Tài liệu Giải pháp chủ you nâng cao năng lực cạnh tranh ở công ty cổ phần chứng khoán phố wall f

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi Cam §oan Em xin cam ®oan chuyªn ®Ò d-íi ®©y lµ do em tù nghiªn cøu vµ thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Em xin chÞu mäi tr¸ch nhiÖm vÒ lêi cam ®oan cña m×nh. Sinh viªn Phan ThÞ HuyÒn Trang 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC Lêi Cam §oan .................................................................................... 1 DANH Môc b¶ng biÓu ..................................................................... 5 Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t ........................................................ 6 Lêi më ®Çu .......................................................................................... 7 CH¦¥NG 1 Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK ........................................... 9 1.1. Kh¸i niÖm sù c¹nh tranh ..................................................................... 9 1.2 Sù cÇn thiÕt n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK. .................. 10 1.3 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK. .............. 12 1.3.1 C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh. .............................................................. 12 1.3.2 C¸c chØ tiªu ®Þnh l-îng............................................................. 13 1.4 C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tíi n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK. ..... 14 1.4.1 Nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan. .................................................... 14 1.4.2 C¸c nh©n tè chñ quan............................................................... 16 1.5 C¸c ph-¬ng thøc c¹nh tranh cña CTCK. ..................................... 18 CH¦¥NG 2 Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n Phè wall ................... 19 2.1 Giíi thiÖu vÒ c«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Phè Wall. .................... 19 2.1.1 S¬ l-îc vÒ c«ng ty. ........................................................................ 19 2.1.2 S¬ l-îc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. ..... 19 2.1.3 C¸c nghiÖp vô kinh doanh cña WSS. ......................................... 21 2.2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña WSS. ..................................................................................................................... 22 2.2.1 DÞch vô m«i giíi. ........................................................................... 22 2.2.1.1 Sè l-îng tµi kho¶n cña kh¸ch hµng më t¹i c«ng ty : ............. 23 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2.1.2 ThÞ phÇn cña ho¹t ®éng m«i giíi : ........................................ 24 2.2.1.3 Gi¸ trÞ giao dÞch : .................................................................. 24 2.2.1.4 Tû träng doanh thu m«i giíi : ................................................ 25 2.2.2. T- vÊn tµi chÝnh vµ ®Çu t- chøng kho¸n. ................................. 27 2.2.3 Tù doanh chøng kho¸n. ............................................................... 29 2.2.4 L-u ký chøng kho¸n. ................................................................... 30 2.2.5 C¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña c«ng ty. .............................................. 31 2.3 §¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh cña WSS. .......................................... 33 2.3.1 C¬ héi vµ th¸ch thøc. ................................................................... 33 2.3.1.1 C¬ héi. ................................................................................... 33 2.3.1.2 Th¸ch thøc. ............................................................................ 35 2.3.2 §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña WSS. .................................. 36 2.3.2.1 §iÓm m¹nh. ........................................................................... 36 2.3.2.2 §iÓm yÕu. ............................................................................... 38 CH¦¥NG 3 Gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng Ty Cæ phÇn Chøng Kho¸n PHè WALL ........................................................................................... 39 3.1.§Þnh h-íng ph¸t triÓn C«ng ty chøng kho¸n giai ®o¹n 2006-2010. ..................................................................................................................... 