Tài liệu Giải chi tiết đề hóa thi thpt quốc gia 2016

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 5532 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

BÀI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN KHÓ TRONG ĐỀ THI THPTQG MÔN HÓA NĂM 2016 MÃ ĐỀ: 136 Câu 33: 𝑚 (𝑔) { 𝐶𝐻2(𝐶𝐻𝑂)2 ∶ 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻𝐶𝐻𝑂: 𝑦𝑚𝑜𝑙 + 0,095 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 → 0,09 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 + 𝑅𝐶𝑂𝑂𝑅 ′ + 0,015 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑑𝑑𝑌 0,06 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂 Y + AgNO3/NH3 dư? gam Ag Giải neste = nNaOH=0,015 mol Gọi a là số liên kết  của este x + y +(a-1)0,15= 0,09-0,06 x+y+0,015a=0,045 a= 2; x +y =0,015 0,09 số ntC= 0,03 = 3  CTPT este : HCOOCH=CH2 BTNT o: nO(X)= 0,09x2+ 0,06 -0,095x2=0,05 Vì Este phản ứng NaOH cho các sản phẩm đều tráng gương nên nO= nCHO= 0,05 nAg = 0,1 mAg = 0,1x108=10,8 gam(chọn B) Câu 36: hh X(Y, Z,T) có ny:nZ:nT = 2: 3: 4; tổng lk peptit= 12 39,05g X + NaOH 0,11 mol X1+ 0,16 molX2 + 0,2 mol X3 (X1,X2,X3: aa no, hở, 1nhóm-COOH, 1nhóm –NH2) mg X + 32,816 lit O2(đktc). Giá trị gần nhất của m là? Giải: nX1 : nX2: nX3= 11 : 16: 20 Tổng số gốc aa= 47. Đặt A là X1, X2,X3 Tacó: 2Y + 3Z +4T [(A)47]b+ 8H2O 0,01 0,08 Vi ∑lk peptit= 12 ∑Số gốc aa(Y,Z,T)= 15 b= 1 (A)47 + 46H2O  47A 0,01  0,47 Gọi CTPT chung (A)47 là: CnH2n+2-47O48N47 và có m = 39,05- 0,08x18=37,61 gam  n =170 Vì Đốt cháy X ; đốt cháy (A)47 cần lượng O2 như nhau Giáo Viên: Châu Quốc Duyên CnH2n+2-47O48N47 + (1,5n-35,25)O2 nCO2 + (n-22,5)H2O + 23,5N2 0,01 2,1975mol VO2= 2,1975x 22,4=49,224 (lit) m= 39,05𝑥32,816 49,224 = 26,0333( chọn A) Câu 37: Gọi a là sô mol Fe3O4  trong hỗn hợp có Fe2+: 3a; Fe3+:2a 𝐹𝑒 2+ 𝐹𝑒 3+ : 5𝑎 𝐹𝑒 3+ 𝐶𝑂2 2− + HNO3 + 0,4 mol { 𝑂 𝑁𝑂 − 𝑁𝑂3 : 15𝑎 𝐶𝑂32− { 𝑂𝐻 − { Từ ̅̅̅ 𝑀 khí = 37  nNO= nCO2= 0,2 Bte: 3a= 0,2x3 a= 0,2 nNO3= 0,2. 15=3 mol BTNT N: nHNO3= 3 + 0,2= 3,2 (Chọn B) Câu 38: Catot Anot Cu2+ + 2e Cu 2Cl-  Cl2 + 2e 0,05 0,1 y 2H2O  4H+ + O2 +4e H2O + 2e H2 + 2OH2x x 2x 4z H+ + OH- H2O 4z 4z 2OH- + Al2O3  2Al3+ + H2O 2x-4z nAl2O3 = x- 2z= 0,02 x-2z (1) x + y + z = 0,105 (2) 0,1 + 2x = 2y + 4z (3) Giải hpt (1), (2), (3)  x= 0,03  ne = 0,1 + 0,03x2= 0,16 t= 𝟎,𝟏𝟔.