Tài liệu Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần truyền hình cáp sông thu

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA MỤC LỤC LÔØI MÔÛ ÑAÀU 6 1. Lý do chọn đề tài ....................................................................................................... 7 2. Mục tiêu .................................................................................................................... 7 3. Nhiệm vụ .................................................................................................................... 8 4. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................................... 8 5. Phƣơng pháp nghiên cứu ........................................................................................... 8 6. Thời gian nghiên cứu ................................................................................................. 9 7. Kết cấu đề tài ............................................................................................................ 9 CHÖÔNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1. Khaùi nieäm, vai troø vaø chöùc naêng cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc ...............11 1.1.1. Khaùi nieäm quaûn trò nguoàn nhaân löïc .........................................................11 1.1.2. Vai troø quaûn trò nguoàn nhaân löïc ................................................................11 1.1.3. Chöùc naêng quaûn trò nguoàn nhaân löïc ..........................................................11 1.2. Hoaït ñoäng quaûn trò nguoàn nhaân löïc ............................................................13 1.2.1. Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc: .....................................................................13 1.2.1.1. Khaùi nieäm hoaïch ñònh .....................................................................13 1.2.1.2. Quaù trình hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc ..............................................13 1.2.1.3. Lôïi ích cuûa vieäc hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc ...................................13 1.2.2. Phaân tích coâng vieäc...................................................................................14 1.2.2.1. Khaùi nieäm .........................................................................................14 1.2.2.2. YÙ nghóa .............................................................................................14 1.2.2.3. Noäi dung, trình töï phaân tích coâng vieäc.............................................14 1.2.3. Quaù trình tuyeån duïng ................................................................................16 1.2.3.1. Tuyeån duïng ......................................................................................16 SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 1 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA 1.2.3.2. Nguoàn öùng vieân ................................................................................16 1.2.3.3. Trình töï cuûa quaù trình tuyeån duïng ....................................................19 1.2.4. Sử dụng và đánh giá thực hiện công việc ................................................... 21 1.2.5. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguồn nhân lực....................................................... 33 1.2.4.1. Khaùi nieäm .........................................................................................33 1.2.4.2. Caùc hình thöùc ñaøo taïo ......................................................................33 CHÖÔNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU 2.1. Khaùi quaùt veà coâng ty: ...................................................................................36 2.1.1. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån ...........................................................36 2.1.2. Chöùc naêng, nhieäm vuï................................................................................37 2.1.3. Cô caáu toå chöùc ..........................................................................................37 2.2. Sơ lƣợc về tình hình hoaït ñoäng cuûa coâng ty : ..............................................39 2.2.1. Tình hình hoaït ñoäng ..................................................................................39 2.2.2. Keát quaû hoaït ñoäng ................................................................................... 