Tài liệu Giải pháp dạy chương chất khí trong chương trình vật lí 10 bằng cahs sử dụng thí nghiệm mô phỏng

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng A. MỞ ðẦU I. ðặt vấn ñề 1. Thực trạng của vấn ñề Hiện nay việc ứng dụng nghệ thông tin vào trong dạy học là rất cần thiết. ðặc biệt ñối với môn Vật lý thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy là không thể thiếu. Sự kết hợp giữa công nghệ thông tin và các thiết bị dạy học hiện ñại sẽ phát huy mạnh mẽ tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và hứng thú học tập của học sinh ñể nâng cao chất lượng ñào tạo. ðối với các môn khoa học thực nghiệm nói chung và môn Vật lý nói riêng thì việc sử dụng thí nghiệm trong quá trình dạy - học là một nhiệm vụ ñặc biệt khó khăn vì nhiều nguyên nhân: thiết bị thí nghiệm còn thiếu thốn và chưa ñồng bộ; phòng bộ môn chưa có hoặc ñã có thì việc sắp xếp, quản lí và bảo quản các trang thiết bị, ñồ ñùng dạy học chưa hợp lí và khoa học; có những thí nghiệm khó thực hiện thành công vì nhiều ñiều kiện khách quan và chủ quan cho nên ñộ chính xác chưa cao; có các hiện tượng vật lí trừu tượng, chưa thể thực hiện thí nghiệm ñể quan sát thấy; có những bộ thí nghiệm khá ñắt tiền; có những thí nghiệm biểu diễn, chứng minh về chất lượng và số lượng chưa ñủ ñể ñảm bảo tốt (thời lượng, hiệu quả…) trong quá trình dạy học; việc lắp ráp và tiến hành các thí nghiệm ñòi hỏi nhiều thời gian trong khi thời gian nghỉ chuyển giữa hai tiết chỉ có 5 phút; thí nghiệm không ñảm bảo thành công nhanh;… Bên cạnh ñó thì có một nguyên nhân rất quan trọng là năng lực thí nghiệm của giáo viên trên thực tế còn nhiều hạn chế. Vật lý 10 nãi chung vµ chương Chất khí nãi riªng lµ một phần kiến thức mang tính khoa học trừu tượng vµ cã vai trß rÊt quan träng. Lµ chương chiÕm rất ít thêi gian häc trong ch−¬ng tr×nh vật lý líp 10, nhưng lại là nền tảng của phần Nhiệt học. §©y lµ tæng hîp ®Ønh cao cña kiÕn thøc vật lý ®, ®−îc x©y dùng cho phần hai của chương trình vật lý 10 THPT. Th«ng qua kiến thức của chương theo quan ®iÓm gi¸o dôc hiÖn ®¹i thì học sinh ph¶i biÕt vËn dông kiÕn thøc vµo giải thích các hiện tượng thực tế và ứng dụng vào viÖc häc tËp c¸c bé m«n kh¸c, chÝnh v× thÕ nã ®ßi hái ng−êi thÇy mét lao ®éng nghÖ thuËt s¸ng t¹o ®Ó ®em l¹i cho gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kÕt qu¶ cao nhÊt ®ã chÝnh lµ vÊn ®Ò ph¶i ®æi míi c¸ch d¹y cña thÇy, c¸ch häc cña trß. Vì thế tôi chọn thí nghiệm mô phỏng làm ñề tài nghiên cứu và ñưa ra GIẢI PHÁP GIẢNG DẠY CHƯƠNG CHẤT KHÍ - VẬT LÝ 10 - CƠ BẢN ðÓ LÀ: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM MÔ PHỎNG ứng dụng trong dạy học ñể tạo ra nhiều hứng thú, kích thích học tập của học sinh. Nhằm khơi dậy và phát huy năng lực tự học, hình thành cho các em tư duy tích cực ñộc lập sáng tạo , nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn ñề nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới ðề tài nhằm ñưa ra một giải pháp mới cho việc giảng dạy chương chất khí ñó là : sử dụng phần mềm thí nghiệm mô phỏng ñể giúp cho học sinh lĩnh thụ một cách trực quan các ñơn vị kiến thức mang tính trừu tượng ở sách giáo khoa cần cung cấp, mà với phương tiện và ñồ dùng dạy học hiện tại không thể ñáp ứng ñược. Trên cơ sở ñó ñề tài nhằm góp phần làm phong phú hơn cho việc dạy và học, khơi dậy tính sáng tạo và khả năng liên hệ, vận dụng kiến thức