Tài liệu Giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm anh văn

  • Số trang: 147 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 254 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 62288 tài liệu

Mô tả:

cty TMHH MIV UVVH Knang vigi PHAN MOT LOd NOI D A U Quy thSy c6 giao va cac em hoc sinh than men! Ky thi tot nghiep THPT va tuyen sinh vao cac truong Dai hoc, Cao dang sap den gan. Chung toi to chuc bien soan cu6n sach "GIAI NHANH C A C DANG BAI TAP T R A C N G H I E M T I E N G ANH " nhSm giup cac em hoc sinh khoi 12 tu on tap kien thuc va ren iuyen ky nang giai de thi. Sach dugc bien soan theo hai chu 6k Ion: NgCr phap (kien thuc ngiJ phap pho thong phuc vu cho cac ky thi tot nghiep THPT va tuyen sinh vao Dai hoc, Cao ding) va Bo de thi tot nghiep THPT va tuyen sinh vao Dai hoc, Cao dang. Dieu dsic biet cua cuon sach la: a moi chu diem ngfr phap cu the, chung toi deu diln giai kien thuc rat ro rang va kem theo bai tap trac nghiem I'rng dung voi 16'i dan giai dap an ngSn ngon, lap luan chat che, de hieu. Them vao do, cac kien thuc dong dang cung dugc bo sung kem theo. Chinh dieu nay se giup cac em chii dong rat nhieu khi tiep thu kien thuc c6 h? thong va logic. Chung toi khuyen cac em nen tir minh giai tat ca cac cau hoi cua moi de thi trong sach, sau do moi doi chieu voi dap an dua ra. Khi doi chieu voi dap an, cac em nen doc that ky phSn dien giai dap an. Dieu nay se giup cac em hieu that sir ban chat cua van de. Cu6n sach that sir iuTu I'ch doi voi quy thay c6 giao va cac em hoc sinh trong vi^c on tap kien thiic va trau d6i ki nang lam bai thi bang phuong phap trac nghiem khach quan nhSm dat kk qua cao trong cac ky thi sap toi. Du da CO ging rat nhi^u trong qua trinh bien soan nhung cuon sach chac cung con nhirng dieu thieu sot. Rat mong nhan dugc y ki^n dong gop tir quy ban doc gan xa d l cu6n sach ngay mot hoan thien hon. CAU TRUC DE THI VA HINH THl/C THI T6T NGHIEP THPT, TUYEN SINH DAI HOC, CAO OANG N A M 2011 (Kem theo cong van so: 102581BGDDT-KTKDCLGD, ngay 23 thdng 11 nam 2009 cua Bo Giao due va Dao tgo) I. Cau true de thi tot nghiep THPT a) De thi danh cho cac doi tuong thi sinh hoc theo chuang trinh giao due ph6 thong cap THPT (gom: thi sinh hgc Ban Khoa hoc Tir nhien. Ban Khoa hoc Xa hoi va Nhan van. Ban Co ban, thi sinh hgc truong THPT KT thuat va thi sinh tir do) dugc ra theo chuong trinh giao due pho thong cap THPT hien hanh, chu yeu la chuong trinh lop 12. - Doi voi cac mon Toan, Vat li, Hoa hgc, Sinh hgc, Ngir van, Ljch sir, Dja li, de thi moi mon gom 2 phan: ^ + Phan chung cho tat ca thi sinh, ra theo ngi dung giong nhau giOa chuong trinh chuan va chuong trinh nang cao. + Phan rieng ra theo tiing chuong trinii: chuong trinh chuan va chuong trinh nang cao. Thi sinh chi dugc chgn mot phan rieng thich hgp de lam bai; neu lam ca hai phan rieng thi ca hai phan rieng deu khong dugc cham. .^fe K W H - Doi voi cac mon Ngoai ngir, de thi moi mon chi c6 phan chung danh cho tat ca thi sinh, ra theo ngi dung giong nhau giiia chuong trinh chuan va chuang trinh nang cao, khong eo phan rieng. b) De thi danh cho thi sinh hgc theo chuong trinh Giao due thuong xuyen (GDTX) cSp THPT dugc ra theo chuang trinh GDTX cap THPT hien hanh, chu yeu la chuong trinh lop 12. De thi moi mon chi c6 phan chung danh cho tat ca thi sinh, khong c6 phan rieng. CAU TRUC Moi y kien dong gop cua d6c gia xin giri true tiep qua dja chi: Thay giao Ngo Van Minh - DT: 0962. 365. 311 Email: minhvfirstbook(5)yahoo.com - Website: www.mitnapha.edu.yn p V Dfi T H I T R A C NGHIEM T O T NGHIEP T H P T MON TifiNGANH Noi dung kien thuc I. NgCr am Yeu to can kiem tra - Trgng am So cau 5 - Nguyen am va phu am 2. Ngfr phap - tfr vyng - Danh tir/dai tir/dgng tu/tinh tu/tir noi... 9 - Cau true cau 5 3 GiJi nhanh CDBT TN Anh Van - Ng6 VSn Minh - Phuong thuc can tao tu - CliQii tir/cum tir c6 djiih ... 6 3. Chuc nang giao tiep Tir ngii/ngu' canh the hien chuc nang giao tiep dan gian 4. K y nang doc - Dien tir vao cho trong (su dung tir vimg, ngCr phap, nghTa tir virng...); Mot bai text dai khoang 150 tir 5 - Doc hieu: mot bai text dai khoang 200 tir (tir virng: can iighTa/nghich nghTa tren co so van canh) 5 - Xac djnh I6i lien quan den kTnang viet 5 5. Ky nang viet - Viet chuyen hoa/ket hop cau a cap dp cum tir den menh de 5 a) Doi vai cac mon Toan, Vat li, Hoa hoc, Sinh hpc, NgO van, Ljch sir, Dja li, de thi moi mon gom 2 phan: - Phan chung cho tat ca thi sinh, ra theo noi dung giong nhau giCra chuang trinh chuan va chuong trinh nang cao; - Phan rieng ra theo tiing chuang trinh: chuong trinh chuan va chuang trinh nang cao. Thi sinh chi dugc chgn mpt phan rieng thich hgp de lam bai; neu lam ca hai phan rieng thi ca hai phan rieng deu khong dugc cham. b) Doi v6i cac mon Ngoai ngiJ, de thi moi mon chi c6 phan chung danh cho tat ca thi sinh, ra theo noi dung gi6ng nhau giOa chuong trinh chuan va chuang trinh nang cao, khong c6 phan rieng. 4 - Tu dong nghTa/trai nghTa 3 KT nang doc - Dien tu vao cho trong (sir dung tu ngu', yeu to ngu phap . . . ) ; mot bai text khoang 200 tu 10 - Doc lay tliong tin cii the/dai y (doan nghTa tu moi, nghTa ngfr canh . . . ) ; mpt bai text dai khoang 400 tir, cliii de pho thong 10 - Dpc phan tich/dpc phe phan/suy dien/tong hgp; mpt bai text dai khoang 400 tir, chu de pho thong 10 - Phat hien loi sai can sua 5 - Viet gian tiep. Cu the cac van de can kiem 10 KT nang viet De thi dugc ra theo chuong trinh THPT hien hanh, chu yeu la chuong trinh lap 12 - To hgp ti!r/ciim tu c6 dinh/cum dgng tir - Tir ngu/ngu canh the hien chuc nang - Dirng cau/chon cau/cau true can nghTa II. Cau true de thi tuyen sinh dai hoc, cao dang 6 CIn'rc nang giao tiep 5 * Ki hieu "/ " c6 nghia la "hoac" - Phuang thuc cau tao tir/su dung tu' (word choice/usage) 5 giao tiep don gian tra bao gom: + Loai cau + Cau can nghTa + Menh de chinh - menh de phu + Hoa hgp chu ngir, vj ngu + Xay dung cau vai tir/cum tir cho san \ ted + ... * Ki !)ieu "'/" c6 ngiiTa la "hoac". 5 oa irivt \ ; M \! tnH tmq III. Hinh thuc thi tot nghicp THPT va tuyen sinh DH, CD •Afiib •><" , »jj j» "= Utuy.'' Hinh thirc thi ciia cac mon thi trong ki thi tot nghiep THPT va ki thi tuyen sinh dai hoc, cao dang he chinh quy nam 2010 nhu sau: 1. Thi theo hinh tlu'ic tu luan: cac mon Toan, Ngir van, Lich sir, Dia li. C A U T R U C Dfi T H I T R A C N G H I E M T U Y ^ N S I N H 2. Thi theo hinh thuc trac nghiem: cac mon Vat li, Hoa hpc, Sinh hpc, Ngoai ngir (Tieng Anh, Tieng Nga, Tieng Phap, Tieng Trung Quoc, Tieng Dire, Tieng Nhat). :i D A I H O C , C A O D A N G M O N TifiNG A N H Linh vuc NgCr am Yeu to/chi tiet can kiem tra - Trpng am tu (chinli/phu) - Truong dp am va phuong thuc phat am Ngu phap Tir virng 4 So cau 5 - Danh tu/dai tu/dpng tij (thai va hgp thai) /tinh tir/tu n6i/trang t u / . . . 7 - Ciu true cau 5 5 • PHANHAI: - o u - d u o c phat a m la / a u / t r o n g cac t i r : a b o u t , b o u n d , c o u n t , g r o u n d , h o u n d , house, l o u s e , m o u s e , p o u n d , s o u n d ... TRONG TAM NGIT PHAP C A C H PHAT A M C U A CAC M A U T U HlfiN T H I ^ - o u - d u g c phat a m la / u / t r o n g cac tir: c o u l d , s h o u l d , w o u l d • - o u - d u g c phat a m la /P/ t r o n g cac t u : c o u g h , . . . C a c h p h a t a m t h o n g t h u - o i i g c u a -c- Cach phat am thong t h u o n g cua -ea/k/; /J/; /s/ /i:/; Id • Cac t r u o n g h o p ngoai le: • -ea- d u o c phat a m la I'wl t r o n g cac tir n l u r : eat, m e a t , steal, neat, m e a l , deal, a p p e a l , s e a m , sea, tea, teacher, read, reader, c h e a p , ... • c- d u g c phat a m la IVJ t r o n g cac t u n h u : can, c o o k , cat, c a n c e l , c a m p , c o r n , c a l l , -c- d u g c phat a m la /// t r o n g cac official, efficient. • -ea- d u o c phat a m la /e/ t r o n g cac tir nlur: h e a l t h , b r e a d , w e a l t h , i n s t e a d , d e a d , n h u : musician, especially, ocean, facial, ... Cach phat am thong t h u o n g cua -ch/k/; -ee- • Iv^ ch- dugc phat a m la /k/ t r o n g cac /// tir n h u : c h e m i s t r y , c h - d u g c phat a m la /tf/ t r o n g cac tir n h u : c h o o s e , w a t c h , s u c h , c h i n , cheep, • c h - d u g c phat a m la /// t r o n g cac t u n h u : m a c h i n e , s c h e d u l e , c h e f , c h e m i s e , . . . C a c h phat am thong t h u o n g cua - 0 0 - d u g c phat a m / u / k h i theo s a u n o l a - k hoac n g a y t r u o ' c n o w Ex: look, book, bookcase, took, cook, w o o l , w o o d , w o o d e n , woodland, -gh- k h o n g d u o c p l i a t a m ( a m c a m ) ; /f/ ... • - g h - k h o n g d u o c p h a t a m ( a m c a m ) t