40 2.3. Phaân tích hoaït ñoäng quaûn trò nguoàn nhaân löïc ............................................41 2.3.1. Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc ......................................................................41 2.3.2. Phaân tích coâng vieäc...................................................................................44 2.3.3. Quaù trình tuyeån duïng taïi coâng ty ..............................................................46 2.3.4. Sử dụng và đánh giá thực hiện công việc .................................................. 50 2.3.5. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguồn nhân lực .....................................................64 2.4. Ñaùnh giaù chung ...................................................................................................65 SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 2 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA CHÖÔNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU 3.1. Caùc giaûi phaùp: ...............................................................................................67 3.2. Kieán nghò: ......................................................................................................74 Keát luaän ......................................................................................................................45 Taøi lieäu tham khaûo......................................................................................................76 SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 3 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG 1. Baûng 2.2.Keát quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty .......................................... 40 2. Baûng2.4.Tyû leä chaát löôïng CB-CNV .................................................................. 42 3. Bảng 2.8.Kết quả đánh giá thực hiện công việc ................................................... 55 4. Bảng 2.11.Hệ thống quỹ lƣơng năm 2008- 2010 .................................................. 58 SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 4 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH 1. Sô ñoà 1.1. Quaù trình tuyeån .................................................................................. 16 2. Sô ñoà 1.2. Quaù trình tuyeån duïng .......................................................................... 20 3. Sô ñoà 1.3. Heä thoáng ñaùnh giaù thöïc hieän coâng vieäc ............................................. 24 4. Sô ñoà 1.4. Quy trình ñaùnh giaù .............................................................................. 24 5. Sô ñoà 1.5. Thuyeát nhu caàu A.Maslow ................................................................. 27 6. Sô ñoà 2.1.Cô caáu toå chöùc cuûa Coâng ty ................................................................ 37 7. Bieåu ñoà 2.3.Cô caáu nhaân söï cuûa Coâng ty ............................................................ 42 8. Bieåu ñoà 2.5. Chaát löôïng CB-CNV naêm 2010 ...................................................... 43 9. Bieåu ñoà 2.6. Tình hình tuyeån duïng...................................................................... 46 10. Bieåu ñoà 2.7. Phaân boå nguoàn löïc ......................................................................... 51 11. Biểu đồ 2.9.Kết quả đánh giá thực hiện công việc ............................................... 55 12. Sô ñoà 2.10. Heä thoáng ñaùnh giaù ........................................................................... 56 SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 5 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay các quốc gia trên thế giới đang lao vào cuộc chạy đua kinh tế. