Tài liệu Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại tỉnh hà giang

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

kho¸ luËn tèt nghiÖp b¶ng gi¶i thÝch c¸c thuËt ng÷ viÕt t¾t ATVSL§ BC - VT BHL§ BHXH BHYT BCC CB - L§ CNVC PKTTKTC SXKD TCCBL§ TSC§ VNPT VTN XDCB hoµng v¨n ga An toµn vÖ sinh lao ®éng Bu chÝnh - ViÔn th«ng B¶o hé lao ®éng B¶o hiÓm x· héi B¶o hiÓm y tÕ Liªn doanh liªn kÕt C¸n bé lao ®éng C«ng nh©n viªn chøc Phßng kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh S¶n xuÊt kinh doanh Tæ chøc c¸n bé lao ®éng Tµi s¶n cè ®Þnh Tªn giao dÞch Quèc tÕ Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam C«ng ty viÔn th«ng liªn tØnh X©y dùng c¬ b¶n 1 khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n kho¸ luËn tèt nghiÖp Môc lôc Lêi nãi ®Çu 3 Ch¬ng I: Giíi thiÖu bu ®iÖn tØnh Hµ Giang 4 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 4 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ Bu ®iÖn tØnh 8 3. C¸c thµnh tùu chñ yÕu Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang ®· ®¹t ®îc 15 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng líi viÔn th«ng Hµ Giang 22 1. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn viÖc ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch ë Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang 22 2. §¸nh gi¸ c«ng t¸c x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng líi viÔn th«ng 28 Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng líi viÔn th«ng t¹i bu ®iÖn Hµ Giang 43 1. §Þnh híng chung 43 2. C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn m¹ng líi viÔn th«ng 47 3. KiÕn nghÞ 53 KÕt luËn 66 Tµi liÖu tham kh¶o 67 hoµng v¨n ga 2 khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n kho¸ luËn tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong thêi ®¹i th«ng tin x· héi loµi ngêi, nhu cÇu th«ng tin ngµy cµng t¨ng nhanh. ViÔn th«ng trë thµnh mét ngµnh quan träng ë bÊt cø Quèc gia nµo trªn mäi lÜnh vùc kinh tÕ vµ x· héi. M¹ng viÔn th«ng ®ãng vai trß nh cÇu nèi ®Ó trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c chÝnh phñ, c¸c tæ chøc x· héi vµ gi÷a mäi ngêi víi nhau. HiÖn nay Ngµnh Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam ®ang tiÕn hµnh hiÖn ®¹i ho¸ m¹ng líi víi nh÷ng ph¬ng thøc truyÒn dÉn, chuyÓn m¹ch tiªn tiÕn, c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, sö dông trªn m¹ng nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. §Ó ®¸p øng nhu cÇu sö dông th«ng tin vµ c¸c dÞch vô th«ng tin ngµy cµng cao cña x· héi trong c¶ níc nãi chung vµ TØnh Hµ Giang nãi riªng, lu«n t×m c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn m¹ng líi ViÔn th«ng trªn c¬ së thiÕt bÞ, c«ng nghÖ míi. §Ó c«ng viÖc nµy tiÕn hµnh theo ®óng ý ®å víi hiÖu qu¶ cao th× c«ng t¸c x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch lµ ®iÒu kiÖn quan träng. ChÝnh v× vËy kho¸ luËn tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: "Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại Tỉnh Hà Giang giai ®o¹n 2003 - 2005". Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì vµ híng dÉn tËn t×nh cña TS. NguyÔn Ngäc HuyÒn ®Ó em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Do tr×nh ®é, ®iÒu kiÖn nghiªn cøu, tµi liÖu tham kh¶o cßn h¹n chÕ nªn kho¸ luËn nµy kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. KÝnh mong sù ®ãng gãp ý kiÕn chØ b¶o cña c¸c ThÇy, C« gi¸o, c¸c phßng ban chøc n¨ng Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang, c¸c b¹n ®äc ®Ó kho¸ luËn nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ch¬ng I Giíi thiÖu Bu ®iÖn tØnh Hµ giang 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Cuèi n¨m 1991 tØnh Hµ Giang ®îc thiÕt lËp sau 16 n¨m s¸p nhËp víi tØnh Tuyªn Quang. Hµ Giang lµ tØnh vïng cao, ®Þa h×nh phøc t¹p, nói non hiÓm trë, giao th«ng ®i l¹i khã kh¨n, phÝa b¾c gi¸p víi tØnh V©n Nam vµ Qu¶ng §«ng Trung Quèc víi ®êng biªn giíi dµi 274 km qua 34 x·. PhÝa nam gi¸p tØnh Tuyªn Quang. PhÝa t©y gi¸p víi tØnh Yªn B¸i vµ Lµo Cai. hoµng v¨n ga 3 khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n kho¸ luËn tèt nghiÖp PhÝa t©y gi¸p tØnh Cao B»ng. TØnh Hµ Giang gåm 11 ®¬n vÞ hµnh chÝnh, ThÞ x· Hµ Giang vµ 10 huyÖn : MÌo V¹c, §ång V¨n, Yªn Minh, Qu¶n B¹, B¾c Mª, VÞ Xuyªn, B¾c Quang, Quang B×nh, Hoµng Su Ph×, XÝn MÇn. DiÖn tÝch tù nhiªn lµ: 7.884Km 2 d©n sè h¬n 634.000 ngêi (theo b¸o c¸o th«ng kª n¨m 2002) Hµ Giang cã 22 d©n téc, kinh tÕ chËm ph¸t triÓn, c¬ së vËt chÊt c«ng nghiÖp hÇu nh cha cã g×. Hµ Giang lµ mét trong nh÷ng tØnh nghÌo nhÊt ®îc ChÝnh phñ chän lµm ®iÓm ®Çu t c¬ së h¹ tÇng. Trong bèi c¶nh chung nh vËy, Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang còng ®îc t¸i lËp sau 1 n¨m vµ chÝnh thøc ho¹t ®éng tõ 01/01/1993 theo quyÕt ®Þnh cña Tæng Côc trëng Tæng côc Bu ®iÖn. Khi ®ã Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng côc Bu ®iÖn cã hai chøc n¨ng chÝnh lµ võa tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý Nhµ níc vÒ c¸c dÞch vô Bu chÝnh - ViÔn th«ng trªn ®Þa bµn tØnh. Th¸ng 4-1995 Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 249/TTG ngµy 24/4/1995 cña Thñ tíng chÝnh phñ. Ho¹t ®éng theo quyÕt ®Þnh sè 91/TTG ngµy 7/3/1994 cua thñ tíng chÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp tËp ®oµn kinh doanh. Theo ®ã Tæng côc Bu ®iÖn cã quyÕt ®Þnh 491/TCCB.L§ ngµy 14/9/1996 thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ níc " Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang” . Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang lµ mét tæ chøc kinh tÕ, lµ ®¬n vÞ thµnh viªn, h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty Bu chÝnh- ViÔn th«ng ViÖt nam theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña T«ng c«ng ty Bu chÝnh - ViÔn th«ng ViÖt nam, lµ bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng tæ chøc ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. Ho¹t ®éng kinh doanh vµ ho¹t ®éng c«ng Ých cïng víi c¸c thµnh viªn kh¸c trong d©y truyÒn c«ng nghÖ Bu chÝnh - ViÔn th«ng liªn hoµn, thèng nhÊt c¶ níc. Cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau vÒ tæ chøc m¹ng líi , lîi Ých kinh tÕ tµi chÝnh, ph¸t triÓn dÞch vô Bu chÝnh ViÔn th«ng ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu, kÕ ho¹ch nhµ níc do Tæng c«ng ty giao. Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang - Cã t c¸ch ph¸p nh©n, chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tríc ph¸p luËt trong ph¹m vi quyÒn h¹n vµ nghÜa vô ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu lÖ. - Cã ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng, bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. - Cã con dÊu theo mÉu dÊu doanh nghiÖp Nhµ níc. - §îc më tµi kho¶n ë ng©n hµng vµ kho b¹c Nhµ níc - §îc Tæng c«ng ty giao quyÒn qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n t¬ng øng víi nhiÖm vô kinh doanh vµ phôc vô cña ®¬n vÞ . ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch kinh doanh vµ phôc vô ®· ®îc Tæng c«ng ty giao ®Ó gãp phÇn b¶o ®¶m vµ ph¸t triÓn tæng sè vèn do Tæng c«ng ty qu¶n lý. - Cã quyÒn tù chñ kinh doanh theo ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty. ChÞu sù rµng buéc vÒ nghÜa vô vµ quyÒn lîi ®èi víi Tæng c«ng ty. - Cã b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, c¸c quü xÝ nghiÖp theo quy ®Þnh cña nhµ níc vµ quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty. - Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang chÞu sù l·nh ®¹o cña TØnh uû, UBND tØnh Hµ Giang vÒ chÊp hµnh ph¸p luËt, c¸c mÆt ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn nhiÖm vô phôc vô nh©n d©n tØnh Hµ Giang vµ g¾n nhiÖm vô ph¸t triÓn Bu chÝnh ViÔn th«ng víi qui ho¹ch kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña TØnh. 1.