Tài liệu Giải pháp hoàn thiện công tác trả lương và các khoản trích theo lương của các công ty xây dựng nhà nước tại việt nam

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I. Tæng quan vÒ c«ng ty 1. S¬ bé tiÕn tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty a. S¬ lîc vÒ c«ng ty  Tªn c«ng ty Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t viÖt nam Tªn giao dÞch: Contruction and invesment viet nam Tªn viÕt t¾t: Jont stoct company Cavico.vn.jsc  Trô së chÝnh: TÇng 6, toµ nhµ c«ng ty S«ng §µ 9, ®êng Ph¹m Hïng X· Mü §×nh, HuyÖn Tõ Liªm, Thµnh phè Hµ Néi §iÖn tho¹i: 7684020 – 7684000 Fax : 7684000 Email: cavicovn@hn.vnn.vn Website: cavicovn.com  Ngµnh nghÒ kinh doanh: - X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi - X©y dùng c«ng nghiÖp, d©n dông - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn thÕ ®Õn 110KV - Bèc xóc ®Êt ®¸ má - DÞch vô cho thuª m¸y mãc, thiÕt bÞ - Bu«n b¸n t liÖu s¶n xuÊt, t liÖu tiªu dïng(phôc vô ngµnh x©y dùng) - Bu«n b¸n vËt liÖu x©y dùng  Vèn ®iÒu lÖ: 21.770.000(Hai mèt tû b¶y tr¨m b¶y m¬i triÖu ®éng Vn) b. H×nh thµnh c«ng ty - C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ ®Çu t ViÖt Nam (Cavico ViÖt Nam) ®îc thµnh lËp ngµy 29 – 02 – 2000 theo giÊy ®¨ng ký kinh doanh sè 0103000009 do së KÕ ho¹ch ®Çu t thµnh phè Hµ Néi cÊp. - Mét sè th«ng tin kh¸i qu¸t ngµy ®Çu thµnh lËp o Ngµnh nghÒ : Thi c«ng c«ng tr×nh XD c¬ b¶n o Nh©n sù : 260 lao ®éng o Tæ chøc : 5 dù ¸n trùc thuéc o Vèn ph¸p ®Þnh : 7,50 tû ®ång VN o Doanh thu : 40,30 tû ®ång VN o Doanh thu : 40,30 tû ®ång VN o §Þa bµn ho¹t ®éng : 3 tØnh miÒn B¾c - c. Ph¸t triÓn Trong bèn n¨m ho¹t ®éng, Cavico ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn c¶ vÒ doanh thu, quy m« tæ chøc, ®Þa bµn s¶n xuÊt, ngµnh nghÒ, thÞ trêng, ®èi t¸c. o Ngµnh nghÒ : Thi c«ng c«ng tr×nh XD c¬ b¶n, ®Çu t ®« thÞ, du lÞch sinh th¸i, ®Çu thi c«ng NM thuû ®iÖn, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i. o Nh©n sù : 1333 lao ®éng o Tæ chøc : 6 c«ng ty thµnh viªn, 4 c«ng ty cæ phÇn cã tham gia ®iÒu hµnh, 4 c«ng ty cæ phÇn gãp vèn, 4 ban qu¶n lý dù ¸n, 9 chi nh¸nh trc thuéc, trªn 20 dù ¸n s¶n xuÊt. o Vèn ph¸p ®Þnh : 21,77 tû ®ång VN o Doanh thu : 262,63 tû ®ång VN o §Þa bµn ho¹t ®éng : C¸c tØnh miÒn B¾c, miÒn Trung vµ T©y Nguyªn 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - B¶ng tæng hîp c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ tõng n¨m. B¶ng1: B¶ng tæng hîp c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ tõng n¨m. TT Néi dung §VT 2000 2001 2002 2003 2004(KH) 1 Gi¸ trÞ s¶n lîng Tû ®ång 40,31 100,59 134,62 262,68 893,64 KÕt qu¶ s¶n xuÊt 2 Tû ®ång 3,02 18.00 21,40 26,20 50,00 kinh doanh 3 Tû ®ång 0,33 0,82 8,38 13,92 47,35 Nép ng©n s¸ch 4 Ngêi 260 666 903 1.333 2.500 Nh©n lùc Thu nhËp b×nh 5 qu©n ®Çu ngêi §ång/ngêi/th¸ng 1.983.000 2.040.000 2.140.000 2.182.000 2.300.000 6 Tû ®ång 7.50 13,98 18,50 21,77 25,00 Vèn ph¸p ®Þnh 7 Tµi s¶n cè ®Þnh Tû ®ång 40,00 79,30 151,40 306,46 500,00 Nguån: Phßng KÕ ho¹ch – ThÞ tr êng d. S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty (xem b¶ng 2) 2. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña c«ng ty Cavico ViÖt Nam a. T×nh h×nh chung Chñ tr¬ng, ®êng lèi cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ níc lµ kiªn ®Þnh, kh«ng thay ®æi, tiÕp tôc x©y vµ ®æi míi dùa trªn nÒn kinh tÕ thÞ trêng nhiÒu thµnh phÇn ®Þnh híng XHCN. Trong ®ã kinh tÕ t nh©n tiÕp tôc ®îc hç trî vµ ®Èy m¹nh. TiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ diÔn ra m¹nh mÏ, t¹o ®iÒu kiÖn lín ch« c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh lµnh m¹nh, thÞ trêng më réng c¶ trong vµ ngoµi níc. Nhu cÇu vÒ XDCB cña níc ta cßn rÊt lín, thùc tÕ vµo thêi ®iÓm nµy míi b¾t ®Çu ho¹t ®éng m¹nh, dù b¸o sÏ bïng næ vµo nh÷ng n¨m tíi ®©y. Tæ chøc cña C«ng ty Cavico ViÖt Nam ®· ®i vµo æn ®Þnh. §éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®· tr¶i qua thêi gian thö th¸ch vµ ®· dÇn thÝch nghi víi m« h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty tuy r»ng lóc ban ®Çu cßn nhiÒu bì ngì vµ gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n. b. Nh÷ng thuËn lîi 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §· t¹o dùng ®îc uy tÝn trªn thÞ trêng, qua ®ã ®· tiÕp cËn ®îc víi c¸c Chñ ®Çu t vµ c¸c Tæng c«ng ty lín, ®iÒu nµy gióp C«ng ty Cavico ViÖt Nam më réng ®îc thÞ trêng ®Ó æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. ViÖc gia nhËp, trë thµnh viªn cña Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ sÏ gióp C«ng ty Cavico ViÖt Nam n©ng lªn mét tÇm qu¶n lý míi, më réng ®îc thÞ trêng, ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc thi c«ng c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn – mét thÞ trêng cã tiÒm n¨ng rÊt lín víi c¸c hîp ®ång kinh tÕ gi¸ trÞ hµng tr¨m tû ®ång. Nh÷ng thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn sÏ lµ ®éng lùc to lín, t¹o ®µ cho C«ng ty v÷ng bíc vµo giai ®o¹n míi. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty còng ®· rót ra ®îc nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u tõ thùc tÕ ho¹t ®éng. N¨ng lùc trang bÞ cña C«ng ty hiÖn cã lµ m¹nh mÏ vµ sÏ liªn tôc ®îc ®Çu t, ®æi míi. §éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña C«ng ty hÇu hÕt cã tuæi ®êi cßn trÎ, giÇu nhiÖt huyÕt sÏ tiÕp tôc cã c¬ héi ®îc thÓ hiÖn hÕt kh¶ n¨ng lao ®éng s¸ng t¹o cña m×nh. c. Nh÷ng khã kh¨n ThÞ trêng XDCB ngµy cµng cã sù c¹nh tranh gay g¾t. §iÒu nµy ®ßi hái mäi c¸ nh©n ph¶i nç lùc nhiÒu h¬n n÷a vµ søc m¹nh tËp thÓ yªu cÇu cao h¬n bÊt kú lóc nµo. C¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt, mü thuËt, chÊt lîng vµ tiÕn ®é c¸c c«ng tr×nh ngµy cµng cao, bªn c¹nh ®ã c¸c ph¬ng ¸n thi c«ng ngµy cµng ®îc ®æi míi, yªu cÇu ®Çu t rÊt lín vÒ mÆt trÝ tuÖ còng nh vÒ c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng. Nguån tµi chÝnh cña c«ng ty cha v÷ng m¹nh, dù tr÷ tµi chÝnh cßn h¹n chÕ. §Ó ®¸p øng cho tèc ®é ph¸t triÓn cao trong giai ®o¹n tíi th× cßn rÊt nhiÒu viÖc ph¶i lµm. Lùc lîng lao ®éng cßn thiÕu cha ®¸p øng kÞp nhu cÇu t¨ng trëng cña c«ng ty c¶ vÒ chÊt vµ lîng. 3. C¬ cÊu ngµnh nghÒ: - Trong nh÷ng n¨m qua, Cavico ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng më réng ngµnh nghÒ SXKD. Ngµy ®Çu thµnh lËp, c«ng ty chØ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc XDCB víi c¸c chuyªn ngµnh: Bèc xóc ®Êt ®¸ khai th¸c má, thi c«ng nÒn ®êng. - HiÖn nay trong lÜnh vùc XDCB, ngoµi viÖc ph¸t huy c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng, C«ng ty cßn më réng thi c«ng mÆt ®êng giao th«ng, c¸c c«ng tr×nh cÇu, x©y dùng d©n dông, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn nh hè mãng, ®ª, ®Ëp ... §Æc biÖt n¨m 2003 Cavico ViÖt Nam ®· ®ét ph¸ vµo lÜnh vùc thi c«ng c«ng tr×nh ngÇm, ®©y lµ c«ng viÖc cùc kú khã kh¨n, ®ßi hái kü thuËt rÊt cao. HiÖn nay trªn thÞ trêng XDCB t¹i ViÖt Nam chØ cã 3 ®¬n vÞ trong níc cã thÓ ®¶m nhËn ®îc c«ng viÖc nµy, mµ Cavico ViÖt Nam lµ ®¬n vÞ ngoµi quèc doanh duy nhÊt. - N¨m 2003 Cavico ViÖt Nam ®· më r«ng s¶n xuÊt sang lÜnh vùc ®Çu t, c¸c néi dung ®Çu t còng rÊt ®a d¹ng: §Çu t khu ®« thÞ S¬n La, ®Çu t khu du lÞch sinh th¸i Hoµ B×nh, du lÞch b·i biÓn t¹i Thanh Ho¸, c¸c khu c«ng nghiÖp, ch¨n nu«i bß s÷a ... C¸c lÜnh vùc nµy t¹o thÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ l©u dµi cho c«ng ty. - Ngoµi ra ®Ó gi¶m rñi ro cho SXKD vµ më réng th¬ng hiÖu, Cavico ViÖt Nam cßn ®Çu t vµo lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, trong ®ã cã c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng, nhµ m¸y thuû ®iÖn, ®êng giao th«ng BOT ... - Bªn c¹nh ®ã ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña C«ng ty, ho¹t ®éng th¬ng m¹i còng ®îc ®Èy m¹nh. Ngoµi viÖc gióp C«ng ty chñ ®éng nguån vËt t phô tïng, m¸y mãc phôc vô thi c«ng, ho¹t ®éng th¬ng m¹i cßn cung cÊp than cho nh÷ng ®èi t¸c kh¸c. 4. §Þnh híng ph¸t triÓn: - Trong kÕ ho¹ch 4 n¨m lÇn thø nhÊt 2000 – 2004, Cavico ViÖt Nam x¸c ®Þnh cho m×nh trë thµnh “ Nhµ thÇu phô chuyªn nghiÖp ” . Trong giai ®o¹n ®Çu 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 më réng quan hÖ víi c¸c C«ng ty vµ c¸c Tæng c«ng ty ®Ó khai th¸c nguån viÖc. Chñ yÕu ®Çu t trang thiÕt bÞ thi c«ng x©y l¾p, tranh thñ thêi gian x©y dùng vµ æn ®Þnh tæ chøc tæ chøc, t¹o dùng vÞ thÕ trªn thÞ trêng. - Giai ®o¹n nöa sau cña kÕ ho¹ch 4 n¨m më r«ng thÞ trêng, ngµnh nghÒ. §Çu t d©y chuyÒn s¶n xuÊt mang tÝnh “§ång bé, hiÖn ®¹i, c«ng suÊt cao”, ®Çu t n©ng cao chÊt lîng c¸n bé, më réng tæ chøc. TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi, n©ng cao th¬ng hiÖu. - Trong kÕ ho¹ch 4 n¨m lÇn thø hai 2004 – 2008, Cavico ViÖt Nam x¸c ®Þnh cho m×nh trë thµnh “Nhµ ®Çu t – Nhµ thÇu chuyªn nghiÖp”. TËp tring c¸c nguån lùc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm quèc gia. §©u t vµo c¸c dù ¸n cã quy m« lín, dµi h¹n. Më réng quan hÖ víi c¸c Chñ ®Çu t , Ban qu¶n lý dù ¸n nhµ níc, UBND c¸c tØnh, hîp t¸c víi c¸c tËp ®oµn quèc tÕ lín. Më r«ng thÞ trêng ra níc ngoµi. - Kh«ng ngõng ch¨m lo, n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng ngêi lao ®éng c¶ vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn. T¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt nhÊt cho ngêi lao ®éng. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng x· héi trªn diÖn réng. X©y dùng nÐt v¨n ho¸ doanh nghiÖp mang ®Ëm b¶n s¾c Cavico ViÖt Nam. 5. C¸c khÝa c¹nh thÓ hiÖn n¨ng lùc cña c«ng ty a. Nh©n lùc Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù t¨ng trëng vÒ SXKD , ®éi ngò nh©n sù cña c«ng ty Cavico ViÖt Nam còng kh«ng ngõng lín m¹nh. Cavico ViÖt Nam cã mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý giµu kinh nghiÖm ®· qua thö th¸ch qua c¸c dù ¸n lín cÊp quèc gia. Ngoµi ra C«ng ty ®· ®Çu t ®µo t¹o vµ tuyÓn chän ®îc ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, lu«n s½n sµng hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®îc giao Sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn cô thÓ cho trong b¶ng sau: B¶ng 3 : C¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é cña c«ng ty §¬n vÞ: ngêi STT Tr×nh ®é Sè lîng Tû lÖ(%) §¹i häc 333 25 Trung cÊp – kü thuËt viªn 84 6 Thî vËn hµnh 299 22 Thî söa ch÷a 196 15 Lao ®éng kü thuËt kh¸c 58 4 Lao ®éng phæ th«ng/thêi vô 366 27 Tæng 1.333 Nguån: Phßng kÕ ho¹ch – ThÞ tr êng b. T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty B¶ng 4: T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty (2000 – T6/2003) STT 1 2 3 4 5 6 7 DiÔn gi¶i 2000 2001 Tæng tµi s¶n 74.29 128.81 Tµi s¶n lu ®éng 27.05 72.57 Tµi s¶n cè ®Þnh 41.68 56.23 Tµi s¶n nî 59.95 95.87 Vèn ph¸p ®Þnh 7.5 13.06 Vèn chñ së h÷u 8.72 32.93 Doanh