Tài liệu Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng licogi 12

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG - 12 (LICOGI 12)............................................. 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty LICOGI 12.......................... 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty Cổ phần LICOGI 12........................... 1.3 Quy mô về vốn của Công ty Cổ phần LICOGI 12..................................... 1.4 Đánh giá các hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 12....................... 1.4.1 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần LICOGI 12.......... 1.4.2 Đánh giá các hoạt động khác của Công ty Cổ phần LICOGI 12.................. 1.5 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty cổ phần LICOGI 12............................................................................... 1.5.1 Nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp...................................... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12.................................................. 2.1 Khái quát nguồn nhân lực Công ty cổ phần LICOGI 12 giai đoạn 2007 - 2010....................................................................... 2.1.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần LICOGI 12........................................ 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý Công ty Cổ phần LICOGI 12 ..................................................................................................................... 2.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực trong Công ty Cổ phần LICOGI 12.................... 2.2 Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần LICOGI 12.................................................................................................. 2.2.1 Thực trạng hoạt động lập kế hoạch nguồn nhân lực..................................... 2.2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự của Công ty.................................. 2.2.3 Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty....... 2.2.4 Thực trạng công tác thù lao lao động của Công ty....................................... SV: Nguyễn Cao Cường Lớp: QTKD Tổng Hợp K11 Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan 2.3 Đánh giá chung về hoạt động quản trị nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần LICOGI 12.................................................................................. 2.3.1. Ưu điểm........................................................................................................ 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân hạn chế................................................................. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12.............. 3.1 Định hướng phát triển Công ty Cổ phần LICOGI 12 trong tương lai ..................................................................................................................... 3.1.1 Sứ mệnh....................................................................................................... 3.1.2. Tầm nhìn...................................................................................................... 3.1.3. Mục tiêu của Công ty Cổ phần LICOGI 12 trong tương lai......................... 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI 12................. 3.2.1 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch................................................................. 3.2.2. Hoàn thiện công tác tuyển dụng................................................................... 3.2.3. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân sự....................................... 3.2.4. Hoàn thiện kế hoạch tạo động lực cho người lao động................................. KẾT LUẬN............................................................................................................... SV: Nguyễn Cao Cường Lớp: QTKD Tổng Hợp K11 Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1 : Danh sách cổ đông sáng lập.................................................................... Bảng 2 : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm 2007 – 2010.......... Bảng 3: Sơ đồ bộ máy của Công ty.................................................................... Bảng 4 : Cơ cấu lao động Công ty CP LICOGI 12 từ năm 2007-2010................ Bảng 5: Cơ cấu lao động trong Công ty Cổ phần LICOGI 12............................ Bảng 6 : Số lao động được đào tạo hàng năm của Công ty CP LICOGI 12 .............................................................................................................. SV: Nguyễn Cao Cường Lớp: QTKD Tổng Hợp K11 Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp đang đứng trước thách thức cần phải tăng cường tối đa hiệu quả cung cấp chất lượng các sản phẩm dịch vụ của mình. Để làm được điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải có đội ngũ nguồn nhân lực đủ về số lượng và tốt về chất lượng. Bất kỳ một doanh nghiệp hay tổ chức nào dù có quy mô lớn hay nhỏ, rộng hay hẹp trong lĩnh vực nào thì tầm quan trọng của con người là một thực tế. Con người là nguồn sáng tạo của mọi tổ chức, họ sáng tạo, thiết kế sản xuất ra hàng hóa dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quản lý tối ưu nguồn nhân lực và tổ chức lao động hợp lý là một biện pháp hiệu quả hiện nay đã và đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Một doanh nghiệp, tổ chức có nguồn tài chính dồi dào, máy móc hiện đại đến đâu cũng trở nên vô nghĩa nếu không biết quản trị nhân sự. Các phương thức quản trị sẽ quyết định bầu không khí lao động trong tổ chức căng thẳng hay vui vẻ thoải mái. Đồng thời thực hiện tốt, hiệu quả công tác này sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phúc lợi của người lao động, tạo động lực lôi cuốn và động viên người lao động hăng hái nâng cao năng suất lao động, gắn bó với tổ chức. Nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động quản trị nhân sự đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp, kết hợp với lý luận được học tập từ các giảng viên trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân và kiến thức thực tế trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần LICOGI 12, em đã chọn đề tài “ Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng LICOGI 12” làm chuyên đề tốt nghiệp. Đề tài được xây dựng gồm 3 chương như sau: Chương 1: Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần LICOGI 12 Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần LICOGI 12 Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần LICOGI 12 SV: Nguyễn Cao Cường 1 Lớp: QTKD Tổng Hợp K11 Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG - 12 (LICOGI 12) 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty LICOGI 12 Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty Cổ phần LICOGI 12. Tên giao dịch quốc tế: LICOGI 12 Joint Stock Company. Tên viết tắt : LICOGI 12.,JSC. Địa chỉ: C1 – đường Giải Phóng – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội. Website: www.licogi12.com. Tel: 04 38 691 534 Fax: 04 38 685 014 Công ty Cổ phần LICOGI 12 được thành lập ngày 24 tháng 02 năm 1981, là doanh nghiệp Nhà nước với tên gọi ban đầu là Xí nghiệp thi công cơ giới số 12 tại Hòa Bình. Nhiệm vụ chính là tham gia thi công các hạng mục chính của nhà máy thủy điện Hòa Bình, trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới – Bộ Xây dựng. Sau đó được đổi tên thành Công ty Cơ giới và Xây lắp số 12 theo Quyết định số 053A/ BXD – TCLĐ ngày 20 tháng 02 năm 1993 của Bộ Xây dựng, trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng. (viết tắt là LICOGI ) Công ty Cơ giới và Xây lắp 12 được cổ phần hóa và chuyển thành Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 12 – LICOGI 12 theo Quyết định số 1523/QĐ – BXD ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Bộ Xây dựng. Công ty Cổ phần LICOGI 12 là một trong các doanh nghiệp được tiến hành cổ phần hóa đầu tiên của Bộ Xây dựng. Tháng 9 năm 2005, Công ty CP LICOGI 12 được nhận giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2000 của QUACERT cấp (Tổ chức chứng nhận Phù hợp của Việt Nam thuộc Tổng cục đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ). Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 668/ NQ - ĐHĐCĐ- LICOGI 12 diễn ra ngày 22 tháng 6 năm 2006, Công ty được đổi tên thành Công ty Cổ phần LICOGI 12. Tháng 1 năm 2010, Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (VNIC) SV: Nguyễn Cao Cường 2 Lớp: QTKD Tổng Hợp K11 Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan được thành lập. Công ty Cổ phần LICOGI 12 trở thành công ty liên kết. Trải qua hơn 1/4 thế kỷ xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần LICOGI 12 tự hào đóng góp một phần công sức của mình trong những công trình trọng điểm quốc gia, góp phần phần làm thay đổi diện mạo đất nước trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty Cổ phần LICOGI 12 Công ty Cồ phần LICOGI 12 được thành lập và đi vào hoạt động trong những năm xây dựng đất nước. Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty như sau: - Vận chuyển, san lấp nền móng các loại công trình xây dựng bằng phương tiện cơ giới. - Xử lý nền móng bằng phương tiện cơ giới (khoan nhồi, đóng cọc bê tông cốt thép, ván thép, ống thép các loại, cọc Beretter). - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông( cầu, đường bộ, sân bay, bến cảng, đường hầm). - Xây dựng các công trình thủy lợi (đê, đập, hồ chứa nước, hệ thống tưới tiêu, ống dẫn nước). - Xây dựng các công trình thủy điện, nhiệt điện, xây lắp các đường dây và trạm biến thế điện, hệ thống điện, điện lạnh, hệ thống thông tin liên lạc. - Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở, hạ tầng khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp. - Sản xuất, chế biến, khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng (đá xây dựng, bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn). - Sản xuất và kinhdoanh sản phẩm cơ khí, kết cấu théo, vật tư và thiết bị xây dựng, sản xuất cầu trục và thiết bị nâng. - Đầu tư kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí. - Xuất nhập khẩu thiết bị, vật liệu xây dựng. - Tư vấn thiết kế (thiết kế kiến trúc công trình với chức danh kiến trúc sư chủ nhiệm đồ án, thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp. thiết kế hạ tầng kỹ thuật đô thị, thiết kế quy hoạch khu đô thị và nông thôn, thiết kế nội, ngoại thất công SV: Nguyễn Cao Cường 3 Lớp: QTKD Tổng Hợp K11 Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan trình, thiết kế kết cấu đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp ), giám sát các công trình xây dựng. - Thí nghiệm vật liệu xây dựng, khảo sát địa chất công trình. - Xây dựng hệ thống thiết bị công nghiệp, kinh doanh xăng dầu, mỡ. - Kinh doanh xây dựng nhà máy thủy điện, nhiệt điện và kinh doanh điện thương phẩm. - Kinh doanh, khai thác chế biến khoáng sản : kim loại màu, kim loại đen và phi kim (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm). 1.3 Quy mô về vốn của Công ty Cổ phần LICOGI 12 Công ty Cổ phần LICOGI 12 hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103006456 ngày 07 tháng 01 năm 2005 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Công ty đã có 04 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gồm: - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( ĐKKD ) lần 01 vào ngày 18 tháng 8 năm 2006. - Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD lần 02 ngày 19 tháng 12 năm 2007. - Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD lần 03 ngày 22 tháng 02 năm 2008. - Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD lần 04 ngày 05 tháng 05 năm 2010. Công ty Cổ phần LICOGI 12 được thành lập với số vốn điều lệ là 50.000.000.000 VND ( Năm mươi tỷ đồng Việt Nam). SV: Nguyễn Cao Cường 4 Lớp: QTKD Tổng Hợp K11 Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan Bảng 1 : Danh sách cổ đông sáng lập STT Tên cổ đông sáng lập Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng. 1 2 Đại diện : Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Số cổ phần Tỷ lệ 596.700 17,65 (%) Nhà G1 – Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội. Dương Xuân Quang Số 12, ngõ 94 – Thái Hà – Trung Liệt – Đống Đa – Hà Nội. Dương Xuân Quang Số 12, ngõ 94 – Thái Hà – Trung Liệt – Đống Đa – Hà Nội 601.184 17,79 10.000 0,30 3 Nguyễn Anh Tuấn Khu tập thể Ngân hàng NN và PTNT, xã Việt Hùng – Vũ Thư – Thái Bình 4 Hoàng Minh Tuấn Số 518, nhà A11 – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội. 153.248 4,53 Số 20, ngõ 43 – Kim Đồng – Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội 10.113 0,30 5 Lê Quang Định 6 295 cổ đông còn lại 2.008.547 59,43 Tổng cộng 3.379.392 100 Nguồn : Báo cáo tài chính Người đại diện theo Pháp luật : Dương Xuân Quang – Tổng giám đốc. SV: Nguyễn Cao Cường 5 Lớp: QTKD Tổng Hợp K11 Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan 1.4 Đánh giá các hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 12 1.4.1 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần LICOGI 12 Thông qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần LICOGI 12 trong giai đoạn từ năm 2007 – 2010, có thể nhận thấy kết quả kinh doanh năm sau luôn tăng hơn năm trước. Điều này chứng tỏ các hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng mang lại kết quả tốt, quy mô công ty ngày càng được mở rộng.  