vào thực tế. Mặt khác ñề tài có thể là tài liệu tham khảo thiết thực cho giáo viên vật lý về cách dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản. Giáo viên: Mai Ngọc Huyền 1 SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng 3. Phạm vi nghiên cứu của ñề tài Sử dụng thí nghiệm mô phỏng ñể mô phỏng lại các hiện tượng vật lý trong chương chất khí vật lý 10 (chương trình cơ bản). II. Phương pháp tiến hành 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn Quá trình dạy học là một quá trình công nghệ chồng chập lên nhau, vì vậy làm sao cho công nghệ dạy học của giáo viên hoàn toàn phục tùng nhiệm vụ và ñảm bảo tổ chức hợp lý nhất công nghệ học của học sinh. Sự kết hợp hài hòa luôn là nhiệm vụ của các giáo viên , do ñó khi dạy cần nắm ñược và kết hợp giữa mục ñích – nội dung – phương pháp. Trong c¸c thµnh tè cÊu thµnh ®Ó ®æi míi phương pháp dạy học nªn n¾m lÊy c¸i cèt lâi, c¸i kh«ng thÓ kh«ng cã ®ã lµ ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn vật lý nh− nguyªn Bé tr−ëng Bé gi¸o dôc - ®µo t¹o TrÇn Hång Qu©n ®, nªu: “C¸ch m¹ng vÒ ph−¬ng ph¸p sÏ ®em l¹i bé mÆt míi, søc sèng míi cho gi¸o dôc ë thêi ®¹i míi”. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông là một xu hướng hiện ñại hóa quá trình dạy và học . Nhằm giúp học sinh tham gia học tập một cách chủ ñộng , tích cực và sáng tạo, tăng cường tính trực quan, góp phần nâng cao chất lượng lĩnh hội và nắm vững kiến thức, phát triễn năng lực tư duy ñộc lập sáng tạo của học sinh với cách “Suy nghĩ nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn” ñể ñạt kết quả cao trong một tiết dạy . Thông qua máy vi tính giáo viên có thể thực hiện các thí nghiệm mô phỏng, hình ảnh ñộng, hình ảnh tĩnh, âm thanh. Như vậy học sinh ñược bồi dưỡng năng lực thực nghiệm, năng lực hoạt ñộng tự lực, sáng tạo, bộc lộ ñược khả năng sở trường, sở thích về môn vật lý. Nâng cao chất lượng học tập, tăng cường hứng thú, gắn học với hành, lí luận với thực tiễn. Kích thích tính tích cực, tự lực, trí thông minh, tài sáng tạo tháo vát của từng nhóm và cá nhân học sinh. ðây cũng là biện pháp ñể phát hiện ñúng những học sinh khá giỏi về bộ môn vật lý. Xuất phát từ những vấn ñề thực tế trên thì việc vận dụng phương pháp dạy học cùng với việc làm thí nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin ñể truyền thụ cho học sinh những kiến thức về các hiện tượng vật lý là rất cần thiết và quan trọng. 2. Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp Nghiên cứu lý luận: ñọc và nghiên cứu các tài liệu viết về phương pháp dạy học thực nghiệm và các tài liệu liên quan ñến ñề tài ñể làm sáng tỏ phương pháp dạy học bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng. Phương pháp quan sát, ñiều tra: tiến hành khảo sát và phỏng vấn trực tiếp học sinh các khối lớp 11, 12 năm học 2010- 2011, tiến hành tham khảo ý kiến của một số ñồng nghiệp có kinh nghiệm ñể tìm hiểu thực tiễn việc giảng dạy chương chất khí . Thực nghiệm sư phạm: sử dụng thí nghiệm mô phỏng ñể giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản trong năm học 2010-2011; 2011-2012, và học kì I năm học 2012-2013 nhằm ñánh giá tính khả thi của ñề tài . ðề tài ñược nghiên cứu và thực nghiệm từ năm 2010 ñến năm 2013 Giáo viên: Mai Ngọc Huyền 2 SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng B. NỘI DUNG I. Mục tiêu Sử dụng các thí nghiệm mô phỏng, mô