r o n g cac t u n h u : s i g h t , h i g h , t h o u g h t , - 0 0 - du-gc phat a m la / u : / k h i no t h e o s a u b o i - t hoac - d t h o u g h , a l t h o u g h , h e i g h t , p l o u g h , l i g h t , ... N g o a i t r i i - cac ti'r: f o o t , soot t h i -oo- d u o c phat a m la / u / : f l o o d , b l o o d t h i • - g h - d u g c phat a m la /f/ t r o n g cac t u n h u : r o u g h , c o u g h , l a u g h , ... C a c h phat am thong t h u o n g ciia - 0 0 - d i r g e phat a m la IN • scholar, c h o r e , c h o p , c h o i c e , c h u r c h , c h o k e , c h e c k , c h i l d r e n , c h i l d h o o d , ... -oo- /U/; /ul/;/A/; /3l/; /U9/; /9U/ • stomach, see, heel, agree, • Csich p h a t a m t h o n g t h u o n g cua • ,<,;. s c h o l a r s h i p , character, s c h o o l , c h o i r , c h o r u s , s c h e m e , c h a o s , o r c h e s t e r , c h o l e r a , . . . -ee- d u o c phat a m I'v.l t r o n g d a i d a so cac t i r , c i i the n l u r : cheese, guarantee, free, screen, ... • century, recede, r e c e i v e , ... ... Ciich phat am thong t h u o n g cua • tu -c- d u g c phat a m la /s/ t r o n g cac t u n h u : c i t y , c y c l e , r e c y c l e , c e l l , measure, d e a t h , pleasure, h e a d , pleasant, m e a d o w , t h r e a t , t h r e a d , h e a v y , treasure, breakfast, I c a p i t a l , cap, c a r d , c a p t u r e , ... break —> /breik/; great —>• /grcit/ • j ^ -g- - 0 0 - d u g c phat a m la /Dl/ k h i no t h e o s a u bo'i - r N g o a i t r i i - : s p o o r , m o o r , b o o r , p o o r t h i -oo- d i r g e phat a m la /U3/ • - 0 0 - d u g c phat a m la / a u / t r o n g t i r b r o o c h g e r m , language, cottage, g y m n a s t i c , cage, ... - g - d u g c phat a m la /d3 / k h i n o d m i g tru'o'c: -e, - i , - y : g e n e r a l , g e n t l e , v i l l a g e , N g o a i t n V ciic t i r : g i r l , get, geese, gear, geyser, g i g g l e , g i l l , g e i s h a . . . . . . C i k h phat a m thong t h u o n g ciia -ou- t h i - g - diro'c p h a t a m l a /g/. /D:/; /A/; /au/; /u/; /p/ • - o u - d u g c phat a m la /D:/ t r o n g cac t u : o u g h t , • - o u - d u g c phat a m la /A/ t r o n g cac tir: c o u n t r y , e n o u g h , r o u g h , t o u c h , t o u g h , d o u b l e , c o u p l e , y o u n g , s o u t h e r n ... 6 sought... • g- d u g c phat a m la /g/ neu no d u n g t r u a c cac m a u t i r : - a , - h , - o , - u . . . : ghost, ago, garbage, guess, guest, ... Ciich phat a m thong t h u o n g ciia - h k h o n g d u o c p h a t a m ( a m c a m ) ;/h/ • -h- khong duoc nhat am (am cam) trong cac tu' nhu: hour, ghost, heir, honest, honesty, rhythm, honor, ... • -h- duoc phat am la /h/ trong cac tir nhu: humid, human, hang, hungry, hot, high, hold, hill, hand, him, held, help, ... Cach phat am thong thuong cua -th/6/; /O/; Itl • -th- dirge phat am h\/ trong cac tir nhir: that, this, father, mother, brother, those, these, there, then, they, them, the, their, than, therefore, though... • -th dugc phat am la /O/ trong dai da so cac tir khi no diing cuoi tu' do ngoai tru- cac ti'f nhu: with, smooth thi -th duoc phat am la 76/ • -th- dugc phat am la 70/ trong cac tir nhu: thank, thankful, theatre, theft, think, thin, thick, theory, thing, third, thirsty, math, thorough, thread, thousand, twentieth, tenth, bath, death,... • -th- dugc phat am la Itl trong cac iix nhu: Thailand, Thames, ... Ciich phat am thong thuong cua -t- BAI -t- dugc phat am la Itl trong hau het cac tir: take, button, threaten, ... • -t- dugc phat am la /// khi no dung truoc -ion: translation, section, mention, ... • -t- dugc phat am la /tf/ khi no dung trirdc -ure: picture, nature, mature, future, literature, lecture, ... 2D: 3A: 4D: Vidu rela/ed, men£/cd booked, watc//cd Dgng tu tan cung bang cac am ngoai hai 5B: ca//ed, ope//cd 7D: am /s/, /z/, ///, /tf/. /d3/ "i ed trong tir talented dugc phat am id a trong tir late dugc phat am ei _ , th trong til' them dugc phat am & th trong tir truth dugc phat am 6 th trong tir mouth dugc phat am 9 th trong cac tii- though, father, mother dugc phat am 6 C A C H D O C S / E S (S/ES de cap d (1); S de cap cV (1), (2) va (3) , ou/u trong cac tii- product, couple, double dugc phat am A th trong cac tii' smooth, than, these dugc phat am 6 n, m, z, d3, ... Neu danh tir hoac dgng tir tan ciing bang '1 a trong cac tir hat, fat, man dugc phat am ae 6C: truong hop tren. Cu the nhu: b, g, 1, h, -IZ ou trong tir south dugc phat am au th trong cac tir length, month, bath dugc phat am 9 /O/, /J/, /tf/: Doc la D " '""'^fv cd trong cac tir talked, booked, practised dugc phat am t ED C O 3 C A C H D O C Dong tir tan cung bang: /f/, /p/, /k/, /s/, s trong tir sure dugc phat am J s trong cac tir sad, south, strong dugc phat am s CACH DOC KD, S VA l:S Tinh tu hoac dgng tu tcin cung T hoac D D U N G EXERCISE 1 Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. B. south C. sure Question 1: A. sad D. story A. product B. couple C. double Question 2: D. south A. talented B. talked C. booked Question 3: D. practised A. hat B. fat C. man Question 4: D. late A. length B. them C. month Question 5: D. bath I A. smooth B. than C. truth Question 6: D. these A.though B. father C. mother Question 7: D. mouth A. bamboo B. afternoon C.school Question 8: D. flood A. debt B. bed C. ten Question 9: D. we A. mind B. milk C. child Question 10: D. flight Your answer: 2 3 4 5 6 7 8 9. .. 10 1. IC: • Dicu kien N G H I K M LTNG DAP AN VA DIEN GIAI DAP AN /t/; ///; /tf/ Cach doc Doc la ID D()c la T TAP T l l A C 80: wavAcs ,,..„......., S cac tir tan cimg bang /k/, /p/. Itl, HI booAs Z khi tni&c no lii nguvcn am hoac am /b/, /d/./g/,/I/,/m/,/n/,/r/./v/: com As lis 00 trong tir flood dugc phat am A 0 0 trong cac tir bamboo, afternoon, school dugc phat am u : 90: e trong tir we dugc phat am i : -m x;ivm •«» c trong cac tir debt, bed, ten dirge phat am e lOB: iit'im %n' - " ,.»» 1 trong tir mind dugc phat am i i trong cac tir mind, child, flight dugc phat am ai .ftiji j.!-:,:;-,y -^ko .fifrti £ u Giai nhanh CDBT TN Anh Van - Ngo Van Minh EXERCISE 2 Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. B. father C. fan A. map • ?T > D. have Question 1: B. feather D. mere A. pleasant C. friend Question 2: D. quarter B. star C.harm A. far Question 3: D. father B.calm C. heart A. call Question 4: D. small C. allied B. tall A. ball Question 5: D. hour''** C.course B. bought A. ought Question 6: D. rough C. laugh B.cough A.sought Question 7: B. dose C.could A.cool B. food C.spoon D.bush ^ D. flood' A.young B. double C. couple D. throughout Question 8: Question 9: A. woman Question 10: Your answer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EXERCISE 3 Choose the word in each group that has differently fro m the rest. A. run B. sun Question 1: A.duck B. girl Question 2: B. earth Question 3: A. learn A. play B. lay Question 4: A. late B. waste Question 5: A. weight B. height Question 6: A. nation B. translation Question 7: A. cry B.agency Question 8: A. guide B. quite Question 9: Question 10: A. die B. tie Your answer: 3 4 5 6 1 2 ID: a trong tir father dugc phat am a: 2B: ere trong tir mere duoc phat am I 3 ar trong tu quarter dirge phat am D: I •m'M'mk,llfi>! 3D: 4C: a trong tir call duoc phat am D: 5C: .; gh trong tu sought khong dugc phat am (am cam) 1OD: ou trong cac tii' young, double, couple dugc phat am A 10 ax trong tir papaya dugc phat am ai ai trong tir said dugc phat am e g ou t r o n g tir w o u l d d u g c phat a m u ou t r o n g cac tir f o u n d , w o u n d , g r o u n d d u g c phat a m a u 4D: oa/o t r o n g cac tir c o a t , potato, so dirge phat am 3U 5D: : D. c h i l d A Y o u r answer: ou/u t r o n g cac tir r o u g h , c u t , sun d u g c phat am A 4D: begun Question 4: i t r o n g t i r w i n d dirge phat am i i t r o n g cac tir k i n d , m i n d , b l i n d d u o c phat a m a i 2C: Choose the w o r d in each g r o u p t h a t has the u n d e r l i n e d p a r t p r o n o u n c e d o t r o n g t i r w o m a n d u g c phat a m u * ^ j u ( . , u i u* ^ju'V i * •••-'•i^ •MS^^&iii 0 t r o n g cac t i r d r o v e , stole, spoke d u g c phat a m a u 5B: 1 trong t i r bite dugc phat am a i , ,- ^'id •ol^no-w | i t r o n g cac tii' g i v e , f o r g i v e , f o r b i d d u g c phat sm'i^!i'f&''tit^t>ki'$am'! l i t r o n g t i r w i n d u g c phat am i XihU^vi ear/ecr t r o n g cac tir c l e a r , beer, c h e e r d u g c phat a m I 3 ( afjojl jb i t r o n g cac t i r r i d e , h i d e , c h i l d d u g c phat am a i »|a ul 3ii3 •i.tfrt'ii.r (b a r t r o n g tir d a r k d u g c phat iiin a: X trong