39 3.2.ChiÕn l-îc ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n Phè Wall. ..................................................................................................................... 41 3.3.1.C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ............................... 41 3.3.2.ChiÕn l-îc ph¸t triÓn. .................................................................. 42 3.3.3.KÕ ho¹ch triÓn khai ho¹t ®éng trong n¨m 2010........................ 42 3.3.Gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña WSS. .......... 43 3.4.1.T¨ng c-êng huy ®éng vèn vµ n©ng cao vèn ®iÒu lÖ. ................. 43 3.4.2.Më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng c¸c lo¹i h×nh dÞch vô. ........... 44 3.4.3.N©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh c«ng ty ..................... 46 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.4.4.N©ng cao chÊt l-îng nguån nh©n lùc. ........................................ 47 3.4.5.HiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt c«ng nghÖ. ....................... 48 3.4.6.X©y dùng chiÕn l-îc marketing hîp lý. ..................................... 49 3.4.7 Ph¸t triÓn ho¹t ®éng ph©n tÝch vµ nghiªn cøu thÞ tr-êng. ....... 50 3.4.8.Më réng m¹ng l-íi ho¹t ®éng. .................................................... 50 3.4.KiÕn nghÞ. ............................................................................................. 50 3.5.1.KiÕn nghÞ ®èi víi Bé Tµi chÝnh, ChÝnh phñ. .............................. 50 3.5.2.KiÕn nghÞ ®èi víi UBCKNN. ....................................................... 52 KÕt luËn chung ............................................................................ 54 DANH MôC TµI LIÖU THAM KH¶O ............................................ 55 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH Môc b¶ng biÓu B¶ng 1: Sè l-îng tµi kho¶n ®-îc më t¹i mét sè CTCK .......................... 23 BiÓu ®å 1: ThÞ phÇn m«i giíi mét sè CTCK n¨m 2008 vµ 2009 ............ 24 B¶ng 2 : Gi¸ trÞ giao dÞch mét sè CTCK ................................................ 25 B¶ng 3: Doanh thu m«i giíi .................................................................... 25 B¶ng 4: BiÓu phÝ giao dÞch ...................................................................... 26 B¶ng 5: Doanh thu t- vÊn ........................................................................ 28 B¶ng 6: Doanh thu tù doanh.................................................................... 30 B¶ng 7: Doanh thu ho¹t ®éng l-u ký ...................................................... 31 BiÓu ®å 2: Vèn ®iÒu lÖ cña mét sè CTCK (tû ®ång) ............................... 32 B¶ng 8 : ChØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi ......................................... 32 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t CTCK : C«ng ty chøng kho¸n KDCK : Kinh doanh chøng kho¸n CNTT : C«ng nghÖ th«ng tin TTCK : ThÞ tr-êng chøng kho¸n GDCK : giao dÞch chøng kho¸n H§QT : Héi ®ång qu¶n trÞ BCKQKD : B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh UBCKNN : ñy ban chøng kho¸n Nhµ n-íc DMDT : Danh môc ®Çu t- MG CK : M«i giíi chøng kho¸n LK CK : l-u ký chøng kho¸n 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu ThÞ tr-êng chøng kho¸n lµ ®Þnh chÕ tµi chÝnh bËc cao cña nÒn kinh tÕ vµ nã ngµy cµng ®ãng gãp vai trß to lín vµo sù t¨ng tr-ëng nÒn kinh tÕ cña ®Êt n-íc. Cïng víi sù ph¸t triÓn nh- vò b·o cña TTCK thÕ giíi, thÞ tr-êng chøng kho¸n ViÖt Nam còng ®· h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn víi sù tham gia cña rÊt nhiÒu ®èi t-îng kh¸c nhau nh-: nhµ ®Çu t-, CTCK, c«ng ty qu¶n lý quü, quü ®Çu t-, ®Þnh chÕ tµi chÝnh, NHTM. Cïng víi sù s«i ®éng Êy cña thÞ tr-êng, hµng lo¹t c¸c CTCK lÇn l-ît ra ®êi, mang l¹i cho thÞ tr-êng nh÷ng b-íc ph¸t triÓn míi, nh÷ng dÞch vô, nh÷ng tiÖn Ých míi, nh-ng ®ång thêi còng t¹o ra ¸p lùc c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t gi÷a c¸c CTCK víi nhau, khiÕn thÞ phÇn cña c¸c c«ng ty nµy cã nguy c¬ ngµy cµng bÞ thu hÑp. HiÖn nay, trªn thÞ tr-êng ®· cã h¬n 100 CTCK ®ang ho¹t ®éng. Sù c¹nh tranh kh«ng chØ cßn lµ chuyÖn gi÷a c¸c CTCK trong n-íc mµ cßn lµ sù c¹nh tranh gi÷a c¸c CTCK n-íc ngoµi, c¸c CTCK liªn doanh khi c¸c cam kÕt vÒ héi nhËp b¾t ®Çu cã hiÖu lùc. ChÝnh v× vËy, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i tr-êng nµy, c¸c CTCK kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i tù m×nh n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh b»ng viÖc ®a d¹ng hãa, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm dÞch vô vµ c¸c tiÖn Ých ®Ó phôc vô kh¸ch hµng. Quy luËt c¹nh tranh sÏ quyÕt ®Þnh c«ng ty nµo tån t¹i vµ còng sÏ ®iÒu chØnh ®Ó sè l-îng CTCK ë møc hîp lý víi kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô hoµn h¶o. C«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Phè Wall ®-îc thµnh lËp 12/2007 . Tr¶i qua h¬n 2 n¨m ho¹t ®éng c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Nh-ng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, WSS vÉn cßn tån t¹i nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh vµ ch-a ph¸t huy hÕt thÕ m¹nh cña m×nh. Sau thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, t×m hiÓu ho¹t ®éng cña c«ng ty, em thÊy c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Víi mong muèn ®ãng gãp mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty em ®· chän chuyªn ®Ò: “Gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh ë c«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Phè Wall”. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp ®-îc kÕt cÊu thµnh 3 ch-¬ng: Ch-¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty chøng kho¸n. Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Phè Wall. Ch-¬ng 3: Gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Phè Wall. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH¦¥NG 1 Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK 1.1. Kh¸i niÖm sù c¹nh tranh C¹nh tranh lµ sù so s¸nh, ®èi chøng søc m¹nh c¬ b¶n gi÷a c¸c doanh nghiÖp, nh÷ng ®e däa, th¸ch thøc hoÆc c¬ héi cña doanh nghiÖp chñ yÕu cã ®-îc tõ qu¸ tr×nh ®èi kh¸ng cña søc m¹nh nµy. C¹nh tranh diÔn ra trªn nhiÒu ph-¬ng diÖn: th-¬ng hiÖu, chÊt l-îng, mÉu m·, gi¸ c¶. Theo C.Mark: “C¹nh tranh l¯ sù ganh ®ua, sù ®Êu tranh gay g¾t gi÷a c¸c c¸ nh©n nh»m giµnh giËt nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng hãa ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn siªu ng¹ch”. “Cïng ngµnh nghÒ chø kh«ng cïng lîi nhuËn, c¹nh tranh lµ tÊt yÕu cña th­¬ng tr­êng“. N¨ng lùc c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp xÐt theo nghÜa réng lµ bÊt cø kh¶ n¨ng nµo gióp cho doanh nghiÖp t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn hay Ýt nhÊt lµ gi÷ nguyªn ®-îc vÞ trÝ cña m×nh tr-íc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. XÐt theo nghÜa hÑp ®ã lµ kh¶ n¨ng gióp doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i, duy tr× hay t¨ng thÞ phÇn, l«i kÐo kh¸ch hµng trªn thÞ tr-êng b»ng s¶n phÈm dÞch vô ®Ó gia t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n, thÞ phÇn, doanh sè vµ lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. CTCK lµ mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ®Æc thï cã s¶n phÈm lµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh, dÞch vô KDCK. Do ®ã, c¹nh tranh gi÷a c¸c CTCK còng kh«ng lµ ngo¹i lÖ vÉn lµ c¹nh tranh b»ng gi¸ trÞ gia t¨ng nh-ng cã phÇn khèc liÖt h¬n so víi c¹nh tranh trong c¸c lÜnh vùc kh¸c. Tuy ho¹t ®éng trong lÜnh vùc cã ®Æc thï riªng nh-ng lîi thÕ c¹nh tranh cña c¸c CTCK còng gièng c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kh¸c, ®Òu ph¶i ®-îc thÓ hiÖn trªn c¸c khÝa c¹nh: chÊt l-îng s¶n phÈm (dÞch vô) cung cÊp, gi¸ c¶ (møc phÝ), th-¬ng hiÖu, kh¶ n¨ng ®ãn ®Çu trµo l-u thÞ tr-êng. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo em, n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK chÝnh lµ kh¶ n¨ng t¹o ra, duy tr×, ph¸t triÓn vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô tèt nhÊt so víi ®èi thñ c¹nh tranh nh»m t×m kiÕm lîi nhuËn siªu ng¹ch. 1.2 Sù cÇn thiÕt n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK. C¹nh tranh cã vai trß quan träng trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ nãi riªng vµ trong lÜnh vùc kinh tÕ nãi chung, lµ ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ. C¹nh tranh mang l¹i nhiÒu lîi Ých, ®Æc biÖt lµ cho ng-êi tiªu dïng. Ng-êi s¶n xuÊt ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó lµm ra s¶n phÈm cã chÊt l-îng h¬n, ®Ñp h¬n, cã chi phÝ s¶n xuÊt rÎ h¬n, cã tû lÖ tri thøc khoa häc, c«ng nghÖ trong ®ã cao h¬n... ®Ó ®¸p øng víi thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng. C¹nh tranh lµm cho ng-êi s¶n xuÊt n¨ng ®éng, nh¹y bÐn, n¾m b¾t tèt h¬n nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng, th-êng xuyªn c¶i tiÕn kü thuËt, ¸p dông nh÷ng tiÕn bé, c¸c nghiªn cøu thµnh c«ng míi nhÊt vµo trong s¶n xuÊt, hoµn thiÖn c¸ch thøc tæ chøc trong s¶n xuÊt, trong qu¶n lý s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. C¹nh tranh ë cÊp ®é doanh nghiÖp