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu không ngừng phát triển. Trong cuộc chiến đó, sự thành công của một công ty bất kỳ do nhiều yếu tố tạo nên, các yếu tố đó bao gồm: Đội ngũ quản lý giỏi, thị trƣờng tiêu thụ rông khắp, chất lƣợng phục vụ khách hàng tốt, sản phẩm có chất lƣợng tốt và đƣợc ngƣời tiêu dùng ƣa chuộng, có nguồn tài chính dồi dào… Trong các yếu tố này thì con ngƣời đóng vai trò quyết định và chi phối các yếu tố khác đối với sự thành công của công ty. Con ngƣời không chỉ là đơn thuần nhƣ một yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh mà là nguồn tài sản quý báu của công ty. Các công ty chuyển từ tình trạng tiết kiệm chi phí lao động để giảm giá thành sang đầu tƣ vào nguồn nhân lực để có lợi thế cạnh tranh cao hơn, có lợi nhuận và hiệu quả cao hơn. Việc phân tích, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với những biện pháp về quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp đánh giá cụ thể hơn việc đầu tƣ vào phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp mình. Nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực giúp cho nhà quản lý học đƣợc cách giao dịch với khách hàng, biết tìm ra ngôn ngữ chung và biết cách nhạy cảm với nhu cầu của nhân viên, biết đánh giá nhân viên chính xác, biết lôi kéo nhân viên say mê với công việc, tránh đƣợc những sai lầm trong tuyển chọn. Đồng thời, doanh nghiệp có thể tìm ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hƣởng đến các hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó, nhà quản trị doanh nghiệp nhận ra những điểm yếu cần khắc phục, những điểm mạnh cần phát huy để xây dựng cho doanh nghiệp các chiến lƣợc phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Truyền hình cáp Sông Thu. Toâi đã có điều kiện nghiên cứu về tình hình thực tế và thực trạng trong quản trị nguồn nhân lực tại công ty và xin đƣa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Truyền hình cáp Sông Thu. SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 6 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA 1. Lý do chọn đề tài Con ngƣời là trung tâm của mọi hoạt động xã hội, tác động đến sự tồn tại và phát triển của xã hội. Từ những thập niên 70 của thế kỷ trƣớc cho đến nay con ngƣời không chỉ đơn thuần là một yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh mà còn là nguồn tài sản quý báu của doanh nghiệp. Và rõ ràng trong nền kinh tế thị trƣờng luôn cạnh tranh và biến động nhƣ hiện nay, nhân lực vẫn là nguồn tài nguyên quan trọng nhất, sinh động và phức tạp nhất. Nó phải đầu tƣ, sử dụng, duy trì và phát triển sao cho luôn đáp ứng đƣợc những yêu cầu đƣợc đặt ra vào bất cứ thời điểm hay hoàn cảnh nào của một tổ chứa hay doanh nghiệp. Vậy Doanh nghiệp làm thế nào để quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả nhất? Có rất nhiều quan điểm khác nhau trong việc quản lý nguồn nhân lực và quan điểm nào cũng có những cơ sở lý luận và thực tiễn rất có thuyết phục. Vì vậy, nếu vận dụng một quan điểm nào đó vào một Doanh nghiệp một cách cứng nhắc có thể sẽ là một sai lầm đƣa đến những tổn thất cho Doanh nghiệp. Các nhà quản trị cần phải phân tích một cách kỹ lƣỡng những điều kiện cũng nhƣ môi trƣờng, tình hình thực tế trong Doanh nghiệp để có thể đƣa ra những giải pháp thích hợp cho việc quản lý thành công nguồn nhân lực. Công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu là một trong những Doanh nghiệp luôn coi trọng và quan tâm đến nguồn nhân lực của mình. Vì vậy, toâi chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu” để có thêm những kinh nghiệm quý báu giúp toâi trong việc quản trị nguồn nhân lực trong tƣơng lai. 2. Mục tiêu đề tài Đề tài sẽ đi vào phân tích và thiết lập chƣơng trình đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty dựa trên 2 yếu tố bảng mô tả công việc và bảng tiêu chuẩn công việc. Trong đó bảng mô tả công việc sẽ chỉ rõ ra những chủ điểm chính, những chỉ tiêu cần đánh giá; mức độ quan trọng của các chỉ tiêu nhằm giúp ngƣời lao động nhận thức rõ ràng những yêu cầu, mục tiêu của công việc cần phải hoàn thành từ đó có sự phân bổ đúng mức năng lực của bản thân trong việc thực hiện công việc. Bảng tiêu chuẩn công việc mô tả các chuẩn mực về năng lực thực hiện công việc bao gồm: Kiến thức – Học vấn – Kinh ngiệm – Kỹ năng – Sự linh hoạt – Mức độ hợp tác – Thái độ… SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 7 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA Bảng tiêu chuẩn công việc sẽ giúp ngƣời lao động và ngƣời quản lý có sự nhìn nhận đúng mức về kết quả thực hiện công việc của từng cá nhân. Từ đó có các biện pháp khuyến khích, động viên đúng mức, kịp thời và công bằng tạo sự hƣng phấn cho ngƣời lao động hoàn thành tốt công việc của mình. Ngoài ra còn giúp nhà Quản lý hoạch định các chƣơng trình đào tạo, huấn luyện cho phù hợp với tình hình thực tế. 3. Nhiệm vụ - Tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân sự. - Hoạch định chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực trong tƣơng lai. - Phân tích, đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực trong tổ chức 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1.Đối tượng - Tất cả toàn bộ công nhân viên trong công ty cổ phần Truyền hình cáp Sông Thu - Không giới hạn độ tuổi, giới tính, chức danh… 4.2.Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu việc hoạch định và phân bổ nguồn nhân lực trong công ty dựa vào những số liệu do công ty cung cấp, và việc thu thập thông tin thƣc tế để có sự nhìn nhận một cách khách quan. Từ đó phân tích đánh giá và so sánh giữa lý thuyết đã học và thực tế trong việc quản lý và điều hành nguồn nhân lực. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp thu thập tài liệu Thu thập và tìm kiếm các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phân bổ nguồn nhân lực của công ty. Tìm hiểu mối liên hệ và sự hợp tác của các Phòng, Ban trong việc thực hiện công viêc tại công ty. 5.2. Phỏng vấn trực tiếp Thu thập thông tin nghiên cứu tại các Phòng, Ban bằng phƣơng pháp thảo luận nhóm, đƣa ra những câu hỏi, những tiêu chí đánh giá khái quát. Từ đó nắm đƣợc thực trạng hoạt động và tính hiệu quả của việc phân bổ nguồn lực trong công ty. 5.3. Phương pháp nghiên cứu Từ những thông tin trên tiến hành phân tích xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc cho mỗi chức danh của các phòng ban trong công ty. SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 8 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA 6. Thời gian nghiên cứu - Giai đoạn chuẩn bị : Từ 01/10/2010 đến 07/10/2010 - Giai đoạn thực hiện:Từ 07/10/2010 đến 25/12/2010 - Hoàn thành : Từ 25/12/2010 đến 28/12/2010 7. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 chƣơng: CHÖÔNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHÖÔNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU CHÖÔNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 9 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 10 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA 1.1. KHAÙI NIEÄM, VAI TROØ VAØ CHÖÙC NAÊNG CUÛA QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 1.1.1. Khái niệm: Quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø ngheä thuaät choïn löïa vaø söû duïng nhaân vieân sao cho naêng suaát vaø chaát löôïng coâng vieäc cuûa moãi ngöôøi ñeàu ñaït ñeán möùc toái ña coù theå ñaït ñöôïc. Hay noùi caùch khaùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø heä thoáng caùc trieát lyù vaø caùc hoaït ñoäng chöùc naêng veà tuyeån choïn, ñaøo taïo, ñoäng vieân vaø duy trì nhaân vieân cuûa moät toå chöùc nhaèm ñaït keát quaû toái öu cho caû toå chöùc vaø nhaân vieân. 1.1.2. Vai troø : Ngaøy nay, quaûn trò nguoàn nhaân löïc ñöôïc xem laø yeáu toá quan troïng nhaát trong quaûn trò doanh nghieäp. Noù goùp phaàn taïo neân boä maët cuûa toå chöùc, chaúng haïn nhö taïo baàu khoâng khí thoaûi maùi trong doanh nghieäp seõ taùc ñoäng raát lôùn ñeán taâm lyù cuûa nhaân vieân, quyeát ñònh keát quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh ngieäp. Ngoaøi ra, coâng taùc quaûn trò doanh nghieäp luoân gaén lieàn vôùi coâng taùc cuûa taát caû caùc boä phaän trong toå chöùc. Vì theá, ñeå naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh ñoøi hoûi caùc quaûn trò gia cuûa taát caû caù c caáp ñeàu phaûi coù kieán thöùc veà quaûn trò nhaân söï. 1.1.3. Chức năng : Caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeá quaûn trò nguoàn nhaân löïc raát ña daïng vaø thay ñoåi trong caùc toå chöùc khaùc nhau. Tuy nhieân coù theå phaân chia caùc hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc theo ba nhoùm chöùc naêng chính nhö sau: 1.1.3.1. Nhoùm