Tài liệu Giải pháp hạn chế rủi ro thanh toán quốc tế

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 giíi thiÖu C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 I - Tæng quan vÒ C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124. 1. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty. Th«ng tin chung Tªn giao dÞch b»ng tiÕng ViÖt: c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 Tªn giao dÞch quèc tÕ: transport construction company no124 Trô së chÝnh: KM12+500 Quèc lé 1A, Ngò hiÖp-Thanh tr×-Hµ néi Tel: 04-8.611147 Fax:04-8.612370 2. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I - Bé giao th«ng vËn t¶i, cã ph¸p nh©n hµnh nghÒ x©y dùng trªn toµn quèc. TiÒn th©n cña C«ng ty lµ c«ng trêng 74 ViÖt nam - Cuba. N¨m 1974, C«ng ty ®îc thµnh lËp vµ lÊy tªn lµ “C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124”. Trong nh÷ng ngµy míi chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc nãi chung vµ C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 nãi riªng gÆp rÊt nhiªï khã kh¨n, mét mÆt C«ng ty võa ph¶i tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mÆt kh¸c C«ng ty cßn ph¶i c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ cã tiÒm lùc m¹nh. Mét trong nh÷ng môc tiªu ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ tranh thñ n¨m b¾t c«ng nghÖ thi c«ng tiªn tiÕn, tiÕp cËn ph¬ng ph¸p qu¶n lý cña c¸c níc ph¸t triÓn, ®ång thêi t¹o vÞ thÕ cña m×nh trong lµng t vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, x©y dùng trong níc vµ khu vùc. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi c«ng nghÖ, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc, c«ng nh©n lµnh nghÒ, liªn doanh víi c¸c C«ng ty trong níc vµ níc ngoµi ®Ó t¹o vÞ thÕ vµ häc hái cung c¸ch qu¶n lý, kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt. X©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp ®êng bé lµ ngµnh mòi nhän cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124. Tõ n¨m 1996, c«ng ty ®· tham gia thi c«ng nh÷ng dù ¸n lín víi quy tr×nh, c«ng nghÖ theo tiªu chuÈn Quèc tÕ, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®îc tiÕp cËn, lµm quen vµ trë nªn thuÇn thôc víi c«ng nghÖ x©y dùng ®êng theo quy tr×nh ASSHTO (Quy tr×nh c«ng nghÖ lµm ®êng cña Mü), c¸c luËt lÖ quèc tÕ tõ c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t ®Õn ®Êu thÇu vµ c¸c ®iÒu kiÖn hîp ®ång Quèc tÕ. KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty ®· tham gia x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh víi quy m« lín, chÊt lîng cao nh: ®êng B¾c Th¨ng long - Néi 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 bµi, quèc lé 183, ®êng 1A Ph¸p v©n - Mai ®éng, ®êng Hå chÝ Minh - Hµ tÜnh, ®êng Hå chÝ Minh - Kontum,... 3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty. - LËp dù ¸n ®Çu t c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. - Kh¶o s¸t x©y dùng. -ThÝ nghiÖm, kiÓm tra, cung cÊp c¸c th«ng sè kü thuËt phôc vô cho thiÕt kÕ vµ kiÓm ®Þnh ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng tr×nh. - ThiÕt kÕ, thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt. - ThÈm ®Þnh dù ¸n vµ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi. - KiÓm tra chÊt lîng c«ng tr×nh. - Qu¶n lý dù ¸n. - Thùc hiÖn c¸c dÞch vô t vÊn, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh. - X¸c ®Þnh ®¸nh gi¸ sù cè c«ng tr×nh. 4. C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty S¬ ®å 1: S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty. gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phã