1.942.879 318.741 519.613 2.222.985 360.440 679.872 3.682.201 366.799 713.000 Nguån: Phßng Tµi chÝnh NHËN XÐT: Ta thÊy kÕt qu¶ nép ng©n s¸ch cña C«ng ty lu«n t¨ng, n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. §ã lµ do Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng vµ doanh thu t¨ng, tøc lµ doanh nghiÖp cã sù më réng thÞ trêng, ph¸t triÓn s¶n xuÊt nªn phÇn nép ng©n s¸ch còng t¨ng. b. T¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ n©ng cao møc sèng cho ngêi lao ®éng. C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng n¨ng ®éng trong viÖc t×m kiÕm c«ng tr×nh thi c«ng, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng vµ th«ng qua ®ã n©ng cao møc sèng cho hä. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: B¶ng VIII: thu nhËp cña c«ng nh©n trong C«ng ty ChØ tiªu 2000 2001 2002 2003 2004 1. L§ b×nh qu©n (ngêi) 759 797 887 940 1006 2.L¬ng b×nh qu©n (ng.®/th¸ng) 550,3 648,3 768,5 775,7 776,2 Thu nhËp b×nh qu©n cña C«ng ty t¨ng tõ 550,3 ng.®/ngêi/th¸ng lªn 776,2 ng.®/ ngêi/th¸ng. Trong thùc tÕ, thu nhËp nµy cha ®ång ®Òu. Bé phËn c«ng nh©n thuéc c¸c ®éi x©y l¾p cã thu nhËp cao h¬n (tõ 800.000 ®Õn 1.000.000 ®ång/ ngêi/th¸ng), cßn c«ng nh©n thuéc bé phËn s¶n xuÊt VLXD (g¹ch chØ, bª t«ng…) cã l¬ng thÊp h¬n (kho¶ng 500.000 ®ång/ngêi/th¸ng). Tuy chªnh lÖch nh vËy nhng kh«ng ph¶i lµ bÊt hîp lÝ hay mÊt c«ng b»ng gi÷a c¸c bé phËn. Bé phËn x©y l¾p ph¶i di chuyÓn c¬ ®éng xa, ®iÒu kiÖn lµm viÖc khã kh¨n h¬n nªn thu nhËp cao h¬n lµ tho¶ ®¸ng. Tuy nhiªn, møc thu nhËp nµy míi chØ ®¶m b¶o nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n cña CBCNV. C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao møc sèng cho ngêi lao ®éng lªn ®Ó hä yªn t©m c«ng t¸c, mang hÕt søc lùc vµ t©m huyÕt cña m×nh ra ®Ó phôc vô C«ng ty. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 Lý Trêng S¬n líp 4. §¸nh gi¸ nhËn xÐt hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. a. KÕt qu¶ ®¹t ®îc. HiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng nh÷ng lµ thíc ®o chÊt lîng ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lÝ kinh doanh mµ cßn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¶i kinh doanh cã hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao th× doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn ®Ó më réng quy m« kinh doanh, ®æi míi trang thiÕt bÞ, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt vµo s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng cho ngêi lao ®éng vµ thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. Nh×n chung, tuy cã vµi chØ tiªu kh«ng cao nhng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Òu cã xu híng n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. §iÒu ®ã chøng tá viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, ngµy cµng cã nhiÒu c«ng tr×nh ®îc thi c«ng, chÊt lîng qu¶n lý vµ sö dông c¸c nguån lùc ngµy cµng cã hiÖu qu¶. MÆc dï thÞ trêng cã nhiÒu biÕn ®éng g©y khã kh¨n nhng C«ng ty vÉn cè g¾ng kh¾c phôc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, æn ®Þnh ®êi sèng cho ngêi lao ®éng vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô víi Nhµ níc. KÕt qu¶ ®¹t ®îc cô thÓ nh sau: - Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng t¨ng tõ 42.000 triÖu ®ång n¨m 2000 lªn 90.400 triÖu ®ång n¨m 2004 trong vßng 5 n¨m – mét kho¶ng thêi gian kh«ng dµi ®èi víi mét C«ng ty cha cã bÒ dµy lÞch sö lµ mét k× tÝch ®èi víi C«ng ty. §iÒu ®ã chøng tá vÞ trÝ cña C«ng ty trªn thÞ trêng x©y dùng lµ kh¸ v÷ng ch¾c, C«ng ty ngµy cµng cã uy tÝn h¬n nªn nhËn ®îc nhiÒu c«ng tr×nh h¬n. - Lîi nhuËn thu ®îc tõ 753 triÖu ®ång n¨m 2000 t¨ng lªn 1.171 triÖu ®ång n¨m 2004, tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n hµng n¨m æn ®Þnh, xÊp xØ kho¶ng 10% mét n¨m. - T×nh h×nh sö dông c¸c nguån lùc cña C«ng ty: C«ng ty ®· cè g¾ng tèi ®a trong viÖc sö dông c¸c nguån lùc cña m×nh. Víi mét lîng ®Çu vµo (vèn, nh©n c«ng, m¸y mãc thiÕt bÞ) Ýt nhÊt, C«ng ty ®· t¹o ra ®îc mét lîng ®Çu ra lín h¬n rÊt nhiÒu, mang l¹i lîi nhuËn cao cho doanh nghiÖp. Qua ph©n tÝch c¸c sè liÖu ë trªn chøng tá C«ng ty lµm ¨n ngµy cµng tèt, hiÖu qu¶ kinh doanh ®¹t ®îc ngµy cµng cao. §¹t ®îc kÕt qu¶ trªn lµ do C«ng ty ®· chän ®îc híng ®i ®óng ®¾n, phï hîp víi nhiÖm vô thùc t¹i vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn trong t¬ng lai. C«ng ty cã bé m¸y l·nh ®¹o cã tr×nh ®é, nh¹y bÐn víi thÞ trêng vµ cã n¨ng lùc trong 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 Lý Trêng S¬n líp qu¶n lý. Ngoµi ra, C«ng ty cßn rÊt chó träng ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm, cã biÖn ph¸p thi c«ng tiªn tiÕn, cã ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ vµ cã tr¸ch nhiÖm cao víi c«ng viÖc. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã ®· gióp cho C«ng ty ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao. C«ng ty cÇn cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó ph¸t huy kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc nµy. b. Mét sè h¹n chÕ vµ tån t¹i ë C«ng ty cÇn kh¾c phôc. - C«ng t¸c ®Êu thÇu, t×m kiÕm viÖc lµm cha®¸p øng ®îc nhiÖm vô ®îc giao vµ tiÒm lùc cña C«ng ty. Nã thÓ hiÖn sù quan t©m cha ®óng møc tíi c«ng t¸c tiÕp thÞ, c«ng t¸c ®èi ngo¹i…C¸c c«ng tr×nh x©y dùng chñ yÕu lµ do Tæng C«ng ty giao thÇu. §iÒu nµy cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn ë chç: nguån c«ng tr×nh ®îc trªn giao thÇu ngµy cµng trë nªn khan hiÕm, nÕu C«ng ty kh«ng tù søc m×nh vËn ®éng ®Ó t×m kiÕm thÞ trêng th× sÏ kh«ng nhËn ®îc c«ng tr×nh ®Ó thi c«ng, kh«ng t¹o ra gi¸ trÞ tæng s¶n lîng vµ kh«ng cã lîi nhuËn. KÌm theo ®ã lµ t×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm cho c«ng nh©n, kh«ng cã thu nhËp ®Ó ®¶m b¶o ®êi sèng cho hä sÏ n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò x· héi mµ doanh nghiÖp kh«ng ®îc phÐp ®Ó x¶y ra. V× vËy, n©ng cao kh¶ n¨ng t×m thÇu vµ th¾ng thÇu chÝnh lµ mét biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cho C«ng ty. - Sè lîng c¸c phßng ban cña C«ng ty tuy ®· ®îc thu hÑp nhng viÖc bè trÝ chång chÐo tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña c¸c nh©n viªn ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng khèi lîng c«ng viÖc mµ mét ngêi thùc sù ®¶m nhËn Ýt