t i r recently d u g c phat am I a t r o n g cac tir d a d , cat, b a d d u g c phat a m ae i/y t r o n g cac t i r w r i t e , f l y , rise d u g c phat a m a i o u t r o n g tir g r o u n d d u g c phat am au c a r t r o n g tir h e a r d d u g c phat a m 3: ou/oo t r o n g cac tir t o u r , t o u r i s t , p o o r d u g c phat am U 3 ear t r o n g cac t i r b e a r , w e a r , s w e a r d u g c phat a m ea(r) V t r o n g tir f r i e n d l y d u g c phat am i ea t r o n g t i r b r e a k d u g c phat a m e i uv/v t r o n g cac tir b u y , skv, t r v d u g c phat am a i ea/ee t r o n g cac tir freeze, steal, speak d u g c phat a m 1: g t r o n g tir pajje d u g c phat am e t r o n g tir w o m e n d u g c phat a m i g t r o n g cac tir g a m e , g i f t , g o d u g c phat a m g e trong cac tir w e l l , sell, bell d u g c phat am e " i n w i j j gm; D 2 ii'l -mtt ^lun' 2 * -"'if^ < • - '' -nj rjip fTVU " ' r " iVt i^mnJ «t ^(iiTS) tj? i i f i s f j .tf^ m'mm -.mM -j a b .a««t#5».j||' 13 Giai nhanh CDBT TN Anh Van - Ngo Van Minh EXERCISE 6 Choose the word in each differently from the rest. A.coughed Question 1: A. washed Question 2: A. played Question 3: A. siglit Question 4: A. kmd Question 5: A. chemistry Question 6: A. century Question 7: A. culture Question 8: A. measure Question 9: Question 10: A.shake Your answer: 3 4 1 2 group that B. laughed B. divided B. closed B. design B. king B. stomacji B.cat B. sure B. decision B. show EXERCISE 7 Choose the word in each has the underlined part pronounced differently from the rest. A. flood Question 1: D. opened C. watched A. puts Question 2: C. liked D. mixed Question 3: A. brushed D. gained C. stopped Question 4: A. provided D. drive C. Umber Question 5: A. near D. smile C. like Question 6: A. kind D. children C. diaos Question 7: A. man D. cry C. crew Question 8: A. lazy D. picture C. lecture Question 9: A. woods D. insure C. leisure Question 10: A. there D. school C. shall Your answer: 2 5 6 . 7 8 9 DAP AN VA DIEN GIAI DAP AN 1D: 3C: lA: ed trong tix stopped duoc phat am t 2D: i trong tij' limber dugc phat am i 3A: i trong tu king dirge phat am i 4C: ch trong tii' children dugc phat am tf 5D: c trong tij century dugc phat am s ure trong tii' sure dugc phat am D:(r) ure trong eac tir culture, lecture, picture duge phat am a(r) 9D: s trong tu insure duge phat am J s trong eac tiJ measure, decision, leisure dugc phat am 3 1OD: sh trong tiJ' school dugc mphats am k sh trong eac tir shake, show, shall dugc phat am J 14 10. 00 trong flood dugc phat am A s trong tu pens dirge phat am z 1,4 ^,t|,v!,;(i:£ ed trong tu brushed dugc phat am t ed trong tir applied duge phat am d ear trong tu bear duge phat am 69 k trong tu know khong dugc phat am (am cam) ifto goot} ft > *wi6t:^fto^ %ftOTJ lr» ;.:yiil|f»i#if Ijg a trong tir many duge phat am e a trong cac tu man, happy, damage dugc phat am ae 80: 9A: 'v'> -oiJ |w; a trong tu capture duge phat am ae ,J, a trong cae tir lazy, table, favour dugc phat am ei s trong tir \^oods dugc phat am z lOB: • .1 . ^Vfi k trong cae tu kind, kiss, keen dugc phat am k 7C: c trong cac tu cat, crew, cry dugc phat am k 8B: 8 ear trong cae tu near, tear, clear dugc phat am 19 ; 6B: ch trong eac tir chemistry, stomach, chaos dugc phat am k 7A: 7 ed trong eac tu provided, devoted, imported duge phat am i d i trong eac tu kind, like, smile dugc phat am ai 6D: 6... C. many C. capture C.coughs C. than ed trong cac tu stayed, cleaned, snowed dugc phat am d i trong eac tir sight, design, drive dugc phat am ai 5B: 5 D. food D. pens D. snowed D. imported D. bear D. keen mlD. bank D. favour D. attacks D. them s trong tir puts, thanks, leaps duge phat am s ed trong cac tu played, closed, gained dirge phat am d 4C: 4 C. book C. leaps C. cleaned C. applied C. clear 0 0 trong wood, book va food dugc phat am u ed trong tir divided duoc phat am id ed trong cac tir washed, liked, mixed duoc phat am t 3 B. wood B. thanks B. stayed B. devoted B. tear B. know B.happy B. table B. repeats B. though DAP AN VA DIEN GIAI DAP AN ed trong tir opened duoc phat am d cd trong cac tu coughed, laughed, watched duoc phat am t 2B: 10 group that has the underlined part pronounced ^^-^ow gyg^] M s trong cac tir repeats, coughs, attacks dugc phat am s,jj_.j^^ ',,fmu th trong tu through dugc phat am 6 th trong ea: tu there, than, them duge phat am 6 .^j,,.,,, ,^,,5, 15 GiJi nhanh CDBT TN Anh van - Ng6 vafi Minh i^iy C h o o s e t h e w o r d i n e a c h g r o u p t h a t has t h e u n d e r l i n e d p a r t uvvr C h o o s e t h e w o r d i n e a c h g r o u p t h a t has t h e u n d e r l i n e d p a r t pronounced pronounced d i f f e r e n t l y f r o m the rest. d i f f e r e n t l y f r o m the rest. ^Question 2: ivi i u EXERCISE 9 EXERCISE 8 Q u e s t i o n 1: I iMnn A. B . few new C.knew A. behave B . stay C. s a m p l e D . cake Q u e s t i o n 1: A. hike B. picnic C. s l k D. article Question 2: A. lop B . stop C. w h o D . pot A. out B. know C. h o w D. loud C. must D. trust D. c r e w ' Question 3: A. remote B . locate C. g r o w D. control Question 3: Question 4: A . resort B . presentation C. result D. sound Question 4: A . busy B. truck D . host Q u e s t i o n 5: A. rule B. p u l l A. fir B. w o r d C. b i r d D. w o n B. meat C. tea D.debt Q u e s t i o n 5: A . post B . cost C. m o s t Q u e s t i o n 6: A. directed B . needed C. w a l k e d D. depended Q u e s t i o n 6: Q u e s t i o n 7: A . seemed B. smiled C. o p e n e d D. roofed Q u e s t i o n 7: A. Q u e s t i o n 8: A. install B. folk C. h a l l D. small Q u e s t i o n 8: A. moor B. poor Question 9: Question 10: A. won A. down Y o u r answer: 1 2 B. glove B. how „ 3 C. n o w ... 4 D A P IC: C. d o v e ^ 6. 7 D I E N G I A I 5 A N V A ., a t r o n g tiJ s a m p l e dirge phat a m D. word Q u e s t i o n 9: A. wnll B . fan D. grow Q u e s t i o n 10: A. tabic B. waste 8 9 1. 10 ID; a: 2C: i t r o n g t i r h i k e d u g c phat a m a i 3B: o t r o n g t i r c o n t r o l d u g c phat a m 3 o t r o n g t u cost d u g c phat a m D o t r o n g cac t u post, m o s t , host d u g c phat a m 9 U 6C: 4A: i i 5A: ?* 6D: 7D: o r t r o n g t u w o r d d u g c phat a m 3: " 8C: o w t r o n g t u g r o w d u g c phat a m 3 U o w t r o n g cac t i r d o w n , h o w , n o w d u g c phat a m a u 16 .f t 4 5 A N V A 6 D I E N 7 G I A I 8 D A P .... 10 A N e w t r o n g t u c r e w d u g c phat am u : •it o t r o n g tir w h o d u g c phat am u : r o w t r o n g tir k n o w d u g c phat a m 3 U i H t r o n g tir b u s y d u g c phat am i u t r o n g tir r u l e dirge piiat am u : •.. vp o t r o n g tir w o n diroc phat am A e t r o n g tir debt d u g c phat am e o o r t r o n g tir d o o r d u g c pliat a m D:(r) i •.(•'ht i Q 0 0 r t r o n g cac tir m o o r , p o o r , s p o o r d u g c phat a m U 8 ( r ) 9B: a t r o n g tir fan d u g c phat am ae a t r o n g cac tir w a l k , w a l l , w a t e r d u g c phat a m D: o t r o n g cac t u w o n , g l o v e , d o v e d u g c phat a m A 1OD: 3 ee/eat t r o n g cac tir bee, m e a t , tea dircic pliat a m I : S™'*^ S a t r o n g cac t i r i n s t a l l , h a l l , s m a l l d u g c phat a m 3 : 9D: D. w a t e r D. b a l l i r / o r t r o n g cac tir f i r , w o r d , b i r d d u g c pluit a m 3 : e d t r o n g t i r r o o f e d d u g c phat a m t o t r o n g t u f o l k d u g c phat a m 3 U C. w a l k C. late u t r o n g cac tir p u l l , p u s h , bush d u g c phat a m u . •, ; e d t r o n g tii w a l k e d d u g c phat a m t e d t r o n g cac t i r s e e m e d , s m i l e d , o p e n e d d u g c phat a m d 8B: D.spoor u t r o n g cac tir t r u c k , m u s t , trust d u g c phat a m A n ;ir f e d t r o n g cac t u d i r e c t e d , needed, d e p e n d e d d u g c phat a m i d 7D: '.'Hi o w / o u t r o n g cac tir o u t , h o w . l o u d d u g c phat a m a u s t r o n g t u s o u n d d u g c phat a m s s t r o n g cac t i r resort, presentation, result d u g c phat a m z 5B: ''''' door o t r o n g cac tir t o p , stop, pot d u g c phat a m D o ( w ) t r o n g cac t u r e m o t e , locate, g r o w d u g c phat a m a u 4D: . i C . ! D. bush e w t r o n g cac tir n e w , few, k n e w d u g c phat a m j u : i t r o n g cac t i r p i c n i c , slit, a r t i c l e dirge phat a m i 3D: 2 D A P A N a t r o n g cac t u b e h a v e , stay, c a k e d u g c phat a m e i 2A: push Y o u r answer: , D A P bee 'm tfl lOD: a t r o n g tir b a l l d u g c phat am D: a t r o n g cac tir tabl,c\rw|ib;to,,,'^i|tiij.dugc 17 Cty TNHH MTV DVVH Khang Vi^t Giai nhanh CDBT TN Anh Van - Ng6 Van Minh E X E R C I S E 10 Choose the w o r d i n each g r o u p that has the u n d e r l i n e d p a r t pronounced differently f r o m the rest. B. measure C. dream A . pleasure D. heavy Question 1: Question 2: A . screen B. agree C. helmet D. heel Question 3: A . believe B. friend C. relief D. chief Question 4: A . magazine B. machine C. baggage D. damage Question 5: A . atmospbere B. here C. sincere D. there Question 6: A . tear B. clear C. learn D. ear Question 7: A . sjt B. him C. twin D. be Question 8: A . bread B. heat C. lead D. heal Question 9: A . eleven B. England C. women D. moment Question 10: A weather B. them C. featjier D. health 2 3 4 5 6 . 