gi¸m ®èc kÝ thuËt Phã gi¸m ®èc néi chÝnh KÕ to¸n trëng Phßng PhßngkÕ nh©n to¸n chÝnh Phßng kinh doanh Phßng thiÕt kÕ 1 Phßng thiÕt kÕ 2 2 §éi kh¶o s¸t ®Þa chÊt §éi kh¶o s¸t ®Þa chÊt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Gi¸m ®èc: lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, th¬ng m¹i, dÞch vô vµ thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty theo chÕ ®é mét thñ trëng cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý vµ c¬ cÊu s¶n xuÊt theo nguyªn t¾c tinh gi¶m, gän nhÑ, hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi tõng thêi kú. - C¸c phã gi¸m ®èc: gåm 3 ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Hä ®îc uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt trong ph¹m vi c«ng viÖc ®îc giao. Nhng Gi¸m ®èc vÉn chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh. - Phßng kinh doanh: gåm 9 ngêi, trong ®ã cã 7 ngêi tèt nghiÖp §¹i häc. Phßng kinh doanh cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch, chiÕn lîc kinh doanh sao cho cã hiÖu qu¶ cao, nghiªn cøu ®¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ trêng nghiªn cøu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó gióp ban gi¸m ®èc ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n. - Phßng kÕ to¸n: gåm 7 ngêi, trong ®ã cã 5 ngêi ®· tèt nghiÖp §¹i häc. Phßng kÕ to¸n: cã nhiÖm vô h¹ch to¸n toµn bé qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty theo th¸ng, quÝ, n¨m lËp bsã c¸o tµi chÝnh cña n¨m ®Ó tõ ®ã ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m ®ã ®¹t kÕt qu¶ g×. - Phßng nh©n chÝnh: gåm 6 ngêi, trong ®ã cã 2 ngêi ®· tèt nghiÖp §¹i häc. Phßng nh©n chÝnh: cã nhiÖm vô tuyÓn chän ®µo t¹o nh©n viªn, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho tõng c¸n bé vµ s¾p xÕp hä vµo nh÷ng vÞ trÝ thÝch hîp. - Phßng thiÕt kÕ 1: gåm 16 ngêi, c¶ 6 ngêi ®Òu tèt nghiÖp §¹i häc. häc. - Phßng thiÕt kÕ 2: gåm 16 ngêi, trong ®ã cã 14 ngêi ®· tèt nghiÖp §¹i Phßng thiÕt kÕ cã nhiÖm vô vÏ, vµ lËp dù to¸n c¸c c«ng tr×nh - §éi kh¶o s¸t ®Þa chÊt: gåm 20 ngêi, trong ®ã cã 4 ngêi ®· t«t nghiÖp §¹i häc. häc. - §éi kh¶o s¸t ®Þa h×nh: gåm 20 ngêi, trong ®ã cã 5 ngêi ®· tèt nghiÖp §¹i §éi kh¶o s¸t ®Þa h×nh cã nhiÖm vô xuèng thùc tÕ hiÖn trêng ®o ®¹c, lÊy mÉu… vµ chuyÓn vÒ phßng thiÕt kÕ. §©y lµ m« h×nh qu¶n lý chøc n¨ng chuyªn m«n, m« h×nh tæ chøc nµy thêng ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 nãi riªng. Tuy nhiªn nã ®· béc lé nh÷ng mÆt h¹n chÕ: - Thø nhÊt, sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban cha ®ång bé. §Æc biÖt, khi cã nh÷ng dù ¸n lín ph¶i tËp trung nhiÒu c¸n bé lµm hå s¬ thÇu vµ c¸c viÖc kh¸c liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®Êu thÇu, C«ng ty thêng bÞ ®éng trong viÖc huy ®éng c¸n bé tõ c¸c bé phËn. Nguyªn nh©n lµ do mçi bé phËn chuyªn m«n cã sù vËn ®éng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 riªng cña nã, víi c¸c môc tiªu riªng cÇn ph¶i ®¹t, chø kh«ng híng tíi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò chung. - Thø hai, nhiÒu c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ®îc ®¸nh gi¸ theo sù ®ãng gãp cña hä vµo tiÕn tr×nh x©y dùng hå s¬ thÇu. Do ®ã, nh©n viªn c¸c phßng ban cha ý thøc ®îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu. II- C¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh SX-KD cña c«ng ty. 1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. BiÓu 01: Mét sè chØ tiªu mµ C«ng ty ®¹t ®îc trong mÊy n¨m qua §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 2000 2001 2002 1. Tæng doanh thu 3.041 3.120 5.117 2. Lîi nhuËn tríc thuÕ 241 247 405 60 62 102 4. Tæng sè lao ®éng (ngêi) 125 97 107 5. Thu nhËp TB/ngêi (®ång) 1.300.000 1.320.000 1.800.000 3. ThuÕ TNDN B¶ng sè liÖu trªn cho thÊy doanh thu, lîi nhuËn hµng n¨m ®Òu t¨ng. §Ó ®¸nh gi¸ tèc ®é t¨ng cña chi tiªu gi¸ trÞ s¶n lîng vµ doanh thu ta xÐt b¶ng díi ®©y: BiÓu 02: So s¸nh møc t¨ng cña doanh thu qua c¸c n¨m (tõ 2000 ®Õn 2002) ChØ tiªu TT Doanh thu TuyÖt ®èi So s¸nh c¸c n¨m T¬ng ®èi (Tr. ®ång) (%) 3 2001 so víi 2000 79 2 4 2002 so víi 2001 1997 64 B¶ng so s¸nh cho thÊy, xÐt theo gi¸ trÞ tuyÖt ®èi vµ t¬ng ®èi gi¶m vµo n¨m 2000, ®Õn n¨m 2002 l¹i t¨ng nhanh. Së dÜ doanh thu n¨m 2000 gi¶m lµ do: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C«ng viÖc mçi ngµy mét khã kh¨n c«ng viÖc C«ng ty nhËn qua tæng thÇu gi¶m h¬n tríc lµ 17.27%, C«ng ty ®· t×m kiÕm thªm c«ng viÖc ë ngoµi cã t¨ng 9.3% song lîng t¨ng nµy còng kh«ng ®¶m b¶o cho tæng doanh thu gi÷ nguyªn. - Sù c¹nh tranh cña c¸c C«ng ty kh¸c còng rÊt m¹nh do ®ã g©y khã kh¨n rÊt nhiÒu trong viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång lín. C«ng ty chñ yÕu ký c¸c hîp ®ång nhá vµ ë c¸c tØnh ngoµi lµ chñ yÕu. Tõ viÖc ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, cã thÓ thÊy ®îc sù t¨ng trëng vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn qua c¸c n¨m. Sù t¨ng trëng nµy t¹o ra sù lµnh m¹nh vÒ tµi chÝnh ®Ó cã thÓ tham gia vµ thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh quy m« lín. Dï vËy, C«ng ty cÇn chó träng ®Õn c¸c biÖn ph¸p thu håi c«ng nî, tr¸nh t×nh tr¹ng nghiÖm thu s¶n phÈm dån vµo nh÷ng th¸ng cuèi n¨m. 2- C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124. A- Nh÷ng nh©n tè bªn ngoµi. 1- Vai trß cña ChÝnh phñ. HiÖn nay, thÞ trêng x©y dùng vËn ®éng dùa trªn c¸c NghÞ ®Þnh, v¨n b¶n, quy chÕ...,¶nh hëng rÊt lín ®Õn tÇm ho¹t ®éng còng nh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng cô thÓ: - Quy chÕ ®Êu thÇu trong níc vµ quèc tÕ cßn nhiÒu bÊt cËp, c¸c doanh nghiÖp thi nhau h¹ gi¸ ®Ó th¾ng thÇu, ®iÒu nµy cã thÓ mang l¹i cho Nhµ níc hiÖu qu¶ tiÕt kiÖm vèn ®Çu t, nhng nã sÏ ®Ó l¹i hËu qu¶ l©u dµi vÒ mÆt kinh tÕ x· héi. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®Én ®Õn viÖc thua lç, kh¶ n¨ng ph¸ s¶n, thu thËp ngêi lao ®éng thÊp, tiªu cùc x· héi, ¶nh hëng m«i trêng sinh th¸i... - C¸c quy chÕ, chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh cha t¹o thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp, nhÊt lµ chÝnh s¸ch u ®·i vÒ l·i suÊt, nguån vèn u ®·i cho vay vµ c¸c thñ tôc gi¶i ng©n cßn phøc t¹p... - Ngoµi ra, c¸c ch¬ng tr×nh vÒ thµnh lËp tËp ®oµn x©y dùng, ph¸t huy vai trß hiÖp héi x©y dùng, hiÖp héi nhµ thÇu còng cha ph¸t huy ®îc bao nhiªu, trong khi nhu cÇu ë níc ta hiÖn nay, vÊn ®Ò nµy rÊt cÇn thiÕt nh»m t¨ng cêng søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp nhÊt lµ nh÷ng dù ¸n ®Êu thÇu quèc tÕ. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2- C¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Trªn thÞ trêng x©y dùng viÖc tån t¹i nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh cã néi lùc lín sÏ g©y nhiÒu khã kh¨n ®èi víi doanh nghiÖp trong viÖc ph¸t triÓn thÞ phÇn cña m×nh. §Æc biÖt lÜnh vùc x©y dùng c¬ së h¹ t©ng lµ mét trong lÜnh vùc rÊt n¨ng ®éng, ®ßi hái lîng vèn ®Çu t lín, mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho nhµ thÇu. V× vËy, lÜnh vùc nµy ngµy cµng thu hót nhiÒu c«ng ty x©y dùng, ®ång thêi