Tài liệu Giải pháp hoàn thiện hệ thống thanh toán trực tuyến tại website 188epay

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 1
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

i TÓM LƢỢC Thương mại điện tử (TMĐT) trên thế giới đang có xu hướng phát triển mạnh, con người có thể ngồi tại nhà để mua sắm mọi thứ theo ý muốn, cả người mua và người bán đều tiết kiệm được nhiều chi phí, thời gian. TMĐT phát triển kéo theo sự ra đời của các loại hình thanh toán trực tuyến hỗ trợ hữu ích. Với khả năng thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến là một trong những bước khởi đầu thiết yếu để xúc tiến thương mại điện tử phát triển. Việc triển khai các hoạt động thanh toán trực tuyến nhằm tiết giảm tối đa thời gian, nhân lực là một biện pháp đang được nhiều doanh nghiệp tìm đến để tiết giảm tối đa chí phí trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay. Trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ trực tuyến Nencer, tôi đã được tìm hiểu về hoạt động, các sản phẩm, dịch vụ và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động nơi đây. Bên cạnh đó, việc vận dụng các kiến thức đã học về Thương mại điện tử vào các tình huống thực tế của Công ty Nencer đã giúp tôi rất nhiều trong việc tìm kiếm thông tin, và đề xuất đề tài nghiên cứu phù hợp với quá trình làm khóa luận sau này. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về lĩnh vực này tuy nhiên chưa có đề tài nào nghiên cứu về “Giải pháp hoàn thiện hệ thống thanh toán trực tuyến tại website 188epay.com”. Vì vậy, tôi mạnh dạn chọn đó làm đề tài luận văn của mình. ii LỜI CẢM ƠN Thực tập chính là chiếc cầu nối giúp sinh viên năm cuối làm quen với môi trường, phong cách làm việc của các doanh nghiệp và đồng thời là bước đệm cho quá trình làm việc sau này của sinh viên. Thời gian thực tập là lúc để sinh viên có được những trải nghiệm thực tế đáng quý nhất về chuyên ngành mà mình theo học, chuẩn bị bước đi tiếp theo trên con đường sự nghiệp, xác định xem khả năng của mình phù hợp với môi trường nào nhất hoặc phù hợp với lĩnh vực làm việc nào nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Tuyết Mai đã hướng dẫn để hoàn thành bài báo cáo. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến tập thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ trực tuyến Nencer đã cho phép tôi tham gia vào dự án, tạo điều kiện thuận lợi nhất, và luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập. Hà Nội, tháng 11 năm 2013 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Lan iii MỤC LỤC TÓM LƢỢC .................................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................ii MỤC LỤC .................................................................................................................... iii DANH MỤC HÌNH VẼ ................................................................................................. v DANH MỤC BIỂU ĐỒ ................................................................................................ vi PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN ............................................................................................................... 3 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN ..................................................................................3 1.1.1 Khái niệm chung .................................................................................................3 1.1.2 Khái niệm hệ thống thanh toán trực tuyến ......................................................3 1.1.3 Các hình thức thanh toán trực tuyến................................................................ 4 1.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN ......5 1.2.1 Các điều kiện để xây dựng hệ thống thanh toán trực tuyến ............................. 5 1.2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng tới việc xây dựng hệ thống thanh toán trực tuyến .7 1.2.3 Các bƣớc xây dựng hệ thống thanh toán .......................................................... 9 1.3 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU....................................................... 10 1.3.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới ...............................................10 1.3.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nƣớc .................................................12 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI WEBSITE 188EPAY.COM............................................................................................................. 15 2.1 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ ..............................................15 2.1.1 Phƣơng pháp thu thập dữ liệu sơ cấp ............................................................. 15 2.1.2 Phƣơng pháp thu thập dữ liệu thứ cấp ........................................................... 16 2.2 CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU ............................ 