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang quy ®Þnh t¹i ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng ®· ®îc phª chuÈn t¹i quyÕt ®Þnh sè: 256/Q§ - TCCB/H§QT ngµy 25/9/1996 cña Héi ®ång Qu¶n trÞ Tæng c«ng ty Bu chÝnh - ViÔn th«ng ViÖt nam. 1.1.1. Chøc n¨ng -Tæ chøc, x©y dùng, qu¶n lý, vËn hµnh vµ khai th¸c m¹ng Bu chÝnh - ViÔn th«ng ®Ó kinh doanh vµ phôc vô theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ ph¬ng híng ph¸t triÓn do Tæng c«ng ty trùc tiÕp giao. §¶m b¶o th«ng tin liªn l¹c phôc hoµng v¨n ga 4 khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n kho¸ luËn tèt nghiÖp vô sù chØ ®¹o cña c¬ quan §¶ng - ChÝnh quyÒn c¸c cÊp phôc vô c¸c yªu cÇu th«ng tin trong ®êi sèng, kinh tÕ, x· héi cña c¸c ngµnh vµ nh©n d©n trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang vµ c¸c n¬i kh¸c theo quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty nh»m hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®îc giao. -ThiÕt kÕ m¹ng thuª bao, x©y l¾p ngµnh th«ng tin liªn l¹c. -Kinh doanh vËt t thiÕt bÞ chuyªn ngµnh Bu chÝnh - ViÔn th«ng - Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c trong ph¹m vi ph¸p luËt cho phÐp vµ thùc hiÖn nhiÖm vô Tæng c«ng ty giao. 1.1.2. QuyÒn h¹n cña Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang Thø nhÊt, trong viÖc qu¶n lý sö dông c¸c nguån lùc. - Qu¶n lý, sö dông vèn, ®Êt ®ai, tµi nguyªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c ®îc nhµ níc vµ Tæng c«ng ty giao ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng cña Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang ®· nªu trªn. - Ph©n cÊp l¹i cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc qu¶n lý sö dông c¸c nguån lùc ®· ®îc Tæng c«ng ty giao ®iÒu chØnh nguån lùc gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc khi cÇn thiÕt cho viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch vµ phôc vô chung cña ®¬n vÞ. - VÒ viÖc gãp vèn kinh doanh. + §èi víi c¸c nguån lùc cña Nhµ níc vµ Tæng c«ng ty giao, Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang ®îc quyÒn ®Ò xuÊt ®èi t¸c trong vµ ngoµi níc, x©y dùng ph¬ng ¸n hîp t¸c kinh doanh tr×nh Tæng c«ng ty xem xÐt vµ tæ chøc thùc hiÖn sau khi ®îc phª duyÖt. + §èi víi c¸c nguån lùc kh¸c trõ c¸c nguån vèn (trõ vèn ®iÒu lÖ) ®¬n vÞ ®îc chñ ®éng ®Çu t, gãp vèn liªn doanh víi c¸c ®èi t¸c díi mäi h×nh thøc trong c¸c lÜnh vùc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt riªng lÜnh vùc kinh doanh khai th¸c dÞch vô m¹ng líi Bu chÝnh - ViÔn th«ng ph¶i ®îc Tæng c«ng ty xem xÐt phª duyÖt. - §îc quyÒn quyÕt ®Þnh chuyÓn nhîng, thay thÕ, thuª vµ cho thuª, thÕ chÊp cÇm cè tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý cña Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang theo nguyªn t¾c b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, b¶o ®¶m theo thñ tôc cña ph¸p luËt trõ nh÷ng tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín hoÆc quan träng theo quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty. - §îc sö dông hÖ thèng th«ng tin nghiÖp vô cña Tæng c«ng ty ®Ó ®iÒu hµnh nghiÖp vô theo quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty. Thø hai, trong viÖc tæ chøc, qu¶n lý, kinh doanh vµ phôc vô. - LËp ph¬ng ¸n vµ ®Ò nghÞ Tæng c«ng ty xem xÐt quyÕt ®Þnh viÖc thµnh lËp, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ qu¶n lý trùc thuéc cã con riªng. QuyÕt ®Þnh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trªn c¬ së lùa chän c¸c m« h×nh tæ chøc mÉu do Tæng c«ng ty quy ®Þnh. - Tæ chøc, qu¶n lý, khai th¸c, ®iÒu hµnh, ph¸t triÓn m¹ng líi Bu chÝnh ViÔn th«ng theo ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty vµ nh÷ng quy ®Þnh qu¶n lý Nhµ níc vÒ Bu chÝnh viÔn th«ng. - Tæ chøc nghiªn cøu, øng dông khoa häc kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, ph¬ng ¸n, quy chÕ, quy ®Þnh vµ híng dÉn cña Tæng c«ng ty. - Tham gia c¸c tæ chøc Bu chÝnh - ViÔn th«ng quèc tÕ víi t c¸ch ®¹i diÖn cho Tæng c«ng ty khi ®îc Tæng c«ng ty uû quyÒn. - Chñ ®éng ph¸t triÓn kinh doanh c¸c lo¹i h×nh dÞch vô Bu chÝnh - ViÔn th«ng vµ më réng hoÆc thu hÑp kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c phï hîp víi kh¶ n¨ng kinh doanh cña Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang nÕu ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn theo kÕ ho¹ch cña ®¬n vÞ vµ Tæng c«ng ty giao. - ¸p dông c¸c ®Þnh møc lao ®éng, vËt t cña Nhµ níc vµ Tæng c«ng ty quy ®Þnh ®Ó tæ chøc lao ®éng khoa häc vµ h¹ch to¸n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt hoµng v¨n ga 5 khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n kho¸ luËn tèt nghiÖp kinh doanh cña ®¬n vÞ. §îc x©y dùng vµ ¸p dông c¸c ®Þnh møc mµ Nhµ níc vµ Tæng c«ng ty cha ban hµnh nhng ph¶i b¸o c¸o Tæng c«ng ty. - Lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng, ph©n phèi thu nhËp, quyÕt ®Þnh bËc l¬ng cho ngêi lao ®éng cã møc l¬ng chuyªn viªn chÝnh bËc 3/6 trë xuèng trªn c¬ së tiªu chuÈn chøc danh cña ®¬n vÞ vµ quy chÕ tr¶ l¬ng, quy chÕ ph©n phèi thu nhËp do Tæng c«ng ty quy ®Þnh. - §îc mêi vµ tiÕp kh¸ch níc ngoµi ®Õn lµm viÖc víi ®¬n vÞ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò phï hîp víi c¸c chñ tr¬ng hîp t¸c quèc tÕ cña Tæng c«ng ty vµ quy ®Þnh qu¶n lý cña Nhµ níc. B¸o c¸o Tæng c«ng ty khi cã kÕt qu¶. Thø ba, trong lÜnh vùc tµi chÝnh. - X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho phï hîp víi kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty giao. - Sö dông quü cña Bu ®iÖn tØnh Hµ giang ®Ó phôc vô kÞp thêi c¸c nhu cÇu kinh doanh. Trêng hîp sö dông vèn quü kh¸c môc ®Ých quy ®Þnh ph¶i theo nguyªn t¾c cã hoµn tr¶. - TrÝch lËp, sö dông c¸c quü theo qui ®Þnh cña c«ng ty vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. - Ký kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc theo ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty hoÆc uû quyÒn cña Tæng Gi¸m ®èc. - §îc hëng c¸c chÕ ®é trî cÊp hoÆc chÕ ®é u ®·i kh¸c cña nhµ níc khi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt cung cÊp dÞch vô Bu chÝnh - ViÔn th«ng phôc vô an ninh quèc phßng, phßng chèng thiªn tai, ho¹t ®éng c«ng Ých hoÆc cung cÊp c¸c s¶n phÈm dÞch vô theo chÝnh s¸ch nhµ níc kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ cho s¶n xuÊt mµ Bu ®iÖn tØnh Hµ giang thùc hiÖn. 1.1.3. NhiÖm vô cña Bu ®iÖn tØnh Hµ giang - Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lùc nhµ níc ®îc Tæng C«ng ty ph©n giao cho Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang qu¶n lý nh»m ph¸t triÓn kinh doanh vµ phôc vô , b¶o toµn, ph¸t triÓn phÇn vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c ®· ®îc giao. - Cã nhiÖm vô tr¶ c¸c kho¶n nî mµ Bu ®iÖn tØnh Hµ giang trùc tiÕp vay theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - §¨ng ký kinh doanh vµ kinh doanh ®óng danh môc ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng C«ng ty vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc kh¸ch hµng vµ ph¸p luËt vÒ s¶n phÈm, dÞch vô do ®¬n vÞ cung cÊp. Tr×nh Tæng c«ng ty ph¬ng ¸n gi¸ cíc liªn quan tíi c¸c dÞch vô do ®¬n vÞ kinh doanh. - Phèi hîp t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi mäi mÆt cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong Tæng c«ng ty. - §¶m b¶o th«ng tin liªn l¹c phôc vô c¸c c¬ quan §¶ng, Nhµ níc, phôc vô quèc phßng an ninh, ngo¹i giao, c¸c yªu cÇu th«ng tin liªn l¹c khÈn cÊp. §¶m b¶o c¸c dÞch vô Bu chÝnh viÔn th«ng trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang víi