chöùc naêng thu huùt nguoàn nhaân löïc: Nhoùm chöùc naêng naøy chuù troïng ñeán vaán ñeà ñaûm baûo coù ñuû soá löôïng nhaân vieân vôùi caùc phaåm chaát phuø hôïp cho coâng vieäc cuûa doanh nghieäp. Ñeå coù theå tuyeån ñöôïc ñuùng ngöôi cho ñuùng vieäc, ñoøi hoûi doanh nghieäp phaûi caên cöù vaøo keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh vaø thöïc traïng söû duïng nhaân vieân ñeå xaùc ñònh ñöôïc coâng vieäc naøo caàn tuyeån theâm ngöôøi. Thoâng qua vieäc phaân tích coâng vieäc, xaùc ñònh soá löôïng nhaân vieân caàn tuyeån vôùi tieâu chuaån nhö theá naøo. Vieäc aùp duïng kyõ naêng tuyeån nhö SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 11 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA phoûng vaán vaø traéc nghieäm giuùp tìm ñöôïc öùng vieân toát nhaát nhö yeâu caàu. Chöùc naêng tuyeån duïng thöôøng coù caùc hoaït ñoäng nhö: döï baùo vaø hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc, phaân tích coâg vieäc, phoûng vaán, traéc nghieäm, thu thaäp, löu tröõ vaø xöû lyù caùc thoâng tin veà nguoàn nhaân löïc cuûa doanh nghieäp. 1.1.3.2. Nhoùm chöùc naêng ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc: Nhoùm chöùc naêng naøy chuù troïng vieäc naâng cao naêng löïc cuûa nhaân vieân, ñaûm baûo cho nhaân vieân coù caùc kyõ naêng, trình ñoä laønh ngheà caàn thieát ñeå hoaøn thaønh toát coâng vieäc vaø taïo ñieàu kieän cho hoï phaùt huy heát moïi tieàm naêng vaø naêng löïc caù nhaân. Ñoàng thôøi, caùc doanh nghieäp cuõng thöôøng laäp keá hoaïch ñaøo taïo, huaán luyeän vaø taùi ñaøo taïo nhaân vieân khi coù thay ñoåi veà nhu caàu saûn xuaát kinh doanh hay quy trình coâng ngheä, huaán luyeän, ñaøo taïo kyõ naêng thöïc haønh cho coâng nhaân, boài döôõng naâng cao trình ñoä laønh ngheà vaø caäp nhaät kieán thöùc quaûn lyù, kyõ thuõat coâng ngheä cho ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù vaø caùn boä chuyeân moân nghieäp vuï. 1.1.3.3. Nhoùm chöùc naêng duy trì nguoàn nhaân löïc: Nhoùm chöùc naêng naøy chuù troïng ñeán duy trì vaø söû duïng coù hieäu quaû nguoàn nhaân löïc. Chuùng bao goàm hai chöùc naêng nhoû laø kích thích, ñoäng vieân vaø duy trì, phaùt huy caùc moái quan heä lao ñoäng toát ñeïp trong doanh nghieäp. Chöùc naêng kích thích, ñoäng vieân ñöôïc thöïc hieän baèng caùch xaùc ñònh vaø quaûn lyù heä thoáng thang baûng löông, thieát laäp vaø aùp duïng caùc chính saùch löông boång, thaêng tieán, kyõ thuaät, tieàn thöôûng, phuùc lôïi, trôï caáp, ñaùnh giaù naêng löïc thöïc hieän coâng vieäc cuûa nhaân vieân. Chöùc naêng quan heä lao ñoäng lieân quan ñeán caùc hoaït ñoäng nhaèm hoaøn thieän moâi tröôøng laøm vieäc vaø caùc moái quan heä trong coâng vieäc nhö: kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng, giaûi quyeát khieáu toá, tranh chaáp lao ñoäng, giao teá nhaân vieân, caûi thieän moâi tröôøng laøm vieäc, y teá, baûo hieåm vaø an toaøn lao ñoäng. Giaûi quyeát toát chöùc naêng quan heä lao ñoäng seõ vöøa giuùp caùc doanh nghieäp taïo ra baàu khoâng khí taâm lyù taäp SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 12 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA theå vaø caùc giaù trò truyeàn thoáng toát ñeïp, vöøa laø cho nhaân vieân thoaû maõn vôùi coâng vieäc vaø doanh nghieäp. 1.2. HOAÏT ÑOÄNG QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC: 1.2.1. Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc: 1.2.1.1. Khaùi nieäm: Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc laø quaù trình nghieân cöùu, xaùc ñònh nhu caàu nguoàn nhaân löïc, ñöa ra caùc chính saùch vaø thöïc hieän caùc chöông trình, hoaït ñoäng ñaûm baûo cho doanh nghieäp coù ñuû nguoàn nhaân löïc vôùi caùc phaåm chaát, kyõ naêng phuø hôïp ñeå thöïc hieän coâng vieäc coù naêng suaát, chaát löôïng vaø hieäu quaû cao. 1.2.1.2. Quaù trình hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc: - Quaù trình hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc caàn ñöôïc thöïc hieän trong moái quan heä maät thieát vôùi quaù trình hoaïch ñònh vaø thöïc hieän caùc chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Thoâng thöôøng quaù trình hoaïch ñònh theo caùc böôùc sau: - Phaân tích moâi tröôøng, xaùc ñònh muïc tieâu vaø chieán