16 2.2.1 Phƣơng pháp định lƣợng .................................................................................16 2.2.2 Phƣơng pháp định tính ....................................................................................17 2.3 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN THỰC TRẠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG THANH TOÁN TẠI WEBSITE 188EPAY.COM ......................................................................................... 17 2.3.1 Tổng quan tình hình liên quan đến thực trạng xây dựng hệ thống thanh toán…………. ...............................................................................................................17 iv 2.3.2 Ảnh hƣởng của các yếu tố môi trƣờng bên ngoài đến việc xây dựng hệ thống thanh toán tại website 188epay.com ................................................................ 18 2.3.3 Ảnh hƣởng của các yếu tố môi trƣờng bên trong đến việc xây dựng hệ thống thanh toán tại website 188epay.com ................................................................ 20 2.4 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU .................................................22 2.4.1 Kết quả phân tích và xử lý dữ liệu thứ cấp ....................................................22 2.4.2 Kết quả phân tích và xử lý dữ liệu sơ cấp ...................................................... 24 CHƢƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TRONG THIẾT KẾ WEBSITE 188EPAY.COM CỦA CÔNG TY NENCER .......................................... 26 3.1 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TRONG THIẾT KẾ WEBSITE 188EPAY.COM CỦA NENCER .............................................................. 26 3.1.1 Những kết quả đạt đƣợc...................................................................................26 3.1.2 Những tồn tại chƣa giải quyết .........................................................................28 3.1.3 Nguyên nhân của những tồn tại ......................................................................28 3.1.4 Những hạn chế của nghiên cứu và những vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo………. ...................................................................................................................29 3.2 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT .............................. 29 3.2.1 Dự báo tình hình trong thời gian tới ............................................................... 29 3.2.2 Định hƣớng phát triển của Công ty ................................................................ 30 3.2.3 Phạm vi giải quyết ............................................................................................ 30 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TRONG THIẾT KẾ WEBSITE 188EPAY.COM CỦA NENCER ...31 3.3.1 Tăng cƣờng các hoạt động bảo mật, an toàn thông tin ...................................31 3.3.2 Đầu tƣ cơ sở hạ tầng kĩ thuật và khoa học công nghệ...................................32 3.3.3 Tạo lập uy tín với các đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến ....33 3.3.4 Tăng cƣờng đào tạo đội ngũ kỹ thuật ............................................................. 34 3.3.5 Hỗ trợ bồi dƣỡng đội ngũ nhân viên ............................................................... 34 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA Ý KIẾN PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU SƠ CẤP v DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Giao diện website 188epay.com Hình 2: Giao diện website 188epay.com Hình 3: Kết quả xử lý câu 1 của phiếu điều tra (sử dụng SPSS) Hình 4: Kết quả xử lý câu 2 của phiếu điều tra (sử dụng SPSS) Hình 5: Kết quả xử lý câu 3 của phiếu điều tra (sử dụng SPSS) Hình 6: Kết quả xử lý câu 4 của phiếu điều tra (sử dụng SPSS) Hình 7: Kết quả xử lý câu 5 của phiếu điều tra (sử dụng SPSS) Hình 8: Kết quả xử lý câu 6 của phiếu điều tra (sử dụng SPSS) Hình 9: Kết quả xử lý câu 7 của phiếu điều tra (sử dụng SPSS) Hình 10: Kết quả xử lý câu 8 của phiếu điều tra (sử dụng SPSS) Hình 11: Kết quả xử lý câu 9 của phiếu điều tra (sử dụng SPSS) Hình 12: Kết quả xử lý câu 10 của phiếu điều tra (sử dụng SPSS) vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Dịch vụ của website đang hoạt động hiệu quả và thu hút nhiều khách hàng 5 Biểu đồ 2: Hiệu quả hoạt động của các dịch vụ hiện nay ............................................... 6 Biểu đồ 3: Định hướng đầu tư và phát triển của 188epay.com ....................................... 7 Biểu đồ 4: Hiệu quả quảng bá website 188epay.com và các dịch vụ hiện nay ............... 8 Biểu đồ 5: Đánh giá về giao diện website 188epay.com ................................................. 9 Biểu đồ 6: Đối tượng nên hướng tới .............................................................................. 10 Biểu đồ 7: Trình độ cán bộ chuyên trách làm việc trực tiếp với hệ thống thanh toán trực tuyến ....................................................................................................................... 11 Biểu đồ 8: Các bước để thực hiện giao dịch .................................................................. 12 Biểu đồ 9: Cách thức nạp tiền vào ví điện tử được sử dụng nhiều nhất ........................ 13 Biểu đồ 10: Đánh giá chế độ bảo mật của website 188epay.com ................................. 