t¹o ra mét thÞ trêng lín m¹nh. §èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty bao gåm: * §èi thñ c¹nh tranh hiÖn cã: Thuéc nhãm nµy lµ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng trong níc, nh C«ng ty t vÊn x©y dùng giao th«ng 1, c«ng ty CTGT 246…nh÷ng c«ng ty nµy t¹o ra mét sù c¹nh tranh rÊt quyÕt liÖt vµ phøc t¹p trªn thÞ truêng x©y dùng mµ cô thÓ lµ trong ®Êu thÇu x©y dùng. §iÒu nµy ®îc ph¶n ¸nh qua chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n lîng thùc hiÖn cña c¸c C«ng ty, cô thÓ nh sau: B¶ng 05: Gi¸ trÞ s¶n lîng thùc hiÖn cña c¸c c«ng ty giai ®o¹n 2000 - 2002 §¬n vÞ: tr. ®ång TT Tæng c«ng ty 2000 2001 Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ 2002 Møc t¨ng Gi¸ trÞ Møc t¨ng 1 C«ng ty CTGT 124 2.872 3.011 4,8% 3401 12,9% 2 C«ng ty TVXDGT 1 3.203 3.302 3,1% 3.581 8,4% 3 C«ng ty CTGT 246 2.098 2.300 4,6% 2.569 11,7% C¸c c«ng ty trªn ®Òu lµ nh÷ng c«ng ty cã truyÒn thèng vµ kinh nghiÖm l©u n¨m trong ngµnh, kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ t¬ng ®¬ng nhau. C«ng ty TVXDGT 1 gi¸ trÞ s¶n lîng thùc hiÖn hµng n¨m cao nhÊt. Nhng møc t¨ng l¹i ®¹t thÊp nhÊt, ®øng ®Çu vÒ chØ tiªu nµy lµ C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124. Sù t¨ng trëng vÒ gi¸ trÞ s¶n lîng cña ba c«ng ty nµy 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu ®å 01: Gi¸ trÞ s¶n lîng thùc hiÖn cña c¸c c«ng ty 4000 3500 3000 2500 TVXD T.L 2000 TVXDGT1 1500 CTGT246 1000 500 0 2000 2001 2002 Trªn thùc tÕ tån t¹i nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn cã tham väng th©m nhËp vµo thÞ trêng x©y dùng. Nh÷ng ®èi thñ nµy cã thÓ ph©n thµnh 2 nhãm chÝnh: Th©m nhËp míi cña c¸c c«ng ty níc ngoµi Th©m nhËp míi cña c¸c c«ng ty ®Þa ph¬ng - Liªn quan ®Õn lo¹i th©m nhËp thø nhÊt, nh÷ng c«ng ty nµy cã ý ®Þnh “më cöa” thÞ trêng b»ng c¸ch: §Æt c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam; Cã xu híng hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c phÝa ViÖt Nam. §Ò nghÞ hîp t¸c ®îc chÊp nhËn bëi hä cã u thÕ vÒ tµi chÝnh vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Tõ ®ã, hä tiÕn tíi h×nh thµnh c¸c c«ng ty liªn doanh x©y dùng. - Liªn quan ®Õn lo¹i th©m nhËp thø hai, nh÷ng c«ng ty nµy cã ¶nh hëng rÊt lín trong ®Êu thÇu x©y dùng t¹i thÞ trêng c¸c ®Þa ph¬ng bëi c¸c c«ng tr×nh cña ®Þa ph¬ng thêng quy m« nhá, C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 còng nh c¸c c«ng ty x©y dùng kh¸c Ýt quan t©m ®Õn viÖc thiÕt lËp mèi quan hÖ thêng xuyªn víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, bá ngá thÞ trêng nµy vµ thiÕu th«ng tin cÇn thiÕt. Do ®ã, kh«ng cã c¸c chÝnh s¸ch, chiÕn lîc phï hîp ®Ó ng¨n c¶n nh÷ng ®èi thñ nµy. - Nh÷ng c«ng ty ®Þa ph¬ng am hiÓu rÊt têng tËn phong tôc tËp qu¸n, n¾m rÊt ch¾c vÒ sù biÕn ®éng gi¸ c¶ vËt liÖu trong khu vùc vµ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. ChÝnh v× vËy, hä ®îc sù ñng hé rÊt lín cña chÝnh 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quyÒn ®Þa ph¬ng trong viÖc tham gia ®Êu thÇu x©y dùng c¸c dù ¸n thuéc khu vùc nµy. 3. Nh÷ng kh¸ch hµng Nh ®· ®îc ®Ò cËp ®Õn trong phÇn chøc n¨ng, nhiÖm vô, lÜnh vùc ho¹t ®éng chÝnh, kh¸ch hµng cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 lµ nh÷ng nhµ ®Çu t trong níc vµ níc ngoµi. C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc nªn cã nh÷ng u ®·i trong ®Êu thÇu quèc tÕ (so víi c¸c c«ng ty níc ngoµi). Nhng quan träng h¬n c¶ lµ viÖc hoµn thµnh xuÊt s¾c nh÷ng c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Nhµ níc. Nhê vËy, C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 ®· t¹o uy tÝn vµ g©y ®îc sù chó ý cña Nhµ níc vµ c¸c Ban ngµnh. 