7 /, en, on thi t r o n g l i m dugc danh vao am tiet dau. Cac tru-ong hop ngoai Ie ci'ment, i'deal, po'lice, de'sire, j u ' l y , tech'nique, ma'chine, ca'nal, de'coy Ex: 'children, 'current, 'suffer ,,f_, Nlunig dong tii- tan ciing bang - E N T thuong c6 t r o n g am o a m tiet thi'r hai. Ex: pre'sent, con'sent 9 8 ^ O u y tiic 1: £)a s6 cac tir c6 hai a m tiet ma dac biet am cuoi bang: er, ar, or, ow, ance, ent, b-Ouv t a c 2 : Y o u r answer: 1 TRONG AM COA MOT T C 10.. DAP AN V A DIEN GIAI DAP AN • Quv ttic3: N h u n g t i r c6 hai a m tiet tan cung bang - E N T sau day luon luon c6 t r o n g am 0' am thir hai d i i no la losii t i r nao (danh tir, t i n h t i r hay dong t i r ) : con'sent, con'tent, des'cent, e'vent, la'ment, des'cend • O u v tiic 4: ~ JCx ca trong tir dream dirge phat am 1: •' .„„.^ f t ea trong cac tir pleasure, measure, heavy duoc phat am e 2C: 3B: e trong tir helmet duoc phat am e • Q u y ttic 5: Da so cac danii tii- c6 ba am tiet, dac biet c6 hai a m cuoi tan ciing bSng: ie trong tu- friend duoc phat am e ature, a r y , e r t y , i t y , o r y , thi thuong c6 t r o n g a m & am tiet dau. , !M,: •M'a.OOil.ft-.; a trong tir machine dugc phat am 3 a trong cac tir magazine, baggage, damage duoc phat am ae •''"•"'f 5D: cuoi: re'fer, con'fer, pre'fer ee trong cac tir screen, agree, heel duoc phat am 1: ie trong cac tir believe, relief, chief dirge phat am 1: 4©: Nhung dong tii' sau day tan ciing bang - E R nhung lai dugc nhan manh a am tiet Ex: 'property, 'victory • Q i i v tiic 6: Danh tir c h i cac m o n hoc dirge danh dau t r o n g am each a m tiet cuoi mot a m . Ex: bi'ology, e'conomics, ge'ography, 'chemistry ere trong tir there dugc phat am ea •Quvtiic7: ere trong cac tir atmosphere, here, sincere dugc phat am I3 Ciic tir tan ciing bang: -ance, -cnce, -ant, -ent, -ian, -ience, -lent, - i a r , - i o r , - ear trong tir learn dugc phat am 3 : 'c, -ical, -eous, -ious, -ous, - i t y , - o r y , - u r y , - u l a r y , -ive, -cial, car trong cac tir tear, clear, ear dugc phat am I3(r) TD: fJ f f e ' j i troiig cik-tir sit, him, tvvin dugc phat am I /IHf ea trong tir heal dugc phat am i: Ex: * afi'v* l i ' th trong tir health dugc phat am 6 popu'lation, mathe'matics, de'cision, a'bility, fa'miliar, libVarian, a'ttendance, expensive, 'special e trong women dugc phat am i th trong cac tir weather, them, feather dugc phat am 6 18 'politics, 'politic, 'Catholic, a'rithmetic, 'lunatic, 'television \c mi'^W-W^^'^-Wi e/a trong cac tir eleven, England, moment dirge phat am 3 1OD Ngoai trii- cac t r i i o n g hop sau: :JS ea trong cac tir bread, health, head dugc phat am e ^ { -tial, -cion, -sion, - t i o n , -cious, -ics, -tious, -xious, -is thi dau t r o n g a m thuong I!^;|_^;aoam t i f t t r u o c cac t h a n h phan do. e trong tir be dugc phat am i: ^2i!Iiik8: W i J l u, f>anh tir tan ciing bi\ng: -ate, -ite, -ude, -ute thi t r o n g a m each am tiet cuoi " l o t am. Ex:'appetite,'consulate,'institute fr:, jYiy/';/^q > :' Giai nhanh CDBT TN Anh Van - Ng6 van Minh B A I T A P T R A C N G H I E M CTNG • Qiiv t;ic9: Da s o dong tii- c6 hai am tict thi trong am duoc daiih vao Tim tict tliij- liai. DUNG EXERCISE 1 Choose the word whose main stress is not the same as that of the others. Ex: aMTcct, convbine, dis"posc, cn"lai"ge. siiWinit A . beginning B. campaign C. fascinate D. investigate 2 A . existence B. lemonade C. participate D. suspicion do CO am tict cuoi la mot ticp v j ngu' vsi tsin cung bang: -cr, - c r n , -cn, -ic, - 3 A . exhibit B. particularly C. society •.suffer ish, -ow, -y 4 A . specialize B.souvenir C. beautiful D. tournament A . reverse B. supervise C. because D. tornado 1 • O n v t i i c 10: D()iig tiV CO hai am tict thi troiig am duoc danh vao am tict dau neu dong tu- Iff I 5 N''oai triV: a'llow ^ Your answer: V.\: 'stuck, -enter. 'Iiiiish. -open * ri-^r.in^m • Quv tiic 11: Dong tiV t:)n cung l)ang: -ate, -udc, -utc, -ly, -ply, -i/.c, -isc thi tiong am duoc ' EXERCISE 2 danh c:'icli :'im tict cuoi hai van, nluing nCni chi c6 hai am tict thi trong am Choose the word whose main stress is not the same as that of the others. duoc d;inh\ao am tict cuoi. 1 A . behaviour B. tomorrow C. descent D. moninnenl 2 A . mountaineer B. mosquito C. revolution D. guarantee 3 A . horrify B. bargain C. technique D. balance 4 A . historical B. banana C. gather D. beforeiiand 5 A . headmaster B. generous C. fortunate D. consequently > » > Cac truong hop d:lc bict: "iiiimatc. con'lrilMitc. ciis"triliiitc. a"ttrihiitc. in'l'iltratc, dc'hvdrate Kx: app"l_\ "multiply. Cdu'ciude. "decorate, eoirsolidate • Ouv (:ic 12: Nliuii"-; iiau to sau kliong c6 trong fun. iigliTa la tiY goe duge nhan am nao thi ti'r Your answer: clui_\eii hoa duiic nhaii am do. ,Uf. I....... 2... ess/ist'ship'dom/hood Verb • ment/anee/eror/ar/alA/age/ing/son 'lit' .•\djccti\n + en/i/e/ty Noun +)/!> Tul less oLis'Huis/al'i.sli.'like \'crl) • able/ihie ,Adjccli\ tail CLing h a n g " l " thi Noun tan cung hang "cy" .•\djccli\ tan cinig bang ""t"" thi Noiui tan cinig bang ""cc" EXERCISE 3 Choose the word \ hose main stress is not the same as that of the others. 1 A . behind B. forgive C. conscious D. intelligent 2 A . inside B. extraordinary' C. consider D. leisurely 3 A . considerate B. mechanical C. lengthen D. defence 4 A . companion B. earthquake C. personally D. satisfy A. communicate B. engagement C. regular D. efficient 5 • Ouv tac 13: C'iic hau to -ee, -eer. -esc. -00. -ette, -self, -esque thi trong am tlurong roi \ao am I Cac fru(Vng hop ngoiii Ic: "colTee, co'mmittee Kx: ciga'rette. Clii"ne.sc, engi'neer -> 2 3. EXERCISE 4 Choose the word w ho.se main stress is not the same as that of the others. ' A . relationship B. orphanage C. performance D . responsible D. handsome 2 A . originally B. museum .Miirng viMi sau day luon luon co trong am. ngliTa la trgng am luon duoc danh 3 A . dramatic B. otherwise C. paradise D. necessary \ao cac am na>: "cur, 'cct, 'diet, T c r , 'mit, 'i)cl, 'press, 'rupf, 'sist, 'tain, 4 A . documentary B. handkerchief C. undergraduate D. volunteer 5 A . romantic B. necessity C. substitute D . translate 'test, 'tract, 'vent, 'vert C;ic luong liiii) ngoai Ic: "insect, "sulfer, "offer Kx: e"fleet, prc'\ent, a"\ei1 ">: a: 5. C. divide • Ouv [:ic U: A Your answer: tiet chua hau to do. 20 j, ' Y o u r answer: 1 2... 21 EXERCISE 5 Choose the word whose main stress is not the same as that of the others. 1 A. victorious B. hesitate C. geography D. November 2 A. vocabulary q B. graduate C. perform D. unusual 3 A. visit B. government C. whisper D. ingredient 4 A. television B. volcano C. temporary D. generous 5 A. kidnap B. result C. salary D. perfect Y o u r answer: 1 EXERCISE 9 Choose the w o r d whose m a i n stress is not the same as that o f the others. C. respectable D. interrupt B. important A. convenient A. instructive B. obvious C. fuel D. differ ; >! A. occasion B. laboratory C. curious D. polite " • ,\ti' /!• A. rescue B. research C. service D. groceries 3 1 A. gradual B. childhood C. idea D. bottle • Y o u r answer: 2 3 4 5 EXERCISE 6 1, E X E R C I S E 10 ' Choose the w o r d whose m a i n stress is not the same as that o f the others. D. proceed C. terrific B. refer 1 A . mineral Choose the w o r d whose m a i n stress is not the same as that o f the others. 