14 1 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong thời đại bùng nổ thông tin, khi Internet ngày càng không thể thiếu trong đời sống con người, giá nhân công, thuê mặt bằng ngày càng đắt đỏ thì thương mại điện tử (TMĐT) đang trở thành sự lựa chọn tối ưu của nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Thương mại điện tử (TMĐT) ngày càng chiếm một vị trí xứng đáng trong hoạt động kinh tế thương mại ở Việt Nam. TMĐT đã góp phần quan trọng thúc đẩy thương mại và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sau vào nền kinh tế thế giới. Nhờ ứng dụng TMĐT, các doanh nghiệp có thể dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận những thông tin quan trọng liên quan tới thị trường, sản phẩm, các quy định pháp lý, tài chính, thiết lập và duy trì các mối liên hệ với khách hàng và đối tác khách hàng hiệu quả hơn. Một trong những phương thức giúp hỗ trợ TMĐT phát triển chính là việc áp dụng các hệ thống thanh toán trực tuyến vào bán hàng online. Nhờ có các hệ thống thanh toán trực tuyến này mà việc bán hàng qua mạng trở nên đơn giản và thuận tiện hơn rất nhiều. Thay vì khách hàng phải bỏ thời gian, công sức và những chi phí dịch vụ lớn cho sản phẩm đặt mua của mình thì với hệ thống thanh toán trực tuyến, chỉ cần những cú nhấp chuột, giao dịch sẽ được thực hiện với khoản chi phí ít tốn kém nhất. Hơn nữa, mặt hàng mà 188epay.com kinh doanh chủ yếu là nạp tiền điện thoại, thẻ game, việc áp dụng hệ thống thanh toán trực tuyến là vô cùng thiết yếu. Do đặc thù của sản phẩm, với phương thức thanh toán trực tuyến, khách hàng sẽ được đáp ứng nhu cầu của mình một cách nhanh chóng, giảm thiểu tối đa các khoản chi phí không cần thiết. Là một website mới, việc xây dựng hệ thống thanh toán trực tuyến tại 188epay.com vẫn còn những hạn chế nhất định. Qua đề tài nghiên cứu này, tôi mong muốn sẽ phân tích, đánh giá được thực trạng hệ thống thanh toán mà 188epay.com đang áp dụng, đồng thời nghiên cứu và đưa ra được những giải pháp hữu hiệu góp phần hoàn thiện hệ thống thanh toán trực tuyến của website 188epay.com Xác định và tuyên bố vấn đề Qua quá trình thực tập và tìm hiểu các hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ trực tuyến NENCER, đặc biết là qua website 2 188epay.com – một trong những website được thiết kế và tạo lập bởi NENCER, tôi được biết đến khái niệm thanh toán trực tuyến, thấy được những lợi ích mà nó có thể mang lại cho Công ty NENCER nói chung, cũng như website 188epay.com nói riêng và tôi đã quyết định lựa chọn đề tài cho luận văn của mình: “Giải pháp hoàn thiện hệ thống thanh toán trực tuyến tại website 188epay.com”. Các mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hệ thống thanh toán trực tuyến - Khảo sát và đánh giá việc triển khai hệ thống thanh toán trực tuyến tại website 188epay.com - Căn cứ vào cơ sở lý luận và phân tích, đưa ra hệ thống giải pháp cho việc hoàn thiện hệ thống thanh toán trực tuyến tại website 188epay.com Phạm vi nghiên cứu Là một đề tài nghiên cứu luận văn của sinh viên nên phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ mang tầm vi mô, giới hạn chỉ trong một doanh nghiệp và trong giới hạn khoảng thời gian ngắn hạn - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống thanh toán trực tuyến tại website 188epay.com - Phạm vi nghiên cứu của đề tài là hoạt động kinh doanh trực tuyến của website 188epay.com - Thời gian: Thời gian làm luận văn Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu, tóm tắt, mục lục, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn tốt nghiệp bao gồm ba chương sau: Chƣơng 1: Một số lý luận cơ bản về hệ thống thanh toán trực tuyến Chƣơng 2: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng hệ thống thanh toán trực tuyến tại website 188epay.com Chƣơng 3: Các kết luận và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống thanh toán trực tuyến trong thiết kế website 188epay.com của Công ty NENCER 3 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Khái niệm chung Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), "Thương mại điện tử bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được mua bán và thanh toán trên mạng Internet, nhưng được giao nhận một cách hữu hình, cả các sản phẩm giao nhận cũng như những thông tin số hoá thông qua mạng Internet". Theo wikipedia.org, ta có thể đưa ra các khái niệm: - Thanh toán: là thuật ngữ ngắn gọn mô tả việc chuyển giao các phương tiện tài chính từ một bên sang một bên khác. Tiền là phương tiện thực hiện trao đổi hàng hóa, đồng thời là việc kết thúc quá trình trao đổi. Lúc này tiền thực hiện chức năng phương tiện thanh toán. Sự vận động của tiền tệ có thể tách rời hay độc lập tương đối với sự vận động của hàng hoá. - Hệ thống thanh toán: là một tập hợp các phần tử của quá trình thanh toán như con người, máy móc, thông tin, dữ liệu, các phương pháp xử lí, các quy tắc và quy trình xử lí của thanh toán. Trong hệ thống, các phần tử tương tác với nhau và cùng hoạt động để hướng tới mục đích chung. - Thanh toán điện tử theo nghĩa rộng là việc thanh toán tiền thông qua các thông điệp điện tử thay cho việc trao tay tiền mặt, theo nghĩa hẹp: thanh toán điện tử là việc thanh toán không dùng tiền mặt dựa trên các phương thức và phương tiện điện tử như thanh toán thẻ, séc điện tử, chuyển khoản và chuyển tiền điện tử. - Thanh toán trực tuyến là một hình thức của thanh toán điện tử, có thể hiều là việc trả tiền và nhận tiền hàng cho các hàng hóa và dịch vụ được mua bán trên Internet. 