4. C¸c nhµ cung cÊp Chi phÝ trùc tiÕp cña c«ng tr×nh thi c«ng gåm chi phÝ vËt liÖu, m¸y vµ nh©n c«ng. Trong ®ã chi phÝ vËt liÖu vµ m¸y chiÕm tû lÖ cao nhÊt. Do ®ã, nh÷ng nhµ cung cÊp cã ¶nh hëng lín ®Õn viÖc c¹nh tranh ®Êu thÇu cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124. C¸c nhµ cung cÊp chñ yÕu gåm: - Nhµ cung cÊp tµi chÝnh: Do khèi lîng vèn ®Çu t lín, hÇu hÕt c¸c dù ¸n khi thi c«ng xong ®Òu kh«ng ®îc quyÕt to¸n døt ®iÓm, thêng xuyªn chËm trÔ, bÞ gi÷ tû lÖ b¶o hµnh c«ng tr×nh. C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 mµ c¸c c«ng ty x©y dùng kh¸c ®Òu ph¶i nî (chiÕm dông) c¶ vèn lu ®éng vµ vèn cè ®Þnh. Do ®ã, nh÷ng nhµ cho thuª vèn ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi hä cã ¶nh hëng kh«ng nhá tíi sù c¹nh tranh ®Êu thÇu cña C«ng ty. Nhê vµo c¸c mèi quan hÖ thêng xuyªn l©u dµi, hiÖn nay C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 ®· cã nh÷ng nhµ cho vay vèn lín, cã thÓ ®¶m b¶o tµi chÝnh kÞp thêi khi cÇn thiÕt. Nh÷ng nhµ cho vay vèn chÝnh cña C«ng ty bao gåm: - Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam - Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam - Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam... §©y lµ nh÷ng nhµ cung cÊp tµi chÝnh quen thuéc cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124, vµ C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng sÏ kh«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc vay vèn. §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ty cã u thÕ khi tham gia c¹nh tranh ®Êu thÇu. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Nhµ cung cÊp vËt t: Trong tæng sè gi¸ trÞ s¶n lîng thùc hiÖn cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124, gi¸ trÞ s¶n lîng trong x©y dùng c¬ b¶n chiÕm tõ 89% ®Õn 93%, chñ yÕu lµ c¸c c«ng tr×nh thi c«ng ®êng bé, cÇu cèng (thuéc vÒ hÖ thèng giao th«ng). VËt liÖu chñ yÕu bao gåm ®¸ c¸c lo¹i, nhùa ®êng, c¸t, thÐp, xi m¨ng..., ®Òu lµ vËt liÖu truyÒn thèng, nªn C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 ®· thiÕt lËp vµ duy tr× ®îc mèi quan hÖ l©u dµi, thêng xuyªn ®èi víi nhiÒu nhµ cung cÊp. Víi nh÷ng lo¹i vËt liÖu trªn, riªng nhùa ®êng hÇu nh lµ ph¶i nhËp, gi¸ c¶ thêng xuyªn biÕn ®éng do ¶nh hëng t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ cña thÕ giíi vµ khu vùc. §øng tríc vÊn ®Ò nµy, khi x©y dùng gi¸, C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 cÇn ph¶i tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè rñi ro vµ cã chiÕn lîc gi¸ phï hîp. B- Nh÷ng nh©n tè bªn trong 1. Nguån nh©n lùc vµ tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp * Nguån nh©n lùc Nguån nh©n lùc lµ yÕu tè quan träng ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty x©y dùng. Tr×nh ®é tay nghÒ, kinh nghiÖm cña ngêi lao ®éng liªn quan tíi viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Cô thÓ, nã t¸c ®éng ®Õn tiÕn ®é, biÖn ph¸p thi c«ng, chÊt lîng c«ng tr×nh... B¶ng sè liÖu díi ®©y thÓ hiÖn c¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124. BiÓu 06: Danh s¸ch c¸n bé qu¶n lý, kü thuËt cña C«ng ty ph©n theo tr×nh ®é, ngµnh nghÒ TT 1 2 3 4 5 6 Ngµnh nghÒ CÇu ®êng §êng s¾t C¬ khÝ CÇu c¶ng X©y dùng Tr¾c ®Þa tr×nh ®é §¹i häc Cao ®¼ng Trung cÊp 13 1 1 1 1 3 1 1 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 7 8 4 2 §Þa chÊt Kinh tÕ + luËt BiÓu 07: Danh s¸ch c¸n bé cña C«ng ty ph©n theo chøc vô Chøc vô 