1 A. persuade B. remember C. noticeable D. improvement 2 A. magazine B. literature C. principle D. ceremony ' 3 A. cautious B. particular C. glorious D. memorize 2 4 A. conference 5 A. academic B. accompany C. direction D. belongings B. disagreeable C. representative D. memorial B. happen C. debate D. certificate 3 A . attendance' B. politic C. horizon D. temporary 113 4 B. unity "'-^ C. expensive D. famous * B. anxious C. invasion D. suggestive A . prepare A . factory 5 A . decrease * ' Y o u r answer: Y o u r answer: 5 4 5. mmm EXERCISE? Choose the w o r d whose m a i n stress is not the same as that o f the others. A. distribute B. j u n i o r C. eleven D. performance A. memorable B. difficulty C. financial D. chemical A. fluently B. irritable C. residence D. resistence A. endurance B. familiar C. majority D. liberty A. nationality B. demonstrate C. electricity D. disapprove > DAP A N V A DIEN GIAI DAP A N ft -iu. EXERCISE 1 J,l?tfiVi»> I C : fascinate c6 dau trong am danh vao am tiet thi'r nhat. Cac tir khac c6 dau trong am danh vao am tiet tlu'r hai. 2 B : lemonade c6 dau trong am danh vao am tiet thi'r ba. Cac t u khac c6 dau trong am danh vao am tiet tlu'r hai. •'i.1f^W:f' % 3 D : suffer c6 dau trong am danh vao am tiet thi'r nhat. Cac tir khac co dau trong am danh vao am tiet tlu'r hai. Y o u r answer: 4H: souvenir c6 dau tryng am danh vao am tiet thir ba. Cac tir khac c6 dau trong am danh vao am tiet tlu'r nhat. EXERCISES Choose the w o r d whose m a i n stress is not the same as that o f the others. A.pagoda B. decorate C. officer D. passionate A. ridiculous B. several ! C. hotel D. desire A. police B. modern , C. direct D. however A. enter B. circle C. humid D.canal A. circumstance B. morning; Y o u r answer: ,4iJi!3 vhlmii ote/ i t m b mi5;:^.! 51J: supervise c6 dau trong am danh vao am tiet thi'r nhat. Cac tir khac c6 dau ! ..Cseniester, D. province trong am danh vao aiu tiet tlu'r hai. EXERCISE 2 :, .. • ' .-r'.fy-:---- I D : monument co dau trong am danh vao am tiet thir nhat. Cac tir khac c6 dau trong am danh vao am tiet thi'r hai. }{? 2 B : nmsquito co dau trong am danh vao am tiet thi'r hai. Cac tir khac co dau 'roiig fun danh vao am tiet tlu'r ba. 3C: technic]ue co dau trong am danh vao am tiet thi'r hai. Cac tir khac co dau trong am danh vao am tiet thir nhat. iV'Vi I'^t riA r ' 4C: gather co dau trong am danh vao am tiet thir nhat. Cac tir khac co dau trong am danh vao am tiet thir hai. 22 ;. ou^ > - w 23 Uty TrfflTTMTV D W H KDang Viet •mr- 5 A : headmaster c 6 dan trong am danh vao am tiet thi'r hai. C a c tir khac c o dan trong am danh vao am tiet thir nhat. 3B: EXERCISE 3 trong am danh vao am tiet thir hai. trong am danh vao am tiet tlu'r hai. V •3C: lengthen c o dau trong am danh vao am tiet thir nhSt. C a c tir khac c o dau j f trong am danh vao am tiet thir nhat. trong am danh vao am tiet thir hai. ' irmrfif^ sm\n*.'\ f.-|('> rj)^> fl'w'''''' EXERCISE? - am danh vao am tiet thu- hai. y". • fmancial c o dau trpng am danh vao am tiet thir hai. C a c tir khac c o dau trpng am danh vao am tiet thir nhat. 3 D : resistance c o dau trpng am danh vao a m tiet thir hai. C a c tir khac c o dau EXERCISE 4 trpng am danh vao am tiet thir nhat. I B : orphanage c o dau trong am danh Vc\ am tiet thir nhat. C a c tir khac co dau trong am danh vao am tiet thir hai. trong am danh vao am tiet thir hai. 4D: liberty c o dau trpng am danh vao am tiet thir nhat. C a c tir khac c o dau trpng am danh vao am tiet thir hai. 2 D : handsome c o diiu trong am danh vao am tiet thir nhk. C a c tir khac co diiu 1 i trong am danh vao am tiet tlu'r nh^t. EXERCISES l A : pagoda c o dau trpng am danh vao am tiet thir hai. C a c tir khac c o dau 4 B : handkerchief CO dau trong am danh vao am tiet thir nhat. C a c tir khac c o trpng am danh vao am tiet thir nhat. 2 B : several ccS diiu trpng am danh vao am tiet thir nhat. C a c tir khac c o dau dau trong am danh vao am ti(3t thir ba. » 5 C : substitute c o dau trong am danh vao am tiet thir nhat. C a c tir khac c o dau trong am danh vao am tiet thir ha'ijit^ OBV 5 B : denmnstrate c 6 dau trpng am danh vao am tiet thir nhat. C a c tir khac co dau trpng am danh vao am tiet thir ba. 3 A : dramatic c o dau trong am danh vao am tiet thir hai. C a c tir khac c o dau rin^si it EXERCISE 5 isub o|yjitj,^;,iHj(!!,;,.! ;ai nui,!osv hesitate c o dau trong am danli vao am tiet thir nhc4t. C a c tir khac c o dau trpng am danh vao am tiet thir hai. 3B: modern c o dau trpng am danh vao am tiet thir niiat. C a c tir khac c o dau trpng am danh vao am tiet thir hai. 1 1..^^^ 4 D : canal co dau trpng am danh vao am tiet thir hai. C a c tir khac co dau trpng am danh vao am tiet thir nhat. trong am dimh vao am tiet thir hai. «i 2 B : graduate c o dau trong am danh vao am tiet thir nhat. C a c tir khac co dau trong am danh vao am tiet tlu'r hai. -Hifin iifl) ion uiij oc't m\t- ingredient c o dau trong am danh v a c am tiet thir hai. C a c tir khac c o dau trong am danh vao am tiet thir nhat. volcano c o dau trong am danh vao am tiet thir hai. C a c tir khac c o dau trong am danh vao am tiet thir nhat. 5 B : result co dau trong am danh vao am t\k thir hai. C a c tir khac c o dau trong mn u t w ru mA) O'J uiiHjKocfi -AiL EXERCISE 6 I C : noticeable c o dau trong am danh vao am tiet thir nhat. C a c tir khac c o dau trpng am danh vao am tiet thir hai. * « 2 A : magazine c o dau trong am danh vao am tiet thir ba. C a c tir khac c o dau trong am dimh vao am tiet thir nhat. 24 iifib 5 D : memorial co dau trong am danh vao am tiet thii- hai. C a c tir khac c o dau 2C: regular c o dau trong am danh vao am tiet thii- nhat. C i k tir khac c o dc4u am danh vao am tiet thir nhat. 4 A : conference co dau trong am danh vao am tiet tlu'r nhat. C a c tir khac c o dau I B : j u n i o r co dau trong am danh vao am tiet thir nhat. C a c tir khac co dau trpng 4 A : companion c o dau trong am danh vao am tiet thir hai. C a c tir khac co dau 4B: particular ccS dau trong am danh vao am tiet thir hai. C a c tir khac c o dau trpng am danh vao am tiet thir ba. trong am danh vao am tiet thir hai. 3D: 7-—;—;—'.—^—'.—;—\— trpng am danh vao a m tiet thir hai. 21): leisurely c 6 dau trong am danh vao am tiet thir nhc4t. C a c tir khac c o dau IB: r trong am danh vao am tiet thir nhat. I C : conscious c 6 dau trong am danh vao am tiet thir nhat. C a c tir khac c 6 dau 5C: ^—' mu HII^ i>u» luu.u mt. i^itvi- 5C: semester c o dau trpng am danh vao am tiet thir hai. C a c tir khac c o dau trpng am danh vao am tiet tlu'r nhat. EXERCISE 9 ID: ^.Sf^QttmV •• interrupt co dau trpng am danh vao am tiet thir ba. C a c tir khac c o dau trpng am danh vao am tiCn thir hai. 2 A : instructive c o dau trpng am danh vao am tiet thir hai. C a c tir khac c o dau trpng am danh vao am tiet thir nhat. 3C: curious c o dau trpng am danh vao am tiet thir nhat. C a c tir khac c o dau trpng am danh vao am tiet thir hai. •...•..(•! •IB: research c o dau trpng am danh vao am tiet thir hai. C a c tir khac c o dau trpng am danh vao am tiet thir nhat. 5C: idea c o dau trpng am danh vao am tiet thir hai. C a c tii' khac c o dau trpng ^"1 danh vao am tiet thir nhat. " ' ' •. •• . Cty TNHH MTV DVVH Khang Vi$t 4- Negative form (Phii djnh) E X E R C I S E 10 - l A : mineral c6 dan trong am danh vao am tiet thi'r nhat. Cac t u khac c6 dau V d i dong tii' to be (is/am/are): trong am danh vao am tiet thi'r hai. 2B: happen co dc4u S + to be (is/am/are) + not + O trong am danh vao am tiet thu' nhat. Cac tCr khac co dau Eg: They are not engineers: Ho khong phai la nhirng kT su. trong am danh vao am tiet thu hai. - 3 A : attendance co ddu trong am danh vao am tiet thi'r hai. Cac tir khac c6 dau V o i dong tir tiurong: Chungusoit: trong am danh vao am tiet thir nhat. _ S + doesn't + V-bare infinitive + O 4B: expensive co dau trong am danh vao am tiet thi'r hai. Cac tir khac co dau trong am danh vao am tiet tlu'r nhiit. . Eg: Her father does not work here: Bo cua co ta khong lam viec a day. .i M l tin I iw mv> o-sy (kiist} r Chii ngu' so nhieu: 5B: anxious co dau trong am danh vao am tiet thi'r nhat. Cac tir khac co dau trong am danh vao am tiet thi'r hai. S + don't + V-barc infinitive + O Eg: They don't play football very well: Ho choi bong da khong that su- hay IJm. 1. The simple present tense (Thi hien tai don) ^ ^ i B. Cach diing A. Cong thuc Hi.. - Dicn ta mot chan ly. . + Affirmative form (The khang djnh) Eg: The earth goes round the sun: Trai dat quay quanh mat troi. - Chu ngir (v6i dong tir "to be") - S+ to be (is/ani/are) +... Chu ngir so it (v6i dong tir thuong) m^. - always, Eg: Nam and Hoa live in Ho Chi Minh City: Nam va 116a song a thanh pho Ho ^^'^ day, A. Cong thuc The khang djnh: S + to be (is/are/am) + V-ing The nghi van: To be (is/are/am) + S + <»:l«OM3y B. Cach diing Eg: Are you from Viet Nam? Ban den tir Viet Nam co phai khong? - VcSi dong tir thuong: Dien tii hanh dong dang duoc dien ra tai liic noi. ' Eg: They are writing a book now: Bay gia, ho dang viet mot cu6n sach. Chu ngu' so it: - Does + S + V-bare inHnitive + O ? Eg: Does your mother like this food? Mc ciia ban thich mon an nay chir? V-ing? The phu djnh: S + to be (is/are/am) + not + V-ing T o be (is/am/arc) + S + O ? - sometimes, often, seldom, never, rarely, usually, every la: 2. The present continuous tense (Thi hien tai tiep dien) Chi M i n h . V 6 i dona tir tobe: * every week, every y e a r . . . S + V - bare inHnitivc + O - Dien tii mot thoi quen, tsip quiin ciia con nguoi, sir viec. Mot so trang tii' chi thoi gian thuong duoc dung trong thi nay Chu ngfr so nhieu (v6i cac dong t u thiiong) hiterrogative form (The nghi van) j * Chii y: , Eg: She brushes teeth three times a day: Co ta danh rang ba Ian moi ngay. + | Eg: John usually goes to school on foot: John thuong di bo den trirong. S+ V - cs/s + O - Dien ta sir viec hoac hien tuong ton tai trong thoi gian v6 djnh. Eg: M i n h likes speaking English: Minh thich noi tieng A n h ijj/iEg: We are English teachers: Chung toi la nhung giao vicn day Tieng Anhi'wIsV' - i|3 WMif , . Chii ngir so nhieu: Do + S + V-bare infinitive + O ? Eg: Do you work late at night? Ban lam viec toi khuya vao ban dem phai Dien tii mot d y djnh da duoc sap xep. i Eg: 1 am visiting you tomorrow: Toi dir djnh den tham ban vao ngay mai. *Chuy: Mot so trang tu- chi thoi gian thuong duoc dung trong thi nsiy: now, right now, at present, at the moment... khong? 