1.1.2 Khái niệm hệ thống thanh toán trực tuyến - Hệ thống thanh toán trực tuyến là hệ thống cung cấp các dịch vụ thanh toán trực tuyến đến khách hàng. Hệ thống thanh toán trực tuyến mang đầy đủ tính chất của một hệ thống thanh toán. Nó cũng bao gồm tập hợp các phần tử của quá trình thanh toán như con người, 4 máy móc, thông tin, dữ liệu, các quy tắc và quy trình xử lý. Tuy nhiên, những phần tử này mang đặc trưng riêng của hình thức thanh toán trực tuyến. - Thương mại điện tử (TMĐT) đã và đang phát triển với một tốc độ chóng mặt và ngày càng khẳng định được vị trí không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, tại bất kỳ đâu, vào bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đặt mua những món hàng mà chúng ta muốn, thông qua các thiết bị điện tử thông minh. Khách hàng chủ chốt của nó là những người nhạy cảm về giá, luôn muốn mua đồ qua mạng vì giá hời hơn, được nhiều khuyến mãi hơn. Việc hình thành các hệ thống thanh toán trực tuyến tích hợp là một xu thế thiết yếu và đem lại những bước tiến lớn trên con đường thành công của nhiều doanh nghiệp. 1.1.3 Các hình thức thanh toán trực tuyến - Thanh toán trực tuyến qua các đơn vị trung gian như Ngân Lượng, Bảo Kim Đây là hai cổng thanh toán trực tuyến có độ an toàn và đáng tin cậy cao ở Việt Nam hiện nay. Cổng thanh toán Ngân Lượng: NgânLượng.vn là Ví điện tử và Cổng Thanh toán Trực tuyến (TTTT) chuyên dùng cho Thương mại Điện tử (TMĐT) tiên phong và hàng đầu tại Việt Nam, cả về sản phẩm dịch vụ, độ phủ thị trường và lưu lượng thanh toán. Phát huy kinh nghiệm về TMĐT từ liên doanh ChợĐiệnTử-eBay, nó cho phép các cá nhân và doanh nghiệp gửi và nhận tiền thanh toán trên Internet ngay tức thì một cách an toàn, tiện lợi. NgânLượng.vn hoạt động theo mô hình ví điện tử, theo đó người dùng đăng ký tài khoản loại cá nhân hoặc doanh nghiệp với 3 chức năng chính là: Nạp tiền, Rút tiền và Thanh toán; tất cả đều hoàn toàn trực tuyến thông qua thẻ nội địa hoặc quốc tế, tài khoản ngân hàng hoặc các hình thức tiện dụng khác. Nguồn vốn đầu tư từ các tập đoàn hàng đầu thế giới như IDG (Mỹ), SoftBank (Nhật) và eBay (Mỹ) giúp NgânLượng.vn có khả năng đảm bảo tài chính cho toàn bộ các giao dịch TTTT tại VN. Tôn chỉ hoạt động của NgânLượng.vn là thuận lợi hóa việc nhận tiền thanh toán và quay vòng vốn cho cộng đồng thương nhân bán hàng trực tuyến tại VN. Khác với trước đây khi TTTT là cụm từ “xa xỉ” vốn chỉ khả thi với các doanh nghiệp lớn (như Vietnam Airlines, JetStar Pacific...) thì nay từ cá nhân cho đến doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các sàn giao dịch TMĐT đều có thể dễ dàng tích hợp chức năng TTTT vào Forum, Blog, Rao vặt hay Website bán hàng chỉ sau 5 phút đến 4 giờ làm 5 việc, hoàn toàn miễn phí. Để làm được điều này, NgânLượng.vn đã xây dựng hệ thống liên thông trực tiếp với hầu hết các ngân hàng và tổ chức tài chính bao gồm Vietcombank, Techcombank, Vietinbank, Đông Á, VIB, SHB, Visa/Master, VinaPhone, MobiFone… nhanh chóng trở thành công cụ TTTT phổ biến nhất được chấp nhận tại hàng nghìn website trong đó có các thương hiệu hàng đầu như ChợĐiệnTử.vn, Nguyễn Kim, VietTel, VTC, FPT… Đặc biệt đây còn là công cụ thanh toán duy nhất để nhập hàng xuyên biên giới từ 40 quốc gia về VN thông qua eBay.vn. Cổng thanh toán trực tuyến Bảo Kim trực thuộc Công ty Cổ phần TMĐT Bảo Kim, đơn vị chủ quản là Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam. Được thành lập tháng 07/2010 và được xây dựng theo mô hình hệ thống thanh toán Paypal, Moneybookers, ... phục vụ thanh toán trực tuyến tại Việt Nam. Bảo Kim đóng vai trò là cầu nối giữa người mua và người bán hỗ trợ Thanh toán trực tuyến và Chuyển tiền trực tuyến giữa hai bên. Đặc biệt Bảo Kim là Cổng thanh toán đầu tiên tại Việt Nam phân phối mã thẻ thanh toán trả trước Visa Rev. - Thanh toán trực tiếp qua cổng ngân hàng: Đây là dịch vụ một số ngân hàng đã mở ra để thuận tiện cho việc thanh toán, cho phép chủ thẻ mua hàng tại các website đã kết nối với ngân hàng thực hiện thanh toán trực tuyến qua kênh Internet Banking/ SMS Banking/ Mobile Banking. - Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, thẻ game…: là hình thức thông dụng hiện nay của rất nhiều website cung cấp dịch vụ trực tuyến. - Thanh toán bằng SMS qua đầu số dịch vụ: là phương thức giúp khách hàng thanh toán nhanh chóng, tiện lợi cho chủ website chỉ bằng một tin nhắn điện thoại. Với mỗi đầu số dịch vụ khác nhau tương ứng với số tiền cũng như đại diện cho một loại hình dịch vụ khác nhau. 1.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN 1.2.1 Các điều kiện để xây dựng hệ thống thanh toán trực tuyến Các yếu tố cơ bản của hệ thống thanh toán trực tuyến là: Công nghệ , Nhân lực, Vốn – Tài chính. 1.2.1.1 Công nghệ - Áp dụng tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến là một trong những yếu tố không thể thiếu trong lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) nói chung và trong hoạt động thanh 6 toán trực tuyến nói riêng. Từ khâu xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật phù hợp, đến việc thiết lập hệ thống thông tin, lựa chọn phần mềm và các biện pháp bảo mật an toàn đều là những bước vô cùng quan trọng và luôn phải được ưu tiên hàng đầu. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, yếu tố công nghệ nắm giữ một tầm ảnh hưởng lớn tới sự phát triển, thành bại của một doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực, và thanh toán trực tuyến cũng không ngoại lệ. - Việc đầu tư vào công nghệ là thiết yếu và đóng một vai trò chủ chốt trong việc tạo ra được một thế mạnh từ nguồn lực bên trong doanh nghiệp. Tạo những lợi thế cạnh tranh về công nghệ tiên tiến và tương thích với hệ thống thanh toán trực tuyến của doanh nghiệp mình. 1.2.1.2 Nhân lực - Phát triển nguồn nhân lực cũng là một trong những bước đặc biệt quan trọng để giúp doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống thanh toán trực tuyến. - Khác với thương mại truyền thống, TMĐT là phương thức thương mại “dựa trên công nghệ” (Technology-based Commerce), ở đây là dựa trên công nghệ thông tin-truyền thông (CNTT-TT). Chính sự phát triển ứng dụng của CNTT trong các ngành kinh tế dẫn tới sự ra đời của TMĐT , cùng với sự hoàn thiện của CNTT-TT, khả năng ứng dụng của TMĐT ngày càng mở rộng, ra đời các kênh kinh doanh mới, mô hình kinh doanh mới. Trong TMĐT đan xen các yêu cầu về kỹ năng và kiến thức công nghệ, quản lý kinh tế, khoa học xã hội và hành vi. TMĐT được tiến hành trong môi trường điện tử và dựa trên những nguyên tắc, yêu cầu riêng (về giao dịch thanh toán, về an toàn bảo mật, về hành lang pháp lý, về khiếu nại, tranh chấp…). Điều này đòi hỏi những người lao động trực tiếp cũng như những người quản lý kinh doanh phải hiểu rõ các thao tác kỹ thuật và nguyên tắc thực hiện kinh doanh trực tuyến. Vì vậy những người làm TMĐT cần phải nắm vững những vấn đề liên quan đến thương mại và cả công nghệ thông tin. - Hệ thống thanh toán trực tuyến cũng là 1 phần của thương mại điện tử và giải quyết vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuyên môn là 1 vấn đề luôn luôn cần đặt sự quan tâm lớn. Một đội ngũ nhân viên với kĩ năng nghiệp vụ tốt, khả năng nắm bắt và xử lí tính huống nhạy bén, bắt kịp với tiến độ phát triển của tình hình thương mại điện tử trong nước cũng như trên thế giới sẽ là một thế mạnh lớn giúp doanh nghiệp phát triển đúng hướng. 7 1.2.1.3 Vốn – Tài chính - Từ trước đến nay, vốn – tài chính luôn là điều kiện cần để 1 doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Một hệ thống thanh toán trực tuyến cũng vậy. Hệ thống muốn được thiết lập, muốn vận hành điều trước tiên là cần nguồn vốn bỏ ra. Từ việc xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật, đến đầu tư lắp đặt hệ thống, cài đặt phần mềm đến đào tạo nhân lực, quản lí hệ thống và các vấn đề liên quan đến hệ thống đều cần phải được đầu tư vốn. Nhưng đầu tư như thế nào cho hợp lí, vừa tiết kiệm chi phí tối đa lại đem lại những hiệu quả cao nhất là một bài toán khó đối với mỗi doanh nghiệp. Cần phải có những kế hoạch về chi phí chi tiết, rõ ràng và đặc biệt là phù hợp với tình hình doanh nghiệp cũng như đáp ứng được yêu cầu của công việc. Nguồn vốn được phân bổ hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp hợp lí hóa trong đầu tư, chi tiêu, giúp lợi nhuận thu được một cách tối đa, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Ba yếu tố của 1 hệ thống thanh toán trực tuyến: Công nghệ, Nhân lực, Vốn – Tài chính luôn gắn liền và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nhân lực phải nắm rõ được về Công nghệ, để vận hành được hiệu quả nguồn Công nghệ đó thì nguồn nhân lực phải phù hợp về trình độ và được chuẩn bị các kĩ năng cần thiết nhất. Muốn xây dựng 2 yếu tố Công nghệ và Nhân lực thì cần phải có nguồn Vốn thích hợp. Ba yếu tố nằm trong hệ thống tạo thành một thể thống nhất, giúp hệ thống tồn tại và hoạt động. Nhà quản lí cần phải có những chính sách tốt để quản lí việc sử dụng cũng như thiết lập mối quan hệ tương tác hợp lí giữa các yếu tố này. Điều này sẽ giúp hệ thống hoạt động tốt và mang lại những hiệu quả cao. 1.2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng tới việc xây dựng hệ thống thanh toán trực tuyến 1.2.2.1 Pháp luật Thanh toán không dùng tiền mặt nói chung (TTKDTM) và thanh toán trực tuyến (TTTT) nói riêng là những loại hình cung cấp dịch vụ lợi ích cho khách hàng, nó chịu ảnh hưởng rất lớn của pháp luật. Chỉ một thay đổi nhỏ của pháp luật sẽ tạo cơ hội và thách thức lớn cho doanh nghiệp, nếu như doanh nghiệp không kịp thời thay đổi sẽ mất uy tín với khách hàng từ đó hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng bị ảnh huởng và kém hiệu quả. Chính vì vậy mà công tác TTKDTM nói chung và TTTT nói riêng phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định, chế độ, thể lệ đặt ra trong thanh toán do các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Nếu thực hiện tốt công tác này sẽ hạn chế được 8 sai lầm, không gây thất thoát vốn cho ngân hàng cũng như doanh nghiệp. Hơn nữa, trong việc ban hành các qui chế, chế độ, thể lệ hay thông tư hướng dẫn thi hành nếu không sát thực, linh hoạt cũng gây nhiều trở ngại cho khách hàng cũng như cho ngân hàng và doanh nghiệp trong thanh toán. Bởi lẽ, khách hàng sử dụng các phương tiện thanh toán nhờ tính ưu việt của nó: nhanh chóng, tiện ích, chính xác, lệ phí phải chăng…nhưng đôi khi chính những thủ tục, chế độ, thể lệ quá cứng nhắc sẽ gây trở ngại cho khách hàng trong công tác thanh toán. Ngoài ra, thông qua TTKDTM nói chung và TTTT nói riêng giúp cho Nhà nước và các nhà quản lý tiền tệ thực hiện được vai trò của mình khi các quyết định đưa ra theo kịp với những biến động của nền kinh tế, nó sẽ thúc đẩy công tác thanh toán phát triển và tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển tiến tới hoà nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. 