löôïc cho doanh nghieäp. - Phaân tích hieän traïng quaûn trò nguoàn nhaân löïc trong doanh nghieäp. - Döï baùo khoái löôïng coâng vieäc (ñoái vôùi caùc muïc tieâu, keá hoaïch trung vaø daøi haïn) hay xaùc ñònh khoái löôïng coâng vieäc vaø tieán haønh phaân tích coâng vieäc (ñoái vôùi caùc muïc tieâu, keá hoaïch ngaén haïn). - Döï baùo nhu caàu nguoàn nhaân löïc (ñoái vôùi caùc muïc tieâu, keá hoaïch trung vaø daøi haïn) hay xaùc ñònh caùc nhu caàu nguoàn nhaân löïc (ñoái vôùi caùc muïc tieâu, keá hoaïch ngaén haïn). - Phaân tích quan heä cung caàu nguoàn nhaân löïc, khaû naêng ñieàu chænh vaø ñeà ra caùc chính saùch, keá hoaïch, chöông trình thöïc hieän giuùp cho doanh nghieäp thích öùng vôùi caùc nhu caàu môùi vaø naâng cao hieäu quaû söû duïng nguoàn nhaân löïc. - Thöïc hieän caùc chính saùch, keá hoaïch, chöông trình quaûn trò nguoàn nhaân löïc cuûa doanh nghieäp trong böôùc naêm. - Kieåm tra ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän. SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 13 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA 1.2.2. Phaân tích coâng vieäc: 1.2.2.1. Khaùi nieäm: Laø quaù trình nghieân cöùu noäi dung coâng vieäc, nhaèm xaùc ñònh ñieàu kieän tieán haønh, caùc nhieäm vuï, traùch nhieäm, quyeàn haïn khi thöïc hieän coâng vieäc vaø caùc phaåm chaát, kyõ naêng nhaân vieân caàn thieát phaûi coù ñeå thöïc hieän toát coâng vieäc. Phaân tích coâng vieäc Baûn moâ taû coâng vieäc Tuyeån duïng, choïn löïa nhaân vieân Ñaøo taïo, huaán luyeän nhaân vieân Baûn tieâu chuaån coâng vieäc Ñaùnh giaù naêng löïc thöïc hieän coâng vieäc cuûa nhaân vieân Traû coâng, khen thöôûng ñoái vôùi nhaân vieân Đào tạo và phát triển nhân viên lên cấp quản lý , điều hành tổ chức 1.2.2.2. YÙù nghóa cuûa phaân tích coâng vieäc: - Baûo ñaûm cho nhaø quaûn trò thaønh coâng hôn trong vieäc boá trí coâng vieäc vaø thaêng chöùc, thöôûng phaït nhaân vieân. - Giaûm bôùt soá ngöôøi phaûi thay theá do thieáu hieåu bieát veà coâng vieäc hoaëc do trình ñoä. - Tieát kieäm thôøi gian vaø coâng söùc thoâng qua vieäc tieâu chuaån hoaù coâng vieäc. - Taïo cô sôû ñeå caáp quaûn trò vaø nhaân vieân hieåu nhau nhieàu hôn. 1.2.2.3.Noäi dung, trình töï phaân tích coâng vieäc: Noäi dung, trình töï phaân tích coâng vieäc thöôøng khoâng gioáng nhau trong caùc doanh nghieäp. Quaù trình thöïc hieän phaân tích coâng vieäc goàm 6 böôùc sau: SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 14 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA Böôùc 1: Xaùc ñònh muïc ñích cuûa phaân tích coâng vieäc, töø ñoù xaùc ñònh caùc hình thöùc thu thaäp thoâng tin phaân tích coâng vieäc hôïp lyù. Nhöõng thoâng tin caàn thu thaäp trong phaân tích coâng vieäc: Thoâng tin veà caùc yeáu toá cuûa ñieàu kieän laøm vieäc (cheá ñoä löông boång, veä sinh lao ñoäng, ruûi ro, tieâu hao naêng long…). - Thoâng tin veà caùc hoaït ñoäng thöïc teá cuûa nhaân vieân tieán haønh taï i nôi laøm vieäc (phöông phaùp laøm vieäc, moái quan heä laøm vieäc nhö: caùch thöùc laøm vieäc vôùi khaùch haøng, vôùi ñoàng nghieäp…). - Thoâng tin veà nhöõng phaåm chaát maø nhaân vieân thöïc hieän coâng vieäc (trình ñoä hoïc vaán, kinh nghieäm, kyõ naêng, tuoåi ñôøi, ngoai hình, sôû thích caù nhaân…). - Thoâng tin veà caùc loaïi maùy moùc, thieát bò kyõ thuaät taïi nôi laøm vieäc (soá löôïng, chuûng loaïi, quy trình kyõ thuaät, tính naêng caùc trang bò kyõ thuaät…). - Thoâng tin veà caùc tieâu chuaån (tieâu chuaån veà haønh vi vaø caùc tieâu chuaån keát quaû thöïc hieän coâng vieäc). Böôùc 2: Thu thaäp thoâng tin cô baûn treân cô sôû cuûa caùc sô ñoà toå chöùc, caùc vaên baûn veà muïc ñích, yeâu caàu, chöùc naêng, quyeàn haïn cuûa doanh nghieäp vaø caùc boä phaän cô caáu, hoaëc sô ñoà quy trình coâng ngheä vaø baûn coâng vieäc cuõ (neáu coù). Böôùc 3: Choïn löïa caùc coâng vieäc ñaëc tröng, caùc ñieåm then choát ñeå thöïc hieän phaân tích coâng vieäc nhaèm giaûm bout thôøi gian vaø tieát kieäm hôn trong thöïc hieän phaân tích coâng vieäc töông töï nhö nhau. Böôùc 4: AÙp duïng caùc phöông phaùp khaùc ñeå thu thaäp thoâng tin veà phaân tích coâng vieäc. Tuøy theo yeâu caàu veà möùc ñoä chính xaùc vaø chi tieát cuûa thoâng tin caàn thu thaäp, tuøy theo