Về doanh thu: Có thể thấy, cơ cấu doanh thu của Công ty Cổ phần LICOGI 12 qua các năm có sự biến động theo hướng tích cực. - Năm 2008, tổng doanh thu đạt 254.161.364.935 VND tăng hơn 26,633 tỷ đồng so với năm 2007, tương ứng tăng 11,7 %. - Năm 2009, tổng doanh thu đạt 286.798.958.340 VND, tăng 32, 637 tỷ đồng so với năm 2008, tương ứng tăng 13%. - Năm 2010, trong tình hình kinh tế cả nước gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 11,75%. Ngành xây dựng chịu ảnh hưởng lớn như: giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng biến động tăng cao nhiều đợt, lãi suất ngân hàng tăng cao. Bên cạnh đó các ngân hàng lại thắt chặt tín dụng gây ra nhiều khó khăn trong việc huy động vốn của Công ty Cổ phần LICOGI. Tuy nhiên, với bề dày kinh nghiệm quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng công trình, từng thời điểm của Ban lãnh đạo công ty đã thúc đẩy sự phát triển ổn định của Công ty qua giai đoạn khó khăn. Tổng doanh thu trong năm 2010 tăng hơn 29,396 tỷ đồng so với năm 2008, tương ứng tăng 13%. Đạt được kết quả trên là do tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên toàn tổng công ty đoàn kết, nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó còn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI), sự hỗ trợ giúp đỡ của các ban ngành và đơn vị liên quan.  Về chi phí: - Tổng chi phí năm 2007 là 222.601.359.405 VND. SV: Nguyễn Cao Cường 6 Lớp: QTKD Tổng Hợp K11 Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan - Tổng chi phí năm 2008 là 249.839.415.364 VND tăng hơn so với năm 2007 là 27, 238 tỷ đồng tương ứng với 12%. - Năm 2009, tổng chi phí tăng hơn năm 2008 là 11,6%, đạt 281.615.872.839 VND. - Trong năm 2010, tổng chi phí là 309.625.495.869 VND, tăng 12% so với năm 2009. Trong năm này, mức tăng chi phí chủ yếu do các khoản chi phí nhiên liệu, vật liệu và chi phí tài chính tăng cao hơn (đặc biệt là giai đoạn cuối năm 2010 khi các ngân hàng thắt chặt cho vay tín dụng). Nhìn chung chi phí của Công ty Cổ phần LICOGI qua các năm đều tăng so với năm trước, không có sự tăng biến động giữa các năm. Vì đây là một công ty đã có bề dày kinh nghiệm quản lý, hoạt động kinh doanh của công ty các năm tương đối ổn định. Ngoài ra, còn nhận được sự hỗ trợ quản lý từ phí Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI).  Về lợi nhuận: - Lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần LICOGI 12 năm 2007 đạt 5.678.188.326 VND. - Năm 2008, lợi nhuận sau thuế đạt 5.161.262.814 VND, giảm so với năm 2007 là 516.925.512 VND, tương ứng 10 %. Nguyên nhân của việc này là do chi phí quản lý của doanh nghiệp tăng cao hơn so với năm trước. Đây là năm mà ngành xây dựng nói chung gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng của ngành không cao. - Sau những biến động kinh tế năm 2008 cùng với sự lãnh đạo và nỗ lực của toàn bộ tập thể Công ty Cổ phần LICOGI 12, lợi nhuận của công ty trong năm 2009 đã tăng lên đáng kể đạt 7.806.404.982 VND, tăng 2.645.142.168 VND tương ứng với 51% so với năm 2008. - Năm 2010, lợi nhuận tăng 1.215.538.829 VND, tương ứng 17% so với năm 2009. SV: Nguyễn Cao Cường 7 Lớp: QTKD Tổng Hợp K11 Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan Bảng 2 : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm 2007 – 2010 Đơn vị tính : VND Chỉ tiêu Mã số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 1. DT bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 227.527.880.409 254.161.364.935 286.798.958.340 316.195.615.077 2. Các khoản giảm trừ DT 02 - 120.570.827 163.619.047 - 3. DT thuần về bán hàng và cung cấp DV 10 (10 = 01 - 02) 227.527.880.409 254.040794.108 286.635.339.293 316.195.615.077 4. Giá vốn hàng bán 11 202.499.813.623 230.016.035.374 260.041.127.268 286.870.690.261 5. LN gộp về bán hàng và cung cấp DV 20 (20 = 10 - 11) 25.028.066.786 24.024.758.734 26.594.212.025 29.324.924.816 5.304.372.789 6. DT hoạt động tài chính 21 160.827.438 152.275.138 182.975.632 7 Chi phí tài chính 22 11.632.910.440 10.072.536.269 10.792.585.650 10.351.097.676 - Chi phí lãi vay 23 8. Chi phí bán hàng 24 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10. LN từ hoạt động kinh doanh 11.632.910.440 10.072.536.269 10.351.097.676 10.792.585.650 - - - 6.825.836.412 8.133.163.678 9.023.523.176 