thÈm quyÒn qui ®Þnh cña ®iÒu lÖ nµy. - ChÞu sù chØ ®¹o ®iÒu hµnh m¹ng th«ng tin Bu chÝnh-ViÔn th«ng thèng nhÊt cña Tæng c«ng ty. - X©y dùng qui ho¹ch ph¸t triÓn ®¬n vÞ trªn c¬ së chiÕn lîc, qui ho¹ch cña Tæng c«ng ty vµ ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn vµ trong lÜnh vùc Bu chÝnh - viÔn th«ng. - X©y dùng kÕ ho¹ch dµi, ng¾n h¹n phï hîp víi môc tiªn, ph¬ng híng chØ tiªu híng dÉn cña kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña toµn Tæng c«ng ty. - ChÊp hµnh c¸c quÞ ®Þnh cña nhµ níc vµ Tæng c«ng ty vÒ ®iÒu lÖ, thÓ lÖ, thñ tôc nghiÖp vô, qui tr×nh, qui ph¹m tiªu chuÈn kü thuËt, gi¸ cíc vµ chÝnh s¸ch gi¸. - §æi míi hiÖn ®¹i ho¸ thiÕt bÞ m¹ng líi c«ng nghÖ vµ ph¬ng thøc qu¶n lý trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®¬n vÞ trªn ph¬ng ¸n ®· ®îc Tæng c«ng ty phª duyÖt. hoµng v¨n ga 6 khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n kho¸ luËn tèt nghiÖp - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô, quyÒn lîi ®èi víi ngêi lao ®éng, ®¶m b¶o cho ngêi lao ®éng tham gia qu¶n lý ®¬n vÞ . - Thùc hiÖn nghÜa vô quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i trêng, quèc phßng vµ an ninh quèc gia. - Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o ®Þnh kú, bÊt thêng, chÕ ®é kiÓm to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ cña Tæng c«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña b¸o c¸o. - ChÞu sù qu¶n ký, kiÓm tra, kiÓm so¸t cña Tæng c«ng ty. Tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ thanh tra, kiÓm tra cña c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh ph¸p luËt kÕ to¸n thèng kª, chÕ ®é kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh hiÖn hµnh ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc. - Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ níc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt, c¸c kho¶n ph¶i nép vÒ Tæng c«ng ty theo qui ®Þnh trong qui chÕ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty. Trêng hîp tµi s¶n t¹i ®îc Tæng c«ng Tæng ty ®iÒu ®éng theo h×nh thøc ghi t¨ng, gi¶m vèn th× kh«ng ph¶i nép thuÕ tríc b¹, c¸c b¸n thµnh phÈm lu©n chuyÓn néi bé víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vña Tæng c«ng ty ®Ó phôc vô s¶n xuÊt vµ c¸c dÞch vô Bu chÝnh - ViÔn th«ng th× kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu. 1.2. Qui m« HiÖn t¹i Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang ®îc xÕp lµ doanh nghiÖp h¹ng II. Víi tæ chøc bé m¸y qu¶n lý gåm 5 phßng vµ 1 tæ tæng hîp thùc hiÖn chøc n¨ng tham mu gióp viÖc Gi¸m ®èc Bu ®iÖn tØnh trong lÜnh vùc c«ng t¸c chuyªn m«n. Víi tæ chøc s¶n xuÊt gåm 11 ®¬n vÞ trùc thuéc: 1 C«ng ty §iÖn b¸o ®iÖn tho¹i, 1 Bu ®iÖn thÞ x· vµ 10 Bu ®iÖn huyÖn tæ chøc s¶n xuÊt trªn ®Þa giíi hµnh chÝnh cña tØnh. §Õn thêi ®iÓm 31.12.2002 toµn Bu ®iÖn tØnh cã tæng sè nguån vèn kinh doanh: 38.484 triÖu ®ång, tæng sè lao ®éng 656 ngêi, doanh thu ®¹t: 58.484 triÖu ®ång/ n¨m 2002. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ Bu ®iÖn TØnh 2.1. C¬ cÊu s¶n xuÊt Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn nh sau: - C«ng ty §iÖn b¸o ®iÖn tho¹i: Tæ chøc s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c dÞch vô ViÔn th«ng trªn ph¹m vi toµn TØnh. - Trung t©m b¶o dìng sö lý øng cøu th«ng tin: Qu¶n lý, b¶o dìng, söa ch÷a th«ng tin m¹ng ViÔn th«ng Btoµn TØnh u ®iÖn tØnhthuéc C«ng ty ®iÖn b¸o ®iÖn tho¹i. - Trung t©m ch¨m sãc kh¸ch hµng: Qu¶n lý vµ kinh doanh ®Õn tËn kh¸ch hµng trong ph¹m vi toµn TØnh. - C¸c §µi viÔn th«ng: Qu¶n lý ®iÒu hµnh mét sè tr¹m theo tæ chøc cña C«ngC«ng ty ®iÖn b¸o ®iÖn tho¹i. ty §iÖn C¸c Bu ®iÖn b¸o ®iÖn tho¹i huyÖn, x· - C¸c Tr¹m ViÔn th«ng: Qu¶n lý, vËn hµnh vµ trùc th«ng tinthÞ24/24 giê theo qui ®Þnh cña Ngµnh. S¬ ®å 1: S¬ ®å c¬Trung cÊu t©m tæ chøc b¶o d s¶n xuÊt cña Bu ®iÖn Hµ Giang Tæ qu¶n lý ìng sö lý øng cøu th«ng tin Tæ qu¶n lý hoµng v¨n ga Trung t©m ch¨m sãc kh¸ch hµng Tæ s¶n xuÊt C¸c ®µi viÔn th«ng C¸c bu côc kh vùc 7 C¸c tr¹m viÔn th«ng khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n §¹i lý, ki«t, ®iÓm BDDVH x· kho¸ luËn tèt nghiÖp 2.2. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n trÞ 2.2.1. Gi¸m ®èc - Gi¸m ®èc Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang do héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt theo ®Ò nghÞ cña Tæng Gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña ®¬n vÞ, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng c«ng ty vµ tríc ph¸p luËt vÒ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ trong ph¹m vi quyÒn h¹n vµ nghÜa vô ®îc qui ®Þnh theo ®iÒu lÖ vµ c¸c v¨n b¶n qui ®Þnh kh¸c cña Tæng c«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cao nhÊt cña ®¬n vÞ. - Gi¸m ®èc Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: + Tæ chøc, ®iÒu hµnh toµn ®¬n vÞ thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý, sö dông vèn, ®Êt ®ai, tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c theo uû quyÒn cña Tæng c«ng ty. Ban hµnh c¸c qui ®Þnh ph©n cÊp qu¶n lý vèn, ®Êt ®ai, tµi nguyªn vµ nguån lùc kh¸c cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc qu¶n lý, khai th¸c cã hiÖu qu¶. + QuyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh nguån lùc gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. + X©y dùng tr×nh Tæng c«ng ty quyÕt ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn: Qui ho¹ch, kÕ ho¹ch dµi h¹n, kÕ ho¹ch hµng n¨m, kÕ ho¹ch ®æi míi c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ, dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn míi, ®Çu t chiÒu s©u, dù ¸n hîp t¸c ®Çu t víi níc ngoµi, kÕ ho¹ch ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i, båi dìng, n©ng cao tay nghÒ cho CBCNV cña ®¬n vÞ. S¬ ®å 2: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ Bu ®iÖn Hµ Giang Gi¸m ®èc Phßng TCCB lao ®éng Phßng K.to¸n Th.kª T.chÝnh Gi¸m hoµng v¨n ga ®èc C«ng ty ®iÖn b¸o ®iÖn tho¹i Phßng KH vµ §TXD Phßng HCQT 8 Phã Gi¸m ®èc Phßng Bu chÝnh viÔn th«ng tin häc Tæ Tæng hîp Gi¸m ®èc c¸ctÕ quèc d©n khoa qtkd - §¹i häc kinh Bu ®iÖn huyÖn, thÞ kho¸ luËn tèt nghiÖp + QuyÕt ®Þnh ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, biÖn ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch, c¸c hîp ®ång kinh tÕ, ph¬ng ¸n phèi hîp kinh doanh víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c vµ gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, ph¬ng ¸n tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch båi dìng n©ng cao chuyªn m«n, nghiÖp vô, tay nghÒ cho CBCNVC. X©y dùng ph¬g ¸n tæ chøc thùc hiÖn ®µo t¹o vµ båi dìng cã c¸c b»ng theo tiªu chuÈn chøc danh cho c¸n bé, viªn chøc cña ®¬n vÞ tr×nh Tæng c«ng ty phª duyÖt. + Lµm chñ ®Çu t theo uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t phª duyÖt quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh cã tæng vèn trong h¹n møc ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty .Sö dông vèn ®Çu t ®îc ph©n cÊp t¹i ®¬n vÞ. + Ký hîp ®ång hîp ®ång víi ngêi lao ®éng, ký hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c theo ph©n cÊp hoÆc uû quyÒn cña Tæng c«ng ty. + X©y dùng néi quy lao ®éng cña Bu ®iÖn Hµ Giang, ký tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng. + C¨n cø vµo c¸c m« h×nh mÉu do Tæng c«ng ty ban hµnh. LËp ph¬ng ¸n ®Ò nghÞ Tæng c«ng ty xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc thµnh lËp, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ qu¶n lý trùc thuéc cã con dÊu riªng. QuyÕt ®Þnh viÖc thµnh lËp, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý vµ s¶n xuÊt ngoµi c¸c ®¬n vÞ nªu trªn. + §Ò nghÞ Tæng gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm khen thëng, kû luËt Phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng cña Bu ®iÖn tØnh. + X©y dùng vµ ®Ò nghÞ Tæng c«ng ty phª duyÖt ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang. + Tr×nh Tæng c«ng ty quyÕt ®Þnh ngêi tham gia c¸c tæ chøc Bu chÝnh viÔn th«ng quèc tÕ, ®i c«ng t¸c, häc tËp ë níc ngoµi. + QuyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ khuyÕn khÝch më réng kinh doanh c¸c dÞch vô Bu chÝnh viÔn th«ng. + QuyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p tæ chøc lao ®éng khoa häc trong s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho ®¬n vÞ. + Trong khu«n khæ ®Þnh biªn ®· ®îc Tæng c«ng ty phª duyÖt quyÕt ®Þnh viÖc tuyÓn chän, thuª mín, hîp ®ång víi ngêi lao ®éng, bè trÝ sö dông, chÊm døt hîp ®ång theo bé luËt lao ®éng. + QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, ®iÒu chuyÓn trëng phã vµ kÕ to¸n trëng c¸c ®¬n vi trùc thuéc, trëng phã c¸c phßng ban qu¶n lý vµ c¸c chøc danh t¬ng ®¬ng. Thùc hiÖn viÖc khen thëng, kû luËt ®èi víi CBCNC vi ph¹m ph¸p luËt cña Nhµ níc vµ qui ®Þnh ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty. + QuyÕt ®Þnh viÖc lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng, thëng. QuyÕt ®Þnh bËc l¬ng cho ngêi lao ®éng trªn c¬ së híng dÉn cña Tæng c«ng ty, trõ viÖc xÕp bËc l¬ng cã møc l¬ng t¬ng ®¬ng chuyªn viªn chÝnh tõ bËc 4/6 trë lªn vµ c¸n bé thuéc diÖn Tæng c«ng ty qu¶n lý. + B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, phôc vô theo qui ®Þnh cña Tæng c«ng ty vµ c¸c yªu cÇu bÊt thêng kh¸c. + ThiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô vµ trÝch lËp c¸c quü ®¬n vÞ theo qui ®Þnh cña Nhµ níc, Tæng c«ng ty vµ ®Þa ph¬ng. + Tæ chøc kiÓm tra, kiÓm tra kiÓm so¸t ®¬n vÞ, chÞu sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña Tæng c«ng ty vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc cã thÈm quyÒn ®èi víi viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña m×nh. + §îc quyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p vît thÈm quyÒn cña m×nh trong c¸c trêng hîp khÈn cÊp (thiªn tai, ®Þch ho¹, ho¶ ho¹n, sù cè) vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng quyÕt ®Þnh ®ã, ®ång thêi b¸o c¸o Tæng c«ng ty. hoµng v¨n ga 9 khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n kho¸ luËn tèt nghiÖp 2.2.2. Phã Gi¸m ®èc - Phã Gi¸m ®èc Bu ®iÖn tØnh do Tæng Gi¸m ®èc Tæng c«ng ty bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt. Lµ ngêi gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý ®iÒu hµnh thuéc phßng Bu chÝnh viÔn th«ng tin häc cña Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. 2.2.3. KÕ to¸n trëng - KÕ to¸n trëng do Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen trëng, kû luËt lµ ngêi gióp Gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh cña toµn Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Trùc tiÕp phô tr¸ch phßng KTTKTC Bu ®iÖn tØnh. 2.2.4. Phßng tæ chøc c¸n bé - lao ®éng Phßng tæ chøc CB-L§ lµ phßng chuyªn m«n nghiÖp vô cã chøc n¨ng tham mu gióp gi¸m ®èc Bu ®iÖn tØnh qu¶n lý, ®iÒu hµnh vÒ c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c tæ chøc, c¸n bé, ®µo t¹o, lao ®éng, tiÒn l¬ng, b¶o hé lao ®éng, b¶o vÖ néi bé vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch x· héi ®èi víi ngêi lao ®éng trong ph¹m vi Bu ®iÖn tØnh. Phßng tæ chøc c¸n bé lao ®éng ®îc giao nhiÖm vô chñ tr× thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô + Tæ chøc x©y dùng, tr×nh ban hµnh vµ híng dÉn thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bu ®iÖn tØnh, nghiªn cøu thùc hiÖn ¸p dông m« h×nh tæ chøc qu¶n lý, s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng khoa häc, x©y dùng, qui ho¹ch c¸n bé, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc nh»m ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt ph¸t triÓn. + Qu¶n lÝ hå s¬ CBCNVC theo qui ®Þnh, ®Þnh k× bæ xung hå s¬, gi¶i quyÕt chÕ ®é hu trÝ mÊt søc, th«i viÖc ®èi víi CBCNV, thêng trùc héi ®ång kû luËt, thêng trùc héi ®ång tiÒn l¬ng Bu ®iÖn tØnh, thêng trùc héi ®ång BHL§ - ATVSL§. + Khi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô trªn phßng TCCBL§ cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c phßng, tæ, chøc n¨ng liªn quan theo ®óng quy ®Þnh ph©n c«ng, ph©n cÊp trong c«ng t¸c qu¶n lý cña Bu ®iÖn tØnh ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao trong c¸c lÜnh vùc nhiÖm vô c«ng t¸c ®îc giao. 2.2.5.Phßng kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh Phßng KTTKTC lµ phßng chuyªn m«n nghiÖp vô cã chøc n¨ng tham mu gióp Gi¸m ®èc Bu ®iÖn tØnh qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ thõa lÖnh gi¸m ®èc ®iÒu hµnh toµn bé c«ng t¸c KTTKTC, h¹ch to¸n kinh tÕ vÒ hai lÜnh vùc Bu chÝnh vµ ViÔn th«ng trong toµn Bu ®iÖn tØnh. Phßng KTTKTC cã c¸c nhiÖm vô: + Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh trong toµn Bu ®iÖn tØnh phï hîp víi nhiÖm vô SXKD cña Bu ®iÖn tØnh vµ Tæng c«ng ty giao ®óng víi ph¸p luËt kÕ to¸n thèng kª vµ quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty. + TËp hîp sè liÖu ho¹t ®éng kinh tÕ - tµi chÝnh ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh lu©n chuyÓn tµi s¶n, vËt t tiÒn vèn trong toµn Bu ®iÖn tØnh, ph©n tÝch hiÖu qu¶ SXKD vÒ lÜnh vùc bu chÝnh vµ viÔn th«ng Bu ®iÖn tØnh theo ®Þnh kú, quý, 6 th¸ng, n¨m. + X©y dùng kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, kû luËt thu nép ng©n s¸ch, cung cÊp sè liÖu, tµi liÖu vµ kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh SXKD. + Ký kÕt hîp ®ång tÝn dông, vay vèn t¹i c«ng ty tµi chÝnh vµ ®Þa ph¬ng khi cã uû quyÒn, b¶o l·nh cña Tæng c«ng ty theo dâi tr¶ nî ®óng h¹n. + Theo dâi cÊp ph¸t vèn cho c¸c c«ng tr×nh XDCB theo kÕ ho¹ch vèn ®îc ph©n cÊp hoÆc kÕ ho¹ch vèn ®îc th«ng b¸o cña Tæng c«ng ty duyÖt vµ khèi lîng c«ng viÖc XDCB ®· hoµn thµnh cña c¸c c«ng tr×nh. hoµng v¨n ga 10 khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n kho¸ luËn tèt nghiÖp + §îc quyÒn yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ trong toµn Bu ®iÖn tØnh cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu cÇn thiÕt cho c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh vµ kiÓm tra kÕ to¸n. + Phèi hîp víi phßng KH- §TXDCB vµ c¸c phßng, tæ chøc, c¸c ®¬n vÞ trong Bu ®iÖn tØnh trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao. 2.2.6.Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n Chøc n¨ng, nhiÖm vô tham mu gióp gi¸m ®èc: + Tæng hîp x©y dùng vµ triÓn khai chiÕn lîc quy ho¹ch, kÕ ho¹ch SXKD vµ ph¸t triÓn m¹ng líi cña hai lÜnh vùc Bu chÝnh vµ ViÔn th«ng. + Tæ chøc c«ng t¸c ®Êu thÇu triÓn khai dù ¸n bao gåm c¸c dù ¸n ®îc Tæng c«ng ty ph©n cÊp vµ c¸c dù ¸n thuéc vèn ®Çu t tËp trung cña Tæng c«ng ty. + Nghiªn cøu thÞ trêng, ®Ò xuÊt më réng thÞ phÇn, lËp kÕ ho¹ch tiÕp thÞ, ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i vµ tæ chøc c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng thóc ®Èy SXKD ph¸t triÓn. + Phèi hîp c¸c phßng ban, tæ chøc n¨ng liªn quan ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®îc giao. 2.2.7 Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ. + B¶o vÖ c¬ quan, tiÕp nhËn híng dÉn kh¸ch ®Õn giao dÞch, phôc vô c¸c héi nghÞ, héi häp, c«ng t¸c v¨n th vµ b¶o qu¶n con dÊu c¬ quan. + Phèi hîp víi c¸c phßng ban, tæ chøc n¨m thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao. 2.2.8 Phßng bu chÝnh - viÔn th«ng tin häc Phßng Bu chÝnh viÔn th«ng tin häc lµ phßng nghiÖp vô cã chøc n¨ng tham mu gióp gi¸m ®èc Bu ®iÖn tØnh qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ thõa lÖnh Gi¸m ®èc Bu ®iÖn tØnh qu¶n lý, khai th¸c, ®iÒu hµnh, xö lý øng cøu th«ng