𝟗𝟔𝟓𝟎𝟎 = 𝟐 2y 7720 ( chọn C) Giáo Viên: Châu Quốc Duyên z 4z Câu 39: 𝑨𝒍𝟑+ 𝑴𝒈𝟐+ 𝑨𝒍(𝑶𝑯)𝟑: 𝒙 − 𝟎, 𝟎𝟓 𝑨𝒍 ∶ 𝒙 𝑯𝑪𝒍: 𝟎, 𝟓𝟐 7,65𝒈 { +{  H2 + DDX 𝑪𝒍− + 0,85 mol NaOH16,5𝒈 { 𝑴𝒈: 𝒚 𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒: 𝟎, 𝟏𝟒 𝑴𝒈(𝑶𝑯)𝟐: 𝒚 𝑺𝑶𝟐− 𝟒 {𝑯+ 𝒅𝒖 𝑨𝒍𝟑+ 𝑨𝒍(𝑶𝑯)𝟑: 𝟎, 𝟏𝟓 𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑: 𝟎, 𝟎𝟕𝟓 𝑴𝒈𝟐+ 𝑲𝑶𝑯 − DDX 𝑪𝒍 + {  max{𝑴𝒈(𝑶𝑯)𝟐: 𝟎, 𝟏𝟓  m gam { 𝑴𝒈𝑶: 𝟎, 𝟏𝟓 𝑩𝒂(𝑶𝑯)𝟐 𝟐− 𝑩𝒂𝑺𝑶𝟒: 𝟎, 𝟏𝟒 𝑩𝒂𝑺𝑶𝟒: 𝟎, 𝟏𝟒 𝑺𝑶𝟒 {𝑯+ 𝒅𝒖 Giá trị m= ? Giải Ta thấy: nH+= 0,8 < nNaOH  Số mol NaOH hòa tan Al(OH)3= 0,85-0,8= 0,05 mol 𝒏𝑨𝒍(𝑶𝑯)𝟑 = 𝒙 − 𝟎, 𝟎𝟓 ta có hpt{ 𝟐𝟕𝒙 + 𝟐𝟒𝒚 = 𝟕, 𝟔𝟓  x=0,15 ; y= 0,15 𝟕𝟖(𝒙 − 𝟎, 𝟎𝟓) + 𝟓𝟖𝒚 = 𝟏𝟔, 𝟓 m = 102. 0,075 + 40. 0,15 + 0,14. 233= 46,27 (g) Chọn B Câu 40: 𝑅(𝐶𝑂𝑂𝐻)2 𝑅̅ ′ 𝑂𝐻 𝑅(𝐶𝑂𝑂𝐻)2: 0,04 a gam 𝑅(𝐶𝑂𝑂𝑅̅ ′ )  −𝐻2𝑂 + { + O2 0,19 mol CO2 𝑅 ′ 𝑂𝐻: 0,05 { 𝑅(𝐶𝑂𝑂𝐻)2: 0,04 𝑅(𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎)2: 0,04 ̅ OH (𝑀 ̅ <46) a gam { +0,1 mol NaOH + 0,02 mol HCl { + 0,05 mol 𝑅’ ′ 𝑁𝑎𝐶𝑙 ∶ 0,02 𝑅 𝑂𝐻: 0,05  1 < 𝑛̅< 2 (1) Với 𝑛̅ là số nguyen tử C của ancol. Gọi m là số nguyen tử C của R(COOH)2 ta co m.0,04 + 𝑛̅. 0,05 = 0,19 2 Từ 1,2 2,25 42,86  OH- dư. Giáo Viên: Châu Quốc Duyên 𝑎 + 𝑏 = 0,6  a= 0,54; b= 0,06 { 46𝑎 + 17𝑏 = 25,86 Từ khói lượng chất rắn và khối lượng hỗn hợp KL: x =0,15; y = 0,1 Nếu dung dịch X chỉ chứa Fe3+: nOH < 0,15.3 + 0,1.2=0,65 (vô lí)  dd X phải chứa Fe2+, HNO3 pứ hết. 𝑧 + 𝑡 = 0,15  z= 0,11; t= 0,04 { 2𝑧 + 3𝑡 = 0,54 − 0,2 BTKL: 14,8 + 0,96.63 = 14,8 + 62.0.54 + mkhí + 0,48. 18  mkhi =18,36 (g) mddX = 126 + 14,8 -18,36=122,44 mFe(NO3)3 = 0,04.242=9,68(g) 𝟗,𝟔𝟖.𝟏𝟎𝟎 C%Fe(NO3)3 = 𝟏𝟐𝟐,𝟒𝟒 = 7,906% (Chon B) Cau 48: 𝑯𝟐𝑶: 𝟏𝟔𝟒, 𝟕 𝒈 0,15 molX + 180g dd NaOH ddY{ 𝒁: 𝟒𝟒, 𝟒 𝒈 + 𝑶𝟐 𝟐𝟑, 𝟖𝟓𝐠𝐍𝐚𝟐𝐂𝐎𝟑 + 𝟓𝟔, 𝟏𝐠 𝐂𝐎𝟐 + 𝟏𝟒, 𝟖𝟓𝐠𝐇𝟐𝐎 Z + H2SO4  hh 2axit dơn chức + h/cT (MT <126). Số ngtử H trong T = ? Giải nNa2CO3= 0,225 mol  nNa = nNaOH = 0,45 nNaOH: nX = 3: 1 ; Vì X phản ứng với NaOH không sinh ra Ancol và thu được muối của 2 axit hữu cơ X la esste 2 chức tạo bởi 2 axit đơn chức và phenol. BTKL : mX = 44,4 + 164,7-180= 29,1 g MX = 194 Gọi CTPT X : CxHyO4 : 12x + y= 130 1,5 nC = 0,225 + 1,275=1,5  x = 0,15 = 10  y = 10 CTPT X: C10H10O4 CTCT X: H-COO-CH2-C6H4-OOC-CH3 CTCT của T: HO-CH2-C6H4-OH (Chọn B) Câu 50: Theo đồ thị Với 𝑛𝐶𝑂2 =0,03  n = 0,03 mol Với 𝑛𝐶𝑂2 = 0,13  nOH- = 0,13+ 0,03 = 0,16 mol CM OH- = 0,4 M V = 0,16: 0,4 =0,4(l)= 400ml. (chọn C) Giáo Viên: Châu Quốc Duyên
- Xem thêm -