chÝnh lµ c¹nh tranh vÒ gi¸ trÞ gia t¨ng. §Ó t¹o ra ®-îc mét lîi thÕ so víi c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô chøng kho¸n kh¸c nhau th× ®iÒu quan träng lµ: Ph¶i t¹o ra gi¸ trÞ v-ît tréi ®èi víi c¸c dÞch vô chøng kho¸n mµ doanh nghiÖp cung øng cho kh¸ch hµng. ¦u thÕ v-ît tréi ®ã ®-îc thÓ hiÖn qua viÖc c¹nh tranh vÒ c¸c lÜnh vùc: ChÊt l-îng s¶n phÈm, gi¸ c¶, th-¬ng hiÖu vµ thêi gian nh- trong bÊt kú ngµnh nµo. Tuy nhiªn, trong ngµnh dÞch vô KDCK, c¸c lÜnh vùc chÊt l-îng trªn l¹i ®-îc quyÕt ®Þnh c¬ b¶n bëi møc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò hµnh nghÒ. + C«ng nghÖ th«ng tin. ChÝnh c«ng nghÖ th«ng tin ®· lµm thay ®æi mét sè mÆt chñ yÕu cña dÞch vô tµi chÝnh, chøng kho¸n, ®ã lµ: C¸ch thøc mµ dÞch vô nµy ®-îc t¹o ra, ®ùîc cung øng, ®-îc lµm gi¸, ®-îc ®ãn nhËn vµ sö dông. Mèi quan hÖ gi÷a ng-êi sö dông dÞch vô vµ ng-êi cung øng dÞch vô còng thay ®æi. Vµ ®iÒu nµy ®· lµm t¨ng lªn nhanh chãng sù ®a d¹ng vµ phøc t¹p cña dÞch vô. ViÖc ¸p dông CNTT vµ viÔn th«ng ®· lµm gi¶m chi phÝ, gi¶m rñi ro, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng-êi cã vèn vµ ng-êi cÇn vèn cã ®iÒu kiÖn giao dÞch trùc tiÕp víi nhau. KÕt qu¶ lµ ¸p lùc c¹nh tranh trong ngµnh trë nªn lín 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 h¬n bao giê hÕt, khiÕn cho c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô tµi chÝnh ph¶i kh«ng ngõng øng dông c¸c c«ng nghÖ míi - ®ã lµ v× môc ®Ých sèng cßn trong c¹nh tranh. - VÒ mÆt chÊt l-îng dÞch vô: §Ó t¹o ra sù v-ît tréi trong chÊt l-îng dÞch vô cung øng cho kh¸ch hµng, CNTT hiÖn ®¹i ®-îc øng dông ®Ó n©ng cÊp c¸c dÞch vô hiÖn t¹i, còng nh- thùc hiÖn cung øng c¸c dÞch vô míi lµm cho c¸c dÞch vô nµy hiÖn diÖn tr-íc kh¸ch hµng theo nh÷ng c¸ch míi. - VÒ mÆt kh«ng gian vµ thêi gian: C¸c nhµ cung øng dÞch vô tµi chÝnh ®· vµ ®ang sö dông c«ng nghÖ viÔn th«ng ®Ó v-ît qua mét sè h¹n chÕ vÒ ®Þa lý vµ tÝnh kÞp thêi trong viÖc c«ng bè th«ng tin, gióp nhµ ®Çu t- xö lý th«ng tin vµ ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t- kÞp thêi. §iÒu nµy còng lµm t¨ng tÝnh minh b¹ch vµ sù c«ng b»ng trong xö lý th«ng tin ®Õn ng-êi sö dông dÞch vô. - VÒ gi¸ c¶: ViÖc ¸p dông CNTT trong khu vùc dÞch vô tµi chÝnh cho phÐp c¸c doanh nghiÖp tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng n¨ng lùc ph©n phèi, n¨ng lùc phôc vô kh¸ch hµng, trong khi ®ã chÊt l-îng dÞch vô vÉn ®¶m b¶o ë møc tèi -u. Nh- vËy, râ rµng øng dông CNTT mang l¹i nhiÒu sù v-ît tréi vÒ mäi mÆt cho doanh nghiÖp cung øng dÞch vô tµi chÝnh vµ chøng kho¸n. Sù ph¸t triÓn vµ ®æi míi CNTT lµ mét qu¸ tr×nh tiÕp diÔn kh«ng ngõng, do ®ã ®Ó kh«ng bÞ tôt hËu so víi ®èi thñ c¹nh tranh th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n b¾t kÞp tiÕn tr×nh nµy - tiÕn tr×nh mang tªn c¹nh tranh vÒ c«ng nghÖ viÔn th«ng vµ xö lý th«ng tin trong ngµnh tµi chÝnh. + Tr×nh ®é chuyªn m«n. NÕu nh- tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp cung øng dÞch vô tµi chÝnh vµ chøng kho¸n ®Òu cã thÓ tiÕp cËn vµ ¸p dông c«ng nghÖ míi nh- nhau t¹o ra sù kh¸c biÖt víi dÞch vô cña doanh nghiÖp kh¸c cïng ho¹t ®éng trong ngµnh th× yÕu tè con ng-êi l¹i trë thµnh yÕu tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. Thùc tÕ lµ m¸y mãc chØ hç trî con ng-êi chø kh«ng thÓ thay thÕ cho con ng-êi vµ trong tr-êng hîp nµo còng vËy. §Æc biÖt ®èi víi ho¹t ®éng KDCK lµ ho¹t ®éng kinh doanh ®Æc thï ®ßi hái ®éi ngò nh©n viªn hµnh nghÒ ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, kh¶ n¨ng ph©n tÝch nh¹y bÐn ®Ó cã thÓ ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t- ®óng ®¾n vµ kÞp thêi. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK. 1.3.1 C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh. C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc xem xÐt, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ CTCK nãi riªng. §Æc biÖt, nh÷ng ngµnh kinh doanh ®ßi hái hµm l-îng chÊt x¸m cao nh- c¸c dÞch vô KDCK th× chØ tiªu nµy l¹i cµng quan träng. C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh bao gåm: + ChÊt l-îng nguån nh©n lùc vµ n¨ng lùc qu¶n trÞ. N¨ng lùc c¹nh tranh cña nguån nh©n lùc thÓ hiÖn ë: Tr×nh ®é ®µo t¹o, tr×nh ®é thµnh th¹o nghiÖp vô chuyªn m«n, ®éng c¬ phÊn ®Êu, møc ®é cam kÕt g¾n bã víi c«ng ty. Mét ®éi ngò nh©n viªn cã n¨ng lùc chuyªn m«n giái sÏ lµ tµi s¶n v« h×nh cña c«ng ty, nãi lªn tiÒm n¨ng søc m¹nh, n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty ®ã. N¨ng lùc qu¶n lý ph¶n ¸nh n¨ng lùc ®iÒu hµnh cña ban l·nh ®¹o CTCK. N¨ng lùc qu¶n lý thÓ hiÖn ë møc ®é chi phèi vµ kh¶ n¨ng gi¸m s¸t