1.2.2.2 Kinh tế Trong nền kinh tế tự do, khách hàng lựa chọn bất kỳ thể thức thanh toán nào dù là tiền mặt hay không đều tính đến hiệu quả kinh tế. Họ quan tâm đến hiệu quả kinh tế bởi lẽ khi họ sử dụng bất kỳ thể thức nào thì yếu tố đầu tiên họ quan tâm đến đó là chi phí bỏ ra và chỉ khi nào liên quan đến thanh toán ít hơn họ sẽ lựa chọn. Đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thể thức TTKDTM nói chung và TTTT nói riêng đã giảm được chi phí đáng kể cho khách hàng trong việc kiểm đếm, vận chuyển, bảo quản …hơn nữa họ chỉ phải mất một chi phí rất nhỏ khi sử dụng những thể thức thanh toán đó. Như vậy với lệ phí phải chăng, thuận tiện, thời gian thanh toán nhanh chóng chắc chắn khách hàng sẽ đến với doanh nghiệp có áp dụng hệ thống thanh toán trực tuyến nhiều hơn. Ngược lại, với mức chi phí quá cao chắc chắn khách hàng sẽ không lựa chọn những thể thức thanh toán đó. 1.2.2.3 Khoa học công nghệ Trong những năm gần đây, sự phát triển của khoa học và thông tin đã tạo ra một bước tiến nhảy vọt trong thanh toán giúp cho quá trình thanh toán được mở rộng và phát triển, nó xoá đi mọi khoảng cách về thời gian, không gian, độ chính xác và an toàn cao. Hiện nay với sự tiến bộ của khoa học công nghệ hiện đại và được áp dụng vào công tác thanh toán trực tuyến đã dần cải tiến và hoàn thiện với mục đích thoả 9 mãn nhu cầu của khách hàng. Khoa học công nghệ hiện đại, hệ thống thanh toán trực tuyến mới phát huy hết vai trò của nó. 1.2.2.4 Con người Trong mọi hoạt động, yếu tố con người luôn được chú trọng và đặt mục tiêu quan tâm hàng đầu.Con người là yếu tố quyết định trong bất cứ hoạt động kinh tế xã hội nào, trong hoạt động thanh toán cũng vậy. Chính vì thế trong hệ thống thanh toán trực tuyến, thì yếu tố tiên quyết đó là phải biết cách thức vận hành và sử dụng nó, tức yếu tố con người phải được đề cập tới. Về phía doanh nghiệp: Đó là một đội ngũ cán bộ nhân viên trực tiếp thực hiện quy trình thanh toán cho khách hàng. Cán bộ đòi hỏi phải là những người có trình độ, năng lực chuyên môn sâu, phẩm chất đạo đức tốt, thái độ phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình. Ngoài việc hiểu biết các hoạt động của hệ thống nói chung và các chế độ về công tác thanh toán nói riêng, người làm công tác thanh toán phải nắm vững pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, ngành. Đồng thời phải có kiến thức và sử dụng thành thạo vi tính, tin học. Chính vì con người có một vai trò quan trọng trong việc thu hút một khối lượng lớn khách hàng tham gia vào quá trình thanh toán trực tuyến, nên khi thực hiện thanh toán, các cán bộ nghiệp vụ chính là cầu nối giữa các bên tham gia thanh toán. Về phía khách hàng: Do thói quen tiêu dùng của người dân có ảnh hưởng đến công tác thanh toán. Khi người dân có thói quen chi trả trực tiếp bằng tiền mặt thì rõ ràng công tác thanh toán trực tuyến giảm xuống và kém hiệu quả. Nói tóm lại: việc nắm vững cơ sở lý luận, nội dung ý nghĩa của thanh toán trực tuyến để có những biện pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng của hoạt động doanh nghiệp sẽ giúp cho hệ thống thanh toán trực tuyến hoàn thiện hơn đóng góp vào sự thành công chung của doanh nghiệp. 1.2.3 Các bƣớc xây dựng hệ thống thanh toán Bƣớc 1: Lựa chọn các hình thức thanh toán cho hệ thống thanh toán trực tuyến. Việc phân tích, tìm hiểu và lựa chọn ra những phương thức thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp và có khả năng đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp là bước đầu tiên cần phải thực hiện. Nó mang tính quyết định đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thanh toán trực tuyến của doanh nghiệp sau này. Cần phải thận trọng và đánh 10 giá kĩ càng mức độ ứng dụng và những lợi ích mà hình thức đó sẽ mang lại cho doanh nghiệp và khách hàng. Bƣớc 2: Liên kết với bên thứ 3 trong hoạt động thanh toán trực tuyến. Sau khi đã xác định được những phương thức thanh toán trực tuyến sẽ áp dụng, doanh nghiệp cần phải thiết lập mối quan hệ vững chắc với bên thứ 3. Có thể là các ngân hàng uy tín, các cổng thương mại điện tử có độ tin cậy cao… Tùy theo hình thức thanh toán mà tính chất hoạt động và bên thứ 3 khác nhau. Việc tạo được mối liên kết vững chắc, an toàn sẽ giúp cho hoạt động thanh toán trực tuyến diễn ra suôn sẻ, hiệu quả và ngày càng thuận lợi cho khách hàng. Bƣớc 3: Tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến lên website. Để hệ thống bắt đầu đi vào sử dụng, website áp dụng thanh toán trực tuyến cần phải được tối ưu hóa khi tích hợp thêm hệ thống này. Ngoài