1. Gi¸m ®èc 2. Phã gi¸m ®èc 3. KÕ to¸n trëng 4. Trëng phßng 5. Phã phßng 6. Qu¶n ®èc 7. Phã qu¶n ®èc 8. §éi trëng 9. §éi phã 10. trî lý gi¸m ®èc Tæng sè 1 3 1 2 1 2 2 1 2 1 Giíi Nam n÷ 1 2 1 1 2 2 1 2 1 < 30 1 1 1 1 Tuæi ®êi 30 - 50 > 50 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 BiÓu 08: Sù biÕn ®éng vÒ lao ®éng cña C«ng ty qua c¸c n¨m ChØ tiªu Tæng sè §¹i häc + Cao ®¼ng Trung häc C«ng nh©n 2000 N¨m 2001 2002 78 53 7 11 93 58 6 21 107 68 10 29 Qua c¸c b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy, lùc lîng lao ®éng qu¶n lý t¬ng ®èi lín, tr×nh ®é cao (100% c¸n bé qu¶n lý ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc). 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tuæi ®êi c¸n bé qu¶n lý chñ yÕu tõ 30 - 50 tuæi, c¸n bé l·nh ®¹o chñ yÕu lµ nam giíi. §©y lµ ®iÒu thuËn lîi cho C«ng ty, bëi ®éi ngò lao ®éng nµy hÇu hÕt cã kinh nghiÖm vµ sù n¨ng ®éng. B¶ng 9: B¶ng tæng hîp vÒ tr×nh ®é nguån nh©n lùc cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 vµ mét sè ®èi thñ c¹nh tranh n¨m 2001 TT Doanh nghiÖp Tæng sè §¹i häc, cao ®¼ng S.lîng Tû lÖ Trung cÊp S.lîng Tû lÖ 1 C«ng ty CTGT 124 107 68 63,5% 10 9,3% 2 C«ng ty TVXDGT1 201 72 35,8% 18 9% 3 C«ng ty CTGT 246 242 88 36,4% 25 10,3% Tû lÖ tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 cao nhÊt so víi C«ng ty TVXDGT 1 (35,8%), c«ng ty CTGT 246 (36,5%). Lùc lîng nµy ®ãng vai trß quan träng trong viÖc lËp hå s¬ thÇu còng nh trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c dù ¸n. V× vËy, C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 cÇn ph¶i x©y dùng chiÕn lîc kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc nh»m ®¶m b¶o tÝnh chñ ®éng. Tõ ®ã sÏ cã kh¶ n¨ng chiÕm u thÕ c¹nh tranh trong mäi dù ¸n. * Tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp Tõ s¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty cho thÊy: §©y lµ m« h×nh qu¶n lý chøc n¨ng chuyªn m«n, m« h×nh tæ chøc nµy thêng ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp x©y dùng nãi chung vµ cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 nãi riªng. Tuy nhiªn, nã ®· béc lé nh÷ng mÆt h¹n chÕ: - Thø nhÊt, sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban cha ®ång bé, nhÊt lµ kÕt hîp víi phßng Th«ng tin thÞ trêng ®Ó lµm c«ng t¸c ®Êu thÇu. §Æc biÖt, khi cã nh÷ng dù ¸n lín ph¶i tËp trung nhiÒu c¸n bé lµm hå s¬ thÇu vµ c¸c viÖc kh¸c liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®Êu thÇu, C«ng ty thêng bÞ ®éng trong viÖc huy ®éng c¸n bé tõ c¸c bé phËn. Nguyªn nh©n lµ do mçi bé phËn chuyªn m«n cã sù vËn ®éng riªng cña nã, víi c¸c môc tiªu riªng cÇn ph¶i ®¹t, chø kh«ng híng tíi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò chung. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Thø hai, nhiÒu c¸n bé nh©n viªn kh«ng ®îc ®¸nh gi¸ theo sù ®ãng gãp cña hä vµo tiÕn tr×nh x©y dùng hå s¬ thÇu. Do ®ã, nh©n viªn c¸c phßng ban cha ý thøc ®îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu, cã t tëng coi ®ã lµ tr¸ch nhiÖm cña phßng kinh doanh. Nh÷ng h¹n chÕ trªn lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng c«ng t¸c ®Êu thÇu, kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty. 2. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh N¨ng lùc tµi chÝnh cã ¶nh hëng ®Õn tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn nh÷ng quyÕt ®o¸n vÒ kü thuËt, kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh, s¸ch lîc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu. §Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 trªn thÞ trêng c¹nh tranh, cã thÓ so s¸nh thùc tr¹ng nguån vèn víi mét sè ®èi thñ nh C«ng ty TVXDGT 1, C«ng ty CTGT 246. BiÓu 10: N¨ng lùc tµi chÝnh n¨m 2000 cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 so víi mét sè ®èi thñ c¹nh tranh §¬n vÞ: tr ®ång TT ChØ tiªu TVXDTL TVXDGT1 CTGT 246 1 Tæng nguån vèn 4.547 5.882 4.401 2 Vèn chñ së h÷u 1.298 1.566 1.028 3 Tæng nî 3.249 4.100 3.022 4 HÖ sè vay nî 0,71 0,70 0,68% 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 XÐt vÒ quy m«, n¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 lµ t¬ng ®èi lín, tæng sè nî cao h¬n. Trong khi ®ã hÖ sè vay nî cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 lµ 0,71; C«ng ty TVXDGT1 lµ 0,7; C«ng ty CTGT 246 lµ 0,68. §iÒu nµy chøng tá r»ng, C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 cã kh¶ n¨ng h¬n c¶ trong viÖc ®¸p øng vèn cho c¸c c«ng tr×nh thi c«ng, vµ rÊt cã uy tÝn ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp tµi chÝnh. §©y míi chØ lµ sù ®¸nh gi¸ trªn thÞ trêng c¹nh tranh, ®Ó ®¸nh gi¸ thùc chÊt n¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124, cÇn ph©n tÝch c¸c chØ tiªu chñ yÕu sau: Tæng sè vèn kinh doanh cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 tÝnh ®Õn 31/12/2000 lµ 4.547.975.791 ®ång, trong ®ã: - Vèn cè ®Þnh : 1.308.184.691®ång, chiÕm 28.76% trong tæng vèn. - Vèn lu ®éng : 3.239.791.100 ®ång, chiÕm 71.23% trong tæng vèn. Sè vèn nµy ®îc h×nh thµnh tõ 2 nguån c¬ b¶n : - Vèn chñ së h÷u : 1.298.648.170 ®ång, chiÕm 28.55% trong tæng vèn - Nî ph¶i tr¶: 3.249.327.621 ®ång, chiÕm 71.45% trong tæng vèn. §Ó cã thÓ ph©n tÝch chi tiÕt t×nh h×nh tæ chøc nguån vèn cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124, ta xem xÐt biÓu sè liÖu díi ®©y. BiÓu 11: T×nh tæ chøc nguån vèn cña C«ng ty n¨m 2000 §¬n vÞ tÝnh: tr ®ång ChØ tiªu Sè tiÒn Tæng sè vèn s¶n xuÊt kinh doanh Tû träng trong tæng sè vèn (%) 4.547 100 1.1. Nî ph¶i tr¶ 3.249 71,45 - Nî ng¾n h¹n 2.994 65,85 254 5,59 1.298 28,55 1. Theo nguån h×nh thµnh - Nî dµi h¹n 1.2. Vèn chñ së h÷u 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Theo thêi gian huy ®éng 2.1. Vèn thêng xuyªn 1.553 34,15 2.2. Vèn t¹m thêi 2.994 65,85 C¨n cø vµo sè liÖu ë BiÓu 11 ta thÊy, kÕt cÊu nguån vèn cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 nh trªn thÓ hiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cha thùc sù æn ®Þnh, cô thÓ: Nî ph¶i tr¶ cña C«ng ty chiÕm 71.45% trong tæng nguån vèn, tû lÖ nî qu¸ lín, trong khi ®ã nguån vèn chñ së h÷u chØ chiÕm 28.55% trong tæng nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty. Nh vËy cø 1 ®ång vèn hiÖn nay C«ng ty ®ang sö dông cã 0.7175 ®ång vay nî, cßn 0.2885 ®ång lµ vèn chñ së h÷u. §iÒu nµy chøng tá hÖ sè nî cña C«ng ty lµ cao vµ vèn chñ së h÷u chiÕm tû träng thÊp trong tæng sè vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. NÕu nh×n tõ gãc ®é tµi chÝnh ta thÊy C«ng ty b¾t ®Çu gÆp khã kh¨n trong vÊn ®Ò tµi chÝnh ë chç vèn chñ së h÷u cña C«ng ty ®¶m b¶o rÊt thÊp cho kh¶ n¨ng thanh to¸n nî cña C«ng ty, vµ c¸c kho¶n nî lµ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, tiÒn vèn nµy chØ mang tÝnh t¹m thêi. 3. N¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ thi c«ng Do ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm còng nh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm quy ®Þnh, kh¶ n¨ng vÒ trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ lµ nh©n tè tin cËy cho viÖc thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt ®Ó tham gia vµo ®Êu thÇu x©y dùng. NÕu nh c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kü thuËt cña c«ng tr×nh kh«ng ®îc tho¶ m·n, chñ ®Çu t sÏ kh«ng ®¸nh gi¸ ®îc tiªu chuÈn kh¸c, dÉn ®Õn sù thÊt b¹i trong ®Êu thÇu. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng lu«n chó träng tíi viÖc më réng quy m« ®Çu t thiÕt bÞ c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng, chñng lo¹i ®Ó cã thÓ thi c«ng c¸c gãi thÇu x©y dùng c¬ s¬ së h¹ tÇng ®ßi hái yªu cÇu kü thuËt cao. §iÒu nµy t¹o thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp trong ®Êu thÇu, n©ng cao gi¸ trÞ s¶n lîng vµ doanh thu x©y l¾p... YÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn u thÕ cña thiÕt bÞ, c«ng nghÖ thi c«ng ph¶i ®îc kÕt hîp bëi hai ®Æc trng sau: - Thø nhÊt: Sè lîng trang thiÕt bÞ hiÖn cã (®Þnh lîng) 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Thø hai: TÝnh ®ång bé, tÝnh hiÖn ®¹i (®Þnh tÝnh) BiÓu 12: ThiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng t vÊn x©y dùng cña C«ng ty TT Tªn m· hiÖu thiÕt bÞ Sè Lîng T×nh tr¹ng ho¹t ®éng I ThiÕt bÞ ®o ®¹c 1 M¸y kinh vÜ Geodimeter 02 Tèt 2 M¸y kinh vÜ Sokia DT 5 02 Tèt 3 M¸y kinh vÜ Theo-020 01 Tèt 4 M¸y kinh vÜ 2T2KT 01 Tèt 5 M¸y kinh vÜ Set 2C vµ t¬ng ®¬ng 04 Tèt 6 M¸y thuû chuÈn Nak - 2 02 Tèt 7 M¸y ®o xa Redmini 02 Tèt 8 M¸y ®o sau E4300 02 Tèt 9 M¸y thuû b×nh Al240 - Pentax8 01 Tèt 10 M¸y thuû b×nh tù ®éng C130 01 Tèt 11 M¸y thuû chuÈn CR 02 Tèt 12 II M¸y toµn ®¹c TC 702 - Thuþ sü ThiÕt bÞ khoan ®Þa chÊt 03 Tèt 1 M¸y khoan XY - 100 05 Tèt 2 III ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm ®Êt, ®¸, níc ThiÕt bÞ tin häc 01 bé Tèt 1 PC 486 14 Tèt 2 PC 586 32 Tèt 3 PC 686 30 Tèt 4 PC Pentium III - IV 01 Tèt 5 M¸y x¸ch tay Tosiba - Japan 01 Tèt 6 M¸y chiÕu Projector Eiki - Japan 01 Tèt 7 M¸y chñ CMS Salomon Pentium III 02 Tèt 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 8 PhÇn mÒn RM2000 - TDV 02 Tèt 9 M¸y in A0 Calcomptecjne 02 Tèt 10 M¸y in A1 02 Tèt 11 M¸y in LQ - 1170 02 Tèt 12 IV M¸y in Laser A3, A4 ThiÕt bÞ in Ên 06 Tèt 1 M¸y photo copy A3, A4 2732 Z 02 Tèt 2 V M¸y photo A0 Ph¬ng tiÖn ®i l¹i 01 Tèt 1 ¤t« 4 chç ngåi TYOTA 02 Tèt 2 Xe «t« 6 chç Mek«ng 02 Tèt 3 Xe ®¹i xa 5,5 tÊn 02 Tèt 4 ¤t« Misubishi Pajero 01 Tèt 5 Xe b¸n t¶i Mazda B2200 01 Tèt Nh×n chung trang thiÕt bÞ hiÖn cã cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 t¬ng ®èi hoµn chØnh, ®Çy ®ñ chñng lo¹i. C¨n cø vµo tuæi thä còng nh níc s¶n xuÊt cã thÓ thÊy dµn m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸ hiÖn ®¹i, ®ång bé, phï hîp víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn. §©y cïng lµ lîi thÕ cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 trong viÖc tham gia c¸c dù ¸n ®ßi hái tiªu chuÈn kü thuËt cao. B¶ng 13: So s¸nh tû träng thiÕt bÞ ®ång bé, hiÖn ®¹i gi÷a Cty CTGT 124 víi Cty TVXDGT 1 §¬n vÞ: TriÖu ®ång TT Doanh nghiÖp CTGT 124 1 Gi¸ trÞ thiÕt bÞ ®ång bé, hiÖn ®¹i 2 Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n 3 Tû träng thiÕt bÞ ®ång bé, hiÖn ®¹i TVXDGT 1 479 592 2.522 3.701 19% 16% Tuy nhiªn, sè lîng trang thiÕt bÞ cò, h háng cña C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 124 kh«ng thÓ söa ch÷a ®îc chiÕm 9,6% trong tæng sè thiÕt bÞ, ®· lµm ø ®äng mét lîng vèn ®¸ng kÓ, ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng ®¸p øng vèn cho c«ng tr×nh, 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu. Do ®ã C«ng ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ngay (cho thanh lý). 17
- Xem thêm -