loaïi hình coâng vieäc vaø khaû naêng veà taøi chính cuûa caùc doanh nghieäp coù theå söû duïng moät hoaëc keát hôïp caùc phöông phaùp thu thaäp thoâng tin coâng vieäc sau nay: phoûng vaán, baûng caâu hoûi vaø quan saùt, thöû thaùch traéc nghieäm taâm lyù, thöïc nghieäm. SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 15 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA Böôùc 5: Kieåm tra, xaùc minh tính chính xaùc cuûa thoâng tin. Nhöõng thoâng tin thu thaäp ñeå phaân tích coâng vieäc can ñöôïc kieåm tra laïi möùc ñoä chính xaùc vaø ñaày ñuû thoâng tin qua chính caùc nhaân vieân thöïc hieän coâng vieäc hoaëc caùc vò laõnh ñaïo coù traùch nhieäm giaùm saùt vieäc thöïc hieän caùc coâng vieäc ñoù. Böôùc 6: Xaây döïng baûn moâ taû coâng vieäc vaø baûn tieâu chuaån coâng vieäc. 1.2.3. Quaù trình tuyeån duïng: 1.2.3.1. Tuyeån dụng: Khaùi nieäm: Laø quaù trình tìm kieám, löïa choïn ñuùng ngöôøi thoûa maõn yeâu caàu coâng vieäc vaø boå sung cho löïc löôïng lao ñoäng cuûa toå chöùc. Quaù trình tuyeån moä: Sô ñoà 1.1. Quaù trình tuyeån Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc Caùc giaûi phaùp khaùc Tuyeån moä Nguoàn noäi boä Nguoàn beân ngoaøi Caùc phöông phaùp noäi boä Caùc giaûi phaùp beân ngoaøi Caù nhaân ñöôïc tuyeån moä 1.2.3.2. Nguoàn öùng vieân  Nguoàn öùng vieân töø trong noäi boä cuûa doanh nghieäp: - Coù nhieàu nguoàn cung caáp öùng vieân vaøo caùc chöùc vuï troáng cuûa doanh nghieäp döôùi nhieàu hình thöùc, nhöng hình thöùc tuyeån nhaân vieân töø trong noäi boä cuûa doanh nghieäp thöôøng ñöôïc öu tieân haøng ñaàu do coù caùc öu ñieåm sau: SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 16 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA  Nhaân vieân cuûa doanh nghieäp ñaõ ñöôïc thöû thaùch veà loøng trung thaønh, thaùi ñoä laøm vieäc, tinh thaàn traùch nhieäm ñoái vôùi coâng vieäc.  Hoï seõ deã daøng vaø thuaän lôïi hôn trong vieäc thöïc hieän coâng vieäc môùi.  Hoï ñaõ laøm quen vaø hieåu ñöôïc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp, do ñoù mau choùng thích nghi vôùi ñieàu kieän laøm vieäc môùi vaø bieát caùch laøm theá naøo ñeå ñaït muïc tieâu cuûa coâng ty nhanh nhaát. - Hình thöùc tuyeån naøy cuõng taïo söï thi ñua roäng raõi giöõa caùc nhaân vieân, kích thích hoï laøm vieäc tích cöïc, saùng taïo vôùi hieäu suaát cao hôn, tieát kieäm ñöôïc thôøi gian maø chi phí tuyeån duïng laïi thaáp. Tuy nhieân, tuyeån töø nguoàn naøy cuõng gaëp phaûi moät soá haïn cheá:  Deã naûy sinh söï baát maõn ñoái vôùi caùc öùng vieân khoâng ñöôïc choïn  Maát ñoaøn keát noäi boä, thay ñoåi moái quan heä giöõa caùc öùng vieân.  Khoâng phuïc tuøng hoaëc hình thaønh nhoùm choáng ñoái, gaây bieán ñoäng moät maûng coâng vieäc.  Coù theå gaây neân hieän töôïng chai lì, thieáu saùng taïo, khoâng taïo ñöôïc baàu khoâng khí thi ñua laøm vieäc do ngöôøi ñöôïc ñeà baït thöôøng vaän duïng nhöõng phöông phaùp laøm vieäc theo neáp cuõ.  Nguoàn öùng vieân töø beân ngoaøi doanh nghieäp : Doanh nghieäp coù theå aùp duïng moät soá hình thöùc thu huùt öùng vieân töø beân ngoaøi thoâng qua:  Töø caùc tröôøng ñaïi hoïc:  Öu ñieåm: - Caùc öùng vieân laø ngöôøi coù kieán thöùc cô baûn, ñöôïc ñaøo taïo baøi baûn, coù heä thoáng. - Laø nhöõng ngöôøi treû, naêng ñoäng, saùng taïo, chòu khoù hoïc hoûi, deã tieáp thu caùi môùi. - Coù theå ñaøo taïo theo mong muoán cuûa nhaø tuyeån duïng, deã ñaøo taïo theo khuoân khoå rieâng cuûa coâng ty. - Coù nhieàu öùng vieân ñeå löïa choïn. SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 17 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA  Nhöôïc ñieåm: - Phaàn ñoâng caùc öùng vieân töø nguoàn naøy chöa coù kinh nghieäm laøm vieäc, kieán thöùc xa rôøi thöïc teá, hôn nöõa chaát löôïng ñaøo taïo cuûa caùc tröôøng khoâng gioáng nhau. - Laø nhöõng ngöôøi treû tuoåi, soâi ñoäng, boác ñoàng, thieáu chính chaén, laøm vieäc töï do. - Tính trung thaønh thaáp. - Neáu yeâu caàu, ñoøi hoûi gaáp thì khoù ñaùp öùng.  Töø trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm:  Öu ñieåm: Nhanh, tieát kieäm thôøi gian tuyeån duïng, giaûi quyeát nhu caàu naân löïc vôùi soá löông lôùn.  