12.761.360.024 30 6.730.147.273 5.971.333.925 7.402.566.805 11.075.351.931 31 2.483.569.425 2.528.030.870 3.128.880.073 1.056.155.001 { 30 = 20 + ( 21 - 22) – (24 + 25)} 11. Thu nhập khác SV: Nguyễn Cao Cường 8 Lớp: QTKD Tổng Hợp K11 Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan 12 . Chi phí khác 32 1.642.798.930 1.617.681.043 200.859.934 2.200.125.719 13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32) 40 840.770.495 910.349.827 7.570.917.768 6.881.683.752 928.754.354 855.295.067 14. Lợi nhuận/lỗ trong công ty liên kết, 45 liên doanh 15. Tổng LN trước thuế 50 (50 = 30 + 40) 8.331.321.159 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 18. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 (60 = 50-51-52) 19. Lợi ích của Cổ đông thiểu số 1.892.729.442 5.678.188.326 1.720.420.938 524.916.177 2.908.703.187 - - - 7.806.404.982 9.021.943.811 5.161.262.814 61 790.968.834 790.562.739 20. Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công 62 ty mẹ (62 = 60 - 61) 4.887.219.492 4.370.700.075 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 11.930.646.998 70 824.368.356 805.969.374 6.982.036.626 8.215.974.437 977 875 1.396 1.643 ( Nguồn : Phòng Tài Chính – Kế Toán) SV: Nguyễn Cao Cường 9 Lớp: QTKD Tổng Hợp K11 Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan 1.4.2 Đánh giá các hoạt động khác của Công ty Cổ phần LICOGI 12 Công ty Cổ phần LICOGI 12 là một trong những công ty lớn có truyền thống, bề dày kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực xây dựng. Bên cạnh việc đảm bảo doanh thu, lợi nhuận của công ty tăng trưởng hàng năm, Ban lãnh đạo công ty còn quan tâm đến các hoạt động bổ trợ phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu, chuyên môn hóa cao. Xây dựng các phong trào như một nét văn hóa của công ty. Hoạt động hỗ trợ phát triển lao động: Công ty Cổ phần LICOGI 12 xây dựng cho mình những chính sách riêng với mục đích hỗ trợ nhân viên trong công ty nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn hóa nhằm nâng cao năng suất và mang lại lợi ích dài hạn cho công ty. Hàng năm, công ty cử cán bộ đi học các lớp quản lý, tổ chức thi nâng bậc cho đội ngũ công nhân theo đúng quy định của công ty. Xây dựng chế độ khen thưởng cho nhân viên có sáng kiến nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả lao động, có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thưởng lễ, tết…. Bên cạnh đó cũng có những biện pháp giáo dục, kỷ luật cán bộ, nhân viên một cách hợp lý. Thực hiện đóng bảo hiểm cho cán bộ, nhân viên trong công ty theo đúng quy định của Pháp luật. Tổ chức cho cán bộ nhân viên trong công ty đi tham quan, nghỉ mát định kỳ hàng năm. Quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên trong công ty, tạo môi trường làm việc năng động, gắn bó đoàn kết tập thể. Hoạt động xã hội: Công ty Cổ phần LICOGI 12 bên cạnh việc quan tâm đến cán bộ nhân viên thì cũng rất chú trọng các hoạt động xã hội. Hàng năm đều tham gia đóng góp, ủng hộ các phong trào, hoạt động từ thiện. Ban lãnh đạo công ty phát động đóng góp mỗi nhân viên 1 ngày lương cho phong trào “Tết dành cho người nghèo” hay ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. SV: Nguyễn Cao Cường 10 Lớp: QTKD Tổng Hợp K11 Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan 1.5 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty cổ phần LICOGI 12. 1.5.1 Nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp Công ty Cổ phần LICOGI 12 là một doanh nghiệp có bề dày lịch sử phát triển, luôn cam kết thực hiện nhất quán tôn chỉ “ Niềm tin bền vững” trong quan hệ với đối tác, cổ đông và toàn thể cán bộ nhân viên với chất lượng sản phẩm, dịch vụ và các công trình xây dựng. Uy tín và thương hiệu của Công ty được tập trung xây dựng từ những ngày đầu thành lập đã tạo ra sức hút đối với nguồn lao động xã hội, nâng cao khả năng tuyển chọn được đội ngũ lao động có chất lượng, trình độ, ghóp phần làm tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế thị trường. Chính sách nhân sự của Công ty cũng ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyển dụng. Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến các chính sách nhằm thu hút, tạo động lực cho người lao động như chính sách tiền lương, đào tạo, thăng tiến hay vấn đề đảm bảo an toàn lao động đối với công ty cũng luôn được lãnh đạo quan tâm hàng đầu. Chính sách lương nhằm đảm bảo cuộc sống, lợi ích người lao động đồng thời tạo động lực và khả năng sáng tạo của người lao động. Bên cạnh đó sự quan tâm vấn đề đảm bảo an toàn lao động cho người công nhân của Ban lãnh đạo công ty cũng giúp người lao động thêm an tâm và gắn bó với công ty. SV: Nguyễn Cao Cường 11 Lớp: QTKD Tổng Hợp K11 Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 2.1 Khái quát nguồn nhân lực Công ty cổ phần LICOGI 12 giai đoạn 2007 - 2010 2.1.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần LICOGI 12 Bảng 3: Sơ đồ bộ máy của Công ty Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Ban giám đốc Phòng Kế toán – Tài chính Phòng Tổ chức – Hành chính Phòng Kinh tế - Kỹ thuật Phòng Cơ giới Các chi nhánh: - Công ty Cổ phần LICOGI 12.6 - Công ty Cổ phần LICOGI 12.9 - Xí nghiệp Xây dựng 12.1 - Xí nghiệp xây dựng 12 12.2 SV: Nguyễn Cao Cường Lớp: QTKD Tổng Hợp K11 Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý Công ty Cổ phần LICOGI 12  Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông của công ty có quyền và nhiệm vụ sau: - Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. - Đai hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản các vấn đề sau: Định hướng phát triển công ty; Quyết định mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phiếu phù hợp với Luật pháp; Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; Tổ chức lại và giải thể công ty…. - Quyền quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. - Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty. - Quyền quyết định loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần, và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập….  Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động kinh doanh và các công việc khác của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có quyền và trách nhiệm sau: - Hội đồng quản trị giám sát Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác. - Quyền quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư. - Xác định các mục tiêu và hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được SV: Nguyễn Cao Cường 13 Lớp: QTKD Tổng Hợp K11 Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan Đại hội đồng cổ đông thông qua. - Quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm đối với Tổng giám đốc điều hành, bổ nhiệm bãi nhiệm các bộ phận quản lý sau: Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành. - Thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính.  Ban kiểm soát Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm, có quyền và trách nhiệm sau: - Đề xuất, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phú kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập. - Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hay tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài của công ty với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp - Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi trình Hội đồng quản trị.  Ban giám đốc điều hành: Đứng đầu là Tổng giám đốc Dương Xuân Quang Tổng giám đốc điều hành là người trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và có nhiệm kỳ 05 năm, có thể tái bổ nhiệm. Tổng giám đốc điều hành có quyền hạn và trách nhiệm sau: - Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. - Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất. - Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ quản lý, quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý trong công ty trừ các chức vụ Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng do Hội đồng quản trị 14 SV: Nguyễn Cao Cường Lớp: QTKD Tổng Hợp K11 Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan bổ nhiệm. - Quyết định số lượng lao động, mức lương, thù lao...của nhân viên;Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty. - Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận.  Phòng Kế toán – Tài chính Phòng Kế toán – Tài chính là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của Công ty, do Tổng giám đốc công ty quyết định thành lập trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng quản trị. Phòng Kế toán – Tài chính có nhiệm vụ sau: - Nhiệm vụ tham mưu và giúp việc cho Tổng giám đốc công ty thực hiện chức năng quản lý về tài chính và kế toán trong Công ty; Xây dựng kế hoạch theo dõi và quản lý tình hình sử dụng các nguồn vốn , đề xuất các biện pháp huy động vốn; Tổ chức điều hành công tác kế toán, xây dựng và thực hiện các hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán phụ vụ công tác hạch toán kế toán và thống kê của Công ty; Kiểm tra kiểm soát chứng từ kế toán đảm bảo các nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước và Công ty. Lập và gửi báo cáo tài chính tháng, quý, năm theo quy định của Nhà nước và Công ty.  