cña ban l·nh ®¹o, môc tiªu, ®éng c¬, møc ®é cam kÕt cña ban l·nh ®¹o ®èi víi viÖc duy tr× vµ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK. Mét ban l·nh ®¹o tèt sÏ cã kh¶ n¨ng ®-a ra nh÷ng chÝnh s¸ch, chiÕn l-îc hîp lý, thÝch øng víi nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr-êng, sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc gi¶m thêi gian vµ chi phÝ cho mçi giao dÞch ®ång thêi gãp phÇn gi¶m thiÓu rñi ro cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh tõ ®ã n©ng cao ®-îc tÝnh c¹nh tranh. + ChÊt l-îng s¶n phÈm dÞch vô. ChÊt l-îng s¶n phÈm dÞch vô lµ kÕt tinh nh÷ng -u thÕ cña c«ng ty, thÓ hiÖn qua ph-¬ng thøc phôc vô vµ nh÷ng tiÖn Ých cña s¶n phÈm dÞch vô ®ã. ChÊt l-îng s¶n phÈm nãi lªn tÝnh chuyªn nghiÖp vµ v¨n hãa kinh doanh cña c«ng ty, qua ®ã sÏ thu hót kh¸ch hµng vµ t¹o ®-îc kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cho c«ng ty. TiÖn Ých, chi phÝ thÊp chÝnh lµ lý do hÊp dÉn kh¸ch hµng, t¹o ra ®-îc sù kh¸c biÖt vµ tÝnh -u viÖt cña s¶n phÈm dÞch vô. Mét s¶n phÈm chøa ®ùng nh÷ng ý t-ëng s¸ng t¹o, ®éc ®¸o sÏ gióp c«ng ty kh«ng ngõng gia t¨ng thÞ phÇn, t¹o nÐt ®Æc tr-ng cña s¶n phÈm dÞch vô. Trªn c¬ së ®ã kh¼ng ®Þnh n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty so víi c¸c c«ng ty kh¸c. + Th-¬ng hiÖu, uy tÝn cña c«ng ty. Uy tÝn ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. §Ó t¹o dùng mét th-¬ng hiÖu ®· khã, ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn nã l¹i cµng khã h¬n. Mét CTCK víi th-¬ng hiÖu lín m¹nh trªn thÞ tr-êng 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 th× ch¾c ch¾n lîi thÕ c¹nh tranh vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty ®ã sÏ lín h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c CTCK kh¸c. + C¬ së h¹ tÇng vµ møc ®é ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. C¬ së h¹ tÇng vµ sù ®a d¹ng c¸c dÞch vô cña c«ng ty chøng kho¸n còng lµ mét yÕu tè quan träng trong thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty. C¬ së h¹ tÇng ph¸t triÓn sÏ ®¶m b¶o cho giao dÞch cña kh¸ch hµng ®-îc thuËn lîi vµ b¶o vÖ lîi Ých nhµ ®Çu t-. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm gióp kh¸ch hµng cã ®-îc sù lùa chän phï hîp nhÊt víi mçi ®iÒu kiÖn riªng. 1.3.2 C¸c chØ tiªu ®Þnh l-îng. §Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK th× mét c«ng cô quan träng kh«ng thÓ thiÕu lµ viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu ®Þnh l-îng. Bao gåm: + M¹ng l-íi chi nh¸nh. Quy m« chi nh¸nh lµ mét lîi thÕ trong c¹nh tranh thu hót kh¸ch hµng. Cã nhiÒu chi nh¸nh vµ ®¹i lý nhËn lÖnh sÏ gióp CTCK ®-a ®ù¬c c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña m×nh ®Õn víi ®«ng ®¶o nhµ ®Çu t- h¬n. Nã lµm t¨ng tÝnh tiÖn lîi h¬n trong giao dÞch, ®ång thêi c«ng ty cã kh¶ n¨ng thu hót, phôc vô nhiÒu ®èi t-îng kh¸ch hµng trªn mét ®Þa bµn réng lín. + ThÞ phÇn. ThÞ phÇn lµ mét chØ tiªu quan träng ®o l-êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña CTCK. Víi mét thÞ phÇn lín, CTCK sÏ t¨ng c-êng kh¶ n¨ng khai th¸c, phôc vô kh¸ch hµng vµ kh«ng ngõng më réng h¬n n÷a thÞ phÇn hiÖn cã, tõ ®ã gia t¨ng lîi nhuËn vµ thÕ m¹nh cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng. + C¸c chØ tiªu tµi chÝnh. Quy m« vèn : ChØ tiªu ph¶n ¸nh quy m« ho¹t ®éng vµ cung cÊp dÞch vô cña mçi c«ng ty. Kh¶ n¨ng sinh lêi : §©y lµ nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh tæng hîp nhÊt vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty chøng kho¸n. Hai chØ tiªu: ROA = Thu nhËp sau thuÕ/Tæng tµi s¶n ROE = Thu nhËp sau thuÕ/Vèn chñ së h÷u 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lµ hai chØ tiªu quan träng ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña c«ng ty. Th«ng qua hai chØ tiªu nµy chóng ta cã thÓ thÊy ®-îc hiÖu qu¶ kinh doanh cña CTCK nh- thÕ nµo, tøc lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty ®· mang l¹i mét kÕt qu¶ kinh doanh tèt hay kh«ng. Râ rµng chØ tiªu nµy thÓ hiÖn n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm dÞch vô mµ CTCK cung cÊp cho kh¸ch hµng ®Ó tõ ®ã gia t¨ng lîi nhuËn sau thuÕ cho doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng thanh to¸n : VÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña nhµ ®Çu t- lµ liÖu sè vèn bá ra ®Çu t- cã thu håi l¹i ®-îc kh«ng, møc ®é rñi ro lµ bao nhiªu? ChØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh = Tµi s¶n l-u ®éng/Nî ng¾n h¹n vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = (Tµi s¶n l-u ®éng – Hµng tån kho)/Nî ng¾n h¹n lµ 2 chØ tiªu ph¶n ¸nh râ nÐt nhÊt c©u tr¶ lêi