27 C t y T N H H M T V D W H Khang Viet 3. The present perfect tense (Thi hien tal hoan thanh) - Dicn ta mot su- vice da xay ra va dc lai hsiu qua. A. Cong thuc Eg: She is exhausted. She has been running: Co ta met nhoai. C o ta vira chay The khang dinh: S + has/have + V3/cd xong. (hau qua cua vice cd ta chay la cd ta met nhoai) The nghi van: Has/Have + S + V3/cd? «i. The simple past tense (Thi qua khii- don) A. Cong thu-c The phu djnh: S + has/have + not + V3/ed un B. C a c h dung The khang djnh: S + V-cd/2 - The nghi van: Did + S + V-bare inf? Dicn ta hanh dong dsi xay ra trong qua khir nhung vsin con a hien tai va trong cii tuong lai. The phu djnh: S + didn't + V-barc inf Eg: Thev have lived in line City for 5 months: H9 song d thanh pho Hue dugc B. Cach dung 5 thang roi. - - Dien ta hanh dong da qua nhu-ng vira moi qua. - Dicn ta mot sir tung trai. Eg: We have been to Thailand before: Truoc day, chi'ing toi da tung den Thai Lan. * Chuy: Eg: They opened the window, looked at me and said nothing: Ho md cua so ra, Dicn ta hanh dong xiiy ra va cat ngang hanh dong da xiiy ra va keo dai trong qusi khur. Eg: While 1 was walking, I saw your younger sister: Trong khi toi dang di bd recently, so far, up to now, up to present, lately, never, already, often, just, yet, since, for, It's the first time. It's second time... Dien ta chuoi hanh dong xiiy ra cung mot luc. nhin cham cham vao toi va khdng ndi mot Idi nao. - Mot so dicn ngfr (thoi gian) thuong dung trong thi nay: Dien ta hanh dong dii xay ra va da cham dut trong qua khu'. Eg: We stopped working last month: Ho da ngung lam vi^c thang trudc. Eg: They have just gone out: Ho vira moi di ra ngoai. i - >ri i f i i thi toi nhin tliay em gai cua ban. (hanh dong nhin thay em gai xay ra va cat ngang hiinh dong di bo) * Cach dung cua Since; F o r Since + moc thoi gian/thi qua khu' don Eg: I have been here since 9:00 A . M : Toi c6 mat d day tir li'ic 9 gid sang. They have lived in the house since she left for Da Nang: Hp song trong can nha nay ke tir khi co ta chuyen den Da Nang. - Dien ta hiinh dong xsiy ra sau va cham diit sau so voi hanh dong da xiiy ra vii da cliiim dut trong qua khu-. Eg: They had had lunch before they went to school: Chung no dii an trua trirdc khi di hoc. (Hanh dong di hoc xiiy ra sau va cham dut sau so vdi hanh dong an trua.) * Chijy: M(5t so dien ngu' thuong xuiit hien trong thi nay: F o r + khoang thoi gian yesterday, last week, last year, last month, Eg: She has learned how to drive a car for 20 days: Co ta hoc lai xe hai duoc two days ago (khoang thai gian + ago), ... 20 ngay rdi. 4. The present perfect continuous (thi hien tai hoan thiinh tiep dicn) 6. The past continuous tense (Thi qua khutiep dicn) A. Cong thuc A . Cong thuc The khitng djnh: S + was/were + V-ing The khang djnh: S + has/have + been + V-ing Tht' nghi van: VVasAVere + S + V-ing? The nghi van: Has/Have + S + been + V-ing? The phu djnh: S + has/have + not + been + V-ing B. C i k h dung - Dien ta hanh dong da xiiy ra trong qua k h u nhung van con keo dai den tuong lai (nhan manh sir keo dai cua hanh dong). Eg: They have been learning English for 2 years: Toi da hoc Tieng Anh dirge hai nam rdi. (toi se con tiep tiic hoc) The phii djnh: S + was/were + not + V-ing B. C a c h dung - Dien tii hiinh dong tiep dicn tai mot thoi diem xac djnh trong qua khu-. Eg: They were watching T V at 4:00 P.M yesterday: 4 gid chieu hdm qua, ho dang xem T V . - Dicn tsi himh dong dien ra trong khoang thoi gian xiic djnh trong qua khu-. Eg: She was cooking from 16:00 to 18:00 yesterday: Tir 16 gid den 18 gid igay hdm qua, cd ta dang nau an. 29 Cty TNHH MTV DVVH Khang Vigt Giai nhanh CDBT TNI Anh Van - Ngfl Van Minh - Dien ta mot hanh dong xay ra truoc va keo dai hon so voi mot hanh dong khac xay ra trong qua khu-. Eg: While they were having a bath, they heard a loud sound: Trong khi dang tarn thi ho nghe mot am thanh Ion. - 9. The simple future (Thi tuong lai don) A. Cong thuc The khang djnh: S + will/shall + V - bare inf The nghi van: Will/Shall + S + V-bare inf? Dien ta hanh dong dang dien tien dong thoi voi hanh dong khac dang The phu djnh: S + will/shall + not + V - bare inf cung dicn ticn. Eg: While Mai was studying, her mother was cleaning the floor: Trong khi Mai dang hoc bai thi me cua Mai dang chiii san nha. * C h u y: B. Csich dung - Dien tii hanh dong, s y viec se dien ra trong tuong lai. Eg: They w i l l go swimming next week: Ho se di boi vao tuan t o i . Co hai lien tir thuong di voi thi nay: While, When * Chii y : While + past continuous, simple past M(5t so dien ngu- chi thoi gian thuong diing trong thi nay: When + past simple, past continuous tomorrow, next week, next month . . . 7. The past perfect (Thi qua k h u hoan thanh) 10. The near future (thi tuong lai gan) A. Cong thiic j^jjj, .jj,. , ThC- khang djnh: S + had + V-3/ed A. Cong thu'c The nghi van: Had + S + V-3/cd? The khang djnh: S + be (is/are/am) + going to + V-bare inf ThS phu djnh: S + had + not + V-3/cd The nghi van: Be (is/are/ani) + S + going to + V-bare inf? 4it B . C a c h dung The phu djnh: S + be (is/are/am) + not + going to + V-bare inf - Dien ta mot hanh dong xay ra truoc va cham diit truoc so vol mot hanh dong khac xay ra sau va cham dut sau trong qua khu'. Eg: Before he went to England, he had studied English: Truoc khi den nuac Anh, cau ay da hoc Tieng A n h . * C h u y: Cac lien tii' thuong duoc dung trong thi niiy: After, Before, When Dien ta d u djnh cho tuong lai va d u djnh do da co sir chuan bj can than. Eg: She is going to find another job: Co ta dir djnh tim mot cong viec khac. 11. The future perfect (Thi tuong lai hoan thanh) A. Cong thuc The khang djnh: S + will/shall + have + V-3/ed Before + simple past, past perfect The nghi van: Will/Shall + S + have + V-3/ed? When + simple past, past perfect The phu djnh: S + will/shall + not + have + V-3/ed A. Cong thijc The khang djnh: S + had + been + V - ing The nghi van: Had + S + been + V - ing? The phii djnh: S + had + not + been + V - ing B. Cach diing Dicn ta mot hiinh d()ng bat dau truvc mot thoi diem trong qua khii- va ticp tuc cho to'i thoi diem do, hoac cham diit ngay truoc thoi diem do. Eg: He had been working here for two years when he decided to retire: Cho den khi anh ta quyet djnh nghi huu, anh ta da lam viec a day hai nam. 0: - After + past perfect, simple past 8. The past perfect continuous (Thi qua khii- hoanh thanh ticp dien) - B. Cach dung B. Cach dung - Dien ta hanh dong se duoc hoan thanh truoc so voi mot hanh dong khac bat dau. Eg: By the time he phones, I w i l l have gone out: T o i se di ra ngoai truoc khi anh ta dien thoai. - Dien ta hanh dong hoiin thanh truoc mot thoi gian nhat djnh trong tuong lai. Eg: By the end o f this month, they w i l l have finished their Englisii course: Ho se hoan thanh khoa hoc Tieng Anh truoc cuoi thang nay. ^lu-. y: By the time + thi hicn tai don + thi tuong lai hoan thanh By the end of (this month, this year, . . . ) + thi tuong lai hoan thanh 31 Giai nhanh CDBTTN Anfi V5n - Mgo van^MTnTT ^ Dang bj dpng cua mot so mau cau: c A u Bi D O N G ( P A S S I V E V O I C K ) * + Chu dong (active): S + modals + V-hare inf + O Hinh thuc ciia mpt cau bj dpng (Passive) dugc ciiuyen thS tir cau cliu dong (Active)] Bj dpng (passive): S (O) + modals + be + V-3/ed Eg: They w i l l help h e r . - > • She w i l l be helped. \ n,,! ' + Diing "It" lam chu ngS (menh de lam tan ngir v i n dugc giir nguyen) Active (Chii dong) V -3/ed Passive ( B j dong) (by + O) Eg: They said that she is a white woman. j —• It is said that she is a white woman. ; * Dimg cau true bi dong v&i dong tir nguyen mdu . Neu hanh dpng trong menh de lam tan ngir xay ra truac hanh dpng cua m?nh de chinh, chung ta diingperfect infinitive (to have+ V-3/ed). Tir cau true tren ta c6 the thay rang: + Chii ngiJ trong cau chii dong se lam tan ngir trong cau bj dong. j Eg: They said that she had saved the man. + Tan ngir trong cau chu dong se lam chu ngir trong cau chu dong. + ( —, —»• She was said to have saved the man. Dong tir thuong trong cau chu dong luon luon a trang thai qua khir phan tir | CAU T U C N G THUAr (REPORTED SPEECH) ; trong cau bj dong. + Trong cau bj dpng thi dong tir "to be" luon dugc sir dyng, tiiy thuoc ciiu bj dong dang a thi nao, chiing ta sir dung dong tir "to be" theo dang dung cua no. Eg: They painted tlie house: Hp da son ngoi niia do. \ Eg: He said that she was a successful woman. —»• The iiouse was painted by them: Ngoi nha da dugc son boi hp. ( + a. Thi l i i f n tai don: S + be (is/tini/arc) + V-3/ed +.... Eg: They clean the floor every day. - * require; ....) The floor is cleaned every day. b. Thi hien tai tiep dien: 5" + he (is/iini/are) + being + V-S/ecl + .... Eg: He said; " I am a writer." Eg: She is watching a f i l m . —> A tllm is being watched by her. —• He said that he was a writer. J ' b. Bo ddu " " thanh "that" (that c6 the dugc luge ho vd bo dau ngogc kep) •1 Eg: She has just finished her homework. c. Chuyen doi cac dgi tir nhdn ximg vd tinh tir sa huu cho phii hgp vai ngir cdnh trong cau gian tic'p. —»I Icr homework has just been finished by her. d. Thi qua khi'r don: 5" + was/were + V-3/ed + ... Eg: M a i and Tuan said; "We have been here." Eg: I wrote this book. —> —* M a i and Tuan said they had been there. This book was written by me. e. Thi qua khir tiep dien: 5" + was/were + being + V-3/ed + ...fjj-y'jrt kl nUii - Eg: They were preparing dinner.—> Dinner was being prepared by them. ., f Tlii qua khir hoan thanh: S + had + been + V-3/ed +... ,, • Eg: They had done homework before going to school. Homework had been done before they went to school. I K h i muon chuyen doi mpt cau tr\rc tiep sang cau gian tiep ta can phai: cac dong tir tuang thugt khac sao cho phu hap vai cau tuang thugt (ask; wonder; c. Thi hien tai iioan thanh: S + liave/has + been + V-3/ed +.... , j a. Giir nguyen dpng tir tuang thugt "say" hogc doi "say to " sang "tell" hogc ^ Dsing bj dong cua cac thi: ifi C a u tuong thuat (cau gian tiep) la cau thuat lai nhung loi noi tryc tiep do mot nguoi khac phat bieu. %A'\\\i\X(m%\a.\&o\y.S + will/sh(dl + he + V-3/ed+... Direct speech . , nrjitfa K) fJ{! i,«rifejnt?>>B •• > bhii * Eg: They w i l l visit me next week: —> I w i l l be visited next week. h. Thi tuang lai hoan thanh: S + will/xball + have been + V-3/ed +... Reported speech Simple present Present continuous Past simple -* Past continuous Present perfect Past perfect Simple past Past perfect Past continuous Past perfect continuous Present perfect continuous —y Past perfect continuous Eg: They w i l l have answered this question by the time you come here. —• This question w i l l have been answered by the time you come here. 33 32 Cty TNHH MTV DVVH Khang Vi?t e. Phdi chuydn ciSi cac tic chi vj tri, nai chon va thai gjcm theo guy luat saii: tomorrow —> —»that this the next day tliese —• those the following day there the day after here yesterday —> the previous day then now the day before —> before ago today —»that day tonight —> that night next week —» the following week last week the previous week Eg: I said to the boy: "Keep silent." I asked the boy to keep silent. . Neu cau true tiep la mgt menh l^nh phii djnh, ta dung NOT truoc dong tu nguyen mlu a cau gian tiep. He said to me: "Don't open this door." He told me not to open that door. CAU D l f i U K I E N ( C O N D I T I O N A L SENTENCES) + Cau dieu kien loai I the week before , ,, Cau dieu kien loai I dien ta hanh dgng hay su vi$c c6 the xay ra trong tuong lai / Cac dgng tic khiem khuyel dicac thay doi theo quy luat: hoac hien tai. should —»^ should —» would will may —> might needn't —> didn't have to can must - + could —>• had to Chi'i y: Khi dong tic tuang thudt (say, tell...) a thi hi^n tgi dan, chiing ta khony, can phdi thicc hi^n theo quy luat sic hoa hap cua dong tir nhic tren. Eg: He says; " I am a teacher." He says that he is a teacher. Chung ta khong can tuan theo quy luat sir hoa hgp ciia dOng tij nhu tren khi can trirc ti^p phat bieu la mot svr kien hien nhien. Eg: They said; "The earth goes round the sun." They said that the earth goes round the sun. g. Klii iiiuon ddi cdu tncc tiep Id mot cau hoi sang cau gidn tiep, chiing ta can phdi: - Thuc hi^n cac quy luat hoa hgp ciia dpng tir cung nhir chuyen doi cac dai tii nhan xung, tinh tir so hUu va cac tir chi nai chon, thai gian nhu khi doi cau true tilp sang cau gian tiep. - Doi dong tir tuang thuat "say, tell" sang "ask, require" hoac "wonder". - Dung "whether" hay " i f de bk dau cau gian tiep khi cau hoi tryc tiep khong bat dau b5ng tir de hoi. Va tir "that" cung dugc luge bo. Eg: They said; "Does she swim well?" They asked me if she swam well. - Khi cau true tiep la mot cau hoi c6 tir de hoi nhu: what, why, how, chunti ta sir dung lai tu de hoi ay va ci.uyen cau hoi true tiep sang cau :',ian tiep a dang cau khang dinh va tat iihien dau cham hoi (?) cung dur/c luge bo. Eg: He said to me; "What did you do yesterday?" ^.^^^^^ She asked me what 1 had done the day before. h. Cdu tn^nh l^nh: Khi doi mot cdu noi tntc tiep a dang m^nh lenh, ta cdn phdi: - D6i cac dgng tir i-bng thuat say hoac tell tlianh ask, command, request, order,... - Dgng tu a m?nh de each trong •;au true tiep dugc doi thanh dgng tir nguyen mau a cau gian tiep. 34 • Cau true: ', If-clause (simple present), main- clause ( simple future) Eg: I f she does not study harder, I will give her bad marks: Neu c6 ta khong hgc hanh cham chi hon thi toi se cho c6 ta diem xau. + Cau dieu kien loai I I Cau dieu kien loai II dien ta hanh dgng hay su vice trai vai thuc xk. a hien tai. Cau true: If- clause (simple past), main-clause (S+ would/could+ V-bare inO Chii y: 0 menh de If-clause, neu chung ta sir dyng dgng tu to be thi Were dugc dung cho tat ca cac ngoi. Eg: I f they had a map, they would know how to get there: NIU hg c6 mgt cai ban do thi hg se biet di den do nhu the nao (th^rc te la hg khong c6 ban d6) Eg: If he were them, he would answer the question: Neu anh ay la hg thi anh ky se tra lai cau hoi do (thuc te anh ay khong phai la hg) + Cau dieu kien loai III Dien ta hanh dgng hay sir viec khong CO thuc trong qua khu. Cau true: If- clause (past perfect), main- clause (S+ would/could + have+ V-3/ed) Eg: If you had hurried, you wouldn't have missed the bus: Neu ban nhanh chan thi ban da khong la chuyen xe buyt. Mgt s6 cdch dien dat dac bict khdc cua cau dieu ki?n Unless = if not: trir phi, neu khong thi ^ h u y: Vi unless = if....not nen menh de dung unless luon o the kh^ng djnh Eg: Unless you study harder, you won't pass the final exam = I f you don't study harder, you won't pass the final exam: Neu cac em khong hgc hanh cham chi hon thi cac em se khong vugl qua ky thi cu6i cung nay. '^5 Gial nhanh CDBT TN Anh VSn - NgO VSn MlnF Without (Neu khong) = If. not Eg: Without the message, we couldn't have known what to do: Neu khong c6 tin nhan do thi chung toi da khong biet lam g i . S + wish + S + had + V3/ed: dien ta dieu trai v o i tiiuc tc trong qua klu'r. Eg: They wish they had bought a car last year: Hp uoc gi ho da mua mot chiec 5t6namngoai. USED T O (Da timg) But for (Neu khong co/Neu khong vi) Used to + V-bare infinitive de dien ta thoi qucn trong qua klu'r. Eg: But for your presence, she would have been happy: Neu khong phai la sii CO mat cua ban thi c6 ay da vui ve roi. Cong thiic: " The khang dinh: S + used to + V-bare infinitive Provided (that)/ Providing (that): Mien la The phii djnh: S + didn't + use to + V-bare infinitive Eg: Provided that she speaks English well, we w i l l accept her: Mien la c6 ta noi tieng A n h gioi thi chung toi se nhan co ta. I f only ( G i a ma) + simple past: dicn ta dicu khong co thuc 6' hien tai Eg: I f only I were there: The nghi van: Did + S + use to + V-barc infinitive? Eg: 1 used to believe him: Toi da tung tin tuang anh ta. Gia ma toi co mat 6 do. I f only (Gia mii) + past perfect: dien ta dieu khong co thirc trong qua kliir i i > She didn't use to smoke: Truoc day co ta