thu 18.64 69.08 Nguån: Phßng kÕ ho¹ch – ThÞ tr êng Nam 2002 364.49 234.43 130.05 311.34 13.06 44.77 138.98 §¬n vÞ: tû ®ång T6/2003 421.5 282.56 165.92 389.86 19.87 31.65 73.55 6. N¬i thùc tËp N¬i thùc tËp: Phßng KÕ ho¹ch – ThÞ tr êng cña C«ng ty Cavico ViÖt 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngêi híng dÉn: Chó NghÞ – Sè ®iÖn tho¹i: 0904018228 II. Néi dung cña chuyªn §Ò thùc tËp Tªn chuyªn ®Ò: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu x©y dùng ë C«ng ty Cavico ViÖt Nam 1. Kh¸i niÖm, môc tiªu ®Êu thÇu t¹i viÖt nam §Êu ThÇu ®îc xem lµ ph¬ng thøc u viÖt trong “mua – b¸n” hµng ho¸ vµ dÞch vô. Trong nÒn kinh tÕ thô trêng hiÖn nay, ho¹t ®éng ®îc ph¸t triÓn ngµy cµng s©u réng vµ hoµn thiÖn h¬n. kh«ng chØ ë ViÖt nam mµ c¸c níc trªn thÕ giíi, ph¬ng thøc §Êu ThÇu ®îc sö dông réng r·i trong c¸c ho¹t ®éng mua b¸n. T¹i ViÖt nam, tõ sau §¹i Héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI (1986), víi nh÷ng chñ tr¬ng ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lÝ, më cöa nÒn kinh tÕ thu hót vèn ®Çu t cña níc ngoµi, ®Æec biÖt lµ tõ khi cã luËt ®Çu t níc ngoµi ra ®êi, nÒn kinh tÕ níc ta cã nh÷ng chuyÓn biÕn rÊt m¹nh. Ngoµi nh÷ng nguån vèn ®îc trÝch tõ ng©n s¸ch nhµ níc cßn cã c¸c nguån vèn ®Çu t ®îc huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c, nh: vay, viÖn trî cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ vµ chÝnh phñ, tõ ®Çu t cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tËp ®oµn kinh tÕ...®îc ®Çu t vµo ViÖt nam ngµy cµng nhiÒu h¬n, nh ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh, nhÊt lµ lÜnh vùc XDCB. §èi víi c¸c sù ¸n thùc hiÖn b»ng vèn ®Çu t níc ngoµi th× viÖc §Êu ThÇu lµ b¾t buéc. Nh÷ng n¨m qua, mét sè dù ¸n thùc hiÖn b»ng vèn ®Çu t trong níc còng th«ng qua viÖc tæ chøc §Êu ThÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu, song thÓ lÖ vµ quy chÕ cßn ch¾p v¸, cha chuÈn mùc, c¸c nhµ thÇu ®îc lùa chän hoÆc tróng thÇu nhiÒu khi gha thùc sù kh¸ch quan, thËm chÝ cßn cha t¬ng xøng víi dù ¸n. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ®ã nh÷ng quy chÕ vµ quy ®Þnh ®Çu tiªn ra ®êi vµ ngµy ®ang dÇn hoµn thiÖn: - QuyÕt ®Þnh sè 91 TTG ngµy 13-11-1992 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh vÒ qui ®Þnh vÒ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ. - QuyÕt ®Þnh sè 60 BXD – VKT ngµy 30-03-1994 cña Bé x©y dùng ban hµnh vÒ “Quy chÕ ®Êu thÇu” cña Bé N«ng NghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, c«ng nghiÖp, Giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c tØnh, thµnh phè lín nh Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh. Sau nµy lµ quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh 43/CP ngµy 16-071996 cña ChÝnh phñ (®· ®îc söa ®æi theo nghÞ ®Þnh sè 93/CP cña ChÝnh phñ ngµy 2307-1997) vµ hiÖn nay lµ quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§-CP ngµy 01-09-1999 cña ChÝnh phñ, vµ nghÞ ®Þnh 43/CP ngµy 05-052000, th«ng t 04/TT híng dÉn thùc hiÖn quy chÕ §Êu ThÇu thay thÕ cho nghÞ ®Þnh 43/CP vµ nghÞ ®Þnh 93/CP. ViÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n b»ng c¸c ph¬ng thøc §Êu ThÇu trªn c¬ së phÊp lÝ t¬ng ®èi hoµn chØnh ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ hÕt søc to lín. C¸c dù ¸n ®îc thùc hiÖn th«ng qua ph¬ng thøc §Êu ThÇu ®· tiÕt kiÖm ®¸ng kÓ c¸c nguån vèn ®Çu t , rót ng¾n thêi gian thi c«ng vµ tõng bíc n©ng cao ®îc chÊt lîng c«ng tr×nh. §ång thêi qua ®ã, c¸c nhµ thÇu b¾t buéc xem l¹i chÝnh m×nh vµ tù hoµn thiÖn b»ng c¸ch ®Çu t t¨ng cêng n¨ng lùc vÒ moÞ mÆt, ®Æc biÖt lµ thiÕt bÞ thi c«ng, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn, tr×nh ®ä qu¶n lÝ còng nh tr×nh ®é kÜ thuËt,... 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Theo quy ®Þnh míi nhÊt, ®Êu thÇu ®îc hiÓu lµ “qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña c¸c bªn mêi thÇu”. Thùc chÊt lµ mét h×nh thøc giao dÞch “mua- b¸n” trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Th«ng qua §Êu ThÇu , ngêi mua cã mét s¶n phÈm hµng ho¸ hoÆc dÞch vô ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña m×nh. Ngêi b¸n th«ng qua §Êu ThÇu thùc hiÖn ®îc viÖc cung cÊp s¶n phÈm hµng ho¸ hoÆc dÞch vô cña m×nh vµ qua ®ã bï ®¾p chi phÝ vµ thu vÒ lîi nhuËn. Trong ®ã, nhµ thÇu lµ tæ chøc kinh tÕ cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n tham gia ®Êu thÇu. Bªn mêi thÇu lµ chñ dù ¸n, chñ ®Êu thÇu hoÆc ph¸p nh©n ®¹i diÖn, hîp ph¸p cña chñ dù ¸n, chñ ®Çu t ®îc giao tr¸ch nhiÖm, thùc hiÖn viÖc ®Êu thÇu. Trêng hîp ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn nhµ thÇu cã thÓ lµ c¸ nh©n. Theo tÝnh chÊt c«ng viÖc, ®Êu thÇu cã thÓ ¸p dông cho c«ng viÖc sau:  §Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn.  §Êu thÇu x©y l¾p  §Êu thÇu mua s¾m hµng hãa.  §Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c thùc hiÖn dù ¸n. Khi ®ã nhµ thÇu lµ nhµ x©y dùng trong ®Êu thÇu x©y l¾p, lµ nhµ cung cÊp trong ®Êu thÇu mua s¾m hµng hãa, lµ nhµ t vÊn ®Êu trong ®Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c ®Çu t. Quy chÕ ®Êu thÇu ¸p dông cho c¸c cuéc ®Êu thÇu ®îc tæ chøc vµ thùc hiÖn ë ViÖt nam. Môc tiªu cña ®Êu thÇu lµ nh»m thùc hiÖn tÝnh c¹nh tranh, c«ng b»ng vµ minh b¹ch trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu phï hîp, b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n. 2. Mét sè kh¸i niÖm sö dông trong §Êu ThÇu §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c«ng t¸c §Êu ThÇu , chóng ta cÇn ph¶i hiÓu râ c¸c thuËt ng÷, tõ ®ã vËn dông mét c¸ch chÝnh x¸c: - §Êu ThÇu trong níc: lµ §Êu ThÇu chØ cã c¸c nhµ thÇu trong níc tham dù. - §Êu ThÇu quèc tÕ: lµ cuéc §Êu ThÇu cã c¸c nhµ thÇu trong vµ ngoµi níc tham dù. - Bªn mêi thÇu: lµ chñ dù ¸n, chñ ®Çu t hoÆc phÊp nh©n ®¹i diÖn hîp ph¸p cña chñ dù ¸n, chñ ®Çu t ®îc giao tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn §Êu ThÇu. - Nhµ thÇu: lµ tæ chøc kinh tÕ cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n tham gia §Êu ThÇu. Nhµ thÇu trong níc lµ nhµ thÇu cã t c¸ch ph¸p nh©n ë ViÖt nam vaf ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt nam - Gãi thÇu: lµ toµn bé dù ¸n hoÆc mét phÇn c«ng viÖc cña dù ¸n ®îc chia theo tÝnh chÊt kÜ thuËt hoÆc tr×nh tù thùc hiÖn dù ¸n, cã quy m« hîp ph¸p vµ b¶o ®¶m tÝnh ®ång bé cña dù ¸n. trong trêng hîp mua s¾m, gãi thÇu cã thÓ lµ mét hoÆc mét sè lo¹i ®å dïng, trang thiÕt bÞ hoÆc ph¬ng tiÖn. Gãi thÇu ®îc chia thµnh nhiÒu hîp ®ång ( khi gãi thÇu ®îc chia thµnh nhiÒu phÇn ). 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - T vÊn: lµ nh÷ng ho¹t ®éng ®¸p øng yªu cÇu kiÕn thøc kinh nghiÖm, chuyªn m«n cho bªn mêi thÇu trong viÖc xem xÐt, quyÕt ®Þnh, kiÓm tra qu¸ tr×nh chuÈn bÞ thùc hiÖn dù ¸n - X©y l¾p: lµ nh÷ng c«ng viÖc thuéc qu¸ tr×nh x©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh - Hµng hãa: lµ m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, thiÕt bÞ (toµn bé, ®ång bé hoÆc thiÕt bÞ lÎ), b¶n quyÒn së hò c«ng nghiÖp, b¶n quyÒn së h÷u c«ng nghÖ, nguyªn liÖu, vËt liÖu, hµng tiªu dïng (thµnh phÈm vµ b¸n thµnh phÈm). - Hå s¬ mêi thÇu: lµ toµn bé tµi liÖu do bªn mêi thÇu lËp, bao gåm c¸c yªu cÇu cho mét gãi thÇu ®îc dïng lµm c¨n cø ®Ó nhµ thÇu chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu vµ bªn mêi thÇu ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu. - Hå s¬ dù thÇu: lµ c¸c tµi liÖu do nhµ thÇu lËp theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi th©ï. - Dù ¸n : lµ tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt ®Ó thùc hiÖn mét phÇn hay toµn bé c«ng viÖc, môc tiªu hoÆc yªu cÇu nµo ®ã. Dù ¸n bao gåm dù ¸n ®Çu t vµ dù ¸n kh«ng cã tÝnh chÊt ®Çu t . - Më thÇu: lµ thêi ®iÓm tæ chøc c¸c hå s¬ dù thÇu ®îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu. Qu¸ tr×nh më thÇu ®îc tr¶i qua c¸c bíc sau: + ChuÈn bÞ më thÇu: bªn mêi thÇu mêi tõng ®¹i diÖn cña tõng nhµ thÇu vµ cã thÓ mêi c¸c ®¹i diÖn cña c¸c c¬ quan qu¶n lÝ cã liªn quan tíi tham dù më thÇu ®Ó chøng kiÕn. ViÖc më thÇu ®îc tiÕn hµnh theo ®Þa ®iÓm, thêi gian ghi trong Hå s¬ mêi thÇu, kh«ng phô thuéc vµo sù cã mÆt hay v¾ng mÆt cña nhµ thÇu ®îc mêi. + Tr×nh tù më thÇu:  Th«ng b¸o thµnh phÇn tham dù  Th«ng b¸o sè lîng vµ tªn nhµ thÇu nép Hå s¬ dù thÇu  KiÓm tra niªn phong c¸c Hå s¬ dù thÇu  Më lÇn lît c¸c hå s¬ dù thÇu, ®äc vµ ghi l¹i c¸c th«ng tin chñ yÕu sau: Tªn nhµ thÇu, sè lîng b¶n chÝnh, b¶n chôp Hå s¬ dù thÇu, gi¸ dù thÇu (trong ®ã gi¶m gi¸ ), b¶o l·nh dù thÇu nÕu cã, nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c.  Th«ng qua biªn b¶n më thÇu.  §¹i diÖn bªn mêi thÇu, ®¹i diÖn bªn thÇu vµ ®¹i diÖn c¸c c¬ quan qu¶n lÝ (nÕu cã mÆt) kÝ x¸c nhËn vµo biªn b¶n më thÇu.  Tæ chuyªn gia hoÆc bªn mêi thÇu kÝ x¸c nhËn vµo biªn b¶n chÝnh Hå s¬ dù thÇu trong khi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ theo quy ®Þnh. B¶n chÝnh cña Hå s¬ dù thÇu ®îc b¶o qu¶n theo chÕ ®é mËt vµ ®¸nh gi¸ ®îc tiÕn hµnh theo b¶n chôp. - XÐt thÇu: lµ qu¸ tr×nh bªn mêi thÇu xem xÐt, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng Hå s¬ dù thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu tróng thÇu. - Gi¸ gãi thÇu: lµ ®îc x¸c ®Þnh cho tõng gãi thÇu trong kÕ ho¹ch §Êu ThÇu cña dù ¸n trªn c¬ së tæng møc vèn ®Çu t hoÆc tæng dù to¸n, dù to¸n ®îc 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 duyÖt. Trong trêng hîp §Êu ThÇu tuyÓn chän t vÊn chuÈn bÞ dù ¸n, gi¸ gãi thÇu ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn chÊp thuËn tríc khi tæ chøc §Êu ThÇu. - Gi¸ dù thÇu: lµ gi¸ ghi trong Hå s¬ dù thÇu sau khi trõ phÇn gi¶m gi¸ (nÕu cã) bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt thùc hiÖn gãi thÇu. - Gi¸ ®¸nh gi¸: lµ gÝa dù thÇu ®· söa lçi vµ hiÖu chØnh c¸c sai lÖch (nÕu cã), ®îc quy ®æi vµ cïng mét mÆt b»ng (kÜ thuËt, tµi chÝnh, th¬ng m¹i, vµ c¸c néi dung kh¸c) ®Ó lµm c¬ së so s¸nh gi÷a c¸c Hå s¬ dù thÇu . - Gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu: lµ do bªn mêi thÇu ®Ò nghÞ trªn c¬ së gi¸ dù thÇu ®îc ®Ò nghÞ tróng thÇu sau khi söa lçi vµ hiªô chØnh c¸c sai lÖch theo yªu cÇu cña Hå s¬ mêi thÇu. - Gi¸ tróng thÇu: lµ gÝa ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt kÕt qña §Êu ThÇu lµm c¨n cø cho bªn mêi thÇu th¬ng th¶o hoµn thiÖnvµ kÝ hîp ®ång víi nhµ thaµu tróng thÇu. Gi¸ tróng thÇu kh«ng ®îc lín h¬n gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch §Êu ThÇu d· ®îc duyÖt. - Gi¸ kÝ hîp ®ång: lµ gi¸ bªn mêi thÇu vµ bªn nhµ tróng thÇu tho¶ thuËn víi nhau sau khi th¬ng th¶o hoµn thiÖn h¬pj ®ång vµ phï hîp víi kÕt qu¶ tróng thÇu. - KÕt qu¶ §Êu ThÇu : lµ néi dung phª duyÖt cña ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn vÒ tªn nhµ tróng thÇu, gi¸ tróng thÇu vµ laäi hîp ®ång. - Th¬ng th¶o hîp ®ång: lµ qu¸ tr×nh tiÕp tôc th¬ng th¶o hoµn chØnh néi dung chi tiÕt hîp ®ång víi nhµ tróng thÇu ®Ó kÝ kÕt. - B¶o l·nh dù thÇu: lµ viÖc nhµ thÇu ®Æt mét kho¶n tiÒn ( tiÒn mÆt, sÐc, b¶o l·nh cña ng©n hµng hoÆc h×nh thøc t¬ng ®¬ng) vµo mét ®Þa chØ víi mét thêi gian x¸c ®Þnh theo qquy ®Þnh Hå s¬ mêi thÇu ®Ó ®¶m b¶o tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu víi Hå s¬ dù thÇu - B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång: lµ viÖc nhµ thÇu tróng thÇu ®Æt mét kho¶n tiÒn ( tiÒn mÆt, b·o l·nh ng©n hµng hoÆc h×nh thøc t¬ng ®¬ng, sÐc) vµo mét ®Þa chØ víi mét thêi gian x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh trong Hå s¬ mêi thÇu vµ kÕt qu¶ §Êu ThÇu ®Ó ®¶m b¶o tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn hîp ®ång ®· kÝ. 3. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông.  Quy chÕ §Êu ThÇu ë ViÖt nam ®îc ban hµnh ®iÒu chØnh, híng dÉn cho c¸c §Êu ThÇu ®îc tæ chøc ë ViÖt nam  Kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c ®èi tîng ph¶i ¸p dông quy chÕ §Êu ThÇu. Nhµ níc khuyÕn khÝch ®Êu thÇu ®èi víi tÊt c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t vµ x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc v¨n hãa x· héi, kh«ng ph©n biÖt nguån vèn nhng b¾t buéc ph¶i tæ chøc ®Êu thÇu theo quy chÕ ®Êu thÇu trong nh÷ng trêng hîp sau : - C¸c dù ¸n cã chñ ®Çu t lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc hoÆc c¬ quan tæ chøc cña Nhµ níc cã sö dông vèn Ng©n s¸ch Nhµ níc. Vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t vµ ph¸t triÓn cña Nhµ níc, vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Nhµ níc. Bao gåm: + C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng míi, c¶i t¹o, søa ch÷a lín, n©ng cÊp c¸c dù ¸n ®· ®Çu t x©y dùng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +C¸c dù ¸n ®Çu t mua s¾m tµi s¶n kÓ c¶ thiÕt bÞ,m¸y mãc kh«ng cÇn l¾p ®Æt vµ sÈn phÈm khoa häc c«ng nghÖ míi + C¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ níc ®Ó quy ho¹ch phÊt triÓn vïng, l·nh thæ, quy ho¹ch phÊt triÓn nghµnh, quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ vµ n«ng th«n. - C¸c dù ¸n liªn doanh, hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh hoÆc cæ phÇn cã sù tham gia cña c¸c tæ chøc kinh tÕ Nhµ níc (c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc) tõ 30% trë lªn vµo vèn ph¸p ®Þnh, vèn kinh doanh hoÆc vèn cæ phÇn. - C¸c dù ¸n cÇn lùa chän ®èi t¸c ®Çu t ®Ó thùc hiÖn: + §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t tring níc: chØ thùc hiÖn khi cã hai nhµ thÇu trë lªn cïng muèn tham gia mét dù ¸n, bao gåm:  C¸c dù ¸n liªn doanh  C¸c dù ¸n thùc hiÖn theo hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh  C¸c dù ¸n 100% vèn níc ngoµi  C¸c dù ¸n BOT, BT, BTO  C¸c dù ¸n kh¸c lùa cho¹n ®èi t¸c dt + §èi víi dù ¸n sö dông vèn ®Çu t níc ngoµi: chØ tæ chøc §Êu ThÇu theo quy chÕ nµy khi cã hai nhµ ®Çu t trë lªn cïng mu«nd tham gia mét dù ¸n hoÆc Thñ tíng chÝnh phñ cã yªu cÇu ph¶i §Êu ThÇu lùa chän ®èi t¸c thùc hiÖn dù ¸n - §Êu thÇu mua s¾m ®å dïng, vËt t, trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc cña c¸c c¬ quan Nhµ níc, ®oµn thÓ DN Nhµ níc, ®å dïng vµ ph¬ng tiÖn lµm viÖc th«ng thêng cña lùc lîng vò trang. - Riªng c¸c dù ¸n sö dung vèn tµi trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ hoÆc cña c¸c tæ chøc níc ngoµi thùc hiÖn trªn c¬ së néi dung ®iÒu íc ®îc c¸c bªn tµi trî vµ bªn ViÖt Nam ký kÕt. Trêng hîp cã nh÷ng néi dung trong dù th¶o ®iÒu íc kh¸c víi quy chÕ ®Êu thÇu th× c¬ quan ®îc giao tr¸ch nhiÖm ®µm ph¸n ký kÕt, quyÕt ®Þnh tríc khi ký kÕt. 4. §iÒu kiÖn thùc hiÖn ®Êu thÇu ViÖc tæ chøc ®Êu thÇu chØ ®îc thùc hiÖn khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau:  §iÒu kiÖn chung: a. V¨n b¶n quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc giÊy phÐp quyÕt ®Þnh ®Çu t cña ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn. b. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt. c. Hå s¬ mêi thÇu ®· ®îc ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn phª duyÖt. d. Bªn mêi thÇu kh«ng ®îc tham gia víi t c¸ch lµ nhµ thÇu ®èi víi c¸c gãi thÇu do m×nh tæ chøc. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong trêng hîp ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn thùc hiÖn c«ng viÖc chuÈn bÞ dù ¸n hoÆc ®Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c ®Ó thùc hiÖn d ¸n, ®iÒu kiÖn tæ chøc ®Êu thÇu lµ cã v¨n b¶n chÊp thuËn cña ngêi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn vµ hå s¬ mêi thÇu ®îc duyÖt.  §iÒu kiÖn víi bªn nhµ thÇu: a. Cã giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh. §èi víi ®Êu thÇu mua s¾m thiÕt bÞ phøc t¹p ®îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu, ngoµi giÊy ®¨ng ký kinh doanh, ph¶i cã giÊy phÐp b¸n hµng thuéc b¶n quyÒn cña nhµ s¶n xuÊt. b. Cã ®ñ n¨ng lùc vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu. c. ChØ ®îc tham gia mét ®¬n vÞ dù thÇu trong mét gãi thÇu, dï lµ ®¬n ph¬ng hay liªn doanh dù thÇu. Trêng hîp tæng c«ng ty ®øng ®¬n vÞ dù thÇu th× c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng ®îc phÐp tham dù víi t c¸ch lµ nhµ thÇu ®éc lËp trong cïng mét gãi thÇu.  §èi víi bªn mêi thÇu: kh«ng ®îc htam gia víi t c¸ch lµ nhµ thÇu ®èi v¬id gãi thÇu m×nh tæ chøc. 5. §iÒu kiÖn §Êu ThÇu quèc tÕ vµ u ®·i  ChØ ®îc §Êu ThÇu quèc tÕ trong nh÷ng trêng hîp sau: - §èi víi gãi thÇu mµ kh«ng cã nhµ thÇu nµo trong níc cã kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu. - §èi víi c¸c dù ¸n sö dông nguån vèn tµi trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ hoÆc cña níc ngoµi cã quy ®Þnh trong ®iÒu íc §Êu ThÇu quèc tÕ  Nhµ thÇu níc ngoµi khi tham dù §Êu ThÇu quèc tÕ t¹i ViÖt nam vÒ x©y l¾p ph¶i liªn danh víi nhµ thÇu ViÖt nam hoÆc phaØ cam kÕt sö dông thÇu phô ViÖt nam, nhng ph¶i nªu râ sù ph©n chia gi÷a c¸c bªn ph¹m vi c«ng viÖc, khèi lîng gi¸ t¬ng øng.  Nhµ thÇu níc ngoµi tróng thÇu ph¶i thùc hiÖn cam kÕt vÒ tû lÖ phÇn tr¨m khèi lîng c«ng viÖc cïng víi ®¬n gi¸ t¬ng øng dµnh cho phÝa ViÖt nam lµ liªn danh hoÆc thÇu phô nh ®· nªu râ trong Hå s¬ dù thÇu. Trong khi th¬ng th¶o hîp ®ång, nÕu nhµ thÇu níc ngoµi trógn thÇu kh«ng thùc hiÖn c¸c cam kÕt nªu trong Hå s¬ dù thÇu th× kÕt qña §Êu ThÇu sÏ bÞ huû bá.  C¸c nhµ thÇu tham gia §Êu ThÇu ë ViÖt nam ph¶i cam kÕt sö dông vµ mua c¸c vËt t thiÕt bÞ phï hîp vÒ chÊt lîng vµ gi¸ c¶, ®ang s¶n xuÊt, gia c«ng hoÆc hiÖn cã t¹i ViÖt nam,  Trong trêng hîp hai Hå s¬ dù thÇu cña nhµ thÇu níc ngoµi ®îc ®¸nh gÝa ngang nhau. Hå s¬ dù thÇu cã tû lÖ c«ng viÖc dµnh cho phÝa ViÖt nam (lµ liªn danh hoÆc thÇu phô) cao h¬n sÏ ®îc chÊp thuËn.  Nhµ thÇu trong níc tham gia dù thÇu quèc tÕ (®¬n ph¬ng hoÆc liªn danh) ®îc xÐt u tiªn khi Hå s¬ dù thÇu ®îc ®¸nh gÝa t¬ng ®¬ng víi c¸c Hå s¬ dù thÇu cña nhµ thÇu níc ngoµi. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Trêng hîp hai tói hå s¬ ®îc ®¸nh gi¸ ngang nhau, sÏ u tiªn Hå s¬ dù thÇu cã tû lÖ nh©n c«ngnhiÒu h¬n.  Nhµ thÇu trong níc tham gia §Êu ThÇu quèc tÕ sÏ ®îc hëng chÕ ®é u ®·i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6. Ph¬ng thøc ®Êu thÇu HiÖn nay ë níc ta, ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®îc ¸p tiÕn hµnh ¸p dông theo mét trong ba ph¬ng thøc sau : 3.1 §Êu thÇu mét tói Hå s¬ Lµ ph¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép Hå s¬ dù thÇu trong mét tói Hå s¬. Ph¬ng thøc nµy ®îc ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu mua s¾m hµng hãa vµ x©y l¾p. 3.2 §Êu thÇu hai tói Hå s¬ Lµ ph¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép ®Ò xuÊt kü thuËt vµ ®Ò xuÊt tµi chÝnh trong tõng tói Hå s¬ riªng vµo cïng mét thêi ®iÓm. Tói Hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt sÏ ®îc xem xÐt tríc ®Ó ®¸nh gi¸. C¸c nhµ thÇu më tiÕp Hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ gi¸ ®Ó ®¸nh gi¸. Ph¬ng thøc nµy chØ ®îc ¸p dông víi ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn. 3.3 §Êu thÇu hai giai ®o¹n Ph¬ng thøc nµy ¸p dông cho nh÷ng trêng hîp sau : - C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng hãa vµ x©y l¾p cã gi¸ trÞ tõ 500 tû ®ång trë lªn. - C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng hãa cã tÝnh chÊt lùa chän c«ng nghÖ thiÕt bÞ toµn bé, phøc t¹p vÒ c«ng nghÖ vµ kü thuËt hoÆc gãi thÇu x©y l¾p ®Æc biÖt phøc t¹p. - Dù ¸n hîp ®ång thùc hiÖn theo hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¬ng thøc nµy nh sau: a. Giai ®o¹n thø nhÊt C¸c nhµ thÇu nép Hå s¬ dù thÇu s¬ bé gåm ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ph¬ng ¸n tµi chÝnh (cha cã gi¸) ®Ó bªn mêi thÇu xem xÐt vµ th¶o luËn cô thÓ víi tõng nhµ thÇu, nh»m thèng nhÊt vÒ yªu cÇu vµ tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó nhµ thÇu chuÈn bÞ nép Hå s¬ dù thÇu chÝnh thøc cña m×nh. b. Giai ®o¹n thø hai Bªn mêi thÇu mêi c¸c nhµ thÇu tham gia trong giai ®o¹n thø nhÊt nép Hå s¬ dù thÇu chÝnh thøc víi ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ®Ò xuÊt chi tiÕt vÒ kinh tÕ víi ®Çy ®ñ néi dung vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn, ®iÒu kiÖn hîp ®ång gi¸ dù thÇu. 7. Më thÇu, xÐt thÇu, tr×nh duyÖt vµ c«ng bè kÕt qu¶ §Êu ThÇu .  Më thÇu: Sau khi tiÕp nhËn nguyªn tr¹ng Hå s¬ dù thÇu nép ®óng h¹n vµ ®îc qu¶n lÝ theo chÕ ®é qu¶n lÝ Hå s¬ mËt, viÖc më thÇu ®îc tiÕn hµnh c«ng khai theo ngµy, giê vµ ®Þa 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®iªmt ghi trong Hå s¬ dù thÇu vµ kh«ng ®îc qu¸ 48 giê, kÓ tõ thêi ®iÓm ®ãng thÇu (trõ ngµy nghØ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt). Biªn b¶n më thÇu bao gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: - Tªn gãi thÇu - Ngµy, giê, ®Þa ®iÓm më thÇu - Tªn vµ ®Þa chØ c¸c nhµ thÇu - Gi¸ dù thÇu, b¶o l·nh dù thÇu vµ tiÕn ®é thùc hiÖn - C¸c néi dung liªn quan kh¸c’ §¹i diÖn bªn mêi thÇu vµ c¸c nhµ thÇu ®îc tham dù vµo biªn b¶n më thÇu. B¶n gèc Hå s¬ dù thÇu sau khi më thÇu ph¶i ®îc bªn mêi thÇu kÝ x¸c nhËn tõng trang tríc khi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ vµ qu¶n lÝ theo chÕ ®é qu¶n lÝ Hå s¬ “mËt” ®Ó lµm c¬ së ph¸p lÝ cho viÖc ®¸nh gi¸ vµ xem xÐt.  