cho hai c©u hái cña nhµ ®Çu t-. Tõ ®ã cho thÊy kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK trong cung cÊp dÞch vô. 1.4 C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tíi n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK. 1.4.1 Nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan. + Sù ph¸t triÓn cña TTCK. Sù ph¸t triÓn cña TTCK ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng, ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c CTCK. Mét thÞ tr-êng chøng kho¸n ph¸t triÓn lµ mét thÞ tr-êng ®-îc vËn hµnh trong mét m«i tr-êng ph¸p lý thèng nhÊt, minh b¹ch vµ toµn diÖn, lµ mét thÞ tr-êng mµ trong ®ã hµng hãa ®a d¹ng, cã chÊt l-îng tèt, mét thÞ tr-êng cã khèi l-îng giao dÞch lín vµ thùc sù lµ kªnh huy ®éng vèn cho nÒn kinh tÕ. Vµ trong thÞ tr-êng nµy, c¸c CTCK lµ c¸c chñ thÓ phôc vô ®¾c lùc v× môc tiªu ph¸t triÓn cña m×nh vµ cña c¶ thÞ truêng. TTCK cµng ph¸t triÓn th× cµng cã kh¶ n¨ng t¹o thªm nhiÒu c«ng cô tµi chÝnh vµ ®a d¹ng hãa dÞch vô. Khi ®ã n¨ng lùc c¹nh tranh cña ngµnh KDCK còng n©ng lªn nhiÒu so víi c¸c ngµnh kh¸c, nhÊt lµ lÜnh vùc ng©n hµng, b¶o hiÓm. N¨ng lùc c¹nh tranh ngµnh t¨ng tÊt yÕu n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c CTCK còng ®-îc n©ng cao trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kh¸c. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + M«i tr-êng ph¸p lý vµ chÝnh s¸ch Nhµ N-íc. M«i tr-êng ph¸p lý vµ chÝnh s¸ch Nhµ n-íc ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn m«i tr-êng kinh doanh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c CTCK. Bëi TTCK lµ thÞ tr-êng bËc cao ®ßi hái ph¶i cã sù qu¶n lý gi¸m s¸t chÆt chÏ cña hÖ thèng ph¸p lý hoµn chØnh vµ ®ång bé. Mét m«i tr-êng ph¸p lý hoµn thiÖn, thèng nhÊt sÏ thóc ®Èy c¸c chñ thÓ gia nhËp thÞ tr-êng, kh«ng sî nh÷ng thay ®æi trong m«i tr-êng ph¸p lý g©y thiÖt h¹i cho m×nh. M«i tr-êng ph¸p lý hoµn chØnh sÏ t¹o nªn nh÷ng chuÈn mùc, tiªu chuÈn vÒ chÕ ®é c«ng bè th«ng tin cña c¸c chñ thÓ ph¸t hµnh chøng kho¸n còng nhho¹t ®éng cña c¸c CTCK, nh»m t¹o ra c¬ chÕ gi¸m s¸t, kiÓm so¸t c¸c chñ thÓ tham gia TTCK, t¹o ra sù lµnh m¹nh trong ho¹t ®éng, ®¶m b¶o nguyªn t¾c c«ng khai, c«ng b»ng vµ minh b¹ch cña thÞ tr-êng. MÆt kh¸c, chÝnh m«i tr-êng ph¸p lý lµ rµo c¶n ph¸p luËt ®Ó c¸c c«ng ty kh«ng ®ñ tiªu chuÈn th©m nhËp vµo thÞ tr-êng nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cña nhµ ®Çu t- vµ cña chÝnh c¸c CTCK. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ m«i tr-êng c¹nh tranh cña c¸c CTCK ®· ®-îc ph¸p luËt b¶o vÖ. C¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc còng ¶nh h-ëng lín tíi n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c CTCK. Bëi chÝnh c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn TTCK sÏ thu hót c¸c CTCK tham gia thÞ tr-êng, tõ ®ã lµm t¨ng ¸p lùc c¹nh tranh ®èi víi c¸c CTCK. + §èi thñ c¹nh tranh. C¸c CTCK muèn giµnh ®-îc vÞ thÕ trªn th-¬ng tr-êng th× buéc ph¶i hiÓu râ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. §èi thñ c¹nh tranh lµ c¸c c«ng ty ®ang kinh doanh cïng ngµnh nghÒ hoÆc c¸c c«ng ty s¾p gia nhËp ngµnh, nh-ng còng cã thÓ lµ c¸c c«ng ty cung cÊp c¸c dÞch vô thay thÕ. Sè l-îng, quy m«, søc m¹nh cña tõng ®èi thñ c¹nh tranh trong ngµnh ®Òu cã ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Trong c¹nh tranh, c«ng ty giµnh th¾ng lîi lµ c«ng ty cã lîi thÕ so s¸nh h¬n c¸c c«ng ty kh¸c vÒ phÝ, chÊt l-îng dÞch vô, vÒ ph©n phèi, vÒ khuyÕn m¹i...V× vËy, c¸c CTCK cÇn quan t©m ph©n tÝch c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó ®-a ra c¸c chiÕn l-îc c¹nh tranh thÝch hîp hay c¸c biÖn ph¸p ph¶n øng linh ho¹t gãp phÇn lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Nh©n tè kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng lµ danh tõ ®Ó chØ ng-êi hay tæ chøc mua s¶n phÈm dÞch vô cña doanh nghiÖp. §èi víi CTCK kh¸ch hµng chÝnh lµ c¸c nhµ ®Çu t- trªn TTCK. Kh¸ch hµng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi doanh nghiÖp, kh«ng cã kh¸ch hµng doanh nghiÖp kh«ng thÓ tån t¹i. Do ®ã, c¸c CTCK ph¶i lÊy c¸c nhµ ®Çu t- vµ sù tháa m·n nhu cÇu cña nhµ ®Çu t- lµ môc tiªu quan träng. NhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi mµ sè l-îng c¸c CTCK t¨ng lªn nhanh chãng, c¸c nhµ ®Çu t- ®· cã nhiÒu sù lùa chän h¬n cho m×nh th× viÖc quan t©m chó träng ®Õn thu hót nhµ ®Çu t- lµ viÖc lµm cÇn thiÕt nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ t¨ng thÞ phÇn cña c«ng ty. 1.4.2 C¸c nh©n tè chñ quan. + ChÊt l-îng nguån nh©n lùc Kh¶ n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh cña ban l·nh ®¹o c«ng ty quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån nh©n lùc cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt chÊt l-îng dÞch vô, tõ ®ã quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. Tr×nh ®é qu¶n lý giái cña doanh nh©n ®-îc coi lµ mét tµi s¶n lín ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña c«ng ty. §éi ngò nh©n viªn cña c«ng ty cã kü n¨ng vµ lµnh nghÒ míi t¹o ra ®-îc c¸c dÞch vô cã chÊt l-îng cao, hµm l-îng chÊt x¸m cao gia t¨ng gi¸ trÞ lîi nhuËn cho c«ng ty còng nh- thu nhËp cña nh©n viªn. MÆt kh¸c, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ sù lµnh nghÒ cña nh©n viªn kh«ng chØ cã ý nghÜa quan träng trong n©ng cao chÊt l-îng dÞch vô mµ cßn cã thÓ gi¶m chi phÝ kinh doanh, chi phÝ ®µo t¹o, båi d-ìng tõ ®ã t¨ng thªm lîi nhuËn cho c«ng ty. + TiÒm lùc tµi chÝnh Mét c«ng ty chøng kho¸n cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh sÏ cã ®iÒu kiÖn t¨ng sè l-îng nghiÖp vô kinh doanh, c¬ së vËt chÊt, ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc ®Ó n©ng cao sè l-îng còng nh- chÊt l-îng ho¹t ®éng cña m×nh. H¬n n÷a chØ cã nguån vèn lín c«ng ty míi cã kh¶ n¨ng chÞu ®ùng vµ ph©n t¸n rñi ro trong mét m«i tr-êng kh¾c nghiÖt vµ ®Çy biÕn ®éng nh- TTCK. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + C¬ së h¹ tÇng c¬ së c«ng nghÖ Trong lÜnh vùc chøng kho¸n, yÕu tè con ng-êi lµ quan träng song kh«ng thÓ kh«ng cã nÒn t¶ng kü thuËt c«ng nghÖ. §©y lµ c¬ së vËt chÊt rÊt quan träng cña c¸c CTCK, cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng còng nh- chÊt l-îng dÞch vô cung cÊp. KDCK ®ßi hái c¸c CTCK ph¶i cã hÖ thèng CNTT cao. §i tr-íc c¸c ®èi thñ kh¸c vÒ mÆt kü thuËt c«ng nghÖ lµ lîi thÕ rÊt lín ®Ó th¾ng lîi trong c¹nh tr¹nh. + Uy tÝn vµ th-¬ng hiÖu cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng Uy tÝn ho¹t ®éng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña bÊt kú mét c«ng ty nµo, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc chøng kho¸n. Khi cã nhu cÇu ®Çu t-, nhÊt lµ ®èi víi ®¹i ®a sè kh¸ch hµng ch-a cã kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc chuyªn m«n s©u vÒ chøng kho¸n vµ TTCK, hä sÏ t×m ®Õn mét CTCK cã uy tÝn víi nh÷ng nhµ m«i giíi tin cËy ®Ó ®-îc t- vÊn hoÆc thay mÆt hä lùa chän vµ thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t- ®¶m b¶o an toµn vµ hiÖu qu¶ nhÊt. + ChiÕn l-îc kinh doanh ChiÕn lùîc kinh doanh cña CTCK ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ h-íng ph¸t triÓn trong t-¬ng lai cña c«ng ty. Bëi viÖc x©y dùng chiÕn l-îc vµ tæ chøc thùc hiÖn theo c¸c môc tiªu lµ biÖn ph¸p ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh mét c¸ch l©u dµi vµ æn ®Þnh. Sù æn ®Þnh vµ kiªn ®Þnh theo chiÕn l-îc lµ mét ®iÒu kh«ng ph¶i c«ng ty nµo còng thùc hiÖn ®-îc. Cã thÓ trong giai ®o¹n nhÊt ®Þnh, c«ng ty sÏ ph¶i thay ®æi chiÕn l-îc kinh doanh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thay ®æi cña thÞ tr-êng. Nh-ng nãi chung, mét c«ng ty th-êng kiªn ®Þnh theo môc tiªu chiÕn l-îc ®· ®Ò ra nh»m t¹o tÝnh æn ®Þnh trong kinh doanh, tËn dông ®-îc nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ h¹n chÕ nh÷ng ®iÓm yÕu. + Gi¸ c¶ s¶n phÈm dÞch vô Gi¸ c¶ s¶n phÈm dÞch vô lµ chØ tiªu kh¸ quan träng ¶nh h-ëng tíi n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK. Gi¸ c¶ s¶n phÈm dÞch vô phï hîp, kh«ng qu¸ cao, kh«ng qu¸ thÊp sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thu hót kh¸ch hµng vµ ®em l¹i nguån lîi nhuËn lín cho c«ng ty. Tuy nhiªn, nÕu gi¸ c¶ s¶n phÈm thÊp nh-ng chÊt l-îng kh«ng ®¶m b¶o th× còng khã cã thÓ thu hót ®-îc kh¸ch hµng. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.5 C¸c ph-¬ng thøc c¹nh tranh cña CTCK. C¸c c«ng ty chøng kho¸n cã nh÷ng chiÕn l-îc ®Ó c¹nh tranh víi c«ng ty trong ngµnh kh¸c nhau nh-ng nh×n chung cã 4 ph-¬ng thøc c¹nh tranh chñ yÕu : + C¹nh tranh b»ng phÝ dÞch vô : KDCK lµ lÜnh vùc kinh doanh dÞch vô, nªn khi kh¸ch hµng sö dông c¸c dÞch vô do CTCK cung cÊp th× ph¶i chÞu mét møc phÝ nhÊt ®Þnh ®-îc c«ng ty quy ®Þnh ®èi víi tõng dÞch vô. §Ó c¹nh tranh ®-îc víi c¸c CTCK kh¸c, thu hót ®-îc kh¸ch hµng th× CTCK ph¶i dïng c«ng cô c¹nh tranh lµ phÝ dÞch vô nh»m thu hót kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, rÊt khã ®Ó sö dông c«ng cô nµy v× nÕu h¹ møc phÝ xuèng qu¸ thÊp sÏ ¶nh h-ëng tíi lîi nhuËn vµ kh¸ch hµng sÏ b¨n kho¨n vÒ chÊt l-îng dÞch vô cña c«ng ty. + C¹nh tranh b»ng chÊt l-îng dÞch vô : ChÊt l-îng dÞch vô cña mét CTCK, chÝnh lµ sù vËn dông hµng lo¹t c¸c -u thÕ cña c«ng ty. ChÊt l-îng dÞch vô thÓ hiÖn ë sù kÞp thêi, chÝnh