cluia bao gia hut thuoc. • r. Did you use to snK-)ke? Truoc day ban da tirng hut thuoc? ' Ngoai ra chung ta con dung cac cau true sau de dicn ta mot thoi quen iiay mot suthich nghi a hien tai. Eg: I f only she had been here last night: Gia ma toi hom qua co ay co mat a day To be used to = Get used to = to be accustomed to + noun/v-ing If it hadn't been for + noun (Neu khong phai), S + would/could (not) + have+ V-ed/pp Eg: 1 am not used to eating the food: Toi khong quen an loai thuc an nay. M A O Ta Eg: I f it hadn't been for the lamb, I would have seen nothing: Neu khong co cai den nay thi toi da khong nhin thay gi. E v e n if (Ngay ca) duoc diing de chi sir tuong phan Eg: Even i f I am a blind, I w i l l live on my salary: Ngay ca khi bj mu, toi cung song dua vao dong luang cua toi. Had + S + V-3/ed, S + could/would + have + V-3/cd (can dicu kien loai I I I khong co if) Eg: Had they watered tlic rose, it wouldn't have died: Neu ho tuai nuac cho cay hoa hong kia thi no da khong chet. C A U D I E N D A T VOl W I S H (AIVI'ICLH) a. Mao tu xac djnh (Definite article) - The "The" duoc diing truoc danh tu chi nguoi hay \ a t da duoc xiic djnh Eg: l i e is speaking to the woman: Anh ta dang noi chuyen voi nguoi phu nCr do. (Ca nguoi noi Ian nguoi nghe deu da biet nguai plui nu do.) "Tiie" dung tniiVc tinli tu de tao thanh danh tu mang y ngliTa chung chung Eg: The rich can buy this building: Nguoi giau ccS the mua ngoi nha nay. "The" dung truoc ten song, kenh, kenh dao, eo bicn, thac nuoc va khu rung Eg: The Nile: song Nin; the Pacific Ocean:Thai Binli Du'o'ng "The" diing truoc danh tu mang y nghTa duy nhat S + wish + S + could/would + V-bare infinitive + . . . : dien dat mot uac muon hoac mpt dieu gi do khong co that trong tuang lai. Eg: The moon: mat trang, the sun: mat trai, the earth: trai dat "The" Eg: He wishes she would leave the room: Anh ta u6c gi co ta se roi khoi can piiong. S + wish (that) + simple past: dien dat dieu trai v o i thuc te hien tai. C h i i y: neu dung dpng t u tobe, ta dijng were cho tat ca cac ngoi. Eg: I wish I knew who they are: Uac gi toi biet hp la ai. I wish I were you: U'oc gi toi la ban. luon luon dung truoc "same" Eg: We got there at the same time: Chiing toi den do cung mot luc. "The" ,,.^1;^, ,, luon duoc s u dung truoc tinh tu so sanh cue cap. Eg: Thh is the largest city in the countr>': Da>' la thanh pho km nhat trong ca nuac. "The" luon duoc su dung truoc cac so tliu tu. 37 Eg: This is the i l r s t time I have ever visited the couiitr_>: [Jay la dau tien toi den tham v i l n g dat nuoc nay. "The" luon duoc sir dung truoc cac buoi trong ngay Ngoai trii': at night (ban dem) ^ao do. So thuong theo sau dau phky (comma) va dong thai no c6 chuc nang gioi thieu menh de t h u h a i . Eg: They didn't tell the truth, so they were punished. + Therefore c6 ngliTa tuong t u nhu So. N o c6 the diing de thay the So. Tuy iihieii, Therefore thuong b5t dau cho cau hoac m?nh de t h u hai hoac no c6 the Eg: in the morning (buoi sang); in the afternoon (bu6i chieu); in the evening (buoi chieu toi) dirng ngay sau t r g dong tir thir nhat. , , ,„ Eg: It rained heavily. Therefore she stayed at home. C a c nuoc co hinh thiic so nhieu hoac duoc tao thanh boi cac tieu bang hoac c6 " o f theo sau thi chiing ta dung "the" Eg: The United States (Hoa K y ) , The People's Republic o f China (Nuoc cong + Eg: She told the truth, but they didn't believe her. + hoa Nhan dan Trung Hoa) "The" duoc sir dung d i chi: The North Pole (BSc cue), The South Pole ( Nam cue) But (Nhung ma) diing de noi hai menh de doc lap de dien ta y trai ngugc nhau. But thuong theo sau dau phay (comma) However (Tuy vay) diing de noi len su tuang phan. However c6 the dung dau cau, giiJa cau hoac cuoi cau. Dirng truoc However la dau cham va dirng ngay sau However la dau phay va ngucrc lai. Eg: The house is small. However, we like it. b. Mao tir bat djnh (Indefinite article): A / A n A / A n diing truoc danh tir dem duoc so it va danh tir do khong xac djnh rd rang. 2. Sentence and clause connectors (Tir noi cau va tir noi menh de) Chiic nang D i l n ta y bo sung Tir noi cau Tir noi menh de Furthermore, And moreover, in addition Eg: a man (mot nguoi dan ong), a pen (mot cay but muc) Dien ta y trai ngugc on the other An truoc mot danh tir bat dau bang mot nguyen am (u, e, o, a, i) however, in contrast Eg: Although i t ' s dark, she's reading a book. COMPARISONS (SO S A N H ) A duoc diing truoc mot danh tir bilt dau bSng mot phu am Eg: a garden (mot khii vuon), a party (mot bua tiec) A / A n duoc diing trong cac tii" ngu' chi don vj do luong though, 1. So sanh ngang bang As + adj/ adv + as hoac Not so/as + adj/ adv + as Eg: M y house is as beautiful as yours. Eg: A kilo o f sugar (mot ki 16 duong), a bar o f chocolate (mot thanh so c6 la) A / A n duoc diing voi danh tii' chi nghe nghiep He doesn't play as well as you. 2. So sanh han Eg: a worker (mot nguoi cong nhan), an engineer (mot ky su) Short A d j / Adv + E R + T H A N M O R E + long A d j / Adv + T H A N T a khong diing A/An khi de csip den chux: vu ciia ai do trong mot t6 chuc hay trong mot cong dong nguoi ma chuc vu ay mang tinh duy nhat Eg: She is the general director o f the company: Ba ay la tong giam d6c ciia C O N N E C T I N G ADVERBS 1. So, But, However va Therefore + So (Vi vay, cho ncn, vi the, vay nen) dung de n6i hai menh de. N o c6 y thong bao cho nguoi nghe ve ket qua, hau qua, ket luan hay mot sir anh huong 38 Eg: The man is shorter than the boy. He drives more carefully than your brother. 3. So sanh bac nhat cong ty nay. even while, whereas Ngoai til': a university, a one-eyed man, an hour Eg: an orange (mot trai cam), an umbrella (mot cai 6) But, yet, although, hand, T H E + short A d j / Adv + E S T T H E M O S T + A d j / Adv Eg: He is the tallest boy in this class. It is the most interesting book that I have ever read. though, 4. So sanh kep (Cang...cang...; Moi liic m6t....hon....) offer refuse start wish seem plan manage attempt claim Eg: He promised to help me: Anh ta da short adj- er + and + adj- er Eg: It gets darker and darker. more and more + adj V E R B S + OBJECTIVE + To- Eg: The lesson becomes more and more difficult. less and less + adj: Cang....cang ft Cang prepare prefer intend hua giup d© ; cang kcm Eg: The film becomes less and less interesting. The + short adj- er , the short adj- er: Cang...thi cang Eg: The darker it gets, the colder it is. The more + adj..., the more + adj...: Cang... thi cang. try pretend strive toi. want mean propose infinitive advise allow beg force imagine permit encourage consider forbid command get assume lead ask tell prefer challenge order mean observe guess persuade love invite intend compel expect suspect urge want wish tempt cause trust warn • Eg: They advised him to take part in the game: Ho da khuyen anh ta tham gi Eg: The more difficult question is, the more intelligent she is. The more...., the more 0 tro choi. : Cang...thi cang V E R B S + GERUND (V-ing) Eg: The more we have, the more we want. The less + adj...., the less + adj....: Cang it... thi cang it.... Eg: The less difficult exercises are, the less studious they are. The less..., the less....: Cang it...thi cang it.... Eg: The less we work, the less we have. MOT admit finish avoid appreciate begin deny enjoy escape mention prefer ' ' quit risk mind postpone miss resist resume suggest report recollect delay practise recall hate Eg: They advoided meeting her: Ho tranh gap c6 ay. S6 T I N H T L / V A T R A N G T l / MOT S O DIEN N G O ,nf't HlNM ' J ' H L / C S O S A N H B A T Q U Y T A C CO Adj/Adv Comparative superlative good/well better the best bad/badly worse the worst many/much more the most little less the least far farther/further the farthest/the furthest V E R B S + To- T H E O S A U C H U N G L U O N L A V- '111 it is no use it is worth it is worthless there is no point can't bear can't help can't face feel like can't stand Eg: I can't stand working here: Toi khong the chju dung lam viec a day nira. V E R B S + To- infinitive OR V E R B S + G E R U N D R E G R E T + V-ing: Tiec da lam gi (1) infinitive R E G R E T + V- to infinitive: Lay lam tiec khi lam dieu gi (2) agree threaten demand tend swear promise arrange decide need desire choose continue e.xpect forget fail ask begin hesitate neglect learn love mean hope determine Eg: 1 regretted having given you the message: Toi lay lam tiec vl da dua cho b^n tin nhSn do. (1) ' , Eg: I regret to tell you that they don't accept you: Toi rat tiec khi phai noi v6i b^n rhng hp khong chSp nhan ban. (2) 41
- Xem thêm -