tin trªn m¹ng líi Bu chÝnh- ViÔn th«ng. + Dù b¸o lu lîng vµ nhu cÇu c¸c dÞch vô viÔn th«ng trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang. X©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng líi Bu chÝnh ViÔn th«ng (ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n) tr×nh Gi¸m ®èc Bu ®iÖn tØnh vµ Tæng c«ng ty Bu chÝnh viÔn th«ng ViÖt nam phª duyÖt. + Thèng nhÊt ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng vËn hµnh, khai th¸c, øng dông th«ng tin vµ b¶o dìng m¹ng líi viÔn th«ng tin häc theo quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty BC - VT ViÖt nam. + Tæng hîp c¸c lo¹i b¸o c¸o tõ c¸c ®¬n vÞ c¬ së, xö lý sè liÖu vµ b¸o c¸o gi¸m ®èc Bu ®iÖn tØnh vÒ t×nh h×nh sè lîng, chÊt lîng m¹ng viÔn th«ng. Thõa lÖnh gi¸m ®èc Bu ®iÖn tØnh b¸o c¸o ®Þnh kú víi trung t©m ®iÒu hµnh ViÔn th«ng cña Tæng c«ng ty theo quy ®Þnh. + Nghiªn cøu ®Ò xuÊt Gi¸m ®èc Bu ®iÖn tØnh quyÕt ®Þnh viÖc ®iÒu chØnh c¸c tuyÕn, luång truyÒn dÉn vµ ®iÒu chØnh c¶i t¹o m¹ng ngo¹i vi cña c¸c ®¬n vÞ, ®iÒu chuyÓn trang thiÕt bÞ viÔn th«ng vµ phô trî trªn m¹ng ®Ó gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô theo yªu cÇu phôc vô SXKD. + Thêng trùc ban chØ huy phßng chèng b·o lôt gi¶m nhÑ thiªn tai cña Bu ®iÖn tØnh, tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c¸c ph¬ng ¸n vµ biÖn ph¸p phßng chèng vµ kh¾c phôc hËu qu¶ cña b·o lôt vµ thiªn tai trªn m¹ng viÔn th«ng; híng dÉn c¸c ®¬n vÞ vµ c¬ së thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p theo ph¬ng ¸n. Qu¶n lý sè lîng, chÊt lîng thiÕt bÞ dù phßng, øng cøu th«ng tin trªn m¹ng. + Thùc hiÖn b¶o mËt sè liÖu ph©n cÊp mËt khÈu trong hÖ thèng qu¶n lý m¹ng. Lµm chøc n¨ng ®Çu mèi gi¶i quyÕt c«ng t¸c khiÕu n¹i thuéc lÜnh vùc viÔn th«ng. + Phèi hîp víi c¸c phßng, tæ chøc n¨ng kh¸c cña Bu ®iÑn tØnh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô trong lÜnh vùc viÔn th«ng. 2.2.9 Tæ tæng hîp hoµng v¨n ga 11 khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n kho¸ luËn tèt nghiÖp Tæ tæng hîp lµ tæ chuyªn viªn cã chøc n¨ng tham mu gióp Gi¸m ®èc Bu ®iÖn tØnh thuéc c¸c lÜnh vùc; thanh tra ph¸p chÕ, thi ®ua truyÒn thèng, b¶o vÖ kinh tÕ, qu©n sù ®éng viªn, y tÕ c¬ quan. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña thanh tra. + X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c cuéc kiÓm tra, thanh tra, gi¶i quyÕt khiÕu tè, khiÕu n¹i theo thÈm quyÒn. + Gióp Gi¸m ®èc tæ chøc c«ng t¸c tiÕp d©n t¹i Bu ®iÖn tØnh. + X©y dùng môc tiªu ch¬ng tr×nh thi ®ua ®¶m b¶o nhiÖm vô kÕ ho¹ch cña Bu ®iÖn tØnh. §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p tæ chøc ®éng viªn phong trµo thi ®ua. Híng dÉn vµ theo dâi phong trµo thi ®ua cña c¸c ®¬n vÞ trong toµn Bu ®iÖn tØnh. + Híng dÉn b×nh xÐt c¸c danh hiÖu thi ®ua theo ®óng quy chÕ thi ®ua khen thëng cña Tæng c«ng ty. Tæng hîp tr×nh héi ®ång thi ®ua khen thëng Bu ®iÖn tØnh xÐt c«ng nhËn c¸c danh hiÖu thi ®ua hµng n¨m vµ ®ét xuÊt. Tham gia xÐt thëng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt. Tæng hîp b¸o c¸o tæng kÕt hµng n¨m cña Bu ®iÖn tØnh lªn cÊp trªn. +Su tÇm lu tr÷ c¸c t liÖu, hiÖn vËt vÒ truyÒn thèng, tiÕp tôc bæ sung x©y dùng lÞch sö truyÒn thèng cña ngµnh, qu¶n lý trang thiÕt bÞ vµ hiÖn vËt cña phßng truyÒn thèng. Tæ chøc tuyªn truyÒn gi¸o dôc truyÒn thèng lÞch sö cña ngµnh vµ cña toµn Bu ®iÖn tØnh. - Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc Bu ®iÖn huyªn, thÞ x·, C«ng ty ®iÖn b¸o, ®iÖn tho¹i. + §iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, phôc vô nh»m hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. + Qu¶n lý, ph©n c«ng lao ®éng trªn c¬ së ®Þnh biªn cña ®¬n vÞ. + §Ò nghÞ Gi¸m ®èc Bu ®iÖn tØnh phª duyÖt c¸c ph¬ng ¸n tæ chøc s¶n xuÊt, ®Çu t x©y dùng, söa ch÷a lín TSC§. + QuyÕt ®Þnh c¸c kho¶n chi theo ph©n cÊp cña Bu ®iÖn tØnh vµ chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. + ChÞu sù kiÓm tra cña Bu ®iÖn tØnh vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ nh÷ng ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña m×nh. + Thay mÆt Gi¸m ®èc Bu ®iÖn tØnh quan hÖ víi ®Þa ph¬ng vÒ c¸c mÆt thuéc thÈm quyÒn cña m×nh. + ChÊp hµnh quy ®Þnh hµnh chÝnh, c¸c nghÜa vô ®èi víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + Phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng b¶o ®¶m an ninh cho ®¬n vÞ vµ an toµn vÒ Bu chÝnh - ViÔn th«ng. + Chñ qu¶n kinh doanh c¸c dÞch vô Bu chÝnh - ViÔn th«ng ®¶m b¶o tèt chÊt lîng phôc vô, qu¶n lý, vËn hµnh, b¶o dìng, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ vÒ viÔn th«ng, cã tr¸ch nhiÖm ch¨m sãc kh¸ch hµng, gi¶i quyÕt yÕu tè, khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng vÒ dÞch vô Bu chÝnh - ViÔn th«ng trªn ®Þa bµn cña m×nh. 3. C¸c thµnh tùu chñ yÕu Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang ®· ®¹t ®îc 3.1. C¸c thµnh tùu chñ yÕu §Ó gãp phÇn thóc ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña mét tØnh nghÌo, d©n trÝ cßn thÊp. Trong nh÷ng n¨m qua, Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang ®· kh«ng ngõng nç lùc phÊn ®Êu ph¸t triÓn hiÖn ®¹i ho¸ m¹ng líi, n©ng cao chÊt lîng th«ng tin, cung cÊp ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô Bu chÝnh ViÔn th«ng, tin häc. §Èy m¹nh c«ng t¸c ph¸t triÓn ®iÖn tho¹i ®Õn c¸c x· vïng s©u, vïng xa gãp phÇn n©ng cao d©n trÝ, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, tõng bíc c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n ®Þa ph¬ng, t¨ng cêng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi n«ng th«n miÒn nói gãp phÇn rót ng¾n kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vïng miÒn, ®Ó hoµ nhËp cïng c¸c ®Þa ph¬ng trong c¶ níc trªn bíc ®êng c¹nh tranh vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. hoµng v¨n ga 12 khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n kho¸ luËn tèt nghiÖp Nh÷ng thµnh tùu chñ yÕu ®ã lµ tËp trung ®Çu t ph¸t triÓn m¹ng líi Bu chÝnh ViÔn th«ng hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ kü thuËt sè. M¹ng viÔn th«ng ®îc ®Çu t m¹nh ®¸p øng dung lîng kÞp thêi cho ph¸t triÓn thuª bao t¹i c¸c Trung t©m, Khu vùc kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn, ®¶m b¶o nhu cÇu, n¨ng lùc vµ chÊt lîng ho¹t ®éng cña m¹ng líi. - M¹ng truyÒn dÉn ®îc t¨ng cêng vÒ kh¶ n¨ng ®¸p øng lu lîng ®i c¸c tuyÕn liªn tØnh vµ néi tØnh b»ng truyÒn dÉn thiÕt bÞ vi ba DM1000, CTR 210, AWA1504, vµ tuyÕn c¸p quang Hµ Néi- Tuyªn Quang - Hµ Giang phôc vô th«ng tin cho tØnh Hµ Giang. §îc x©y dùng hoµn thµnh l¾p ®Æt ®a vµo sö dông thiÕt bÞ quang cho 7 tr¹m cña tuyÕn c¸p quang cho mét sè huyÖn däc quèc lé 2 vµ thÞ x· Hµ giang vµ x©y dùng thªm mét sè tuyÕn c¸p quang néi tØnh ®¶m b¶o th«ng tin phôc vô cho kinh tÕ x· héi, cho cÊp uû chÝnh quyÒn vµ an ninh quèc phßng. - M¹ng chuyÓn m¹ch ®îc ®Çu t b»ng thiÕt bÞ kü thuËt sè, Tæng ®µi STAREX, RAX, RLU vµ NEAXS, tiÕp tôc ®îc n©ng cÊp vµ më réng dung lîng b»ng h×nh thøc l¾p ®Æt míi vµ ®iÒu chuyÓn sö lý øng cøu, l¾p ®Æt thªm tæng ®µi vÖ tinh RLU 1024 cho mét sè khu vùc ®«ng d©n c, kinh tÕ ph¸t triÓn. - M¹ng ngo¹i vi ®îc ®Çu t hÖ thèng cèng bÓ c¸p ngÇm t¹i trung t©m ThÞ x· vµ mét sè huyÖn cßn c¸c khu vùc trung t©m vµ mét sè huyÖn kh¸c ®îc sö dông chñ yÕu b»ng c¸p treo. - M¹ng th«ng tin di ®éng ®· phñ sãng t¹i trung t©m TØnh, c¸c huyÖn däc quèc lé 2 vµ t¹i cöa khÈu Quèc gia Thanh Thuû ®Æc biÖt ®· l¾p ®Æt phñ sãng t¹i mét huyÖn nói ®¸ ®Ønh cao cña Tæ quèc phôc vô nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë vïng cao vµ an ninh quèc phßng. - M¹ng viÔn th«ng n«ng th«n tuy gÆp nhiÒu khã kh¨n do tÝnh chÊt phøc t¹p cña ®Þa bµn miÒn nói nhng Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang ®· hÕt søc cè g¾ng, mét mÆt tÝch cùc ®«n ®èc phÝa nhµ thÇu ®· ®îc Tæng c«ng ty chän triÓn khai l¾p ®Æt theo dù ¸n ®· phª duyÖt cña tõng giai ®o¹n. §ång thêi tù chñ ®éng sö dông nguån vèn ph©n cÊp ®Ó l¾p ®Æt thªm cho mét sè x· cã m¸y ®iÖn tho¹i, l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn tho¹i qua vÖ tinh (VSAT) cho 2 x· vïng xa ë huyÖn vïng cao. §Õn nay toµn TØnh ®· cã 125/178 x· cã m¸y ®iÖn tho¹i. 