việc thiết kế giao diện sao cho dễ nhìn, các quy trình thực hiện giao dịch trực tuyến trơn tru, dễ hiểu, tiện lợi cho người sử dụng, vấn đề an toàn bảo mật cũng phải luôn được ưu tiên hàng đầu. Thương mại điện tử có nhiều ưu việt hơn hẳn so với thương mại truyền thống, hình thức thanh toán trực tuyến đang dần từng bước thay thế các giao dịch truyền thống. Nhưng để tạo được niềm tin với khách hàng thì hệ thống thanh toán trực tuyến phải có một độ bảo mật cao, đáng tin cậy. Bƣớc 4: Hƣớng dẫn cách thức để sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến cho khách hàng khi tham gia hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Nên có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết, rõ ràng với từng hình thức thanh toán trực tuyến ngay trên website để tiện lợi cho người sử dụng. Các bước trong quy trình thanh toán trực tuyến vừa đơn giản, vừa có độ bảo mật an toàn. Bƣớc 5: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thanh toán trực tuyến. Trong thời đại công nghệ số, mọi thứ luôn biến đổi với tốc độ chóng mặt. Hệ thống thanh toán trực tuyến luôn cần phải được cập nhật kịp thời để đáp ứng những xu thế và yêu cầu mới. Điều này sẽ góp phần giúp doanh nghiệp tạo được chỗ đứng trên thị trường và tạo được sự ủng hộ của khách hàng. 1.3 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.3.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới Trên thế giới, khái niệm thanh toán trực tuyến đang trở nên ngày càng phổ biến và ngày càng đóng vai trò quan trọng, giúp cho việc thanh toán trở nên đơn giản, thuận 11 tiện hơn rất nhiều. Nó giúp xóa bỏ những khoảng cách về địa lý, những chênh lệch về múi giờ, không phân biệt quốc gia, dân tộc, tôn giáo, mà chỉ có hai khái niệm chung duy nhất là người mua và người bán. Thanh toán trực tuyến góp phần tiết kiệm chi phí tối đa, tạo sự kết nối giữa những công ty, tổ chức, con người trên khắp thế giới. Ta có thể kể đến 2 trong rất nhiều website có tầm ảnh hướng lớn trên thế giới, là những đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến tốt và uy tín hiện nay, đó là ebay.com và amazon.com eBay được biết đến như một website bán hàng và đấu giá trực tuyến hàng đầu thế giới, hay còn được gọi nôm na là chợ trực tuyến. Tại đây, người mua và người bán có thể giao dịch hầu hết mọi mặt hàng, từ những sản phẩm thông thường đến các món đồ sưu tầm, khó kiếm và đôi lúc là kỳ lạ. Ra đời từ năm 1995, đến nay, tập đoàn eBay vẫn không ngừng lớn mạnh trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Không chỉ phát triển tại Hoa Kỳ, eBay còn có các website chi nhánh tại gần 30 quốc gia lớn trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Và đặc biệt, tập đoàn eBay còn là chủ sở hữu của thương hiệu nổi tiếng PayPal, cổng thanh toán trực tuyến có sức ảnh hưởng trên thế giới. PayPal là dịch vụ thanh toán trực tuyến lớn nhất trên thế giới của eBay và là công cụ giúp hãng tăng trưởng trong tương lại. Hiện dịch vụ này đã thu hút khoảng 75 triệu người dùng trên toàn thế giới . eBay Việt Nam là sự kết hợp của eBay.com với website Chợ điện tử. Người sử dụng có thể vào website eBay.vn được tích hợp trên website của Chợ điện tử để mua những mặt hàng tại nước ngoài (theo http://affiliate.trustcard.vn). Cũng giống như eBay, Amazon được thành lập năm 1994 và được đưa thành trực tuyến vào năm 1995, là 1 công ty thương mại điện tử nổi tiếng trên thế giới. Nó cũng có thể được hiểu đơn giản là 1 chợ trực tuyến. Phát triển lên từ ý tưởng bán sách qua mạng, với những chiến lược đúng đắn và khả năng nắm bắt cơ hội tốt, Jeff Bazos, người sáng lập Amazon đã đưa amazon.com trở thành một trong số những cửa hàng lớn nhất thế giới. Bezos là người tin tưởng vững chắc vào nền kinh tế trực tuyến và đã tiến hành mua nhiều công ty phá sản hay đang khủng hoảng như Kozmo.com (dịch vụ giao hàng tận nhà) và Pets.com (chuyên bán và cung cấp trực tuyến các đồ vật dành cho vật nuôi). Việc quyết định mở rộng amazon theo chiều hướng phát triển hệ thống thanh toán trực tuyến và chiến lược liên kết, hợp tác với các đối tác, đa dạng hóa sản 12 phẩm và dịch vụ đã giúp Amazon có được những thành tựu xuất sắc tính cho tới thời điểm này (theo wikipedia.org). Nhưng trong bất kì biến động nào, ngoài những thành công, còn có không ít thất bại. Hệ thống thanh toán trực tuyến ra đời, vừa mang lại rất nhiều cơ hội nhưng kèm theo đó cũng có những rủi ro và thử thách khó khăn mà chỉ doanh nghiệp nào có tầm nhìn xa, đưa ra những hướng đi đúng đắn, những chiến lược phát triển hợp lí mới có thể trụ vững. Thương mại điện tử phát triển cũng với sự xuất hiện của dịch vụ thanh toán trực tuyến, đã đẩy sự cạnh tranh trong nền kinh tế lên cao. Làm thế nào để tạo niềm tin, quảng bá thương hiệu, cung cấp những dịch vụ thanh toán trực tuyến an toàn, đáng tin cậy đến khách hàng là điều mà bất cứ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực này đều cần phải chú ý và đặt sự quan tâm hàng đầu. 1.3.