Tài liệu Gỉải pháp gia tăng nguồn thu thuế thu nhập cá nhân tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu

  • Số trang: 122 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -----o0o----- NGUYỄN BÁ HƯNG GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN THU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS. BÙI KIM YẾN TP. Hồ Chí Minh – Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -----o0o----- NGUYỄN BÁ HƯNG GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN THU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ - TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mà SỐ: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS. BÙI KIM YẾN TP. Hồ Chí Minh – Năm 2011 Những ñiểm mới của Luận văn “Giải pháp gia tăng nguồn thu thuế thu nhập cá nhân tại tỉnh Bà rịa – Vũng tàu”. - Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Kim Yến. - Học Viên: Nguyễn Bá Hưng - Khoá học: 17, năm học: 2007-2010. 1. Nghiên cứu lý thuyết về Thuế thu nhập cá nhân mà cụ thể là Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 và một số mô hình lý thuyết có liên quan ñể xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng ñến nguồn thu thuế thu nhập cá nhân tại tỉnh Bà rịa – Vũng tàu. 2. ðánh giá thực trạng thuế thu nhập cá nhân năm 2009 của cả nước và của tỉnh Bà ria – Vũng tàu, kiểm ñịnh mô hình nghiên cứu ñề nghị, xác ñịnh các nhân tố ảnh hưởng nguồn thu thuế thu nhập cá nhân và mức ñộ tác ñộng của từng nhân tố ñể ñề xuất các giải pháp gia tăng nguồn thu thuế thu nhập cá nhân trên ñịa bàn tỉnh. 3. ðề xuất những sửa ñổi, bổ sung chính sách thuế thu nhập cá nhân ñảm bảo an sinh xã hội và phù hợp thông lệ quốc tế. Và sửa ñổi bổ sung một số quy ñịnh bất hợp lý nhằm hướng ñến một Luật thuế thu nhập cá nhân hoàn thiện về mọi mặt, nhưng ñảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 4. Xây dựng một số nhóm giải pháp từ góc ñộ cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thuế trong việc quản lý thu nhập, ñảm bảo an sinh xã hội, nâng cao nhận thức của người nộp thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân với mục tiêu gia tăng nguồn thu thuế thu nhập cá nhân trên ñịa bàn tỉnh Bà rịa – Vũng tàu. 5. Những giải pháp hỗ trợ trong việc phối hợp giữa cơ quan thuế và các sở ngành có liên quan trong việc quản lý thu nhập của người nộp thuế.
- Xem thêm -