phỏng lại các thí nghiệm cũng như các hiện tượng vật lý trong chương chất khí, mà phương tiện, ñồ dùng dạy học hiện tại không thể mô tả một cách trực quan, xác thực các hiện tượng trừu tượng của chất khí. Qua ñó làm nổi bật mối liên hệ giữa các kiến thức với nhau. Nhằm giúp học sinh phát hiện và giải quyết các vấn ñề một cách triệt ñể, liên kết các kiến thức lại với nhau và xây dựng nên ñơn vị kiến thức mới cần nắm. Giúp học sinh vận dụng kiến thức nhiều lần ñể các em nhớ kỹ và hiểu kiến thức vững chắc, sâu sắc hơn. II. Giải pháp sử dụng thí nghiệm mô phỏng ñể thiết kế các giáo án dạy chương chất khí (có ñĩa kèm theo ñể minh họa cho các hình ảnh, thí nghiệm ñộng ) Nội dung phần này là sử dụng phần mềm mô phỏng tập trung thiết kế các giáo án dạy tất cả các bài của chương chất khí vật lý 10 ban cơ bản. Nội dung ñược trình bày dưới dạng bảng gồm 2 cột, ñể so sánh chi tiết các tiết dạy với ñồ dùng dạy học hiện có với tiết dạy sử dụng giải pháp mới 1. Tiến trình của giải pháp Ch−¬ng V : CHẤT KHÍ Bµi 28 : CẤU TẠO CHẤT. THUYẾT ðỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ Tiết dạy với ñồ dùng dạy học hiện có Phần 1 : MỞ BÀI Tiết dạy có sử dụng thí nghiệm mô phỏng Phần 1 : MỞ BÀI Học sinh quan sát qua màng hình: Giáo viên giới thiệu cho học sinh về các trạng thái của nước, nước ñá, hơi nước ñều ñược cấu tạo từ cùng một loại phân tử nước. Nhưng tại sao nước ñá có thể tích và hình dạng riêng xác ñịnh, nước có thể tích riêng nhưng hình dạng của dạng bình chứa, còn hơi nước không có cả thể tích lẫn hình dạng riêng xác ñịnh ? Giáo viên cho học sinh thảo luận và nhớ lại kiến thức cũ ñã học và trả lời câu hỏi . - Nước ñá Giáo viên: Mai Ngọc Huyền 3 SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng - Nước - Hơi nước * Phương pháp thuyết trình không giúp học sinh tư duy ñược vấn ñề. Phần 2-I. CẤU TẠO CHẤT 1. Nhöõng ñieàu ñaõ hoïc veà caáu taïo chaát Giáo viên: Mai Ngọc Huyền * ðều ñược cấu tạo từ các phân tử nước, nhưng tại sao nước ñá lại có thể tích và hình dạng riêng xác ñịnh, nước có thể tích riêng nhưng có hình dạng của bình chứa, còn hơi nước thì không có cả thể tích riêng lẫn hình dạng riêng ? * Học sinh quan sát và tiến hành suy luận lôgic. Phần 2-I. CẤU TẠO CHẤT 1. Nhöõng ñieàu ñaõ hoïc veà caáu taïo chaát Quan sát về cấu tạo của các chất sau : * Chất Neon: 4 SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng Giáo viên dựa vào kết quả trả lời của học sinh và kiến thức ñã học, thông báo cho học sinh những ñiều ñã học về cấu tạo chất. *Chất Argon: * Chất Oxygen: *Chất Nước: Giáo viên: Mai Ngọc Huyền 5 SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng Vậy : Caùc chaát ñöôïc caáu taïo töø caùc haït rieâng bieät goïi laø phaân töû. Quan sát hoạt ñộng của các phân tử cấu tạo nên nước ở các thể khác nhau : * Thể rắn : * Thể lỏng: Giáo viên: Mai Ngọc Huyền 6 SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng * Thể khí : Vậy : Caùc phaân töû chuyeån ñoäng khoâng ngöøng. Quan sát chuyển ñộng của các phân tử khi nhiệt ñộ của vật thay ñổi : Giáo viên: Mai Ngọc Huyền 7 SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng Giáo viên: Mai Ngọc Huyền 8 SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng * Giáo viên áp ñặt kiến thức về các trạng thái cấu tạo chất. Vậy : Caùc phaân töû chuyeån ñoäng caøng nhanh thì nhieät ñoä cuûa vaät caøng cao. * Học sinh quan sát và nêu ra kết luận về các trạng thái cấu tạo chất. 2. Löïc töông taùc phaân töû Giáo viên sử dụng mô hình sau ñây: 2. Löïc töông taùc phaân töû Quan sát sự tương tác giữa các phân tử sau: - Coi hai phân tử ñứng cạnh nhau như hai quả cầu .  