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nƣớc Với khả năng thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến là một trong những bước khởi đầu thiết yếu để xúc tiến thương mại điện tử phát triển. Việc triển khai các hoạt động thanh toán trực tuyến nhằm tiết giảm tối đa thời gian, nhân lực là một biện pháp đang được nhiều doanh nghiệp tìm đến để tiết giảm tối đa chí phí trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay. Tại Việt Nam với khoảng 20 triệu người sử dụng internet và đang tiếp tục tăng nhanh đây là một thị trường lớn cho phát triển Thương mại điện tử (TMĐT) và ngày càng có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước thấy được các cơ hội đầu tư tại Việt Nam và đã bước đầu ứng dụng TMĐT phục vụ công việc tiếp thị và quảng bá doanh nghiệp. Tuy nhiên việc giao kết, ký hợp đồng và thanh toán trực tuyến trong TMĐT tại Việt Nam còn khó thực hiện do thiếu môi trường pháp lý thích hợp và các hạ tầng tin học và viễn thông cần thiết. Đặc biệt cùng với sự phát triển của loại hình giao dịch thương mại điện tử, các hành vi gian lận trong TMĐT cũng đang ngày một gia tăng, nạn ăn cắp thông tin, gian lận tài chính, niêm yết sai giá, sai chất lượng và quảng cáo quấy rối người dùng là thực trạng đáng buồn của TMĐT tại Việt Nam hiện nay. Để TMĐT thực sự phát huy đúng vai trò của nó không chỉ dừng lại ở việc chỉ là kênh marketing, thì theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia đi tiên phong, ngoài việc hoàn thiện hành lang pháp lý, đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông cần phải tạo dựng được lòng tin cho khách hàng, bởi khi giao dịch trực tuyến, họ sợ bị lừa 13 mất tiền và lo lắng không biết chất lượng món hàng có tốt không nếu chưa được thấy tận mắt sờ tận tay. Muốn vậy cần phải có các tổ chức đứng ra làm trung gian đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật và chịu trách nhiệm về pháp lý cho việc thanh toán trực tuyến. Nắm bắt được tình hình đó, nhiều công ty đã cho ra mắt các dịch vụ thanh toán trực tuyến với mong muốn trở thành cầu nối đáng tin cậy cho cả người mua và người bán trên internet. Các cổng thanh toán trực tuyến khi đó sẽ đóng vai trò trung gian, thực hiện việc thanh toán giữa người mua và bán hàng và sẽ là tổ chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về các gian lận thương mại trong mọi giao dịch diễn ra thuộc trách nhiệm của mình. Với hình thức này, việc mua bán hàng hóa qua mạng sẽ trở nên dễ dàng và an toàn hơn cho cả hai phía. Khi thanh toán trực tuyến qua các cổng trung gian khách hàng không cần sử dụng nhiều thẻ ATM của các ngân hàng khác nhau để thanh toán cho bất kỳ hóa đơn mua sắm nào bởi việc kết nối với các hệ thống ngân hàng và tín dụng trong và ngoài nước là công việc của các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến. Khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến sẽ không mất hoặc mất một khoản phí rất nhỏ. Điều này hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến đến giá thành sản phẩm trong giao dịch. Ngược lại, nhiều doanh nghiệp coi việc ứng dụng hình thức quảng bá sản phẩm, bán hàng qua mạng, thanh toán trực tuyến là một giải pháp tiếp cận thị trường mới, đem lại doanh thu cao và tiết giảm chi phí. Với sự đảm bảo đó, dịch vụ thanh toán trực tuyến được chờ đợi sẽ dần thay đổi thói quen mua sắm bằng tiền mặt của người tiêu dùng Việt Nam. Đây là sự thay đôi cần thiết trong bối cảnh thương mại điện tử đang ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng phát triển. Hiện nay tại Việt Nam có thể kể đến một số cổng thanh toán nổi bật như: NgânLượng.vn, VNmart.vn, Payoo.vn, OnePay, Baokim.vn việc tích hợp các cổng thanh toán này nên các website bán hàng cũng hết sức dễ dàng, tùy theo trình độ hiểu biết của người lập trình website mà các cổng thanh toán này cung cấp hai mức độ tích hợp cơ bản là mức đơn giản và phức tạp và đều có hướng dẫn khá chi tiết. Việc sử dụng cổng thanh toán trực tuyến sẽ giúp người tiêu dùng chủ động lựa chọn cách thanh toán uy tín và hợp lý nhất, chẳng hạn như hình thức thanh toán tạm giữ là hình thức thanh toán sau khi người mua xác nhận thanh toán, thì số tiền thanh toán sẽ bị "treo" 14 (chưa thực sự chuyển sang tài khoản của người bán, người bán không thể rút ra và người mua cũng không dùng số tiền này để thực hiện một giao dịch khác). Người mua và người bán có một khoảng thời gian để thực hiện các giao kèo (như chuyển, nhận, kiểm tra chất lượng hàng,....). Trong thời gian tạm giữ, chỉ khi nào người mua đồng ý chuyển tiền cho người bán thì tiền mới thực sự chuyển đi, đây là hình thức thanh toán khá hay giải quyết được bài toán niềm tin cho người tiêu dùng. Thanh toán điện tử tại Việt Nam cũng chỉ mới bắt đầu, tuy nhiên với sự hội nhập và kế thừa chắc chắn thì có lẽ chỉ trong một thời gian ngắn sẽ phát triển mạnh mẽ và sẽ là công cụ quan trọng giải quyết được điểm mẫu chốt trong phát triển TMĐT đó là niềm tin của người mua và người bán, có thể nói thanh toán trực tuyến chính là nền tảng cho phát triển TMĐT tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Hiện nay, có rất nhiều đề tài nghiên cứu về thương mại điện tử cũng như thanh toán trực tuyến, tuy nhiên đề tài mà tôi lựa chọn trong khóa luận: “Giải pháp hoàn thiện hệ thống thanh toán trực tuyến tại website 188epay.com” là duy nhất. Qua đề tài này, tôi hi vọng sẽ đạt được những mục tiêu ban đầu đặt ra, đó là tìm hiểu về thanh toán trực tuyến và đề ra giải pháp thanh toán trực tuyến tại 188epay.com
- Xem thêm -