3.2. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc Ngµy 29/4/1995 Thñ tíng ChÝnh phñ ®· ký quyÕt ®Þnh sè 249/TTg vÒ viÖc thµnh lËp Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. - Thµnh lËp Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam trªn c¬ së tæ chøc, s¾p xÕp l¹i c¸c ®¬n vÞ dÞch vô, s¶n xuÊt, lu th«ng, sù nghiÖp vÒ Bu chÝnh ViÔn th«ng thuéc Tæng côc Bu ®iÖn (nay lµ Bé Bu chÝnh ViÔn th«ng). Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam (sau ®©y gäi t¾t lµ Tæng c«ng ty) lµ tæng c«ng ty nhµ níc ho¹t ®éng kinh doanh, cã t c¸ch ph¸p nh©n, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng, kinh doanh trong ph¹m vi sè vèn do tæng c«ng ty qu¶n lý; cã con dÊu, cã tµi s¶n, vµ c¸c quü tËp trung, ®îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng trong níc vµ níc ngoµi theo qui ®Þnh cña Nhµ níc, ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ cña Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VIET NAM POSTS AND TELECOM MUNICATIONS CORPORATION, viÕt t¾t lµ VNPT. Trô së chÝnh cña Tæng c«ng ty ®Æt t¹i Thµnh phè Hµ Néi. + Thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh vµ phôc vô vÒ Bu chÝnh ViÔn th«ng theo qui ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña Nhµ níc, bao gåm: X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, ®Çu t, t¹o nguån vèn ®Çu t; ph¸t triÓn m¹ng líi Bu chÝnh ViÔn th«ng c«ng céng, kinh doanh c¸c dÞch vô Bu chÝnh ViÔn th«ng b¶o ®¶m th«ng tin liªn l¹c phôc vô sù chØ ®¹o cña §¶ng, Nhµ níc, phôc vô quèc phßng, an ninh, ngo¹i giao, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp Bu chÝnh hoµng v¨n ga 13 khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n kho¸ luËn tèt nghiÖp ViÔn th«ng, liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong níc vµ níc ngoµi phï hîp víi ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. + NhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn do Nhµ níc giao, bao gåm c¶ phÇn vèn ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c; nhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn, ®Êt ®ai vµ c¸c nguån lùc kh¸c do Nhµ níc giao ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh vµ nh÷ng nhiÖm vô kh¸c ®îc giao. + Tæ chøc, qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu vµ øng dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµ c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé vµ c«ng nh©n trong Tæng c«ng ty. - C¬ cÊu tæ chøc cña Tæng c«ng ty gåm cã: + Héi ®ång qu¶n trÞ, ban kiÓm so¸t. + Tæng gi¸m ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc. + C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty. §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam ®îc phª chuÈn t¹i nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 51/CP ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ. - Tæ chøc §¶ng céng s¶n ViÖt Nam trong Tæng c«ng ty ho¹t ®éng theo hiÕn ph¸p, Ph¸p luËt cña nhµ níc C«ng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c qui ®Þnh cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. Tæ chøc C«ng ®oµn vµ c¸c tæ chøc ChÝnh trÞ - x· héi kh¸c trong Tæng c«ng ty ho¹t ®éng theo hiÕn ph¸p, ph¸p luËt. Cã quyÒn vµ nghÜa vô qui ®Þnh trong ®iÒu lÖ tæ chøc. 3.3. §Æc ®iÓm vÒ kü thuËt truyÒn th«ng 3.3.1. M¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam ë ViÖt Nam n¨m 2002 Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam lµ nhµ khai th¸c cã m¹ng ViÔn th«ng lín nhÊt, ngoµi ra ®· cã mét sè c¸c C«ng ty khai th¸c ®· ®îc cÊp phÐp tham gia kinh doanh trong lÜnh vùc trong lÜnh vùc ViÔn th«ng nh: C«ng ty cæ phÇn dÞch vô Bu chÝnh ViÔn th«ng Sµi gßn (SPT), C«ng ty ®iÖn tö ViÔn th«ng Qu©n ®éi (Vietel), C«ng ty th«ng tin ViÔn th«ng ®iÖn lùc (ETC), mét sè c«ng ty viÔn th«ng trong níc kh¸c. 3.3.1.1. Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÖt Nam (VNPT) M¹ng viÔn th«ng cña VNPT n¨m 2002 bao gåm c¸c cÊp: - CÊp Quèc tÕ bao gåm c¸c tæng ®µi Gateway, c¸c ®êng truyÒn dÉn quèc tÕ nh: c¸c tr¹m vÖ tinh mÆt ®¸t, c¸c hÖ thèng c¸p quang biÓn TVH, SE-ME-WE3, tuyÕn c¸p quang CSC. - CÊp quèc gia bao gåm c¸ tuyÕn truyÒn dÉn ®êng trôc, c¸c tæng ®µi chuyÓn tiÕp quèc gia (liªn tØnh), m¹ng th«ng tin di ®éng, truyÒn sè liÖu. - CÊp néi tØnh bao gåm c¸c tuyÕn truyÒn dÉn néi tØnh, c¸c tæng ®µi Hots vµ c¸c tæng ®µi vÖ tinh. M¹ng viÔn th«ng sè cña VNPT hiÖn nay cã ba ®iÓm ®Æt tæng ®µi quèc tÕ lµ Hµ Néi, §µ N½ng, Thµnh phè Hå ChÝ Minh. ChiÒu dµi tuyÕn trôc B¾c - Nam tõ Hµ Néi ®Õn Thµnh phè Hå ChÝ Minh xÊp xØ 1.800Km. ChiÒu dµi mét cuéc nèi tõ thuª bao xa nhÊt ®Õn tæng ®µi quèc tÕ gÇn nhÊt lµ kho¶ng 500km (vÝ dô: Mét cuéc gäi cña thuª bao gåm biªn giíi thuéc TØnh Hµ Giang ®i quèc tÕ qua tæng ®µi cöa quèc tÕ ë Hµ néi hoÆc mét cuéc gäi cña thuª bao xa ë Cµ Mau ®i quèc quèc tÕ qua tæng ®µi cöa quèc tÕ ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh. ChiÒu dµi cña mét cuéc nèi tõ thuª bao xa nhÊt ®Õn tæng ®µi quèc tÕ xa nhÊt lµ kho¶ng 2.300km (vÝ dô: Mét cuéc gäi cña thuª bao gåm biªn giíi thuéc TØnh Hµ Giang ®i quèc tÕ qua tæng ®µi cöa quèc tÕ Thµnh phè Hå ChÝ Minh, hoÆc mét cuéc gäi cña thuª bao xa ë Cµ Mau ®i quèc tÕ qua tæng ®µi cöa quèc tÕ ë Hµ Néi). hoµng v¨n ga 14 khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n kho¸ luËn tèt nghiÖp S¬ ®å 3: CÊu tróc chung cña m¹ng viÔn th«ng M¹ng Quèc tÕ M¹ng Quèc gia M¹ng cÊp I M¹ng cÊp II M¹ng cÊp III hoµng v¨n ga 15 khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n kho¸ luËn tèt nghiÖp ViÖc ®¸nh gi¸ ©m lîng cho m¹ng ViÔn th«ng ViÖt Nam ®îc ®Ò nghÞ dùa trªn c¬ së cña cÊu tróc m¹ng sè tõ tæng ®µi quèc tÕ cho tíi tæng ®µi néi h¹t. M¹ng ViÔn th«ng ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh sè ho¸ vµ tiÕn tíi lµ m¹ng IDN. V× vËy viÖc ¸p dông chØ tiªu kÕ ho¹ch dµi h¹n lµ cÇn thiÕt. VNPT ®· cã kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng viÔn th«ng theo xu híng m¹ng thÕ hÖ sau NGN. 3.3.1.2. C«ng ty cæ phÇn dÞch vô Bu chÝnh ViÔn th«ng Sµi Gßn (SPT) SPT lµ c«ng ty cæ phÇn trong ®ã VNPT lµ cæ ®«ng chiÕm tû lÖ phÇn tr¨m vèn kh¸ lín, SPT cã kÕ ho¹ch triÓn khai - Ph¸t triÓn m¹ng líi dÞch vô míi VoIP. - Th«ng tin di ®éng CDMA. - M¹ng th«ng tin cè ®Þnh nam thµnh phè Hå ChÝ Minh. Th¸ng 3/2002, SPT ®· ®îc Tæng côc Bu ®iÖn (DGPT) cÊp giÊy phÐp khai th¸c m¹ng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh. 3.3.1.3. C«ng ty th«ng tin ViÔn th«ng §iÖn lùc (ETC) C«ng ty th«ng tin ViÔn th«ng §iÖn lùc (ETC) lµ doanh nghiÖp 100% vèn nhµ níc lµ ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam (EVN) cã chøc n¨ng qu¶n lý, vËn hµnh, b¶o dìng, khai th¸c, c¶i t¹o, n©ng cÊp m¹ng vµ c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ th«ng tin ViÔn th«ng ®iÖn lùc phôc vô c«ng t¸c ®iÒu hµnh chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh ®iÖn lùc ViÖt Nam. Th¸ng 01/2001 C«ng ty th«ng tin ViÔn th«ng ®iÖn lùc ®îc chÝnh phñ cÊp giÊy phÐp sè 66/CP-CN cho phÐp kinh doanh c¸c dÞch vô viÔn th«ng c«ng céng trong níc vµ quèc tÕ. 3.3.1.4. C«ng ty ®iÖn tö ViÔn th«ng Qu©n ®éi (Vietel) Vietel lµ C«ng ty thuéc Bé quèc phßng qu¶n lý. m¹ng th«ng tin quèc phßng hiÖn nay do Bé t lÖnh th«ng tin thuéc Bé quèc phßng qu¶n lý, mét phÇn cña m¹ng th«ng tin nµy tham gia vµo viÖc