Phòng Tổ chức – Hành chính Phòng Tổ chức – Hành chính là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của công ty, do Tổng giám đốc công ty quyết định thành lập trên cơ sở nghị quyết của Hồng quản trị. Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng thăm mưu, giúp việc cho Ban giám đốc công ty thực hiện chức năng về Tổ chức – nhân sự - lao động – Tiền lương – Thi đua – Hành chính – Quản trị - Bảo vệ và thanh tra, pháp chế…của công ty.  Phòng Cơ giới - Phòng Cơ giới chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng giám đốc, có chức năng quản lý, cấp phát, sửa chữa trang thiết bị, máy móc công trình, vật tư…cho các công trình của Công ty . SV: Nguyễn Cao Cường 15 Lớp: QTKD Tổng Hợp K11 Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan - Tổ chức đấu thầu thu mua, bán thiết bị sản xuất, máy móc. Mua bán các loại vật tư và cung cấp vật tư chính theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Tổ chức vận chuyển xe máy, thiết bị đến các công trường thi công.  Phòng Kinh tế - Kỹ thuật Phòng Kinh tế - Kỹ thuật có nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất hàng năm và dài hạn. Lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình hoặc phối kết hợp với các công trường làm công tác quyết toán, thu hồi vốn.Làm công tác đấu thầu và tìm kiếm khách hàng, thu hút đầu tư.Lập dự án đầu tư theo kế hoạch và đột xuất. 2.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực trong Công ty Cổ phần LICOGI 12 Nhân tố quyết định thành công và tạo thương hiệu cho Công ty Cổ phần LICOGI 12 hôm nay chính là đội ngũ gần 1.055 cán bộ và công nhân kỹ thuật lành nghề. LICOGI 12 không chỉ chú trọng số lượng mà còn đặc biệt quan tâm đến chất lượng cán bộ, nhân viên. Đội ngũ cán bộ quản lý đều được đào tạo chính quy, có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động thi công. Đội ngũ công nhân luôn được đào tạo và tuyển chọn nghiêm túc theo hướng chuyên môn hóa và giáo dục thường xuyên.  Cơ cấu lao động phân theo chuyên môn công tác Bảng 4 : Cơ cấu lao động Công ty CP LICOGI 12 từ năm 2007-2010 Đơn vị tính: lao động Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Cán bộ quản lý 107 105 109 116 Công nhân kỹ thuật 752 820 915 939 Tổng cộng 859 925 1.024 1.055 (Nguồn : Phòng Tổ chức – Hành chính)  Cơ cấu lao động phân theo trình độ Đầu tư phát triển nguồn nhân lực luôn được Công ty Cổ phần LICOGI 12 coi trọng. Lực lượng lao động hiện có của doanh nghiệp năm 2010 là 1.055 lao động. Cơ cấu lao động phân theo trình độ của Công ty qua các năm như sau: SV: Nguyễn Cao Cường 16 Lớp: QTKD Tổng Hợp K11 Chuyên đề thực tập GVHD:Th.S Nguyễn Phương Lan Bảng 5: Cơ cấu lao động trong Công ty Cổ phần LICOGI 12 giai đoạn 2007 - 2010 Năm 2007 Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 1. Trên Đại học 4 0,5% 5 0,6% 5 0,4% 5 0,5% 2. Đại học 64 7,5% 65 7,1% 65 6,4% 70 6,6% 3. Cao đẳng, 77 trung cấp 9% 77 8,3% 93 9,1% 89 8,4% 4. LĐ phổ thông 714 83% 778 84% 861 84,1% 891 84,5% Tổng 859 100% 925 100% 1.024 100% 1.055 100% (Nguồn : Phòng Tổ chức – Hành chính) Nhận xét: Thông qua bảng số liệu về lao động có thể nhận thấy lực lượng lao động của Công ty biến động không lớn qua các năm. Số lao động tính đến cuối năm 2007 là 859 người. Năm 2008 tăng so với năm 2007 là 66 lao động. Năm 2009 tăng 99 người. Đến cuối năm 2010 là 1.055 lao động, tăng 31 người.Sự biến động chủ yếu diễn ra ở lực lượng lao động là công nhân phổ thông. Tình hình lao động tương đối ổn định góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của công ty. Cơ cấu nhân lực của công ty khá đơn giản và phù hợp. Cán bộ quản lý có trình độ Cao học và đại học chiếm tỷ lệ nhỏ trong công ty. Lực lượng lao động này chủ yếu là cán bộ quản lý cấp cao, trưởng và phó các phòng ban chức năng hoặc các bộ phận cần lao động có trình độ cao. Chiếm tỷ lệ lớn nhất trong Công ty cổ phần LICOGI 12 là lao động phổ thông. Tuy nhiên lực lượng lao động này đều được qua các lớp đào tạo, học nghề cơ bản. Lực lượng lao động này chủ yếu là lao động trực tiếp tại các công trình như thợ nề, thợ lái máy, công nhân khoan nổ.... SV: Nguyễn Cao Cường 17 Lớp: QTKD Tổng Hợp K11
- Xem thêm -