Fd1  Fh1  Fh2  Fd 2 - Coi liên kết giữa hai phân tử như một lò xo. Giáo viên: Mai Ngọc Huyền 9 SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng 1. Lò xo bị dãn có xu hướng co lại : tổng hợp lực liên kết phân tử là lực hút. Vậy : Giữa các phân tử tồn tại lực hút và lực ñẩy 2. Lò xo bị nén có xu hướng dãn ra: tổng hợp lực liên kết phân tử là lực ñẩy. 3. Lò xo không nén cũng không dãn: các phân tử có Giáo viên: Mai Ngọc Huyền 10 SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng khoảng cách sao cho lực ñẩy và lực hút cân bằng nhau. Thông qua mô hình và cách ñặc câu hỏi cho học sinh giáo viên ñưa ra kết luận: - Giữa các phân tử tồn tại lực hút và lực ñẩy . Vậy : Neáu khoaûng caùch giöõa caùc phaân töû nhoû thì löïc huùt lôùn hôn löïc ñaåy vaø ngöôïc laïi. Giáo viên: Mai Ngọc Huyền 11 SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng - Neáu khoaûng caùch giöõa caùc phaân töû nhoû thì löïc huùt lôùn hôn löïc ñaåy vaø ngöôïc laïi . -Khi khoaûng caùch giöõa caùc phaân töû lôùn (lôùn hôn raát nhieàu laàn kích thöôùc phaân töû) thì löïc töông taùc giöõa chuùng khoâng ñaùng keå. Vậy : Khi khoaûng caùch giöõa caùc phaân töû lôùn (lôùn hôn raát nhieàu laàn kích thöôùc phaân töû ) thì löïc töông taùc giöõa chuùng khoâng ñaùng keå. * Thí nghiệm mô phỏng phản ánh toàn bộ lực tương *Mô hình không có tính thuyết tác giữa các phân tử về bản chất cũng như sự phụ phục cao, học sinh dễ nhầm thuộc của ñộ lớn lực tương tác vào khoảng cách phân tưởng các phân tử cũng giống tử .Thông qua mô phỏng học sinh có thể ñưa ra các như các quả cầu và lực liên kết kết luận một cách chính xác nôi dung cần truyền ñạt chỉ ñơn thuần như lực ñàn hồi dựa váo các gợi của giáo viên. của lò xo. ðồng thời mô hình Thí nghiệm mô phỏng ñã gây hứng thú , kích thích trí chỉ hình dung gần ñúng sự Giáo viên: Mai Ngọc Huyền 12 SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng xuất hiện lực ñẩy và lực hút tò mò cũng như sự ham học hỏi và tiếp như những phân tử , không cho thấy bản ñiều chưa biết của học sinh. Tiết học sôi ñộng học chất cũng như sự phụ thuộc sinh bị lôi cuốn vào bài học. của ñộ lớn lực này vào khoảng cách giữa các phân tử. * Câu C1 : Tại sao cho hai * Câu C1 : Tại sao cho hai thỏi chì có mặt ñáy thỏi chì có mặt ñáy phẳng ñã phẳng ñã ñược mài nhẵn tiếp xúc với nhau thì ñược mài nhẵn tiếp xúc với chúng hút nhau ? Tại sao hai mặt không ñược mài nhau thì chúng hút nhau ? nhẵn thì lại không hút nhau ? Tại sao hai mặt không ñược mài nhẵn thì lại không hút nhau ? Giáo viên: Mai Ngọc Huyền 13 SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng * Học sinh tự tư duy và trả lời * Học sinh quan sát mô phỏng tư duy và trả lời câu câu hỏi. hỏi. * Câu C2: Tại sao có thể sản * Câu C2: Tại sao có thể sản xuất thuốc viên bằng xuất thuốc viên bằng cách cách nghiền nhỏ dược phẩm rồi cho vào khuôn nén nghiền nhỏ dược phẩm rồi mạnh ? Nếu bẻ ñôi viên thuốc rồi dùng tay ép sát cho vào khuôn nén mạnh ? hai mảnh lại thì hai mảnh không thể dính liền với Nếu bẻ ñôi viên thuốc rồi nhau . Tại sao ? dùng tay ép sát hai mảnh lại thì hai mảnh không thể dính liền với nhau . Tại sao ? Giáo viên: Mai Ngọc Huyền 14 SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng Giáo viên: Mai Ngọc Huyền 15 SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng * Học sinh tự tư duy và trả lời * Học sinh quan sát mô phỏng, tư duy và trả lời câu câu hỏi hỏi 3. Caùc theå raén, loûng, khí: 3. Caùc theå raén, loûng, khí: Quan sát lực tương tác giữa các phân tử và chuyển ñộng phân tử trong các thể sau: - Thể khí : Giáo viên sử dụng tranh vẽ, hướng dẫn, gợi ý ,cho học sinh ñưa ra kết luận . ÔÛ theå khí : löïc töông taùc giöõa caùc phaân töû raát yeáu neân caùc phaân töû chuyeån ñoäng hoaøn toaøn hoãn loaïn . ÔÛ theå khí : löïc töông taùc giöõa caùc phaân töû raát yeáu neân caùc phaân töû chuyeån ñoäng hoaøn toaøn hoãn loaïn - Thể rắn : ÔÛ theå raén : löïc töông taùc giöõa caùc phaân töû raát maïnh neân giöõ ñöôïc caùc phaân töû ôû caùc vò trí caân baêng xaùc ñònh Giáo viên: Mai Ngọc Huyền ÔÛ theå raén : löïc töông taùc giöõa caùc phaân töû raát maïnh neân giöõ ñöôïc caùc phaân töû ôû caùc vò trí caân baêng xaùc ñònh , laøm cho chuùng chæ coù theå dao 16 SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng , laøm cho chuùng chæ coù theå dao ñoäng xung quanh caùc vò trí naøy . ñoäng xung quanh caùc vò trí naøy . - Thể lỏng: ÔÛ theå loûng : löïc töông taùc ÔÛ theå loûng : löïc töông taùc giöõa caùc phaân töû lôùn giöõa caùc phaân töû lôùn hôn hôn theå khí nhöng nhoû hôn ôû theå raén , neân caùc theå phaân töû chæ dao ñoäng xung quanh vò trí caân baèng khí nhöng nhoû hôn ôû theå raén , neân caùc phaân töû coù theå di chuyeån ñöôïc . chæ dao ñoäng xung quanh vò trí caân baèng coù theå di chuyeån ñöôïc . * Việc sử dụng hình ảnh tĩnh chỉ mang tính chất minh họa và học sinh chỉ hiểu theo cách áp ñặt , trừu tượng , không kích thích tư duy học sinh , không ñêm lại hứng thú học tập và phát huy ñược tính tích cực của học sinh. II. THUYẾT ðỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ 1. Noäi dung cô baûn cuûa thuyeát ñoäng hoïc phaân töû cuûa chaát khí : Giáo viên sử dụng tranh vẽ: Giáo viên: Mai Ngọc Huyền * Quan sát mô phỏng, học sinh ñã hình dung ñược các trạng thái vật chất tồn tại trong tự nhiên , từ ñó rút ra ñược kết luận . Mô phỏng ñã giúp cho học sinh khẳng ñịnh vốn kiến thức mình vừa tiếp thu một cách thuyết phục , qua ñó kích thích sự say mê tìm tòi và ham học hỏi của học sinh . II. THUYẾT ðỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ 1. Noäi dung cô baûn cuûa thuyeát ñoäng hoïc phaân töû cuûa chaát khí : 17 SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng Chất khí ñược cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. Các phân tử chuyển ñộng hỗn loạn theo mọi hướng. Giáo viên: Mai Ngọc Huyền 18 SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng Các phân tử khí va chạm vào nhau và va chạm vào thành bình. - Giáo viên ñưa ra nội dung thuyết ñộng học phân tử : Các phân tử khí chuyển ñộng hỗn loạn không ngừng, chuyển ñộng này càng nhanh thì nhiệt ñộ của chất khí càng cao. Giáo viên: Mai Ngọc Huyền 19 SKKN: Giải pháp giảng dạy chương chất khí vật lý 10 cơ bản bằng cách sử dụng thí nghiệm mô phỏng - Chất khí ñược cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. - Các phân tử khí chuyển ñộng hỗn loạn không ngừng , chuyển ñộng này càng nhanh thì nhiệt ñộ của chất khí càng cao. Giáo viên: Mai Ngọc Huyền 20
- Xem thêm -