kinh doanh ViÔn th«ng do Vietel qu¶n lý. Vietel ®· vµ ®ang triÓn khai c¸c dÞch vô VoIP trong níc vµ quèc tÕ. 3.3.1.5. Mét sè c«ng ty viÔn th«ng trong níc kh¸c - C«ng ty th«ng tin ®iÖn tö Hµng H¶i ViÖt Nam ®ang tiÕp tôc triÓn khai ph¸t triÓn dÞch vô vµ m¹ng líi hµng h¶i. - Ngµnh ®êng s¾t cã m¹ng th«ng tin ®êng s¾t cã nhiÖm vô phôc vô th«ng tin néi bé ngµnh ®êng s¾t do Ban qu¶n lý ®iÒu hµnh. 3.3.2. M¹ng viÔn th«ng tØnh Hµ giang 3.3.2.1. M¹ng chuyÓn m¹ch M¹ng chuyÓn m¹ch tØnh Hµ Giang tÝnh ®Õn hÕt kÕ ho¹ch ph¸t triÓn 2001-2002 ®· ®îc trang bÞ víi tæng sè dung lîng lµ 14452 lines. Sö dông 10204 lines, hiÖu suÊt 76% víi 16 tæng ®µi trong ®ã cã 01 tr¹m Host, 07 tr¹m vÖ tinh vµ 08 tæng ®µi ®éc lËp. BiÓu 1: HiÖn tr¹ng chuyÓn m¹ch Bu ®iÖn Hµ Giang n¨m 2003 TT Tªn ®Þa ®iÓm l¾p ®Æt ThiÕt bÞ Dung lîng (sè) 1 Bu ®iÖn thÞ x· NEAXS - 61E 7.500 2 Bu ®iÖn B¾c Quang RLU 1.356 3 Bu ®iÖn B¾c Mª RLU 512 4 Bu ®iÖn VÞ Xuyªn RLU 1.268 5 Bu ®iÖn §ång V¨n NEAXS - 61XS 512 6 Bu ®iÖn Yªn Minh NEAXS - 61XS 512 7 Bu ®iÖn Qu¶n B¹ RLU 512 8 Bu ®iÖn MÌo V¹c NEAXS - 61XS 1.024 9 Bu ®iÖn Hoµng Su Ph× NEAXS - 61XS 1.024 hoµng v¨n ga 16 khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n kho¸ luËn tèt nghiÖp 10 11 12 13 14 15 16 Bu ®iÖn XÝn MÇn Bu ®iÖn Thanh Thuû Bu côc Hïng An Bu côc T©n Quang Bu côc Phã B¶ng Bu côc Ngäc §êng Bu côc §ång Yªn NEAXS - 61XS RAX STAREX - IMS RAX RAX RLU RAX 1.024 184 336 336 184 1.024 184 3.3.2.2. M¹ng truyÒn dÉn M¹ng truyÒn dÉn TØnh Hµ Giang chñ yÕu dïng c¸c thiÕt bÞ AWA, CTR-210, DM1000 tõ trung t©m ®i c¸c híng vµ c¸p sîi quang cho tr¹m Tï s¸n (§ång V¨n) ®i tr¹m MÌo v¹c do ®Þa h×nh nói ®¸ che ch¾n ®êng truyÒn kÐm vµ tõ tr¹m cæng trêi (Qu¶n B¹) ®i Bu ®iÖn Qu¶n B¹. 3.3.2.3. M¹ng ngo¹i vi, m¹ng phô trî - M¹ng ngo¹i vi (®êng nèi tíi c¸c thuª bao) lµ m¹ng trong néi thÞ x· vµ c¸c trung t©m huyÖn, c¸c Bu côc, ki èt, ®iÓm Bu ®iÖn v¨n ho¸ x·, c¸c trung t©m thÞ tø... PhÇn lín sö dông c¸p treo trªn m¹ng, hÖ thèng c¸p ngÇm kh«ng ®¸ng kÓ. - M¹ng phô trî (dïng trong dù phßng). ThiÕt bÞ dïng trong m¹ng lµ m¸y ®iÖn b¸o CODAN víi m¹ng nµy ®¶m b¶o trong mäi t×nh huèng khi sù cè x¶y ra trªn m¹ng. 3.4. §Æc ®iÓm vÒ ®Þa bµn ho¹t ®éng Hµ Giang lµ mét tØnh miÒn nói ®¸ cao hiÓm trë, ®Þa h×nh phøc t¹p, thêng bÞ ¶nh hëng cña lò quÐt, giao th«ng ®i l¹i khã kh¨n phÝa B¾c gi¸p tØnh V©n Nam vµ Qu¶ng §«ng Trung Quèc, phÝa Nam gi¸p tØnh Tuyªn Quang, phÝ T©y gi¸p tØnh yªn b¸i vµ Lµo cai, phÝa B¾c gi¸p tØnh Cao b»ng. TØnh Hµ Giang gåm 11 ®¬n vÞ hµnh chÝnh: ThÞ x· Hµ Giang vµ 10 huyÖn (MÌo V¹c, §ång V¨n, Yªn Minh, Qu¶n B¹, B¾c Mª, VÞ Xuyªn, B¾c Quang, Quang B×nh, Hoµng Su Ph×, XÝn MÇn. Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 7.884 Km2, d©n sè h¬n 634.000 ngêi, Hµ Giang cã 22 d©n téc, d©n trÝ cßn thÊp, kinh tÕ cßn chËm ph¸t triÓn, c¬ së vËt chÊt c«ng nghiÖp hÇu nh cha cã g×. ChÝnh v× nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn lµm ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ph¸t triÓn m¹ng líi ViÔn th«ng Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang. hoµng v¨n ga 17 khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n kho¸ luËn tèt nghiÖp Ch¬ng II Thùc tr¹ng x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng líi viÔn th«ng Hµ giang 1. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn viÖc ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch ë Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang 1.1. TÝnh chÊt cña s¶n phÈm dÞch vô ViÔn th«ng 1.1.1. TÝnh v« h×nh cña s¶n phÈm dÞch vô ViÔn th«ng S¶n phÈm ViÔn th«ng kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm vËt chÊt chÕ t¹o míi, kh«ng ph¶i lµ hµng ho¸ cô thÓ mµ lµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh truyÒn ®a tin tøc tõ ngêi göi ®Õn ngêi nhËn, s¶n phÈm cña ViÔn th«ng thÓ hiÖn díi d¹ng dÞch vô. DÞch vô lµ mét ho¹t ®éng hay lîi Ých cung øng nh»m ®Ó trao ®æi, chñ yÕu lµ v« h×nh vµ kh«ng dÉn ®Õn viÖc chuyÓn quyÒn së h÷u. ViÖc thùc hiÖn dÞch vô cã thÓ g¾n liÒn hoÆc kh«ng g¾n liÒn víi s¶n xuÊt vËt chÊt. S¶n phÈm cña ViÔn th«ng kh«ng ph¶i lµ vËt chÊt mµ lµ hiÖu qu¶ cã Ých cña qu¸ tr×nh truyÒn ®a tin tøc. §Ó t¹o ra s¶n phÈm ViÔn th«ng cÇn cã sù tham gia cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ViÔn th«ng: lao ®éng, t liÖu lao ®éng vµ ®èi tîng lao ®éng. Lao ®éng cña ViÔn th«ng bao gåm: lao ®éng c«ng nghÖ, lao ®éng qu¶n lý, lao ®éng bæ trî. T liÖu lao ®éng ViÔn th«ng lµ nh÷ng ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ th«ng tin dïng ®Ó truyÒn ®a tin tøc nh: ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch, thiÕt bÞ truyÒn dÉn, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, nhµ cöa, vËt kiÕn tróc... §èi tîng lao ®éng cña ViÔn th«ng lµ nh÷ng tin tøc nh: bøc Fax, cuéc ®µm tho¹i... c¸c c¬ së ViÔn th«ng lµm dÞch vô dÞch chuyÓn c¸c tin tøc nµy tõ vÞ trÝ ngêi göi ®Õn vÞ trÝ ngêi nhËn. Sù dÞch chuyÓn tin tøc nµy chÝnh lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Ngµnh Bu chÝnh ViÔn th«ng. Do s¶n phÈm ViÔn th«ng kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm vËt chÊt, kh«ng ph¶i lµ hµng ho¸ cô thÓ nªn cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch Marketing thÝch hîp. Sù ph¸t triÓn cña c¸c dÞch vô viÔn th«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc, vµo sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n, vµo møc sèng cña ngêi d©n... hay nãi c¸ch kh¸c sù t¨ng trëng cña c¸c dÞch vô ViÔn th«ng phô thuéc vµo sù t¨ng trëng cña c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n trong mèi quan hÖ liªn ngµnh phøc t¹p, phô thuéc vµo mèi quan hÖ gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng; quan hÖ vÒ c¬ cÊu tiªu dïng hîp lý cña mçi c¸ nh©n vµ cña toµn x· héi. Ho¹t ®éng cña x· héi rÊt ®a d¹ng vµ phong phó do ®ã c¸c tin tøc truyÒn ®a qua m¹ng líi ViÔn th«ng còng rÊt ®a d¹ng, thÓ hiÖn díi c¸c d¹ng ©m thanh, h×nh ¶nh ®éng, h×nh ¶nh tÜnh, ch÷ viÕt... vµ c¸c yªu cÇu vÒ truyÒn ®a tin tøc còng rÊt kh¸c nhau. Ngµnh Bu chÝnh ViÔn th«ng kh«ng chØ thô ®éng chê sù xuÊt hiÖn nhu cÇu cña ngêi sö dông mµ cÇn ph¶i cã nh÷ng chiÕn lîc, chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p, nh»m kh«ng ngõng më réng nhu cÇu sö dông dÞch vô Bu chÝnh ViÔn th«ng nãi chung vµ dÞch vô ViÔn th«ng nãi riªng. §Ó t¹o ra s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh truyÒn ®a tin tøc ViÔn th«ng (®èi tîng lao ®éng viÔn th«ng) kh«ng chÞu sù thay ®æi ngoµi sù thay ®æi vÒ vÞ trÝ kh«ng gian. BÊt kú sù thay ®æi nµo kh¸c ®Òu lµ vi ph¹m vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. NÕu nh trong qu¸ tr×nh truyÒn ®a tin tøc trong ViÔn th«ng cã sù biÕn ®æi tin tøc thµnh tÝn hiÖu (M· ho¸) th× sau ®ã ph¶i ®îc kh«i phôc l¹i ®óng nh tin tøc ban ®Çu (gi¶i m·) hoÆc trong qu¸ tr×nh truyÒn ®a néi bøc ®iÖn b¸o ®îc biÕn ®æi thµnh c¸c tÝn hiÖu ®iÖn tøc lµ ®iÖn m· ho¸ ®Ó phï hîp víi viÖc truyÒn ®a trªn kªnh th«ng tin, th× sau ®ã ph¶i ®îc biÕn ®æi ng18 khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n hoµng v¨n ga kho¸ luËn tèt nghiÖp îc l¹i tøc lµ kh«i phôc l¹i h×nh th¸i ban ®Çu cña tin tøc (gi¶i m·). §èi víi viÖc truyÒn ®a tin tøc trong ®iÖn tho¹i, Fax, th ®iÖn tö ... còng t¬ng tù nh vËy. Cßn ®èi víi c¸c ngµnh kh¸c, lao ®éng t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng th«ng qua c«ng cô lao ®éng lµm thay ®æi h×nh th¸i, tÝnh chÊt cña chóng t¹o ra s¶n phÈm. §Ó viÖc truyÒn ®a tin tøc ®¶m b¶o chÝnh x¸c trung thùc ®ßi hái viÖc trang bÞ kü thuËt, c«ng nghÖ, tæ chøc s¶n xuÊt trong viÔn th«ng ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh nghiªm ngÆt. §Ó truyÒn ®a c¸c d¹ng tin tøc kh¸c nhau, cÇn ph¶i sö dông nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ th«ng tin kh¸c nhau, nhiÒu c«ng nghÖ kh¸c nhau vµ nhiÒu lo¹i lao ®éng cã ngµnh nghÒ kh¸c nhau. S¶n phÈm cña ViÔn th«ng kh«ng ph¶i lµ vËt chÊt cô thÓ, kh«ng tån t¹i ngoµi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nªn kh«ng thÓ ®a vµo kho vµ kh«ng thÓ thay thÕ ®îc. Do vËy cã nh÷ng yªu cÇu rÊt cao ®èi víi chÊt lîng s¶n phÈm cña ViÔn th«ng. Do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm Bu chÝnh ViÔn th«ng kh«ng ph¶i lµ vËt thÓ cô thÓ nªn ®Ó t¹o ra s¶n phÈm c¸c doanh nghiÖp Bu chÝnh ViÔn th«ng kh«ng cÇn ®Õn nh÷ng nguyªn vËt liÖu chÝnh ph¶i bá tiÒn ra mua nh c¸c ngµnh kh¸c mµ chØ cÇn sö dông c¸c vËt liÖu phô nh xi, gai, Ên phÈm ... §iÒu nµy ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp Bu chÝnh ViÔn th«ng nãi chung vµ Bu ®iÖn Hµ Giang nãi riªng v× chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng nhá, chi phÝ lao ®éng sèng (tiÒn l¬ng) chiÕm tû träng lín, t liÖu lao ®éng lµ nh÷ng thiÕt bÞ th«ng tin dïng ®Ó truyÒn ®a tin tøc ph¶i ®ång bé, c«ng nghÖ ®Çu t lín vµ ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn miÒn nói cao tØnh Hµ Giang. V× vËy nã ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ Bu ®iÖn Hµ Giang. 1.1.2. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh mang tÝnh chÊt d©y truyÒn Qu¸ tr×nh truyÒn ®a tin tøc lµ qu¸ tr×nh diÔn ra tõ hai phÝa. Tõ ®iÓm ®Çu vµ kÕt thóc ®iÓm cuèi cña mét qu¸ tr×nh truyÒn ®a tin tøc cã thÓ ë c¸c x· kh¸c nhau, c¸c huyÖn kh¸c nhau, c¸c tØnh kh¸c nhau hoÆc c¸c quèc gia kh¸c nhau. Th«ng thêng ®Ó thùc hiÖn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cña Bu chÝnh ViÔn th«ng cÇn cã nhiÒu ngêi, nhiÒu nhãm ngêi, nhiÒu ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong níc vµ cã khi lµ nhiÒu ®¬n vÞ s¶n xuÊt ë c¸c níc kh¸c nhau cïng tham gia vµ trong qu¸ tr×nh ®ã ngêi ta sö dông nhiÒu lo¹i ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ th«ng tin kh¸c nhau. Nh vËy ®Ó truyÒn ®a mét tin tøc hoµn chØnh tõ ngêi göi ®Õn ngêi nhËn thêng cã tõ hai hay nhiÒu c¬ së Bu chÝnh ViÔn th«ng tham gia, mçi c¬ së chØ thùc hiÖn mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh cña qu¸ tr×nh truyÒn ®a tin tøc hoµn chØnh ®ã. §©y lµ ®Æc ®iÓm quan träng nhÊt chi phèi ®Õn c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý ho¹t ®éng Bu chÝnh ViÔn th«ng. Qu¸ tr×nh truyÒn ®a tin tøc tõ ngêi göi ®Õn ngêi nhËn ®îc thÓ hiÖn nh sau: Ngêi göi mang tin tøc cña m×nh ®Õn c¬ së Bu ®iÖn hoÆc th«ng qua hÖ thèng th«ng tin thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®Ó yªu cÇu c¬ së Bu ®iÖn chuyÓn cho ngêi nhËn. T¹i c¬ së Bu ®iÖn c¸c tin tøc ®îc sö lý nghiÖp vô (chia nhËn, ph©n híng...) sau ®ã ®îc chuyÓn trªn ®êng truyÒn vµ tiÕp tôc qua c¸c giai ®o¹n sö lý qua giai ®o¹n sö lý ®Õn, råi ®Õn tay ngêi nhËn. Tuú thuéc vµo vÞ trÝ cña ngêi göi vµ ngêi nhËn tin mµ cã nh÷ng tin tøc ph¶i qua mét hoÆc hai... giai ®o¹n qu¸ giang vµ cã nh÷ng tin tøc kh«ng ph¶i qua giai ®o¹n qu¸ giang nµo. Trong qu¸ tr×nh truyÒn ®a tin tøc ViÔn th«ng cã nhiÒu c¬ së Bu ®iÖn tham gia, cã thÓ nãi qu¸ tr×nh truyÒn ®a tin tøc tr¶i dµi trªn mét phÇn kh«ng gian réng lín, kh¸c víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm thêng giíi h¹n trong ph¹m vi ph©n xëng, doanh nghiÖp... Trong Bu chÝnh ViÔn th«ng c¸c ®¬n vÞ tham gia vµo qu¸ tr×nh truyÒn ®a tin tøc cã hoµng v¨n ga 19 khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n kho¸ luËn tèt nghiÖp thÓ ë c¸c x· kh¸c nhau, c¸c tØnh kh¸c nhau, cã thÓ lµ c¸c níc kh¸c nhau. §©y lµ mét ®Æc ®iÓm quan träng mµ ngêi lµm c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý trong ngµnh Bu chÝnh ViÔn th«ng ph¶i ®Æc biÖt chó ý. Trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm hoµn chØnh mçi c¬ së Bu chÝnh ViÔn th«ng thêng chØ lµm mét nhiÖm vô hoÆc "giai ®o¹n ®i" hoÆc "giai ®o¹n ®Õn" hoÆc "giai ®o¹n qu¸ giang". Do vËy ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng tin tøc truyÒn ®a cÇn ph¶i cã qui ®Þnh thèng nhÊt vÒ thÓ lÖ thñ tôc, khai th¸c c¸c dÞch vô Bu chÝnh ViÔn th«ng, qui tr×nh khai th¸c, b¶o dìng thiÕt bÞ th«ng tin, chÝnh s¸ch ®Çu t ph¸t triÓn m¹ng líi mét c¸ch phï hîp, thèng nhÊt vÒ ®µo t¹o c¸n bé, cÇn cã sù phèi hîp rÊt chÆt chÏ vÒ kü thuËt, nghiÖp vô, lao ®éng trªn ph¹m vi rÊt réng lín, trªn qui m« c¶ níc vµ më réng ra ph¹m vi thÕ giíi. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái sù thèng nhÊt vµ tÝnh kû luËt cao trong viÖc ®¶m b¶o kü thuËt m¹ng líi, sù thèng nhÊt vÒ nghiÖp vô trong tæ chøc khai th¸c; ®ßi hái ph¶i cã sù chØ huy thèng nhÊt tõ trung t©m vµ sù g¾n bã ho¹t ®éng Bu chÝnh ViÔn th«ng trong níc vµ quèc tÕ. Trong Bu chÝnh ViÔn th«ng tån t¹i hai kh¸i niÖm vÒ s¶n phÈm ®ã lµ: + S¶n phÈm hoµn chØnh lµ kÕt qu¶ cã Ých cuèi cïng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña tÊt c¶ c¸c c¬ së Bu chÝnh ViÔn th«ng vÒ viÖc truyÒn ®a mét lo¹i tin tøc hoµn chØnh nµo ®ã tõ ngêi göi ®Õn ngêi nhËn nh truyÒn ®a th tõ, bøc ®iÖn b¸o, ®iÖn tho¹i, Fax... tõ ngêi göi ®Õn ngêi nhËn. + S¶n phÈm c«ng ®o¹n lµ kÕt qu¶ cã Ých trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña tõng c¬ së Bu chÝnh ViÔn th«ng vÒ truyÒn ®a tin tøc ë mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoµn chØnh. Cã nhiÒu c¬ së Bu chÝnh ViÔn th«ng tham gia vµo qu¸ tr×nh truyÒn ®a tin tøc hoµn chØnh, trong khi ®ã viÖc thanh to¸n cíc chØ diÔn ra ë mét n¬i thêng lµ n¬i chÊp nhËn tin tøc ®i. Nh c¬ s¬ Bu chÝnh ViÔn th«ng thu cíc chÊp nhËn Bu phÈm, bu kiÖn, th chuyÓn tiÒn, ®iÖn chuyÓn tiÒn trong Bu chÝnh, cíc ®iÖn tho¹i ®îc ë thuª bao chñ gäi trong ViÔn th«ng. ChÝnh do ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt nµy trong giai ®o¹n hiÖn nay, toµn khèi th«ng tin ph¶i thùc hiÖn h¹ch to¸n tËp trung. Toµn bé doanh thu ®îc tËp trung vÒ mét mèi, chi phÝ c©n ®èi tõ mét nguån. Nh÷ng ®¬n vÞ cã doanh thu, lîi nhuËn cao hç trî cho c¸c ®¬n vÞ cã doanh thu thÊp. Khi thùc hiÖn h¹ch to¸n tËp trung cÇn ph¶i quan t©m gi¶i quyÕt tèt c¸c m©u thuÉn n¶y sinh. Doanh thu cíc lµ doanh thu cña ngµnh mµ c¬ së Bu chÝnh ViÔn th«ng thu hé. Do vËy cÇn ph¶i ph©n chia doanh thu cíc Bu chÝnh ViÔn th«ng nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh kÕt qu¶ c«ng t¸c cña mçi c¬ së Bu chÝnh ViÔn th«ng díi d¹ng gi¸ trÞ. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph©n chia nh thÕ nµo, theo nguyªn t¾c nµo ®Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c¬ së Bu chÝnh ViÔn th«ng nh»m khuyÕn khÝch c¸c c¬ së lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ ®éng viªn c¸c c¬ së yÕu kÐm kh¾c phôc khã kh¨n. §Æc ®iÓm nµy nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp Bu chÝnh ViÔn th«ng trong c¶ níc bëi v× qu¸ tr×nh truyÒn ®a tin tøc thêng diÔn ra tõ hai hay nhiÒu c¬ së Bu chÝnh ViÔn th«ng tham gia mµ mçi c¬ së chØ thùc hiÖn mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh cña qu¸ tr×nh truyÒn ®a tin tøc hoµn chØnh ®ã mµ viÖc thanh to¸n cíc chØ diÔn ra ë mét n¬i thêng lµ n¬i chÊp nhËn tin tøc ®i. ChÝnh do ®Æc ®iÓm nµy trong giai ®o¹n hiÖn nay Tæng c«ng ty thêng giao kÕ ho¹ch cho tõng ®¬n vÞ vµ thùc hiÖn h¹ch to¸n tËp trung trong toµn Tæng c«ng ty vµ cã sù hç trî cho c¸c ®¬n vÞ cã doanh thu thÊp nh Bu ®iÖn Hµ Giang. 1.1.3. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm Trong ho¹t ®éng Bu chÝnh ViÔn th«ng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh tiªu thô, hay nãi c¸ch kh¸c qu¸ tr×nh tiªu thô trïng víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Hay nãi c¸ch kh¸c hiÖu qu¶ cã Ých cña qu¸ tr×nh truyÒn ®a tin tøc ®îc tiªu thô ngay trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. hoµng v¨n ga 20 khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n
- Xem thêm -