x¸c, vµ tiÖn lîi cña dÞch vô ®ã. Mét dÞch vô cã chÊt l-îng tèt, cã tÝnh c¹nh tranh cao ph¶i ®¸p øng kÞp thêi vµ tho¶ m·n ®-îc c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng, chØ khi nµo kh¸ch hµng thùc sù thÊy tháa m·n, -a chuéng c¸c dÞch vô mµ c«ng ty cung cÊp th× c«ng ty míi kh¼ng ®Þnh ®-îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ tr-êng. + C¹nh tranh b»ng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm : ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, dÞch vô lµ c¸ch ®Ó thu hót kh¸ch hµng, t¹o c¬ héi lùa chän, ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng, tõ ®ã gãp phÇn më réng thÞ phÇn, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña CTCK. + C¹nh tranh b»ng më réng m¹ng l-íi chi nh¸nh : ViÖc më réng m¹ng l-íi chi nh¸nh sÏ gióp c«ng ty tiÕp cËn ®-îc víi kh¸ch hµng nhiÒu h¬n, cã ®iÒu kiÖn khai th¸c, phôc vô nhãm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, t¹o thuËn lîi cho kh¸ch hµng ë c¸c vïng ®Þa lý kh¸c nhau dÔ dµng sö dông c¸c dÞch vô cña c«ng ty vµ còng gãp phÇn khuyÕch tr-¬ng h×nh ¶nh, uy tÝn cña c«ng ty. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH¦¥NG 2 Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n Phè wall 2.1 Giíi thiÖu vÒ c«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Phè Wall. 2.1.1 S¬ l-îc vÒ c«ng ty.  Tªn C«ng ty: C«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Phè Wall  Tªn tiÕng Anh: Wall Street Securities Companny  Tªn viÕt t¾t: WSS  Logo:  Vèn ®iÒu lÖ: 168.000.000.000 ®ång ( Mét tr¨m s¸u mu¬i t¸m tû ®ång)  Trô së chÝnh: S« 01 Lª Phông HiÓu, Hoµn KiÕm, Hµ Néi  §iÖn tho¹i: (84.4) 3824 8686/ 3936 7083  Fax: (84.4) 3936 7082  Email: info@wss.com.vn  Website: http://www.wss.com.vn  GiÊy phÐp chøng kho¸n:  M· sè thuÕ: H§KD Sè 86/UBCK-GP do Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n-íc cÊp 20/12/2007 0102590252  Thêi gian ho¹t ®éng cña C«ng ty : Kh«ng thêi h¹n 2.1.2 S¬ l-îc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n Phè Wall ®-îc chÝnh thøc thµnh lËp theo GiÊy phÐp sè 86/UBCK-GP do ñy ban Chøng kho¸n Nhµ n-íc cÊp ngµy 20/12/2007 víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 168.000.000.000 ®ång; c¸c nghiÖp vô ®-îc phÐp kinh doanh lµ : 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 M«i giíi chøng kho¸n, Tù doanh chøng kho¸n, T- vÊn ®Çu t- chøng kho¸n vµ L-u ký chøng kho¸n. Cæ ®«ng s¸ng lËp C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n Phè Wall lµ c¸c doanh nghiÖp danh tiÕng cã tiÒm lùc tµi chÝnh lín, gåm cã: C«ng ty Cæ phÇn C¸p vµ VËt liÖu viÔn th«ng, C«ng ty cæ phÇn may §øc giang nay lµ Tæng C«ng ty §øc Giang, vµ mét sè cæ ®«ng c¸ nh©n cã nhiÒu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc tµi chÝnh – ng©n hµng. Ngoµi ra, WSS cßn nhËn ®-îc sù quan t©m chiÕn l-îc cña nhiÒu tæ chøc tµi chÝnh trong n-íc vµ quèc tÕ. Ngµy 30/01/2008, WSS ®-îc chÝnh thøc c«ng nhËn lµ thµnh viªn cña Së GDCK Hµ Néi. Ngµy 29/02/2008, WSS ®-îc chÝnh thøc c«ng nhËn lµ thµnh viªn cña Së GDCK Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Ngµy 22/04/2008, WSS chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng, khai tr-¬ng sµn giao dÞch trung t©m t¹i sè 212 TrÇn Quang Kh¶i, Hµ Néi ( Sè 1 Lª Phông HiÓu, Hµ Néi). Ngµy 01/07/2008, WSS kÝ kÕt tháa thuËn hîp t¸c toµn diÖn víi Ng©n hµng C«ng th-¬ngViÖt Nam Chi nh¸nh Ch-¬ng D-¬ng ( Viettinbank Chuong Duong) vµ C«ng ty Chøng khoµn Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam (ViettinbankSC). Theo tháa thuËn hîp t¸c chiÕn l-îc nµy, c¸c bªn cam kÕt hç trî nhau më réng ph¸t triÓn kinh doanh nh»m khai th¸c tèi -u nhÊt tiÒm n¨ng cña thÞ tr-êng truyÒn thèng còng nh- lÜnh vùc kinh doanh kh¸c mµ c¸c bªn cïng quan t©m. Ngµy 15/12/2009, cæ phiÕu WSS cña CTCP Chøng kho¸n Phè Wall ®-îc giao dÞch phiªn ®Çu tiªn t¹i SGDCK Hµ Néi. Víi 10,8 triÖu cæ phiÕu, t-¬ng ®-¬ng 108 tû ®«ng theo mÖnh gi¸. ( chiÕm 64,27% ; vèn ®iÒu lÖ 168 tû ®ång). Gi¸ ®ãng cöa phiªn giao dÞch ®Çu tiªn lµ 19.900 ®ång/ cæ phiÕu. Ngµy 10/03/2010, së GDCK Hµ Néi ®· chÊp thuËn vÒ mÆt nguyªn t¾c cho WSS niªm yÕt bæ sung 19.800.000 cæ phiÕu, t-¬ng ®-¬ng 198 tû ®«ng theo mÖnh gi¸. Sau khi c«ng ty hoµn tÊt c¸c thñ tôc n©ng vèn ®iÒu lÖ lªn 366 tû ®ång. Vµ bæ sung thªm nghiÖp vô B·o l·nh ph¸t hµnh. ThÕ m¹nh næi tréi cña WSS lµ ®øng ®Çu trong viÖc ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i, phôc vô giao dÞch, kinh doanh chøng kho¸n vµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp. C«ng ty cã tÇm nh×n chiÕn l-îc, cã v¨n phßng giao dÞch ®Æt t¹i mét sè trung t©m tµi 20
- Xem thêm -