XÐt thÇu: Bªn mêi thÇu tiÕn hµnh nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ chi tiÕt vµ xÕp h¹ng c¸c Hå s¬ dù thÇu ®· ®îc më c¨n cø theo yªu cÇu cña Hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn hoÆc ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt tríc khi më thÇu. ViÖc ®¸nh gi¸ Hå s¬ dù thÇu thùc hiÖn theo nguyªn t¾c sau: - Sö dông ph¬ng ph¸p chÊm ®iÓm ®èi víi viÖc ®¸nh gi¸ Hå s¬ dù thÇu c¸c gãi thÇu t vÊn, gãi thÇu lùa chän ®èi t¸c, ®¸nh gi¸ Hå s¬ dù tuyÓn, ®¸nh gÝa vÒ mÆt kÜ thuËt ®èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸ hoÆc x©y l¾p. - Sö dông ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ®èi víi c¸c gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸ hoÆc x©y l¾p theo hai bíc sau: Bíc mét: Sö dông thang ®iÓm ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kÜ thuËt ®Ó chän danh s¸ch ng¾n ( lµ danh s¸ch nhµ thÇu ®¸p øng c¬ b¶n Hå s¬ mêi thÇu c¨n cø theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸). Bíc hai: X¸c ®Þnh ®¸nh gi¸ ®èi víi Hå s¬ dù thÇu thuéc danh s¸ch ng¾n ®Ó xÕp h¹ng. - kh«ng sö dông kÕt qu¶ xÐt thÇu, gi¸ sµn mµ sö dông goÝ thÇu trong kÕ ho¹ch §Êu thÇu ®îc duyÖt  Phª duyÖt vµ c«ng bè kÕt qu¶: KÕt qu¶ §Êu thÇu ph¶i do ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Bªn mêi thÇu chØ ®îc c«ng bè kÕt qu¶ §Êu thÇu sau khi ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 8. C¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu. Chñ ®Çu t cã thÓ lùa chän nhµ thÇu theo c¸c h×nh thøc sau : 2.1 §Êu thÇu réng r·i Theo h×nh thøc nµy,viÖc gäi thÇu ®îc phæ biÕn réng r·i th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng vµ kh«ng h¹n chÕ sè lîng nhµ thÇu tham gia. Bªn mêi thÇu ph¶i th«ng b¸o c«ng khai vÒ c¸c ®iÒu kiÖn, thêi gian réng r·i tèi thiÓu lµ 10 ngµy tríc khi ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu. §Êu thÇu réng r·i lµ h×nh thøc chñ yÕu ®îc ¸p dông trong ®Êu thÇu. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2 §Êu thÇu h¹n chÕ §Êu thÇu h¹n chÕ lµ h×nh thøc ®Êu thÇu mµ bªn mêi thÇu mêi mét sè nhµ thÇu (tèi thiÓu lµ 5 nhµ thÇu) cã ®ñ n¨ng lùc tham gia. Danh s¸ch nhµ thÇu tham dù ph¶i ®îc ngêi ( hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn chÊp thuËn. H×nh thøc nµy chØ ®îc xem xÐt ¸p dông khi cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: + ChØ cã mét sè nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña c¸c gãi thÇu. + C¸c nguån vèn sö dông yªu cÇu ph¶i tiÕn hµnh ®Êu thÇu h¹n chÕ. thÕ. + Do t×nh h×nh cô thÓ cña gãi thÇu mµ viÖc ¸p dông ®Êu thÇu h¹n chÕ cã lîi 2.3 ChØ ®Þnh thÇu ChØ ®Þnh thÇu lµ h×nh thøc lùa chän trùc tiÕp nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu ®Ó th¬ng th¶o hîp ®ång. H×nh thøc nµy chØ ¸p dông ®îc trong c¸c h×nh thøc ®Æc biÖt sau : * Trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng do thiªn tai, ®Þch häa sù cè cÇn kh¾c phôc ngay th× chñ dù ¸n ( ngêi cã thÈm quyÒn giao tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ vµ thùc hiÖn dù ¸n ) ®îc phÐp chØ ®Þnh ngay ®¬n vÞ cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kÞp thêi. Trong thêi gian 10 ngµy kÓ tõ ngµy quyÕt ®Þng chØ ®Þnh thÇu, chñ dù ¸n ph¶i b¸o c¸o ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn vÒ néi dung chØ ®Þnh thÇu. Ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn ph¸t hiÖn chØ ®Þnh sai víi quy ®Þnh ph¶i xö lÝ kÞp thêi. * Gãi thÇu cã tÝnh chÊt nghiªn cøu thö nghiÖm, bÝ mËt quèc gia, bÝ mËt an ninh, bÝ mËt quèc phßng do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. * Gãi thÇu cã gi¸ trÞ díi 1 tû ®ång ®èi víi mua s¾m hµng ho¸, x©y l¾p díi 500 triÖu ®ång ®èi víi t vÊn. C¸c gãi thÇu chØ ®Þnh thÇu thuéc dù ¸n nhãm A, Thñ tíng ChÝnh Phñ ph©n cÊp cho Bé Trëng, thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh Phñ , Héi ®ång qu¶n trÞ cña Tæng c«ng ty nhµ níc do thñ tíng ChÝnh Phñ thµnh lËp ( Tæng c«ng ty 90,91), chñ tÞch UBND tØnh, Thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng cã dù ¸n quyÕt ®Þnh. Khi chØ ®Þnh thÇu, ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh chØ ph¶i chÞu tr¹ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ quy ®Þnh cña m×nh. Trong trêng hîp thÊy kh«ng cÇn thiÕt chØ ®Þng thÇu th× §Êu thÇu theo quy ®Þnh. Nghiªm cÊm viÖc tuú tiÖn chia dù ¸n thµnh nhiÒu gãi thÇu ®Ó chØ ®Þnh thÇu. Bé tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ vÒ chØ ®Þnh thÇu mua s¾m ®å dïng, vËt t trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc thêng xuyªn cña c¬ quan Nhµ níc, ®oµn thÓ, doanh nghiÖp nhµ níc, ®å dïng, vËt t trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc th«n gthêng cña lùc lîng vò trang. * Gãi thÇu cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt kh¸c do yªu cÇu cña c¬ quan tµi trî vèn, do tÝnh chÊt phøc t¹p vÒ mÆt kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ hoÆc do yªu cÇu ®ét xuÊt cña dù ¸n do ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t chØ ®Þnh trªn c¬ së b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t, ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan tµi trî vèn vµ c¸c c¬ quan liªn quan. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong trêng hîp chØ ®Þnh thÇu c¸c môc tiªu trªn ph¶i x¸c ®Þng râ ba néi dung: - lÝ do chØ ®Þng thÇu - kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc kÜ thuËt, tµi chÝnh cña nhµ thÇu ®îc ®Ò nghÞ chØ ®Þnh thÇu. - Gi¸ trÞ vµ khèi lîng ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn cÊp hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt lµm c¨n cø cho chØ ®Þnh thÇu (riªng gãi thÇu x©y l¾p ph¶i cã thiÕt kÕ dù to¸n ®îc duyÖt theo quy ®Þnh). Trong trêng hîp cÇn kh¾c phôc ngay hËu qu¶ thiªn tai, ®Þch ho¹, sù cè th× chñ dù ¸n cÇn x¸c ®Þng khèi lîng vµ gi¸ trÞ t¹m tÝnh, sau ®ã lËp ®Çy ®ñ hå s¬, dù to¸n ®îc duyÖt theo quy ®Þnh ®Ó lµm c¬ së cho viÖc tÝnh to¸n. * PhÇn vèn ng©n s¸ch nhµ níc dµnh cho chñ dù ¸n cña c¸c c¬ quan sù nghiÖp ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu vÒ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ, quy ho¹ch ph¸t triÓn nghµnh, quy ho¹ch chung x©y dùng ®o thÞ vµ n«ng th«n, ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn giao nhiÖm vô thùc hiÖn th× kh«ng ph¶i §Êu thÇu nhng ph¶i cã hîp ®ång cô thÓ vµ giao nép s¶n phÈm theo ®óng quy ®Þnh. * Gãi thÇu t vÊn lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi, cña dù ¸n ®Çu t kh«ng ph¶i §Êu thÇu, nhng chñ ®Çu t ph¶i chän nhµ t vÊn phï hîp víi yªu cÇu cña dù ¸n. 2.4 Chµo hµng c¹nh tranh H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông cho nh÷ng gãi hµng mua s¾m hµng hãa cã gi¸ trÞ díi 2 tû ®ång. Mçi gãi thÇu ph¶i cã Ýt nhÊt 3 chµo hµng cña 3 nhµ thÇu kh¸c nhau trªn yªu cÇu chµo hµng bªn mêi thÇu. ViÖc göi chµo hµng cã thÓ ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch göi trùc tiÕp, b»ng Fax, b»ng ®êng bu ®iÖn hoÆc b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c. 2.5 Mua s¾m trùc tiÕp H×nh thøc mua s¾m trùc tiÕp ®îc ¸p dông trong trêng hîp bæ sung hîp ®ång cò ®· ®îc thùc hiÖn xong (díi 1 n¨m) hoÆc hîp ®ång ®ang thùc hiÖn víi ®iÒu kiÖn chñ ®Çu t cã nhu cÇu t¨ng thªm sè lîng hµng hãa hoÆc khèi lîng c«ng viÖc mµ tríc ®ã ®· ®îc tiÕn hµnh ®Êu thÇu, nhng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng ®îc vît møc gi¸ hoÆc ®¬n gi¸ trong hîp ®ång ®· ký tríc ®ã. Tríc khi ký hîp ®ång, nhµ thÇu ph¶i chøng minh cã ®ñ n¨ng lùc vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu. 2.6 Tù thùc hiÖn H×nh thøc nµy chØ ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c gãi thÇu mµ chñ ®Çu t cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn trªn c¬ së tu©n thñ quy ®Þng vÒ chØ ®Þnh thÇu (ngoµi ph¹m vÞ t¹i ®iÒu 63 cña Quy chÕ qu¶n lÝ ®Çu t vµ x©y dùng ). 2.7 Mua s¾m ®Æc biÖt H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c ngµnh hÕt søc ®Æc biÖt mµ nÕu kh«ng cã nh÷ng quy ®Þnh riªng th× kh«ng thÓ ¸p dông ®Êu thÇu ®îc. C¬ quan qu¶n lÝ nghµnh ph¶i x©y dùng quy tr×nh thùc hiÖn ph¶i ®¶m b¶o c¸c môc tiªu cña quy chÕ §Êu thÇu vµ cã ý kiÕn tho¶ thuËn cña Bé KH&§T ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh Phñ quyÕt ®Þnh. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 9. Hîp ®ång trong §Êu thÇu : Hîp ®ång lµ h×nh thøc b¾t buéc ®èi víi nhµ thÇu vµ bªn mêi thÇu. Bªn mêi thÇu vµ nhµ thÇu tróng thÇu ph¶i kÝ kÕt hîp ®ång b»ng v¨n b¶n. Hîp ®ång ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c sau: - Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt níc c«ng hoµ x· héi xhñ nghÜa ViÖt nam vÒ hîp ®ång. Trêng hîp luËt ph¸p ViÖt nam cha cã quy ®Þnh th× ph¶i xin phÐp Thñ tíng ChÝnh Phñ tríc khi kÝ kÕt hîp ®ång - Néi dung hîp ®ång ph¶i ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ( chØ b¾t buéc ®ãi víi c¸c hîp ®ång sÏ kÝ víi nhµ thÇu do Thñ tíng ChÝnh Phñ phª duyÖt). C¨n cø thêi h¹n vµ tÝnh chÊt cña gãi thÇu ®îc quy ®Þnh trong kÕ ho¹ch §Êu thÇu, hîp ®ång ®îc thùc hiÖn theo mét trong c¸c nguyªn t¾c sau: - Hîp ®ång trän gãi: lµ hîp ®ång theo gi¸ kho¸n gãi, ®îc ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu x¸c ®Þnh râ vÒ sè lîng, yªu cÇu vÒ chÊt lîng vµ thêi gian. Trêng hîp cã nh÷ng ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång nhng kh«ng do nhµ thÇu g©y ra th× sÏ ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. - Hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay: lµ hîp ®ång bao gåm toµn bé c¸c c«ng viÖc thiÕt kÕ, cung cÊp thiÕt bÞ vµ x©y l¾p cña mét gãi thÇu ®îc thùc hiÖn th«ng qua mét nhµ thÇu. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm tham gia gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nghiÖm thu vµ nhËn bµn giao khi nhµ thÇu hoµn thµnh toµn bé c«ng tr×nh theo hîp ®ång ®· kÝ. - Hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸: lµ hîp ®ång ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu mµ t¹i thêi ®iÓm kÝ kÕt hîp ®«ng sÏ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ khèi lîng vµ sè lîng hoÆc cã biÕn ®éng lín vÒ gi¸ c¶ do chÝnh s¸ch cña nhµ níc thay ®æi vµ hîp ®ång cã thêi gian thùc hiÖn trªn 12 th¸ng. ViÖc thùc hiÖn hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸ ph¶i tu©n theo quy ®Þnh sau: + Trong Hå s¬ mêi thÇu ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt cã quy ®Þnh cô thÓ ®iÒu kiªn, giíi h¹n c¸c phÇn viÖc hoÆc h¹ng môc c«ng ®îc ®iÒu chØnh theo c«ng thøc ®iÒu chØnh gi¸ + §îc c¸c bªn liªn quan x¸cc nhËn, ®¬cj ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyªn cho phÐp, ¸p dông trong c¸c têng hîp sau:  Khi cã nh÷ng khèi lîng, sè lîng ph¸t sinh ( t¨ng hoÆc gi¶m) kh«ng ph¶i do nhµ thÇu g©y ra,  Khi cã biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ do chÝnh s¸ch cña nhµ níc thay ®æi ®èi víi c¸c yÕu tè nh©n c«ng, nguyªn vËt liÖu vµ thiÕt bÞ cña nh÷ng hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸ víi thêi gian thùc hiÖn trªn 12 th¸ng. Trît gi¸ chØ ®îc tÝnh tõ th¸ng thø 13 kÓ tõ thêi ®iÓm b¾t ®µu thùc hiÖn hîp ®ßng. + Gi¸ trÞ cña hîp ®ång sau khi ®iÒu chØnh kh«ng ®îc vît tæng dù to¸n, dù to¸n hoÆc gi¸ gãi thÇu x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch §Êu thÇu ®· ®îc duyÖt. Tæng gi¸ trÞ ®iÒu chØnh vµ gi¸ trÞ c¸c hîp ®ång thuéc dù ¸n kh«ng ®îc vît tæng møc ®Çu t ®îc duyÖt. 15
- Xem thêm -