lµm cho chi phÝ cho qu¶n lÝ cao, ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. MÆt kh¸c, sù phèi hîp cha nhÞp nhµng vµ hiÖu qu¶ gi÷a c¸c phßng ban còng lµ mét nguyªn nh©n g©y c¶n trë ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng nµy th× hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty sÏ ®îc n©ng cao h¬n. - C«ng t¸c tiÒn l¬ng cßn nhiÒu ®iÒu bÊt cËp, qu¶n lÝ cha chÆt chÏ vµ thèng nhÊt. C¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng cßn ®¬n ®iÖu, Ýt t¸c dông, nhiÒu biÖn ph¸p cßn mang tÝnh h×nh thøc… Qua ph©n tÝch vµ nhËn xÐt trªn ta thÊy: §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty, ngoµi viÖc ph¸t huy c¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc, C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt ®iÓm, h¹n chÕ trªn. C¸c gi¶i ph¸p ®a ra ph¶i lµm ®ång bé míi mang l¹i kÕt qu¶ mong muèn, n©ng cao hiÖu qu¶ kÕt qu¶ cho C«ng ty. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 Lý Trêng S¬n líp 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n Tèt NghiÖp 510 Lý Trêng S¬n líp Ch¬ng II mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty x©y l¾p sè 3. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tËp trung cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c c¸c nguån lùc trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh. §Ó tån t¹i th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra kÕt qu¶ thu vÒ bï ®¾p ®îc chi phÝ bá ra. Cßn muèn doanh nghiÖp ph¸t triÓn th× kÕt qu¶ ngoµi bï ®¾p chi phÝ cßn ph¶i cã l·i ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng. ChÝnh ®iÒu tÊt yÕu kh¸ch quan ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i phÊn ®Êu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét yªu cÇu kh«ng chØ ®¬n thuÇn gi¶i quyÕt theo mét c«ng thøc, mét lèi mßn chung mµ nã ph¶i ®îc gi¶i quyÕt mét c¸ch cô thÓ trong tõng thêi ®iÓm lÞch sö, tõng hoµn c¶nh thùc tiÔn. C¨n cø vµo nh÷ng lÝ luËn c¬ së khoa häc trong viÖc nghiªn cøu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, dùa vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña C«ng ty, t«i xin cã mét sè ý kiÕn nh»m gãp phÇn n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty x©y l¾p so 3 trong thêi gian tíi nh sau: I. BiÖn ph¸p 1: N©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu. HiÖn nay, ë C«ng ty nguån c«ng tr×nh ®Ó tiÕn hµnh thi c«ng x©y l¾p: + Nguån c«ng tr×nh do Tæng C«ng ty giao thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu. + Nguån do C«ng ty tù ®Êu thÇu hoÆc tù nhËn thÇu víi c¸c c¬ quan ngoµi (chñ yÕu lµ c¸c c«ng tr×nh kinh tÕ, c«ng tr×nh d©n sù…). Víi thùc tr¹ng hiÖn nay cña C«ng ty, t«i xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét vµi ý kiÕn nh»m gãp phÇn gióp C«ng ty n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña m×nh trong th¬× gian tíi nh sau: 1. TÝch cùc t×m kiÕm c¸c gãi thÇu. a. Ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh. C«ng ty ph¶i cö ngêi lu«n tÝch cùc theo dâi c¸c lo¹i b¸o, t¹p chÝ vµ c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cïng c¸c th«ng tin bªn ngoµi x· héi ®Ó: 20
- Xem thêm -