Nhöôïc ñieåm: Coù theå vì doanh thu neân chaát löôïng öùng vieân khoâng ñaûm baûo, trình ñoä chuyeân moân cuûa nhaân vieân caùc trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm cuõng thaáp aûnh höôûng ñaùng keå ñeán khaû naêng cung caáp öùng vieân. Vì vaäy, doanh nghieäp chæ neân tuyeån nhaân vieân theo phöông thöùc naøy khi yeâu caàu veà trình ñoä cuûa caùc öùng vieân khoâng cao.  Töø caùc doanh nghieäp caïnh tranh:  Öu ñieåm: Khoâng toán chi phí ñaøo taïo, huaán luyeän tay ngheà.  Nhöôïc ñieåm: Phaûi thöôøng xuyeân thoûa maõn yeáu toá veà taâm lyù xaõ hoäi cuûa öùng vieân, cuõng nhö caàn xem xeùt khaû naêng taøi chính cuûa coâng ty vì thöôøng duøng bieän phaùp naøy ñeå loâi keùo öùng vieân.  Öùng vieân töï noäp ñôn xin vieäc:  Öu ñieåm: Tieát kieäm chi phí tuyeån duïng. Vì raát caàn vieäc laøm neân hoï deã daøng chaáp nhaän nhöõng coâng vieäc coù möùc löông, ñieàu kieän laøm vieäc thaáp hôn ngöôøi khaùc, hoï saün saøng laøm nhöõng coâng vieäc khoù khaên. Trong tröôøng hôïp neáu doanh nghieäp khoâng coù nhu caàu thì cuõng neân löu hoà sô cuûa hoï laïi. SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 18 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP  GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA Nhöôïc ñieåm: Khoâng phaûi taát caû caùc öùng vieân töï nguyeän ñeàu laø nhöõng ngöôøi doanh nghieäp caàn tuyeån.  Nhaân vieân cuõ cuûa coâng ty: - Theo quan ñieåm cuûa tröôøng phaùi AÙ ñoâng thì khoâng neân tuyeån duïng töø nguoàn naøy, hoï cho raèng caùc öùng vieân naøy coù tö töôûng “ñöùng nuùi naøy troâng nuùi noï” nhöng theo quan ñieåm cuûa tröôøng phaùi phöông Taây, hoï thích duøng loaïi öùng vieân thoâng qua vieäc khai thaùc nhöõng lôïi ñieåm sau: Hoï cho raèng nhöõng ngöôøi naøy coù chuyeân moân gioûi thöïc söï vaø thöôøng thì nhöõng ngöôøi quay laïi seõ laøm vieäc toát hôn, trung thaønh hôn tröôùc. - Khi duøng öùng vieân naøy neân ñaùnh giaù caån thaän nguyeân nhaân hoï ra ñi vaø quay laïi ñeå ñöa ra quyeát ñònh ñuùng ñaén laø neân tuyeån hay khoâng, caàn thaän troïng ñeå traùnh tö töôûng cuûa nhaân vieân khaùc “coù theå rôøi boû coâng ty baát cöù luùc naøo vaø quay laïi khoâng maát maùt gì”.  Töø ngöôøi quen cuûa coâng ty giôùi thieäu:  Öu ñieåm: Chaát löôïng thöôøng ñöôïc ñaûm baûo, öùng vieân deã hoaø nhaäp vaøo taäp theå hôn do coù ngöôøi quen laøm vieäc trong coâng ty.  Nhöôïc ñieåm: Thoâng qua quaûng caùo: Thu huùt öùng vieân raát höõu hieäu, ñaëc bieät laø caùc coâng ty lôùn.  Thoâng qua quaûng caùo:  Öu ñieåm: Nhanh choùng caäp nhaäp ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa nhaø tuyeån duïng, soá löôïng lôùn vaø ñaây cuõng laø dòp giôùi thieäu thöông hieäu coâng ty ñeán ngöôøi tieâu duøng.  Nhöôïc ñieåm: Chi phí ñaét.  Töø caùc coâng ty tö vaán nguoàn nhaân löïc: - Chæ aùp duïng trong tröôøng hôïp doanh nghieäp caàn tuyeån öùng vieân xuaát saéc. Coù theå tuyeån ñöôïc öùng vieân coù chaát löôïng nhö yeâu caàu, nhöng chi phí thöôøng khaù cao 1.2.3.3. Trình töï cuûa quaù trình tuyeån duïng: SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 19 KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TH.S NGUYEÃN THÒ THU HOØA Sô ñoà 1.2. Quaù trình tuyeån duïng Chuaån bò tuyeån duïng Thoâng baùo tuyeån duïng Thu nhaän, nghieân cöùu hoà sô Phoûng vaán sô boä Kieåm tra, traéc nghieäm Phoûng vaán laàn hai Xaùc minh, ñieàu tra Khaùm söùc khoeû Ra quyeát ñònh tuyeån duïng Boá trí coâng vieäc 1.2.3.4.Traéc nghieäm vaø phoûng vaán:  Traéc nghieäm: - Muïc ñích: Nhaèm tuyeån ñuùng ngöôøi thích hôïp vôùi coâng vieäc ñöôïc giao vaø nhôø theá coâng ty seõ ñaït hieäu quaû nhö: giaûm chi phí huaán luyeän, giaûm thieåu ruûi ro trong kinh doanh do sô suaát, yeáu keùm cuûa nhaân vieân, ruùt ngaén thôiø gian taäp söï, nhaân vieân ñöôïc giao vieäc ñuùng khaû naêng, töø ñoù coù cheá ñoä thöôûng hôïp lyù vaø giaûm bôùt ñöôïc tình traïng nhaân vieân töï yù nghæ vieäc. - Caùc hình thöùc traéc nghieäm:  Traéc nghieäm veà kieán thöùc toång quaùt.  Traéc nghieäm trí thoâng minh.  Traéc nghieäm veà taâm lyù.  Traéc nghieäm veà söï kheùo leùo vaø theå löïc cuûa öùng vieân.  Traéc nghieäm sôû thích veà ngheà nghieäp.  Traéc nghieäm khaû naêng vaän duïng ñaàu oùc vaø cô baép. SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 20
- Xem thêm -